EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1182

Regulamentul delegat (UE) 2017/1182 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de completare a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește grilele utilizate în Uniune pentru clasificarea carcaselor de bovine, porcine și ovine și în ceea ce privește raportarea prețurilor de piață ale anumitor categorii de carcase și animale vii

C/2017/2411

OJ L 171, 4.7.2017, p. 74–99 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1182/oj

4.7.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 171/74


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/1182 AL COMISIEI

din 20 aprilie 2017

de completare a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește grilele utilizate în Uniune pentru clasificarea carcaselor de bovine, porcine și ovine și în ceea ce privește raportarea prețurilor de piață ale anumitor categorii de carcase și animale vii

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 19 alineatul (6) literele (a)-(d), articolul 223 alineatul (1) și articolul 223 alineatul (2) litera (a),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 a abrogat și a înlocuit Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului (2). Partea II titlul I capitolul I secțiunea 1 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 conține norme privind intervenția publică și ajutorul pentru depozitarea privată, inclusiv clasificarea carcaselor de bovine, porcine și ovine, și privind raportarea prețurilor acestora și împuternicește Comisia să adopte acte delegate și acte de punere în aplicare în acest sens. Pentru a se asigura funcționarea fără probleme a grilelor utilizate în Uniune pentru clasificarea carcaselor de bovine, porcine și ovine și pentru a se stabili prețuri de piață comparabile pentru carcase și animale vii în noul cadru juridic, trebuie adoptate anumite norme prin intermediul unor astfel de acte. Noile norme ar trebui să înlocuiască normele de punere în aplicare din Regulamentele (CE) nr. 315/2002 (3), (CE) nr. 1249/2008 (4) și (UE) nr. 807/2013 (5) ale Comisiei.

(2)

Articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 prevede că grilele utilizate în Uniune pentru clasificarea carcaselor, stabilite la punctul A din anexa IV la regulamentul menționat, trebuie să se aplice bovinelor cu vârsta de minimum 8 luni. Pentru a se asigura o aplicare uniformă, este necesar să se permită statelor membre să facă obligatorie aplicarea grilei utilizate în Uniune pentru carcasele de bovine începând de la o vârstă specifică determinată pe baza sistemului de identificare și înregistrare prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al Parlamentului European și al Consiliului (6). Sistemul de identificare și înregistrare ar trebui folosit, de asemenea, pentru împărțirea carcaselor în categoriile menționate la punctul A.II din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

(3)

În vederea reducerii poverii administrative, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a acorda unităților de mici dimensiuni derogări de la obligația generală de clasificare a carcaselor. Din experiența dobândită prin aplicarea grilei utilizate de Uniune pentru clasificare rezultă că este oportun să se prevadă astfel de derogări pentru abatoarele care sacrifică mai puțin de 150 de bovine cu vârsta de minimum opt luni sau mai puțin de 500 de porcine pe săptămână ca medie anuală. Totuși, statele membre pot stabili limite inferioare, în funcție de condițiile lor naționale, în special pentru a asigura reprezentativitatea raportării prețurilor.

(4)

Deoarece anumite abatoare îngrașă, în propriile unități, bovine cu vârsta de minimum opt luni și porcine, nu există un preț de piață de înregistrat pentru carcasele animalelor respective. Așadar, în aceste cazuri nu este necesară aplicarea grilelor de clasificare obligatorii utilizate în Uniune. Prin urmare, este adecvat să se permită statelor membre în care există această practică să acorde derogări de la normele referitoare la clasificarea obligatorie a carcaselor în ceea ce privește aceste carcase. De asemenea, această derogare ar trebui acordată și pentru clasificarea carcaselor de porci din rasele locale cu o compoziție anatomică deosebită a corpului sau cu modalități de comercializare deosebite, atunci când acestea fac imposibilă clasificarea omogenă și standardizată a carcaselor.

(5)

Pentru a se ține seama de specificitățile unităților și de sacrificarea sezonieră a ovinelor, este oportun să se permită statelor membre care aplică clasificarea carcaselor de ovine prevăzută la articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 să scutească unele abatoare de această clasificare pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii.

(6)

Pentru a se asigura clasificarea uniformă a carcaselor de bovine cu vârsta de minimum opt luni și a carcaselor de ovine în Uniune, este necesară definirea cu mai mare precizie a claselor de conformație și de acoperire cu grăsime, a greutății carcaselor și a culorii cărnii menționate la punctele A.III și C.III din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013. Totuși, pentru carcasele de miei care cântăresc sub 13 kg pot fi utilizate alte criterii.

(7)

Punctul A.III din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 prevede o clasă de conformație S pentru carcasele de bovine de tip „carcasă cu mușchi dublu”. Dat fiind faptul că această clasă de conformație excepțională se comercializează doar în anumite state membre, este oportun să se prevadă că statele membre au opțiunea de a nu utiliza clasa de conformație S.

(8)

Deoarece procentajul de carne macră al carcaselor de porcine a crescut constant, majoritatea carcaselor de porcine sunt clasificate în doar două clase. Așadar, pentru a se asigura diferențierea carcaselor de porcine, este necesar să se permită statelor membre să împartă în subclase clasele de clasificare a carcaselor de porcine prevăzute la punctul B.II din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

(9)

Având în vedere cerințele pieței în ceea ce privește determinarea valorii comerciale a carcaselor de porcine, ar trebui autorizate și alte criterii de evaluare, pe lângă greutate și conținutul estimat de carne macră.

(10)

Pentru a se asigura prețuri de piață comparabile, punctul A.IV al anexei IV la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 stabilește o prezentare standard a carcaselor. Pentru a reflecta anumite nevoi ale pieței în ceea ce privește prezentarea carcaselor, este necesar să se prevadă că statele membre pot aplica o prezentare a carcaselor diferită de cea prevăzută la punctul A.IV din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, prin aplicarea unor factori de corecție, în scopul stabilirii prețurilor de piață.

(11)

Pentru a se ține seama de practicile tradiționale ale unor state membre în legătură cu îndepărtarea grăsimii exterioare, este oportun să se permită statelor membre respective să utilizeze în continuare astfel de practici, cu condiția să fie îndeplinite anumite cerințe.

(12)

Pentru a se asigura aplicarea exactă a grilelor de clasificare utilizate în Uniune și pentru a se îmbunătăți transparența pieței, ar trebui specificate condițiile și metodele practice pentru clasificarea, cântărirea și marcarea carcaselor de bovine cu vârsta de minimum opt luni și a carcaselor de ovine și de porcine.

(13)

În cazul unei defecțiuni tehnice legate de metoda de clasificare automatizată, este oportun să se prevadă anumite derogări, în special în ceea ce privește limita de timp pentru clasificarea și cântărirea carcaselor.

(14)

Marcarea carcaselor ar trebui efectuată la momentul clasificării. Statele membre pot decide să nu marcheze carcasele în cazurile în care păstrarea unei evidențe oficiale stabilește legătura dintre carcase și rezultatele clasificării, în special atunci când carcasele sunt porționate imediat după clasificare, ceea ce face inutilă marcarea carcaselor.

(15)

Pentru a se asigura acuratețea și fiabilitatea clasificării carcaselor de bovine cu vârsta de minimum opt luni și a carcaselor de ovine și de porcine, respectiva clasificare ar trebui să fie efectuată fie de clasificatori calificați care dețin autorizația necesară sau atestatul necesar, fie prin utilizarea unei metode de clasificare autorizate.

(16)

În vederea autorizării metodelor de clasificare pentru evaluarea directă a conformației și a acoperirii cu grăsime a carcaselor de bovine cu vârsta de minimum opt luni și a carcaselor de ovine, precum și a procentajului de carne macră al carcaselor de porcine, pot fi introduse metode de clasificare bazate pe metode confirmate statistic. Autorizarea metodelor de clasificare ar trebui să facă obiectul respectării anumitor condiții și cerințe.

(17)

Ar trebui să fie prevăzută posibilitatea de modificare, după acordarea unei autorizații, a specificațiilor de ordin tehnic referitoare la metodele de clasificare automatizată pentru clasificarea carcaselor de bovine cu vârsta de minimum opt luni și a carcaselor de ovine, pentru a se asigura acuratețea respectivelor specificații.

(18)

Valoarea unei carcase de porc se stabilește în special în funcție de procentajul de carne macră în raport cu greutatea sa. Procentajul de carne macră este evaluat printr-o metodă de clasificare ce ar trebui să constea într-o tehnică de clasificare automatizată, semiautomatizată sau manuală și într-o formulă de evaluare. Formula de evaluare ar trebui elaborată prin măsurarea anumitor părți anatomice ale carcasei pe baza metodelor autorizate și confirmate statistic. Pentru a se garanta că metodele confirmate statistic sunt aplicate în mod obiectiv, este necesar ca experții din statele membre să fie informați prin intermediul unor protocoale în ceea ce privește testul de autorizare și să fie consultați în privința rezultatelor testului. Deși există numeroase metode care pot fi aplicate pentru evaluarea procentajului de carne macră al unei carcase de porc, este necesar să se asigure că alegerea metodei nu influențează procentajul de carne macră estimat.

