EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:327:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 327, 12. november 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2013.327.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 327

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 56
12. novembra 2013


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

491. plenárne zasadnutie v dňoch 10. a 11. júla 2013

2013/C 327/01

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Nevyužitý ekonomický potenciál konkurencieschopnosti EÚ – reforma verejných podnikov“ (prieskumné stanovisko)

1

2013/C 327/02

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Úloha občianskej spoločnosti vo vzťahoch medzi EÚ a Srbskom“ (prieskumné stanovisko)

5


 

III   Prípravné akty

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY A SOCIÁLNY VÝBOR

 

491. plenárne zasadnutie v dňoch 10. a 11. júla 2013

2013/C 327/03

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zelená kniha – Dlhodobé financovanie európskeho hospodárstva“COM(2013) 150 final/2

11

2013/C 327/04

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru o riadení colných rizík a bezpečnosti dodávateľského reťazca“COM(2012) 793 final

15

2013/C 327/05

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Vypracovanie akčného plánu pre európsky maloobchod“COM(2013) 36 final

20

2013/C 327/06

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zelená kniha o nekalých obchodných praktikách medzi podnikmi v Európe v rámci potravinového a nepotravinového dodávateľského reťazca“COM(2013) 37 final

26

2013/C 327/07

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Inteligentná regulácia – Plnenie potrieb malých a stredných podnikov“COM(2013) 122 final

33

2013/C 327/08

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program na podporu dohľadu nad kozmickým priestorom a sledovania tohto priestoru“COM(2013) 107 final – 2013/0064 (COD)

38

2013/C 327/09

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (prepracované znenie)“COM(2013) 162 final – 2013/0089 (COD)

42

2013/C 327/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými spoločnosťami a skupinami“COM(2013) 207 final – 2013/0110 (COD)

47

2013/C 327/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o podporovaní voľného pohybu občanov a podnikov prostredníctvom zjednodušenia prijímania určitých verejných listín v Európskej únii, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012“COM(2013) 228 final – 2013/119 (COD)

52

2013/C 327/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Prehodnotenie vzdelávania: investície do zručností na dosiahnutie lepších sociálno-ekonomických výsledkov“COM(2012) 669 final

58

2013/C 327/13

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov“COM(2012) 788 final – 2012/0366 (COD)

65

2013/C 327/14

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Silnejší európsky priemysel v prospech rastu a oživenia hospodárstva. Aktualizácia oznámenia o priemyselnej politike“COM(2012) 582 final

82

2013/C 327/15

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú obchodné opatrenia uplatniteľné na určitý tovar vznikajúci spracovaním poľnohospodárskych výrobkov“COM(2013) 106 final – 2013/0063 (COD)

90

2013/C 327/16

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Koncepcia na ochranu vodných zdrojov Európy“COM(2012) 673 final„Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní plánov vodohospodárskeho manažmentu povodia v kontexte rámcovej smernice o vode (2000/60/ES)“COM(2012) 670 final„Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Správa o preskúmaní európskej politiky v oblasti nedostatku vody a sucha“COM(2012) 672 final

93

2013/C 327/17

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach týkajúcich sa zníženia nákladov na zavedenie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí“COM(2013) 147 final – 2013/0080 (COD)

102

2013/C 327/18

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o viacročnom financovaní činnosti Európskej námornej bezpečnostnej agentúry v oblasti boja proti znečisťovaniu životného prostredia plavidlami a znečisťovaniu mora zariadeniami na ťažbu ropy a zemného plynu“COM(2013) 174 final

108

2013/C 327/19

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec pre prístup na trh s prístavnými službami a finančná transparentnosť prístavov“COM(2013) 296 final – 2013/0157 (COD)

111

2013/C 327/20

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim v leteckej doprave (priebežný program)“COM(2013) 130 final

115

2013/C 327/21

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec pre prístup na trh s prístavnými službami a finančná transparentnosť prístavov“ COM(2013) 296 final – 2013/0157 (COD) Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim v leteckej doprave (priebežný program)“ COM(2013) 130 final Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Štvrtý železničný balík“, ktorý pozostáva zo siedmich nasledujúcich dokumentov: „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – o „štvrtom železničnom balíku – dobudovanie jednotného európskeho železničného priestoru na posilnenie európskej konkurencieschopnosti a rastu“COM(2013) 25 final„Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1192/69 o spoločných pravidlách normalizácie účtovnej závierky železničných podnikov“COM(2013) 26 final – 2013/0013 (COD)„Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Železničnej agentúre Európskej únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 881/2004“COM(2013) 27 final – 2013/0014 (COD)„Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1370/2007, pokiaľ ide o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy“COM(2013) 28 final – 2013/0028 (COD)„Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor, pokiaľ ide o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy a o správu železničnej infraštruktúry“COM(2013) 29 final – 2013/0029 (COD)„Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o interoperabilite systému železníc v Európskej únii (prepracované znenie)“COM(2013) 30 final – 2013/0015 (COD)„Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti železníc (prepracované znenie)“COM(2013) 31 final – 2013/0016 (COD)

122

2013/C 327/22

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 96/53/ES z 25. júla 1996, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave“COM(2013) 195 final/2 – 2013/0105 (COD)

133


SK

 

Top