26.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 310/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/2120

z 25. novembra 2015,

ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu a ktorým sa mení smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb a nariadenie (EÚ) č. 531/2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),

keďže:

(1)

Cieľom tohto nariadenia je stanovenie spoločných pravidiel na zabezpečenie rovnakého a nediskriminačného zaobchádzania s prevádzkou v rámci poskytovania služieb prístupu k internetu a súvisiacich práv koncových užívateľov. Toto nariadenie má za cieľ chrániť koncových užívateľov a súčasne zabezpečiť trvalé fungovanie ekosystému internetu ako motora inovácie. Reformy v oblasti roamingu by mali koncovým užívateľom poskytnúť istotu, že môžu zostať pripojení aj počas cestovania v rámci Únie, a mali by sa postupne stať hnacou silou zbližovania cien a ostatných podmienok v Únii.

(2)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení rešpektujú zásadu technologickej neutrality, to znamená, že ani nenariaďujú ani nezvýhodňujú používanie určitého druhu technológie.

(3)

Internet sa za posledné desaťročia rozvinul na otvorenú platformu inovácií s malými prekážkami prístupu pre koncových užívateľov, poskytovateľov obsahu, aplikácií a služieb a poskytovateľov služieb prístupu k internetu. Existujúci regulačný rámec je zameraný na podporu možnosti koncových užívateľov získať prístup k informáciám a šíriť ich alebo prevádzkovať aplikácie a služby podľa vlastného výberu. Značný počet koncových užívateľov je však ovplyvnený postupmi riadenia prevádzky, ktorými sa blokujú alebo spomaľujú špecifické aplikácie alebo služby. Uvedené tendencie si vyžadujú spoločné pravidlá na úrovni Únie, aby sa zabezpečila otvorenosť internetu a aby nedochádzalo k fragmentácii vnútorného trhu v dôsledku opatrení prijatých jednotlivými členskými štátmi.

(4)

Služba prístupu k internetu poskytuje prístup k internetu a v zásade ku všetkým jeho koncovým bodom, bez ohľadu na to, akú sieťovú technológiu a koncové zariadenie koncoví užívatelia použili. Z dôvodov, ktoré poskytovatelia služieb prístupu k internetu nemôžu ovplyvniť, však nemusia byť určité koncové body internetu vždy dostupné. Preto by sa malo vychádzať z toho, že takíto poskytovatelia si plnia svoje povinnosti týkajúce sa poskytovania služby prístupu k internetu v zmysle tohto nariadenia, ak sa týmito službami poskytuje pripojiteľnosť k prakticky všetkým koncovým bodom internetu. Poskytovatelia služieb prístupu k internetu by preto nemali obmedzovať pripojiteľnosť k akýmkoľvek dostupným koncovým bodom internetu.

(5)

Koncoví užívatelia by pri prístupe k internetu mali mať možnosť vybrať si medzi rôznymi typmi koncového zariadenia, ako vymedzuje smernica Komisie 2008/63/ES (4). Poskytovatelia služieb prístupu k internetu by nemali ukladať obmedzenia používania koncových zariadení pripojených k sieti okrem tých, ktoré ukladajú výrobcovia alebo distribútori koncového zariadenia v súlade s právom Únie.

(6)

Koncoví užívatelia by mali mať právo na prístup k informáciám a obsahu a právo šíriť ich a využívať a poskytovať aplikácie a služby bez diskriminácie, prostredníctvom svojej služby prístupu k internetu. Vykonávaním tohto práva by nemalo byť dotknuté právo Únie alebo vnútroštátne právo, ktoré je v súlade s právom Únie, pokiaľ ide o zákonnosť obsahu, aplikácií alebo služieb. Cieľom tohto nariadenia nie je regulácia zákonnosti obsahu, aplikácií alebo služieb, ani regulácia postupov, požiadaviek a záruk, ktoré s tým súvisia. Uvedené záležitosti preto naďalej podliehajú právu Únie alebo vnútroštátnemu právu, ktoré je v súlade s právom Únie.

(7)

V záujme vykonávania svojho práva na prístup k informáciám a obsahu a práva šíriť ich a využívať a poskytovať aplikácie a služby podľa vlastného výberu by sa mali koncoví užívatelia slobodne dohodnúť s poskytovateľmi služieb prístupu k internetu na tarifách za konkrétne objemy dát a rýchlostiach služby prístupu k internetu. Takýmito dohodami, ako aj akýmikoľvek obchodnými praktikami poskytovateľov služieb prístupu k internetu by sa nemalo obmedzovať vykonávanie uvedených práv, a tak obchádzať ustanovenia tohto nariadenia o zabezpečení prístupu k otvorenému internetu. Národné regulačné a iné príslušné orgány by mali mať právomoc zasiahnuť proti dohodám alebo obchodným praktikám, ktoré z dôvodu svojho rozsahu vedú k situáciám, keď je možnosť voľby koncových užívateľov v praxi podstatne znížená. Na tento účel by sa pri posudzovaní dohôd a obchodných praktík malo okrem iného zohľadniť príslušné postavenie na trhu uvedených dotknutých poskytovateľov služieb prístupu k internetu a poskytovateľov obsahu, aplikácií a služieb. Od národných regulačných a iných príslušných orgánov by sa malo požadovať, aby ako súčasť svojej monitorovacej funkcie a funkcie presadzovania pravidiel zasiahli, ak by dohody alebo obchodné praktiky viedli k oslabeniu podstaty práv koncových užívateľov.

(8)

Pri poskytovaní služieb prístupu k internetu by poskytovatelia uvedených služieb mali zaobchádzať s celou prevádzkou rovnako, bez diskriminácie, obmedzenia alebo zasahovania, nezávisle od odosielateľa alebo príjemcu, obsahu, aplikácie alebo služby alebo koncového zariadenia. Podľa všeobecných zásad práva Únie a ustálenej judikatúry by sa porovnateľné situácie nemali riešiť rozdielne a rozdielne situácie by sa nemali riešiť rovnako, pokiaľ takéto zaobchádzanie nie je objektívne odôvodnené.

(9)

Cieľom primeraného riadenia prevádzky je prispieť k efektívnemu využívaniu sieťových zdrojov a optimalizácii celkovej kvality prenosu spôsobom, ktorý zodpovedá objektívne rozdielnym technickým požiadavkám na kvalitu služby špecifických kategórií prevádzky, a teda prenášanému obsahu, aplikáciám a službám. Opatrenia na primerané riadenie prevádzky, ktoré uplatňujú poskytovatelia služieb prístupu k internetu, by mali byť transparentné, nediskriminačné a proporcionálne a nemali by sa zakladať na obchodných kritériách. Požiadavka, aby opatrenia na riadenie prevádzky boli nediskriminačné, nebráni poskytovateľom služieb prístupu k internetu, aby v záujme optimalizácie celkovej kvality prenosu uplatnili opatrenia na riadenie prevádzky, ktoré sú pre objektívne rôzne kategórie prevádzky rozdielne. Akékoľvek takéto diferencovanie by malo, s cieľom optimalizovať celkovú kvalitu a skúsenosti užívateľov, byť povolené len na základe objektívne rôznej technickej kvality požiadaviek na služby (napríklad pokiaľ ide o latenciu, jitter, stratovosť paketov a šírku pásma) špecifických kategórií prevádzky, a nie na základe obchodných kritérií. Takéto rozdielne opatrenia by mali byť primerané vo vzťahu k účelu optimalizácie celkovej kvality a mali by zaobchádzať s rovnakou prevádzkou rovnakým spôsobom. Takéto opatrenia by sa nemali uplatňovať dlhšie, než je nevyhnutné.

(10)

Primerané riadenie prevádzky nevyžaduje techniky, ktorými sa monitoruje špecifický obsah prevádzky dát prenášaných prostredníctvom služby prístupu k internetu.

(11)

Akékoľvek postupy riadenia prevádzky, ktoré presahujú takéto primerané opatrenia na riadenie prevádzky, blokovaním, spomaľovaním, menením, obmedzovaním, zasahovaním, znehodnocovaním alebo diskrimináciou, pokiaľ ide o špecifický obsah, aplikácie alebo služby alebo špecifické kategórie obsahu, aplikácií alebo služieb, by mali byť zakázané s výhradou odôvodnených a vymedzených výnimiek ustanovených v tomto nariadení. Uvedené výnimky by mali podliehať prísnemu výkladu a požiadavkám na proporcionalitu. Špecifický obsah, aplikácie a služby, ako aj ich špecifické kategórie, by sa mali chrániť, a to z dôvodu negatívneho vplyvu blokovania alebo iných reštriktívnych opatrení, ktoré nepatria do odôvodnených výnimiek, na možnosti voľby pre koncových užívateľov a inovácie. Pravidlá proti pozmeňovaniu obsahu, aplikácií alebo služieb sa týkajú pozmeňovania obsahu komunikácie, ale nezakazujú nediskriminačné techniky kompresie dát, ktorými sa zmenšuje veľkosť dátového súboru bez akejkoľvek úpravy obsahu. Takéto kompresie umožňujú efektívnejšie využitie obmedzených zdrojov a slúžia záujmom koncových užívateľov znižovaním objemu dát, zvyšovaním rýchlosti a zintenzívnením skúseností spojených s využívaním príslušného obsahu, aplikácií alebo služieb.

(12)

Opatrenia na riadenie prevádzky, ktoré presahujú takéto primerané opatrenia na riadenie prevádzky, sa môžu uplatňovať len podľa potreby a tak dlho, ako je potrebné na splnenie troch odôvodnených výnimiek ustanovených v tomto nariadení.

