EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1182

Делегиран регламент (ЕС) 2017/1182 на Комисията от 20 април 2017 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на скàлите на Съюза за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце и по отношение на отчитането на пазарните цени на някои категории кланични трупове и живи животни

C/2017/2411

OJ L 171, 4.7.2017, p. 74–99 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/07/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1182/oj

4.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 171/74


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1182 НА КОМИСИЯТА

от 20 април 2017 година

за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на скàлите на Съюза за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце и по отношение на отчитането на пазарните цени на някои категории кланични трупове и живи животни

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1), и по-специално член 19, параграф 6, букви а)—г), член 223, параграф 1 и член 223, параграф 2, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (2) бе отменен и заменен с Регламент (ЕС) № 1308/2013. В част II, дял I, глава I, раздел 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 се съдържат правила относно публичната интервенция и помощта за частно складиране, включително класификация на кланичните трупове на говеда, свине и овце и отчитане на цените, свързани с тях, и се оправомощава Комисията да приема делегирани актове и актове за изпълнение в тази връзка. С цел да се осигури правилното функциониране на скàлите на Съюза за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце и за да бъдат установени сравними пазарни цени на кланични трупове и живи животни в новата правна рамка, следва да бъдат приети някои правила посредством такива актове. Новите правила следва да заменят правилата за прилагане на регламенти (ЕО) № 315/2002 (3), (ЕО) № 1249/2008 (4) и (ЕС) № 807/2013 на Комисията (5).

(2)

Съгласно член 10 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 скàлите на Съюза за класификация на кланични трупове, предвидени в буква A от приложение IV към посочения регламент, се прилагат по отношение на животни от рода на едрия рогат добитък на възраст осем месеца или повече. С цел да се гарантира еднаквото прилагане, е целесъобразно да се разреши на държавите членки да направят прилагането на скàлата на Съюза задължително за кланичните трупове на животни от рода на едрия рогат добитък, считано от определена възраст, която се определя въз основа на системата за идентификация и регистрация, предвидена в Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета (6). Посочената система за идентификация и регистрация следва да се използва и за разпределяне на кланичните трупове в категориите, посочени в буква А, точка II от приложение IV към Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(3)

С цел да се намали административната тежест, държавите членки следва да имат възможност да предоставят на малките предприятия дерогации от общото задължение за класифициране на кланичните трупове. На базата на придобития опит от прилагането на скàлата на Съюза за класификация е целесъобразно да се предвидят такива дерогации за кланиците, в които седмично се извършва клане на по-малко от 150 броя животни от рода на едрия рогат добитък на възраст осем месеца или повече или по-малко от 500 броя свине като средногодишно количество. Въпреки това, по-специално с цел да се гарантира представителността на отчитането на цените, държавите членки могат да определят по-ниски граници в зависимост от националните си условия.

(4)

Тъй като някои кланици угояват в свои собствени предприятия животни от рода на едрия рогат добитък на възраст осем месеца или повече и свине, няма пазарна цена, която да може да бъде регистрирана за кланичните трупове на такива животни. Ето защо в тези случаи не е необходимо прилагането на задължителните скàли на Съюза за класификация. Следователно е целесъобразно да се разреши на държавите членки, в които съществува такава практика, да предоставят дерогация от правилата за задължителни класификации на кланичните трупове по отношение на тези кланични трупове. Тази дерогация следва да е разрешена и за класификацията на кланични трупове от местни породи свине със специфичен анатомичен телесен състав или специфични начини на предлагане на пазара, когато те правят невъзможна еднородната и стандартизирана класификация на кланичните трупове.

(5)

За да се вземат предвид специфичните особености на предприятията и сезонното клане на овцете, е целесъобразно да се даде възможност на държавите членки, прилагащи класификацията за кланични трупове на овце, предвидена в член 10 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, да освобождават от тази класификация някои кланици въз основа на обективни и недискриминационни критерии.

(6)

С цел да се гарантира еднаквата класификация в Съюза на кланичните трупове на животни от рода на едрия рогат добитък на възраст осем месеца или повече и на овце, е необходимо да се уточнят определенията за класовете на конформация и залоеност, кланичното тегло и цвета на месото, посочени в буква А, точка III и буква В, точка III от приложение IV към Регламент (ЕС) № 1308/2013. Въпреки това за кланичните трупове на агнета с тегло, по-малко от 13 kg, могат да се използват други критерии.

(7)

В буква А, точка III от приложение IV към Регламент (ЕС) № 1308/2013 се предвижда клас на конформация S за кланичните трупове, получени от животни от рода на едрия рогат добитък от типа двойно замускулен труп. С оглед на това, че този извънреден клас на конформация се предлага на пазара само в някои държави членки, е целесъобразно да се предвиди разпоредба, че държавите членки имат възможност да не използват класа на конформация S.

(8)

Тъй като процентното съдържание на нетлъсто (постно) месо в свинските кланични трупове непрекъснато се увеличава, по-голямата част от тях се класифицира само в два класа. Затова е необходимо да се разреши на държавите членки да разделят допълнително на подкласове класовете за класификация на кланичните трупове на свине, определени в буква Б, точка II от приложение IV към Регламент (ЕС) № 1308/2013, за да се гарантира диференцирането на кланичните трупове на свине.

(9)

Като се имат предвид пазарните изисквания за определяне на търговската стойност на кланичните трупове на свине, следва да бъдат разрешени и други критерии за оценка, освен теглото и установеното съдържание на нетлъсто (постно) месо.

(10)

С цел да се гарантират сравними пазарни цени, в буква A, точка IV от приложение IV към Регламент (ЕС) № 1308/2013 е определено стандартно представяне на кланичните трупове. За да бъдат отразени някои изисквания на пазара по отношение на представянето на кланичните трупове, е необходимо да се предвиди разпоредба, че държавите членки могат да прилагат представяне на кланичните трупове, различно от определеното в буква A, точка IV от приложение IV към Регламент (ЕС) № 1308/2013, чрез прилагане на коефициенти за корекция с цел установяване на пазарните цени.

(11)

За да се вземат предвид традиционните практики на някои държави членки във връзка с отстраняването на външната тлъстина, е целесъобразно да се разреши на тези държави членки да продължат да използват такива практики, при условие че са изпълнени някои изисквания.

(12)

С цел да се осигури точното прилагане на скàлите на Съюза за класификация и да се подобри прозрачността на пазара, следва да се определят условията и практическите методи за класифициране, претегляне и маркиране на кланичните трупове на животните от рода на едрия рогат добитък на възраст осем месеца или повече, на свинете и на овцете.

(13)

В случай на техническа неизправност на метода за автоматизирано категоризиране, е целесъобразно да се предвидят някои дерогации, по-специално по отношение на крайния срок за класифициране и претегляне на кланичните трупове.

(14)

Маркирането на кланичните трупове следва да се извършва по време на класифицирането. Държавите членки могат да решат да не се маркират кланичните трупове, когато официалното документиране осигурява връзка между кланичните трупове и резултатите от класифицирането, по-специално когато кланичните трупове се преработват в разфасовки веднага след класифицирането им, което прави тяхното маркиране ненужно.

(15)

С цел да се гарантират точността и надеждността на класифицирането на кланичните трупове на животни от рода на едрия рогат добитък на възраст осем месеца или повече, на свине и на овце, това класифициране следва да се извършва от квалифицирани класификатори, притежаващи необходимия лиценз или одобрение, или посредством разрешен метод за категоризиране.

(16)

С оглед на разрешаването на методи за категоризиране за пряка оценка на конформацията и залоеността на кланичните трупове на животните от рода на едрия рогат добитък на възраст осем месеца или повече и на овцете, както и на процентното съдържание на нетлъсто (постно) месо в кланичните трупове на свине, могат да се въвеждат методи за категоризиране, когато те се основават на статистически доказани методи. Разрешаването на методи за категоризиране следва да е обвързано със спазването на някои условия и изисквания.

(17)

Следва да се предвидят разпоредби за обезпечаване на възможността за въвеждане на изменения, след издаването на лиценз, в техническата спецификация на методите за автоматизирано категоризиране за класифициране на кланичните трупове на животни от рода на едрия рогат добитък на възраст осем месеца или повече и на овце, с оглед да се гарантира точността на тези спецификации.

