EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1182

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182 ze dne 20. dubna 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o klasifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí a o ohlašování tržních cen některých kategorií jatečně upravených těl a živých zvířat

C/2017/2411

OJ L 171, 4.7.2017, p. 74–99 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/07/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1182/oj

4.7.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 171/74


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/1182

ze dne 20. dubna 2017,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o klasifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí a o ohlašování tržních cen některých kategorií jatečně upravených těl a živých zvířat

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 19 odst. 6 písm. a) až d), čl. 223 odst. 1 a čl. 223 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 1308/2013 zrušilo a nahradilo nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (2). Část II hlava I kapitola I oddíl 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 obsahuje pravidla pro veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování, včetně klasifikace jatečně upravených těl skotu, prasat a ovcí a ohlašování jejich cen, a dává Komisi pravomoc přijímat v tomto ohledu akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty. Pro zajištění hladkého fungování klasifikačních stupnic Unie pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí a stanovení srovnatelných tržních cen jatečně upravených těl a živých zvířat v novém právním rámci by některá pravidla měla být přijata pomocí těchto aktů. Nová pravidla by měla nahradit prováděcí pravidla k nařízení Komise (ES) č. 315/2002 (3), (ES) č. 1249/2008 (4) a (EU) č. 807/2013 (5).

(2)

Článek 10 nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoví, že klasifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla se v souladu s částí A přílohy IV uvedeného nařízení použije u skotu ve věku osmi měsíců nebo více. Pro účely zajištění jednotného uplatňování je vhodné umožnit členským státům učinit uplatňování klasifikační stupnice Unie povinným pro jatečně upravená těla skotu s ohledem na stanovený věk vycházející z identifikačního a evidenčního systému podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 (6). Tento identifikační a evidenční systém bude sloužit i pro dělení jatečně upravených těl do kategorií v souladu s částí A bodem II přílohy IV nařízení (EU) č. 1308/2013.

(3)

Za účelem snížení správní zátěže by členské státy měly mít možnost udělit malokapacitním zařízením výjimky ze všeobecné povinnosti klasifikace jatečně upravených těl. Na základě zkušeností získaných při uplatňování klasifikační stupnice Unie je vhodné zavést takové výjimky pro jatka, která v ročním průměru porážejí týdně méně než 150 kusů skotu ve věku osmi měsíců nebo více nebo méně než 500 kusů prasat. Členské státy však mohou určit v závislosti na svých vnitrostátních podmínkách nižší limity, zejména aby se zajistila reprezentativnost ohlašování cen.

(4)

Jelikož některá jatka vykrmují skot ve věku osmi měsíců nebo více a prasata ve svých vlastních zařízeních, nelze u těchto jatečně upravených těl zaznamenávat tržní cenu. V těchto případech je tudíž zbytečné uplatňovat povinné klasifikační stupnice Unie. Je tedy vhodné umožnit členským státům, aby se na základě této praxe mohly v případě takových jatečně upravených těl odchýlit od pravidel pro povinnou klasifikaci jatečně upravených těl. Tato výjimka by měla být povolena rovněž pro klasifikaci jatečně upravených těl místních plemen prasat se zvláštním anatomickým složením těla nebo se zvláštními způsoby uvádění na trh, pokud znemožňují stejnorodou a standardizovanou klasifikaci jatečně upravených těl.

(5)

Za účelem zohlednění specifičností zařízení a sezonních porážek ovcí je vhodné umožnit členským státům uplatňujícím klasifikaci jatečně upravených těl ovcí podle článku 10 nařízení (EU) č. 1308/2013, aby na základě objektivních a nediskriminujících kritérií osvobodily některá jatka od této klasifikace.

(6)

Za účelem zajištění jednotné klasifikace jatečně upravených těl skotu ve věku osmi měsíců nebo více a těl ovcí v Unii je nezbytné upřesnit definici třídy zmasilosti a třídy protučnělosti, hmotnosti jatečně upraveného těla a barvy masa podle části A bodu III a části C bodu III přílohy IV nařízení (EU) č. 1308/2013. Pro třídění jatečně upravených těl jehňat o hmotnosti do 13 kilogramů lze však použít i další kritéria.

(7)

Část A bod III přílohy IV nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoví třídu zmasilosti S pro jatečně upravená těla skotu se svalovinou s dvojím osvalením. Protože je tato výjimečná třída zmasilosti uváděna na trh jen v některých členských státech, je vhodné členským státům poskytnout možnost nepoužívat třídu zmasilosti S.

(8)

Jelikož procentní podíl libového masa u jatečně upravených těl prasat trvale roste, je většina jatečně upravených těl prasat klasifikována jen ve dvou třídách. Je tudíž nezbytné, aby členské státy mohly klasifikační třídy pro jatečně upravená těla prasat podle části B bodu II přílohy IV nařízení (EU) č. 1308/2013 dále dělit na podtřídy, a mohly tak zajistit odlišení jatečně upravených těl prasat.

(9)

S ohledem na tržní požadavky pro určování komerční hodnoty jatečně upravených těl prasat je třeba vedle hmotnosti a odhadu obsahu libového masa povolit kritéria hodnocení.

(10)

Aby byly zajištěny srovnatelné tržní ceny, stanoví část A bod IV přílohy IV nařízení (EU) č. 1308/2013 standardní obchodní úpravu jatečně upravených těl. Pro zohlednění určitých požadavků trhu na obchodní úpravu jatečně upravených těl je nezbytné stanovit, že členské státy mohou pro účely stanovení tržních cen uplatnit pomocí opravných faktorů odlišnou obchodní úpravu jatečně upravených těl, než uvádí část A bod IV přílohy IV nařízení (EU) č. 1308/2013.

(11)

S cílem vzít v úvahu tradiční postupy některých členských států týkající se odstranění podkožního tuku je vhodné, aby tyto členské státy mohly v takových postupech pokračovat za předpokladu, že budou splněny určité požadavky.

(12)

V zájmu zajištění přesného uplatňování klasifikačních stupnic Unie a zlepšení transparentnosti trhu by měly být upřesněny podmínky a praktické metody pro klasifikaci, vážení a označování jatečně upravených těl skotu ve věku osmi měsíců nebo více a těl prasat a ovcí.

(13)

Je vhodné stanovit určité výjimky, zejména s ohledem na časový limit pro klasifikaci a vážení jatečně upravených těl, a to pro případ technické poruchy metody automatizované klasifikace.

(14)

Označování jatečně upravených těl by se mělo provádět v době klasifikace. Členské státy se mohou rozhodnout, že nebudou označovat jatečně upravená těla, pokud uchovávání úředních záznamů stanoví vazbu mezi jatečně upravenými těly a výsledky klasifikace, zejména když jsou jatečně upravená těla rozřezána ihned po své klasifikaci, v důsledku čehož je jejich označení zbytečné.

(15)

Za účelem zajištění přesné a spolehlivé klasifikace jatečně upravených těl skotu ve věku osmi měsíců nebo více, těl prasat a ovcí by tuto klasifikaci měli vykonávat kvalifikovaní klasifikátoři, kteří mají nezbytnou licenci nebo schválení, nebo by se měla provádět pomocí schválené metody klasifikace.

(16)

S ohledem na povolení metod klasifikace pro přímé posouzení zmasilosti a protučnělosti jatečně upravených těl skotu ve věku osmi měsíců nebo více a těl ovcí, jakož i posouzení procentního podílu libového masa u jatečně upravených těl prasat lze zavést metody klasifikace, vycházejí-li ze statisticky ověřených metod. Schválení metod klasifikace by mělo být podmíněno splněním určitých podmínek a požadavků.

(17)

Je nutné stanovit možnost změnit po udělení licence technické podmínky metod automatizované klasifikace jatečně upravených těl skotu ve věku osmi měsíců nebo více a těl ovcí s cílem zajistit jejich přesnost.

(18)

Hodnota jatečně upraveného těla prasete je určena hlavně procentním podílem libového masa vzhledem k jeho hmotnosti. Procentní podíl libového masa se posuzuje pomocí metody klasifikace, která by se měla skládat z techniky automatizované, poloautomatizované nebo ruční klasifikace a vzorce posouzení. Vzorec posouzení by měl vycházet z měření určitých anatomických částí jatečně upravených těl pomocí schválených a statisticky ověřených metod. Aby bylo zajištěno objektivní uplatňování statisticky ověřených metod, je nezbytné informovat odborníky členských států formou protokolů o schvalovacím testu a konzultovat s těmito odborníky výsledky testu. Protože lze k posouzení procentního podílu libového masa v jatečně upraveném těle prasete použít různé metody, je nezbytné zajistit, aby výběr metody neovlivňoval odhadovaný procentní podíl libového masa.