(19)

În vederea monitorizării prețurilor de piață comparabile ale carcaselor și ale animalelor vii, este necesar să se prevadă că înregistrarea prețurilor ar trebui să se refere la un stadiu al comercializării bine definit. Este necesar să se determine tipurile de animale la care se referă raportarea prețurilor.

(20)

Prețurile de piață ale diferitelor tipuri de animale ar trebui raportate Comisiei în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1184 al Comisiei (7), care ar trebui să stea la baza determinării prețurilor medii ponderate la nivelul Uniunii.

(21)

Dacă un stat membru a stabilit regiuni în scopul prezentului regulament, la calcularea prețului la nivel național ar trebui să se țină seama de prețurile regionale determinate. În cazurile în care sunt efectuate plăți suplimentare către furnizorii de animale, unitățile sau persoanele obligate să raporteze prețurile ar trebui să fie obligate să informeze autoritatea competentă în privința plății suplimentare, în vederea corectării prețului mediu național.

(22)

Pentru a se asigura monitorizarea pieței și pentru a se compara evoluțiile prețurilor cu anumite prețuri de referință stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, este necesar să se calculeze prețurile medii la nivelul Uniunii pentru anumite carcase și animale vii, pe baza anumitor informații transmise anual de statele membre.

(23)

În vederea monitorizării și raportării prețurilor carcaselor de bovine cu vârsta de minimum opt luni și ale carcaselor de porcine și în scopul calculării coeficienților de ponderare pe categorii, statele membre ar trebui să fie obligate să notifice periodic Comisiei anumite informații, în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1185 al Comisiei (8), cu excepția notificărilor care sunt necesare pentru organizarea inspecțiilor la fața locului sau care servesc drept bază pentru a avea o imagine completă asupra pieței cărnii.

(24)

Din motive de claritate și securitate juridică, Regulamentele (CE) nr. 315/2002, (CE) nr. 1249/2008 și (UE) nr. 807/2013 ar trebui abrogate.

(25)

Având în vedere necesitatea de a se permite statelor membre să se adapteze la noul cadru juridic, prezentul regulament ar trebui să se aplice după 12 luni de la intrarea sa în vigoare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

GRILELE UTILIZATE ÎN UNIUNE PENTRU CLASIFICAREA CARCASELOR

Articolul 1

Identificarea vârstei și a categoriilor bovinelor

Vârsta bovinelor în scopul determinării categoriilor menționate la punctul A.II din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 se verifică pe baza informațiilor disponibile în sistemul de identificare și înregistrare a bovinelor instituit în fiecare stat membru în conformitate cu titlul I din Regulamentul (CE) nr. 1760/2000.

Articolul 2

Derogări de la clasificarea obligatorie a carcaselor

(1)   Statele membre pot decide că cerințele privind clasificarea carcaselor de bovine și de porcine prevăzute la punctele A.V și, respectiv, B.II din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 nu sunt obligatorii pentru abatoarele care sacrifică:

(a)

mai puțin de 150 de bovine cu vârsta de minimum opt luni pe săptămână ca medie anuală;

(b)

mai puțin de 500 de porcine pe săptămână ca medie anuală.

Statele membre pot determina o limită inferioară, în special pentru a asigura reprezentativitatea înregistrării prețurilor menționată la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1184.

(2)   Statele membre pot decide că cerințele privind clasificarea carcaselor de bovine și de porcine nu sunt obligatorii:

(a)

în cazul carcaselor de bovine și de porcine deținute de abator, dacă nu are loc o tranzacție comercială de achiziționare a animalelor respective;

(b)

în cazul carcaselor de porcine aparținând unor rase locale clar definite sau cu moduri de comercializare deosebite, dacă clasificarea omogenă și standardizată a carcaselor este imposibilă din cauza compoziției anatomice a copurilor porcinelor respective.

(3)   Statele membre care aplică clasificarea carcaselor de ovine în temeiul articolului 10 al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 pot decide, pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii, că cerințele referitoare la clasificarea carcaselor de ovine nu sunt obligatorii pentru anumite abatoare.

(4)   Statele membre notifică Comisiei dacă decid să aplice oricare dintre derogările prevăzute la alineatele (1), (2) și (3) din prezentul articol.

Articolul 3

Dispoziții suplimentare referitoare la clasele de conformație, acoperirea cu grăsime și greutatea carcaselor de bovine și de ovine

(1)   În anexele I și II la prezentul regulament sunt prevăzute dispoziții suplimentare referitoare la definirea claselor de conformație și de acoperire cu grăsime pentru carcasele de bovine cu vârsta de minimum opt luni și carcasele de ovine menționate la punctele A.III și C.III din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

(2)   În anexa III la prezentul regulament sunt prevăzute dispoziții suplimentare referitoare la clasificarea mieilor cu greutatea carcasei sub 13 kg

Articolul 4

Clasa de conformație S

Statele membre pot decide să nu aplice clasa de conformație S pentru carcasele de bovine menționate la punctul A.III din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, ținând seama de caracteristicile deosebite ale propriilor efective de bovine.

Articolul 5

Clasificarea carcaselor de porcine

Statele membre pot împărți în subclase clasele de clasificare a carcaselor de porcine prevăzute la punctul B.II din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

În scopul determinării valorii comerciale a carcaselor de porcine, statele membre pot autoriza și alte criterii de evaluare, în plus față de greutatea și de procentajul de estimat de carne macră menționate la punctul B.II din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

Articolul 6

Cerințe suplimentare privind prezentarea carcaselor în scopul stabilirii unor prețuri de piață comparabile

(1)   Fără a se aduce atingere punctelor A.IV, B.III și C.IV din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, nu se permite înlăturarea de pe carcase a țesuturilor adipoase, musculare sau de alt tip înaintea cântăririi, a clasificării și a marcării, cu excepția cazurilor în care se aplică cerințe veterinare.

(2)   Carcasele de bovine cu vârsta mai mică de opt luni sunt prezentate în conformitate cu punctul A.IV din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 și fără:

(a)

diafragmă;

(b)

mușchi pilieri diafragmatici.

(3)   Carcasele de bovine cu vârsta de minimum opt luni sunt prezentate fără:

(a)

rinichi;

(b)

grăsime perirenală;

(c)

grăsime pelviană;

(d)

diafragmă;

(e)

mușchi pilieri diafragmatici;

(f)

coadă;

(g)

măduva spinării;

(h)

grăsime testiculară;

(i)

grăsimea de pe interiorul părții superioare;

(j)

vena jugulară și grăsimea adiacentă.

(4)   În vederea aplicării punctului A.V al doilea paragraf din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 și prin derogare de la alineatul (1) al prezentului articol, statele membre pot permite îndepărtarea grăsimii exterioare înaintea cântăririi, clasificării și marcării carcasei, cu condiția ca operațiunea respectivă să permită o evaluare mai obiectivă a conformației și ca acoperirea cu grăsime să nu fie afectată. Statele membre se asigură că această practică este reglementată prin legislația națională și implică doar îndepărtarea parțială a grăsimii exterioare:

(a)

de pe pulpă, vrăbioară și antricot;

(b)

de pe capul de piept și regiunea anală și genitală;

(c)

de pe partea superioară.

Articolul 7

Clasificare și cântărire

(1)   Clasificarea menționată la punctele A.II, A.III, B.II, C.II și C.III din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 se efectuează în abator, la momentul determinării greutății calde a carcasei.

(2)   În conformitate cu articolul 11 din prezentul regulament, Comisia poate autoriza clasificarea înaintea cântăririi dacă anumite metode de clasificare aplicate pe teritoriul unui stat membru impun acest lucru.

(3)   Carcasele se cântăresc cât mai curând posibil după sacrificare și nu mai târziu de:

(a)

60 de minute de la înjunghierea animalului în cazul bovinelor și al ovinelor;

(b)

45 de minute de la înjunghierea animalului în cazul porcinelor;

(4)   În cazul porcinelor, dacă, într-un anumit abator, nu se poate respecta, în general, perioada de 45 de minute dintre înjunghiere și cântărirea carcaselor, autoritatea competentă a statului membru în cauză poate permite ca deducerea de 2 % menționată la articolul 14 alineatul (3):

(a)

să fie redusă cu 0,1 la sută unități pentru fiecare sfert de oră suplimentar sau pentru fiecare parte de sfert de oră suplimentar scurs, atunci când perioada dintre înjunghiere și cântărire depășește cele 45 de minute;

(b)

să poată fi mărită cu anumite unități procentuale stabilite de statele membre în cauză atunci când perioada dintre înjunghiere și cântărire este mai scurtă de 45 de minute. În acest caz, deducerea este justificată pe baza datelor științifice.