(18)

Стойността на кланичните трупове на свине се определя по-специално от процентното съдържание на нетлъсто (постно) месо в трупа спрямо теглото на трупа. Процентното съдържание на нетлъсто (постно) месо се оценява посредством метод за категоризиране, който следва да се състои от автоматизирана, полуавтоматизирана или ръчна техника за категоризиране и формула за оценка. Формулата за оценка следва да се състави чрез измерване на някои анатомични части на кланичния труп посредством разрешени и статистически доказани методи. С цел да се осигури обективното прилагане на статистически доказаните методи, е необходимо да се уведомяват експертите на държавите членки чрез протоколи относно изпитването за разрешаване и да се провеждат консултации с тези експерти относно резултатите от изпитването. Въпреки че могат да се приложат различни методи за оценка на процентното съдържание на нетлъсто (постно) месо в свинските кланични трупове, е необходимо да се гарантира, че изборът на даден метод не засяга установеното процентно съдържание на нетлъсто (постно) месо.

(19)

С цел да се наблюдават сравнимите пазарни цени на кланичните трупове и живите животни, е необходимо да се предвиди, че регистрирането на цените следва да се отнася за точно определен етап от предлагането на пазара. Необходимо е да се определят видовете животни, за които се отнася отчитането на цените.

(20)

Пазарните цени на различните видове животни следва да се отчитат пред Комисията в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1184 на Комисията (7), който следва да служи като основа за определяне на среднопретеглените цени на равнището на Съюза.

(21)

Ако дадена държава членка е определила райони за целите на настоящия регламент, определените регионални цени следва да се вземат предвид при изчисляването на националната цена. В случаите, когато се извършват допълнителни плащания към доставчиците на животни, предприятията или лицата, длъжни да отчитат цените, следва да бъдат задължени да уведомяват компетентния орган за допълнителното плащане, за да се коригира средната национална цена.

(22)

С оглед гарантиране на наблюдението на пазара и сравняване на измененията на цените с някои референтни цени, предвидени в Регламент (ЕС) № 1308/2013, е необходимо да се изчисляват средни цени в Съюза за някои кланични трупове и живи животни въз основа на определена информация, представяна ежегодно от държавите членки.

(23)

С цел да се наблюдава отчитането на цените на кланичните трупове на животните от рода на едрия рогат добитък на възраст осем месеца или повече и на свинете и да се изчисляват тегловните коефициенти по категории, държавите членки следва да бъдат длъжни да съобщават периодично на Комисията определена информация в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185 на Комисията (8), с изключение на уведомленията, които са необходими за организиране на инспекции на място или които служат като основа за получаване на пълен обзор за пазара на месо.

(24)

От съображения за яснота и правна сигурност регламенти (ЕО) № 315/2002, (ЕО) № 1249/2008 и (ЕС) № 807/2013 следва да бъдат отменени.

(25)

С оглед на необходимостта да се даде възможност на държавите членки да се адаптират към новата правна рамка, настоящият регламент следва да се приложи 12 месеца след влизането му в сила,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

СКÀЛИ НА СЪЮЗА ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА КЛАНИЧНИ ТРУПОВЕ

Член 1

Идентификация на възрастта и категориите на животните от рода на едрия рогат добитък

Възрастта на животните от рода на едрия рогат добитък за целите на определяне на категориите, посочени в буква A, точка II от приложение IV към Регламент (ЕС) № 1308/2013, се проверява на базата на информацията, която е на разположение в системата за идентификация и регистрация на животни от рода на едрия рогат добитък, създадена във всяка държава членка в съответствие с дял I от Регламент (ЕО) № 1760/2000.

Член 2

Дерогации от задължителното класифициране на кланични трупове

1.   Държавите членки могат да решат, че изискванията относно класифицирането на кланичните трупове на животни от рода на едрия рогат добитък и на свине, предвидени съответно в буква A, точка V и буква Б, точка II от приложение IV към Регламент (ЕС) № 1308/2013, не са задължителни за кланиците, в които се извършва клане на:

а)

по-малко от 150 броя животни седмично от рода на едрия рогат добитък на възраст осем месеца или повече като средногодишно количество;

б)

по-малко от 500 броя свине седмично като средногодишно количество.

Държавите членки могат да определят по-ниска граница, по-специално с цел да се осигури представителността при регистрирането на цените, както е посочено в член 8, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1184.

2.   Държавите членки могат да решат, че изискванията относно класифицирането на кланичните трупове на животни от рода на едрия рогат добитък и на свине не са задължителни:

а)

за кланичните трупове на животните от рода на едрия рогат добитък и на свине, които са собственост на кланицата, ако не се извършва търговска сделка по закупуване на тези животни;

б)

за кланичните трупове на свине от ясно определени местни породи или със специфични начини на предлагане на пазара, ако техният анатомичен телесен състав прави невъзможна еднородната и стандартизирана класификация на кланичните трупове.

3.   Държавите членки, които прилагат класифициране на кланичните трупове на овце съгласно член 10, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1308/2013, могат да решат въз основа на обективни и недискриминационни критерии, че изискванията относно класифицирането на кланичните трупове на овце не са задължителни за някои кланици.

4.   Държавите членки уведомяват Комисията, ако решат да прилагат някоя от дерогациите, предвидени в параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член.

Член 3

Допълнителни разпоредби относно класовете на конформация, залоеност и кланично тегло за животните от рода на едрия рогат добитък и за овцете

1.   Допълнителните разпоредби относно определенията за класовете на конформация и залоеност за кланичните трупове на животните от рода на едрия рогат добитък на възраст осем месеца или повече и на овцете, посочени в буква A, точка III и буква В, точка III от приложение IV към Регламент (ЕС) № 1308/2013, са посочени в приложения I и II към настоящия регламент.

2.   Допълнителните разпоредби относно класификацията на агнета с кланично тегло, по-малко от 13 kg, са посочени в приложение III към настоящия регламент.

Член 4

Клас на конформация S

Държавите членки могат да решат да не прилагат клас на конформация S за кланичните трупове на говеда, посочени в буква A, точка III от приложение IV към Регламент (ЕС) № 1308/2013, като отчитат специфичните характеристики на едрия рогат добитък в тях.

Член 5

Класифициране на кланичните трупове на свине

Държавите членки могат да разделят допълнително на подкласове класовете за класификация на кланичните трупове на свине, определени в буква Б, точка II от приложение IV към Регламент (ЕС) № 1308/2013.

С цел определяне на търговската стойност на кланичните трупове на свине държавите членки могат да разрешат допълнителни критерии за оценка, освен теглото и установеното процентно съдържание на нетлъсто (постно) месо, посочено в буква Б, точка II от приложение IV към Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Член 6

Допълнителни изисквания относно представянето на кланичните трупове с цел установяване на сравними пазарни цени

1.   Без да се засягат разпоредбите на буква A, точка IV, буква Б, точка III и буква В, точка IV от приложение IV към Регламент (ЕС) № 1308/2013, преди претеглянето, класифицирането и маркирането не може да се отстранява мастна, мускулна или друга тъкан от кланичните трупове, освен в случаите, когато се прилагат ветеринарни изисквания.

2.   Кланичните трупове на животни от рода на едрия рогат добитък на възраст под осем месеца се представят в съответствие с буква A, точка IV от приложение IV към Регламент (ЕС) № 1308/2013 и без:

а)

сухожилна част на диафрагмата;

б)

мускулна част на диафрагмата.

3.   Кланичните трупове на животни от рода на едрия рогат добитък на възраст осем месеца или повече се представят без:

а)

бъбреци;

б)

околобъбречна тлъстина;

в)

тазова тлъстина;

г)

сухожилна част на диафрагмата;

д)

мускулна част на диафрагмата;

е)

опашка;

ж)

гръбначен мозък;

з)

тлъстина около скротума;

и)

тлъстина от вътрешната страна на бута;

й)

югуларна вена и прилежащите тлъстини.

4.   За прилагане на буква А, точка V, втора алинея от приложение IV към Регламент (ЕС) № 1308/2013 и чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член, държавите членки могат да разрешат отстраняване на външната тлъстина преди претеглянето, класифицирането и маркирането на кланичния труп, при условие че това отстраняване дава възможност за по-обективна преценка на конформацията и не влияе върху залоеността. Държавите членки гарантират, че тази практика се урежда от националното законодателство и включва единствено частичното отстраняване на външната тлъстина:

а)

от бутовете, филето и средните ребра;

б)

от широкия край на гърдите и външната аногенитална област;

в)

от вътрешната страна на бута.

Член 7

Класифициране и претегляне

1.   Класифицирането, посочено в буква A, точки II и III, буква Б, точка II и буква В, точки II и III от приложение IV към Регламент (ЕС) № 1308/2013, се извършва в кланицата при определяне на теглото на топлия кланичен труп.

