EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0503

Регламент (ЕС) 2019/503 на Европейския парламент и на Съвета от 25 март 2019 година относно някои аспекти на железопътната безопасност и свързаност във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (Текст от значение за ЕИП.)

PE/72/2019/REV/1

OJ L 85I , 27.3.2019, p. 60–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/503/oj

27.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

LI 85/60


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/503 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 25 март 2019 година

относно някои аспекти на железопътната безопасност и свързаност във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 91, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

след консултация с Европейския икономически и социален комитет,

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),

като имат предвид, че:

(1)

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство изпрати нотификация за намерението си да се оттегли от Съюза в съответствие с член 50 от Договора за Европейския съюз. Договорите ще престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство от датата на влизане в сила на споразумението за оттегляне или, при липса на такова, две години след нотификацията, а именно от 30 март 2019 г., освен ако Европейският съвет в съгласие с Обединеното кралство реши с единодушие да удължи този срок.

(2)

В областта на железопътния транспорт въздействието, което оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ще окаже върху сертификатите и разрешителните, може да бъде компенсирано от засегнатите оператори посредством различни мерки. Тези мерки включват възможността самите оператори да се установят в някоя от останалите 27 държави членки и да получат там съответните лицензи и сертификати.

(3)

Ще бъдат необходими специални споразумения, както е предвидено в член 14 от Директива № 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (2), за решаване на проблеми, свързани пряко с трансграничните железопътни услуги и инфраструктура, като по този начин се гарантира непрекъснатост на тези услуги и свеждане на смущенията до минимум. В съответствие с посочената директива такива споразумения също така биха осигурили реципрочно третиране на предприятията от Съюза и на предприятията, установени в Обединеното кралство, които използват трансгранична инфраструктура.

(4)

Сключването на такива споразумения между засегнатите държави членки и Обединеното кралство е възможно едва след като Обединеното кралство стане трета държава. По-конкретно прилагането на правилата за безопасност на Съюза по отношение на тунела под Ламанша понастоящем е поверено на междуправителствена комисия, създадена по силата на Договора от Кентърбъри, подписан на 12 февруари 1986 г., която в областта на безопасността се ползва от съветите на Агенцията по безопасността на тунела под Ламанша. Установената с посочения договор система би трябвало да се адаптира, като се вземе предвид статутът на Обединеното кралство на трета държава. По-специално отговорността за частта от тунела под Ламанша, която се намира на територията на Франция, следва да бъде под самостоятелния контрол на компетентен орган, съгласно определеното в член 3, точка 7 от Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета (3), за да се гарантира, че правото на Съюза се прилага за тази част от тунела. Този компетентен орган обаче, с цел да изпълнява своите задачи по най-добрия възможен начин и като взема предвид общите характеристики на тунела от всяка страна на границата и с цел да се улесни съгласуваността на решенията, може да взема предвид становищата на двунационален орган, създаден по силата на споразумение между двете страни, като например Агенцията по безопасността на тунела под Ламанша, създадена с Договора от Кентърбъри, която дава съвети на Междуправителствената комисия, или да разработва други средства за сътрудничество с органите, отговорни за частта от тунела, която се намира на територията на Обединеното кралство.

(5)

Мерките в настоящия регламент са обвързани с прилагането на стандарти и процедури за безопасност, изисквания за достъп до дейност като железопътно предприятие и изисквания за управление на влак, които са идентични с изискванията на Съюза, по отношение на инфраструктурата, която се използва за целите на гарантиране на трансграничната железопътна свързаност с Обединеното кралство, както и предприятията, които експлоатират влакове, и машинистите, които управляват влакове по тази инфраструктура.

(6)

За да се даде възможност на засегнатите страни да сключат необходимите споразумения и да предприемат всякакви други мерки, необходими за избягването на смущения, като се вземе предвид статутът на Обединеното кралство на трета държава, е необходимо валидността на някои сертификати, разрешителни и лицензи да се удължи.

(7)

Продължителността на такова удължаване на валидността на сертификатите, разрешителните и лицензите следва да бъде ограничена във времето до строго необходимото за съответните държави членки с оглед на предприемането на тези необходими стъпки в съответствие с разпоредбите на Директива № 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4), Директива № 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5) и Директива 2012/34/ЕС.