(19)

S cílem sledovat srovnatelné tržní ceny jatečně upravených těl a živých zvířat je nezbytné zajistit, aby se cenový záznam vztahoval k dobře definovanému stadiu uvádění na trh. Je nutné určit druhy zvířat, jichž se ohlašování cen týká.

(20)

Tržní ceny různých druhů zvířat by měly být Komisi ohlašovány v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/1184 (7), které by mělo sloužit jako základ pro určování vážených průměrných cen na úrovni Unie.

(21)

Definoval-li členský stát pro účely tohoto nařízení regiony, měly by být brány v potaz při výpočtu národní ceny. Pokud jsou dodavatelům zvířat, zařízením nebo osobám majícím povinnost ohlašovat ceny vypláceny nějaké dodatkové platby, jsou povinni informovat o této dodatkové platbě příslušný orgán, aby mohl opravit národní průměrnou cenu.

(22)

S cílem zajistit sledování trhu a pro srovnání vývoje cen s některými referenčními cenami stanovenými v nařízení (EU) č. 1308/2013 je nezbytné vypočítat průměrné ceny Unie za některá jatečně upravená těla a živá zvířata na základě určitých informací, které každý rok předloží členské státy.

(23)

Za účelem sledování ohlašování cen jatečně upravených těl skotu ve věku osmi měsíců nebo více a těl prasat a počítání koeficientů vážení pro jednotlivé kategorie by členské státy měly být povinny pravidelně sdělovat Komisi určité informace v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/1185 (8), ledaže se jedná o oznámení, která jsou nezbytná pro organizaci kontrol na místě nebo která slouží jako základ pro úplný přehled o trhu s masem.

(24)

V zájmu srozumitelnosti a právní jistoty by nařízení (ES) č. 315/2002, (ES) č. 1249/2008 a (EU) č. 807/2013 měla být zrušena.

(25)

Vzhledem k nutnosti umožnit členským státům, aby upravily nový právní rámec, mělo by se toto nařízení použít dvanáct měsíců po svém vstupu v platnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

KLASIFIKAČNÍ STUPNICE UNIE PRO JATEČNĚ UPRAVENÁ TĚLA

Článek 1

Identifikace věku a kategorií skotu

Věk skotu pro určení kategorií podle části A bodu II přílohy IV nařízení (EU) č. 1308/2013 se ověřuje podle informací dostupných v identifikačním a evidenčním systému skotu vytvořeném v každém členském státě v souladu s hlavou I nařízení (ES) č. 1760/2000.

Článek 2

Odchylky od povinné klasifikace jatečně upravených těl

1.   Členské státy se mohou rozhodnout, že požadavky na klasifikaci jatečně upravených těl skotu uvedené v části A bodu V přílohy IV nařízení (EU) č. 1308/2013 a požadavky na klasifikaci jatečně upravených těl prasat uvedené v části B bodu II přílohy IV nařízení (EU) č. 1308/2013 nebudou povinné pro jatka, která porážejí:

a)

v ročním průměru méně než 150 kusů skotu ve věku osmi měsíců nebo více týdně;

b)

v ročním průměru méně než 500 kusů prasat týdně.

Členské státy mohou stanovit nižší limit, zejména za účelem zajištění reprezentativnosti cenových záznamů podle čl. 8 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2017/1184.

2.   Členské státy mohou rozhodnout, že požadavky na klasifikaci jatečně upravených těl skotu a prasat nebudou povinné:

a)

pro jatečně upravená těla skotu a prasat, která vlastní jatka, nedojde-li k obchodní transakci při koupi těchto zvířat;

b)

pro jatečně upravená těla prasat jasně definovaných místních plemen nebo se zvláštními způsoby uvádění na trh, pokud jejich anatomické složení těla znemožňuje stejnorodou a standardizovanou klasifikaci jatečně upravených těl.

3.   Členské státy, které uplatňují klasifikaci jatečně upravených těl ovcí podle čl. 10 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 1308/2013, mohou na základě objektivních a nediskriminujících kritérií rozhodnout, že požadavky na klasifikaci jatečně upravených těl ovcí nebudou pro některá jatka povinné.

4.   Členské státy uvědomí Komisi, pokud se rozhodnou, že budou uplatňovat některou z odchylek stanovených v odstavcích 1, 2 a 3 tohoto článku.

Článek 3

Doplňující ustanovení týkající se třídy zmasilosti, třídy protučnělosti a hmotnosti jatečně upraveného těla skotu a ovcí

1.   Doplňující ustanovení týkající se definic třídy zmasilosti a třídy protučnělosti jatečně upravených těl skotu ve věku osmi měsíců nebo více a těl ovcí uvedených v části A bodu III a části C bodu III přílohy IV nařízení (EU) č. 1308/2013 jsou stanovena v přílohách I a II tohoto nařízení.

2.   Doplňující ustanovení týkající se klasifikace jehňat o hmotnosti jatečně upraveného těla do 13 kg jsou uvedena v příloze III tohoto nařízení.

Článek 4

Třída zmasilosti S

Členské státy se mohou rozhodnout, že nebudou používat s ohledem na zvláštní charakteristiku svého skotu třídu zmasilosti S u jatečně upravených těl skotu podle části A bodu III přílohy IV nařízení (EU) č. 1308/2013.

Článek 5

Klasifikace jatečně upravených těl prasat

Členské státy mohou klasifikační třídy pro jatečně upravená těla prasat podle části B bodu II přílohy IV nařízení (EU) č. 1308/2013 dále dělit na podtřídy.

Členské státy mohou pro účely stanovení komerční hodnoty jatečně upravených těl prasat povolit vedle vážení a odhadu procentního podílu libového masa podle části B bodu II přílohy IV nařízení (EU) č. 1308/2013 i další kritéria hodnocení.

Článek 6

Doplňující požadavky na obchodní úpravu jatečně upravených těl za účelem stanovení srovnatelných tržních cen

1.   Aniž jsou dotčeny část A bod IV, část B bod III a část C bod IV přílohy IV nařízení (EU) č. 1308/2013, nesmí být před vážením, klasifikací a označením kromě případů, kdy se uplatňují veterinární požadavky, vyjmut z jatečně upraveného těla žádný tuk, sval nebo jiná tkáň.

2.   Jatečně upravená těla skotu mladšího než osm měsíců jsou upravována v souladu s částí A bodem IV přílohy IV nařízení (EU) č. 1308/2013 a bez:

a)

okruží;

b)

bránice.

3.   Jatečně upravená těla skotu ve věku osmi měsíců nebo více jsou nabízena bez:

a)

ledvin;

b)

ledvinového tuku;

c)

pánevního tuku;

d)

okruží;

e)

bránice;

f)

ocasu;

g)

míchy;

h)

šourkového loje;

i)

loje na vnitřní straně vrchního šálu;

j)

krční žíly včetně přiléhajícího loje.

4.   Pro účely uplatňování druhého pododstavce části A bodu V přílohy IV nařízení (EU) č. 1308/2013 a odchylně od odstavce 1 tohoto článku mohou členské státy povolit odstranění podkožního tuku před vážením, klasifikací a označením jatečně upraveného těla za předpokladu, že takové odstranění umožní objektivnější posouzení zmasilosti a že není ovlivněna protučnělost. Členské státy zajistí, aby tato praxe byla upravena vnitrostátními právními předpisy a aby zahrnovala výhradně částečné odstranění podkožního tuku:

a)

z boku, svíčkové (pečeně) a prostředních žeber;

b)

ze špičky hovězí hrudi (bůčku) a vnější anogenitální oblasti;

c)

z vrchního šálu.

Článek 7

Klasifikace a vážení

1.   Klasifikace podle části A bodu II, části A bodu III, části B bodu II, části C bodu II a části C bodu III přílohy IV nařízení (EU) č. 1308/2013 se provádí na jatkách v době určení hmotnosti jatečně upraveného těla za tepla.

2.   Komise může povolit klasifikaci před vážením v souladu s článkem 11 tohoto nařízení, vyžadují-li to některé metody klasifikace používané na území některého členského státu.

3.   Jatečně upravená těla se musí vážit co nejdříve po porážce, nejpozději však do:

a)

60 minut od porážky zvířete u skotu a ovcí;

b)

45 minut od porážky zvířete u prasat.