(5)   În cazurile în care metodele de clasificare automatizată menționate la articolul 10 nu permit clasificarea carcaselor, clasificarea acestor carcase se efectuează în ziua sacrificării sau, dacă perioada dintre înjunghiere și cântărire a expirat în ziua care urmează zilei sacrificării, clasificarea se efectuează cât mai repede posibil în ziua respectivă.

Articolul 8

Marcarea carcaselor

(1)   Marcarea carcaselor se efectuează la momentul clasificării.

(2)   Marcarea se efectuează cu ajutorul unei ștampile sau al unei etichete care indică cel puțin:

(a)

în cazul bovinelor și al ovinelor, categoria, clasa de conformație și acoperirea cu grăsime menționate la punctele A.II, A.III, C.II și, respectiv, C.III din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013;

(b)

în cazul porcinelor, clasa carcasei sau procentajul de carne macră estimat, prevăzut la punctul B.II din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

(3)   Marcajul se află cel puțin pe suprafața:

(a)

fiecărui sfert de carcasă de bovină;

(b)

fiecărei carcase sau semicarcase de ovină;

(c)

fiecărei semicarcase de porcine.

Marcajul aplicat cu ștampila se află pe suprafața exterioară a carcasei. Etichetele pot fi aplicate pe suprafața exterioară sau interioară a carcasei.

(4)   Marcajul aplicat cu ștampila trebuie să fie clar lizibil și trebuie să fie efectuat cu cerneală indelebilă, netoxică și rezistentă la căldură.

(5)   Etichetele trebuie să fie clar lizibile, protejate împotriva manipulării frauduloase și bine fixate pe carcase.

(6)   Statele membre pot prevedea posibilitatea de a nu se aplica un marcaj pe carcase în următoarele cazuri:

(a)

se întocmește o evidență oficială care conține, pentru fiecare carcasă, cel puțin:

(i)

identificarea individuală a carcasei prin orice mijloace nealterabile;

(ii)

greutatea caldă a carcasei; și

(iii)

rezultatul clasificării;

(b)

toate carcasele sunt tranșate, printr-o operațiune continuă, într-o unitate de tranșare autorizată în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (9) și anexată la abator.

(7)   Statele membre pot prevedea dispoziții naționale referitoare la cerințe suplimentare privind marcarea.

Articolul 9

Metode pentru clasificarea carcaselor de bovine, porcine și ovine

Statele membre se asigură că clasificarea carcaselor de bovine, porcine și ovine se efectuează:

(a)

de către clasificatori calificați care au obținut o autorizație pentru clasificarea vizuală a carcaselor. Autorizația poate fi înlocuită de un atestat acordat de statul membru în cazurile în care un astfel de atestat corespunde recunoașterii unei calificări; sau

(b)

prin utilizarea unor metode de clasificare autorizate care pot consta în tehnici de clasificare automatizate, semiautomatizate sau manuale, astfel cum se prevede la articolele 10 și 11. Statele membre se asigură că tehnicile de clasificare sunt aplicate de personal calificat.

Articolul 10

Autorizarea metodelor de clasificare automatizate pentru carcasele de bovine și ovine

(1)   Statele membre pot acorda o autorizație prin care să autorizeze metode de clasificare automatizată pentru bovine și ovine care constau într-o tehnică de clasificare automatizată (aparat) și o ecuație (formulă) și care urmează să se aplice pe teritoriile lor sau pe o parte a acestora.

(2)   Autorizarea este subordonată respectării condițiilor și a cerințelor minime pentru un test de autorizare prevăzute în partea A a anexei IV.

(3)   Cu cel puțin două luni înainte de începerea testului de autorizare, statele membre furnizează Comisiei informațiile menționate în partea B a anexei IV, pentru a permite Comisiei să participe la testul de autorizare.

(4)   Statele membre desemnează un organism independent care analizează rezultatele testului de autorizare. În termen de două luni de la încheierea testului de autorizare, statele membre furnizează Comisiei informațiile menționate în partea C a anexei IV.

(5)   În cazul acordării unei autorizații care autorizează metodele de clasificare automatizată pentru bovine și ovine pe baza unui test de autorizare în cursul căruia au fost utilizate mai multe prezentări de carcase, diferențele dintre aceste prezentări de carcase nu determină diferențe între rezultatele clasificării.

(6)   Statele membre pot autoriza metodele de clasificare automatizată pentru bovine și ovine fără a organiza un test de autorizare, cu condiția ca o astfel de autorizare să fi fost deja acordată pentru aceleași metode de clasificare menite a fi aplicate într-un alt stat membru pe baza unui test de autorizare în cadrul căruia eșantionul de carcase a fost suficient de reprezentativ pentru populația de bovine sau ovine din statele membre în cauză.

(7)   Modificările aduse specificațiilor tehnice ale unei metode de clasificare automatizate pentru bovine și ovine se aprobă de către autoritățile competente cu condiția să se dovedească faptul că modificările respective determină un nivel de acuratețe care îndeplinește cel puțin cerințele minime pentru un test de autorizare.

Statele membre informează Comisia în legătură cu orice astfel de modificare pentru care și-au dat acordul.

Articolul 11

Autorizarea metodelor de clasificare pentru carcasele de porcine

(1)   O metodă de clasificare precum cea menționată la punctul B.IV din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 constă într-o tehnică de clasificare automatizată, semiautomatizată sau manuală (aparat) și o ecuație (formulă) pentru estimarea procentajului de carne macră al unei carcase de porc.

(2)   Autorizația este subordonată respectării condițiilor și a cerințelor minime pentru un test de autorizare în conformitate cu partea A a anexei V la prezentul regulament.

(3)   Printr-un protocol specificat în partea B a anexei V la prezentul regulament, statele membre informează Comisia în privința metodelor de clasificare a porcinelor pe care doresc să le autorizeze pentru a fi aplicate pe teritoriile lor.

Protocolul are două părți și include elementele prevăzute în partea B a anexei V la prezentul regulament.

Prima parte a protocolului este transmisă Comisiei înainte de începerea testului de autorizare. În termen de două luni de la încheierea testului de autorizare, statele membre furnizează Comisiei a doua parte a protocolului.

(4)   După primirea protocolului, Comisia îl pune la dispoziția celorlalte state membre. Alte state membre pot transmite observații tehnice în termen de trei săptămâni de la primirea protocolului. Statele membre care au transmis protocolul îl pot adapta și pot retransmite un protocol nou în termen de opt săptămâni de la transmiterea primului protocol.

(5)   Aplicarea metodelor de clasificare corespunde sub toate aspectele descrierii furnizate de Comisie în decizia de autorizare a metodelor respective.

(6)   Comisia poate autoriza metodele de clasificare fără un test de autorizare, cu condiția ca o astfel de autorizare să fi fost deja acordată pentru aceeași metodă de clasificare aplicabilă într-un alt stat membru pe baza unui test de autorizare în cadrul căruia eșantionul de carcase a fost suficient de reprezentativ pentru populațiile de porcine din statele membre în cauză.

Articolul 12

Dispoziții suplimentare privind clasificarea prin tehnici de clasificare automatizate

(1)   Abatoarele care efectuează clasificări prin utilizarea tehnicilor de clasificare automatizate prevăzute la articolul 10 alineatul (1) și la articolul 11 alineatul (1):

(a)

în ceea ce privește carcasele de bovine, determină categoria carcasei utilizând sistemul de identificare și înregistrare a bovinelor instituit în temeiul articolului 1;

(b)

păstrează rapoartele zilnice de control privind funcționarea metodelor de clasificare automatizată, inclusiv privind eventualele deficiențe constatate și măsurile luate, dacă este necesar.

(2)   Clasificarea cu ajutorul tehnicilor de clasificare automatizată este valabilă doar dacă:

(a)

prezentarea carcasei este identică cu prezentarea utilizată în timpul testului de autorizare sau

(b)

se demonstrează, într-un mod considerat satisfăcător de către autoritățile competente ale statului membru în cauză, că utilizarea unei prezentări diferite a carcasei nu influențează rezultatul clasificării cu ajutorul metodelor de clasificare automatizată.

CAPITOLUL II

RAPORTAREA PREȚURILOR DE PIAȚĂ PENTRU CARCASE ȘI ANIMALE VII

Articolul 13

Dispoziții generale privind raportarea prețurilor de piață

În scopul stabilirii prețurilor de piață ale anumitor categorii de animale, prețurile de piață trebuie raportate în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1184 pentru:

(a)

carcase de:

(i)

bovine cu vârsta de minimum opt luni;

(ii)

porcine;

(iii)

bovine cu vârsta mai mică de opt luni;

(iv)

ovine cu vârsta mai mică de 12 luni;

(b)

animale vii:

(i)

viței masculi cu vârsta cuprinsă între opt zile și patru săptămâni;

(ii)

bovine pentru carne;

(iii)

purcei cu o greutate în viu de aproximativ 25 kg.

