EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:336:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 336, 21. december 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.336.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 336

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
21. decembra 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1225/2010 z 13. decembra 2010, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti pre plavidlá EÚ na roky 2011 a 2012, pokiaľ ide o populácie rýb určitých hlbokomorských druhov

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1226/2010 z 20. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie

13

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1227/2010 z 20. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1055/2008, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005, pokiaľ ide o kritériá kvality a podávanie správ o kvalite pre štatistiku v oblasti platobnej bilancie

15

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1228/2010 z 15. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

17

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1229/2010 z 20. decembra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

20

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2010 z 20. decembra 2010, ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/11

22

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2010/787/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 10. decembra 2010 o štátnej pomoci na uľahčenie zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie

24

 

*

Rozhodnutie Rady 2010/788/SZBP z 20. decembra 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Konžskej demokratickej republike a o zrušení spoločnej pozície 2008/369/SZBP

30

 

 

2010/789/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 17. novembra 2010 o štátnej pomoci C 1/10 – Belgicko o pomoci na náklady na odstránenie a likvidáciu uhynutých hospodárskych zvierat z poľnohospodárskych podnikov Valónskeho regiónu [oznámené pod číslom K(2010) 7263]

43

 

 

2010/790/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 15. decembra 2010, ktorým sa upravujú opravné koeficienty uplatniteľné od 1. augusta 2009, 1. septembra 2009, 1. októbra 2009, 1. novembra 2009, 1. decembra 2009 a 1. januára 2010 na odmeny úradníkov, dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov Európskej únie pôsobiacich v tretích krajinách

50

 

 

2010/791/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. decembra 2010 obsahujúce zoznam výrobkov uvedených v bode III ods. 1 druhom pododseku prílohy XII k nariadeniu Rady (ES) č. 1234/2007 [oznámené pod číslom K(2010) 8434]

55

 

 

2010/792/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. decembra 2010, ktorým sa predlžuje prechodné obdobie týkajúce sa nadobúdania poľnohospodárskej pôdy v Maďarsku (1)

60

 

 

2010/793/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/1/ES, ktorým sa schvaľujú metódy klasifikácie jatočne opracovaných tiel ošípaných v Českej republike, pokiaľ ide o obchodnú úpravu takýchto tiel [oznámené pod číslom K(2010) 9187]

62

 

 

USMERNENIA

 

 

2010/794/EÚ

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky z 13. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2000/7 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému (ECB/2010/30)

63

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 692/2008 z 18. júla 2008, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 199, 28.7.2008)

68

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top