4.   Pokud nelze v případě prasat na daných jatkách zpravidla dodržet lhůtu 45 minut mezi provedením vykrvovacího vpichu a vážením prasete, může příslušný orgán dotyčného členského státu povolit, aby se odpočet 2 % uvedený v čl. 14 odst. 3:

a)

snížil o 0,1 procentního bodu za každou další započatou čtvrthodinu nebo její část, když doba mezi provedením vykrvovacího vpichu a vážením překročí 45 minut;

b)

mohl zvýšit o určité procentní body stanovené dotyčným členským státem, když je doba mezi provedením vykrvovacího vpichu a vážením kratší než 45 minut. V tomto případě jsou odečítaná procenta odůvodněna na základě vědeckých údajů.

5.   V případech, kdy metody automatizované klasifikace skotu a ovcí podle článku 10 neumožňují klasifikaci jatečně upravených těl, proběhne klasifikace těchto těl v den porážky, nebo pokud požadovaná doba mezi provedením vykrvovacího vpichu a vážením uplynula v den po porážce, proběhne klasifikace co nejdříve v den po porážce.

Článek 8

Označování jatečně upravených těl

1.   Označení jatečně upravených těl se provádí v době klasifikace.

2.   Označení se provádí pomocí razítka nebo štítku uvádějícího alespoň:

a)

u skotu a ovcí kategorii, třídu zmasilosti a protučnělosti podle části A bodu II, části A bodu III, části C bodu II a části C bodu III přílohy IV nařízení (EU) č. 1308/2013;

b)

u prasat třídu jatečně upraveného těla nebo procento odhadovaného obsahu libového masa podle části B bodu II přílohy IV nařízení (EU) č. 1308/2013.

3.   Označení se nachází na povrchu nejméně:

a)

každé čtvrti jatečně upraveného těla skotu;

b)

každého jatečně upraveného těla nebo půlky jatečně upraveného těla ovcí;

c)

každé půlky jatečně upraveného těla prasat.

Označení razítkem se nachází na vnějším povrchu jatečně upraveného těla. Označení štítkem se může nacházet na vnějším nebo vnitřním povrchu jatečně upraveného těla.

4.   Označení razítkem musí být dobře čitelné a musí být provedeno nesmazatelným, zdravotně nezávadným inkoustem odolným vůči teplu.

5.   Štítky musí být dobře čitelné, nepadělatelné a pevně připevněny k jatečně upravenému tělu.

6.   Členské státy mohou stanovit, že jatečně upravená těla nemusí být označena v těchto případech:

a)

je vypracován úřední protokol obsahující u každého jatečně upraveného těla alespoň:

i)

jednotlivou identifikaci jatečně upraveného těla nezaměnitelnými prostředky;

ii)

hmotnost jatečně upraveného těla za tepla a

iii)

výsledek klasifikace;

b)

všechna jatečně upravená těla jsou v rámci nepřetržitého provozu rozřezána v bourárně/porcovně schválené v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (9) a připojené k jatkám.

7.   Členské státy mohou stanovit vnitrostátní ustanovení o doplňujících požadavcích na označování.

Článek 9

Metody klasifikace jatečně upravených těl skotu, prasat a ovcí

Členské státy zajistí, aby klasifikace jatečně upravených těl skotu, prasat a ovcí byla prováděna:

a)

kvalifikovanými klasifikátory, kteří získali licenci pro vizuální klasifikaci jatečně upravených těl. Licenci lze nahradit schválením, které udělí členský stát, pokud takové schválení představuje uznání odpovídající kvalifikace, nebo

b)

pomocí schválených metod klasifikace, které se mohou skládat z technik automatizované, poloautomatizované nebo ruční klasifikace podle článků 10 a 11. Členské státy musí zajistit, aby techniky klasifikace prováděli kvalifikovaní pracovníci.

Článek 10

Povolování automatizovaných metod klasifikace jatečně upravených těl skotu a ovcí

1.   Členské státy mohou udělit licenci povolující automatizované metody klasifikace skotu a ovcí skládající se z techniky automatizované klasifikace (zařízení) a rovnice (vzorce), které budou uplatňovány na jejich území nebo jeho části.

2.   Schválení podléhá splnění podmínek a minimálních požadavků schvalovacího testu uvedeného v příloze IV části A.

3.   Nejméně dva měsíce před začátkem schvalovacího testu poskytnou členské státy Komisi informace uvedené v příloze IV části B, aby jí umožnily se schvalovacího testu zúčastnit.

4.   Členské státy ustanoví nezávislý subjekt, který provede analýzu výsledků schvalovacího testu. Do dvou měsíců po ukončení schvalovacího testu poskytnou členské státy Komisi informace uvedené v příloze IV části C.

5.   Pokud je udělena licence, která povoluje metody automatizované klasifikace skotu či ovcí na základě schvalovacího testu, při kterém bylo použito několik obchodních úprav jatečně upravených těl, rozdíly mezi těmito obchodními úpravami nevedou k rozdílným výsledkům klasifikace.

6.   Členské státy mohou povolit metody automatizované klasifikace skotu a ovcí, aniž uspořádají schvalovací test, pokud takové povolení již bylo uděleno pro použití týchž metod automatizované klasifikace v jiném členském státě na základě schvalovacího testu, je-li vzorek jatečně upravených těl dostatečně reprezentativní pro populaci skotu nebo ovcí v dotčeném členském státě.

7.   Změny technických podmínek schválené metody automatizované klasifikace skotu nebo ovcí schválí příslušné orgány pod podmínkou předložení důkazu, že tyto změny povedou k takové úrovni přesnosti, která splňuje alespoň minimální požadavky na schvalovací test.

Členské státy informují Komisi o všech změnách, které schválily.

Článek 11

Povolování metod klasifikace pro jatečně upravená těla prasat

1.   Metoda klasifikace podle části B bodu IV přílohy IV nařízení (EU) č. 1308/2013 se skládá z techniky automatizované, poloautomatizované nebo ruční klasifikace (zařízení) a rovnice (vzorce), které slouží k odhadu procentního podílu libového masa u jatečně upravených těl prasat.

2.   Schválení podléhá splnění podmínek a minimálních požadavků schvalovacího testu v souladu s přílohou V částí A tohoto nařízení.

3.   Členské státy sdělí Komisi formou protokolu podle přílohy V části B tohoto nařízení metody klasifikace prasat, jejichž používání by na svém území chtěly povolit.

Protokol má dvě části a obsahuje údaje uvedené v příloze V části B tohoto nařízení.

První část protokolu se předloží Komisi před začátkem schvalovacího testu. Do dvou měsíců po ukončení schvalovacího testu poskytnou členské státy Komisi druhou část protokolu.

4.   Po přijetí protokolu ho Komise zpřístupní ostatním členským státům. Ostatní členské státy mohou do tří týdnů od přijetí protokolu předložit technické připomínky. Členský stát, který protokol předložil, ho může upravit a znovu předložit nový protokol do osmi týdnů po předložení prvního protokolu.

5.   Používání metod klasifikace musí ve všech bodech odpovídat popisu uvedenému v rozhodnutí Komise o jejich povolení.

6.   Komise může povolit metody klasifikace bez schvalovacího testu, pokud takové povolení již bylo uděleno pro použití téže metody klasifikace použitelné v jiném členském státě na základě schvalovacího testu, je-li vzorek jatečně upravených těl dostatečně reprezentativní pro populaci prasat v dotčeném členském státě.

Článek 12

Doplňující ustanovení o klasifikaci technikami automatizované klasifikace

1.   Jatka používající klasifikaci pomocí technik automatizované klasifikace podle čl. 10 odst. 1 a čl. 11 odst. 1:

a)

u jatečně upravených těl skotu určí kategorii jatečně upraveného těla pomocí systému identifikace a evidence skotu zavedeného podle článku 1;

b)

denně sepisují kontrolní zprávy o fungování metod automatizované klasifikace, včetně všech zjištěných nedostatků a případně přijatých opatřeních.

2.   Klasifikace za pomocí technik automatizované klasifikace je platná, pouze pokud:

a)

je obchodní úprava jatečně upravených těl stejná jako obchodní úprava použitá během schvalovacího testu nebo

b)

je prokázáno k uspokojení příslušných orgánů dotyčného členského státu, že používání jiné obchodní úpravy jatečně upravených těl nemá žádný vliv na výsledky klasifikace pomocí metod automatizované klasifikace.

KAPITOLA II

OHLAŠOVÁNÍ TRŽNÍCH CEN JATEČNĚ UPRAVENÝCH TĚL A ŽIVÝCH ZVÍŘAT

Článek 13

Obecná ustanovení o ohlašování tržních cen

Pro účely stanovení tržních cen některých kategorií zvířat se tržní ceny ohlašují v souladu s článkem 15 prováděcího nařízení (EU) 2017/1184 u:

a)

jatečně upravených těl:

i)

skotu ve věku osmi měsíců nebo více;

ii)

prasat;

iii)

skotu mladšího než osm měsíců;

iv)

ovcí mladších než 12 měsíců;

b)

živých zvířat:

i)

býčků ve stáří mezi osmým dnem a čtyřmi týdny věku;

ii)

zástavového skotu;

iii)

selat o živé hmotnosti přibližně 25 kg.

