EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2120

Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (текст от значение за ЕИП)

OB L 310, 26.11.2015, p. 1–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2120/oj

26.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 310/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/2120 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 25 ноември 2015 година

за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1)

Настоящият регламент има за цел да установи общи правила за гарантиране на еднаквото и недискриминационно третиране на трафика при предоставянето на услуги за достъп до интернет и за защита на съответните права на крайните потребители. Той цели да защитава крайните потребители и едновременно с това да гарантира непрекъснатото функциониране на интернет средата като двигател за иновациите. Реформите при роуминга следва да дадат на крайните потребители необходимото доверие, така че те да останат свързани, докато пътуват в Съюза, и с времето следва да доведат до сближаване при ценообразуването и другите условия в Съюза.

(2)

Предвидените в настоящия регламент мерки са съобразени с принципа за технологична неутралност, т.е. с тях нито се налага, нито се дискриминира в полза на използването на конкретен вид технология.

(3)

През последните десетилетия интернет се разви като отворена платформа за иновации с относително лесен достъп за крайните потребители, за доставчиците на съдържание, приложения и услуги и за доставчиците на услуги за достъп до интернет. Съществуващата регулаторна рамка има за цел да подобри възможността на крайните потребители да имат достъп до и да разпространяват информация или да ползват приложения и услуги по свой избор. Въпреки това значителен брой крайни потребители са засегнати от практики за управление на трафика, които блокират или забавят конкретни приложения или услуги. Тези тенденции изискват общи правила на равнището на Съюза, така че да се осигури отвореният характер на интернет и да се избегне фрагментирането на вътрешния пазар в резултат на мерките, приети от отделните държави-членки.

(4)

Услугата за достъп до интернет предоставя достъп до интернет и, по принцип, до всички негови крайни точки, независимо от мрежовата технология и крайните устройства, използвани от крайните потребители. Въпреки това, по причини извън контрола на доставчиците на услуги за достъп до интернет, определени крайни точки на интернет невинаги могат да бъдат достъпни. Поради това следва да се смята, че такива доставчици са изпълнили задълженията си, отнасящи се до за предлагане на услуги за достъп до интернет по смисъла на настоящия регламент, когато тази услуга предоставя възможност за връзка с практически всички крайни точки на интернет. Поради това доставчиците на услуги за достъп до интернет не трябва да ограничават връзките към достъпните крайни точки на интернет.

(5)

Когато използват интернет, крайните потребители следва да са свободни да избират между различни видове крайни устройства съгласно определението в Директива 2008/63/ЕО на Комисията (4). Доставчиците на услуги за достъп до интернет не следва да налагат ограничения относно използването на крайни устройства за свързване към мрежата в допълнение към наложените от производителите или дистрибуторите на крайни устройства в съответствие с правото на Съюза.

(6)

Крайните потребители следва да имат право на достъп и да разпространяват информация и съдържание, и да използват и предоставят приложения и услуги без дискриминация чрез използваната от тях услуга за достъп до интернет. Упражнявянето на това право не следва да засяга правото на Съюза или националното право, което съответства на правото на Съюза, по отношение на законосъобразността на съдържанието, приложенията или услугите. Настоящият регламент не се стреми да регулира законосъобразността на съдържанието, приложенията или услугите, нито се стреми да регулира процедурите, изискванията и защитните мерки, свързани с тях. Поради това тези въпроси остават в обхвата на правото на Съюза или на националното право, което съответства на правото на Съюза.

(7)

За да упражнят правата си на достъп до информация и съдържание и право да ги разпространяват и да използват и да предоставят приложения и услуги по техен избор, крайните потребители следва да са свободни да договарят с доставчиците на услуги за достъп до интернет тарифи за специфични обеми от данни и скорости на услугата за достъп до интернет. Тези споразумения, както и търговските практики на доставчиците на услуги за достъп до интернет, не следва да ограничават упражняването на посочените права и по този начин да заобикалят разпоредбите на настоящия регламент относно гарантирането на достъпа до отворен интернет. Националните регулаторни органи, както и други компетентни органи следва да разполагат с правомощия да се намесват срещу споразумения или търговски практики, които поради своя мащаб водят до случаи, в които изборът на крайните потребители на практика е съществено ограничен. За тази цел оценката на споразуменията и търговските практики следва, inter alia, да взема предвид съответните пазарни позиции на посочените доставчици на услуги за достъп до интернет и доставчици на съдържание, приложения и услуги, които участват. От националните регулаторни и другите компетентни органи следва да се изисква, като част от функцията им за наблюдение и прилагане, да се намесват, когато споразуменията или търговските практики биха довели до подронването на същността на правата на крайните потребители.

(8)

При предоставянето на услуги за достъп до интернет доставчиците на тези услуги следва да третират целия трафик еднакво, без дискриминация, ограничение или намеса, независимо от неговия подател или получател, съдържание, приложение или услуга, или крайно устройство. Съгласно общите принципи на правото на Съюза и установената съдебна практика сходни положения следва да не се третират по различен начин, а различни положения следва да не се третират еднакво, освен ако такова третиране не е обективно обосновано.

(9)

Целта на разумното управление на трафика е да допринесе за ефективното използване на мрежовите ресурси и до оптимизиране на цялостното качество на преноса в отговор на обективно различните технически изисквания за качество на услугите за специфични категории трафик, и следователно за пренесените съдържание, приложения и услуги. Разумните мерки за управление на трафика, прилагани от доставчиците на услуги за достъп до интернет, следва да бъдат прозрачни, недискриминационни и пропорционални и да не се основават на търговски съображения. Изискването мерките за управление на трафика да не са дискриминационни, не изключва възможността доставчиците на услуги за достъп до интернет да прилагат, с цел оптимизиране на цялостното качеството на преноса, мерки за управление на трафика, които правят разграничение между обективно различните категории трафик. С цел да се оптимизира цялостното качество и опит на потребителите подобно диференциране следва да бъде разрешено само въз основа на обективно различни технически изисквания за качество на услугите (например за закъснение, колебание, загуба на пакети и широчина на честотната лента) на специфичните категории трафик, а не въз основа на търговски съображения. Такива разграничаващи мерки за управление на трафика следва да бъдат пропорционални по отношение на целта за цялостно оптимизиране на качеството и следва да третират по един и същи начин еквивалентния трафик. Такива мерки следва да не се прилагат по-дълго от необходимото.

(10)

Разумното управление на трафика не изисква техники, с които да се наблюдава специфичното съдържание на данни от трафика, пренесен чрез услугата за достъп до интернет.

(11)

Всички практики за управление на трафика, които надхвърлят тези разумни мерки за управление на трафика, като блокират, забавят, променят,ограничават, намесват се, влошават качеството или дискриминират специфично съдържание, приложения или услуги или специфични категории съдържание, приложения или услуги, следва да бъдат забранени, при обосновани и определени изключения, предвидени в настоящия регламент. Тези изключения следва да бъдат предмет на стриктно тълкуване и на изисквания за пропорционалност. Специфичното съдържание, приложения и услуги, както и специфични категории от тях, следва да бъдат защитени поради отрицателното въздействие, което имат блокирането и други ограничителни мерки, които не са измежду обоснованите изключения, за избора на крайните потребители и за иновациите. Правилата срещу промяна на съдържанието, приложенията или услугите се отнасят до изменение в съдържанието на съобщението, но с тях не се забраняват недискриминационните техники за компресиране на данни, с които се намалява размерът на файл с данни без да се променя съдържанието. Това компресиране позволява по-ефикасно използване на ограничените ресурси и е в интерес на крайните потребители посредством намаляването на обема на данните, увеличението на скоростта и подобряването на опита при използването на съответното съдържание, приложения или услуги.

(12)

Мерките за управление на трафика, които надхвърлят разумните мерки за управление на трафика, могат да се прилагат само при необходимост и толкова дълго, колкото е необходимо с цел съобразяване с трите обосновани изключения, предвидени в настоящия регламент.

(13)

На първо място могат да възникнат ситуации, в които доставчиците на услуги за достъп до интернет попадат в приложното поле на законодателните актове на Съюза или на националното законодателство, което е в съответствие с правото на Съюза (например относно законосъобразността на съдържанието, приложенията или услугите или относно обществената сигурност), включително наказателното право, което изисква например блокирането на определено съдържание, приложения или услуги. В допълнение могат да мъзникнат ситуации, в които тези доставчици подлежат на мерки за изпълнение или прилагане на законодателните актове на Съюза, които са в съответствие с правото на Съюза, например мерки с общо приложение, съдебни постановления, решения на публичните органи, които имат съответните правомощия, или други мерки за гарантиране на спазването на тези законодателни актове на Съюза или национално законодателство (например задължения за спазване на съдебни постановления или заповеди на публичните органи, с които се разпорежда блокирането на незаконно съдържание). Изискването за спазване на правото на Съюза се отнася, inter alia, до спазването на изискванията на Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“) по отношение на ограниченията на упражняването на основните права и свободи. Както се предвижда в Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5), всякакви мерки, ограничаващи основните права и свободи могат да бъдат налагани единствено ако са целесъобразни, пропорционални и необходими в едно демократично общество и ако тяхното прилагане е предмет на подходяща процедурна защита в съответствие с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, включително нейните разпоредби относно ефективна съдебна защита и справедлив процес.

