Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0503

Regulamentul (UE) 2019/503 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 martie 2019 privind anumite aspecte ale siguranței și conectivității feroviare având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniune (Text cu relevanță pentru SEE.)

PE/72/2019/REV/1

OJ L 85I , 27.3.2019, p. 60–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/503/oj

27.3.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 85/60


REGULAMENTUL (UE) 2019/503 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 25 martie 2019

privind anumite aspecte ale siguranței și conectivității feroviare având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniune

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 91 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

după consultarea Comitetului Economic și Social European,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

întrucât:

(1)

La 29 martie 2017, Regatul Unit a prezentat notificarea intenției sale de a se retrage din Uniune în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Tratatele vor înceta să se mai aplice Regatului Unit începând cu data intrării în vigoare a unui acord de retragere sau, în absența unui astfel de acord, la doi ani după respectiva notificare, și anume începând cu 30 martie 2019, cu excepția cazului în care Consiliul European, de comun acord cu Regatul Unit, decide în unanimitate să prelungească această perioadă.

(2)

În domeniul transportului feroviar, impactul retragerii Regatului Unit din Uniune asupra certificatelor și autorizațiilor poate fi remediat de operatorii vizați prin diferite măsuri. Aceste măsuri includ stabilirea operatorilor în unul din statele care continuă să fie membre și obținerea licențelor și a certificatelor corespunzătoare în respectivul stat membru.

(3)

Ar fi necesare acorduri specifice, dintre cele prevăzute la articolul 14 din Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului (2), pentru a aborda aspecte legate în mod direct de infrastructura și serviciile feroviare transfrontaliere, asigurând astfel continuitatea acestor servicii și reducând la minimum perturbările. În conformitate cu directiva respectivă, astfel de acorduri ar asigura, de asemenea, o reciprocitate în ceea ce privește regimul întreprinderilor din Uniune și a întreprinderilor stabilite în Regatul Unit care utilizează infrastructura transfrontalieră.

(4)

Încheierea unor astfel de acorduri între statele membre în cauză și Regatul Unit este posibilă numai după ce Regatul Unit devine o țară terță. În special, aplicarea normelor de siguranță ale Uniunii în privința tunelului de sub Canalul Mânecii este conferită în prezent unei comisii interguvernamentale, înființată în temeiul Tratatului de la Canterbury semnat la 12 februarie 1986, comisie care beneficiază de consiliere, în ceea ce privește aspectele referitoare la siguranță, din partea Autorității de siguranță a tunelului de sub Canalul Mânecii. Sistemul stabilit prin acest tratat ar trebui să fie adaptat ținându-se cont de statutul de țară terță al Regatului Unit. În special, responsabilitatea pentru partea din tunelul de sub Canalul Mânecii situat pe teritoriul francez ar trebui să se afle sub controlul exclusiv al unei autorități competente, în sensul articolului 3 alineatul (7) din Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului (3), pentru a se asigura aplicarea dreptului Uniunii în acea parte a tunelului. Cu toate acestea, autoritatea competentă respectivă ar putea, pentru a-și îndeplini sarcinile în cel mai bun mod posibil și ținând seama de caracteristicile comune ale tunelului de fiecare parte a frontierei, precum și pentru a asigura coerența deciziilor, să țină seama de avizele unui organism binațional instituit în temeiul unui acord între cele două țări, cum ar fi Autoritatea de siguranță a tunelului de sub Canalul Mânecii, instituită prin Tratatul de la Canterbury, care consiliază comisia interguvernamentală, sau ar putea să dezvolte alte mijloace de cooperare cu autoritățile responsabile pentru partea din tunel situată pe teritoriul Regatului Unit.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt condiționate de aplicarea unor standarde și proceduri de siguranță, a unor cerințe privind dreptul de funcționare ca întreprindere feroviară și a unor cerințe privind conducerea unui tren, care sunt identice cu cerințele Uniunii aplicabile infrastructurii utilizate pentru a asigura conectivitatea feroviară transfrontalieră cu Regatul Unit, precum și întreprinderilor care funcționează și a mecanicilor de locomotivă care conduc trenuri pe această infrastructură.

(6)

Pentru a permite părților interesate să încheie acordurile necesare și să ia orice alte măsuri indispensabile pentru a evita perturbările, ținând cont de statutul de țară terță al Regatului Unit, este necesar să se prelungească valabilitatea anumitor certificate, autorizații, licențe și permise.

(7)

Durata acestei prelungiri a valabilității certificatelor, autorizațiilor, licențelor și permiselor ar trebui să fie limitată la ceea ce este strict necesar pentru a permite statelor membre vizate să ia respectivele măsuri necesare, în conformitate cu dispozițiile prevăzute în Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4), în Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului (5) și în Directiva 2012/34/UE.