Článek 14

Ohlašování tržních cen jatečně upravených těl skotu ve věku osmi měsíců nebo více a jatečně upravených těl prasat

1.   Ohlášenou tržní cenou má být cena na vstupu na jatka vyjadřující hodnotu jatečně upraveného těla, bez DPH, podle dokumentů, které pro dodavatele vystavila:

a)

jatka nebo

b)

fyzická či právnická osoba, která poslala zvíře na porážku na jatka.

2.   Cena uvedená v odstavci 1 je vyjádřena za 100 kg jatečně upraveného těla v obchodní úpravě v souladu s článkem 6 a zváženého v závěsu na háku v jatkách.

3.   Hmotnost jatečně upraveného těla, která se bere v úvahu při ohlašování tržní ceny, je hmotnost za studena, která odpovídá hmotnosti za tepla podle čl. 7 odst. 1 minus 2 %.

4.   Ceny klasifikovaných jatečně upravených těl ohlášené jatkami nebo fyzickou či právnickou osobou, která poslala zvíře na porážku na jatka, odpovídají buď průměrné ceně příslušné třídy, nebo cenám jatečně upravených těl v každé třídě. Pokud jsou v takovém případě ohlašovány ceny jatečně upravených těl v každé třídě, vypočítá příslušný orgán průměrnou cenu příslušné třídy.

Článek 15

Ohlašování tržních cen jatečně upravených těl skotu mladšího než osm měsíců a ovcí mladších než 12 měsíců

1.   Pokud jde o jatečně upravená těla skotu mladšího než osm měsíců a ovcí mladších než 12 měsíců, odpovídá ohlášená tržní cena průměru cen uhrazených na vstupu do jatek vyjadřujících hodnotu jatečně upraveného těla, bez DPH a vážených koeficientem. Koeficient vyjadřuje:

a)

relativní podíl:

i)

různých jakostí jatečně upravených těl skotu mladšího než osm měsíců, které definuje členský stát, nebo

ii)

různých hmotnostních kategorií jatečně upravených těl ovcí mladších než dvanáct měsíců, které definuje členský stát, a

b)

relativní význam každého trhu.

2.   Tržní cena uvedená v odstavci 1 je vyjádřena za 100 kg jatečně upraveného těla v obchodní úpravě v souladu s článkem 6 a zváženého v závěsu na háku v jatkách.

3.   U jatečně upravených těl skotu mladšího než osm měsíců je hmotnost jatečně upraveného těla, která se bere v úvahu při ohlašování tržní ceny, hmotnost za studena, která odpovídá hmotnosti za tepla podle čl. 7 odst. 1 minus 2 %.

4.   U jatečně upravených těl ovcí mladších než dvanáct měsíců je hmotnost jatečně upraveného těla, která se bere v úvahu při ohlašování tržní ceny, hmotnost za studena, která odpovídá hmotnosti jatečně upraveného těla za tepla, upravená s ohledem na ztrátu hmotnosti po vychlazení.

Článek 16

Ohlašování tržních cen živých zvířat

1.   Pro účely ohlašování tržních cen se živá zvířata uvedená v čl. 13 písm. b) třídí do následujících kategorií:

a)

u býčků ve stáří mezi osmým dnem a čtyřmi týdny věku:

i)

„býček z dojeného systému chovu“, kterým se rozumí tele samčího pohlaví dojeného plemene;

ii)

„býček z masného systému chovu“, kterým se rozumí tele samčího pohlaví masného plemene, kombinovaného plemene či kříženců s masnými plemeny;

b)

u zástavového skotu:

i)

„mladý zástavový skot“, kterým se rozumí samci a samice skotu ve stáří šest měsíců nebo více, avšak méně než dvanáct měsíců věku, koupení po odstavu za účelem výkrmu;

ii)

„zástavoví býčci ve stáří od 12 měsíců do 24 měsíců věku“, kterým se rozumí samci ve stáří 12 měsíců věku nebo více, avšak méně než 24 měsíců věku, koupení za účelem výkrmu;

iii)

„zástavové jalovice ve stáří od 12 měsíců do 24 měsíců věku“, kterým se rozumí samice ve stáří 12 měsíců věku nebo více, avšak méně než 24 měsíců věku, koupené za účelem výkrmu;

c)

u prasat: „selata“, kterými se rozumí prasata o průměrné živé hmotnosti přibližně 25 kg, nakoupená za účelem výkrmu.

2.   Ohlášená tržní cena odpovídá průměru cen placených v daném členském státě na téže velkoobchodní úrovni za druh zvířete uvedený v odstavci 1, bez DPH a vážených koeficienty. Koeficienty vyjadřují relativní podíl různých jakostí zvířat uvedených v odst. 1 písm. a), b) a c) a relativní význam každého trhu.

Článek 17

Doplňující ustanovení pro ohlašování tržních cen jatečně upravených těl a živých zvířat

1.   Pokud členský stát definoval regiony v souladu s článkem 6 prováděcího nařízení (EU) 2017/1184, určí příslušný orgán tohoto členského státu průměrné regionální ceny v každé příslušné třídě a jakosti jatečně upravených těl, jakož i u každé kategorie a jakosti živých zvířat podle článků 14, 15 a 16 tohoto nařízení.

2.   Pokud jatka nebo fyzická či právnická osoba, která je povinna ohlašovat ceny dodavatelům jatečně upravených těl nebo živých zvířat, provádějí dodatkové platby, mohou členské státy vzít v úvahu výši takové platby a období, ke kterému se vztahuje. Rozhodne-li se členský stát vzít v úvahu dodatkové platby pro dodavatele jatečně upravených těl nebo živých zvířat, oznámí jatka nebo fyzická či právnická osoba povinná ohlašovat ceny příslušnému orgánu výši jakékoli dodatkové platby pokaždé, když takovou platbu uskuteční.

KAPITOLA III

VÝPOČET PRŮMĚRNÉ CENY V UNII

ODDÍL I

Průměrná cena jatečně upravených těl v Unii

Článek 18

Průměrná cena skotu v Unii

1.   U dané kategorie určené v části A bodu II přílohy IV nařízení (EU) č. 1308/2013:

a)

průměrná cena Unie pro každou třídu zmasilosti a protučnělosti uvedenou v článku 7 prováděcího nařízení (EU) 2017/1184 odpovídá váženému průměru tržních cen zaznamenaných pro tuto třídu na vnitrostátním trhu. Vážení je založeno na poměru množství porážek v této třídě v každém členském státě k celkovému množství porážek v této třídě v Unii;

b)

průměrná cena Unie pro každou třídu zmasilosti odpovídá váženému průměru průměrných cen Unie pro třídy protučnělosti, které danou třídu zmasilosti tvoří. Vážení je založeno na poměru množství porážek v každé třídě protučnělosti k celkovému množství porážek v této třídě zmasilosti v Unii;

c)

průměrná cena Unie odpovídá váženému průměru průměrných cen Unie uvedených v písmenu a). Vážení je založeno na poměru množství porážek v každé třídě uvedené v písmenu a) k celkovému množství porážek v dané kategorii v Unii.

2.   Průměrná cena Unie pro všechny kategorie dohromady odpovídá váženému průměru průměrných cen uvedených v odst. 1 písm. c). Vážení je založeno na poměru každé kategorie k celkovému množství porážek skotu ve věku osmi měsíců nebo více v Unii.

Článek 19

Průměrná cena prasat v Unii

Průměrná cena Unie pro každou třídu uvedenou v článku 9 prováděcího nařízení (EU) 2017/1184 odpovídá váženému průměru tržních cen zaznamenaných pro tuto třídu na vnitrostátním trhu. Vážení je založeno na poměru množství porážek v této třídě v každém členském státě k celkovému množství porážek v této třídě v Unii.

Článek 20

Průměrná cena skotu mladšího než osm měsíců v Unii

Průměrná cena skotu poraženého ve věku do osmi měsíců v Unii odpovídá průměru cen zaznamenaných pro tento skot podle článku 10 prováděcího nařízení (EU) 2017/1184. Tento průměr se váží koeficienty zjištěnými na základě čisté produkce tohoto skotu v Unii.