(14)

На второ място мерки за управление на трафика, които надхвърлят разумните мерки за управление на трафика, биха били необходими за защитата на целостта и сигурността на мрежата, например за предотвратяване на кибератаки чрез разпространение на зловреден софтуер или кражба на самоличността на крайните потребители в резултат на шпионски софтуер.

(15)

На трето място мерките, които надхвърлят разумните мерки за управление на трафика, също биха били необходими за предотвратяване на предстоящо претоварване на мрежата, т.е. случаи, в които претоварването е на път да се осъществи, и за да смекчи въздействието на претоварването на мрежата, когато това претоварване е временно или при изключителни обстоятелства. Принципът на пропорционалност изисква мерките за управление на трафика, основани на това изключение, да третират еднаквите категории трафик по един и същи начин. Временното претоварване следва да се разбира като отнасящо се до специфични случаи с кратка продължителност, при които внезапното увеличаване на броя на потребителите в допълнение към редовните потребители или внезапното нарастване на търсенето на специфично съдържание, приложения или услуги могат да задръстят преносния капацитет на някои елементи на мрежата и да направят останалата част от мрежата по-слабо реактивна. Временното претоварване би могло да възникне особено в мобилни мрежи, които са подложени на повече променливи условия, като например физически препятствия, по-ниско покритие във вътрешността на сградите или променлив брой активни потребители с променящо се местоположение. Би могло да се предвиди, че такова временно претоварване се получава от време на време по някои точки в мрежата, така че да не може да се разглежда като нещо извънредно, като обаче не би трябвало да се случва толкова често или за такива големи периоди, че увеличаването на капацитета да бъде икономически оправдано. Извънредното претоварване следва да се разбира като свързано с непредвидими и неизбежни случаи на претоварване, както при мобилните, така и при фиксираните мрежи. Възможните причини за такива случаи включват технически неизправности, например прекъсване в услугата поради скъсани кабели или други инфраструктурни елементи, неочаквани промени в маршрутизирането на трафика или големи увеличения в мрежовия трафик поради извънредни или други случаи, които са извън контрола на доставчиците на услуги за достъп до интернет. Тези проблеми, свързани с претоварване, вероятно ще са редки, но могат да бъдат сериозни и да не са непременно с кратка продължителност. Необходимостта да се прилагат мерки за управление на трафика, които надхвърлят разумните мерки за управление на трафика за предотвратяване или смекчаване на последствията от временно или извънредно претоварване на мрежата, не следва да дават на доставчиците на услуги за достъп до интернет възможност за заобикаляне на общата забрана за блокиране, забавяне, променяне, ограничаване, намесване, влошаване на качеството или дискриминиране на специфично съдържание, приложения или услуги или конкретни категории от тях. Повтарящо се и дълготрайно претоварване на мрежата, което не е нито извънредно, нито временно, не следва да се ползва от посоченото изключение, а по-скоро следва да бъде преодоляно чрез разширяване на капацитета на мрежата.

(16)

Доставчиците на съдържание, приложения и услуги искат да имат възможността да предоставят електронни съобщителни услуги, различни от услугите за достъп до интернет, за които е необходимо специфично ниво на качество, коете не се осигурява от услугите за достъп до интернет. Тези специфични нива на качество са, например, изисквани за някои услуги от обществен интерес или от някои нови услуги за комуникация „машина-машина“. Поради това доставчиците на обществени електронни съобщителни услуги, включително доставчиците на услуги за достъп до интернет и доставчиците на съдържание, приложения и услуги, следва да са в състояние свободно да предлагат услуги, които не са услуги за достъп до интернет и които са оптимизирани за специфично съдържание, приложения или услуги, или комбинация от тях, когато оптимизирането е необходимо, за да се изпълнят изискванията за съдържанието, приложенията или услугите със специфично ниво на качеството. Националните регулаторни органи следва да проверят дали това оптимизиране е обективно необходимо и в каква степен, за да се осигурят един или повече специфични и ключови елементи на съдържанието, приложенията или услугите и за да може на крайните потребители да се даде съответната гаранция за качество, вместо просто да се даде общ приоритет спрямо сравнимо съдържание, приложения или услуги, налични чрез услугата за достъп до интернет, и по този начин да се избегнат разпоредбите относно мерките за управление на трафика, приложими по отношение на услугите за достъп до интернет.

(17)

За да се избегне предоставянето на такива други услуги, имащи отрицателни последици за наличието или общото качество на услугите за достъп до интернет за крайните потребители, трябва да се осигури достатъчен капацитет. Доставчиците на обществени електронни съобщителни услуги, в това число доставчиците на услуги за достъп до интернет, следва да предлагат такива услуги или да сключат съответните споразумения с доставчиците на съдържание, приложения или услуги за улесняване на такива други услуги, само ако мрежовият капацитет е достатъчен за предоставянето на такива услуги в допълнение към предоставяните услуги за достъп до интернет. Разпоредбите на настоящия регламент относно гарантирането на достъп до отворен интернет не бива да се заобикалят чрез други услуги, които могат да се използват или предлагат като заместител на услугите за достъп до интернет. При все това самият факт, че корпоративни услуги като виртуалните частни мрежи също биха могли да дават достъп до интернет не следва да се разглеждат като заместител на услугите за достъп до интернет, при условие че предоставянето на такъв достъп до интернет от доставчик на обществени електронни съобщителни услуги е в съответствие с член 3, параграфи 1—4 от настоящия регламент, и поради това не може да се счита за заобикаляне на тези разпоредби. Предоставянето на такива услуги, различни от услуги за достъп до интернет, следва да не е в ущърб на наличието или общото качество на услугите за достъп до интернет за крайните потребители. При мобилните мрежи обемът на трафика в дадена радио клетка е по-труден за предвиждане поради различията в броя на активните крайни потребители и поради тази причина при непредвидими обстоятелства би могло да има въздействие върху качеството на услугите за достъп до интернет за крайните потребители. При мобилните мрежи не следва да се счита, че общото качество на услугата за достъп до интернет за крайните потребители се е влошило, когато общото отрицателно въздействие на услуги, различни от услугите за достъп до интернет, е неизбежно, минимално и с кратка продължителност. Националните регулаторни органи следва да гарантират, че доставчиците на обществени електронни съобщителни услуги спазват това изискване. В това отношение националните регулаторни органи следва да направят оценка на въздействието върху наличието и общото качество на услугите за достъп до интернет, като анализират, inter alia, параметрите за качество на услугите (като закъснение, джитер, загуба на пакети.), равнищата и последствията от претоварването в мрежата, действителните спрямо обявените скорости, показателите на услугите за достъп до интернет в сравнение с услуги, различни от услугите за достъп до интернет, и преценката на крайните потребители за качеството.

(18)

Разпоредбите относно защитата на достъпа до отворен интернет следва да бъдат допълнени от ефективни разпоредби за крайните потребители, отнасящи се до въпроси, свързани по-специално с услугите за достъп до интернет и даващи възможност на крайните потребители да правят информиран избор. Тези разпоредби следва да се прилагат в допълнение към приложимите разпоредби на Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6) и държавите-членки следва да могат да продължат да прилагат или да приемат по-широки мерки. Доставчиците на услуги за достъп до интернет следва да информират ясно крайните потребители по какъв начин използваните практики за управление на трафика биха могли да повлияят на качеството на услугите за достъп до интернет, на неприкосновеността на личния живот на крайните потребители и на защитата на личните данни, както и относно възможното въздействие на услугите, различни от услугите за достъп до интернет, на които са абонати, върху качеството и наличието на съответните им услуги за достъп до интернет. За да дадат възможност на крайните потребители да реагират в подобни случаи, доставчиците на услуги за достъп до интернет следва да информират крайните потребители като включат в договора скоростта, която те реално могат да доставят. Обичайно наличната скорост се разбира като скоростта, която крайният потребител би могъл да очаква да получава през по-голямата част от времето при достъпа си до услугата. Доставчиците на услуги за достъп до интернет следва също така да информират потребителите относно наличните средства за правна защита в съответствие с националното право в случай на несъответствие на показателите. Всяко значително и непрекъснато или редовно повтарящо се разминаване между реалните показатели на услугата и показателите, посочени в договора, когато е установено с механизъм за наблюдение, сертифициран от националния регулаторен орган, следва да се смята за несъответствие на показателите за целите на определяне на средствата за правна защита, с които разполага потребителят съгласно националното право. Методологията следва да бъде определена в насоките на органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и да бъде преразглеждана и актуализирана, когато е необходимо, за да отразява развитието на технологиите и на инфраструктурата. Националните регулаторни органи следва да налагат спазването на правилата на настоящия регламент относно мерките за прозрачност с цел гарантиране на достъпа до отворен интернет.