Articolul 14

Raportarea prețurilor de piață ale carcaselor de bovine cu vârsta de minimum opt luni și ale carcaselor de porcine

(1)   Prețul de piață raportat este prețul la poarta abatorului, care exprimă valoarea carcasei, fără TVA, potrivit documentelor eliberate furnizorului de către:

(a)

abator; sau

(b)

persoana fizică sau juridică ce a trimis animalul la abator pentru sacrificare.

(2)   Prețul menționat la alineatul (1) se exprimă pe 100 kg de carcasă prezentată în conformitate cu articolul 6, cântărită pe cârlig la abator.

(3)   Greutatea carcasei care trebuie luată în considerare pentru raportarea prețului de piață este greutatea rece care corespunde greutății calde menționate la articolul 7 alineatul (1) cu o deducere de 2 %.

(4)   Prețurile carcaselor clasificate raportate de abator persoanei fizice sau juridice care a trimis animalul la abator pentru sacrificare sunt fie prețul mediu per clasă, fie prețurile carcaselor pentru fiecare clasă. În acest din urmă caz, dacă se reportează prețurile carcaselor pentru fiecare clasă, autoritatea competentă calculează prețul mediu per clasă.

Articolul 15

Raportarea prețurilor de piață pentru carcasele de bovine cu vârsta mai mică de opt luni și carcasele de ovine cu vârsta mai mică de 12 luni

(1)   În ceea ce privește carcasele de bovine cu vârsta mai mică de opt luni și carcasele de ovine cu vârsta mai mică de 12 luni, prețul de piață raportat este media prețurilor plătite la poarta abatorului, care exprimă valoarea carcasei, fără TVA, și ponderată de un coeficient. Coeficientul reflectă:

(a)

proporția relativă:

(i)

a diferitelor calități ale carcaselor de bovine cu vârsta mai mică de opt luni, astfel cum sunt definite de statele membre; sau

(ii)

a diferitelor categorii de greutate ale carcaselor de ovine cu vârsta mai mică de 12 luni, astfel cum sunt definite de statele membre; și

(b)

importanța relativă a fiecărei piețe.

(2)   Prețul de piață menționat la alineatul (1) se exprimă pe 100 kg de carcasă prezentată în conformitate cu articolul 6, cântărită pe cârlig la abator.

(3)   În cazul carcaselor de bovine cu vârsta mai mică de opt luni, greutatea care trebuie luată în considerare pentru raportarea prețului de piață este greutatea rece care corespunde greutății calde menționate la articolul 7 alineatul (1) cu o deducere de 2 %.

(4)   În cazul carcaselor de ovine cu vârsta mai mică de 12 luni, greutatea care trebuie luată în considerare pentru raportarea prețului de piață este greutatea rece care corespunde greutății calde a carcasei, corectată pentru a ține seama de greutatea pierdută la refrigerare.

Articolul 16

Raportarea prețurilor de piață pentru animalele vii

(1)   În scopul raportării prețurilor de piață, animalele vii enumerate la articolul 13 litera (b) se clasifică în următoarele tipuri diferite:

(a)

în ceea ce privește vițeii masculi cu vârsta cuprinsă între opt zile și patru săptămâni:

(i)

„vițel de fermă de tipul celor crescuți pentru lapte” pentru vițeii de fermă proveniți din rase de lapte;

(ii)

„vițel de fermă de tipul celor crescuți pentru carne de vită și mânzat”, pentru vițeii masculi de fermă proveniți din rase de carne, din rase cu dublu rol sau din încrucișarea cu o rasă de carne;

(b)

în ceea ce privește bovinele pentru carne:

(i)

„viței pentru carne” pentru bovine, masculi și femele, cu vârsta minimă de șase luni, dar mai mică de 12 luni, cumpărate după înțărcare pentru a fi îngrășate;

(ii)

„vițel de un an pentru carne” pentru vițeii cu vârsta minimă de 12 luni, dar mai mică de 24 de luni, cumpărați pentru a fi îngrășați;

(iii)

„bovină femelă de un an pentru carne” pentru bovinele femele cu vârsta minimă de 12 luni, dar mai mică de 24 de luni, cumpărate pentru a fi îngrășate,

(c)

în ceea ce privește porcinele: „purcei” pentru purceii care cântăresc în medie aproximativ 25 kg în viu, cumpărați pentru a fi îngrășați.

(2)   Prețul de piață raportat este media prețurilor plătite în statul membru respectiv în același stadiu al comercializării cu ridicata, pentru tipurile de animale menționate la alineatul (1), fără TVA și ponderată de coeficienți. Coeficienții reflectă proporția relativă a diferitelor calități de ale animalelor menționate la alineatul (1) literele (a), (b) și (c) și importanța relativă a fiecărei piețe.

Articolul 17

Dispoziții suplimentare privind raportarea prețurilor de piață pentru carcase și animale vii

(1)   Dacă un stat membru a stabilit regiuni în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1184, autoritatea competentă a statului membru respectiv determină prețuri regionale medii pentru fiecare clasă și calitate de carcase, precum și pentru fiecare tip și calitate de animale vii menționate la articolele 14, 15 și, respectiv, 16, din prezentul regulament.

(2)   Dacă abatorul sau persoana fizică sau juridică ce trebuie să raporteze prețurile efectuează plăți suplimentare către furnizorii de carcase sau de animale vii, statele membre pot lua în calcul cuantumul plăților respective și perioada la care se referă acestea. Dacă un stat membru decide să ia în calcul plățile suplimentare efectuate către furnizorii de carcase sau de animale vii, abatorul sau persoana fizică sau juridică ce trebuie să raporteze prețurile notifică autorității competente cuantumul oricăror plăți suplimentare de fiecare dată când se efectuează o astfel de plată.

CAPITOLUL III

CALCULAREA PREȚULUI MEDIU ÎN UNIUNE

SECȚIUNEA I

Prețul mediu al carcaselor în Uniune

Articolul 18

Prețul mediu în Uniune pentru bovine

(1)   Pentru o anumită categorie specificată la punctul A.II din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013:

(a)

prețul mediu în Uniune pentru fiecare dintre clasele de conformație și de acoperire cu grăsime enumerate la articolul 7 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1184 este media ponderată a prețurilor pe piața națională înregistrate pentru clasa respectivă. Ponderarea se bazează pe proporția cantităților din clasa respectivă sacrificate în fiecare stat membru raportată la totalul sacrificărilor din clasa respectivă în Uniune;

(b)

prețul mediu în Uniune pentru fiecare clasă de conformație este media ponderată a prețurilor medii în Uniune pentru clasele de acoperire cu grăsime care constituie respectiva clasă de conformație. Ponderarea se bazează pe proporția sacrificărilor din fiecare clasă de grăsime raportată la totalul sacrificărilor din respectiva clasă de conformație în Uniune;

(c)

prețul mediu în Uniune este media ponderată a prețurilor medii în Uniune menționate la litera (a). Ponderarea se bazează pe proporția cantităților sacrificate din fiecare clasă menționată la litera (a) raportată la totalul sacrificărilor din categoria respectivă în Uniune.

(2)   Prețul mediu în Uniune pentru toate categoriile luate împreună este media ponderată a prețurilor medii menționate la alineatul (1) litera (c). Ponderarea se bazează pe proporția fiecărei categorii raportată la numărul total de sacrificări de bovine cu vârsta de minimum opt luni din Uniune.

Articolul 19

Prețul mediu în Uniune pentru porcine

Prețul mediu în Uniune pentru fiecare dintre clasele enumerate la articolul 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1184 este media ponderată a prețurilor pe piața națională înregistrate pentru clasa respectivă. Ponderarea se bazează pe proporția cantităților din clasa respectivă sacrificate în fiecare stat membru raportată la totalul sacrificărilor din clasa respectivă în Uniune.

Articolul 20

Prețul mediu în Uniune pentru bovinele cu vârsta mai mică de opt luni

Prețul mediu în Uniune pentru bovinele sacrificate la o vârstă mai mică de opt luni este media prețurilor înregistrate pentru bovinele respective astfel cum se menționează la articolul 10 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1184. Media respectivă se ponderează cu coeficienți stabiliți pe baza producției nete a respectivelor bovine din Uniune.

Articolul 21

Prețul mediu în Uniune pentru ovinele cu vârsta mai mică de 12 luni

Prețul mediu în Uniune pentru ovinele cu vârsta mai mică de 12 luni este media prețurilor înregistrate pentru diferite categorii de greutate astfel cum se menționează la articolul 11 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1184. Media respectivă se ponderează cu coeficienți stabiliți pe baza producției nete a respectivilor miei din Uniune.