Článek 21

Průměrná cena ovcí mladších než 12 měsíců v Unii

Průměrná cena ovcí mladších než 12 měsíců v Unii odpovídá průměru cen zaznamenaných pro různé hmotnostní kategorie podle článku 11 prováděcího nařízení (EU) 2017/1184. Tento průměr se váží koeficienty zjištěnými na základě čisté produkce těchto jehňat v Unii.

ODDÍL II

Průměrná cena živých zvířat v Unii

Článek 22

Průměrná cena býčků ve stáří mezi osmým dnem a čtyřmi týdny věku v Unii

1.   Průměrná cena Unie za kus u býčků ve stáří mezi osmým dnem a čtyřmi týdny věku v Unii odpovídá průměru cen zaznamenaných u býčků z dojeného systému chovu a býčků z masného systému chovu v souladu s článkem 12 prováděcího nařízení (EU) 2017/1184.

2.   Průměr zaznamenaných cen se váží koeficienty zjištěnými na základě počtu krav zaznamenaných v Unii v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008 (10) takto:

a)

u býčků z dojeného systému chovu počet dojnic;

b)

u býčků z masného systému chovu počet krav.

Článek 23

Průměrná cena zástavového skotu v Unii

1.   Průměrná cena zástavového skotu v Unii za kilogram živé hmotnosti odpovídá průměru cen zaznamenaných u mladého zástavového skotu, zástavových býčků ve stáří od 12 měsíců do 24 měsíců věku a zástavových jalovic ve stáří od 12 měsíců do 24 měsíců věku v souladu s článkem 12 prováděcího nařízení (EU) 2017/1184.

2.   Průměr zaznamenaných cen se váží koeficienty zjištěnými na základě počtu kusů skotu zaznamenaných v Unii v souladu s nařízením (ES) č. 1165/2008 takto:

a)

u mladého zástavového skotu počet kusů skotu ve věku maximálně jednoho roku a neurčeného k porážce;

b)

u zástavových býčků ve stáří od 12 měsíců do 24 měsíců věku počet kusů samců ve věku od 12 měsíců do 24 měsíců;

c)

u zástavových jalovic ve stáří od 12 měsíců do 24 měsíců věku počet kusů samic ve věku od 12 měsíců do 24 měsíců, které dosud nerodily.

Článek 24

Průměrná cena selat v Unii

Průměrná cena selat o živé hmotnosti přibližně 25 kg v Unii odpovídá průměru cen zaznamenaných pro selata podle článku 12 prováděcího nařízení (EU) 2017/1184. Tento průměr se váží koeficienty zjištěnými na základě počtu selat zaznamenaných v Unii v souladu s nařízením (ES) č. 1165/2008.

KAPITOLA IV

OZNÁMENÍ

Článek 25

Oznámení členských států Komisi

1.   Oznámení stanovená v tomto článku se provádějí v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2017/1185.

2.   Do 15. dubna každého roku oznámí členské státy Komisi celkový počet kusů skotu ve věku osmi měsíců nebo více, prasat a ovcí poražených v předchozím kalendářním roce rozdělený tímto způsobem:

a)

u skotu celkový počet v každé kategorii, třídě zmasilosti a třídě protučnělosti;

b)

u prasat celkový počet v každé třídě jatečně upravených těl;

c)

u ovcí celkový počet v každé váhové kategorii.

3.   Členské státy zpřístupní Komisi na žádost seznamy:

a)

jatek, která zaznamenávají ceny podle článku 8 prováděcího nařízení (EU) 2017/1184 s uvedením počtu skotu ve věku osmi měsíců nebo více, který byl na těchto jatkách v průběhu předcházejícího kalendářního roku poražen, přičemž je tento počet vyjádřen v kusech;

b)

fyzických či právnických osob, které zaznamenávají ceny podle článku 8 prováděcího nařízení (EU) 2017/1184 s uvedením počtu skotu ve věku osmi měsíců nebo více, který nechaly v průběhu předcházejícího kalendářního roku porazit.

4.   Členské státy sdělí Komisi na její žádost níže uvedené údaje, které mají k dispozici, o produktech, na které se vztahují části XV, XVII a XVIII přílohy I nařízení (EU) č. 1308/2013:

a)

tržní ceny platné v členských státech u produktů dovážených ze třetích zemí;

b)

ceny platné na reprezentativních trzích třetích zemí.

5.   Dotyčné členské státy sdělí Komisi do 1. června každého roku jakosti jatečně upravených těl a živých zvířat a koeficienty vážení podle článků 14, 15 a 16 tohoto nařízení, jakož i opravné faktory a reprezentativní trhy podle článků 5, 10, 11 a 12 prováděcího nařízení (EU) 2017/1184.

6.   Na žádost Komise informují členské státy o opatřeních přijatých za účelem uplatňování čl. 3 odst. 1 a 2 prováděcího nařízení (EU) 2017/1184.

KAPITOLA V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 26

Zrušení

Nařízení (ES) č. 315/2002, (ES) č. 1249/2008 a (EU) č. 807/2013 se zrušují.

Odkazy na zrušená nařízení (ES) č. 315/2002, (ES) č. 1249/2008 a (EU) č. 807/2013 se považují za odkazy na toto nařízení a prováděcí nařízení (EU) 2017/1184 v souladu se srovnávací tabulkou v příloze VI tohoto nařízení.

Článek 27

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení se použije ode dne 11. července 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. dubna 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 315/2002 ze dne 20. února 2002 o průzkumu cen čerstvých nebo chlazených jatečně opracovaných těl ovcí na reprezentativních trzích ve Společenství (Úř. věst. L 50, 21.2.2002, s. 47).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 1249/2008 ze dne 10. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zavádění klasifikačních stupnic Společenství pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí a pro ohlašování jejich cen (Úř. věst. L 337, 16.12.2008, s. 3).

(5)  Nařízení Komise (EU) č. 807/2013 ze dne 26. srpna 2013, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o přehled cen některého skotu na reprezentativních trzích Unie (Úř. věst. L 228, 27.8.2013, s. 5).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa (Úř. věst. L 204, 11.8.2000, s. 1).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1184 ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o klasifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí a o ohlašování tržních cen některých kategorií jatečně upravených těl a živých zvířat (viz strana 103 v tomto čísle Úředního věstníku).

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1185 ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi, a kterým se mění a zrušuje několik nařízení Komise (viz strana 113 v tomto čísle Úředního věstníku).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o statistice chovu hospodářských zvířat a produkce masa a o zrušení směrnic Rady 93/23/EHS, 93/24/EHS a 93/25/EHS (Úř. věst. L 321, 1.12.2008, s. 1).


PŘÍLOHA I

Doplňující ustanovení pro třídy zmasilosti a protučnělosti jatečně upravených těl skotu podle čl. 3 odst. 1

1.   ZMASILOST

Vyvinutost profilů jatečně upravených těl, zejména jejich hlavních částí (kýta, hřbet, plec)

Třída zmasilosti

Doplňující ustanovení

S

Nejvyšší

Kýta: velmi výrazně zakulacená, dvojité osvalení, svaly výrazně od sebe oddělené

Vrchní šál silně vyklenutý přes sponu pánevní (symphisis pelvis)

Hřbet: velmi široký, silně vyklenutý až k pleci

Spodní šál silně vyklenutý

Plec: velmi silně vyklenutá

 

E

Výborná

Kýta: silně vyklenutá

Vrchní šál výrazně vyklenutý přes sponu pánevní (symphisis pelvis)

Hřbet: široký, silně vyklenutý až k pleci

Spodní šál silně vyklenutý

Plec: silně vyklenutá

 

U

Velmi dobrá

Kýta: vyklenutá

Vrchní šál vyklenutý přes sponu pánevní (symphisis pelvis)

Hřbet: široký a dobře vyklenutý až k pleci

Spodní šál vyklenutý

Plec: vyklenutá

 

R

Dobrá

Kýta: dobře vyvinutá

Vrchní a spodní šál je slabě klenutý

Hřbet: ještě dostatečně klenutý, u plece méně široký

 

Plec: dobře vyvinutá

 

O

Průměrná

Kýta: středně vyvinutá

 

Hřbet: středně vyvinutý

Spodní šál: zarovnaný profil

Plec: středně vyvinutá až plochá

 

P

Špatná

Kýta: slabě vyvinutá

 

Hřbet: hubený s patrnými kostmi

 

Plec: plochá s patrnými kostmi

 

2.   TŘÍDA PROTUČNĚLOSTI

Množství tuku na povrchu jatečně upraveného těla a v hrudní dutině

Třída protučnělosti

Doplňující ustanovení

1.

Nepříliš významná

Dutina hrudní bez tukového krytí.

2.

Slabá

V dutině hrudní jsou zřetelně viditelné mezižeberní svaly.