(19)

Националните регулаторни органи играят основна роля, за да гарантират, че крайните потребители наистина могат да упражняват правата си по настоящия регламент, и че правилата относно гарантирането на достъпа до отворен интернет се спазват. За тази цел националните регулаторни органи следва да имат задължения за мониторинг и докладване и да гарантират, че доставчиците на обществени електронни съобщителни услуги, включително доставчиците на услуги за достъп до интернет, изпълняват задълженията си относно гарантирането на достъп до отворен интернет. Те включват задължението за осигуряване на достатъчно мрежов капацитет за предоставянето на висококачествени недискриминационни услуги за достъп до интернет, чието общо качество следва да не бъде влошено поради предоставянето на услуги, различни от услугите за достъп до интернет, с определено ниво на качество. Националните регулаторни органи също следва да имат правомощия да налагат изисквания относно технически характеристики, минимални изисквания за качество на услугите и други подходящи мерки на всички или на отделни доставчици на обществени електронни съобщителни услуги, ако това е необходимо, за да се гарантира съответствието с разпоредбите на настоящия регламент относно гарантирането на достъп до отворен интернет или да се предотврати влошаване на общото качество на услугата за достъп до интернет за крайните потребители. В тази си дейност националните регулаторни органи следва да вземат предвид в максимална степен съответните насоки на ОЕРЕС.

(20)

Пазарът за мобилни комуникации в ЕС остава разпокъсан като нито една мобилна мрежа не покрива всички държави-членки. В резултат на това, за да предоставят мобилни съобщителни услуги на националните си клиенти, пътуващи в рамките на Съюза, доставчиците на роуминг трябва да закупуват роуминг услуги на едро от операторите в посещаваната държава-членка или да обменят роуминг услуги на едро с тях.

(21)

Регламент (ЕС) № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета (7) определя като политическа цел, че разликата между цените за роуминг и националните цени трябва да се приближи до нула. Въпреки това крайната цел за премахване на разликата между националните цени и цените за роуминг не може да бъде постигната по устойчив начин с наблюдаваното равнище на цените на едро. Ето защо настоящият регламент предвижда, че надценките на дребно за роуминг следва да бъдат отменени, считано от 15 юни 2017 г., при условие че са разрешени проблемите, които понастоящем се наблюдават на пазарите на роуминг на едро. Във връзка с това Комисията следва да извърши преглед на пазара на роуминг на едро и следва да внесе законодателно предложение въз основа на резултатите от този преглед.

(22)

Същевременно доставчиците на роуминг следва да могат да прилагат „политика за справедливо ползване“ за потреблението на регулирани роуминг услуги на дребно, предоставяни на приложимите национални цени на дребно. „Политиката за справедливо ползване“ има за цел да се избегне злоупотребата или неправилното използване на регулирани роуминг услуги на дребно от страна на роуминг клиенти, като например използването на такива услуги от роуминг клиенти в държава-членка, различна от тази на техния местен доставчик за цели, различни от периодични пътувания. Политиката за справедливо ползване следва да позволи на клиентите на доставчика на роуминг да консумират обеми регулирани роуминг услуги на дребно на приложимите национални цени на дребно, които да отговарят на техните тарифни планове.

(23)

При определени и изключителни обстоятелства, когато доставчикът на роуминг не може да възстанови общите си действителни и прогнозни разходи за предоставяне на регулирани роуминг услуги на дребно от своите общи действителни и прогнозни приходи от предоставянето на такива услуги, този доставчик на роуминг следва да може да прилага надценка с оглед да се гарантира устойчивостта на националния му модел на таксуване. Оценката на устойчивостта на националния модел на таксуване следва да се основава на съответни обективни фактори, специфични за доставчика на роуминг, включително обективните различия между доставчиците на роуминг в съответната държава-членка и равнището на националните цени и приходи. Такъв може например да бъде случаят при национални модели с цени за потребление на дребно на операторите със значителен негативен дисбаланс на трафика, когато имплицитната национална единична цена е ниска, а общите приходи на оператора също са ниски спрямо разходната тежест на роуминга, или когато имплицитната единична цена е ниска и действителното или прогнозираното потребление на роуминг услуги е високо. След като както пазарите на роуминг на едро, така и пазарите на роуминг на дребно се адаптират изцяло към повсеместното използване на роуминг на национални цени и включването му като нормален елемент на тарифните планове на дребно, вече не се очаква да възникват такива изключителни обстоятелства. За да се избегне възможността националният модел за таксуване на доставчиците на роуминг да стане неустойчив поради проблеми с възстановяването на разходите, което води до риск от значително влияние върху развитието на националните цени или т. нар. „ефект на водния матрак“,при такива обстоятелства доставчиците на роуминг, след разрешение от националния регулаторен орган, следва да бъдат в състояние да прилагат надценка за регулираните роуминг услуги на дребно само до степента, необходима за покриване на всички съответни разходи за предоставяне на такива услуги.

(24)

За тази цел разходите, направени с цел предоставяне на регулирани роуминг услуги на дребно, следва да се определят в зависимост от ефективните цени на едро за роуминг, прилагани към изходящия роуминг трафик на съответния доставчик на роуминг, който надхвърля неговия входящ роуминг трафик, както и с отчитане на разумен резерв за покриване на съвместните и общите разходи. Приходите от регулирани роуминг услуги на дребно следва да се определят чрез съотнасяне към приходите на националните равнища на цените, относими към потреблението на регулирани роуминг услуги на дребно, независимо дали са на основа единична цена или като част от фиксирана цена за потребление, отразяваща съответните действителни и прогнозни дялове на потреблението на регулирани роуминг услуги на дребно от клиентите в рамките на Съюза и националното потребление. Също така следва да се вземе предвид потреблението на регулирани роуминг услуги на дребно, националното потребление от клиентите на доставчика на роуминг и нивото на конкуренция, цените и приходите на националния пазар, както и всеки наблюдаем риск роумингът на национални цени на дребно да засегне чувствително изменението на тези цени.

(25)

С цел да се осигури плавен преход от Регламент (ЕС) № 531/2012 към премахването на надценките на дребно за роуминг, с настоящия регламент следва да се въведе преходен период, в който доставчиците на роуминг следва да могат да добавят надценка към националните цени за предоставените регулирани роуминг услуги на дребно. Този преходен режим следва да подготви основната промяна в подхода чрез включването на роуминга в целия Съюз като неразделна част от националните тарифни планове, предлагани на различните национални пазари. В този смисъл отправна точка на преходния режим следва да бъдат съответните национални цени на дребно, които могат да бъдат предмет на надценка не по-висока от максималната цена за роуминг на едро, която се прилага за периода, непосредствено предхождащ преходния период. Този преходен режим следва да гарантира също така значителни намаления на цените за клиентите, считано от датата на прилагане на настоящия регламент и, когато надценката се добавя към националната цена на дребно, в никакъв случай не следва да води до по-висока цена на дребно за роуминг от максималната цена на дребно за регулиран роуминг, която се прилага за периода, непосредствено предхождащ преходния период.

(26)

Съответната национална цена на дребно следва да е равна на националната единична цена на дребно. Въпреки това, в случай че не съществуват конкретни национални цени на дребно, които да могат да се използват като основа за регулирана роуминг услуга на дребно (например в случай на национални неограничени тарифни планове, пакетни услуги или национални тарифи, които не включват данни), следва да се счита, че националната цена на дребно представлява същият механизъм на таксуване, все едно че клиентът потребява националния тарифен план в своята държава-членка.