SECȚIUNEA II

Prețul mediu în Uniune pentru animalele vii

Articolul 22

Prețul mediu în Uniune pentru vițeii masculi cu vârsta cuprinsă între opt zile și patru săptămâni

(1)   Prețul mediu în Uniune, pe cap, al vițeilor masculi cu vârsta cuprinsă între opt zile și patru săptămâni este media prețurilor înregistrate pentru vițeii de fermă de tipul celor crescuți pentru lapte și pentru vițeii de fermă de tipul celor crescuți pentru carne de vită și mânzat în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1184.

(2)   Media prețurilor înregistrate este ponderată cu coeficienți stabiliți pe baza numărului de vaci înregistrat în Uniune, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1165/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (10), după cum urmează:

(a)

în ceea ce privește vițeii de fermă de tipul celor crescuți pentru lapte, numărul de vaci de lapte;

(b)

în ceea ce privește vițeii de fermă de tipul celor crescuți pentru carne de vită și mânzat, numărul de vaci.

Articolul 23

Prețul mediu în Uniune pentru bovinele pentru carne

(1)   Prețul mediu în Uniune, per kilogram de greutate în viu, al bovinelor pentru carne este media prețurilor înregistrate în cazul vițeilor pentru carne, în cel al vițeilor masculi de un an pentru carne și în cel al bovinelor femele de un an pentru carne, în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1184.

(2)   Media prețurilor înregistrate este ponderată cu coeficienți stabiliți pe baza numărului de bovine înregistrat în Uniune, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1165/2008, după cum urmează:

(a)

în ceea ce privește vițeii pentru carne, numărul bovinelor a căror vârstă nu depășește un an și care nu sunt destinate sacrificării;

(b)

în ceea ce privește vițeii de un an pentru carne, numărul de bovine masculi cu vârsta de peste un an, dar de sub doi ani;

(c)

în ceea ce privește bovinele femele de un an pentru carne, numărul de bovine femele cu vârsta de peste un an, dar de sub doi ani, care încă nu au fătat.

Articolul 24

Prețul mediu în Uniune pentru purcei

Prețul mediu în Uniune pentru purceii de aproximativ 25 kg greutate în viu este media prețurilor înregistrate pentru purcei în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1184. Media respectivă este ponderată cu coeficienți stabiliți pe baza numărului de purcei înregistrat în Uniune, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1165/2008.

CAPITOLUL IV

NOTIFICĂRI

Articolul 25

Notificări ale statelor membre adresate Comisiei

(1)   Notificările menționate la prezentul articol se efectuează în conformitate cu dispozițiile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1185.

(2)   Cel târziu la data de 15 aprilie a fiecărui an, statele membre notifică Comisiei numărul total al bovinelor cu vârsta de minimum opt luni și al porcinelor și ovinelor sacrificate în anul calendaristic precedent, defalcat după cum urmează:

(a)

în cazul bovinelor, numărul total pentru fiecare categorie și pentru fiecare clasă de conformație și de acoperire cu grăsime;

(b)

în cazul porcinelor, numărul total pentru fiecare clasă de carcase;

(c)

în cazul ovinelor, numărul total pentru fiecare categorie de greutate.

(3)   La cerere, statele membre trebuie să pună la dispoziția Comisiei liste cu:

(a)

abatoarele care înregistrează prețurile, în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1184, indicând numărul de bovine cu vârsta de minimum opt luni sacrificate pentru fiecare abator, exprimat în număr de capete, în anul calendaristic anterior;

(b)

persoanele fizice sau juridice care înregistrează prețurile, în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1184, indicând numărul de bovine cu vârsta de minimum opt luni pe care le-au trimis pentru sacrificare în anul calendaristic anterior.

(4)   La solicitarea Comisiei, statele membre notifică următoarele informații, în măsura în care dispun de acestea, privind produsele vizate de părțile XV, XVII și XVIII din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013:

(a)

prețurile de piață practicate în statele membre pentru produsele importate din țări terțe;

(b)

prețurile practicate pe piețele reprezentative din țări terțe.

(5)   Cel târziu până la data de 1 iunie a fiecărui an, statele membre în cauză notifică Comisiei calitățile carcaselor și ale animalelor vii și coeficienții de ponderare menționați la articolele 14, 15 și 16 din prezentul regulament, precum și factorii de corecție și piețele reprezentative menționate la articolele 5, 10, 11 și 12 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1184.

(6)   La solicitarea Comisiei, statele membre notifică măsurile luate pentru aplicarea articolului 3 alineatele (1) și (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1184.

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 26

Abrogări

Regulamentele (CE) nr. 315/2002, (CE) nr. 1249/2008 și (UE) nr. 807/2013 se abrogă.

Trimiterile la Regulamentele (CE) nr. 315/2002, (CE) nr. 1249/2008 și (UE) nr. 807/2013, care au fost abrogate, se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1184 și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa VI la prezentul regulament.

Articolul 27

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică începând de la 11 iulie 2018.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 aprilie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (JO L 299, 16.11.2007, p. 1).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 315/2002 al Comisiei din 20 februarie 2002 privind evidența prețurilor la carcasele de ovine proaspete sau refrigerate pe piețele reprezentative ale Comunității (JO L 50, 21.2.2002, p. 47).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 1249/2008 al Comisiei din 10 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a grilelor comunitare de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine și privind raportarea prețurilor acestora (JO L 337, 16.12.2008, p. 3).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 807/2013 al Comisiei din 26 august 2013 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește evidența prețurilor anumitor bovine înregistrate pe piețele reprezentative ale Uniunii (JO L 228, 27.8.2013, p. 5).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare și înregistrare a bovinelor și privind etichetarea cărnii de vită și mânzat și a produselor din carne de vită și mânzat (JO L 204, 11.8.2000, p. 1).

(7)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1184 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește grilele utilizate în Uniune pentru clasificarea carcaselor de bovine, porcine și ovine și în ceea ce privește raportarea prețurilor de piață ale anumitor categorii de carcase și animale vii (a se vedea pagina 103 din prezentul Jurnal Oficial).

(8)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1185 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013 și (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește notificările către Comisie ale informațiilor și documentelor, precum și de modificare și abrogare a mai multor regulamente ale Comisiei (a se vedea pagina 113 din prezentul Jurnal Oficial).

(9)  Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (JO L 139, 30.4.2004, p. 55).

(10)  Regulamentul (CE) nr. 1165/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind statisticile referitoare la efectivele de animale și la carne și de abrogare a Directivelor 93/23/CEE, 93/24/CEE și 93/25/CEE ale Consiliului (JO L 321, 1.12.2008, p. 1).


ANEXA I

Dispoziții suplimentare privind clasele de conformație și de acoperire cu grăsime ale carcaselor de vită menționate la articolul 3 alineatul (1)

1.   CONFORMAȚIE

Dezvoltarea profilurilor carcasei și, în special, a părților esențiale (pulpă, spinare, spată)

Clasa de conformație

Dispoziții suplimentare

S

Superioară

Pulpă: foarte puternic rotunjită, mușchi dublu, striații separate în mod vizibil

Partea superioară se întinde foarte mult peste simfiză (simfiza pelviană)

Spinare: foarte lată și foarte groasă, până la spată

Crupă foarte rotunjită

Spată: foarte mult rotunjită

 

E

Excelentă

Pulpă: foarte rotunjită

Partea superioară se întinde evident peste simfiză (simfiza pelviană)

Spinare: lată și foarte groasă, până la spată

Crupă foarte rotunjită

Spată: foarte rotunjită

 

U

Foarte bună

Pulpă: rotunjită

Partea superioară se întinde peste simfiză (simfiza pelviană)

Spinare: lată și groasă, până la spată

Crupă rotunjită

Spată: rotunjită

 

R

Bună

Pulpă: bine dezvoltată

Parte superioară și crupă ușor rotunjite

Spinare: groasă, dar mai puțin lată către spată

 

Spată: destul de bine dezvoltată

 

O

Destul de bună

Pulpă: mediu dezvoltată, până la insuficient dezvoltată

 

Spinare: grosime medie către grosime insuficientă

Crupă: profil drept

Spată: mediu dezvoltată, până la aproape plată

 

P

Slabă

Pulpă: slab dezvoltată

 

Spinare: îngustă, cu oase vizibile

 

Spată: plată, cu oase vizibile

 

2.   GRADUL DE ACOPERIRE CU GRĂSIME

Cantitatea de grăsime de pe suprafața exterioară a carcasei și din cavitatea toracică

Clasa de acoperire cu grăsime

Dispoziții suplimentare

1

Scăzută

Lipsă grăsime în cavitatea toracică

2

Subțire

În cavitatea toracică, mușchiul este clar vizibil între coaste

3

Medie

În cavitatea toracică, mușchiul este încă vizibil între coaste

4

Ridicată

Venele de grăsime de pe pulpă sunt proeminente. În cavitatea toracică, mușchiul dintre coaste poate fi infiltrat cu grăsime

5

Foarte mare

Pulpa este aproape complet acoperită de grăsime, astfel încât venele de grăsime nu mai sunt clar vizibile. În cavitatea toracică, mușchiul dintre coaste este infiltrat cu grăsime.