2.   Комисията може да разреши класифицирането да се извършва преди претеглянето в съответствие с член 11 от настоящия регламент, ако някои методи за категоризиране, прилагани на територията на дадена държава членка, налагат това.

3.   Кланичните трупове се претеглят възможно най-бързо след клането, но не по-късно от:

а)

60 минути, след като животното е било заклано — при животните от рода на едрия рогат добитък и овцете;

б)

45 минути, след като животното е било заклано — при свинете.

4.   При свинете, ако в дадена кланица 45-минутният период между клането и претеглянето на кланичните трупове обикновено не може да бъде спазен, компетентният орган на съответната държава членка може да разреши 2-процентното приспадане, посочено в член 14, параграф 3:

а)

да се намалява с 0,1 процентен пункт за всеки изминал допълнителен четвърт част или част от него, когато периодът между клането и претеглянето е по-дълъг от 45 минути;

б)

да може да се увеличава с известен брой процентни пунктове, определян от съответната държава членка, когато периодът между клането и претеглянето е по-кратък от 45 минути. В този случай приспадането се обосновава с научни данни.

5.   В случаите, когато кланичните трупове не могат да се класифицират чрез посочените в член 10 методи за автоматизирано категоризиране на говеда или овце, класифицирането на тези кланични трупове се извършва в деня, в който е заклано животното, или, ако необходимият период между клането и претеглянето е изминал в деня след клането, класифицирането се извършва възможно най-бързо в деня след клането.

Член 8

Маркиране на кланичните трупове

1.   Маркирането на кланичните трупове се извършва по време на класифицирането.

2.   Маркирането се извършва чрез печат или етикет, посочващ най-малкото:

а)

за говедата и овцете — категорията, класа на конформация и на залоеност, посочени съответно в буква A, точки II и III и буква В, точки II и III от приложение IV към Регламент (ЕС) № 1308/2013;

б)

за свинете — класа на кланичния труп или установеното процентно съдържание на нетлъсто (постно) месо, както е посочено в буква Б, точка II от приложение IV към Регламент (ЕС) № 1308/2013.

3.   Маркировката се разполага най-малкото по повърхността на:

а)

всяка четвъртинка говежди кланичен труп;

б)

всеки цял или всяка половинка овчи кланичен труп;

в)

всяка половинка свински кланичен труп.

Маркировките чрез печат се разполагат по външната повърхност на кланичния труп. Етикетите могат да се разположат по външната или вътрешната повърхност на кланичния труп.

4.   Маркировките чрез печат трябва да се четат ясно и да са направени с незаличимо, нетоксично и термоустойчиво мастило.

5.   Етикетите трябва да се четат ясно, да бъдат защитени от подправяне и да бъдат прикрепени здраво към кланичните трупове.

6.   Държавите членки могат да предвидят възможност кланичните трупове да не бъдат маркирани в следните случаи:

а)

съставен е протокол, съдържащ най-малко следните данни за всеки кланичен труп:

i)

индивидуална идентификация на кланичния труп по начин, който не допуска промяна,

ii)

тегло на топлия кланичен труп, и

iii)

резултат от класифицирането;

б)

всички кланични трупове се разфасоват в рамките на непрекъснат процес в транжорна, която е одобрена в съответствие с Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета (9) и е част от кланицата.

7.   Държавите членки могат да предвидят национални разпоредби за допълнителни изисквания относно маркировката.

Член 9

Методи за класифициране на кланичните трупове на говеда, свине и овце

Държавите членки гарантират, че класифицирането на кланичните трупове на говеда, свине и овце се извършва:

а)

от квалифицирани класификатори, които са получили лиценз за визуално класифициране на кланични трупове. Лицензът може да бъде заменен с одобрение, издадено от държавата членка, когато такова одобрение е равносилно на признаване на квалификация, или

б)

с помощта на разрешени методи за категоризиране, които могат да се състоят от автоматизирани, полуавтоматизирани или ръчни техники за категоризиране, предвидени в членове 10 и 11. Държавите членки гарантират, че техниките за категоризиране се прилагат от квалифициран персонал.

Член 10

Разрешаване на методи за автоматизирано категоризиране на кланичните трупове на говеда и овце

1.   Държавите членки могат да издават лиценз, с който се разрешават методи за автоматизирано категоризиране на говеда и овце, състоящи се от техника за автоматизирано категоризиране (апарат) и уравнение (формула), за прилагане на тяхна територия или на част от нея.

2.   Разрешаването е обвързано със спазването на условията и минималните изисквания за изпитване за разрешаване, предвидени в част А от приложение IV.

3.   Поне два месеца преди началото на изпитването за разрешаване държавите членки предоставят на Комисията информацията, посочена в част Б от приложение IV, за да може Комисията да участва в изпитването за разрешаване.

4.   Държавите членки определят независим орган, който да анализира резултатите от изпитването за разрешаване. В срок от два месеца след приключване на изпитването за разрешаване държавите членки представят на Комисията информацията, посочена в част В от приложение IV.

5.   В случаите, когато се издава лиценз за разрешаване на методи за автоматизирано категоризиране на говеда или овце въз основа на изпитване за разрешаване, при което е използван повече от един начин на представяне на кланичните трупове, разликите между тези начини на представяне на кланичните трупове не трябва да водят до разлики в резултатите от класификацията.

6.   Държавите членки могат да разрешават методи за автоматизирано категоризиране на говеда и овце, без да организират изпитване за разрешаване, при условие че такова разрешение вече е било предоставено за същите методи за категоризиране за прилагане в друга държава членка въз основа на изпитване за разрешаване, когато извадката от кланични трупове е достатъчно представителна за съвкупността от животни от рода на едрия рогат добитък или овце в съответната държава членка.

7.   Измененията в техническата спецификация на разрешен метод за автоматизирано категоризиране на говеда или овце се одобряват от компетентните органи, ако е доказано, че такива изменения водят до ниво на точност, което отговаря поне на минималните изисквания за изпитване за разрешаване.

Държавите членки информират Комисията за всички подобни изменения, за които са дали своето одобрение.

Член 11

Разрешаване на методи за категоризиране на кланичните трупове на свине

1.   Методът за категоризиране, посочен в буква Б, точка IV от приложение IV към Регламент (ЕС) № 1308/2013, се състои от автоматизирана, полуавтоматизирана или ръчна техника за категоризиране (апарат) и уравнение (формула) за оценка на процентното съдържание на нетлъсто (постно) месо в свинския кланичен труп.

2.   Разрешаването е обвързано със спазването на условията и минималните изисквания за изпитване за разрешаване в съответствие с част А от приложение V към настоящия регламент.

3.   Държавите членки информират Комисията с протокол, посочен в част Б от приложение V към настоящия регламент, относно методите за категоризиране на свине, които те желаят да бъдат разрешени за прилагане на тяхна територия.

Протоколът съдържа две части и включва елементите, предвидени в част Б от приложение V към настоящия регламент.

Част 1 на протокола се представя на Комисията преди началото на изпитването за разрешаване. В срок от два месеца след приключване на изпитването за разрешаване държавите членки представят на Комисията част 2 на протокола.

4.   След получаване на протокола Комисията го предоставя на другите държави членки. Другите държави членки могат да представят технически забележки в срок от три седмици от получаването на протокола. Държавата членка, представила протокола, може да го адаптира и да представи нов протокол в срок от осем седмици след представянето на първия протокол.

5.   Прилагането на методи за категоризиране трябва да отговаря във всички свои елементи на описанието, дадено в решението на Комисията, с което те се разрешават.

6.   Комисията може да разреши методи за категоризиране без изпитване за разрешаване, при условие че такова разрешение вече е било предоставено за същия метод за категоризиране, приложим в друга държава членка въз основа на изпитване за разрешаване, когато извадката от кланични трупове е достатъчно представителна за съвкупностите от свине в съответната държава членка.

Член 12

Допълнителни разпоредби относно класифицирането чрез техники за автоматизирано категоризиране

1.   Кланиците, които извършват класифициране с помощта на техниките за автоматизирано категоризиране, предвидени в член 10, параграф 1 и член 11, параграф 1:

а)

по отношение на кланичните трупове на говеда — идентифицират категорията на кланичния труп с помощта на създадената система за идентификация и регистрация на животни от рода на едрия рогат добитък съгласно член 1;

б)

водят ежедневни контролни отчети относно функционирането на методите за автоматизирано категоризиране, включващи всички установени недостатъци и предприетите при необходимост действия.