(13)

Po prvé, môžu nastať situácie, v ktorých poskytovatelia služieb prístupu k internetu podliehajú legislatívnym aktom Únie alebo vnútroštátnym právnym predpisom, ktoré sú v súlade s právom Únie (napríklad týkajúcim sa zákonnosti obsahu, aplikácií alebo služieb alebo týkajúcim sa verejnej bezpečnosti) vrátane trestného práva, na základe ktorých sa od nich vyžaduje napríklad blokovanie špecifického obsahu, aplikácií alebo služieb. Okrem toho môžu nastať situácie, v ktorých poskytovatelia podliehajú opatreniam, ktoré sú v súlade s právom Únie, ktorými sa vykonávajú alebo uplatňujú legislatívne akty Únie alebo vnútroštátne právne predpisy, ako sú opatrenia všeobecného uplatnenia, súdne rozhodnutia, rozhodnutia orgánov verejnej moci s príslušnými právomocami alebo iné opatrenia, ktorými sa zabezpečuje súlad s takýmito legislatívnymi aktmi Únie alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi (napríklad povinnosť dodržiavať súdne rozhodnutia alebo rozhodnutia orgánov verejnej moci, v ktorých sa požaduje zablokovanie nelegálneho obsahu). Požiadavka súladu s právom Únie sa okrem iného týka dodržiavania požiadaviek Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“) v súvislosti s obmedzeniami týkajúcimi sa výkonu základných práv a slobôd. Ako sa stanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES (5), akékoľvek opatrenia, ktoré môžu spôsobiť obmedzenia uvedených základných práv a slobôd, sa majú zaviesť len v tom prípade, ak sú vhodné, primerané a nevyhnutné v demokratickej spoločnosti, a ak ich uplatňovanie podlieha primeraným procesným zárukám v súlade s Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd vrátane jeho ustanovení o účinnej súdnej ochrane a riadnom procese.

(14)

Po druhé, môžu byť potrebné opatrenia na riadenie prevádzky, ktoré presahujú takéto primerané opatrenia na riadenie prevádzky, aby sa chránila integrita a bezpečnosť siete, napríklad pri prevencii kybernetických útokov, ktoré sa vyskytujú prostredníctvom šírenia škodlivého softvéru, alebo pri krádeži identity koncových užívateľov, ku ktorej dochádza v dôsledku spajvéru.

(15)

Po tretie, môžu byť potrebné aj opatrenia, ktoré presahujú takéto primerané opatrenia na riadenie prevádzky, aby sa predchádzalo hroziacemu preťaženiu siete, to znamená situáciám, keď môže kedykoľvek dôjsť k preťaženiu, a na zmierňovanie účinkov preťaženia siete, ak k takému preťaženiu dochádza len dočasne alebo vo výnimočných situáciách. Na základe zásady proporcionality sa vyžaduje, aby opatrenia na riadenie prevádzky na základe uvedenej výnimky zaobchádzali s rovnocennými kategóriami prevádzky rovnako. Dočasné preťaženie by sa malo chápať tak, že sa týka špecifických situácií krátkeho trvania, pri ktorých náhly nárast počtu užívateľov okrem pravidelných užívateľov, alebo náhly nárast dopytu po špecifickom obsahu, aplikáciách alebo službách, môže prekročiť prenosovú kapacitu niektorých prvkov siete, čím sa reakcie zvyšku siete spomalia. K dočasnému preťaženiu môže dôjsť najmä v mobilných sieťach, ktoré viac podliehajú premenlivým podmienkam, ako napríklad fyzickým prekážkam, nižšiemu pokrytiu signálom vnútri budov alebo rôznemu počtu aktívnych užívateľov s meniacou sa lokalitou. Zatiaľ čo možno predpokladať, že k takémuto dočasnému preťaženiu môže dôjsť z času na čas na určitých miestach v sieti – tak, že ho nemožno považovať za výnimočné, nemôže sa opakovať tak často alebo na také dlhé obdobia, aby rozšírenie kapacity bolo ekonomicky odôvodnené. Výnimočné preťaženie by sa malo chápať tak, že sa týka nepredvídateľných a neodvratných situácií preťaženia, a to v mobilných ako aj pevných sieťach. Možné príčiny uvedených situácií zahŕňajú technickú poruchu, ako je výpadok služby spôsobený poškodenými káblami alebo inými prvkami infraštruktúry, nečakané zmeny v presmerovaní prevádzky alebo veľké zvýšenie sieťovej prevádzky v dôsledku núdzovej situácie alebo iné situácie mimo kontroly poskytovateľov služieb prístupu k internetu. Takéto problémy preťaženia sú pravdepodobne zriedkavé, ale môžu byť závažné, a nemusia mať nevyhnutne krátke trvanie. Skutočnosť, že je potrebné uplatňovať opatrenia na riadenie prevádzky, ktoré presahujú primerané opatrenia na riadenie prevádzky, na účely prevencie alebo zmiernenia účinkov dočasného alebo výnimočného preťaženia siete by nemala dávať poskytovateľom služieb prístupu k internetu možnosť obísť všeobecný zákaz blokovania, spomaľovania, pozmeňovania, obmedzovania, zasahovania, znehodnocovania alebo diskriminácie, pokiaľ ide o špecifický obsah, aplikácie alebo služby alebo ich špecifické kategórie. Opakujúce sa a dlhodobejšie preťaženie siete, ktoré nie je výnimočné ani dočasné, by nemalo využívať túto výnimku, ale skôr by sa malo riešiť rozšírením kapacity siete.

(16)

Zo strany poskytovateľov obsahu, aplikácií a služieb existuje dopyt, aby boli schopní poskytovať iné elektronické komunikačné služby, ako sú služby prístupu k internetu, v prípade ktorých sú potrebné špecifické úrovne kvality, ktoré nie sú zaručené službami prístupu k internetu. Takéto špecifické úrovne kvality vyžadujú napríklad niektoré služby, ktoré reagujú na verejný záujem, alebo niektoré nové komunikačné služby stroj-stroj. Poskytovatelia elektronických komunikácií pre verejnosť vrátane poskytovateľov služieb prístupu k internetu a poskytovatelia obsahu, aplikácií a služieb by preto mali mať možnosť slobodne poskytovať služby, ktoré nie sú službami prístupu k internetu a ktoré sú optimalizované pre špecifický obsah, aplikácie alebo služby, alebo ich kombináciu, ak je optimalizácia nevyhnutná na splnenie požiadaviek týkajúcich sa obsahu, aplikácií alebo služieb pre špecifickú úroveň kvality. Národné regulačné orgány by mali overiť, či a v akom rozsahu je takáto optimalizácia objektívne nevyhnutná na zabezpečenie jedného alebo viacerých špecifických a kľúčových aspektov obsahu, aplikácií alebo služieb a na zodpovedajúce zabezpečenie kvality poskytovanej koncovým užívateľom, a nie jednoducho udeliť všeobecnú prednosť pred porovnateľným obsahom, aplikáciami alebo službami dostupnými prostredníctvom služby prístupu k internetu, a tým obchádzať ustanovenia týkajúce sa opatrení na riadenie prevádzky, ktoré sa vzťahujú na služby prístupu k internetu.

(17)

S cieľom zabrániť, aby malo poskytovanie takýchto iných služieb negatívny vplyv na dostupnosť alebo všeobecnú kvalitu služieb prístupu k internetu pre koncových užívateľov, je potrebné zabezpečiť dostatočnú kapacitu. Poskytovatelia elektronických komunikácií pre verejnosť vrátane poskytovateľov služieb prístupu k internetu by preto mali ponúkať takéto iné služby alebo uzatvoriť zodpovedajúce dohody s poskytovateľmi obsahu, aplikácií alebo služieb umožňujúcich takéto iné služby, len ak je kapacita siete dostatočná na ich poskytovanie nad rámec akýchkoľvek poskytovaných služieb prístupu k internetu. Ustanovenia tohto nariadenia o zabezpečení prístupu k otvorenému internetu by sa nemali obchádzať prostredníctvom iných služieb, ktoré by sa mohli použiť alebo sú ponúkané ako náhrada služieb prístupu k internetu. Samotná skutočnosť, že podnikové služby, ako sú virtuálne súkromné siete, tiež môžu poskytovať prístup k internetu, by však nemala viesť k tomu, že sú považované za náhradu služieb prístupu k internetu za predpokladu, že poskytovanie takéhoto prístupu k internetu zo strany poskytovateľa elektronických komunikácií pre verejnosť je v súlade s článkom 3 ods. 1 až 4 tohto nariadenia, a preto ho nie je možné považovať za obchádzanie uvedených ustanovení. Poskytovaním takýchto služieb, ktoré sú iné než služby prístupu k internetu, by nemala trpieť dostupnosť a všeobecná kvalita služieb prístupu k internetu pre koncových užívateľov. V mobilných sieťach sa objem prevádzky v danej rádiovej bunke ťažšie predvída vzhľadom na meniaci sa počet aktívnych koncových užívateľov a z tohto dôvodu sa môže za nepredvídateľných okolností prejaviť vplyv na kvalitu služieb prístupu k internetu pre koncových užívateľov.V mobilných sieťach by sa nemalo považovať za zhoršenie všeobecnej kvality služby prístupu k internetu pre koncových užívateľov, ak je celkový negatívny vplyv iných služieb, než sú služby prístupu k internetu, neodvratný, minimálny a obmedzený na krátke časové obdobie. Národné regulačné orgány by mali zabezpečiť, aby poskytovatelia elektronických komunikácií pre verejnosť dodržiavali uvedenú požiadavku. V tejto súvislosti by národné regulačné orgány mali posúdiť vplyv na dostupnosť a všeobecnú kvalitu služieb prístupu k internetu prostredníctvom analýzy, okrem iného, parametrov kvality služby (ako sú latencia, jitter, stratovosť paketov), úrovní a vplyvov preťaženia siete, skutočnej rýchlosti v porovnaní s proklamovanou rýchlosťou, výkonnosti služieb prístupu k internetu v porovnaní s inými službami, než sú služby prístupu k internetu, a vnímania kvality koncovými užívateľmi.