(27)

С цел да се подобри конкуренцията на пазара на роуминг услуги на дребно, с Регламент (ЕС) № 531/2012 се изисква от местните доставчици да дадат на своите клиенти възможност за достъп до регулираните гласови услуги, SMS и услуги за роуминг на данни, предоставяни в пакет от алтернативен доставчик на роуминг. Като се има предвид, че режимът за роуминг на дребно, определен в настоящия регламент, ще премахне в близко бъдеще цените на дребно за роуминг, определени в членове 8, 10 и 13 от Регламент (ЕС) № 531/2012, вече не би било пропорционално местните доставчици на роуминг да се задължават да прилагат този тип отделна продажба на дребно на регулирани роуминг услуги. Доставчиците, които вече са дали на своите клиенти възможност за достъп до регулирани гласови услуги, SMS и услуги за роуминг на даннни, предоставяни като пакет от алтернативен доставчик на роуминг, могат да продължат да го правят. От друга страна не може да бъде изключено, че роуминг клиентите биха могли да се възползват от по-конкурентно ценообразуване на дребно, по-специално за данните, на посетените пазари. Предвид нарастващото търсене и значението на услугите за роуминг на данни, на роуминг клиентите следва да бъдат предоставени алтернативни начини за достъп до роуминг услуги за данни при пътуване в рамките на Съюза. Следователно задължението за местните и роуминг доставчиците да не се пречи на достъпа на клиентите до регулирани услуги за роуминг на данни, предоставяни пряко в посетена мрежа от алтернативен доставчик на роуминг, съгласно предвиденото в Регламент (ЕС) № 531/2012, следва да бъде запазено.

(28)

В съответствие с принципа, че повикващата страна плаща, мобилните клиенти не плащат за получаване на национални мобилни обаждания и разходите за прекратяване на повикване в мрежата на повиканата страна са включени в цената на дребно на повикващата страна. Сближаването на цените за терминиране в мобилна мрежа в държавите-членки следва да даде възможност за прилагане на същия принцип за регулираните роуминг повиквания на дребно. Тъй като обаче това все още не е така, в случаите, посочени в настоящия регламент, когато доставчиците на роуминг имат право да прилагат надценка за регулираните роуминг услуги на дребно, надценката, прилагана за входящи регулирани роуминг повиквания, следва да не превишава среднопретеглените стойности на максималните цени на едро за терминиране в мобилна мрежа, установени в Съюза. Това се смята за преходен режим, докато Комисията не разгледа този нерешен въпрос.

(29)

Поради това Регламент (ЕС) № 531/2012 следва да бъде съответно изменен.

(30)

Настоящият регламент представлява специална мярка по смисъла на член 1, параграф 5 от Директива 2002/21/ЕО. Следователно, когато доставчиците на регулирани роуминг услуги в рамките на Съюз направят промени в тарифите си за роуминг на дребно и в съпътстващи политики за използването на роуминга, за да се съобразят с изискванията на настоящия регламент, тези промени не следва да породят права по националното законодателство, транспониращо настоящата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги, мобилните клиенти да се оттеглят от своите договори.

(31)

С цел укрепване на правата на роуминг клиентите, залегнали в Регламент (ЕС) № 531/2012, настоящият регламент следва да предвиди във връзка с регулираните роуминг услуги на дребно специфични изисквания за прозрачност, съобразени с конкретните условия за тарифите и обема, които ще се прилагат след премахването на надценките за роуминг на дребно. По-специално следва да бъде предвидена разпоредба за своевременно безплатно уведомяване на роуминг клиентите за приложимата политика за справедливо ползване, за това кога е изразходван приложимият обем за справедливо ползване на регулирани гласови услуги, SMS услуги или услуги за роуминг на данни, за всякакви надценки, както и за натрупаното потребление на регулирани услуги за роуминг на данни.

(32)

За да се осигурят еднакви условия за прилагане на разпоредбите на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на определянето на среднопретеглените стойности на максималните цени за терминиране в мобилни мрежи и подробни правила относно прилагането на политиката за справедливо използване, относно методологията за оценка на устойчивостта на премахването на надценките за роуминг на дребно, както и относно искането, което се подава от доставчик на роуминг за целите на тази оценка. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (8).

(33)

Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално в Хартата, и по-конкретно защитата на личните данни, свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, свободата на стопанска инициатива, недискриминацията и защитата на потребителите.

(34)

Доколкото целта на настоящия регламент, а именно определянето на общите правила, необходими за осигуряването на достъп до отворен интернет и за премахването на надценките за роуминг на дребно, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки, а поради своя обхват и последствия, може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(35)

В съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (9) беше проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, който прие становище на 24 ноември 2013 г.,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   С настоящия регламент се установяват общи правила за гарантиране на еднаквото и недискриминационно третиране на трафика при предоставянето на услуги за достъп до интернет и на съответните права на крайните потребители.

2.   С настоящия регламент се установява нов механизъм за определяне на цените на дребно за регулирани роуминг услуги в целия Съюз с цел премахване на надценките за роуминг на дребно, без да се нарушават условията на националните и посетените пазари.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, съдържащи се в член 2 от Директива 2002/21/ЕО.

Прилагат се също и следните определения:

1)

„доставчик на обществени електронни съобщителни услуги“ означава предприятие, предоставящо обществени съобщителни мрежи или обществено достъпни електронни съобщителни услуги;

2)

„услуга за достъп до интернет“ означава обществено достъпна електронна съобщителна услуга, която предоставя достъп до интернет и посредством него свързаност с практически всички крайни точки на интернет, независимо от използваната мрежова технология и крайни устройства.

Член 3

Гарантиране на достъп до отворен интернет

1.   Чрез своята услуга за достъп до интернет крайните потребители имат право на достъп до и разпространение на информация и съдържание, да използват и да предоставят приложения и услуги и да използват крайни устройства по свой избор, независимо от местоположението на крайния потребител или доставчика или от местоположението, източника или местоназначението на информацията, съдържанието, приложението или услугата.

Настоящият параграф не засяга правото на Съюза и националното право, което е в съответствие с правото на Съюза относно законосъобразността на съдържанието, приложенията и услугите.

2.   Споразуменията между доставчиците на услуги за достъп до интернет и крайните потребители относно търговските и техническите условия и характеристиките на услугите за достъп до интернет, като например цени, обеми от данни или скорост, и всички търговски практики, провеждани от доставчиците на услуги за достъп до интернет, не ограничават упражняването на правата на крайните потребители, установени в параграф 1.

3.   Доставчиците на услуги за достъп до интернет третират еднакво целия трафик при предоставянето на услуги за достъп до интернет, без дискриминация, ограничение или намеса, независимо от подателя и получателя, съдържанието, до което е получен достъп или което е разпространено, използваните или предоставените приложения или услуги и използваните крайни устройства.

Първа алинея не пречи на доставчиците на услуги за достъп до интернет да прилагат разумни мерки за управление на трафика. За да се считат за разумни, тези мерки трябва да бъдат прозрачни, недискриминационни и пропорционални и да не се основават на търговски съображения, а на обективно различни технически изисквания за качество на услугите на специфични категории трафик. В тези мерки не се вклячва наблюдение специфичното съдържание и те не се прилагат за период, по-дълъг от необходимото.

Доставчиците на услуги за достъп до интернет не могат да предприемат в мерки за управление на трафика, които надхвърлят мерките, посочени във втора алинея, и по-специално не могат да блокират, забавят, променят, ограничават, упражняват намеса, влошават качеството или да дискриминират специфично съдържание, приложения или услуги или специфични категории от тях, с изключение на случаите, когато това е необходимо, и докато трае необходимостта, с цел:

а)

спазване на законодателните актове на Съюза или на националното законодателство, което е в съответствие с правото на Съюза, приложимо към доставчика на услуги за достъп до интернет, или на мерките за привеждане в действие на тези законодателни актове на Съюза или национално законодателство, в съответствие с правото на Съюза, включително на решения на съдебни или публични органи, които имат съответните правомощия;

б)

запазване целостта и сигурността на мрежата, на услугите, предоставяни по тази мрежа, и на крайните устройства на крайните потребители;

в)

предотвратяване на предстоящо претоварване на мрежата и смекчаване на последствията от извънредни или временни претоварвания на мрежата, при условие че еквивалентните категории трафик се третират еднакво.

4.   Мерките за управление на трафика може да обхващат обработване на лични данни, единствено ако това обработване е необходимо и пропорционално за постигане на целите по параграф 3. Това обработване се извършва в съответствие с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (10). Мерките за управление на трафика са в съответствие и с Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (11).

5.   Доставчиците на обществени електронни съобщителни услуги, включително доставчиците на услуги за достъп до интернет, и доставчиците на съдържание, приложения и услуги, имат право свободно да предлагат услуги, различни от услугите за достъп до интернет, които са оптимизирани за определено съдържание, приложения или услуги, или комбинация от тях, когато оптимизирането е необходимо, за да се изпълнят изискванията за съдържанието, приложенията или услугите за определено ниво на качество.

Доставчиците на обществени електронни съобщителни услуги, в това число доставчиците на услуги за достъп до интернет, могат да предлагат или да оказват съдействие за такива услуги само ако мрежовият капацитет е достатъчен за предоставянето им в допълнение към предоставяните услуги за достъп до интернет. Тези услуги не се използват и не се предлагат като заместител на услугите за достъп до интернет и не следва да бъдат в ущърб на наличието или общото качество на услугите за достъп до интернет за крайните потребители.