2.   Класификациите чрез техниките за автоматизирано категоризиране са валидни само ако:

а)

представянето на кланичния труп е идентично с представянето, използвано по време на изпитването за разрешаване, или

б)

ако е доказано в удовлетворителна степен пред компетентните органи на съответната държава членка, че използването на различен начин на представяне на кланичния труп не влияе върху резултата от класификацията, получен чрез методите за автоматизирано категоризиране.

ГЛАВА II

ОТЧИТАНЕ НА ПАЗАРНИТЕ ЦЕНИ НА КЛАНИЧНИ ТРУПОВЕ И ЖИВИ ЖИВОТНИ

Член 13

Общи разпоредби относно отчитането на пазарните цени

С цел установяване на пазарните цени на някои категории животни се отчитат пазарни цени в съответствие с член 15 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1184 за:

а)

кланични трупове на:

i)

животни от рода на едрия рогат добитък на възраст осем месеца или повече,

ii)

свине,

iii)

животни от рода на едрия рогат добитък на възраст под осем месеца,

iv)

овце на възраст под 12 месеца;

б)

живи животни от видовете:

i)

мъжки телета на възраст между осем дни и четири седмици,

ii)

неугоени говеда,

iii)

прасенца с живо тегло около 25 kg.

Член 14

Отчитане на пазарните цени на кланичните трупове на животни от рода на едрия рогат добитък на възраст осем месеца или повече и на свине

1.   Отчитаната пазарна цена е цената на входа на кланицата, изразяваща стойността на кланичния труп, без данък върху добавената стойност, съгласно документите, издадени на доставчика от:

а)

кланицата, или

б)

физическото или юридическото лице, което е изпратило животното за клане в кланицата.

2.   Цената, посочена в параграф 1, се изразява за 100 kg тегло на кланичен труп, представен в съответствие с член 6, претеглен на куката в кланицата.

3.   Кланичното тегло, което следва да бъде взето предвид при отчитане на пазарната цена, е теглото на охладения кланичен труп, което се изчислява като от теглото на топлия кланичен труп, посочено в член 7, параграф 1, се приспаднат 2 %.

4.   Цените на класифицираните кланични трупове, които се отчитат от кланицата или от физическото или юридическото лице, което е изпратило животното за клане в кланицата, са или средната цена за клас, или цените на кланичните трупове за всеки клас. В такъв случай, ако се отчитат цените на кланичните трупове за всеки клас, компетентният орган изчислява средната цена за клас.

Член 15

Отчитане на пазарните цени на кланичните трупове на животни от рода на едрия рогат добитък на възраст под осем месеца и на овце на възраст под 12 месеца

1.   По отношение на кланичните трупове на животни от рода на едрия рогат добитък на възраст под осем месеца и на овце на възраст под 12 месеца отчитаната пазарна цена е средната стойност на цените, платени на входа на кланицата, изразяващи стойността на кланичния труп, без данък върху добавената стойност, и претеглени с коефициент. Коефициентът отразява:

а)

относителния дял на:

i)

различните качества на кланичните трупове на животни от рода на едрия рогат добитък на възраст под осем месеца, определени от държавата членка, или

ii)

различните тегловни категории на кланичните трупове на овце на възраст под 12 месеца, определени от държавата членка, и

б)

относителната тежест на всеки пазар.

2.   Пазарната цена, посочена в параграф 1, се изразява за 100 kg тегло на кланичен труп, представен в съответствие с член 6, претеглен на куката в кланицата.

3.   За кланичните трупове на животните от рода на едрия рогат добитък на възраст под осем месеца теглото, което следва да бъде взето предвид при отчитане на пазарната цена, е теглото на охладения кланичен труп, което се изчислява като от теглото на топлия кланичен труп, посочено в член 7, параграф 1, се приспаднат 2 %.

4.   За кланичните трупове на овце на възраст под 12 месеца теглото, което следва да бъде взето предвид при отчитане на пазарната цена, е теглото на охладения кланичен труп, което съответства на теглото на топлия кланичен труп, коригирано с оглед на загубата на тегло при охлаждане.

Член 16

Отчитане на пазарните цени на живи животни

1.   С цел отчитане на пазарните цени живите животни, изброени в член 13, буква б), се класифицират в следните различни видове:

а)

по отношение на мъжките телета на възраст между осем дни и четири седмици:

i)   „мъжко теле от порода, отглеждана за мляко“— за мъжките телета от млечна порода,

ii)   „мъжко теле от порода, отглеждана за месо“— за мъжките телета от месна порода, от порода с двойно предназначение или родени от кръстоска с месна порода;

б)

по отношение на неугоените говеда:

i)   „млади неугоени говеда“— за мъжките и женските животни от рода на едрия рогат добитък на възраст шест месеца или повече, но по-малко от 12 месеца, закупени след отбиването с цел угояване,

ii)   „неугоени мъжки говеда на възраст между една и две години“— за мъжките животни от рода на едрия рогат добитък на възраст 12 месеца или повече, но по-малко от 24 месеца, закупени с цел угояване,

iii)   „неугоени женски говеда на възраст между една и две години“— за женските животни от рода на едрия рогат добитък на възраст 12 месеца или повече, но по-малко от 24 месеца, закупени с цел угояване;

в)

по отношение на свинете: „прасенца“ — за прасета с живо тегло средно около 25 kg, закупени с цел угояване.

2.   Отчитаната пазарна цена е средната стойност на цените, платени в съответната държава членка на същия етап от търговията на едро, за вида животно, посочен в параграф 1, без данък върху добавената стойност, и претеглени с коефициенти. Коефициентите отразяват относителния дял на различните качества на животните, посочени в параграф 1, букви а), б) и в), и относителната тежест на всеки пазар.

Член 17

Допълнителни разпоредби за отчитане на пазарните цени на кланични трупове и живи животни

1.   Когато дадена държава членка е определила райони в съответствие с член 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1184, компетентният орган на държавата членка определя средни регионални цени за всеки клас и качество на кланичните трупове, както и за всеки вид и качество на живите животни, посочени съответно в членове 14, 15 и 16 от настоящия регламент.

2.   Когато кланицата или физическото или юридическото лице, от които се изисква да отчитат цените, извършват допълнителни плащания към доставчиците на кланични трупове или живи животни, държавите членки могат да вземат предвид размера на тези плащания и периода, за който те се отнасят. Ако държава членка реши да вземе предвид допълнителните плащания, извършени към доставчиците на кланични трупове или живи животни, кланицата или физическото или юридическото лице, от които се изисква да отчитат цените, уведомяват компетентния орган за размера на всички допълнителни плащания при всяко извършване на такова плащане.

ГЛАВА III

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРЕДНАТА ЦЕНА В СЪЮЗА

РАЗДЕЛ I

Средна цена в Съюза за кланични трупове

Член 18

Средна цена в Съюза за говеда

1.   За дадена категория, определена в буква А, точка II от приложение IV към Регламент (ЕС) № 1308/2013:

а)

средната цена в Съюза за всеки от класовете на конформация и залоеност, изброени в член 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1184, е среднопретеглената стойност на националните пазарни цени, регистрирани за класа. Претеглянето се базира на съотношението между броя заклани животни от този клас във всяка държава членка и общия брой заклани животни от този клас в Съюза;

б)

средната цена в Съюза за всеки клас на конформация е среднопретеглената стойност на средните цени в Съюза за класовете на залоеност, съставляващи този клас на конформация. Претеглянето се базира на съотношението между броя заклани животни от всеки клас на залоеност и общия брой заклани животни от този клас на конформация в Съюза;

в)

средната цена в Съюза е среднопретеглената стойност на средните цени в Съюза, посочени в буква а). Претеглянето се базира на съотношението между броя заклани животни във всеки клас, посочен в буква а), и общия брой заклани животни от тази категория в Съюза.

2.   Средната цена в Съюза за всички категории заедно е среднопретеглената стойност на средните цени, посочени в параграф 1, буква в). Претеглянето се базира на съотношението между всяка категория и общия брой заклани животни от рода на едрия рогат добитък на възраст осем месеца или повече в Съюза.

Член 19

Средна цена в Съюза за свине

Средната цена в Съюза за всеки от класовете, изброени в член 9 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1184, е среднопретеглената стойност на националните пазарни цени, регистрирани за класа. Претеглянето се базира на съотношението между броя заклани животни от този клас във всяка държава членка и общия брой заклани животни от този клас в Съюза.