(8)

За да се избегнат сериозни смущения в трансграничните железопътни услуги с Обединеното кралство, от съществено значение е и това, железопътните оператори и националните органи да предприемат бързо всички необходими мерки, за да се гарантира, че сертификатите, разрешителните и лицензите, попадащи в обхвата на настоящия регламент, са издадени своевременно, преди настоящият регламент да спре да се прилага, и че другите сертификати, разрешителни и лицензи, необходими за осъществяване на дейност на територията на Съюза, са издадени преди датата на оттегляне на Обединеното кралство.

(9)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на отнемането на преимуществото, предоставено на притежателите на сертификатите, разрешителните и лицензите, когато спазването на изискванията на Съюза не е осигурено. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (6). За приемането на тези мерки следва да се използва процедурата по разглеждане, като се има предвид тяхното възможно въздействие върху безопасността на железопътния транспорт. Комисията следва да приема актове за изпълнение с незабавно приложение, когато в надлежно обосновани случаи наложителни причини за спешност изискват това.

(10)

Предвид спешността, породена от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, е целесъобразно да се предвиди изключение от срока от осем седмици, посочен в член 4 от Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия.

(11)

Доколкото целта на настоящия регламент, а именно определянето на временни мерки относно някои аспекти на железопътната безопасност и свързаност във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза в случай на липса на споразумение за оттегляне, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради своя обхват и последици може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в посочения член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(12)

Разпоредбите на настоящия регламент следва да влязат в сила по спешност и следва да се прилагат от деня след този, на който Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство, освен ако до тази дата е влязло в сила споразумение за оттегляне, сключено с Обединеното кралство,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   С настоящия регламент се определят специални разпоредби с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (наричано по-долу „Обединеното кралство“) от Европейския съюз, които се отнасят до някои сертификати и разрешителни за безопасност, издадени съгласно Директива 2004/49/ЕО, някои свидетелства на машинисти, издадени съгласно Директива 2007/59/EО и някои разрешителни на железопътни предприятия, издадени съгласно Директива 2012/34/ЕС.

2.   Настоящият регламент се прилага за следните сертификати, разрешителни, свидетелства и лицензи, валидни към датата, предхождаща датата на прилагане на настоящия регламент:

а)

разрешителните за безопасност, издадени съгласно член 11 от Директива 2004/49/ЕО на управителите на инфраструктура за управлението и експлоатацията на трансграничната инфраструктура, свързваща Съюза и Обединеното кралство;

б)

сертификатите за безопасност, издадени съгласно член 10 от Директива 2004/49/ЕО на железопътни предприятия, установени в Обединеното кралство;

в)

лицензите, издадени съгласно глава III от Директива 2012/34/ЕС на железопътни предприятия, установени в Обединеното кралство;

г)

свидетелствата на машинисти, издадени по процедурата, посочена в член 14 от Директива 2007/59/ЕО.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат съответните определения от Директиви 2004/49/ЕО, 2007/59/ЕО и 2012/34/ЕС и от актовете за изпълнение, приети съгласно посочените директиви. За целите на настоящия регламент съответните определения от Директива (ЕС) 2016/798, както и от всякакви делегирани актове и актове за изпълнение, приети съгласно посочената директива, се прилагат от датата, на която тя започне да се прилага към разрешителните и сертификатите, посочени в член 1, параграф 2, букви а) и б).

Член 3

Валидност на разрешителните за безопасност, сертификатите за безопасност, лицензите за експлоатация и свидетелствата за управление на локомотив

1.   Разрешителните за безопасност, посочени в член 1, параграф 2, буква а), и сертификатите за безопасност, посочени в член 1, параграф 2, буква б), остават валидни за срок от девет месеца от датата на прилагане на настоящия регламент. Сертификатите за безопасност, посочени в член 1, параграф 2, буква б), са валидни само за целите на достигането до граничните гари и терминали, посочени в приложението към настоящия регламент, от Обединеното кралство, или потеглянето от тези гари и терминали към Обединеното кралство.

2.   Лицензите, посочени в член 1, параграф 2, буква в), остават валидни за срок от девет месеца от датата на прилагане на настоящия регламент. Чрез дерогация от член 23, параграф 1 от Директива 2012/34/ЕС тези лицензи са валидни само на територията, разположена между граничните гари и терминалите, посочени в приложението към настоящия регламент, и Обединеното кралство.