(18)

Ustanovenia o zabezpečení prístupu k otvorenému internetu by sa mali doplniť účinnými ustanoveniami pre koncovým užívateľov, v ktorých sa riešia otázky osobitne súvisiace so službami prístupu k internetu a ktoré koncovým užívateľom umožňujú prijímať informované rozhodnutia. Uvedené ustanovenia by sa mali uplatňovať popri uplatniteľných ustanoveniach smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES (6) a členské štáty by mali mať možnosť ponechať alebo prijať prísnejšie opatrenia. Poskytovatelia služieb prístupu k internetu by mali koncových užívateľov jasným spôsobom informovať o tom, ako môžu uplatňované postupy riadenia prevádzky vplývať na kvalitu služieb prístupu k internetu, súkromie koncových užívateľov a ochranu osobných údajov, ako aj o možných vplyvoch iných služieb, než sú služby prístupu k internetu, ktoré si predplácajú, na kvalitu a dostupnosť ich príslušných služieb prístupu k internetu. V záujme posilnenia postavenia koncových užívateľov v takýchto situáciách by preto poskytovatelia služieb prístupu k internetu mali v zmluve informovať koncových užívateľov o rýchlosti, ktorú môžu reálne zabezpečiť. Obvykle sa dostupná rýchlosť chápe ako rýchlosť, ktorú by koncový užívateľ mohol väčšinu času očakávať pri prístupe k službe. Poskytovatelia služieb prístupu k internetu by tiež mali informovať spotrebiteľov o dostupných nápravných prostriedkoch v súlade s vnútroštátnym právom v prípade nedodržania výkonnosti. Každý významný a nepretržitý alebo pravidelne sa opakujúci rozdiel medzi skutočnou výkonnosťou služby a výkonnosťou uvedenou v zmluve, ak sa zistil prostredníctvom monitorovacieho mechanizmu certifikovaného národným regulačným orgánom, by sa mal považovať za nedodržanie požiadaviek na výkonnosť na účely určenia nápravných prostriedkov, ktoré sú spotrebiteľovi k dispozícii v súlade s vnútroštátnym právom. Metodika by sa mala stanoviť v usmerneniach Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (ďalej len „orgán BEREC“) a mala by sa podľa potreby preskúmavať a aktualizovať, aby odrážala vývoj v oblasti technológií a infraštruktúry. Národné regulačné orgány by mali presadzovať dodržiavanie pravidiel tohto nariadenia o opatreniach v oblasti transparentnosti s cieľom zabezpečiť prístup k otvorenému internetu.

(19)

Národné regulačné orgány zohrávajú kľúčovú úlohu pri zabezpečení toho, aby koncoví užívatelia mohli efektívne vykonávať svoje práva podľa tohto nariadenia a aby sa dodržiavali pravidlá o zabezpečení prístupu k otvorenému internetu.. Na uvedený účel by národné regulačné orgány mali mať povinnosti monitorovania a podávania správ a mali by zabezpečiť, aby poskytovatelia elektronických komunikácií pre verejnosť vrátane poskytovateľov služieb prístupu k internetu dodržiavali svoje povinnosti týkajúce sa zabezpečenia prístupu k otvorenému internetu. Uvedené povinnosti zahŕňajú povinnosť zabezpečiť dostatočnú kapacitu siete na poskytovanie nediskriminačných služieb prístupu k internetu vo vysokej kvalite, ktorých všeobecná kvalita by nemala utrpieť ujmu z dôvodu poskytovania iných služieb, než sú služby prístupu k internetu, so špecifickou úrovňou kvality. Národné regulačné orgány by mali mať aj právomoc ukladať všetkým alebo jednotlivým poskytovateľom elektronických komunikácií pre verejnosť požiadavky týkajúce sa technických charakteristík, minimálne požiadavky na kvalitu služieb a ďalšie primerané opatrenia, ak je to potrebné na zabezpečenie súladu s ustanoveniami tohto nariadenia o zabezpečení prístupu k otvorenému internetu alebo na zabránenie zníženia všeobecnej kvality služieb prístupu k internetu pre koncových užívateľov. Pri tom by mali národné regulačné orgány čo najviac zohľadňovať príslušné usmernenia orgánu BEREC.

(20)

Trh s mobilnými komunikáciami je v Únii naďalej fragmentovaný a neexistuje žiadna mobilná sieť, ktorá by pokrývala všetky členské štáty. Poskytovatelia roamingu musia preto, aby zabezpečili služby mobilných komunikácií svojim domácim zákazníkom cestujúcim v rámci Únie, nakupovať veľkoobchodné roamingové služby od prevádzkovateľov v navštívenom členskom štáte alebo si s nimi veľkoobchodné roamingové služby vymieňať.

(21)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 531/2012 (7) sa stanovuje cieľ politiky, aby sa rozdiel medzi roamingovými a domácimi tarifami približoval k nule. Konečný cieľ odstránenia rozdielov medzi domácimi a roamingovými poplatkami však nemožno dosiahnuť udržateľným spôsobom s existujúcou úrovňou veľkoobchodných poplatkov. V tomto nariadení sa preto stanovuje, že maloobchodné roamingové príplatky by sa mali od 15. júna 2017 zrušiť, a to za predpokladu, že problémy, ktoré možno v súčasnosti pozorovať na veľkoobchodných roamingových trhoch, sa vyriešia. V tejto súvislosti by Komisia mala vykonať preskúmanie veľkoobchodného roamingového trhu a mala by predložiť legislatívny návrh založený na výsledkoch tohto preskúmania.

(22)

Poskytovatelia roamingu by zároveň mali mať možnosť uplatňovať „politiku primeraného využívania“ na spotrebu regulovaných maloobchodných roamingových služieb poskytovaných na úrovni príslušnej domácej maloobchodnej ceny. Cieľom „politiky primeraného využívania“ je zabránenie zneužívaniu alebo neobvyklému používaniu regulovaných maloobchodných roamingových služieb roamingovými zákazníkmi, ako je využívanie takýchto služieb roamingovými zákazníkmi v inom členskom štáte, než je štát ich domáceho poskytovateľa na iné účely ako pravidelné cestovanie. Akákoľvek politika primeraného využívania by mala zákazníkom poskytovateľa roamingu umožniť spotrebúvať objemy regulovaných maloobchodných roamingových služieb za platné domáce maloobchodné ceny, ktoré sú v súlade s ich príslušnými tarifnými plánmi.

(23)

Za osobitných a výnimočných okolností, ak poskytovateľ roamingu nie je schopný pokryť svoje celkové skutočné a predpokladané náklady na poskytovanie regulovaných maloobchodných roamingových služieb zo svojich celkových skutočných a predpokladaných príjmov z poskytovania takýchto služieb, tento poskytovateľ roamingu by mal mať možnosť požiadať o povolenie uplatňovať príplatok s cieľom zabezpečiť udržateľnosť svojho domáceho modelu poplatkov. Posúdenie udržateľnosti domáceho modelu poplatkov by sa malo zakladať na relevantných objektívnych faktoroch, špecifických pre poskytovateľa roamingu vrátane objektívnych rozdielov medzi poskytovateľmi roamingu v dotknutom členskom štáte a úrovňou domácich cien a príjmov. Môže to platiť napríklad v prípade domácich maloobchodných paušálnych modelov prevádzkovateľov s významnou negatívnou nevyváženosťou prevádzky, keď je implicitná domáca jednotková cena nízka a celkové príjmy prevádzkovateľa sú v porovnaní so zaťažením, ktoré predstavujú roamingové náklady, tiež nízke, alebo keď je implicitná jednotková cena nízka a skutočná alebo predpokladaná spotreba roamingových služieb je vysoká. Keď sa veľkoobchodné aj maloobchodné roamingové trhy úplne prispôsobia zovšeobecneniu roamingu na domácich cenových úrovniach a jeho začleneniu ako bežného prvku maloobchodných tarifných plánov, takéto výnimočné okolnosti sa už neočakávajú. S cieľom zabrániť tomu, aby sa domáci model poplatkov poskytovateľov roamingu kvôli takýmto problémom pokrytia nákladov stal neudržateľným, čím by vzniklo riziko výrazného vplyvu na vývoj domácich cien alebo by došlo k vyrovnávaniu strát (tzv. „efekt vodnej postele“), poskytovatelia roamingu by na základe povolenia národného regulačného orgánu mali mať možnosť za takýchto okolností uplatniť príplatok na regulované maloobchodné roamingové služby len do tej miery, aby pokryli všetky relevantné náklady na poskytovanie takýchto služieb.

