EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:336:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 336, 21 декември 2010г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.336.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 336

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
21 декември 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 1225/2010 на Съвета от 13 декември 2010 година за определяне за корабите на ЕС на възможностите за риболов за 2011 и 2012 г. на рибни запаси от някои дълбоководни видове

1

 

*

Регламент (ЕС) № 1226/2010 на Комисията от 20 декември 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

13

 

*

Регламент (ЕС) № 1227/2010 на Комисията от 20 декември 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1055/2008 за прилагане на Регламент (ЕО) № 184/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на критериите за качеството и отчетите за качеството на статистиката на платежния баланс

15

 

*

Регламент (ЕС) № 1228/2010 на Комисията от 15 декември 2010 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа

17

 

 

Регламент (ЕС) № 1229/2010 на Комисията от 20 декември 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

20

 

 

Регламент (ЕС) № 1230/2010 на Комисията от 20 декември 2010 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 2010/11 пазарна година

22

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2010/787/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 10 декември 2010 година относно държавната помощ за улесняване на закриването на неконкурентоспособни въглищни мини

24

 

*

Решение 2010/788/ОВППС на Съвета от 20 декември 2010 година относно ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго и за отмяна на Обща позиция 2008/369/ОВППС

30

 

 

2010/789/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 17 ноември 2010 година относно помощ за разходите за отстраняване и унищожаване на мъртви животни в земеделските стопанства на регион Валония (Държавна помощ C 1/10 — Белгия) (нотифицирано под номер C(2010) 7263)

43

 

 

2010/790/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 15 декември 2010 година за адаптиране на корекционните коефициенти, които се прилагат от 1 август 2009 г., 1 септември 2009 г., 1 октомври 2009 г., 1 ноември 2009 г., 1 декември 2009 г. и 1 януари 2010 г. спрямо възнагражденията на длъжностните лица, срочно наетите служители и договорно наетите служители на Европейския съюз на служба в трети държави

50

 

 

2010/791/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 20 декември 2010 година за установяване на списък на продуктите, посочени в приложение XII, точка III, подточка 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (нотифицирано под номер C(2010) 8434)

55

 

 

2010/792/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 20 декември 2010 година за удължаване на преходния период за придобиването на земеделска земя в Унгария (1)

60

 

 

2010/793/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 20 декември 2010 година за изменение на Решение 2005/1/ЕО за даване на разрешение за метод за класификация на кланични трупове на свине в Чешката република по отношение на представянето на тези кланични трупове (нотифицирано под номер C(2010) 9187)

62

 

 

НАСОКИ

 

 

2010/794/ЕС

 

*

Насоки на Европейската централна банка от 13 декември 2010 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2000/7 относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2010/30)

63

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията от 18 юли 2008 година за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (ОВ L 199, 28.7.2008 г.)

68

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top