3.   Свидетелствата, посочени в член 1, параграф 2, буква г), остават валидни за срок от девет месеца от датата на прилагане на настоящия регламент за машинистите в случаите, когато те извършват дейност на територията, разположена между граничните гари и терминалите, посочени в приложението към настоящия регламент, и Обединеното кралство.

Член 4

Правила и задължения по отношение на сертификатите за безопасност, разрешителните за безопасност, свидетелствата и лицензите

1.   Сертификатите за безопасност, разрешителните за безопасност, свидетелствата и лицензите, които се уреждат с член 3 от настоящия регламент, се уреждат от приложимите към тях правила в съответствие с Директива 2004/49/ЕО, Директива (ЕС) 2016/798 от датата, на която тя стане приложима към тези разрешителни, Директива 2012/34/EС и Директива 2007/59/EО, както и в съответствие с актовете за изпълнение и делегираните актове, приети съгласно посочените директиви.

2.   Притежателите на сертификатите за безопасност, разрешителните за безопасност, свидетелствата и лицензите, посочени в член 1, параграф 2, както и, според случая, издаващият ги орган, ако е различен от националния орган по безопасността, на чиято територия е разположена инфраструктурата в Съюза, съответно в обхвата на чиято компетентност попадат граничните гари и терминалите, изброени в приложението, сътрудничат с този национален орган по безопасността и му предоставят цялата съответна информация и документация.

3.   Когато информацията или документите не са били предоставени в сроковете, определени в исканията от националния орган по безопасността, посочен в параграф 2 от настоящия член, при уведомление от страна на този национален орган Комисията може да приеме актове за изпълнение, за да отнеме предоставеното на притежателя преимущество по член 3. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 7, параграф 2.

4.   Притежателите на сертификати за безопасност, разрешителни за безопасност и свидетелства, посочени в член 1, параграф 2, букви а), б) и г) от настоящия регламент, незабавно информират Комисията и Агенцията за железопътен транспорт на ЕС за всяко действие от страна на други компетентни органи по безопасността, което може да породи конфликт с техните задължения съгласно настоящия регламент, Директива 2004/49/ЕО, Директива 2007/59/EО или Директива (ЕС) 2016/798.

Притежателите на лицензи, посочени в член 1, параграф 2, буква в), незабавно информират Комисията за всяко действие от страна на други компетентни органи, което може да породи конфликт с техните задължения съгласно настоящия регламент или Директива 2012/34/ЕС.

5.   Преди да отнеме преимуществата, предоставени по силата на член 3, Комисията своевременно информира националния орган по безопасността, посочен в параграф 2 от настоящия член, органа, издал сертификатите за безопасност, разрешителните за безопасност, свидетелствата и лицензите, посочени в член 1, параграф 2, и притежателите на такива сертификати, разрешителни, свидетелства и лицензи, за намерението си да пристъпи към такова отнемане и им предоставя възможност да изразят становището си.

6.   По отношение на лицензите, посочени в член 1, параграф 2, буква в), за целите на параграфи 1 – 5 от настоящия член позоваванията на национален орган по безопасността се разбират като позовавания на лицензиращ орган, определен в член 3, точка 15 от Директива 2012/34/ЕС.

Член 5

Наблюдение на спазването на правото на Съюза

1.   Националният орган по безопасността, посочен в член 4, параграф 2, наблюдава стандартите за железопътна безопасност, прилагани към железопътните предприятия, установени в Обединеното кралство, използващи трансграничната инфраструктура, посочена в член 1, параграф 2, буква а), и към посочената трансгранична инфраструктура. Освен това националният орган по безопасността проверява дали управителите на инфраструктура отговарят на изискванията за безопасност, определени в правото на Съюза, и дали машинистите, които действат на територията под негова юрисдикция, отговарят на изискванията, определени в съответните разпоредби на правото на Съюза. Националният орган по безопасността представя на Комисията и Агенцията за железопътен транспорт на Европейския Съюз доклади по този въпрос, които са придружени по целесъобразност с препоръка към Комисията да предприеме действия в съответствие с параграф 2 от настоящия член.

