EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1386

Регламент (ЕО) № 1386/2003 на Комисията от 1 август 2003 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

OJ L 196, 2.8.2003, p. 19–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 013 P. 477 - 479
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 013 P. 477 - 479
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 013 P. 477 - 479
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 013 P. 477 - 479
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 013 P. 477 - 479
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 013 P. 477 - 479
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 013 P. 477 - 479
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 013 P. 477 - 479
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 013 P. 477 - 479
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 016 P. 26 - 28
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 016 P. 26 - 28
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 014 P. 135 - 137

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1386/oj

02/ 16

BG

Официален вестник на Европейския съюз

26


32003R1386


L 196/19

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1386/2003 НА КОМИСИЯТА

от 1 август 2003 година

относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 2176/2002 на Комисията (2), и по-специално член 9, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87, е необходимо да се приемат мерки за класирането на стоките, включени в приложението към настоящия регламент.

(2)

Регламент (ЕИО) № 2658/87 установява общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат и за всяка друга номенклатура, която се основава изцяло или частично на нея или която добавя, ако е необходимо, подпозиции към нея и която е установена чрез специални разпоредби на Общността с оглед прилагането на тарифни или други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

Чрез прилагане на упоменатите по-горе общи правила стоките, описани в колона 1 от приложената таблица към настоящия регламент, следва да се класират под съответните кодове по КН, посочени в колона 2, въз основа на мотивите, посочени в колона 3.

(4)

Съгласно разпоредбите на член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (3), последно изменен с Регламент (ЕО) № 2700/2000 на Европейския парламент и на Съвета (4), е подходящо ползването на обвързващата тарифна информация за класирането на стоките в Комбинираната номенклатура, издадена от митническите органи на държавите-членки, която не съответства на разпоредбите на настоящия регламент, да може да се продължи за период от три месеца от титуляра.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от приложената таблица, се класират под съответните кодове по КН, посочени в колона 2 от упоменатата таблица.

Член 2

Съгласно разпоредбите на член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 ползването на обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки, която не съответства на разпоредбите на настоящия регламент, може да бъде продължено за период от три месеца.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 август 2003 година.

За Комисията

Frederik BOLKESTEIN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 331, 7.12.2002 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 311, 12.12.2000 г., стр. 17.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоката

Класиране

(код по КН)

Мотиви

(1)

(2)

(3)

1.

Цифрова циклостилна машина, снабдена със сканиращо устройство, позволяващо цифровизация и електронна обработка на текстовете и изображенията, които се копират. Апаратът използва шаблон (мастер), съставена от филм от растителни влакна и пластифицирано покритие. Данните се прогарят върху шаблона посредством термоглава. Прогореният шаблон се пренася и се фиксира към отпечатващия барабан.. Хартиените листа, върху които ще се нанася отпечатъкът, се притискат към барабана посредством притискаща ролка.

Апаратът е с многоскоростна система за отпечатване (60, 80, 100 и 120 копия в минута). Има панел за управление с дисплей с течни кристали, автоматично устройство за сортиране, тава за хартията и поемаща тава с водачи.

Този апарат работи самостоятелно, но би могъл да се свърже към автоматична машина за обработка на информация.

8472 10 00

Класирането се определя от разпоредбите на общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура и от текстовете на кодове по КН 8472 и 8472 10 00.

Продуктът е циклостилна машина, работеща самостоятелно. Следователно класирането в позиции 8443, 8471 и 9009 се изключва. Виж също обяснителните бележки към ХС за позиция 8472, точка 1.

2.

Комплект за гимнастика на мускулатурата, представен в пластмасова кутия и състоящ се от електронен блок с кабели, работещ на батерии, осем електрода и две регулируеми еластични ленти.

Електродите се закрепват върху тялото посредством лентите и чрез кабелите се свързват към електронния блок.

Към електродите се изпращат електрически импулси, предизвикващи повтаряеми свивания на мускулите. Мощността на импулсите може да бъде увеличавана или намалявана според нуждите.

8543 89 95

Класирането се определя от разпоредбите на общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура и от текстовете на кодове по КН 8543, 8543 89 и 8543 89 95.

