EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1530

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/1530 2020 m. spalio 21 d. kuriuo siekiant, kad geležinkelių saugos ir sąveikos taisyklės būtų taikomos Lamanšo sąsiaurio nuolatinei transporto jungčiai, iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2016/798

OJ L 352, 22.10.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1530/oj

22.10.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 352/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2020/1530

2020 m. spalio 21 d.

kuriuo siekiant, kad geležinkelių saugos ir sąveikos taisyklės būtų taikomos Lamanšo sąsiaurio nuolatinei transporto jungčiai, iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2016/798

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 91 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2016/798 (3) reikalaujama, kad kiekviena valstybė narė įsteigtų nacionalinę saugos instituciją, kuriai būtų pavestos konkrečios su geležinkelių sauga susijusios užduotys. Pagal tą direktyvą nacionaline saugos institucija gali būti laikoma atitinkamos valstybės narės vienašališkai įsteigta įstaiga arba įstaiga, kuriai kelios valstybės narės pavedė tas užduotis, siekdamos užtikrinti bendrą saugos režimą;

(2)

pagal 1986 m. vasario 12 d. Kenterberyje pasirašytą Prancūzijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės sutartį dėl privačių koncesininkų vykdomos Lamanšo sąsiaurio nuolatinės transporto jungties statybos ir eksploatavimo (toliau – Kenterberio sutartis) buvo įsteigta Tarpvyriausybinė komisija, kuri sprendžia visus su Lamanšo sąsiaurio nuolatinės transporto jungties statyba ir eksploatavimu susijusius klausimus (toliau – Tarpvyriausybinė komisija);

(3)

iki pereinamojo laikotarpio, nustatyto Susitarimu dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (4) (toliau – pereinamasis laikotarpis), pabaigos Tarpvyriausybinė komisija yra nacionalinė saugos institucija, kaip tai suprantama Direktyvoje (ES) 2016/798, atsakinga už Lamanšo sąsiaurio nuolatinę transporto jungtį;

(4)

pasibaigus pereinamajam laikotarpiui Tarpvyriausybinė komisija taps valstybės narės, t. y. Prancūzijos, ir trečiosios šalies, t. y. Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (toliau – Jungtinė Karalystė), tarptautiniu susitarimu įsteigta įstaiga. Be to, jei nebus numatyta kitaip Jungtinei Karalystei privalomame tarptautiniame susitarime, ji nebebus laikoma nacionaline saugos institucija pagal Sąjungos teisę, o Sąjungos teisė nebebus taikoma Lamanšo sąsiaurio nuolatinės transporto jungties daliai, kuri priklauso Jungtinės Karalystės jurisdikcijai;

(5)

siekiant užtikrinti saugų ir veiksmingą Lamanšo sąsiaurio nuolatinės transporto jungties eksploatavimą, tikslinga, kad Tarpvyriausybinė komisija liktų už visą tą infrastruktūrą atsakinga bendra saugos institucija;

(6)

tuo tikslu Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu (ES) 2020/1531 (5) Prancūzijai suteikiami įgaliojimai tam tikromis sąlygomis derėtis, pasirašyti ir sudaryti tarptautinį susitarimą, kuriuo papildoma Kenterberio sutartis ir pagal kurį Tarpvyriausybinė komisija liktų bendra saugos institucija, kompetentinga taikyti Sąjungos teisę Lamanšo sąsiaurio nuolatinei transporto jungčiai;

(7)

šiuo tikslu turėtų būti nustatytos specialios taisyklės dėl specialiųjų saugos institucijų, taip pat dėl atitinkamos valstybės narės pareigų imtis visų būtinų priemonių siekiant užtikrinti, kad Sąjungos teisę visais atvejais taikytų specialioji saugos institucija arba, jei tai neįmanoma, jos nacionalinė saugos institucija;

(8)

sprendžiant su geležinkelių sauga susijusius atitinkamos valstybės narės ir trečiosios šalies ginčus gali kilti Sąjungos teisės aiškinimo klausimų. Todėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismui turėtų būti suteikta kompetencija priimti su tokiais klausimais susijusius prejudicinius sprendimus;

(9)

todėl Direktyva (ES) 2016/798 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(10)

kadangi šio reglamento tikslo, t. y. užtikrinti saugų ir veiksmingą Lamanšo sąsiaurio nuolatinės transporto jungties eksploatavimą pereinamojo laikotarpio pabaigoje, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl siūlomo veiksmo masto ir poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(11)

šis reglamentas turėtų skubos tvarka įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Direktyvos (ES) 2016/798 pakeitimai

Direktyva (ES) 2016/798 iš dalies keičiama taip:

1.