Член 4

Мерки за прозрачност с цел гарантиране на достъпа до отворен интернет

1.   Доставчиците на услуги за достъп до интернет осигуряват във всеки договор, който включва услуги за достъп до интернет да се посочва най-малко следното:

а)

информация за начина, по който прилаганите от този доставчик мерки за управление на трафика биха могли да се отразят върху качеството на услугите за достъп до интернет, неприкосновеността на личния живот на крайните потребители и защитата на техните лични данни;

б)

ясно и разбираемо обяснение за начина, по който всяко ограничаване на обема, скоростта или друг параметър за качество на услугата може на практика да се отрази върху услугите за достъп до интернет, и по-специално върху ползването на съдържание, приложения и услуги;

в)

ясно и разбираемо обяснение за начина, по който всички услуги, посочени в член 3, параграф 5, за които се абонира крайният потребител, могат на практика да се отразят върху услугите за достъп до интернет, предоставени на посочения краен потребител;

г)

ясно и разбираемо обяснение относно минималната, обичайно наличната, максималната и рекламираната скорост за изтегляне и качване на услугите за достъп до интернет в случая на фиксираните мрежи, или очакваната максимална и рекламирана скорост на изтегляне и качване на услугите за достъп до интернет в случая на мобилните мрежи, както и за начина, по който значителните отклонения от съответните рекламирани скорости за изтегляне и качване биха могли да окажат въздействие върху упражняването на правата на крайните потребители, посочени в член 3, параграф 1;

д)

ясно и разбираемо обяснение на средствата за правна защита, предоставени на потребителя съгласно националното право в случай на непрекъснато или редовно повтарящо се несъответствие между действителните показатели за скоростта на услугата за достъп до интернет или други параметри за качеството на услугата, и показателите, посочени в съответствие с букви а)—г).

Доставчиците на услуги за достъп до интернет публикуват информацията, посочена в първа алинея.

2.   Доставчиците на услуги за достъп до интернет въвеждат прозрачни, прости и ефикасни процедури за разрешаване на случаите на жалби на крайни потребители относно правата и задълженията по член 3 и параграф 1 от настоящия член.

3.   Изискванията, установени в параграфи 1 и 2, са в допълнение към предвидените в Директива 2002/22/ЕО и не възпрепятстват държавите-членки да запазят или да въведат допълнителни изисквания за наблюдение, информация и прозрачност, включително такива относно съдържанието, формата и начина на публикуване на информацията. Тези изисквания са в съответствие с настоящия регламент и съответните разпоредби на директиви 2002/21/ЕО и 2002/22/ЕО.

4.   Всяко значително и непрекъснато или редовно повтарящо се разминаване между действителните показатели на услугата за достъп до интернет относно скоростта или други параметри за качество на услугата и показателите, обявени от доставчика на услуги за достъп до интернет в съответствие с параграф 1, букви а)—г), когато съответните факти са установени чрез подходящ механизъм за наблюдение, одобрен от националния регулаторен орган, се счита за несъответствие на показателите за целите на задействане на средствата за правна защита, с които разполага потребителят съгласно националното право.

Настоящият параграф се прилага само към договори, сключени или подновени от 29 ноември 2015 г.

Член 5

Надзор и правоприлагане

1.   Националните регулаторни органи следят внимателно и гарантират спазването на членове 3 и 4 и насърчават осигуряването на непрекъснато наличие на услуги за достъп до интернет на недискриминационен принцип с качество, съответстващо на технологичния напредък. За тези цели националните регулаторни органи могат да налагат изисквания относно технически характеристики, минимални изисквания за качество на услугите и други подходящи и необходими мерки на един или повече доставчици на обществени електронни съобщителни услуги, включително на доставчиците на услуги за достъп до интернет.

Националните регулаторни органи ежегодно публикуват доклади относно своите наблюдения и направените констатации и предоставят тези доклади на Комисията и на ОЕРЕС.

2.   По искане на националния регулаторен орган, доставчиците на обществени електронни съобщителни услуги, включително доставчиците на услуги за достъп до интернет, предоставят информация относно задълженията по членове 3 и 4, и по-специално информация относно управлението на мрежовия им капацитет и трафик, както и обосновка за всяка от прилаганите мерки за управление на трафика. Тези доставчици предоставят исканата информация в съответствие със сроковете и степента на подробност, изисквани от националния регулаторен орган.

3.   До 30 август 2016 г. с цел да допринесе за последователното прилагане на настоящия регламент, ОЕРЕС, след консултация със заинтересованите страни и в тясно сътрудничество с Комисията, издава насоки за изпълнение на задълженията на националните регулаторни органи съгласно настоящия член.

4.   Настоящият член не засяга задачите, възложени от държавите-членки на националните регулаторни органи или на други компетентни органи в съответствие с правото на Съюза.

Член 6

Санкции

Държавите-членки определят разпоредби относно санкциите, приложими в случай на нарушение на членове 3, 4 и 5, и вземат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите-членки уведомяват Комисията за тези правила и мерки най-късно до 30 април 2016 г. и уведомяват Комисията незабавно за всички последващи изменения, които ги засягат.

Член 7

Изменения на Регламент (ЕС) № 531/2012

Регламент (ЕС) № 531/2012 се изменя, както следва:

1)

В член 2 параграф 2 се изменя, както следва:

а)

заличават се букви и), л) и н);

б)

добавят се следните букви:

„с)

„национална цена на дребно“ означава единична национална цена на дребно на доставчик на роуминг услуги, приложима за изходящи повиквания и изпратени SMS съобщения (и в двата случая генерирани и терминирани в различни обществени съобщителни мрежи в рамките на същата държава-членка), както и за данни, потребени от даден клиент. В случай че няма определена единична национална цена на дребно, тогава се приема, че националната цена на дребно се равнява на същия механизъм за таксуване като този, който се прилага за клиента за изходящи повиквания и изпратени SMS съобщения (и в двата случая генерирани и терминирани в различни обществени съобщителни мрежи в рамките на същата държава-членка), както и за данни, потребени в държавата-членка на този клиент;

т)

„отделна продажба на регулирани услуги на дребно за роуминг на данни“ означава предоставянето на регулирани услуги за роуминг на данни, предоставяни пряко на роуминг клиентите в посетена мрежа от алтернативен доставчик на роуминг.“

2)

В член 3 параграф 6 се заменя със следното:

„6.   Примерната оферта, посочена в параграф 5, е достатъчно подробна и съдържа всички съставни елементи, необходими за роуминг достъп на едро, както е определено в параграф 3, като включва и описание на предложенията, свързани с прекия роуминг достъп на едро и с достъпа до препродажба на роуминг на едро, както и на свързаните с тях условия. Посочената примерна оферта може да включва условия за предотвратяване на постоянен роуминг или неправилно използване или злоупотреба с роуминг достъп на едро за цели, различни от предоставянето на регулирани роуминг услуги на клиентите на доставчиците на роуминг при периодичното им пътуване в рамките на Съюза. При необходимост националните регулаторни органи налагат промени в примерните оферти с цел осигуряване на изпълнението на задълженията, предвидени в настоящия член.“

3)

Член 4 се изменя, както следва:

а)

заглавието се заменя със следното:

„Отделна продажба на регулирани услуги на дребно за роуминг на данни“;

б)

в параграф 1 първата алинея се заличава;

в)

параграфи 4 и 5 се заличават.

4)

Член 5 се изменя, както следва:

а)

заглавието се заменя със следното:

„Въвеждане на отделна продажба на регулирани услуги на дребно за роуминг на данни“;

б)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Местните доставчици въвеждат задължението за отделна продажба на регулирани услуги на дребно за роуминг на данни съгласно член 4, така че роуминг клиентите да използват отделни регулирани услуги за роуминг на данни. Местните доставчици изпълняват всички разумни искания за достъп до механизмите и съответните услуги по поддръжка, свързани с отделната продажба на регулирани услуги на дребно за роуминг на данни. Достъпът до тези механизми и услуги по поддръжка, които са необходими за отделната продажба на регулирани услуги на дребно за роуминг на данни, включително услугите за идентификация на потребителя, е безплатен и не води до пряко таксуване на роуминг клиентите.“;

в)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   За да се гарантира съгласувано и едновременно въвеждане в целия Съюз на отделната продажба на регулирани услуги на дребно за роуминг на данни, посредством актове за изпълнение и след като се консултира с ОЕРЕС Комисията, приема подробни правила за техническо решение за въвеждането на отделна продажба на регулирани услуги на дребно за роуминг на данни. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 6, параграф 2.“;

г)

в параграф 3 въведението се заменя със следното:

„3.   Техническото решение за въвеждане на отделна продажба на регулирани услуги на дребно за роуминг на данни отговаря на следните критерии:“.