(8)

Pentru a se evita o perturbare majoră a serviciilor feroviare transfrontaliere cu Regatul Unit, este de asemenea esențial ca operatorii feroviari și autoritățile naționale să ia rapid măsurile necesare pentru a asigura faptul că certificatele, autorizațiile, licențele și permisele care intră sub incidența prezentului regulament sunt emise în timp util înainte ca prezentul regulament să înceteze să se aplice, iar alte certificate, autorizații, licențe și permise necesare pentru funcționarea pe teritoriul Uniunii sunt eliberate înainte de data retragerii Regatului Unit.

(9)

În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, Comisiei ar trebui să îi fie conferite competențe de executare în ceea ce privește retragerea beneficiului conferit titularilor de certificate, autorizații, licențe și permise, în situațiile în care nu este asigurată respectarea cerințelor Uniunii. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (6). Având în vedere impactul potențial al acestor măsuri asupra siguranței feroviare, pentru adoptarea lor ar trebui să fie utilizată procedura de examinare. Comisia ar trebui să adopte acte de punere în aplicare imediat aplicabile atunci când, în cazuri justificate corespunzător, acestea sunt necesare din motive imperioase de urgență.

(10)

Având în vedere urgența determinată de retragerea Regatului Unit din Uniune, este justificat să se aplice o excepție de la perioada de opt săptămâni menționată la articolul 4 din Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniune, anexat Tratatului privind Uniunea Europeană, Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice.

(11)

Întrucât obiectivul prezentului regulament, și anume stabilirea unor măsuri provizorii privind anumite aspecte ale siguranței și ale conectivității feroviare în raport cu retragerea Regatului Unit din Uniune, în eventualitatea absenței unui acord de retragere, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere amploarea și efectele sale, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

(12)

Dispozițiile prezentului regulament ar trebui să intre în vigoare în regim de urgență și ar trebui să se aplice începând din ziua următoare celei în care tratatele încetează să se aplice Regatului Unit, cu excepția cazului în care, până la acea dată, intră în vigoare un acord de retragere încheiat cu Regatul Unit,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)   Având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (denumit în continuare „Regatul Unit”) din Uniunea Europeană, prezentul regulament stabilește dispoziții specifice referitoare la anumite certificate de siguranță și autorizații de siguranță eliberate în temeiul Directivei 2004/49/CE, la anumite permise ale mecanicilor de locomotivă eliberate în temeiul Directivei 2007/59/CE și la anumite licențe pentru furnizarea de servicii feroviare eliberate în temeiul Directivei 2012/34/UE.

(2)   Prezentul regulament se aplică următoarelor certificate, autorizații, permise și licențe care sunt valabile în ziua precedentă datei aplicării prezentului regulament:

(a)

autorizațiilor de siguranță care au fost eliberate gestionarilor de infrastructură în temeiul articolului 11 din Directiva 2004/49/CE pentru gestionarea și exploatarea infrastructurii transfrontaliere ce leagă Uniunea de Regatul Unit;

(b)

certificatelor de siguranță eliberate în temeiul articolului 10 din Directiva 2004/49/CE întreprinderilor feroviare stabilite în Regatul Unit;

(c)

licențelor eliberate în temeiul capitolului III din Directiva 2012/34/UE întreprinderilor feroviare stabilite în Regatul Unit;

(d)

permiselor mecanicilor de locomotivă eliberate în temeiul procedurii menționate la articolul 14 din Directiva 2007/59/CE.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile relevante din Directivele 2004/49/CE, 2007/59/CE și 2012/34/UE și din actele de punere în aplicare adoptate în temeiul acestor directive. În sensul prezentului regulament, definițiile relevante din Directiva (UE) 2016/798 și din orice act delegat și de punere în aplicare adoptat în temeiul acesteia se aplică de la data la care directiva menționată devine aplicabilă autorizațiilor și a certificatelor menționate la articolul 1 alineatul (2) literele (a) și (b).

Articolul 3

Valabilitatea autorizaților de siguranță, a certificatelor de siguranță, a licențelor de operare și a permiselor mecanicilor de locomotivă

(1)   Autorizațiile de siguranță menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (a) și certificatele de siguranță menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (b) rămân valabile timp de nouă luni de la data aplicării prezentului regulament. Certificatele de siguranță menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (b) sunt valabile doar în scopul de a ajunge în gările de frontieră și în punctele terminus menționate în anexa la prezentul regulament, plecând din Regatul Unit sau plecând din gările și punctele terminus respective către Regatul Unit.

(2)   Licențele menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (c) rămân valabile timp de nouă luni de la data aplicării prezentului regulament. Prin derogare de la articolul 23 alineatul (1) din Directiva 2012/34/UE, aceste licențe sunt valabile numai pe teritoriul situat între gările de frontieră și punctele terminus menționate în anexa la prezentul regulament și Regatul Unit.