(24)

Na uvedený účel by sa náklady vynaložené s cieľom poskytovať regulované maloobchodné roamingové služby mali určiť pomocou platných veľkoobchodných roamingových poplatkov uplatňovaných na odchádzajúcu roamingovú prevádzku príslušného roamingového poskytovateľa, ktorá presahuje jeho prichádzajúcu roamingovú prevádzku, ako aj pomocou primeraných ustanovení o združených a spoločných nákladoch. Príjmy z regulovaných maloobchodných roamingových služieb by sa mali určiť pomocou príjmov na domácich cenových úrovniach, ktoré možno pripísať spotrebe regulovaných maloobchodných roamingových služieb, či už na základe jednotkovej ceny alebo ako podiel paušálneho poplatku, v ktorom sa zohľadňujú príslušné skutočné a predpokladané podiely spotreby regulovaných maloobchodných roamingových služieb zo strany zákazníkov v rámci Únie a domáca spotreba. Mala by sa zohľadniť aj spotreba regulovaných maloobchodných roamingových služieb a domáca spotreba zákazníkov poskytovateľa roamingu a úroveň hospodárskej súťaže, ceny a príjmy na domácom trhu, ako aj akékoľvek zistiteľné riziko, že roaming na úrovni domácich maloobchodných cien by výrazne ovplyvnil vývoj takýchto cien.

(25)

S cieľom zabezpečiť bezproblémový prechod od nariadenia (EÚ) č. 531/2012 k zrušeniu maloobchodných príplatkov za roaming by sa týmto nariadením malo zaviesť prechodné obdobie, v ktorom by poskytovatelia roamingu mali mať možnosť pridať príplatok k domácim cenám za poskytované regulované maloobchodné roamingové služby. Uvedeným prechodným režimom by sa už mala pripraviť podstatná zmena v prístupe začlenením roamingu v rámci celej Únie ako neoddeliteľnej súčasti domácich tarifných plánov ponúkaných na rôznych domácich trhoch. Východiskovým bodom tohto prechodného režimu by preto mali byť príslušné domáce maloobchodné ceny, ktoré môžu byť predmetom príplatku nepresahujúceho maximálne veľkoobchodné roamingové poplatky uplatniteľné v období bezprostredne pred prechodným obdobím. Takýmto prechodným režimom by sa tiež malo zabezpečiť výrazné zníženie cien pre zákazníkov od dátumu uplatňovania tohto nariadenia, a ak sa príplatok priráta k domácej maloobchodnej cene, nemal by za žiadnych okolností viesť k vyšším maloobchodným roamingovým cenám, než sú maximálne regulované maloobchodné roamingové poplatky uplatniteľné v období bezprostredne pred prechodným obdobím.

(26)

Príslušná domáca maloobchodná cena by sa mala rovnať domácemu maloobchodnému jednotkovému poplatku. V situáciách, keď neexistujú žiadne konkrétne domáce maloobchodné ceny, ktoré by sa mohli použiť ako základ pre regulované maloobchodné roamingové služby (napríklad v prípade domácich neobmedzených tarifných plánov, balíkov alebo domácich taríf, ktoré nezahŕňajú dáta), mala by sa však domáca maloobchodná cena považovať za rovnaký mechanizmus spoplatňovania, ako keby zákazník spotrebúval domáci tarifný plán v členskom štáte tohto zákazníka.

(27)

S cieľom zlepšiť hospodársku súťaž na maloobchodnom trhu s roamingom sa v nariadení (EÚ) č. 531/2012 vyžaduje, aby domáci poskytovatelia umožnili svojim zákazníkom prístup k regulovaným hlasovým, SMS a dátovým roamingovým službám poskytovaným v rámci balíka ktorýmkoľvek alternatívnym poskytovateľom roamingu. Vzhľadom na to, že prostredníctvom maloobchodného roamingového režimu stanoveného v tomto nariadení sa majú v blízkej budúcnosti zrušiť maloobchodné roamingové poplatky stanovené v článkoch 8, 10 a 13 nariadenia (EÚ) č. 531/2012, nebolo by už vhodné, aby domáci poskytovatelia museli vykonávať tento druh osobitného predaja regulovaných maloobchodných roamingových služieb. Poskytovatelia, ktorí už svojim zákazníkom umožnili prístup k regulovaným hlasovým, SMS a dátovým roamingovým službám poskytovaným v rámci balíka ktorýmkoľvek alternatívnym poskytovateľom roamingu, v tom môžu pokračovať. Na druhej strane nemožno vylúčiť, že roamingoví zákazníci by mohli mať úžitok z konkurenčnejších maloobchodných cien na navštívených trhoch, najmä pokiaľ ide o dátové roamingové služby. Vzhľadom na zvyšujúci sa dopyt po dátových roamingových službách a ich význam by sa roamingovým zákazníkom mali poskytnúť alternatívne spôsoby prístupu k dátovým roamingovým službám počas cestovania v rámci Únie. Preto by sa mala zachovať povinnosť domácich poskytovateľov a poskytovateľov roamingu nebrániť zákazníkom v prístupe k regulovaným dátovým roamingovým službám poskytovaným priamo v navštívenej sieti alternatívnym poskytovateľom roamingu, ako je stanovené v nariadení (EÚ) č. 531/2012.

(28)

V súlade so zásadou, že volanie platí volajúca strana, zákazníci mobilných telefónnych sietí neplatia za prijímanie vnútroštátnych mobilných volaní a náklady na ukončenie volania v sieti volaného sú zahrnuté v maloobchodnom poplatku volajúceho. Zbližovanie sadzieb za ukončenie mobilných volaní v členských štátoch by malo umožniť uplatňovanie rovnakej zásady na regulované maloobchodné roamingové volania. Keďže tomu však ešte tak nie je, v situáciách stanovených v tomto nariadení, keď sa poskytovateľom roamingu umožňuje uplatňovať príplatok za regulované maloobchodné roamingové služby, príplatok za prijaté regulované roamingové volania by nemal prekročiť vážený priemer maximálnych veľkoobchodných sadzieb za ukončenie mobilného volania stanovených v celej Únii. Považuje sa to za prechodný režim, pokiaľ Komisia túto otvorenú otázku nevyrieši.

(29)

Nariadenie (EÚ) č. 531/2012 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(30)

Toto nariadenie by malo predstavovať osobitné opatrenie v zmysle článku 1 ods. 5 smernice 2002/21/ES. Preto, ak poskytovatelia regulovaných roamingových služieb v rámci celej Únie zmenia svoje maloobchodné roamingové tarify a súvisiace politiky využívania roamingu, aby splnili požiadavky tohto nariadenia, takéto zmeny by nemali viesť k tomu, aby zákazníci mobilných telefónnych sietí mali právo podľa vnútroštátnych zákonov, ktorými sa transponuje súčasný regulačný rámec pre elektronické komunikačné siete a služby, odstúpiť od svojich zmlúv.

(31)

S cieľom posilniť práva roamingových zákazníkov, ktoré sú ustanovené v nariadení (EÚ) č. 531/2012, mali by sa v tomto nariadení ustanoviť vo vzťahu k regulovaným maloobchodným roamingovým službám špecifické požiadavky na transparentnosť, zosúladené so špecifickými podmienkami týkajúcimi sa taríf a objemu, ktoré majú platiť po zrušení roamingových príplatkov. Predovšetkým by sa malo stanoviť, že roamingoví zákazníci majú byť včas a bezplatne informovaní o príslušnej politike primeraného využívania, o tom, kedy sa plne spotreboval platný objem primeraného využívania regulovaných hlasových, SMS alebo dátových roamingových služieb, o akomkoľvek príplatku a o akumulovanej spotrebe regulovaných dátových roamingových služieb.

(32)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania ustanovení tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o stanovenie váženého priemeru maximálnych sadzieb za ukončenie volania v mobilných sieťach a podrobné pravidlá uplatňovania politiky primeraného využívania, ako aj o metodiku na posúdenie udržateľnosti zrušenia maloobchodných roamingových príplatkov a o žiadosť, ktorú má poskytovateľ roamingu predložiť na účely uvedeného posúdenia. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (8).

(33)

Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä v charte, konkrétne ochranu osobných údajov, slobodu prejavu a právo na informácie, slobodu podnikania, nediskrimináciu a ochranu spotrebiteľa.

(34)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to stanovenie spoločných pravidiel potrebných na zabezpečenie prístupu k otvorenému internetu a zrušenie maloobchodných roamingových príplatkov, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej Únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje toto nariadenie rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(35)

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov bol konzultovaný v súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (9) a vydal stanovisko 24. novembra 2013,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa stanovujú spoločné pravidlá na zabezpečenie rovnakého a nediskriminačného zaobchádzania s prevádzkou pri poskytovaní služieb prístupu k internetu a súvisiacich práv koncových užívateľov.

2.   Týmto nariadením sa zriaďuje nový mechanizmus tvorby maloobchodných cien za regulované roamingové služby v rámci celej Únie s cieľom zrušiť maloobchodné roamingové príplatky bez toho, aby sa narušili domáce a navštívené trhy.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov stanovené v článku 2 smernice 2002/21/ES.

Uplatňujú sa aj tieto vymedzenia pojmov:

1.

„poskytovateľ elektronických komunikácií pre verejnosť“ je podnik poskytujúci verejné komunikačné siete alebo verejne dostupné elektronické komunikačné služby;

2.

„služba prístupu k internetu“ je verejne dostupná elektronická komunikačná služba, ktorou sa poskytuje prístup k internetu, a teda pripojiteľnosť prakticky so všetkými koncovými bodmi internetu bez ohľadu na použitú sieťovú technológiu a koncové zariadenie.

Článok 3

Zabezpečenie prístupu k otvorenému internetu

1.   Koncoví užívatelia majú právo na prístup k informáciám a obsahu a právo šíriť informácie a obsah, využívať a poskytovať aplikácie a služby a využívať koncové zariadenie podľa vlastného výberu, bez ohľadu na umiestnenie koncového užívateľa alebo poskytovateľa, alebo na umiestnenie, pôvod či určenie informácií, obsahu, aplikácie alebo služby prostredníctvom ich služby prístupu k internetu.