Член 20

Средна цена в Съюза за животни от рода на едрия рогат добитък на възраст под осем месеца

Средната цена в Съюза за животни от рода на едрия рогат добитък, заклани на възраст под осем месеца, е средната стойност на цените, регистрирани за тези животни от рода на едрия рогат добитък съгласно член 10 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1184. Тази средна стойност се определя с коефициенти въз основа на нетното производство на тези животни от рода на едрия рогат добитък в Съюза.

Член 21

Средна цена в Съюза за овце на възраст под 12 месеца

Средната цена в Съюза за овце на възраст под 12 месеца е средната стойност на цените, регистрирани за различните тегловни категории съгласно член 11 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1184. Тази средна стойност се определя с коефициенти въз основа на нетното производство на такива агнета в Съюза.

РАЗДЕЛ II

Средна цена в Съюза за живи животни

Член 22

Средна цена в Съюза за мъжки телета на възраст между осем дни и четири седмици

1.   Средната цена в Съюза за глава добитък от мъжките телета на възраст между осем дни и четири седмици е средната стойност на регистрираните цени за мъжките телета от порода, отглеждана за мляко, и мъжките телета от порода, отглеждана за месо, в съответствие с член 12 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1184.

2.   Средната стойност на регистрираните цени се определя с коефициенти въз основа на броя на кравите, регистрирани в Съюза в съответствие с Регламент (ЕО) № 1165/2008 на Европейския парламент и на Съвета (10), както следва:

а)

по отношение на мъжките телета от порода, отглеждана за мляко — броя на млечните крави;

б)

по отношение на мъжките телета от порода, отглеждана за месо — броя на кравите.

Член 23

Средна цена в Съюза за неугоени говеда

1.   Средната цена в Съюза за килограм живо тегло от неугоени говеда е средната стойност на цените, регистрирани за млади неугоени говеда, неугоени мъжки говеда на възраст между една и две години и неугоени женски говеда на възраст между една и две години в съответствие с член 12 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1184.

2.   Средната стойност на регистрираните цени се определя с коефициенти въз основа на броя на животните от рода на едрия рогат добитък, регистрирани в Съюза в съответствие с Регламент (ЕО) № 1165/2008, както следва:

а)

по отношение на младите неугоени говеда — броя на животните от рода на едрия рогат добитък на възраст не повече от една година и непредназначени за клане;

б)

по отношение на неугоените мъжки говеда на възраст между една и две години — броя на мъжките животни от рода на едрия рогат добитък на възраст над една година, но не повече от две години;

в)

по отношение на неугоените женски говеда на възраст между една и две години — броя на женските животни от рода на едрия рогат добитък на възраст над една година, но не повече от две години, които още не са се отелвали.

Член 24

Средна цена в Съюза за прасенца

Средната цена в Съюза за прасенца с живо тегло около 25 kg е средната стойност на цените, регистрирани за прасенца в съответствие с член 12 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1184. Тази средна стойност се определя с коефициенти въз основа на броя на прасенцата, регистрирани в Съюза в съответствие с Регламент (ЕО) № 1165/2008.

ГЛАВА IV

УВЕДОМЛЕНИЯ

Член 25

Уведомления от държавите членки до Комисията

1.   Уведомленията, посочени в настоящия член, се извършват в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185.

2.   Не по-късно от 15 април всяка година държавите членки уведомяват Комисията за общия брой на животните от рода на едрия рогат добитък на възраст осем месеца или повече и на свинете и овцете, заклани през предходната календарна година, разпределени, както следва:

а)

за животните от рода на едрия рогат добитък — общия брой за всяка категория, клас на конформация и клас на залоеност;

б)

за свинете — общия брой за всеки клас кланични трупове;

в)

за овцете — общия брой за всяка тегловна категория.

3.   При поискване държавите членки предоставят на Комисията списъци на:

а)

кланиците, регистриращи цени съгласно член 8 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1184, като за всяка кланица се посочва количеството продукция на животни от рода на едрия рогат добитък на възраст осем месеца или повече, изразено в бройки, през предходната календарна година;

б)

физическите или юридическите лица, регистриращи цени съгласно член 8 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1184, като се посочва броят на животните от рода на едрия рогат добитък на възраст осем месеца или повече, изпратени от тях за клане през предходната календарна година.

4.   По искане на Комисията държавите членки съобщават, когато разполагат с такава, следната информация относно продуктите, обхванати от части XV, XVII и XVIII от приложение I към Регламент (ЕС) № 1308/2013:

а)

пазарните цени в държавите членки на продуктите, внасяни от трети държави;

б)

цените на представителните пазари в трети държави.

5.   Не по-късно от 1 юни всяка година съответните държави членки уведомяват Комисията за качествата на кланичните трупове и живите животни и за тегловните коефициенти, посочени в членове 14, 15 и 16 от настоящия регламент, както и за коефициентите за корекция и представителните пазари, посочени в членове 5, 10, 11 и 12 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1184.

6.   При поискване от Комисията държавите членки уведомяват за предприетите мерки за прилагане на член 3, параграфи 1 и 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1184.

ГЛАВА V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 26

Отмяна

Регламенти (ЕО) № 315/2002, (ЕО) № 1249/2008 и (ЕС) № 807/2013 се отменят.

Позоваванията на отменените регламенти (ЕО) № 315/2002, (ЕО) № 1249/2008 и (ЕС) № 807/2013 се считат за позовавания на настоящия регламент и на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1184 и се четат в съответствие с таблицата на съответствието в приложение VI към настоящия регламент.

Член 27

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент се прилага от 11 юли 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 април 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 315/2002 на Комисията от 20 февруари 2002 г. относно отчитането на цените на пресни или охладени кланични трупове на овце на представителните пазари на Общността (ОВ L 50, 21.2.2002 г., стр. 47).

(4)  Регламент (ЕО) № 1249/2008 на Комисията от 10 декември 2008 г. за установяване на подробни правила за прилагане на скалите на Общността за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце и за отчитане на цените, свързани с тях (ОВ L 337, 16.12.2008 г., стр. 3).

(5)  Регламент (ЕС) № 807/2013 на Комисията от 26 август 2013 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на проучванията на цените на някои видове говеда на представителните пазари на Съюза (ОВ L 228, 27.8.2013 г., стр. 5).

(6)  Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо и за отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97 на Съвета (ОВ L 204, 11.8.2000 г., стр. 1).

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1184 на Комисията от 20 април 2017 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на скàлите на Съюза за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце и по отношение на отчитането на пазарните цени на някои категории кланични трупове и живи животни (Вж. страница 103 от настоящия брой на Официален вестник).

(8)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185 на Комисията от 20 април 2017 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕС) № 1307/2013 и (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на уведомленията до Комисията относно информация и документи и за изменение и отмяна на няколко регламента на Комисията (Вж. страница 113 от настоящия брой на Официален вестник).

(9)  Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55).

(10)  Регламент (ЕО) № 1165/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно статистиката за селскостопанските животни и месото и за отмяна на директиви 93/23/ЕИО, 93/24/ЕИО и 93/25/ЕИО на Съвета (ОВ L 321, 1.12.2008 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Допълнителни разпоредби относно класовете на конформация и залоеност на кланичните трупове на животни от рода на едрия рогат добитък, посочени в член 3, параграф 1

1.   КОНФОРМАЦИЯ

Развитие на профилите на трупа и по-специално основните му части (бут, гръб, плешка)

Клас на конформация

Допълнителни разпоредби

S

Висш

Бут: много силно закръглен, двойно замускулен, с видимо изразени слоеве

Вътрешната част на бута се издава много силно над хрущялното съединение (symphisis pelvis)

Гръб: много широк и много дебел, до нивото на плешката

Задница: силно закръглена

Плешка: много силно закръглена

 

E

Отличен

Бут: силно закръглен

Вътрешната част на бута се издава силно над хрущялното съединение (symphisis pelvis)

Гръб: широк и много дебел, до нивото на плешката

Задница: силно закръглена

Плешка: силно закръглена

 

U

Много добър

Бут: закръглен

Вътрешната част на бута се издава над хрущялното съединение (symphisis pelvis)

Гръб: широк и дебел, до нивото на плешката

Задница: закръглена

Плешка: закръглена

 

R

Добър

Бут: добре развит

Вътрешната част на бута и задницата са леко закръглени

Гръб: дебел, но по-тесен при плешката

 

Плешка: относително добре развита

 

O

Среден

Бут: средноразвит до недостатъчно развит

 