5)

Вмъкват се следните членове:

„Член 6а

Премахване на надценките на дребно за роуминг

Считано от 15 юни 2017 г., при условие че законодателният акт, приет в резултат на предложението, посочено в член 19, параграф 2, е приложим на тази дата, доставчиците на роуминг не налагат никаква надценка в допълнение на националната цена на дребно на роуминг клиенти в която и да е държава-членка за изходящо или входящо регулирано роуминг повикване, за изпратено регулирано SMS съобщение при роуминг и за използвани регулирани услуги за роуминг на данни, включително MMS съобщения, нито каквато и да е обща такса за активиране на крайно устройство или услуга за използване в чужбина, като се спазват условията на членове 6б и 6в.

Член 6б

Справедливо ползване

1.   Доставчиците на роуминг могат да прилагат в съответствие с настоящия член и с актовете за изпълнение, посочени в член 6г, „политика за справедливо ползване“ спрямо потреблението на регулирани роуминг услуги на дребно, предоставяни на равнището на приложимите национални цени на дребно, за да се избегне злоупотреба или неправилно използване на регулирани роуминг услуги на дребно от страна на роуминг клиенти, като например използването на такива услуги от роуминг клиенти в държава-членка, различна от тази на техния местен доставчик, за цели, различни от периодично пътуване.

Политиката за справедливо ползване позволява на клиентите на доставчик на роуминг да потребяват обеми от регулирани роуминг услуги на дребно на приложимите национални цени на дребно, които са в съответствие с техните тарифни планове.

2.   Член 6д се прилага по отношение на регулираните роуминг услуги на дребно, които надхвърлят установеното в политиката за справедливо ползване.

Член 6в

Устойчивост на премахването на надценките на дребно за роуминг

1.   При определени и извънредни обстоятелства, с оглед да се осигури устойчивостта на модела на национално таксуване, когато роуминг доставчикът не може да възстанови своите общи действителни и прогнозни разходи за предоставяне на регулирани роуминг услуги съгласно член 6а и член 6б от своите общи действителни и прогнозни приходи от предоставянето на такива услуги, този роуминг доставчик може да поиска разрешение за прилагане на надценка. Тази надценка се прилага само доколкото е необходимо за възстановяване на разходите от предоставяне на регулирани роуминг услуги на дребно, като се вземат предвид приложимите максимални цени на едро.

2.   Когато доставчик на роуминг реши да се възползва от параграф 1 от настоящия член, той незабавно изпраща искане до националния регулаторен орган и му предоставя цялата необходима информация в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в член 6г. На всеки 12 месеца след това доставчикът на роуминг актуализира тази информация и я предоставя на националния регулаторен орган.

3.   При получаване на искане съгласно параграф 2 националният регулаторен орган преценява дали доставчикът на роуминг е установил, че не е в състояние да възстанови разходите си в съответствие с параграф 1, при което устойчивостта на неговия модел на национално таксуване би била накърнена. Оценката на устойчивостта на модела на национално таксуване се основава на съответни обективни фактори, специфични за доставчика на роуминг, включително обективни различия между доставчиците на роуминг в съответната държава-членка и равнището на националните цени и приходи. Националният регулаторен орган разрешава надценката, когато са изпълнени условията по параграф 1 и настоящия параграф.

4.   Освен в случаите, когато искането е явно неоснователно или предоставя недостатъчна информация, националният регулаторен орган разрешава прилагането на надценка в срок от един месец от получаването на искането съгласно параграф 2. Когато националният регулаторен орган счита, че искането е явно неоснователно, или счита, че предоставената информация е била недостатъчна, след предоставяне на доставчика на роуминг възможност да бъде изслушан, той взема окончателно решение в допълнителен срок от два месеца за разрешаване, изменение или отхвърляне на надценката.

Член 6г

Прилагане на политика за справедливо ползване и за устойчивост на премахването на надценките на дребно за роуминг

1.   За да се осигури последователност при прилагането на членове 6б и 6в, след като се консултира с ОЕРЕС, до 15 декември 2016 г. Комисията приема актове за изпълнение за определяне на подробни правила за прилагане на политиката за справедливо ползване и за методология за оценяване на устойчивостта на премахването на надценките на дребно за роуминг и искането, което трябва да се представи от доставчика на роуминг услуги за целите на това оценяване. Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 6, параграф 2.

2.   По отношение на член 6б, при приемането на актове за изпълнение за определяне на подробни правила за прилагане на политиката за справедливо ползване, Комисията взема предвид следното:

а)

развитието на моделите на ценообразуване и потребление в държавите-членки;

б)

степента на сближаване на нивата на националните цени в рамките на Съюза;

в)

моделите на пътуване в Съюза;

г)

всички наблюдаеми рискове от нарушаване на конкуренцията и инвестиционните стимули на националните и посетените пазари.

3.   По отношение на член 6в, при приемането на актове за изпълнение за определяне на подробните правила за методологията за оценяване на устойчивостта на премахването на надценките на дребно за роуминг на доставчика на роуминг, Комисията ги основава на следното:

а)

определянето на общите действителни и прогнозни разходи за предоставяне на регулирани роуминг услуги на дребно отчитане на действащите цени на едро за роуминг за небалансиран трафик и разумен дял на съвместните и общите разходи, необходими за предоставянето на регулирани роуминг услуги на дребно;

б)

определянето на общи действителни и прогнозни приходи от предоставянето на регулирани роуминг услуги на дребно;

в)

потреблението на регулирани роуминг услуги на дребно и националното потребление от клиентите на доставчика на роуминг;

г)

нивото на конкуренцията, цените и приходите на националния пазар и всеки наблюдаем риск, че роумингът на национални цени на дребно би оказал съществено въздействие върху развитието на тези цени.

4.   Комисиятаправи периодичен преглед на актовете за изпълнение, приети съгласно параграф 1, с оглед на пазарните промени.

5.   Националният регулаторен орган осъществява стриктно наблюдение и надзор върху прилагането на политиката за справедливо използване и мерките във връзка с устойчивостта на премахването на надценките на дребно за роуминг, като отчита в максимална степен съответните обективни фактори, специфични за съответната държава-членка и съответните обективни различия между доставчиците на роуминг. Без да се засяга процедурата, предвидена в член 6в, параграф 3, националният регулаторен орган своевременно осигурява прилагането на изискванията по член 6б и член 6в и на актовете за изпълнение, приети съгласно параграф 1 от настоящия член. Националният регулаторен орган може по всяко време да поиска от доставчика на роуминг да измени или преустанови прилагането на надценката, ако тя не е съобразена с член 6б или член 6в. Националният регулаторен орган ежегодно информира Комисията за прилагането на членове 6б и 6в от настоящия член.

Член 6д

Предоставяне на регулирани роуминг услуги на дребно

1.   Без да се засягат разпоредбите на втора алинея, когато доставчикът на роуминг прилага надценка за потреблението на регулирани роуминг услуги на дребно, които превишават определените лимити по политиката за справедливо ползване, той спазва следните изисквания (без ДДС):

а)

всяка надценка, прилагана за изходящи регулирани роуминг повиквания, изпратени регулирани SMS съобщения при роуминг и регулирани услуги за роуминг на данни, не надвишава максималните цени на едро, предвидени съответно в член 7, параграф 2, член 9, параграф 1 и член 12, параграф 1;

б)

сборът от националната цена на дребно и всяка надценка, прилагана за изходящи регулирани роуминг повиквания, изпратени регулирани SMS съобщения при роуминг или регулирани услуги за роуминг на данни не надвишава съответно 0,19 EUR на минута, 0,06 EUR на SMS и 0,20 EUR за потребен мегабайт;

в)

надценката, прилагана за входящи регулирани роуминг повиквания, не надвишава средно претеглената стойност на максималните цени за терминиране в мобилна мрежа в Съюза, определени в съответствие с параграф 2.

Доставчиците на роуминг не прилагат надценки за получени регулирани SMS съобщения при роуминг или получени съобщения по гласовата поща при роуминг. Това не засяга другите приложими такси, например таксите за прослушване на такива съобщения.

Доставчиците на роуминг таксуват изходящите и входящите роуминг повиквания на секунда. Доставчиците на роуминг могат да прилагат първоначален минимален период на таксуване към изходящите повиквания, който не надвишава 30 секунди. Доставчиците на роуминг таксуват клиентите си за предоставяне на регулирани услуги за роуминг на данни на база килобайт пренесени данни, освен за ММS съобщения, които може да се таксуват на бройка. В този случай цената на дребно, която доставчик на роуминг може да начисли на свой роуминг клиент за изпращане или получаване на MMS съобщение при роуминг, не надвишава максималната цена на дребно за регулирани услуги за роуминг на данни, установена в първата алинея.