3.

Průměrná

V dutině hrudní jsou mezižeberní svaly ještě viditelné.

4.

Velmi významná

Na povrchu kýty jsou zřetelné pruhy loje. V dutině hrudní je mezižeberní svalovina kryta lojem.

5.

Velmi vysoká

Kýta je téměř celá plošně kryta lojem. V dutině hrudní je silné krytí lojem.


PŘÍLOHA II

Doplňující ustanovení pro třídy zmasilosti a protučnělosti jatečně upravených těl ovcí podle čl. 3 odst. 1

1.   ZMASILOST

Vyvinutost profilů jatečně upraveného těla a zejména jeho hlavních částí (zadní čtvrti, hřbetu, plece)

Třída zmasilosti

Doplňující ustanovení

S

Nejvyšší

Zadní čtvrť: dvojí osvalení. Profily mimořádně vypouklé

Hřbet: mimořádně vypouklý, mimořádně široký, mimořádně vyklenutý

Plec: mimořádně vypouklá a mimořádně vyklenutá

E

Výborná

Zadní čtvrť: velmi vyklenutá. Profily velmi vypouklé

Hřbet: velmi vypouklý, velmi široký a silně vyklenutý až k pleci

Plec: velmi vypouklá a velmi vyklenutá

U

Velmi dobrá

Zadní čtvrť: vyklenutá. Profily vypouklé

Hřbet: široký a dobře vyklenutý až k pleci

Plec: vyklenutá a vypouklá

R

Dobrá

Zadní čtvrť: profily zarovnané

Hřbet: dostatečně klenutý, u plece méně široký

Plec: dobře vyvinutá, méně vyklenutá

O

Průměrná

Zadní čtvrť: profily spíše mírně propadlé

Hřbet: středně vyvinutý a vypouklý

Plec: spíše hubená. Středně vyvinutá

P

Špatná

Zadní čtvrť: profily propadlé až silně propadlé

Hřbet: hubený a propadlý s patrnými kostmi

Plec: hubená, plochá a s patrnými kostmi

2.   TŘÍDA PROTUČNĚLOSTI

Tloušťka tuku na vnějších a vnitřních částech jatečně upraveného těla.

Třída protučnělosti

Doplňující ustanovení (1)

1.

Nepříliš významná

Externí

Nejsou patrné stopy tuku

Interní

Břicho

Nejsou patrné stopy tuku na ledvinách

Hrudník

Nejsou patrné stopy tuku mezi žebry

2.

Slabá

Externí

Slabá vrstva tuku pokrývá část jatečně upraveného těla, může být méně patrná na končetinách

Interní

Břicho

Stopy tuku nebo slabá vrstva tuku obalující část ledvin

Hrudník

Zřetelně viditelné mezižeberní svaly

3.

Průměrná

Externí

Slabá vrstva tuku pokrývá většinu celého jatečně upraveného těla. Nepatrně silnější vrstva v místech kolem ocasu

Interní

Břicho

Slabá vrstva tuku obaluje část nebo celé ledviny

Hrudník

Stále viditelné mezižeberní svaly

4.

Velmi významná

Externí

Silná vrstva tuku pokrývá většinu jatečně upraveného těla, může být slabší na končetinách a silnější na pleci.

Interní

Břicho

Ledvina obalená tukem

Hrudník

Mezižeberní svalovina může být kryta lojem. Mohou být viditelná ložiska tuku na žebrech.

5.

Velmi vysoká

Externí

Velmi silná vrstva tuku

Někdy viditelné oblasti tuku

Interní

Břicho

Ledviny obalené silnou vrstvou tuku

Hrudník

Mezižeberní svalovina kryta lojem. Viditelná ložiska tuku na žebrech.


(1)  Doplňující ustanovení pro dutinu břišní neplatí pro účely přílohy III.


PŘÍLOHA III

Klasifikační stupnice pro jatečně upravená těla jehňat s hmotností jatečně upraveného těla menší než 13 kg uvedená v čl. 3 odst. 2

Kategorie

A

B

C

Hmotnost

≤ 7 kg

7,1–10 kg

10,1–13 kg

Jakost

1.

2.

1.

2.

1.

2.

Barva masa (*1)

světle růžová

jiná barva nebo jiná třída protučnělosti

světle růžová nebo růžová

jiná barva nebo jiná třída protučnělosti

světle růžová nebo růžová

jiná barva nebo jiná třída protučnělosti

Třída protučnělosti (*2)

(2) (3)

(2) (3)

(2) (3)


(*1)  Stanoví se v místě boku u rectus abdominis pomocí standardní tabulky barev.

(*2)  Jak je stanoveno v části C bodu III přílohy IV nařízení (EU) č. 1308/2013.


PŘÍLOHA IV

Schválení metod automatizované klasifikace jatečně upravených těl skotu a ovcí podle článku 10

ČÁST A

Podmínky a minimální požadavky pro schválení

1.

Příslušný členský stát organizuje schvalovací test před porotou složenou z nejméně pěti odborníků s licencí na klasifikaci jatečně upravených těl skotu nebo ovcí. Dva členové poroty pocházejí z členského státu provádějícího test. Ostatní členové poroty pocházejí z jiných členských států. Porota má lichý počet členů. Útvary Komise a odborníci z jiných členských států se mohou účastnit schvalovacího testu jako pozorovatelé.

Členové poroty pracují nezávislým a anonymním způsobem.

Příslušný členský stát jmenuje koordinátora schvalovacího testu, který:

a)

není členem poroty;

b)

má dostatečné technické znalosti a je zcela nezávislý;

c)

dbá na nezávislý a anonymní výkon funkcí členů poroty;

d)

shromažďuje výsledky klasifikace členů poroty a výsledky získané pomocí metod automatizované klasifikace,

e)

dbá, aby během celého trvání schvalovacího testu neměli členové poroty ani žádná jiná zainteresovaná strana přístup k výsledkům klasifikace získaným pomocí metod automatizované klasifikace;

f)

potvrzuje platnost klasifikace pro jednotlivá jatečně upravená těla a na základě objektivních důvodů, které uvede, může rozhodnout o vyloučení jatečně upravených těl ze vzorku určeného k analýze.

2.

Kritéria schvalovacího testu:

a)

každá ze tříd zmasilosti a tříd protučnělosti je rozdělena do tří podtříd;

b)

požaduje se vzorek z nejméně 600 validovaných jatečně upravených těl;

c)

procento chyb nesmí být vyšší než 5 % jatečně upravených těl vhodných ke klasifikaci pomocí metod automatizované klasifikace.

3.

Pro každé validované jatečně upravené tělo se za správnou třídu příslušného jatečně upraveného těla považuje střední hodnota výsledků klasifikace členů poroty.

Za účelem vyhodnocení výkonnosti metod automatizované klasifikace se výsledky metody automatizované klasifikace získané pro každé validované jatečně upravené tělo porovnají se střední hodnotou výsledků poroty. Výsledná přesnost klasifikace pomocí metod automatizované klasifikace se stanoví pomocí systému bodů, které se přidělují takto:

 

Zmasilost

Protučnělost

Bez chyby

10

10

Chyba jedné jednotky (tj. jedna podtřída nahoru nebo dolů)

6

9

Chyba dvou jednotek (tj. dvě podtřídy nahoru nebo dolů)

– 9

0

Chyba tří jednotek (tj. tři podtřídy nahoru nebo dolů)

– 27

– 13

Chyba více než tří jednotek (tj. více než tři podtřídy nahoru nebo dolů)

– 48

– 30

Aby metody automatizované klasifikace mohly být schváleny, je nutné, aby dosáhly alespoň 60 % maximálního počtu bodů jak pro třídu zmasilosti, tak i pro třídu protučnělosti.

Kromě toho klasifikace pomocí metod automatizované klasifikace musí splňovat tyto limity:

 

Zmasilost

Protučnělost

Odchylka

± 0,30

± 0,60

Sklon regresní přímky

1 ± 0,15

1 ± 0,30

Pokud v průběhu schvalovacího testu bylo použito několik obchodních úprav jatečně upravených těl, rozdíly mezi těmito obchodními úpravami nevedou k rozdílným výsledkům klasifikace.