3 straipsnio 7 punktas pakeičiamas taip:

„7.

nacionalinė saugos institucija –

a)

nacionalinė įstaiga, kuriai pagal šią direktyvą pavestos geležinkelių saugos užtikrinimo užduotys,

b)

bet kuri įstaiga, kuriai, siekiant užtikrinti bendrą saugos režimą, kelios valstybės narės pavedė a punkte nurodytas užduotis,

c)

bet kuri įstaiga, kuriai, siekiant užtikrinti bendrą saugos režimą, valstybė narė ir trečioji šalis pavedė a punkte nurodytas užduotis, su sąlyga, kad Sąjunga šiuo tikslu yra sudariusi susitarimą su atitinkama trečiąja šalimi arba kad ta valstybė narė yra sudariusi tokį susitarimą pagal tuo tikslu Sąjungos suteiktą įgaliojimą;“;

2.

16 straipsnis papildomas šiomis dalimis:

„4.

Jeigu inžinerinio statinio to paties komponento viena dalis yra trečiojoje šalyje, o kita dalis – valstybėje narėje, ta valstybė narė, vadovaudamasi 3 straipsnio 7 punkto c papunkčiu ir Sąjungos sudarytu tarptautiniu susitarimu arba tarptautiniu susitarimu, kurį Sąjunga leido sudaryti, be nacionalinės saugos institucijos, kuri kitu atveju būtų kompetentinga jos teritorijos atžvilgiu, dar gali paskirti saugos instituciją, kurios kompetencijai priklauso būtent tas inžinerinis statinys ir visi kiti su juo susiję geležinkelių infrastruktūros elementai (toliau – specialioji saugos institucija). Pagal tą tarptautinį susitarimą nacionalinė saugos institucija gali laikinai prisiimti kompetenciją toje valstybėje narėje esančios inžinerinio statinio dalies atžvilgiu.

Pagal bet kurį pirmoje pastraipoje nurodytą tarptautinį susitarimą atitinkama valstybė narė imasi visų pagal tą tarptautinį susitarimą prieinamų priemonių, siekdama užtikrinti, kad specialioji saugos institucija laikytųsi Sąjungos teisės aktų. Tuo tikslu, kai tai būtina geležinkelių saugai užtikrinti, atitinkama valstybė narė nedelsdama pasinaudoja tuo tarptautiniu susitarimu suteikta teise, pagal kurią nacionalinė saugos institucija turi teisę prisiimti išimtinę kompetenciją toje valstybėje narėje esančios inžinerinio statinio dalies atžvilgiu.

5.

Jeigu dėl ginčo, perduoto spręsti arbitražo tvarka pagal tarptautinį susitarimą, kyla su Sąjungos teisės aiškinimu susijęs klausimas, Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – Teisingumo Teismas), gavęs pagal tą tarptautinį susitarimą ginčams spręsti įsteigto arbitražo teismo prašymą, turi jurisdikciją priimti su tuo klausimu susijusį prejudicinį sprendimą.

Sąjungos teisės nuostatos, kuriomis reglamentuojama Teisingumo Teismo proceso tvarka pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 267 straipsnį, mutatis mutandis taikomos pagal pirmą pastraipą pateiktiems prašymams priimti Teisingumo Teismo prejudicinį sprendimą.

Jeigu arbitražo teismas nevykdo kurio nors pagal pirmą pastraipą Teisingumo Teismo priimto sprendimo, atitinkama valstybė narė nedelsdama pasinaudoja tarptautiniu susitarimu suteikta teise, pagal kurią nacionalinė saugos institucija turi teisę prisiimti išimtinę kompetenciją toje valstybėje narėje esančios inžinerinio statinio dalies atžvilgiu.“

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. spalio 21 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

D. M. SASSOLI

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. ROTH


(1)  2020 m. rugsėjo 16 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2020 m. spalio 8 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2020 m. spalio 14 d. Tarybos sprendimas.

(3)  2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/798 dėl geležinkelių saugos (OL L 138, 2016 5 26, p. 102).

(4)  OL L 29, 2020 1 31, p. 7.

(5)  2020 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2020/1531, kuriuo Prancūzijai suteikiami įgaliojimai derėtis, pasirašyti ir sudaryti tarptautinį susitarimą, kuriuo papildoma Prancūzijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės sutartis dėl privačių koncesininkų vykdomos Lamanšo sąsiaurio nuolatinės transporto jungties statybos ir eksploatavimo (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 4).


Top