През периода, посочен в член 6е, параграф 1, настоящият параграф не засяга предложения за предоставяне на роуминг клиенти на определен обем на потребление на регулирани услуги за роуминг на ден или друга фиксирана периодична цена, при условие че потреблението на пълния размер на посочения обем води до единична цена за изходящи и входящи регулирани роуминг повиквания, изпратени SMS съобщения и услуги за роуминг на данни, която не превишава съответната национална цена на дребно и максималната надценка, установена в първата алинея от настоящия параграф.

2.   До 31 декември 2015 г. Комисията, след като се консултира с ОЕРЕС и при спазване на втора алинея от настоящия параграф, приема актове за изпълнение за определяне на средно претеглената стойност на максималните цени за терминиране в мобилна мрежа, посочена в параграф 1, първа алинея, буква в). Комисията преразглежда ежегодно посочените актове за изпълнение. Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 6, параграф 2.

Средно претеглената стойност на максималните цени за терминиране в мобилна мрежа се определя съгласно следните критерии:

а)

максималното ниво на цените за терминиране в мобилна мрежа, наложени на пазара на едро за терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи от националните регулаторни органи в съответствие с член 7 и член 16 от Рамковата директива, както и член 13 от Директивата за достъпа, и

б)

общия брой на абонатите в държавите-членки.

3.   Доставчиците на роуминг могат да предлагат, а роуминг клиентите могат да избират изрично роуминг тарифа, която е различна от определената в съответствие с член 6а, член 6б и член 6в и параграф 1 от настоящия член, при което роуминг клиентите се възползват от тарифа за регулирани роуминг услуги, различна от тази, която биха получили при липса на такъв избор. Доставчикът на роуминг напомня на тези роуминг клиенти какви предимства при роуминг биха загубили в такъв случай.

Без да се засягат разпоредбите на първа алинея, доставчиците на роуминг прилагат тарифа, определена в съответствие с член 6а и член 6б, и параграф 1 от настоящия член, за всички съществуващи и нови роуминг клиенти.

Роуминг клиентите могат във всеки един момент да поискат да преминат към тарифа, определена в съответствие с член 6а, член 6б и член 6в и в параграф 1 от настоящия член, или да я сменят. Когато роуминг клиентите съзнателно предпочетат да сменят тарифата, определена в съответствие с член 6а, член 6б и член 6в и в параграф 1 от настоящия член, или да се върнат към нея, прехвърлянето се извършва в рамките на един работен ден след получаването на искането, то е безплатно и не е обвързано с условия или ограничения, свързани с други елементи на абонамента, различни от роуминга. Доставчиците на роуминг могат да отложат прехвърляне до изтичането на определен минимален период, не по-дълъг от два месеца, от началото на прилагане на предишната роуминг тарифа.

4.   Доставчиците на роуминг гарантират, че в договор, който включва какъвто и да е вид регулирана роуминг услуга на дребно, се посочват основните характеристики на предоставяната регулирана роуминг услуга на дребно, включително по-специално:

а)

конкретния тарифен план или тарифни планове и за всеки тарифен план – видовете предлагани услуги, включително обемите на съобщителните услуги;

б)

наложени ограничения върху потреблението на регулирани роуминг услуги на дребно, предоставяни на приложимите национални цени на дребно, по-специално количествена информация за начина, по който се прилага политиката за справедливо ползване по отношение на основното ценообразуване, обема или други параметри на предоставяната конкретна регулирана роуминг услуга на дребно.

Доставчиците на роуминг публикуват информацията, посочена в първа алинея.

Член 6е

Преходни надценки на дребно за роуминг

1.   От 30 април 2016 г. до 14 юни 2017 г. доставчиците на роуминг могат да прилагат надценка в допълнение към националната цена на дребно за предоставянето на регулирани роуминг услуги на дребно.

2.   За периода, посочен в параграф 1 от настоящия член, член 6д се прилага mutatis mutandis.“

6)

Членове 8, 10 и 13 се заличават.

7)

Член 14 се изменя както следва:

а)

в параграф 1 втора алинея се заменя със следното:

„Тази основна персонализирана тарифна информация се изразява в паричната единица, използвана за целите на местната сметка, предоставяна от местния доставчик на клиента и включва информация относно:

а)

политиката за справедливо ползване, която се налага на роуминг клиента на територията на Съюза и надценките, които се прилагат при превишаване на политиката за справедливо ползване; и

б)

надценките, които се прилагат в съответствие с член 6в.“;

б)

в параграф 1 шеста алинея се заменя със следното:

„Първа, втора, четвърта и пета алинея, с изключение на позоваването на политиката за справедливо ползване и надценката, прилагана в съответствие с член 6в, се прилагат и по отношение на гласовите услуги и SMS услугите при роуминг, използвани от пътуващи извън Съюза роуминг клиенти и предоставяни от доставчик на роуминг.“;

в)

вмъква се следният параграф:

„2а.   Доставчикът на роуминг изпраща съобщение до роуминг клиента, когато бъде изразходван приложимият обем за справедливо ползване на регулирани гласови услуги или SMS услуги при роуминг или друг праг на потребление, прилаган в съответствие с член 6в. В това съобщение се посочва надценка, която ще се прилага за допълнително потребление от роуминг клиента на регулирани гласови услуги или SMS услуги при роуминг. Всеки клиент има правото да поиска от своя доставчик на роуминг да преустанови изпращането на такива съобщения, както и правото по всяко време и безплатно да поиска от своя доставчик на роуминг тази услуга да му бъде предоставена отново.“;

г)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При сключване на абонамент доставчиците на роуминг предоставят на всички клиенти пълна информация за приложимите цени за роуминг. Освен това те предоставят на роуминг клиентите си и актуализирана информация за приложимите цени за роуминг без неоснователно забавяне при всяка промяна в тези цени.

Впоследствие доставчиците на роуминг изпращат съобщение за напомняне в разумни интервали от време на всички клиенти, които са избрали друга тарифа.“

8)

Член 15 се изменя както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Чрез автоматично съобщение доставчикът на роуминг информира роуминг клиента, че последният използва регулирани услуги за роуминг на данни и предоставя основна персонализирана тарифна информация за цените (в паричната единица, използвана за целите на местната сметка, предоставяна от местния доставчик на клиента), приложими при предоставянето на регулирани услуги за роуминг на данни за конкретния роуминг клиент в конкретната държава-членка, освен ако клиентът е уведомил своя доставчик на роуминг, че не желае тази информация.

Тази персонализирана тарифна информация включва информация относно:

а)

политиката за справедливо ползване, която се налага на роуминг клиента на територията на Съюза и надценките, които се прилагат при надвишаване на политиката за справедливо ползване; и

б)

надценките, които се прилагат в съответствие с член 6в.

Информацията се предоставя на мобилното устройство на роуминг клиента, например чрез SMS съобщение, съобщение по електронната поща или в работен прозорец на неговото мобилно устройство всеки път, когато роуминг клиентът влезе в държава-членка, различна от държавата-членка на неговия местен доставчик, и за първи път започне да ползва услуга за роуминг на данни в тази конкретна държава-членка. Информацията се предоставя безплатно и по подходящ начин, който улеснява нейното получаване и лесно разбиране, в момента, в който роуминг клиентът започне да ползва регулирана услуга за роуминг на данни.