ČÁST B

Informace sdělované členskými státy Komisi týkající se organizace schvalovacího testu

a)

Data konání schvalovacího testu;

b)

podrobný popis jatečně upravených těl skotu ve věku osmi měsíců nebo více klasifikovaných v příslušném členském státě nebo jeho části;

c)

statistické metody použité při výběru vzorku jatečně upravených těl, která jsou reprezentativní, pokud jde o kategorii, třídu zmasilosti a třídu protučnělosti těl skotu ve věku osmi měsíců nebo více a těl ovcí poražených v příslušném členském státě nebo jeho části;

d)

název a adresa jatek, kde se schvalovací test provádí, komentář k průběhu testu a výkonnosti porážecí linky nebo porážecích linek včetně údaje o rychlosti za hodinu;

e)

obchodní úprava jatečně upravených těl použitých při schvalovacím testu;

f)

popis zařízení pro automatizovanou klasifikaci a jejích technických funkcí, zejména bezpečnostního systému přístroje proti všem druhům nesprávné manipulace;

g)

jména odborníků s licencí jmenovaných příslušným členským státem, kteří se zúčastní schvalovacího testu jako členové poroty;

h)

jméno koordinátora schvalovacího testu a údaje prokazující jeho dostatečné technické znalosti a plnou nezávislost;

i)

jméno a adresa nezávislého subjektu ustanoveného příslušným členským státem za účelem provedení analýzy výsledků schvalovacího testu.

ČÁST C

Informace sdělované členskými státy Komisi týkající se výsledků schvalovacího testu

a)

Shrnutí výsledků klasifikace podepsané členy poroty a koordinátorem během schvalovacího testu;

b)

zpráva koordinátora o průběhu schvalovacího testu s ohledem na podmínky a minimální požadavky stanovené v části A;

c)

kvantitativní analýza výsledků schvalovacího testu, která se provede podle metodologie schválené Komisí a která uvádí výsledky klasifikace jednotlivých klasifikujících odborníků a výsledky získané pomocí metod automatizované klasifikace. Údaje použité pro analýzu musí být předány v elektronickém formátu, na kterém se dohodne Komise;

d)

přesnost metod automatizované klasifikace zjištěná v souladu s ustanoveními bodu 3 části A.


PŘÍLOHA V

Schválení metod klasifikace jatečně upravených těl prasat podle článku 11

ČÁST A

1.   PODMÍNKY A MINIMÁLNÍ POžADAVKY PRO SCHVÁLENÍ

Schvalovací test musí obsahovat:

a)

Výběr reprezentativního vzorku jatečně upravených těl prasat, který bude zahrnut do pokusné disekce.

Reprezentativní vzorek odráží příslušnou populaci prasat a obsahuje nejméně 120 jatečně upravených těl.

b)

Zaznamenávání měření (indikativní proměnné) provedené na reprezentativním vzorku jatečně upravených těl prasat.

Měření používaná pro odhad procentního podílu libového masa se zaznamenávají na jedněch nebo více jatkách, která používají metodu (metody) klasifikace, která (které) má (mají) být schválena (schváleny).

c)

Pokusná disekce pro posouzení referenčního procentního podílu libového masa jatečně upravených těl prasat podle bodu 2 části A.

Pokus zahrnuje disekci vzorku jatečně upravených těl prasat do masa, tuku, kostí. Obsah libového masa jatečně upraveného těla prasete je poměr mezi celkovou hmotností červeného příčně pruhovaného svalstva, pokud je oddělitelné nožem, a hmotností jatečně upraveného těla. Celková hmotnost červeného příčně pruhovaného svalstva se získá buď:

i)

celkovou disekcí jatečně upraveného těla podle bodu 2.2 části A, nebo

ii)

částečnou disekcí jatečně upraveného těla podle bodu 2.3 části A, nebo

iii)

kombinací celkové nebo částečné disekce s rychlou metodou používanou na vnitrostátní úrovni založenou na uznávaných statistických metodách.

Celkovou disekci uvedenou bodu i) lze nahradit i stanovením procentního podílu libového masa počítačovým tomografem (CT), pokud jsou k dispozici uspokojivé srovnávací výsledky disekce.

Pokud se použije kombinace s rychlou metodou používanou na vnitrostátní úrovni podle bodu iii), počet jatečně upravených těl pro celkovou nebo částečnou disekci může být snížen na 50, pokud členský stát může prokázat, že přesnost je přinejmenším stejná jako přesnost získaná standardní statistickou metodou u 120 jatečně upravených těl.

d)

Výpočet rovnice (vzorec) pro metodu klasifikace, která se má schválit.

Sestaví se rovnice pro odhad procentního podílu libového masa v reprezentativním vzorku jatečně upravených těl z indikativních proměnných naměřených u daných jatečně upravených těl.

Procentní podíl libového masa každého jatečně upraveného těla zahrnutého do pokusné disekce se odhadne pomocí tohoto vzorce.

e)

Standardní statistická analýza k posouzení výsledku pokusné disekce.

Procentní podíl libového masa odhadnutý příslušnou metodou klasifikace se porovná vůči referenčnímu procentnímu podílu libového masa získanému z pokusné disekce.

f)

Zavedení nebo změna rovnice v rámci metody klasifikace pro předpoklad procentního podílu libového masa jatečně upraveného těla prasete.

Rovnice se začlení do techniky klasifikace poté, co Komise schválí používání metod klasifikace.

Metody klasifikace jsou schváleny pouze tehdy, když standardní chyba odhadu (RMSEP) vypočítaná technikou křížové kontroly nebo ověřovacími testy na reprezentativním vzorku alespoň 60 jatečně upravených těl je menší než 2,5. Do výpočtu standardní chyby odhadu (RMSEP) se zahrnují i odlehlé výsledky.

Pokud v průběhu schvalovacího testu bylo použito několik obchodních úprav jatečně upravených těl, rozdíly mezi těmito obchodními úpravami nevedou k rozdílným výsledkům klasifikace.

2.   POSTUP POKUSNÉ DISEKCE PRO PŘEDPOKLAD PROCENTNÍHO PODÍLU LIBOVÉHO MASA JATEČNĚ UPRAVENÉHO TĚLA PRASETE

2.1.

Předpoklad procentního podílu libového masa vychází z celkové disekce levé půlky jatečně upraveného těla podle referenční metody stanovené v části 1 písm. c).

2.2.

Pokud je provedena celková disekce, procentní podíl libového masa (YTD) se vypočte takto:

Formula

Hmotnost libového masa se vypočte tak, že se od celkové hmotnosti jatečně upraveného těla před disekcí odečte celková hmotnost podílu nepřipadajícího na libové maso. Nohy a hlava, kromě líček, se nečlení.

2.3.

Pokud je provedena částečná disekce, předpoklad referenčního procentního podílu libového masa (YPD) vychází z disekce čtyř hlavních částí (plec, kotleta, kýta a břicho) plus hmotnosti panenské svíčkové. Procentní podíl libového masa při částečné disekci se vypočte takto:

Formula

Hmotnost libové části ve čtyřech hlavních částech (plec, kotleta, kýta a břicho) se vypočte tak, že od celkové hmotnosti čtyř částí před disekcí se odečte celková hmotnost podílu nepřipadajícího na libové maso.

Systematická chyba mezi celkovou a částečnou disekcí se opraví na základě dílčího vzorku, u něhož byla provedena celková disekce.

2.4.

Předpoklad procentuálního podílu libového masa lze stanovit analytickým postupem na základě počítačové tomografie levé půlky jatečně upraveného těla. Pokud tento postup počítačové tomografie není kalibrovaný na celkovou disekci jatečně upravených těl, případná systematická chyba v porovnání s celkovou disekcí se opraví na základě dílčího vzorku, u něhož byla provedena celková disekce podle referenční metody. Skenovat je třeba jen tu část levé půlky jatečně upraveného těla, která obsahuje libové maso podle vymezení metody celkové disekce, tj. skenovat se nemusí hlava, s výjimkou líček, a nohy.

2.5.

Oprava systematické chyby vyžadovaná při částečné disekci nebo při postupu počítačové tomografie vychází z reprezentativního dílčího vzorku, který zahrnuje všechny kombinace vzorku s ohledem na faktory stratifikace, např. plemeno, pohlaví nebo celkový obsah tuku, použité při výběru vzorku. Pro opravu systematické chyby se vybírá nejméně 10 jatečně upravených těl.

Vykazuje-li populace porážených prasat určených k odebrání vzorků stejné vlastnosti jako populace, u níž byla provedena oprava systematické chyby při částečné disekci nebo postupu počítačové tomografie, nevyžaduje se žádná dodatečná celková disekce.

Pokud je postup počítačové tomografie popsán a je vysledovatelný na základě měření až k celkové disekci nebo k jinému postupu počítačové tomografie, u něhož byla provedena oprava systematické chyby, nevyžaduje se žádná dodatečná celková disekce.

ČÁST B

Informace sdělované příslušným členským státem Komisi a ostatním členským státům prostřednictvím protokolů pro schvalovací test

1.