Týmto odsekom nie je dotknuté právo Únie alebo vnútroštátne právo, ktoré je v súlade s právom Únie, pokiaľ ide o zákonnosť obsahu, aplikácií alebo služieb.

2.   Dohodami medzi poskytovateľmi služieb prístupu k internetu a koncovými užívateľmi o obchodných a technických podmienkach a charakteristických znakoch služieb prístupu k internetu, ako je cena, objemy dát alebo rýchlosť, a akýmikoľvek obchodnými praktikami, ktoré vykonávajú poskytovatelia služieb prístupu k internetu, sa nesmie obmedziť výkon práv koncových užívateľov ustanovených v odseku 1.

3.   Poskytovatelia služieb prístupu k internetu zaobchádzajú pri poskytovaní týchto služieb s každou prevádzkou rovnako, bez diskriminácie, obmedzení alebo zasahovania a bez ohľadu na odosielateľa a príjemcu, obsah, ku ktorému sa pristupuje alebo ktorý sa distribuuje, použité alebo poskytnuté aplikácie alebo služby alebo použité koncové zariadenie.

Prvým pododsekom sa nebráni poskytovateľom služieb prístupu k internetu vo vykonávaní opatrení na primerané riadenie prevádzky. Aby sa takéto opatrenia považovali za primerané, musia byť transparentné, nediskriminačné a proporcionálne, a nesmú sa zakladať na obchodných kritériách, ale na objektívne rozdielnych technických požiadavkách na kvalitu služby špecifických kategórií prevádzky. Takéto opatrenia nemonitorujú špecifický obsah a nezachovávajú sa dlhšie, než je nevyhnutné.

Poskytovatelia služieb prístupu k internetu nesmú vykonávať opatrenia na riadenie prevádzky, ktoré presahujú opatrenia uvedené v druhom pododseku, a najmä nesmú blokovať, spomaľovať, meniť, obmedzovať, narúšať, znehodnocovať alebo diskriminovať špecifický obsah, aplikácie alebo služby alebo ich špecifické kategórie, iba ak je to potrebné, a iba tak dlho, ako je potrebné, aby:

a)

sa dodržali legislatívne akty Únie alebo vnútroštátne právne predpisy, ktoré sú v súlade s právom Únie, ktorým poskytovateľ služieb prístupu k internetu podlieha, alebo opatrenia, ktoré sú v súlade s právom Únie, ktorými sa vykonávajú takéto legislatívne akty Únie alebo vnútroštátne právne predpisy, vrátane rozhodnutí súdov alebo orgánov verejnej moci s príslušnými právomocami;

b)

sa zachovala integrita a bezpečnosť siete, služieb poskytovaných prostredníctvom tejto siete a koncového zariadenia koncových užívateľov;

c)

sa predchádzalo hroziacemu preťaženiu siete a zmiernili sa účinky výnimočného alebo dočasného preťaženia siete pod podmienkou, že s rovnocennými kategóriami prevádzky sa zaobchádza rovnako.

4.   Akékoľvek opatrenia na riadenie prevádzky môžu zahŕňať spracúvanie osobných údajov, len ak je takéto spracúvanie nevyhnutné a primerané na dosiahnutie cieľov stanovených v odseku 3. Takéto spracúvanie sa vykonáva v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (10). Opatrenia na riadenie prevádzky musia byť v súlade aj so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES (11).

5.   Poskytovatelia elektronických komunikácií pre verejnosť vrátane poskytovateľov služieb prístupu k internetu a poskytovatelia obsahu, aplikácií a služieb majú možnosť slobodne ponúkať iné služby, než sú služby prístupu k internetu, ktoré sú optimalizované pre špecifický obsah, aplikácie alebo služby, alebo ich kombináciu, ak je optimalizácia potrebná na splnenie požiadaviek týkajúcich sa obsahu, aplikácií alebo služieb pre špecifickú úroveň kvality.

Poskytovatelia elektronických komunikácií pre verejnosť vrátane poskytovateľov služieb prístupu k internetu môžu poskytovať takéto služby alebo ich uľahčovať, len ak je kapacita siete dostatočná na ich poskytovanie nad rámec akýchkoľvek poskytovaných služieb prístupu k internetu. Takéto služby nesmú byť použiteľné alebo ponúkané ako náhrada služieb prístupu k internetu a nesmú byť na úkor dostupnosti alebo všeobecnej kvality služieb prístupu k internetu pre koncových užívateľov.

Článok 4

Opatrenia v oblasti transparentnosti s cieľom zabezpečiť prístup k otvorenému internetu

1.   Poskytovatelia služieb prístupu k internetu zabezpečia, aby sa v každej zmluve, ktorá zahŕňa služby prístupu k internetu, uvádzali aspoň tieto informácie:

a)

informácie o tom, ako by opatrenia na riadenie prevádzky, ktoré uplatnil tento poskytovateľ, mohli vplývať na kvalitu služieb prístupu k internetu, na súkromie koncových užívateľov a na ochranu ich osobných údajov;

b)

jasné a zrozumiteľné vysvetlenie, ako môže akékoľvek obmedzenie objemu, rýchlosti a iné parametre týkajúce sa kvality služby v praxi ovplyvniť služby prístupu k internetu, a najmä využívanie obsahu, aplikácií a služieb;

c)

jasné a zrozumiteľné vysvetlenie, ako by mohli akékoľvek služby uvedené v článku 3 ods. 5, ktoré si koncový užívateľ predplatil, v praxi vplývať na služby prístupu k internetu poskytované tomuto koncovému užívateľovi;

d)

jasné a zrozumiteľné vysvetlenie minimálnej, bežne dostupnej, maximálnej a proklamovanej rýchlosti sťahovania a odosielania dát v rámci služieb prístupu k internetu v prípade pevných sietí, alebo odhadovanej maximálnej a proklamovanej rýchlosti sťahovania a odosielania dát v rámci služieb prístupu k internetu v prípade mobilných sietí, ako aj toho, ako by mohli významné odchýlky od príslušných proklamovaných rýchlostí sťahovania a odosielania dát ovplyvniť výkon práv koncových užívateľov ustanovených v článku 3 ods. 1;

e)

jasné a zrozumiteľné vysvetlenie nápravných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii spotrebiteľovi v súlade s vnútroštátnym právom v prípade akejkoľvek nepretržitej alebo pravidelne sa opakujúcej nezrovnalosti medzi skutočnou výkonnosťou služby prístupu k internetu, pokiaľ ide o rýchlosť alebo iné parametre kvality služby, a výkonnosťou uvedenou v súlade s písmenami a) až d).

Poskytovatelia služieb prístupu k internetu zverejnia informácie uvedené v prvom pododseku.

2.   Poskytovatelia služieb prístupu k internetu zavedú transparentné, jednoduché a účinné postupy vybavovania sťažností koncových užívateľov, ktoré sa týkajú práv a povinností stanovených v článku 3 a odseku 1 tohto článku.

3.   Požiadavky stanovené v odsekoch 1 a 2 dopĺňajú požiadavky stanovené v smernici 2002/22/ES, a nebránia členským štátom, aby ponechali alebo zaviedli dodatočné požiadavky na monitorovanie, informovanie a transparentnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa obsahu, formy a spôsobu podania informácií, ktoré sa majú uverejniť. Uvedené požiadavky musia byť v súlade s týmto nariadením a príslušnými ustanoveniami smerníc 2002/21/ES a 2002/22/ES.

4.   Akékoľvek významné, nepretržité alebo pravidelne sa opakujúce nezrovnalosti medzi skutočnou výkonnosťou služby prístupu k internetu, pokiaľ ide o rýchlosť alebo iné parametre kvality služby, a výkonnosťou, ktorú uvádza poskytovateľ služieb prístupu k internetu v súlade s odsekom 1 písm. a) až d), sa v prípade, ak sa príslušné skutočnosti konštatujú na základe monitorovacieho mechanizmu certifikovaného národným regulačným orgánom, považujú za nedodržanie požiadaviek na výkonnosť na účely aktivácie nápravných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii spotrebiteľovi v súlade s vnútroštátnym právom.

Tento odsek sa uplatňuje len na zmluvy uzavreté alebo obnovené od 29. novembra 2015.

Článok 5

Dozor a presadzovanie pravidiel

1.   Národné regulačné orgány podrobne monitorujú dodržiavanie článkov 3 a 4 a zabezpečujú súlad s nimi a podporujú nepretržitú dostupnosť nediskriminačných služieb prístupu k internetu na takých úrovniach kvality, ktoré odzrkadľujú pokroky v technológii. Na uvedené účely môžu národné regulačné orgány ukladať jednému alebo viacerým poskytovateľom elektronických komunikácií pre verejnosť vrátane poskytovateľov služieb prístupu k internetu požiadavky týkajúce sa technických charakteristík, minimálne požiadavky na kvalitu služieb a ostatné primerané a nevyhnutné opatrenia.

Národné regulačné orgány každoročne uverejňujú správy o ich monitorovaní a súvisiacich zisteniach a tieto správy poskytnú Komisii a orgánu BEREC.

2.   Na žiadosť národného regulačného orgánu sprístupňujú poskytovatelia elektronických komunikácií pre verejnosť vrátane poskytovateľov služieb prístupu k internetu tomuto národnému regulačnému orgánu informácie súvisiace s povinnosťami stanovenými v článkoch 3 a 4, najmä informácie o riadení kapacity ich siete a prevádzky, ako aj odôvodnenia akýchkoľvek uplatnených opatrení na riadenie prevádzky. Uvedení poskytovatelia poskytujú požadované informácie v súlade s lehotami a tak podrobne, ako to vyžaduje národný regulačný orgán.