Клиент, който е уведомил своя роуминг доставчик, че не изисква автоматична тарифна информация има право по всяко време и безплатно да поиска от своя роуминг доставчик тази услуга да му бъде предоставяна отново.“

б)

вмъква се следният параграф:

„2а.   Доставчикът на роуминг изпраща съобщение, когато бъде изразходван приложимият обем за справедливо ползване на регулирано потребление на роуминг на данни или друг праг на потребление, прилаган в съответствие с член 6в. В това съобщение се посочва надценката, която ще се прилага за допълнително потребление от роуминг клиента на регулирани услуги за роуминг на данни. Всеки клиент има правото да поиска от своя доставчик на роуминг да преустанови изпращането на такива съобщения, както и правото по всяко време и безплатно да поиска от своя доставчик на роуминг тази услуга да му бъде предоставена отново.“;

в)

в параграф 3 първа алинея се заменя със следното:

„3.   Всеки доставчик на роуминг предоставя на всички свои роуминг клиенти възможността да избират изрично и безплатно услуга, чрез която се предоставя своевременно информация относно достигнатото потребление, изразено като обем или в паричната единица, в която роуминг клиентът получава сметките си за регулираните услуги за роуминг на данни, като тази информация гарантира, че без изрично съгласие на клиента натрупаната сума за регулирани услуги за роуминг на данни за определен период на използване на услугите, с изключение на MMS съобщенията, таксувани на бройка, не превишава определена парична граница.“;

г)

в параграф 6 първа алинея се заменя със следното:

„6.   Настоящият член, с изключение на параграф 5, параграф 2, втора алинея и параграф 2а и при спазване на втора и трета алинеи от настоящия параграф, се прилага и за услугите за роуминг на данни, използвани от пътуващи извън Съюза роуминг клиенти и предоставяни от доставчик на роуминг.“

9)

Член 16 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 се добавя следната алинея:

„Националните регулаторни органи осъществяват стриктно наблюдение и надзор на доставчиците на роуминг, които се възползват от член 6б, член 6в и член 6д, параграф 3.“;

б)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Националните регулаторни органи предоставят публично актуална информация за прилагането на настоящия регламент, и по-специално на членове 6а, 6б, 6в, 6д, 7, 9 и 12, по начин, който позволява на заинтересованите лица да получат лесен достъп до нея.“

10)

Член 19 се заменя със следното:

„Член 19

Преглед

1.   До 29 ноември 2015 г. започва преглед на пазара на едро на роуминг, с цел да оцени мерките, необходими, за да се даде възможност за премахване на надценките на дребно за роуминг до 15 юни 2017 г. Комисията прави преглед, inter alia, на степента на конкуренция на националните пазари на едро, и по-специално оценява нивото на направените разходи на едро и приложимите цени на едро, и на конкурентното положение на оператори с ограничен географски обхват, включително влиянието на търговските споразумения върху конкуренцията, както и способността на операторите да се възползват от икономии от мащаба. Комисията оценява също развитието на конкуренцията на пазарите на дребно на роуминг и всички наблюдаеми рискове от нарушаване на конкуренцията и инвестиционните стимули на местните и посетените пазари. При оценката на мерките, необходими за да се даде възможност за премахване на надценките на дребно за роуминг, Комисията взема предвид необходимостта да се гарантира, че операторите на посетените мрежи са в състояние да си възстановят всички разходи за предоставяне на регулирани роуминг услуги на едро, включително съвместни и общи разходи. Комисията взема предвид и необходимостта от предотвратяване на постоянния роуминг или неправилното използване или злоупотребата с роуминг достъп на едро за цели, различни от предоставянето на регулирани роуминг услуги на клиентите на доставчиците на роуминг при периодично пътуване в рамките на Съюза.

2.   До 15 юни 2016 г. Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно констатациите от прегледа, посочен в параграф 1.

Този доклад се придружава от подходящо законодателно предложение, предшествано от обществена консултация, за изменение на цените на едро за регулирани роуминг услуги, определени в настоящия регламент, или за осигуряване на друго решение за преодоляване на проблемите, установени на ниво пазар на едро с оглед премахване на надценките на дребно за роуминг до 15 юни 2017 г.

3.   Освен това Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад на всеки две години след представянето на доклада, посочен в параграф 2. Всеки доклад включва, inter alia, оценка на:

а)

наличието и качеството на услугите, включително услугите, които представляват алтернатива на регулираните услуги на дребно за гласови услуги, SMS и услуги за роуминг на данни, по-специално с отчитане на технологичното развитие;

б)

степента на конкуренция както на пазарите на роуминг на дребно, така и на едро, и по-специално конкурентното положение на малки, независими или нови оператори на пазара, включително влиянието на търговските споразумения върху конкуренцията и степента на взаимно свързване между операторите;

в)

степента, до която въвеждането на структурните мерки, предвидени в членове 3 и 4, е дало резултати за развитието на конкуренцията на вътрешния пазар на регулирани роуминг услуги.

4.   С цел да се оцени развитието на конкуренцията на пазарите на роуминг услуги в рамките на Съюза ОЕРЕС редовно събира данни от националните регулаторни органи за изменението на цените на едро и дребно на регулирани гласови услуги, SMS и услуги за роуминг на данни. Тези данни се съобщават на Комисията най-малко два пъти годишно. Комисията ги оповестява публично.

Въз основа на събраните данни ОЕРЕС докладва редовно и относно развитието на моделите на ценообразуване и потребление в държавите-членки по отношение както на вътрешните услуги и роуминг услугите, така и на развитието на действителните цени на едро за роуминг за небалансиран трафик между доставчиците на роуминг.

ОЕРЕС също така ежегодно събира от националните регулаторни органи информация относно прозрачността и сравнимостта на различните тарифи, предлагани от операторите на техните клиенти. Комисията оповестява публично тези данни и констатации.“

Член 8

Изменение на Директива 2002/22/ЕО

В член 1 от Директива 2002/22/ЕО параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Националните мерки относно достъпа на крайните потребители до услуги и приложения чрез електронни съобщителни мрежи или ползването им зачитат основните права и свободи на физическите лица, включително във връзка с правото на неприкосновеност на личния живот и на справедлив процес в съответствие с член 6 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.“

Член 9

Клауза за преразглеждане

До 30 април 2019 г. и на всеки четири години след това, Комисията прави преглед на членове 3, 4, 5 и 6 и докладва на Европейския парламент и на Съвета за това, като. внася, ако е необходимо, подходящи предложения за изменение на настоящия регламент.

Член 10

Влизане в сила и преходни разпоредби

1.   Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Той се прилага от 30 април 2016 г. с изключение на:

а)

в случай че законодателният акт, който трябва да бъде приет въз основа на предложението, посочено в член 19, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 531/2012, е приложим на 15 юни 2017 г., член 7, точка 5 от настоящия регламент по отношение на членове 6а—6г от Регламент (ЕС) № 531/2012, член 7, точка 7, букви а)—в) от настоящия регламент и член 7, точка 8, букви а), б) и г) от настоящия регламент се прилагат от посочената дата.

В случай че посоченият законодателен акт не е приложим на 15 юни 2017 г., член 7, точка 5 от настоящия регламент по отношение на член 6е от Регламент (ЕС) № 531/2012 продължава да се прилагат, докато посоченият законодателен акт стане приложим.

В случай че посоченият законодателен акт се прилага след 15 юни 2017 г., член 7, точка 5 от настоящия регламент по отношение на членове 6а—6г от Регламент (ЕС) № 531/2012, член 7, точка 7, букви а)—в) от настоящия регламент и член 7, точка 8, букви а), б) и г) се прилагат от датата на прилагане на посочения законодателен акт;

б)

предоставянето на изпълнителни правомощия на Комисията в член 7, точка 4, буква в) от настоящия регламент и в член 7, точка 5 от настоящия регламент по отношение на член 6г и член 6д, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 531/2012 се прилага от 29 ноември 2015 г.;

в)

Член 5, параграф 3 се прилага от 29 ноември 2015 г.;

г)

член 7, точка 10 от настоящия регламент се прилага от 29 ноември 2015 г.

3.   Държавите-членки могат да запазят до 31 декември 2016 г. националните мерки, които не са в съответствие с член 3, параграф 2 или параграф 3, в това число схемите за саморегулиране, които са били въведени преди 29 ноември 2015 г. Тези държави-членки уведомяват Комисията относно посочените мерки до 30 април 2016 г.

4.   Разпоредбите на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1203/2012 на Комисията (12), свързани с техническия способ за осъществяване на достъп до локалните услуги за роуминг на данни в посетената мрежа, продължават да се прилагат за целите на отделната продажба на регулирани услуги на дребно за роуминг на данни до приемането на акта за изпълнение, посочен в член 7, точка 4, буква в) от настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 25 ноември 2015 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

N. SCHMIT


(1)  ОВ C 177, 11.6.2014 г., стр. 64.

(2)  ОВ C 126, 26.4.2014 г., стр. 53.

(3)  Позиция на Европейския парламент от 3 април 2014 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и позиция на Съвета на първо четене от 1 октомври 2015 г. (ОВ C 365, 4.11.2015 г., стр. 1). Позиция на Европейския парламент от 27 октомври 2015 г. (все още непубликувана в Официален вестник).

(4)  Директива 2008/63/ЕО на Комисията от 20 юни 2008 г. относно конкуренцията на пазарите на крайни далекосъобщителни устройства (ОВ L 162, 21.6.2008 г., стр. 20).

(5)  Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива) (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 33).

(6)  Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за универсалната услуга) (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 51).

(7)  Регламент (ЕС) № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г. относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза текст от значение за ЕИП (ОВ L 172, 30.6.2012 г., стр. 10).

(8)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(9)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(10)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

(11)  Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).

(12)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1203/2012 на Комисията от 14 декември 2012 г. за отделна продажба на регулирани роуминг услуги на дребно в Съюза (ОВ L 347, 15.12.2012 г., стр. 1).


Top