EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:327:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 327, 12 ноември 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2013.327.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 327

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 56
12 ноември 2013 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски икономически и социален комитет

 

491-ва пленарна сесия, проведена на 10 и 11 юли 2013 г.

2013/C 327/01

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Неизследваният икономически потенциал на конкурентоспособността на ЕС — реформиране на публичните предприятия“ (проучвателно становище)

1

2013/C 327/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Ролята на гражданското общество в отношенията ЕС–Сърбия“

5


 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

 

491-ва пленарна сесия, проведена на 10 и 11 юли 2013 г.

2013/C 327/03

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Зелена книга „Дългосрочно финансиране на европейската икономика“COM(2013) 150 final/2

11

2013/C 327/04

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет относно управлението на риска в областта на митниците и сигурността на веригата на доставки“COM(2012) 793 final

15

2013/C 327/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Установяване на европейски план за действие в областта на търговията“COM(2013) 36 final

20

2013/C 327/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Зелена книга относно нелоялните търговски практики по веригата за доставки на хранителни и нехранителни стоки между стопански субекти в Европа“COM(2013) 37 final

26

2013/C 327/07

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно „Интелигентното регулиране – отговор на нуждите на малките и средните предприятия“COM(2013) 122 final

33

2013/C 327/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за подкрепа на космическото наблюдение и проследяване“COM(2013) 107 final — 2013/0064 (COD)

38

2013/C 327/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (преработен текст)“COM(2013) 162 final — 2013/0089 (COD)

42

2013/C 327/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета по отношение на оповестяването на нефинансова информация и информация за многообразието от страна на някои големи дружества и групи“COM(2013) 207 final — 2013/0110 (COD)

47

2013/C 327/11

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на свободното движение на гражданите и предприятията чрез опростяване на приемането на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012“COM(2013) 228 final — 2013/119 (COD)

52

2013/C 327/12

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите Преосмисляне на образованието: инвестиране в умения за постигане на по-добри социално-икономически резултати“COM(2012) 669 final

58

2013/C 327/13

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия“COM(2012) 788 final — 2012/0366 (COD)

65

2013/C 327/14

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „По-силна европейска промишленост за растеж и възстановяване на икономиката – актуализация на съобщението за промишлената политика“COM(2012) 582 final

82

2013/C 327/15

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти“COM(2013) 106 final — 2013/0063 (COD)

90

2013/C 327/16

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „План за опазване на водните ресурси на Европа“COM(2012) 673 final;„Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета за изпълнението на Рамковата директива за водите (2000/60/ЕО) — Планове за управление на речните басейни“COM(2012) 670 final и Съобщение от Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите „Доклад относно прегледа на европейската политика спрямо недостига на вода и сушите“COM(2012) 672 final

93

2013/C 327/17

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи“COM(2013) 147 final — 2013/0080 (COD)

102

2013/C 327/18

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно многогодишното финансиране на дейността на Европейската агенция за морска безопасност в областта на реагирането на замърсяване, причинено от кораби, и на замърсяване на морето, причинено от нефтени и газови инсталации“COM(2013) 174 final

108

2013/C 327/19

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата“COM(2013) 296 final — 2013/0157 (COD)

111

2013/C 327/20

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Общи правила за обезщетяване и оказване помощ на пътниците, ползващи въздушен транспорт (постоянна програма)“COM(2013) 130 final

115

2013/C 327/21

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Четвърти законодателен пакет в областта на железопътния транспорт“, който се състои от следните седем документа: „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно „Четвъртия законодателен пакет в областта на железопътния транспорт – завършване на Единното европейско железопътно пространство за насърчаване на европейската конкурентоспособност и растеж“COM(2013) 25 final;„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1192/69 на Съвета относно общите правила за нормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия“COM(2013) 26 final — 2013/0013 (COD);„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004“COM(2013) 27 final — 2013/0014 (COD);„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1370/2007 относно отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози“COM(2013) 28 final — 2013/0028 (COD);„Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. за създаване на единно европейско железопътно пространство по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура“COM(2013) 29 final — 2013/0029 (COD);„Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз“ (преработен текст) COM(2013) 30 final — 2013/0015 (COD);„Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на железопътния транспорт“ (преработен текст) COM(2013) 31 final – 2013/0016 (COD)

122

2013/C 327/22

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 96/53/ЕО от 25 юли 1996 г. относно максимално допустимите размери в националния и международния трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик“COM(2013) 195 final/2 — 2013/0105 (COD)

133


BG

 

Top