Лицензиращият орган, посочен в член 4, параграфи 2 и 6 от настоящия регламент, наблюдава дали изискванията на членове 19 – 22 от Директива 2012/34/ЕС продължават да се спазват по отношение на железопътните предприятия, лицензирани от Обединеното кралство, посочени в член 1, параграф 2, буква в) от настоящия регламент.

2.   Когато Комисията има основателни съмнения, че стандартите за безопасност, прилагани към извършването на трансгранични железопътни услуги или към експлоатацията на инфраструктура, попадаща в обхвата на настоящия регламент или част от същата инфраструктура, разположена в Обединеното кралство, не отговарят на съответните разпоредби на правото на Съюза, тя незабавно приема актове за изпълнение, с които отнема преимуществото, предоставено на притежателя по силата на член 3. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 7, параграф 2. Това се прилага mutatis mutandis, когато Комисията има основателни съмнения по отношение на прилагането на изискванията за получаване на лиценз като железопътно предприятие или свидетелствата за управление на влак.

3.   За целите на параграф 1 от настоящия член националният орган по безопасността или лицензиращият орган, посочен в член 4, параграфи 2 и 6, съответно, може да изисква информация от съответните компетентни органи, като определя разумен срок. Когато тези съответни компетентни органи не представят поисканата информация в установения срок, или я предоставят в непълен вид, въз основа на уведомление от националния орган по безопасността или от лицензиращия орган, посочен в член 4, параграфи 2 и 6, по целесъобразност, Комисията приема актове за изпълнение, за отнемане на преимуществото, предоставеното на притежателя по член 3. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 7, параграф 2.

4.   Преди да отнеме преимуществата, предоставени по силата на член 3, Комисията своевременно информира националния орган по безопасността, посочен в член 4, параграф 2, органа, издал сертификатите за безопасност, разрешителните за безопасност, свидетелствата и лицензите, посочени в член 1, параграф 2, притежателите на такива сертификати, разрешителни, свидетелства и лицензи, както и националния орган по безопасността и лицензиращия орган на Обединеното кралство, за намерението си да пристъпи към такова отнемане и им предоставя възможност да изразят становището си.

Член 6

Консултация и сътрудничество

1.   При необходимост компетентните органи на държавите членки се консултират и си сътрудничат с компетентните органи на Обединеното кралство, за да осигурят изпълнението на настоящия регламент.

2.   При поискване държавите членки предоставят на Комисията без неоправдано забавяне всяка информация, получена по силата на параграф 1, или всяка друга информация от значение за прилагането на настоящия регламент.

Член 7

Комитет

1.   Комисията се подпомага от комитета, посочен в член 51 от Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета (7), и от комитета, посочен в член 62 от Директива 2012/34/EС. Тези комитети са комитети по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 8 от Регламент (ЕС) № 182/2011 във връзка с член 5 от него.

Член 8

Влизане в сила и прилагане

1.   Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Той се прилага от деня след този, в който по силата на член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство.

3.   Настоящият регламент не се прилага, ако споразумение за оттегляне, сключено с Обединеното кралство в съответствие с член 50, параграф 2 от Договора за Европейския съюз, влезе в сила преди датата, посочена в параграф 2.

4.   Настоящият регламент спира да се прилага девет месеца след деня, в който е започнал да се прилага в съответствие с параграф 2.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 25 март 2019 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

G. CIAMBA


(1)  Позиция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 22 март 2019 г.

(2)  Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. за създаване на единно европейско железопътно пространство (ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 32).

(3)  Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно безопасността на железопътния транспорт (ОВ L 138, 26.5.2016 г., стр. 102).

(4)  Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно безопасността на железопътния транспорт в Общността и за изменение на Директива 95/18/ЕО на Съвета относно лицензирането на железопътните предприятия и Директива 2001/14/ЕО относно разпределяне на капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура и за сертифициране за безопасност (ОВ L 164, 30.4.2004 г., стр. 44).

(5)  Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. за сертифициране на машинисти, управляващи локомотиви и влакове в рамките на железопътната система на Общността (ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 51).

(6)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(7)  Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз (ОВ L 138, 26.5.2016 г., стр. 44).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Граничните гари и терминалите, посочени в членове 3 и 4, са следните:

1.   ИРЛАНДИЯ

Дун Дилган/Дъндолк

2.   ФРАНЦИЯ

Кале-Фретюн


Top