Гръб: средна до недостатъчна дебелина

Задница: с прав профил

Плешка: средно развита до почти плоска

 

P

Слаб

Бут: слабо развит

 

Гръб: тесен, с видими кости

 

Плешка: плоска, с видими кости

 

2.   СТЕПЕН НА ЗАЛОЕНОСТ

Количество тлъстини по външната страна на трупа и в гръдния кош

Клас на залоеност

Допълнителни разпоредби

1

Нисък

Няма тлъстина в гръдния кош

2

Слаб

Мускулатурата в гръдния кош е ясно видима между ребрата

3

Среден

Мускулатурата в гръдния кош е все още видима между ребрата

4

Висок

Слоят мастна тъкан по бутовете е значителен. Мускулатурата в гръдния кош може да е изпълнена с мастна тъкан между ребрата

5

Много висок

Бутовете са почти напълно покрити с мастна тъкан, така че слоят изглежда хомогенен. Мускулатурата в гръдния кош е изпълнена с мастна тъкан между ребрата


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Допълнителни разпоредби относно класовете на конформация и залоеност на кланичните трупове на овце, посочени в член 3, параграф 1

1.   КОНФОРМАЦИЯ

Развитие на профилите на трупа и по-специално основните му части (задна четвъртинка, гръб, плешка)

Клас на конформация

Допълнителни разпоредби

S

Висш

Задна четвъртинка: двойно замускулена. Всички профили са изключително изпъкнали

Гръб: изключително изпъкнал, изключително широк, изключително дебел

Плешка: изключително изпъкнала и изключително дебела

E

Отличен

Задна четвъртинка: много дебела. Всички профили са много изпъкнали

Гръб: много изпъкнал, много широк и много дебел до нивото на плешката

Плешка: много изпъкнала и много дебела

U

Много добър

Задна четвъртинка: дебела. Изпъкнали профили

Гръб: широк и дебел до нивото на плешката

Плешка: дебела и изпъкнала

R

Добър

Задна четвъртинка: профили предимно с прави линии

Гръб: дебел, но по-тесен при плешката

Плешка: добре развита, но по-тънка

O

Среден

Задна четвъртинка: профилите са по-скоро леко вдлъбнати

Гръб: недостатъчно широк и дебел

Плешка: по-скоро тясна. Недостатъчна дебелина

P

Слаб

Задна четвъртинка: профилите са вдлъбнати до много вдлъбнати

Гръб: тесен и вдлъбнат, с видими кости

Плешка: тясна, плоска и с видими кости

2.   СТЕПЕН НА ЗАЛОЕНОСТ

Количество тлъстини по външната и вътрешната страна на кланичния труп.

Клас на залоеност

Допълнителни разпоредби (1)

1.

Нисък

Външна страна

Следи от тлъстина или никаква видима тлъстина

Вътрешна страна

Коремна кухина

Следи от тлъстина или никаква видима тлъстина по бъбреците

Гръден кош

Следи от тлъстина или никаква видима тлъстина между ребрата

2.

Слаб

Външна страна

Тънък слой тлъстина покрива част от кланичния труп, но може да е по-слабо видим по крайниците

Вътрешна страна

Коремна кухина

Следи от тлъстина или тънък слой тлъстина покрива част от бъбреците

Гръден кош

Ясно изразена мускулатура между ребрата

3.

Среден

Външна страна

Тънък слой тлъстина покрива почти целия или целия труп. Леко удебелени мастни зони в основата на опашката

Вътрешна страна

Коремна кухина

Тънък слой тлъстина покрива част от бъбреците или целите бъбреци

Гръден кош

Мускулатурата е все още видима между ребрата

4.

Висок

Външна страна

Дебел слой тлъстина покрива почти целия или целия труп, но може да е по-тънък по крайниците и по-дебел по плешките

Вътрешна страна

Коремна кухина

Бъбреците са обвити в тлъстина

Гръден кош

Мускулатурата между ребрата може да е изпълнена с мастна тъкан. По ребрата може да се виждат отлагания на мазнини

5.

Много висок

Външна страна

Много дебел слой тлъстина

Понякога се виждат мастни натрупвания

Вътрешна страна

Коремна кухина

Бъбреците са обвити с дебел слой тлъстина

Гръден кош

Мускулатурата между ребрата е изпълнена с мастна тъкан. По ребрата се виждат отлагания на мазнини


(1)  Допълнителните разпоредби за коремната кухина не се прилагат за целите на приложение III.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Скàла за класификация на кланичните трупове на агнета с кланично тегло, по-малко от 13 kg, посочени в член 3, параграф 2

Категория

А

B

C

Тегло

≤ 7 kg

7,1 — 10 kg

10,1 — 13 kg

Качество

първо

второ

първо

второ

първо

второ

Цвят на месото (*1)

светлорозов

друг цвят или друга степен на залоеност

светлорозов или розов

друг цвят или друга степен на залоеност

светлорозов или розов

друг цвят или друга степен на залоеност

Клас на залоеност (*2)

(2) (3)

(2) (3)

(2) (3)


(*1)  Определен на хълбока на rectus abdominis в съответствие със стандартизирана цветова схема.

(*2)  Както е определено в буква В, точка III от приложение IV към Регламент (ЕС) № 1308/2013.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Разрешаване на методи за автоматизирано категоризиране на кланичните трупове на говеда и овце съгласно член 10

ЧАСТ A

Условия и минимални изисквания за разрешаване

1.

Съответната държава членка организира изпитване за разрешаване в присъствието на жури, съставено от поне петима лицензирани експерти по класифициране на кланични трупове на животни от рода на едрия рогат добитък или овце. Двама от членовете на журито са граждани на държавата членка, в която се провежда изпитването. Всеки от останалите членове на журито е гражданин на различна държава членка. Журито се състои от нечетен брой експерти. Службите на Комисията и експерти от останалите държави членки могат да присъстват на изпитването за разрешаване в качеството си на наблюдатели.

Членовете на журито работят независимо и анонимно.

Съответната държава членка определя координатор на изпитването за разрешаване, който:

а)

не е член на журито;

б)

има удовлетворителни технически познания и е напълно независим;

в)

следи за независимата и анонимна работа на членовете на журито;

г)

събира резултатите от класифицирането, представени от членовете на журито, и резултатите, получени посредством методите за автоматизирано категоризиране;

д)

гарантира, че през цялото времетраене на изпитването за разрешаване резултатите от класифицирането, получени посредством методите за автоматизирано категоризиране, не са достъпни за никой от членовете на журито и обратното, нито за която и да било друга заинтересована страна;

е)

заверява класифицирането на всеки кланичен труп, като има възможност да реши по обективни причини, които следва да посочи, да отхвърли кланични трупове от извадката, която предстои да се използва за анализа.

2.

За изпитването за разрешаване:

а)

всеки от класовете на конформация и на залоеност се разделя на три подкласа;

б)

изисква се извадка от минимум 600 заверени кланични трупа;

в)

процентът отхвърлени кланични трупове не може да превишава 5 % от кланичните трупове, годни за класифициране посредством методи за автоматизирано категоризиране.

3.

За точна оценка на всеки заверен кланичен труп се счита медианата на резултатите, получени при отделните членове на журито.

За оценка на функционирането на метода за автоматизирано категоризиране резултатите, получени чрез метода за автоматизирано категоризиране за всеки заверен кланичен труп, се сравняват с медианата на резултатите при журито. Получената в резултат от това точност на категоризирането чрез методи за автоматизирано категоризиране се установява, като се използва система от точки, които се разпределят, както следва:

 

Конформация

Степен на залоеност

Без грешка

10

10

Грешка от 1 единица (т.е. 1 подклас по-нагоре или по-надолу)

6

9

Грешка от 2 единици (т.е. 2 подкласа по-нагоре или по-надолу)

– 9

0

Грешка от 3 единици (т.е. 3 подкласа по-нагоре или по-надолу)

– 27

– 13

Грешка от повече от 3 единици (т.е. повече от 3 подкласа по-нагоре или по-надолу)

– 48

– 30

За да бъдат разрешени, методите за автоматизирано категоризиране трябва да постигнат най-малко 60 % от максималния брой точки както за конформация, така и за залоеност.

Освен това класифицирането с използване на методи за автоматизирано категоризиране трябва да попада в следните граници:

 

Конформация

Степен на залоеност

Систематично отклонение

± 0,30

± 0,60

Наклон на линията на регресия

1 ± 0,15

1 ± 0,30

Когато при изпитване за разрешаване се използва повече от един начин на представяне на кланичните трупове, разликите между тези начини на представяне на кланичните трупове не трябва да водят до разлики в резултатите от класификацията.