3.   Orgán BEREC po porade so zainteresovanými stranami a v úzkej spolupráci s Komisiou do 30. augusta 2016 vydá usmernenia na vykonávanie povinností národných regulačných orgánov podľa tohto článku s cieľom prispieť k jednotnému uplatňovaniu tohto nariadenia.

4.   Týmto článkom nie sú dotknuté úlohy zverené členskými štátmi národným regulačným orgánom alebo iným príslušným orgánom v súlade s právom Únie.

Článok 6

Sankcie

Členské štáty ustanovia pravidlá o ukladaní sankcií za porušovanie článkov 3, 4 a 5 a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich vykonávania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia Komisii uvedené pravidlá a opatrenia do 30. apríla 2016 a bezodkladne jej oznámia každú následnú zmenu, ktorá má na ne vplyv.

Článok 7

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 531/2012

Nariadenie (EÚ) č. 531/2012 sa mení takto:

1.

V článku 2 sa odsek 2 mení takto:

a)

písmená i), l) a n) sa vypúšťajú;

b)

dopĺňajú sa tieto písmená:

„r)

‚domáca maloobchodná cena‘ je domáci maloobchodný jednotkový poplatok poskytovateľa roamingu uplatniteľný na vytvorené volania a zaslané SMS správy (začínajúce aj ukončené v rozdielnych verejných komunikačných sieťach v rámci toho istého členského štátu) a na dáta spotrebované zákazníkom; v prípade, že žiadny špecifický domáci maloobchodný jednotkový poplatok neexistuje, za domácu maloobchodnú cenu sa považuje rovnaký mechanizmus spoplatňovania, ako mechanizmus, ktorý sa uplatňuje na zákazníka za vytvorené volania a zaslané SMS správy (začínajúce aj ukončené v rozdielnych verejných komunikačných sieťach v rámci toho istého členského štátu) a na dáta spotrebované v členskom štáte tohto zákazníka;

s)

‚oddelený predaj regulovaných maloobchodných dátových roamingových služieb‘ je poskytovanie regulovaných dátových roamingových služieb poskytovaných roamingovým zákazníkom priamo v navštívenej sieti alternatívnym poskytovateľom roamingu.“

2.

V článku 3 sa odsek 6 nahrádza takto:

„6.   Referenčná ponuka uvedená v odseku 5 musí byť dostatočne podrobná a zahrnovať všetky zložky potrebné na veľkoobchodný prístup k roamingu, ako je uvedené v odseku 3, s uvedením opisu ponúk týkajúcich sa priameho veľkoobchodného prístupu k roamingu a veľkoobchodného prístupu k roamingu na účely ďalšieho predaja a súvisiacich podmienok. Uvedená referenčná ponuka môže obsahovať podmienky s cieľom zabrániť trvalému roamingu alebo neobvyklému používaniu alebo zneužívaniu veľkoobchodného prístupu k roamingu na iné účely ako na poskytovanie regulovaných roamingových služieb pre zákazníkov poskytovateľov roamingu počas pravidelného cestovania zákazníkov v rámci Únie. Národné regulačné orgány v prípade potreby nariadia zmeny referenčných ponúk, aby sa uplatnili povinnosti stanovené v tomto článku.“

3.

Článok 4 sa mení takto:

a)

názov sa nahrádza takto:

„Oddelený predaj regulovaných maloobchodných dátových roamingových služieb“;

b)

v odseku 1 sa vypúšťa prvý pododsek;

c)

odseky 4 a 5 sa vypúšťajú.

4.

Článok 5 sa mení takto:

a)

názov sa nahrádza takto:

„Vykonávanie oddeleného predaja regulovaných maloobchodných dátových roamingových služieb“;

b)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Domáci poskytovatelia splnia povinnosť týkajúcu sa oddeleného predaja regulovaných maloobchodných dátových roamingových služieb, ktorá sa ustanovuje v článku 4, aby roamingoví zákazníci mohli využívať samostatne regulované dátové roamingové služby. Domáci poskytovatelia vyhovejú všetkým primeraným žiadostiam o prístup k zariadeniam a súvisiacim podporným službám týkajúcim sa oddeleného predaja regulovaných maloobchodných dátových roamingových služieb. Prístup k uvedeným zariadeniam a podporným službám potrebným na oddelený predaj regulovaných maloobchodných dátových roamingových služieb vrátane využitia služieb autentifikácie užívateľov sa poskytuje bezplatne a pre roamingových zákazníkov nemá za následok žiadne priame poplatky.“;

c)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   S cieľom zabezpečiť jednotné a súbežné vykonávanie oddeleného predaja regulovaných maloobchodných dátových roamingových služieb v celej Únii prijme Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov a po porade s BEREC podrobné pravidlá týkajúce sa technického riešenia zavedenia oddeleného predaja regulovaných maloobchodných dátových roamingových služieb. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 6 ods. 2“;

d)

v odseku 3 sa úvodné slová nahrádzajú takto:

„3.   Technické riešenie zavedenia oddeleného predaja regulovaných maloobchodných dátových roamingových služieb musí spĺňať tieto kritériá:“

5.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 6a

Zrušenie maloobchodných roamingových príplatkov

S účinnosťou od 15. júna 2017 za predpokladu, že legislatívny akt, ktorý sa má prijať na základe návrhu uvedeného v článku 19 ods. 2, je v uvedený deň uplatniteľný, a s výhradou článkov 6b a 6c, poskytovatelia roamingu nesmú roamingovým zákazníkom v žiadnom členskom štáte ukladať žiadny príplatok k domácej maloobchodnej cene za akékoľvek vytvorené alebo prijaté regulované roamingové volania, akékoľvek odoslané regulované roamingové SMS správy a akékoľvek použitie regulovaných dátových roamingových služieb vrátane MMS správ, ani žiadny všeobecný poplatok za použitie koncového zariadenia alebo služby v zahraničí.

Článok 6b

Primerané využívanie

1.   Poskytovatelia roamingu môžu uplatňovať v súlade s týmto článkom a vykonávacími aktmi uvedenými v článku 6d „politiku primeraného využívania“ na spotrebu regulovaných maloobchodných roamingových služieb poskytovaných na platnej úrovni domácich maloobchodných cien, aby sa predišlo zneužívaniu alebo neobvyklému využívaniu regulovaných maloobchodných roamingových služieb roamingovými zákazníkmi, ako je využívanie takýchto služieb roamingovými zákazníkmi v inom členskom štáte, ako je štát ich domáceho poskytovateľa na iné účely ako pravidelné cestovanie.

Akákoľvek politika primeraného využívania umožňuje zákazníkom poskytovateľa roamingu spotrebúvať objemy regulovaných maloobchodných roamingových služieb za platné domáce maloobchodné ceny, ktoré sú v súlade s ich príslušnými tarifnými plánmi.

2.   Článok 6e sa uplatňuje na regulované maloobchodné roamingové služby nad rámec akýchkoľvek limitov podľa akejkoľvek politiky primeraného využívania.

Článok 6c

Udržateľnosť zrušenia maloobchodných roamingových príplatkov

1.   Za osobitných a výnimočných okolností a s cieľom zabezpečiť udržateľnosť svojho domáceho modelu poplatkov, ak poskytovateľ roamingu nie je schopný pokryť svoje celkové skutočné a predpokladané náklady na poskytovanie regulovaných roamingových služieb v súlade s článkami 6a a 6b zo svojich celkových skutočných a predpokladaných príjmov z poskytovania takýchto služieb, tento poskytovateľ roamingu môže požiadať o povolenie uplatňovať príplatok. Uvedený príplatok sa uplatní len v rozsahu nevyhnutnom na náhradu nákladov na poskytovanie regulovaných maloobchodných roamingových služieb, pričom sa prihliada na platné maximálne veľkoobchodné poplatky.

2.   Ak sa poskytovateľ roamingu rozhodne využiť odsek 1 tohto článku, bezodkladne predloží národnému regulačnému orgánu žiadosť a poskytne mu všetky potrebné informácie v súlade s vykonávacími aktmi uvedenými v článku 6d. Každých 12 mesiacov potom poskytovateľ roamingu uvedené informácie aktualizuje a predkladá ich národnému regulačnému orgánu.

3.   Národný regulačný orgán po prijatí žiadosti podľa odseku 2 posúdi, či poskytovateľ roamingu preukázal, že nie je schopný pokryť svoje náklady v súlade s odsekom 1, následkom čoho by udržateľnosť jeho domáceho modelu poplatkov bola ohrozená. Posúdenie udržateľnosti domáceho modelu poplatkov sa zakladá na relevantných objektívnych faktoroch, špecifických pre poskytovateľa roamingu vrátane objektívnych rozdielov medzi poskytovateľmi roamingu v príslušnom členskom štáte a úrovňou domácich cien a príjmov. Národný regulačný orgán povolí príplatok, ak sú splnené podmienky stanovené v odseku 1 a tomto odseku.

4.   Národný regulačný orgán schvaľuje príplatok v lehote jedného mesiaca od doručenia žiadosti podľa odseku 2, pokiaľ žiadosť nie je zjavne neopodstatnená alebo obsahuje nedostatočné informácie. Ak sa národný regulačný orgán domnieva, že žiadosť je zjavne neopodstatnená, alebo sa domnieva, že sa poskytli nedostatočné informácie, prijme konečné rozhodnutie v lehote ďalších dvoch mesiacov po tom, čo dal poskytovateľovi roamingu príležitosť vyjadriť sa, na základe čoho príplatok povolí, zmení alebo zamietne.