(3)   Permisele menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (d) rămân valabile pentru mecanicii de locomotivă timp de nouă luni de la data aplicării prezentului regulament, atunci când aceștia își desfășoară activitatea pe teritoriul situat între gările de frontieră și punctele terminus menționate în anexa la prezentul regulament și Regatul Unit.

Articolul 4

Norme și obligații privind certificatele de siguranță, autorizațiile de siguranță, licențele și permisele

(1)   Certificatelor de siguranță, autorizațiilor de siguranță, licențelor și permiselor care intră sub incidența articolului 3 din prezentul regulament li se aplică normele care le sunt aplicabile în conformitate cu Directiva 2004/49/CE, cu Directiva 2016/798/UE din momentul în care aceasta din urmă devine aplicabilă în privința autorizațiilor în cauză, cu Directiva 2012/34/UE și cu Directiva 2007/59/CE, precum și în conformitate cu actele delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul directivelor menționate.

(2)   Titularii certificatelor de siguranță, ai autorizațiilor de siguranță, ai licențelor și ai permiselor menționate la articolul 1 alineatul (2) și, după caz, autoritatea care le eliberează, atunci când aceasta diferă de autoritatea națională de siguranță pe teritoriul căreia se află infrastructura în Uniune, respectiv autoritatea de competența căreia țin gările de frontieră și punctele terminus menționate în anexă, cooperează cu autoritatea națională de siguranță respectivă și îi prezintă acesteia toate informațiile și documentele relevante.

(3)   În cazul în care informațiile sau documentele nu au fost transmise în termenele stabilite în cererile transmise de autoritatea națională de siguranță menționată la alineatul (2) din prezentul articol, Comisia poate adopta, la notificarea autorității naționale de siguranță, acte de punere în aplicare pentru a retrage beneficiul conferit titularului în temeiul articolului 3. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 7 alineatul (2).

(4)   Titularii certificatelor de siguranță, ai autorizațiilor de siguranță și ai permiselor menționate la articolul 1 alineatul (2) literele (a), (b) și (d) din prezentul regulament informează fără întârziere Comisia și Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate cu privire la orice acțiuni întreprinse de alte autorități competente în domeniul siguranței care ar putea intra în conflict cu obligațiile ce le revin în temeiul prezentului regulament sau în temeiul Directivei 2004/49/CE, al Directivei 2007/59/CE sau al Directivei (UE) 2016/798.

Titularii licențelor menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (c) din prezentul regulament informează fără întârziere Comisia cu privire la orice acțiuni întreprinse de alte autorități competente care ar putea intra în conflict cu obligațiile ce le revin în temeiul prezentului regulament sau al Directivei 2012/34/UE.

(5)   Înainte de a retrage beneficiile acordate în temeiul articolului 3, Comisia informează în timp util autoritatea națională de siguranță menționată la alineatul (2) de la prezentul articol, autoritatea care a eliberat certificatele de siguranță, autorizațiile de siguranță, licențele și permisele menționate la articolul 1 alineatul (2), precum și deținătorii acestor certificate, autorizații, licențe și permise cu privire la intenția sa de a proceda la o astfel de retragere și le oferă posibilitatea de a-și face cunoscute punctele de vedere.

(6)   În ceea ce privește licențele menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (c), în scopul alineatelor (1)-(5) de la prezentul articol, trimiterile la o autoritate națională de siguranță se interpretează ca trimiteri la o autoritate de acordare a licențelor definită la articolul 3 punctul 15 din Directiva 2012/34/UE.

Articolul 5

Monitorizarea respectării legislației Uniunii

(1)   Autoritatea națională de siguranță menționată la articolul 4 alineatul (2) monitorizează standardele de siguranță feroviară aplicate întreprinderilor feroviare stabilite în Regatul Unit care folosesc infrastructura transfrontalieră menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (a), precum și cele aplicate infrastructurii transfrontaliere respective. În plus, autoritatea națională de siguranță verifică dacă gestionarii de infrastructură respectă cerințele de siguranță prevăzute în legislația Uniunii și dacă mecanicii de locomotivă care își desfășoară activitatea pe teritoriul aflat sub jurisdicția sa îndeplinesc cerințele prevăzute în dispozițiile relevante ale dreptului Uniunii. Autoritatea națională de siguranță furnizează Comisiei și Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate rapoarte referitoare la aceste aspecte, rapoarte care sunt însoțite, după caz, de o recomandare adresată Comisiei de a acționa în conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol.

Autoritatea de acordare a licențelor menționată la articolul 4 alineatele (2) și (6) din prezentul regulament verifică dacă cerințele de la articolele 19-22 din Directiva 2012/34/UE continuă să fie îndeplinite în ceea ce privește întreprinderile feroviare care au primit o licență menționată la articolul 1 alineatul (2) litera (c) din prezentul regulament din partea Regatului Unit.