ЧАСТ Б

Информация, която държавите членки следва да предоставят на Комисията по отношение на организацията на изпитването за разрешаване

а)

дати, на които предстои да се проведе изпитването за разрешаване;

б)

подробно описание на кланичните трупове на животни от рода на едрия рогат добитък на възраст осем месеца или повече, класифицирани на територията на съответната държава членка или част от територията на същата;

в)

статистически методи, използвани при подбора на извадката от кланични трупове, която трябва да е представителна — по отношение на категорията и на класовете на конформация и залоеност — за животните от рода на едрия рогат добитък на възраст осем месеца или повече и за овцете, заклани на територията на съответната държава членка или част от територията на същата;

г)

наименование и адрес на кланицата или кланиците, където предстои да се проведе изпитването за разрешаване, описание на организацията и работата на технологичната линия или линии, включително скоростта за един час;

д)

начина или начините на представяне на кланичните трупове, които предстои да се използват по време на изпитването за разрешаване;

е)

описание на техниката за автоматизирано категоризиране и техническите ѝ функции, по-специално концепцията за сигурност на апарата срещу всякакви видове манипулиране;

ж)

лицензираните експерти, определени от съответната държава членка да участват в изпитването за разрешаване като членове на журито;

з)

координатора на изпитването за разрешаване, с доказателства за неговите удовлетворителни технически познания и пълна независимост;

и)

наименованието и адреса на независимия орган, определен от съответната държава членка, който ще анализира резултатите от изпитването за разрешаване.

ЧАСТ В

Информация, която държавите членки следва да предоставят на Комисията по отношение на резултатите от изпитването за разрешаване

а)

обобщение на резултатите от класификацията, подписани от членовете на журито и от координатора по време на изпитването за разрешаване;

б)

отчет от координатора относно организацията на изпитването за разрешаване от гледна точка на условията и минималните изисквания, установени в част А;

в)

количествен анализ, който се провежда съгласно методика, съгласувана с Комисията, на резултатите от изпитването за разрешаване, като се посочват резултатите от класифицирането, получени при всеки експерт — класификатор, и резултатите, получени посредством методите за автоматизирано категоризиране. Данните, използвани за анализа, задължително се представят в електронен формат, който се съгласува с Комисията;

г)

точността на методите за автоматизирано категоризиране, установена в съответствие с разпоредбите в част А, точка 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Разрешаване на методи за категоризиране на кланичните трупове на свине съгласно член 11

ЧАСТ A

1.   УСЛОВИЯ И МИНИМАЛНО ИЗИСКВАНЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ

Изпитването за разрешаване включва:

а)

Подбор на представителна извадка от кланични трупове на свине, които ще бъдат включени в пробно разрязване.

Представителната извадка трябва да отразява съответната съвкупност от свине и да се състои от най-малко 120 кланични трупа.

б)

Записване на измерванията (прогнозни променливи), направени върху представителната извадка от кланични трупове на свине.

Измерванията, използвани за оценка на процентното съдържание на нетлъсто (постно) месо, се записват в една или повече кланици, използващи техниката или техниките за категоризиране, които трябва да бъдат разрешени.

в)

Пробно разрязване за оценка на референтното процентно съдържание на нетлъсто (постно) месо в кланичните трупове на свине, както е описано в част A, точка 2.

Пробното разрязване включва разрязване на включените в извадката кланични трупове на свине до получаване на месо, тлъстина и кости. Съдържанието на нетлъсто (постно) месо в свинския кланичен труп е съотношението между общото тегло на червените напречно набраздени мускули, при условие че могат да бъдат отделени с нож, и теглото на кланичния труп. Общото тегло на червените напречно набраздени мускули се получава:

i)

чрез пълно разрязване на кланичния труп, предвидено в част А, точка 2.2, или

ii)

чрез частично разрязване на кланичния труп, предвидено в част А, точка 2.3, или

iii)

чрез съчетаване на пълното или частичното разрязване на трупа с национален бърз метод, основан на приети статистически методи.

Пълното разрязване, посочено в подточка i), може да се замени и от оценка на процентното съдържание на нетлъсто (постно) месо с компютърен томограф (КТ), при условие че бъдат представени задоволителни сравнителни резултати от разрязването.

Ако се използва посоченото в подточка iii) съчетаване с национален бърз метод, броят на кланичните трупове за пълно или частично разрязване може да се намали на 50 броя, ако държавата членка може да докаже, че точността е поне равна на точността, получена при използване на стандартни статистически методи за 120 кланични трупа.

г)

Изчисляване на уравнение (формула) за метода на категоризиране, който трябва да бъде разрешен.

Извежда се уравнение за оценка на процентното съдържание на нетлъсто (постно) месо в представителната извадка от кланични трупове въз основа на прогнозните променливи, измерени върху тези кланични трупове.

Въз основа на тази формула се оценява процентното съдържание на нетлъсто (постно) месо във всеки кланичен труп.

д)

Стандартен статистически анализ за оценка на резултата от пробното разрязване.

Процентното съдържание на нетлъсто (постно) месо, оценено чрез съответния метод за категоризиране, се сравнява с референтното процентно съдържание на нетлъсто (постно) месо, получено въз основа на пробното разрязване.

е)

Въвеждане или изменение на уравнението за метода за категоризиране с цел прогнозиране на процентното съдържание на нетлъсто (постно) месо в свинския кланичен труп.

Уравнението се включва в техниката за категоризиране, след като Комисията разреши прилагането на методите за категоризиране.

Методите за категоризиране се разрешават само ако средноквадратичната грешка на прогнозата (RMSEP), изчислена чрез техника на пълно кръстосано валидиране или чрез валидиране на контролно множество върху представителна извадка от най-малко 60 кланични трупа, е по-малка от 2,5. Освен това всички екстремални стойности се включват в изчисляването на RMSEP.

Когато при изпитване за разрешаване се използва повече от един начин на представяне на кланичните трупове, разликите между тези начини на представяне на кланичните трупове не трябва да водят до разлики в резултатите от класификацията.

2.   ПРОЦЕДУРА НА ПРОБНОТО РАЗРЯЗВАНЕ ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ НА РЕФЕРЕНТНОТО ПРОЦЕНТНО СЪДЪРЖАНИЕ НА НЕТЛЪСТО (ПОСТНО) МЕСО В КЛАНИЧНИТЕ ТРУПОВЕ НА СВИНЕ

2.1.

Прогнозата за референтното процентно съдържание на нетлъсто (постно) месо се основава на пълното разрязване на лявата половинка кланичен труп в съответствие с референтния метод, предвиден в част 1, буква в).

2.2.

Когато се извършва пълно разрязване, референтното процентно съдържание на нетлъсто (постно) месо (YTD) се изчислява, както следва:

Formula

Теглото на нетлъстото (постното) месо се изчислява, като се извади общото тегло на елементите, които не представляват нетлъсто (постно) месо, от общото кланично тегло преди разрязване. Краката и главата, с изключение на бузите, не се отстраняват.

2.3.

Когато се извършва частично разрязване, прогнозата за референтното процентно съдържание на нетлъсто (постно) месо (YPD) се основава на разрязването на четирите основни части (плешка, котлет, бут и гърди), плюс теглото на филето. Процентното съдържание на нетлъсто (постно) месо при частично разрязване се изчислява, както следва:

Formula

Теглото на нетлъстото (постното) месо в четирите основни части (плешка, котлет, бут и гърди) се изчислява, като се извади общото тегло на елементите, които не представляват нетлъсто (постно) месо в четирите части, от общото тегло на парчетата преди разрязване.

Систематичното отклонение между пълното и частичното разрязване се коригира въз основа на подизвадка с пълно разрязване.

2.4.

Процентното съдържание на нетлъсто (постно) месо може да се прогнозира чрез аналитична процедура, основаваща се на сканиране на лявата половинка кланичен труп с КТ. Ако тази процедура с КТ не е калибрирана за пълно разрязване на кланичните трупове, потенциалното систематично отклонение спрямо пълното разрязване се коригира въз основа на подизвадка, на която се извършва пълно разрязване съгласно референтния метод. Необходимо е да се сканира само тази част от лявата половинка кланичен труп, която съдържа нетлъсто (постно) месо съгласно определението, дадено в метода за пълно разрязване, т.е. не е необходимо да се сканират краката и главата, с изключение на бузите.

2.5.