Článok 6d

Vykonávanie politiky primeraného využívania a udržateľnosti zrušenia maloobchodných roamingových príplatkov

1.   Komisia s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie článkov 6b a 6c prijme do 15. decembra 2016 po konzultácii s BEREC vykonávacie akty ustanovujúce podrobné pravidlá o uplatňovaní politiky primeraného využívania a o metodike na posúdenie udržateľnosti zrušenia maloobchodných roamingových príplatkov, ako aj o žiadosti, ktorú má poskytovateľ roamingu predložiť na účely tohto posúdenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 6 ods. 2

2.   Pokiaľ ide o článok 6b, pri prijímaní vykonávacích aktov ustanovujúcich podrobné pravidlá o uplatňovaní politiky primeraného využívania vezme Komisia do úvahy:

a)

vývoj cien a modely spotreby v členských štátoch;

b)

stupeň zbližovania úrovní domácich cien v celej Únii;

c)

cestovateľské zvyklosti v Únii;

d)

akékoľvek zistiteľné riziká narušenia hospodárskej súťaže a investičných stimulov na domácich a navštívených trhoch.

3.   Pokiaľ ide o článok 6c, pri prijímaní vykonávacích aktov ustanovujúcich podrobné pravidlá o metodike na posúdenie udržateľnosti zrušenia maloobchodných roamingových príplatkov pre poskytovateľa roamingu vychádza Komisia:

a)

zo stanovenia celkových skutočných a predpokladaných nákladov na poskytovanie regulovaných maloobchodných roamingových služieb so zreteľom na skutočné veľkoobchodné roamingové poplatky pre nevyváženú prevádzku a primeraný podiel združených a spoločných nákladov potrebných na poskytovanie regulovaných maloobchodných roamingových služieb;

b)

zo stanovenia celkových skutočných a predpokladaných príjmov z poskytovania regulovaných maloobchodných roamingových služieb;

c)

zo spotreby regulovaných maloobchodných roamingových služieb a domácej spotreby zákazníkov poskytovateľa roamingu;

d)

z úrovne hospodárskej súťaže, cien a príjmov na domácom trhu a akéhokoľvek zistiteľného rizika, že roaming na úrovni domácich maloobchodných cien by významne ovplyvnil vývoj takýchto cien.

4.   Komisia pravidelne preskúma vykonávacie akty prijaté podľa odseku 1 vzhľadom na vývoj na trhu.

5.   Národný regulačný orgán prísne monitoruje a dohliada na uplatňovanie politiky primeraného využívania a opatrení na udržateľnosť zrušenia maloobchodných roamingových príplatkov, pričom v čo najvyššej miere zohľadňuje príslušné objektívne faktory špecifické pre príslušný členský štát a relevantné objektívne rozdiely medzi poskytovateľmi roamingu. Bez toho, aby bol dotknutý postup stanovený v článku 6c ods. 3, národný regulačný orgán včas presadzuje požiadavky článkov 6b a 6c, ako aj vykonávacie akty prijaté podľa odseku 1 tohto článku. Národný regulačný orgán môže kedykoľvek požadovať, aby poskytovateľ roamingu zmenil alebo prestal uplatňovať príplatok, ak nie je v súlade s článkom 6b alebo 6c. Národný regulačný orgán každoročne informuje Komisiu o uplatňovaní článkov 6b a 6c a tohto článku.

Článok 6e

Poskytovanie regulovaných maloobchodných roamingových služieb

1.   Bez toho, aby bol dotknutý druhý pododsek, ak poskytovateľ roamingu uplatňuje príplatok za spotrebu regulovaných maloobchodných roamingových služieb nad rámec akýchkoľvek limitov podľa politiky primeraného využívania, musí spĺňať tieto požiadavky (bez DPH):

a)

akýkoľvek príplatok za uskutočnené regulované roamingové volania, odoslané regulované roamingové SMS správy a regulované dátové roamingové služby nesmie presiahnuť výšku maximálnych veľkoobchodných poplatkov ustanovených v článku 7 ods. 2 v prípade uskutočnených regulovaných roamingových volaní, článku 9 ods. 1 v prípade odoslaných regulovaných roamingových SMS správ a v článku 12 ods. 1 v prípade regulovaných dátových roamingových služieb;

b)

súčet domácej maloobchodnej ceny a akéhokoľvek príplatku za uskutočnené regulované roamingové volania, odoslané regulované roamingové SMS správy alebo regulované dátové roamingové služby nesmie presiahnuť 0,19 EUR za minútu za volanie, 0,06 EUR za SMS správu a 0,20 EUR za využitý megabajt;

c)

akýkoľvek príplatok za prijaté regulované roamingové volania nesmie presiahnuť vážený priemer maximálnych sadzieb za ukončenie volania v mobilných sieťach v celej Únii, stanovený v súlade s odsekom 2.

Poskytovatelia roamingu neuplatnia žiadny príplatok na prijatú regulovanú roamingovú SMS správu ani na prijatú roamingovú hlasovú správu. Tým nie sú dotknuté iné uplatniteľné poplatky, ako sú poplatky za vypočutie takýchto správ.

Poskytovatelia roamingu účtujú uskutočnené a prijaté roamingové volania na základe sekundovej tarifikácie. Poskytovatelia roamingu môžu na uskutočnené volania uplatňovať minimálny počiatočný zúčtovací čas neprekračujúci 30 sekúnd. Poskytovatelia roamingu účtujú svojim zákazníkom poplatok za poskytovanie regulovaných dátových roamingových služieb na základe prepočtu na kilobajty s výnimkou MMS správ, ktoré sa môžu účtovať na jednotkovom základe. V takomto prípade maloobchodný poplatok, ktorý poskytovateľ roamingu môže účtovať svojmu roamingovému zákazníkovi za prenos alebo príjem roamingovej MMS správy, neprekročí maximálny maloobchodný poplatok pre regulované dátové roamingové služby stanovený v prvom pododseku.

Tento odsek počas obdobia uvedeného v článku 6f ods. 1 nebráni ponukám, ktoré poskytujú roamingovým zákazníkom, na základe poplatku za deň alebo akéhokoľvek iného pevne stanoveného pravidelného poplatku, určitý objem spotreby regulovaných roamingových služieb pod podmienkou, že spotreba celého uvedeného objemu vedie k jednotkovej cene za uskutočnené a prijaté regulované roamingové volania, odoslané SMS správy a dátové roamingové služby, ktorá nepresahuje príslušnú domácu maloobchodnú cenu a maximálny príplatok, ako sa uvádza v prvom pododseku tohto odseku.

2.   Komisia do 31. decembra 2015 po konzultácii s BEREC a s výhradou druhého pododseku tohto odseku prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanovuje vážený priemer maximálnych sadzieb za ukončenie volania v mobilnej sieti uvedených v odseku 1 prvom pododseku písm. c). Komisia každoročne preskúma uvedené vykonávacie akty. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 6 ods. 2.

Vážený priemer maximálnych sadzieb za ukončenie volania v mobilných sieťach sa zakladá na týchto kritériách:

a)

maximálna úroveň sadzieb za ukončenie volania v mobilných sieťach, ktorá je stanovená národnými regulačnými orgánmi pre veľkoobchodné sadzby za ukončenie hlasového volania na jednotlivých mobilných sieťach v súlade s článkami 7 a 16 rámcovej smernice a článkom 13 prístupovej smernice, a

b)

celkový počet účastníkov v členských štátoch.

3.   Poskytovatelia roamingu môžu ponúkať a roamingoví zákazníci si môžu zámerne vybrať inú roamingovú tarifu, než je tarifa stanovená v súlade s článkami 6a, 6b a 6c a odsekom 1 tohto článku, na základe čoho môžu roamingoví zákazníci využívať pre regulované roamingové služby inú tarifu, ako tú, ktorá by sa im pridelila v prípade absencie takejto voľby. Poskytovateľ roamingu upovedomuje uvedených roamingových zákazníkov o povahe roamingových výhod, o ktoré by takto prišli.

Bez toho, aby bol dotknutý prvý pododsek, poskytovatelia roamingu uplatňujú tarifu stanovenú v súlade s článkami 6a a 6b a odsekom 1 tohto článku na všetkých existujúcich a nových roamingových zákazníkov automaticky.

Každý roamingový zákazník môže kedykoľvek požiadať o prechod na tarifu alebo z tarify, ktorá je stanovená v súlade s článkami 6a, 6b, 6c a odsekom 1 tohto článku. Keď sa roamingoví zákazníci zámerne rozhodnú prejsť z tarify alebo späť na tarifu, ktorá je stanovená v súlade s článkami 6a, 6b, 6c a odsekom 1 tohto článku, každý prechod sa uskutočňuje v rámci jedného pracovného dňa od doručenia žiadosti, je bezplatný a nesmie byť spojený so žiadnymi podmienkami ani obmedzeniami, ktoré by sa týkali iných prvkov účastníckeho vzťahu než roamingu. Poskytovatelia roamingu môžu prechod oddialiť dovtedy, kým predchádzajúca roamingová tarifa nebude platiť určené minimálne obdobie, ktoré nepresiahne dva mesiace.

4.   Poskytovatelia roamingu zabezpečia, aby sa v zmluve, ktorá zahŕňa akýkoľvek druh regulovanej maloobchodnej roamingovej služby, upresnili hlavné charakteristické znaky príslušnej poskytovanej regulovanej maloobchodnej roamingovej služby vrátane najmä:

a)

konkrétneho tarifného plánu alebo tarifných plánov a v prípade každého tarifného plánu druhy ponúkaných služieb vrátane objemov komunikácií;

b)

akýchkoľvek obmedzení uložených na spotrebu regulovaných maloobchodných roamingových služieb poskytovaných na úrovni platnej domácej maloobchodnej ceny, najmä kvantifikovaných informácií o tom, ako sa uplatňuje akákoľvek politika primeraného využívania s odkazom na hlavné cenové, objemové alebo iné parametre príslušnej poskytovanej regulovanej maloobchodnej roamingovej služby.