V první části protokolu musí být podrobně popsána pokusná disekce, a zejména musí první část protokolu obsahovat:

a)

dobu trvání pokusu a stanovený časový rozvrh pro celé schvalovací řízení;

b)

počet a adresu jatek;

c)

popis stáda prasat, jehož se dotyčná metoda hodnocení týká;

d)

označení vybrané metody disekce (celková nebo částečná);

e)

popis postupu, pokud je využíván počítačový tomograf podle části 1 části A této přílohy;

f)

výklad o statistických metodách použitých v souvislosti se zvoleným postupem pro výběr vzorku;

g)

popis případně použité rychlé metody používané na vnitrostátní úrovni;

h)

přesný popis obchodní úpravy jatečně upravených těl, která se má používat.

2.

Ve druhé části protokolu musí být přesně popsány výsledky pokusné disekce, a zejména musí druhá část protokolu obsahovat:

a)

výklad o statistických metodách použitých v souvislosti se zvoleným postupem pro výběr vzorku;

b)

rovnici, která bude zavedena nebo se má změnit;

c)

číselný a grafický popis výsledků;

d)

popis příslušného přístroje (přístrojů);

e)

maximální hmotnost prasat, u nichž se může používat nová metoda, a jiná omezení týkající se praktického použití metody;

f)

údaje použité pro analýzu musí být předány v elektronickém formátu.


PŘÍLOHA VI

Srovnávací tabulka

1.   Nařízení (ES) č. 1249/2008

Nařízení (ES) č. 1249/2008

Toto nařízení

Prováděcí nařízení (EU) 2017/1184

Čl. 2 odst. 4

Článek 1

 

Článek 3

Čl. 3 odst. 1

 

Článek 4

Článek 4

 

Článek 5

Čl. 2 odst. 1

 

Čl. 6 odst. 1

Čl. 7 odst. 1

 

Čl. 6 odst. 2 první pododstavec

Čl. 7 odst. 3 písm. a)

 

Čl. 6 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 7 odst. 5

 

Čl. 6 odst. 3

Čl. 8 odst. 2 písm. a)

 

Čl. 6 odst. 3 druhý a třetí pododstavec

Čl. 8 odst. 3 písm. a)

 

Čl. 6 odst. 3 druhý pododstavec

Čl. 8 odst. 4

 

Čl. 6 odst. 4 písm. c)

Čl. 8 odst. 4

 

Čl. 6 odst. 4 písm. d)

Čl. 8 odst. 5

 

Čl. 6 odst. 7

Čl. 8 odst. 6 písm. b)

 

Článek 7

 

Článek 1

Článek 8

Článek 9

 

Článek 9

Článek 10

 

Článek 10

Článek 12

 

Čl. 11 odst. 1

 

Čl. 2 odst. 2

Čl. 11 odst. 2 první pododstavec

 

Čl. 2 odst. 1 a čl. 3 odst. 2 písm. a)

Čl. 11 odst. 2 druhý pododstavec

 

Čl. 3 odst. 2 písm. c) bod i)

Čl. 11 odst. 2 třetí pododstavec

Čl. 25 odst. 5

 

Čl. 11 odst. 3

 

Čl. 3 odst. 3

Čl. 11 odst. 4

 

Čl. 2 odst. 3

Článek 12

 

Článek 4

Čl. 13 odst. 1

Čl. 14 odst. 1 a 2

 

Čl. 13 odst. 2

Čl. 14 odst. 3

 

Čl. 13 odst. 3

Čl. 6 odst. 3

 

Čl. 13 odst. 4

Čl. 6 odst. 4

 

Čl. 13 odst. 5 první pododstavec

 

Čl. 5 odst. 1

Čl. 13 odst. 5 druhý pododstavec

 

Čl. 5 odst. 2

Čl. 14 odst. 1

 

Článek 7

Čl. 14 odst. 2

 

Článek 6

Článek 15

 

Článek 8

Čl. 16 odst. 1 první pododstavec

 

Článek 14

Čl. 16 odst. 1 druhý pododstavec

 

Čl. 13 odst. 1 první pododstavec

Čl. 16 odst. 2

Čl. 14 odst. 4

 

Čl. 16 odst. 3

Čl. 17 odst. 2

 

Čl. 16 odst. 4 druhý pododstavec

Čl. 17 odst. 1

 

Čl. 16 odst. 5

 

Čl. 13 odst. 2 první a druhý pododstavec

Čl. 16 odst. 7 písm. a)

 

Čl. 13 odst. 2 třetí pododstavec

Článek 18

Článek 18

 

Článek 19

Čl. 25 odst. 1 a 2

 

Čl. 20 odst. 2 písm. a)

Čl. 2 odst. 1 písm. b)

 

Čl. 20 odst. 2 písm. b)

Čl. 2 odst. 2 písm. a)

 

Čl. 21 odst. 1 první pododstavec

Čl. 7 odst. 1

 

Čl. 21 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 7 odst. 2

 

Čl. 21 odst. 2

Čl. 5 druhý pododstavec

 

Čl. 21 odst. 3 první pododstavec

Čl. 8 odst. 1 a čl. 8 odst. 2 písm. b)

 

Čl. 21 odst. 3 druhý pododstavec

Čl. 8 odst. 4

 

Čl. 21 odst. 3 čtvrtý pododstavec

Čl. 8 odst. 3 písm. c)

 

Čl. 21 odst. 4

Čl. 8 odst. 6 písm. a)

 

Čl. 21 odst. 5

Čl. 6 odst. 1

 

Čl. 22 odst. 2 první pododstavec

Čl. 7 odst. 3 písm. b)

 

Čl. 22 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 14 odst. 3

 

Čl. 22 odst. 2 třetí pododstavec

Čl. 7 odst. 4 písm. a)

 

Čl. 23 odst. 4

Čl. 11 odst. 3

 

Čl. 23 odst. 5

Čl. 11 odst. 5

 

Čl. 24 odst. 2 první pododstavec

 

Čl. 2 odst. 1 a čl. 3 odst. 2 písm. b)

Čl. 24 odst. 2 druhý pododstavec

 

Čl. 3 odst. 2 písm. c) bod ii)

Čl. 24 odst. 4

 

Čl. 2 odst. 3

Čl. 25 odst. 2

 

Článek 9

Čl. 26 odst. 1

Čl. 14 odst. 1

 

Čl. 26 odst. 2

Čl. 14 odst. 2 a 3

 

Čl. 26 odst. 3

Články 19 a 25

 

Čl. 27 odst. 3

Čl. 25 odst. 3

 

Článek 28

Čl. 3 odst. 2

 

Článek 29

Čl. 3 odst. 1

 

Čl. 30 odst. 2

Čl. 7 odst. 3 písm. a)

 

Čl. 30 odst. 3 první pododstavec

Čl. 8 odst. 2 písm. a) a odst. 3 písm. b)

 

Čl. 30 odst. 3 druhý pododstavec

Čl. 8 odst. 4

 

Čl. 30 odst. 4

Čl. 8 odst. 5

 

Článek 31

Článek 9

 

Čl. 33 odst. 1

Čl. 15 odst. 1 první pododstavec

 

Čl. 33 odst. 2

Čl. 15 odst. 4

 

Článek 35

Článek 21

 

Článek 38

 

Články 16, 17 a 18

2.   Nařízení (ES) č. 315/2002

Nařízení (ES) č. 315/2002

Toto nařízení

Prováděcí nařízení (EU) 2017/1184

Článek 2

Čl. 15 odst. 1 písm. b)

 

3.   Nařízení (EU) č. 807/2013

Nařízení (EU) č. 807/2013

Toto nařízení

Prováděcí nařízení (EU) 2017/1184

Čl. 1 odst. 1

Článek 22

 

Čl. 1 odst. 2 první pododstavec

 

Článek 22

Čl. 1 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 16 odst. 2

 

Čl. 1 odst. 3

Čl. 16 odst. 1 písm. a)

 

Čl. 2 odst. 1

Článek 23

 

Čl. 2 odst. 2 první pododstavec

 

Článek 12

Čl. 2 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 16 odst. 2

 

Čl. 2 odst. 3

Čl. 16 odst. 1 písm. b)

 

Čl. 3 odst. 1

Článek 20

 

Čl. 3 odst. 2 první pododstavec

 

Článek 10

Čl. 3 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 15 odst. 1

 

Čl. 3 odst. 3 písm. a) až d)

Čl. 6 odst. 2

 

Čl. 3 odst. 3 druhý pododstavec

 

Čl. 5 odst. 1

Čl. 3 odst. 4

Čl. 15 odst. 3

 

Čl. 4 odst. 1

 

Čl. 13 odst. 1


Top