EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_02_016_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
02.Митнически съюз и свободно движение на стоки
TOM 16

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

02.   Митнически съюз и свободно движение на стоки

TOM 016

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2003

L 160

44

 

 

32003R1144

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1144/2003 на Комисията от 27 юни 2003 година за изменение на Регламенти (ЕО) № 1279/98, (ЕО) № 1128/1999 и (ЕО) № 1247/1999 относно някои тарифни квоти за живи животни от рода на едрия рогат добитък и продукти от говеждо и телешко месо с произход от Словашката република, Република България и Република Полша

3

2003

L 172

4

 

 

32003R1224

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1224/2003 на Комисията от 9 юли 2003 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

7

2003

L 187

1

 

 

32003R1329

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1329/2003 на Съвета от 21 юли 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 992/95 относно разкриване и управление на тарифни квоти на Общността за някои земеделски и рибни продукти с произход от Норвегия

9

2003

L 187

16

 

 

32003R1335

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1335/2003 на Комисията от 25 юли 2003 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 относно въвеждане на разпоредбите за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (1)

13

2003

L 196

7

 

 

32003R1383

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета от 22 юли 2003 година относно намесата на митническите органи по отношение на стоки, за които се подозира, че нарушават някои права върху интелектуалната собственост, както и относно мерките, които следва да се вземат по отношение на стоки, нарушаващи някои права върху интелектуалната собственост

18

2003

L 196

19

 

 

32003R1386

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1386/2003 на Комисията от 1 август 2003 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

26

2003

L 208

3

 

 

32003R1458

 

 

 

Регламент (EО) № 1458/2003 на Комисията от 18 август 2003 година относно откриване и предвиждане управлението на тарифна квота в сектор свинско месо

29

2003

L 258

1

 

 

32003R1771

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1771/2003 на Съвета от 7 октомври 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2803/2000 на Съвета за откриване и управление на автономни тарифни квоти за Общността за някои рибни продукти

38

2003

L 290

35

 

 

32003R1966

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1966/2003 на Комисията от 7 ноември 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 834/95 относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

40

2003

L 332

1

 

 

32003R2211

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2211/2003 на Съвета от 15 декември 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2501/2001 относно прилагането на схема за общи тарифни преференции за период от 1 януари 2002 година до 31 декември 2004 година и за продължаването му до 31 декември 2005 година

41

2003

L 336

46

 

 

32003R2276

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2276/2003 на Комисията от 22 декември 2003 година за откриване на тарифни квоти и определяне на митата, приложими в рамките на приложимите тарифни квоти за внос в Общността на преработени селскостопански продукти с произход от Египет

43

2003

L 339

20

 

 

32003R2232

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2232/2003 на Комисията от 23 декември 2003 година за откриване на тарифни квоти, приложими към внос в Европейската общност на някои преработени селскостопански продукти с произход от Швейцария

65

2003

L 341

1

 

 

32003R2285

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2285/2003 на Съвета от 22 декември 2003 година относно изменение на Регламент (ЕО) № 1255/96 за временно суспендиране на автономните мита от Общата митническа тарифа за някои индустриални и селскостопански продукти и продукти на риболова

67

2003

L 343

1

 

 

32003R2286

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2286/2003 на Комисията от 18 декември 2003 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 относно въвеждане на разпоредбите за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митническия кодекс на Общността (1)

71

2003

L 346

36

 

 

32003R2343

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2343/2003 на Комисията от 23 декември 2003 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

165

2003

L 346

41

 

 

32003R2345

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2345/2003 на Комисията от 23 декември 2003 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

167

2004

L 005

90

 

 

32004D0023

 

 

 

Решение на Комисията от 29 декември 2003 година относно предвиждане на започването на разследване съгласно член 27, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2501/2001 на Съвета във връзка с нарушаването на свободата на сдружаване в Беларус

171

2004

L 006

3

 

 

32004R0037

 

 

 

Регламент (ЕО) № 37/2004 на Комисията от 9 януари 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 747/2001 на Съвета по отношение на тарифните квоти на Общността и референтни количества за някои селскостопански продукти с произход от Мароко

172

2004

L 007

24

 

 

32004R0053

 

 

 

Регламент (ЕО) № 53/2004 на Комисията от 12 януари 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 747/2001 на Съвета относно тарифни квоти на Общността и референтни квоти за някои селскостопански продукти с произход от Египет

182

2004

L 007

30

 

 

32004R0054

 

 

 

Регламент (ЕО) № 54/2004 на Комисията от 12 януари 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 747/2001 на Съвета относно тарифни квоти на Общността и референтни количества за някои земеделски продукти с произход от Израел

188

2004

L 039

15

 

 

32004R0231

 

 

 

Регламент (ЕО) № 231/2004 на Комисията от 10 февруари 2004 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

198

2004

L 063

15

 

 

32004R0361

 

 

 

Регламент (ЕО) № 361/2004 на Комисията от 27 февруари 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2497/96 относно установяване на процедури за прилагане в сектора на птичето месо на договорености, предвидени в Споразумението за асоцииране и Временното споразумение между Европейската общност и Държавата Израел

200

2004

L 064

21

 

 

32004R0384

 

 

 

Регламент (ЕО) № 384/2004 на Комисията от 1 март 2004 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

203

2004

L 087

12

 

 

32004R0545

 

 

 

Регламент (ЕО) № 545/2004 на Комисията от 24 март 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 32/2000 на Съвета на основа на поправките в Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическата номенклатура и Общата митническа тарифа

206

2004

L 102

1

 

 

32004R0638

 

 

 

Регламент (ЕО) № 638/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година за статистиката на Общността, свързана с търговията със стоки между държавите-членки, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3330/91 на Съвета

207

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top