Корекцията на систематичното отклонение, необходима при частично разрязване или при процедура с КТ, се основава на представителна подизвадка, включваща всички комбинации от извадката по отношение на факторите за райониране (стратификация), като например порода, пол или залоеност, използвани при подбора на общата извадка. За корекция на систематичното отклонение се избират поне 10 кланични трупа.

Не се изисква допълнително пълно разрязване, ако съвкупността от свине за клане, от която ще се формира извадка, има същите характеристики като съвкупността, за която частичното разрязване или процедурата с КТ вече са били коригирани по отношение на систематичното отклонение.

Не се изисква допълнително пълно разрязване, ако е описана процедура с КТ и тя е проследима чрез измервания до пълното разрязване или до друга процедура с КТ, коригирана по отношение на систематичното отклонение.

ЧАСТ Б

Информация, която съответната държава членка следва да предостави на Комисията и на другите държави членки чрез протоколи за изпитването за разрешаване

1.

В част 1 на протокола се описва подробно пробното разрязване, като се включва по-специално следното:

а)

указание за периода на разрязване и предвидения график за цялата процедура по разрешаване;

б)

броя и местоположението на кланиците;

в)

описание на съвкупността от свине, за която се отнася методът на оценка;

г)

указание за избрания метод на разрязване (пълно или частично);

д)

когато се използва компютърен томограф, както е посочено в част А, точка 1 от настоящото приложение — описание на процедурата;

е)

представяне на използваните статистически методи във връзка с избрания метод за вземане на извадка;

ж)

описание на националния бърз метод, ако се прилага такъв;

з)

точно представяне на кланичните трупове, което ще се използва.

2.

В част 2 на протокола се описват подробно резултатите от разрязването, като се включва по-специално следното:

а)

представяне на използваните статистически методи във връзка с избрания метод за вземане на извадка;

б)

уравнението, което ще бъде въведено или е било изменено;

в)

цифрово и графично описание на резултатите;

г)

описание на съответния апарат или апарати;

д)

границата в теглото на свинете, за което може да се прилага новият метод, както и всички други ограничения във връзка с практическото използване на метода;

е)

данните, използвани за анализа, трябва да се представят в електронен формат.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Таблица на съответствието

1.   Регламент (ЕО) № 1249/2008

Регламент (ЕО) № 1249/2008

Настоящият регламент

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1184

Член 2, параграф 4

Член 1

 

Член 3

Член 3, параграф 1

 

Член 4

Член 4

 

Член 5

Член 2, параграф 1

 

Член 6, параграф 1

Член 7, параграф 1

 

Член 6, параграф 2, първа алинея

Член 7, параграф 3, буква а)

 

Член 6, параграф 2, втора алинея

Член 7, параграф 5

 

Член 6, параграф 3

Член 8, параграф 2, буква а)

 

Член 6, параграф 3, втора и трета алинея

Член 8, параграф 3, буква а)

 

Член 6, параграф 3, втора алинея

Член 8, параграф 4

 

Член 6, параграф 4, буква в)

Член 8, параграф 4

 

Член 6, параграф 4, буква г)

Член 8, параграф 5

 

Член 6, параграф 7

Член 8, параграф 6, буква б)

 

Член 7

 

Член 1

Член 8

Член 9

 

Член 9

Член 10

 

Член 10

Член 12

 

Член 11, параграф 1

 

Член 2, параграф 2

Член 11, параграф 2, първа алинея

 

Член 2, параграф 1 и член 3, параграф 2, буква а)

Член 11, параграф 2, втора алинея

 

Член 3, параграф 2, буква в), подточка i)

Член 11, параграф 2, трета алинея

Член 25, параграф 5

 

Член 11, параграф 3

 

Член 3, параграф 3

Член 11, параграф 4

 

Член 2, параграф 3

Член 12

 

Член 4

Член 13, параграф 1

Член 14, параграфи 1 и 2

 

Член 13, параграф 2

Член 14, параграф 3

 

Член 13, параграф 3

Член 6, параграф 3

 

Член 13, параграф 4

Член 6, параграф 4

 

Член 13, параграф 5, първа алинея

 

Член 5, параграф 1

Член 13, параграф 5, втора алинея

 

Член 5, параграф 2

Член 14, параграф 1

 

Член 7

Член 14, параграф 2

 

Член 6

Член 15

 

Член 8

Член 16, параграф 1, първа алинея

 

Член 14

Член 16, параграф 1, втора алинея

 

Член 13, параграф 1, първа алинея

Член 16, параграф 2

Член 14, параграф 4

 

Член 16, параграф 3

Член 17, параграф 2

 

Член 16, параграф 4, втора алинея

Член 17, параграф 1

 

Член 16, параграф 5

 

Член 13, параграф 2, първа и втора алинея

Член 16, параграф 7, буква а)

 

Член 13, параграф 2, трета алинея

Член 18

Член 18

 

Член 19

Член 25, параграфи 1 и 2

 

Член 20, параграф 2, буква а)

Член 2, параграф 1, буква б)

 

Член 20, параграф 2, буква б)

Член 2, параграф 2, буква а)

 

Член 21, параграф 1, първа алинея

Член 7, параграф 1

 

Член 21, параграф 1, втора алинея

Член 7, параграф 2

 

Член 21, параграф 2

Член 5, втора алинея

 

Член 21, параграф 3, първа алинея

Член 8, параграф 1 и член 8, параграф 2, буква б)

 

Член 21, параграф 3, втора алинея

Член 8, параграф 4

 

Член 21, параграф 3, четвърта алинея

Член 8, параграф 3, буква в)

 

Член 21, параграф 4

Член 8, параграф 6, буква а)

 

Член 21, параграф 5

Член 6, параграф 1

 

Член 22, параграф 2, първа алинея

Член 7, параграф 3, буква б)

 

Член 22, параграф 2, втора алинея

Член 14, параграф 3

 

Член 22, параграф 2, трета алинея

Член 7, параграф 4, буква а)

 

Член 23, параграф 4

Член 11, параграф 3

 

Член 23, параграф 5

Член 11, параграф 5

 

Член 24, параграф 2, първа алинея

 

Член 2, параграф 1 и член 3, параграф 2, буква б)

Член 24, параграф 2, втора алинея

 

Член 3, параграф 2, буква в), подточка ii)

Член 24, параграф 4

 

Член 2, параграф 3

Член 25, параграф 2

 

Член 9

Член 26, параграф 1

Член 14, параграф 1

 

Член 26, параграф 2

Член 14, параграфи 2 и 3

 

Член 26, параграф 3

Членове 19 и 25

 

Член 27, параграф 3

Член 25, параграф 3

 

Член 28

Член 3, параграф 2

 

Член 29

Член 3, параграф 1

 

Член 30, параграф 2

Член 7, параграф 3, буква а)

 

Член 30, параграф 3, първа алинея

Член 8, параграф 2, буква а) и член 8, параграф 3, буква б)

 

Член 30, параграф 3, втора алинея

Член 8, параграф 4

 

Член 30, параграф 4

Член 8, параграф 5

 

Член 31

Член 9

 

Член 33, параграф 1

Член 15, параграф 1, първа алинея

 

Член 33, параграф 2

Член 15, параграф 4

 

Член 35

Член 21

 

Член 38

 

Членове 16, 17 и 18

2.   Регламент (ЕО) № 315/2002

Регламент (ЕО) № 315/2002

Настоящият регламент

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1184

Член 2

Член 15, параграф 1, буква б)

 

3.   Регламент (ЕС) № 807/2013

Регламент (ЕС) № 807/2013

Настоящият регламент

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1184

Член 1, параграф 1

Член 22

 

Член 1, параграф 2, първа алинея

 

Член 22

Член 1, параграф 2, втора алинея

Член 16, параграф 2

 

Член 1, параграф 3

Член 16, параграф 1, буква а)

 

Член 2, параграф 1

Член 23

 

Член 2, параграф 2, първа алинея

 

Член 12

Член 2, параграф 2, втора алинея

Член 16, параграф 2

 

Член 2, параграф 3

Член 16, параграф 1, буква б)

 

Член 3, параграф 1

Член 20

 

Член 3, параграф 2, първа алинея

 

Член 10

Член 3, параграф 2, втора алинея

Член 15, параграф 1

 

Член 3, параграф 3, букви а)—г)

Член 6, параграф 2

 

Член 3, параграф 3, втора алинея

 

Член 5, параграф 1

Член 3, параграф 4

Член 15, параграф 3

 

Член 4, параграф 1

 

Член 13, параграф 1


Top