ANEXA II

Dispoziții suplimentare privind clasele de conformație și de acoperire cu grăsime ale carcaselor de ovine menționate la articolul 3 alineatul (1)

1.   CONFORMAȚIE

Dezvoltarea profilurilor carcasei și, în special, a părților sale esențiale (sfert posterior, spinare, spată).

Clasa de conformație

Dispoziții suplimentare

S

Superioară

Sfert posterior: cu mușchi dublu. Profiluri extrem de convexe

Spinare: extrem de convexă, extrem de lată, extrem de groasă

Spată: extrem de convexă și extrem de groasă

E

Excelentă

Sfert posterior: foarte gros. Profiluri foarte convexe

Spinare: foarte convexă, foarte lată și foarte groasă până la spată

Spată: foarte convexă și foarte groasă

U

Foarte bună

Sfert posterior: gros. Profiluri convexe

Spinare: lată și groasă până la spată

Spată: groasă și convexă

R

Bună

Sfert posterior: profiluri în general drepte

Spinare: groasă, dar mai puțin lată până la spată

Spată: bine dezvoltată, dar mai puțin groasă

O

Destul de bună

Sfert posterior: profiluri cu ușoare tendințe concave

Spinare: lipsită de lățime și grosime

Spată: cu tendință de îngustare. Grosime insuficientă

P

Slabă

Sfert posterior: profiluri de la concave la foarte concave

Spinare: îngustă și concavă, cu oase proeminente

Spată: îngustă, plată și cu oase proeminente

2.   GRADUL DE ACOPERIRE CU GRĂSIME

Cantitatea de grăsime de pe părțile externă și internă ale carcasei.

Clasa de acoperire cu grăsime

Dispoziții suplimentare (1)

1.

Scăzută

Exterioară

Cu urme de grăsime sau fără grăsime vizibilă

Interioară

Abdominală

Cu urme de grăsime sau fără grăsime vizibilă pe rinichi

Toracică

Cu urme de grăsime sau fără grăsime între coaste

2.

Subțire

Exterioară

Un strat subțire de grăsime acoperă parțial carcasa, dar poate fi mai puțin vizibil pe membre

Interioară

Abdominală

Urme de grăsime sau un strat subțire de grăsime care acoperă parțial rinichii

Toracică

Mușchiul este clar vizibil între coaste

3.

Medie

Exterioară

Un strat subțire de grăsime acoperă cea mai mare parte din carcasă sau toată carcasa. Depuneri de grăsime ușor mai groase la baza cozii

Interioară

Abdominală

Un strat subțire de grăsime învelește parțial sau integral rinichii

Toracică

Mușchiul este încă vizibil între coaste

4.

Ridicată

Exterioară

Un strat gros de grăsime acoperă cea mai mare parte a carcasei sau toată carcasa, dar poate fi mai subțire pe membre și îngroșat pe spată

Interioară

Abdominală

Rinichii sunt înveliți în grăsime

Toracică

Mușchii intercostali pot fi infiltrați cu grăsime. Se pot observa depozite de grăsime pe coaste

5.

Foarte mare

Exterioară

Strat de grăsime foarte gros

Depuneri mari de grăsime pe alocuri

Interioară

Abdominală

Rinichii sunt înveliți într-un strat gros de grăsime

Toracică

Mușchii intercostali sunt infiltrați cu grăsime. Depozite de grăsime vizibile pe coaste.


(1)  Dispozițiile suplimentare privind cavitatea abdominală nu se aplică în sensul anexei III.


ANEXA III

Grila utilizată pentru clasificarea carcaselor de miei cu greutatea carcasei sub 13 kg menționate la articolul 3 alineatul (2)

Categorie

A

B

C

Greutate

≤ 7 kg

7,1-10 kg

10,1-13 kg

Calitate

întâi

a doua

întâi

a doua

întâi

a doua

Culoarea cărnii (*1)

roz deschis

altă culoare sau alt nivel de grăsime

roz deschis sau roz

altă culoare sau alt nivel de grăsime

roz deschis sau roz

altă culoare sau alt nivel de grăsime

Clasa de acoperire cu grăsime (*2)

(2) (3)

(2) (3)

(2) (3)


(*1)  Determinată pe flanc la nivelul mușchiului rectus abdominis, prin raportare la o hartă standardizată a culorilor.

(*2)  Astfel cum este definit la punctul C.III din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.


ANEXA IV

Autorizarea metodelor de clasificare automatizate pentru carcasele de bovine și ovine menționate la articolul 10

PARTEA A

Condiții și cerințe minime de autorizare

1.

Statul membru în cauză organizează un test de autorizare încredințat unui juriu compus din cel puțin cinci experți autorizați pentru clasificarea carcaselor de bovine sau de ovine. Doi membri ai juriului sunt originari din statul membru care realizează testul. Ceilalți membri ai juriului provin fiecare dintr-un alt stat membru. Juriul cuprinde un număr impar de membri. Serviciile Comisiei și alți experți din statele membre pot participa la testul de autorizare în calitate de observatori.

Membrii juriului lucrează în mod independent și anonim.

Statul membru în cauză desemnează un coordonator al testului de autorizare care:

(a)

nu face parte din juriu;

(b)

are cunoștințe tehnice satisfăcătoare și un statut complet independent;

(c)

monitorizează modul de lucru independent și anonim al membrilor juriului;

(d)

colectează rezultatele clasificării stabilite de membrii juriului și rezultatele obținute cu ajutorul metodelor de clasificare automatizată;

(e)

se asigură că niciun membru al juriului sau vreo altă parte interesată nu are acces la rezultatele clasificării obținute cu ajutorul metodelor de clasificare automatizată pe întreaga durată a testului de autorizare;

(f)

validează clasificarea fiecărei carcase și, eventual, decide, din motive obiective care trebuie specificate, respingerea carcaselor pe baza eșantionului de utilizat pentru analiză.

2.

Pentru testul de autorizare:

(a)

fiecare dintre clasele de conformație și de acoperire cu grăsime trebuie împărțită în trei subclase;

(b)

este necesar un eșantion de cel puțin 600 de carcase validate;

(c)

procentajul maxim de refuz admis este de maximum 5 % din carcasele considerate adecvate pentru clasificarea prin metodele de clasificare automatizată.

3.

Pentru fiecare carcasă validată, media rezultatelor membrilor juriului este considerată clasificarea corectă a respectivei carcase.

Pentru evaluarea performanței metodei de clasificare automatizată, rezultatele obținute prin intermediul metodei de clasificare automatizată se compară, pentru fiecare carcasă validată, cu media rezultatelor juriului. Gradul de precizie al clasificării obținute prin metoda clasificării automatizate se stabilește cu ajutorul unui sistem de puncte atribuite după cum urmează:

 

Conformație

Acoperire cu grăsime

Nicio eroare

10

10

Eroare de o unitate (adică surclasare sau subclasare cu o subpoziție)

6

9

Eroare de două unități (adică surclasare sau subclasare cu două subpoziții)

– 9

0

Eroare de trei unități (adică surclasare sau subclasare cu trei subpoziții)

– 27

– 13

Eroare de mai mult de trei unități (adică surclasare sau subclasare cu mai mult de trei subpoziții)

– 48

– 30

Pentru a fi autorizate, metodele de clasificare automatizată trebuie să obțină cel puțin 60 % din numărul maxim de puncte atât pentru clasa de conformație, cât și pentru clasa de acoperire cu grăsime.

În plus, clasificarea cu ajutorul metodelor de clasificare automatizată trebuie să se încadreze în următoarele limite:

 

Conformație

Acoperire cu grăsime

Distorsiune

± 0,30

± 0,60

Panta liniei de regresie

1 ± 0,15

1 ± 0,30

Dacă, în timpul unui test de autorizare, se utilizează mai multe prezentări de carcase, diferențele dintre aceste prezentări de carcase nu determină diferențe între rezultatele clasificării.