(2)   În cazul în care are îndoieli întemeiate legate de conformitatea cu dispozițiile relevante din dreptul Uniunii a standardelor de siguranță aplicate exploatării serviciilor feroviare transfrontaliere sau infrastructurii care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament sau exploatării acelei părți din respectiva infrastructură care este situată în Regatul Unit, Comisia adoptă, fără întârzieri nejustificate, acte de punere în aplicare pentru a retrage beneficiul acordat titularului în temeiul articolului 3. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 7 alineatul (2). Aceleași dispoziții se aplică, cu adaptări, în cazul în care Comisia are îndoieli întemeiate privind aplicarea cerințelor pentru obținerea unei licențe de către o întreprindere feroviară sau pentru obținerea unui permis de mecanic de locomotivă.

(3)   În sensul alineatului (1) din prezentul articol, autoritatea națională de siguranță, respectiv autoritatea de acordare a licențelor menționată la articolul 4 alineatele (2) și (6), poate solicita informații din partea autorităților competente relevante, fixând un termen rezonabil. În cazul în care respectivele autorități competente relevante nu furnizează informațiile solicitate în termenul stabilit, sau în cazul în care acestea furnizează informații incomplete, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare pentru a retrage beneficiul acordat titularului în temeiul articolului 3, în urma notificării autorității naționale de siguranță sau, după caz, a autorității de acordare a licențelor menționate la articolul 4 alineatele (2) și (6). Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 7 alineatul (2).

(4)   Înainte de a retrage beneficiile acordate în temeiul articolului 3, Comisia informează în timp util autoritatea națională de siguranță menționată la articolul 4 alineatul (2), autoritatea care a eliberat certificatele de siguranță, autorizațiile de siguranță, licențele și permisele menționate la articolul 1 alineatul (2), deținătorii acestor certificate, autorizații, licențe și permise, precum și autoritatea națională de siguranță și autoritatea de acordare a licențelor a Regatului Unit, cu privire la intenția sa de a proceda la o astfel de retragere și le oferă posibilitatea de a-și face cunoscute punctele de vedere.

Articolul 6

Consultare și cooperare

(1)   Autoritățile competente ale statelor membre se consultă și cooperează cu autoritățile competente ale Regatului Unit atunci când este necesar pentru a asigura punerea în aplicare a prezentului regulament.

(2)   La cerere, statele membre transmit Comisiei, fără întârzieri nejustificate, orice fel de informații obținute în temeiul alineatului (1) sau orice alte informații relevante pentru punerea în aplicare a prezentului regulament.

Articolul 7

Comitet

(1)   Comisia este asistată de comitetul menționat la articolul 51 din Directiva (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului (7) și de comitetul menționat la articolul 62 din Directiva 2012/34/UE. Respectivele comitete sunt comitete în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011, coroborat cu articolul 5 din același regulament.

Articolul 8

Intrare în vigoare și aplicare

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Prezentul regulament se aplică din ziua următoare celei în care tratatele încetează să se aplice Regatului Unit în temeiul articolului 50 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană.

(3)   Prezentul regulament nu se aplică dacă, până la data menționată la alineatul (2), intră în vigoare un acord de retragere încheiat cu Regatul Unit în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană.

(4)   Prezentul regulament încetează să se aplice după nouă luni de la ziua în care a devenit aplicabil în conformitate cu alineatul (2).

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 25 martie 2019.

Pentru Parlamentul European

Președintele

A. TAJANI

Pentru Consiliu

Președintele

G. CIAMBA


(1)  Poziția Parlamentului European din 13 martie 2019 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și decizia Consiliului din 22 martie 2019.

(2)  Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spațiului feroviar unic european (JO L 343, 14.12.2012, p. 32).

(3)  Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind siguranța feroviară (JO L 138, 26.5.2016, p. 102).

(4)  Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind siguranța căilor ferate comunitare și de modificare a Directivei 95/18/CE a Consiliului privind acordarea de licențe întreprinderilor feroviare și a Directivei 2001/14/CE privind repartizarea capacităților de infrastructură feroviară și perceperea de tarife pentru utilizarea infrastructurii feroviare și certificarea siguranței (JO L 164, 30.4.2004, p. 44).

(5)  Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive și trenuri în sistemul feroviar comunitar (JO L 315, 3.12.2007, p. 51).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

(7)  Directiva (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (JO L 138, 26.5.2016, p. 44).


ANEXĂ

Gările de frontieră și punctele terminus menționate la articolele 3 și 4 sunt următoarele:

1.   IRLANDA

Dún Dealgan/ Dundalk

2.   FRANȚA

Calais-Fréthun


Top