Комплектът се изключва от позиция 9018, тъй като не е предназначен за употреба като инструмент или апарат, използван в медицината.

Комплектът се изключва от позиция 9019, тъй като не се използва за лечение на мускулни заболявания или като апарат за масаж.

Комплектът се изключва от позиция 9506, тъй като не е предназначен за физически упражнения.

3.

Ново транспортно средство, съставено от две части, предназначено да бъде използвано извън пътната мрежа за транспорт на дървен материал по неравни терени и по горски пътеки.

То има максимално общо тегло 19,7 t и допустимо натоварване 8,5 t.

Превозното средство е съставено от:

четириколесен влекач с дизелов двигател, кабина за шофьора и неподвижно монтиран хидравличен кран за товарене и разтоварване,

четириколесна товарна част за транспорт на дървесни трупи, перманентно свързана към влекача чрез специална връзка.

(Виж фотография А) (1).

8704 22 91

Класирането се определя от разпоредбите на общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура и от текстовете на кодове по КН 8704, 8704 22 и 8704 22 91.

Транспортното средство е основно предназначено за транспорт на стоки, а не за бутане или теглене на други превозни средства, приспособления или товари. Поради това не отговаря на условията на забележка 2 към глава 87.

То не може да се счита и за превозно средство за специални цели от позиция 8705.

4.

Ново четириколесно превозно средство с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем 286 cm3, с общо тегло около 620 kg и размери приблизително 263 cm (дължина) × 122 cm (дължина) × 122 cm (височина). Допустимото натоварване на превозното средство е около 364 kg. Размерите на откритото товарно отделение са 96 cm × 115 cm. Развива максимална скорост 24,1 km/h.

Превозното средство е с открита кабина и седалка тип пейка за двама души (включително шофьора). Товарното отделение може да се накланя и е с падащ надолу заден борд.

(Виж фотография Б) (1).

8704 31 91

Класирането се определя от разпоредбите на общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура и от текстовете на кодове по КН 8704, 8704 31 и 8704 31 91.

Превозното средство е основно предназначено за транспорт на стоки, а не за бутане или теглене на други превозни средства, приспособления или товари. Поради това не отговаря на разпоредбите на забележка 2 към глава 87.

Превозното средство не е предназначено нито за транспорт на хора (позиция 8703), нито като кари за транспорт на стоки на къси разстояния (позиция 8709).

5.

Четириколесно превозно средство, задвижвано от електрически двигател, захранван от акумулатор (48 V), с общо тегло около 620 kg и размери приблизително 263 cm (дължина) × 122 cm (дължина) × 122 cm (височина). Допустимото натоварване на превозното средство е около 364 kg. Размерите на откритото товарно отделение са 96 cm × 115 cm. Развива максимална скорост 24,1 km/h.

Превозното средство е с открита кабина и седалка тип пейка за двама души (включително шофьора). Товарното отделение може да се накланя и е с падащ надолу заден борд.

(Виж фотография Б) (1).

8704 90 00

Класирането се определя от разпоредбите на общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура и от текстовете на кодове по КН 8704 и 8704 90 00.

Превозното средство е основно предназначено за транспорт на стоки, а не за бутане или теглене на други превозни средства, приспособления или товари. Поради това не отговаря на разпоредбите на забележка 2 към глава 87.

Превозното средство не е предназначено нито за транспорт на хора (позиция 8703), нито като кари за транспорт на стоки на къси разстояния (позиция 8709).

6.

Комплект от кухненски прибори в умален размер, състоящ се от две лъжици (дълги 17 cm), една шпатула (дълга 17 cm), две лопатки (с дължини съответно 8 cm и 11 cm). Приборите са направени от дърво и са опаковани в пластмасова чанта.

9503 70 00

Класирането се определя от разпоредбите на общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура, както и от текстовете на кодове по КН 9503 и 9503 70 00.

Комплектът се изключва от глава 44 съобразно забележка 1p) към същата глава.

А

Image

Б

Image


(1)  Фотографиите имат индикативен характер.


Top