PARTEA B

Informațiile care trebuie furnizate Comisiei de către statele membre cu privire la organizarea testului de autorizare

(a)

Datele la care are loc testul de autorizare;

(b)

o descriere detaliată a carcaselor de bovine cu vârsta de minimum opt luni clasificate în statul membru în cauză sau într-o parte a acestuia;

(c)

metodele statistice utilizate pentru selectarea unui eșantion de carcase reprezentativ, în ceea ce privește categoria, clasele de conformație și de acoperire cu grăsime ale bovinelor cu vârsta minimă de opt luni și ale ovinelor sacrificate în statul membru în cauză sau într-o parte a acestuia;

(d)

numele și adresa abatorului (abatoarelor) în care se desfășoară testul de autorizare, o explicație cu privire la organizarea și funcționarea liniei (liniilor) de prelucrare, inclusiv viteza pe oră;

(e)

prezentarea (prezentările) carcaselor care trebuie utilizate pe parcursul testului de autorizare;

(f)

o descriere a tehnicii de clasificare automatizată și a funcțiilor sale tehnice, în special a sistemului de siguranță al aparatului împotriva oricărui tip de manipulare;

(g)

numele experților autorizați desemnați de statul membru în cauză pentru a lua parte la testul de autorizare în calitate de membri ai juriului;

(h)

numele coordonatorului testului de autorizare și informațiile care atestă cunoștințele sale tehnice și independența sa totală,

(i)

numele și adresa organismului independent desemnat de statul membru în cauză care analizează rezultatele testului de autorizare.

PARTEA C

Informațiile care trebuie furnizate Comisiei de către statele membre cu privire la rezultatele unui test de autorizare

(a)

Un rezumat al rezultatelor clasificării, semnat de membrii juriului și de coordonator în timpul testului de autorizare;

(b)

un raport al coordonatorului privind organizarea testului de autorizare, ținând seama de condițiile și cerințele minime stabilite în partea A;

(c)

o analiză cantitativă, în conformitate cu o metodologie care trebuie aprobată de către Comisie, a rezultatelor testului de autorizare indicând rezultatele clasificării obținute de fiecare expert și rezultatele obținute cu ajutorul metodelor de clasificare automatizată. Datele utilizate în scopul analizei trebuie furnizate într-un format electronic care urmează a fi aprobat de Comisie;

(d)

acuratețea metodelor de clasificare automatizată stabilită în conformitate cu dispozițiile părții A punctul 3.


ANEXA V

Autorizarea metodelor de clasificare a carcaselor de porcine menționată la articolul 11

PARTEA A

1.   CONDIȚII ȘI CERINȚA MINIMĂ PENTRU AUTORIZARE

Testul de autorizare constă în:

(a)

Selectarea unui eșantion reprezentativ de carcase de porcine pentru utilizarea într-un test de disecție.

Eșantionul reprezentativ reflectă populația de porcine în cauză și este format din cel puțin 120 de carcase.

(b)

Înregistrarea măsurătorilor (variabile predictive) efectuate asupra eșantionului reprezentativ de carcase de porcine.

Măsurătorile utilizate pentru estimarea procentajului de carne macră sunt înregistrate în unul sau mai multe abatoare, cu ajutorul tehnicii (tehnicilor) de clasificare care urmează a fi autorizată (autorizate).

(c)

Un test de disecție pentru evaluarea procentajului de referință de carne macră al carcaselor de porcine, descris în partea A punctul 2.

Testul implică disecția în carne, grăsime și os a eșantionului de carcase de porcine. Conținutul de carne macră al unei carcase de porc este raportul dintre greutatea totală a mușchilor roșii striați, cu condiția să poată fi separați cu cuțitul, și greutatea carcasei. Greutatea totală a mușchilor roșii striați se obține fie

(i)

prin disecția completă a carcasei, prevăzută în partea A punctul 2.2; fie

(ii)

prin disecția parțială a carcasei, prevăzută în partea A punctul 2.3; fie

(iii)

printr-o combinare a disecției totale sau parțiale cu o metodă națională rapidă bazată pe metode statistice acceptate.

De asemenea, disecția totală menționată la punctul (i) poate fi înlocuită cu o estimare a procentajului de carne macră cu ajutorul unui aparat de tomografie computerizată, cu condiția să fie furnizate rezultate comparative corespunzătoare.

În cazul în care se utilizează o combinație cu o metodă națională rapidă, astfel cum se menționează la punctul (iii), numărul carcaselor pentru disecție totală sau parțială poate fi redus cu 50, dacă statul membru poate demonstra că precizia este cel puțin egală cu cea obținută prin utilizarea metodelor statistice standard asupra unui număr de 120 de carcase.

(d)

Calcularea unei ecuații (formule) pentru metoda de clasificare care urmează a fi autorizată.

Se creează o ecuație pentru estimarea procentajului de carne macră al eșantionului reprezentativ de carcase, pe baza variabilelor predictive măsurate asupra carcaselor respective.

Procentajul de carne macră al fiecărei carcase implicat în testul de disecție se estimează pe baza acestei formule.

(e)

Analiza statistică standard pentru evaluarea rezultatelor testului de disecție.

Procentajul de carne macră estimat prin metoda de clasificare în cauză se compară cu procentajul de referință de carne macră obținut în urma testului de disecție.

(f)

Introducerea sau modificarea unei ecuații pentru metoda de clasificare pentru predicția privind procentajul de carne macră a unei carcase de porc.

Ecuația trebuie integrată în tehnica de clasificare după autorizarea de către Comisie a aplicării metodelor de clasificare.

Metodele de clasificare sunt autorizate numai dacă rădăcina medie pătrată a erorii de predicție (RMSEP), calculată cu ajutorul unei tehnici de validare prin contingență completă sau al unui test de validare pe un eșantion reprezentativ de cel puțin 60 de carcase, este mai mic de 2,5. În plus, orice valoare aberantă este inclusă în calculul RMSEP.

Dacă, în timpul unui test de autorizare, se utilizează mai multe prezentări de carcase, diferențele dintre aceste prezentări de carcase nu determină diferențe între rezultatele clasificării.

2.   PROCEDURA DIN CADRUL TESTULUI DE DISECȚIE UTILIZATĂ PENTRU PREZICEREA PROCENTAJULUI DE REFERINȚĂ DE CARNE MACRĂ AL UNEI CARCASE DE PORC

2.1.

Predicția procentajului de referință de carne macră se bazează pe disecția totală a semicarcasei stângi în conformitate cu metoda de referință prevăzută în partea 1 la litera (c).

2.2.

În cazul disecției totale, procentul de referință de carne macră (YTD) se calculează după cum urmează:

Formula

Greutatea de carne macră se calculează scăzând greutatea totală a elementelor care nu sunt carne macră din totalul greutății carcasei înaintea disecției. Picioarele și capul, cu excepția obrazului, nu se disecă.

2.3.

În cazul disecției parțiale, predicția procentajului de referință de carne macră (YPD) se bazează pe disecția celor patru părți esențiale (spată, cotlet, pulpă și burtă), plus greutatea mușchiului file. Procentajul de carne macră rezultat în urma disecției parțiale se calculează după cum urmează:

Formula

Greutatea cărnii macre a celor patru părți esențiale (spată, cotlet, pulpă și fleică) se calculează scăzând din greutatea totală a părților, înaintea disecției, greutatea totală a elementelor care nu sunt carne macră ale celor patru părți esențiale.

Distorsiunea dintre disecția totală și cea parțială se corectează pe baza unui subeșantion cu disecție totală.

2.4.

Procentajul de carne macră poate fi prezis printr-o procedură analitică bazată pe scanarea semicarcasei stângi cu un aparat de tomografie computerizată. Dacă această procedură tomografică nu este calibrată pentru disecția totală a carcaselor, o potențială distorsiune, cauzată de lipsa disecției totale, se corectează pe baza unui subeșantion care este disecat total în conformitate cu metoda de referință. Trebuie scanată doar acea parte a semicarcasei stângi care conține carne macră astfel cum este definită de metoda de disecție totală, mai exact nu este necesară scanarea picioarelor și a capului, cu excepția obrazului.

2.5.

Corecția distorsiunii, necesară în cazul disecției parțiale sau în cazul unei proceduri tomografice, se bazează pe un subeșantion reprezentativ care include toate combinațiile eșantionului în ceea ce privește factorii de stratificare, cum are fi rasa, sexul sau conținutul de grăsime, utilizați la selectarea eșantionului total. În scopul corecției distorsiunii se selectează cel puțin 10 carcase.

Dacă populația de porcine pentru sacrificare care trebuie eșantionată are aceleași caracteristici ca populația în cazul căreia au fost corectate anterior distorsiunile cauzate de disecția parțială sau de o procedură tomografică, nu este necesară nicio disecție totală suplimentară.

Dacă o procedură tomografică este descrisă și trasabilă prin măsurători până la o disecție totală sau la o altă procedură tomografică ale cărei distorsiuni au fost corectate, nu este necesară nicio disecție totală suplimentară.

PARTEA B

Informațiile care trebuie furnizate Comisiei și altor state membre de către statul membru în cauză prin intermediul protocoalelor pentru testul de autorizare

1.

Prima parte a protocolului furnizează o descriere detaliată a testului de disecție și include, în special:

(a)

perioada de testare și calendarul întregii proceduri de autorizare;

(b)

numărul abatoarelor și locurile în care se află acestea;

(c)

descrierea populației de porcine vizate de metoda de evaluare;

(d)

indicarea metodei de disecție alese (totală sau parțială);

(e)

o descriere a procedurii, în cazurile în care se utilizează un aparat de tomografie computerizată menționat în partea 1 din partea A a prezentei anexe;

(f)

o prezentare a metodelor statistice utilizate în legătură cu metoda de eșantionare aleasă;

(g)

descrierea metodei naționale rapide, dacă este aplicată;

(h)

prezentarea exactă a carcaselor care urmează a fi utilizate.

2.

A doua parte a protocolului furnizează o descriere detaliată a rezultatelor testului de disecție și include, în special:

(a)

o prezentare a metodelor statistice utilizate în legătură cu metoda de eșantionare aleasă;

(b)

ecuația care urmează a fi introdusă sau care a fost modificată;

(c)

o descriere numerică și grafică a rezultatelor;

(d)

o descriere a aparatului/aparatelor în cauză;

(e)

limita de greutate a porcilor pentru care poate fi utilizată noua metodă și orice altă limitare privind utilizarea practică a metodei;

(f)

datele utilizate în scopul analizei trebuie furnizate într-un format electronic.


ANEXA VI

Tabel de corespondență

1.   Regulamentul (CE) nr. 1249/2008

Regulamentul (CE) nr. 1249/2008

Prezentul regulament

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1184

Articolul 2 alineatul (4)

Articolul 1

 

Articolul 3

Articolul 3 alineatul (1)

 

Articolul 4

Articolul 4

 

Articolul 5

Articolul 2 alineatul (1)

 

Articolul 6 alineatul (1)

Articolul 7 alineatul (1)

 

Articolul 6 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 7 alineatul (3) litera (a)

 

Articolul 6 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 7 alineatul (5)

 

Articolul 6 alineatul (3)

Articolul 8 alineatul (2) litera (a)

 

Articolul 6 alineatul (3) al doilea și al treilea paragraf

Articolul 8 alineatul (3) litera (a)

 

Articolul 6 alineatul (3) al doilea paragraf

Articolul 8 alineatul (4)

 

Articolul 6 alineatul (4) litera (c)

Articolul 8 alineatul (4)

 

Articolul 6 alineatul (4) litera (d)

Articolul 8 alineatul (5)

 

Articolul 6 alineatul (7)

Articolul 8 alineatul (6) litera (b)

 

Articolul 7

 

Articolul 1

Articolul 8

Articolul 9

 

Articolul 9

Articolul 10

 

Articolul 10

Articolul 12

 

Articolul 11 alineatul (1)

 

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 11 alineatul (2) primul paragraf

 

Articolul 2 alineatul (1) și articolul 3 alineatul (2) litera (a)

Articolul 11 alineatul (2) al doilea paragraf

 

Articolul 3 alineatul (2) litera (c) punctul (i)

Articolul 11 alineatul (2) al treilea paragraf

Articolul 25 alineatul (5)

 

Articolul 11 alineatul (3)

 

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 11 alineatul (4)

 

Articolul 2 alineatul (3)

Articolul 12

 

Articolul 4

Articolul 13 alineatul (1)

Articolul 14 alineatele (1) și (2)

 

Articolul 13 alineatul (2)

Articolul 14 alineatul (3)

 

Articolul 13 alineatul (3)

Articolul 6 alineatul (3)

 

Articolul 13 alineatul (4)

Articolul 6 alineatul (4)

 

Articolul 13 alineatul (5) primul paragraf

 

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 13 alineatul (5) al doilea paragraf

 

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 14 alineatul (1)

 

Articolul 7

Articolul 14 alineatul (2)

 

Articolul 6

Articolul 15

 

Articolul 8

Articolul 16 alineatul (1) primul paragraf

 

Articolul 14

Articolul 16 alineatul (1) al doilea paragraf

 

Articolul 13 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 16 alineatul (2)

Articolul 14 alineatul (4)

 

Articolul 16 alineatul (3)

Articolul 17 alineatul (2)

 

Articolul 16 alineatul (4) al doilea paragraf

Articolul 17 alineatul (1)

 

Articolul 16 alineatul (5)

 

Articolul 13 alineatul (2) primul și al doilea paragraf

Articolul 16 alineatul (7) litera (a)

 

Articolul 13 alineatul (2) al treilea paragraf

Articolul 18

Articolul 18

 

Articolul 19

Articolul 25 alineatele (1) și (2)

 

Articolul 20 alineatul (2) litera (a)

Articolul 2 alineatul (1) litera (b)

 

Articolul 20 alineatul (2) litera (b)

Articolul 2 alineatul (2) litera (a)

 

Articolul 21 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 7 alineatul (1)

 

Articolul 21 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 7 alineatul (2)

 

Articolul 21 alineatul (2)

Articolul 5 al doilea paragraf

 

Articolul 21 alineatul (3) primul paragraf

Articolul 8 alineatul (1) și articolul 8 alineatul (2) litera (b)

 

Articolul 21 alineatul (3) al doilea paragraf

Articolul 8 alineatul (4)

 

Articolul 21 alineatul (3) al patrulea paragraf

Articolul 8 alineatul (3) litera (c)

 

Articolul 21 alineatul (4)

Articolul 8 alineatul (6) litera (a)

 

Articolul 21 alineatul (5)

Articolul 6 alineatul (1)

 

Articolul 22 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 7 alineatul (3) litera (b)

 

Articolul 22 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 14 alineatul (3)

 

Articolul 22 alineatul (2) al treilea paragraf

Articolul 7 alineatul (4) litera (a)

 

Articolul 23 alineatul (4)

Articolul 11 alineatul (3)

 

Articolul 23 alineatul (5)

Articolul 11 alineatul (5)

 

Articolul 24 alineatul (2) primul paragraf

 

Articolul 2 alineatul (1) și articolul 3 alineatul (2) litera (b)

Articolul 24 alineatul (2) al doilea paragraf

 

Articolul 3 alineatul (2) litera (c) punctul (ii)

Articolul 24 alineatul (4)

 

Articolul 2 alineatul (3)

Articolul 25 alineatul (2)

 

Articolul 9

Articolul 26 alineatul (1)

Articolul 14 alineatul (1)

 

Articolul 26 alineatul (2)

Articolul 14 alineatele (2) și (3)

 

Articolul 26 alineatul (3)

Articolele 19 și 25

 

Articolul 27 alineatul (3)

Articolul 25 alineatul (3)

 

Articolul 28

Articolul 3 alineatul (2)

 

Articolul 29

Articolul 3 alineatul (1)

 

Articolul 30 alineatul (2)

Articolul 7 alineatul (3) litera (a)

 

Articolul 30 alineatul (3) primul paragraf

Articolul 8 alineatul (2) litera (a) și articolul 8 alineatul (3) litera (b)

 

Articolul 30 alineatul (3) al doilea paragraf

Articolul 8 alineatul (4)

 

Articolul 30 alineatul (4)

Articolul 8 alineatul (5)

 

Articolul 31

Articolul 9

 

Articolul 33 alineatul (1)

Articolul 15 alineatul (1) primul paragraf

 

Articolul 33 alineatul (2)

Articolul 15 alineatul (4)

 

Articolul 35

Articolul 21

 

Articolul 38

 

Articolele 16, 17 și 18

2.   Regulamentul (CE) nr. 315/2002

Regulamentul (CE) nr. 315/2002

Prezentul regulament

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1184

Articolul 2

Articolul 15 alineatul (1) litera (b)

 

3.   Regulamentul (UE) nr. 807/2013

Regulamentul (UE) nr. 807/2013

Prezentul regulament

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1184

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 22

 

Articolul 1 alineatul (2) primul paragraf

 

Articolul 22

Articolul 1 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 16 alineatul (2)

 

Articolul 1 alineatul (3)

Articolul 16 alineatul (1) litera (a)

 

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 23

 

Articolul 2 alineatul (2) primul paragraf

 

Articolul 12

Articolul 2 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 16 alineatul (2)

 

Articolul 2 alineatul (3)

Articolul 16 alineatul (1) litera (b)

 

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 20

 

Articolul 3 alineatul (2) primul paragraf

 

Articolul 10

Articolul 3 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 15 alineatul (1)

 

Articolul 3 alineatul (3) literele (a)-(d)

Articolul 6 alineatul (2)

 

Articolul 3 alineatul (3) al doilea paragraf

 

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (4)

Articolul 15 alineatul (3)

 

Articolul 4 alineatul (1)

 

Articolul 13 alineatul (1)


Top