Poskytovatelia roamingu uverejnia informácie uvedené v prvom pododseku.

Článok 6f

Prechodné maloobchodné príplatky za roaming

1.   Od 30. apríla 2016 do 14. júna 2017 môžu poskytovatelia roamingu za poskytovanie regulovaných maloobchodných roamingových služieb uplatňovať k domácim maloobchodným cenám príplatok.

2.   Počas obdobia uvedeného v odseku 1 tohto článku sa článok 6e uplatňuje mutatis mutandis.“

6.

Články 8, 10 a 13 sa vypúšťajú.

7.

Článok 14 sa mení takto:

a)

v odseku 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Uvedené základné personalizované cenové informácie sa uvádzajú v mene domácej faktúry poskytnutej domácim poskytovateľom zákazníka a zahŕňajú informácie o:

a)

akejkoľvek politike primeraného využívania, ktorej roamingový zákazník podlieha v rámci Únie, a o príplatkoch, ktoré sa uplatňujú nad rámec akýchkoľvek limitov podľa tejto politiky primeraného využívania;

b)

a o akomkoľvek príplatku uplatňovanom v súlade s článkom 6c.“;

b)

v odseku 1 sa šiesty pododsek nahrádza takto:

„Prvý, druhý, štvrtý a piaty pododsek, s výnimkou odkazu na politiku primeraného využívania a príplatok uplatňovaný v súlade s článkom 6c, sa uplatňujú aj na hlasové a SMS roamingové služby využívané roamingovými zákazníkmi cestujúcimi mimo Únie a poskytované poskytovateľom roamingu.“;

c)

vkladá sa tento odsek:

„2a.   Poskytovateľ roamingu zašle roamingovému zákazníkovi oznámenie, keď sa úplne spotrebuje platný objem v rámci primeraného využívania týkajúci sa regulovaných hlasových alebo SMS roamingových služieb alebo sa dosiahne akákoľvek prahová hodnota týkajúca sa využívania, ktorá sa uplatňuje v súlade s článkom 6c. V uvedenom oznámení sa uvedie príplatok, ktorý sa uplatní na všetku dodatočnú spotrebu roamingového zákazníka týkajúcu sa regulovaných hlasových alebo SMS roamingových služieb. Každý zákazník má právo požadovať od poskytovateľa roamingu, aby mu prestal zasielať takéto oznámenia, a má právo kedykoľvek a bezplatne poskytovateľa roamingu požiadať, aby mu túto službu znova poskytol.“;

d)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Poskytovatelia roamingu poskytnú všetkým zákazníkom pri vzniku účastníckeho vzťahu úplné informácie o platných roamingových poplatkoch. Bez zbytočného odkladu poskytujú svojim roamingovým zákazníkom aj aktualizované informácie o platných roamingových poplatkoch vždy, keď v týchto poplatkoch nastane zmena.

Poskytovatelia roamingu následne zasielajú v primeraných intervaloch pripomienku všetkým zákazníkom, ktorí si zvolili inú tarifu.“

8.

Článok 15 sa mení takto:

a)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Automatická správa od poskytovateľa roamingu informuje roamingového zákazníka, že tento zákazník využíva regulované dátové roamingové služby, a poskytuje základné personalizované tarifné informácie o poplatkoch (v mene domácej faktúry, ktorú poskytuje domáci poskytovateľ zákazníka), ktoré sa vzťahujú na poskytovanie regulovaných dátových roamingových služieb tomuto roamingovému zákazníkovi v príslušnom členskom štáte, okrem prípadu, keď zákazník oznámil poskytovateľovi roamingu, že takéto informácie nepožaduje.

Uvedené základné personalizované tarifné informácie zahŕňajú informácie o:

a)

akejkoľvek politike primeraného využívania, ktorej roamingový zákazník podlieha v rámci Únie, a o príplatkoch, ktoré sa uplatňujú nad rámec limitov podľa tejto politiky primeraného využívania; a

b)

akomkoľvek príplatku, ktorý sa uplatňuje v súlade s článkom 6c.

Informácie sa doručujú na mobilné zariadenie roamingového zákazníka, napríklad prostredníctvom SMS správy, emailu alebo automaticky otváraného okna na mobilnom zariadení vždy, keď roamingový zákazník vstúpi na územie iného členského štátu, než je štát jeho domáceho poskytovateľa, a začne po prvýkrát využívať dátovú roamingovú službu v danom členskom štáte. Poskytujú sa bezplatne vhodnými prostriedkami prispôsobenými na uľahčenie ich príjmu a jednoduchého porozumenia, a to v momente, keď roamingový zákazník začne využívať regulovanú dátovú roamingovú službu.

Zákazník, ktorý oznámil svojmu poskytovateľovi roamingu, že nevyžaduje automatické tarifné informácie, má právo kedykoľvek a bezplatne požiadať poskytovateľa roamingu o opätovné poskytnutie tejto služby.“;

b)

vkladá sa tento odsek:

„2a.   Poskytovateľ roamingu zašle oznámenie, keď sa úplne spotrebuje platný objem v rámci primeraného využívania týkajúci sa regulovanej dátovej roamingovej služby alebo sa dosiahne akákoľvek prahová hodnota týkajúca sa využívania, ktorá sa uplatňuje v súlade s článkom 6c. V uvedenom oznámení sa uvedie príplatok, ktorý sa uplatní na všetku dodatočnú spotrebu roamingového zákazníka týkajúcu sa regulovaných dátových roamingových služieb. Každý zákazník má právo požadovať od poskytovateľa roamingu, aby mu prestal zasielať takéto oznámenia, a má právo kedykoľvek a bezplatne poskytovateľa roamingu požiadať, aby mu túto službu znova poskytol.“;

c)

v odseku 3 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„3.   Každý poskytovateľ roamingu umožní všetkým svojim roamingovým zákazníkom, aby si vedome a bezplatne zvolili službu, ktorou sa včas poskytujú informácie o akumulovanej spotrebe vyjadrenej v objeme alebo mene, v ktorej sa roamingovému zákazníkovi účtuje využívanie regulovaných dátových roamingových služieb a ktorá zaručuje, že bez zákazníkovho výslovného súhlasu akumulované výdavky za regulované dátové roamingové služby v priebehu určeného obdobia využívania, s výnimkou MMS správ účtovaných na jednotkovom základe, neprekročia stanovený finančný limit.“;

d)

v odseku 6 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„6.   Tento článok sa s výnimkou odseku 5, odseku 2 druhého pododseku a odseku 2a, a pokiaľ nie je v druhom a treťom pododseku tohto odseku uvedené inak, vzťahuje aj na dátové roamingové služby, ktoré využívajú roamingoví zákazníci cestujúci mimo Únie a ktoré poskytuje poskytovateľ roamingu.“

9.

Článok 16 sa mení takto:

a)

v odseku 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„Národné regulačné orgány prísne monitorujú a dohliadajú na poskytovateľov roamingových služieb využívajúcich ustanovenia článkov 6b, 6c a článku 6e ods. 3“;

b)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Národné regulačné orgány zverejňujú aktualizované informácie o uplatňovaní tohto nariadenia, najmä článkov 6a, 6b, 6c, 6e, 7, 9 a 12 spôsobom, ktorý zainteresovaným stranám umožní ľahký prístup k nim.“

10.

Článok 19 sa nahrádza takto:

„Článok 19

Preskúmanie

1.   Komisia začne do 29. novembra 2015 preskúmanie veľkoobchodného roamingového trhu s cieľom posúdiť opatrenia potrebné na zrušenie maloobchodných roamingových príplatkov do 15. júna 2017. Komisia preskúma okrem iného stupeň hospodárskej súťaže na vnútroštátnych veľkoobchodných trhoch, a predovšetkým posúdi úroveň vzniknutých veľkoobchodných nákladov a platných veľkoobchodných poplatkov a konkurenčnú situáciu prevádzkovateľov s obmedzeným geografickým rozsahom vrátane vplyvu obchodných dohôd na hospodársku súťaž, ako aj schopnosť prevádzkovateľov využívať úspory z rozsahu. Komisia posúdi aj vývoj hospodárskej súťaže na maloobchodných roamingových trhoch a akékoľvek zistiteľné riziko narušenia hospodárskej súťaže a investičných stimulov na domácich a navštívených trhoch. Pri posudzovaní opatrení potrebných na zrušenie maloobchodných roamingových príplatkov Komisia zohľadní potrebu zabezpečiť, aby prevádzkovatelia navštívenej siete dokázali pokryť všetky náklady na poskytovanie regulovaných veľkoobchodných roamingových služieb vrátane združených a spoločných nákladov. Komisia zohľadní aj potrebu zabrániť trvalému roamingu alebo neobvyklému používaniu alebo zneužívaniu veľkoobchodného prístupu k roamingu na iné účely, ako na poskytovanie regulovaných roamingových služieb pre zákazníkov poskytovateľov roamingu počas pravidelného cestovania týchto zákazníkov v rámci Únie.

2.   Komisia predloží do 15. júna 2016 správu Európskemu parlamentu a Rade o zisteniach preskúmania uvedeného v odseku 1.

K správe sa priloží príslušný legislatívny návrh, ktorému bude predchádzať verejná konzultácia, na účely zmeny veľkoobchodných poplatkov za regulované roamingové služby uvedené v tomto nariadení alebo prijatia iného riešenia zistených problémov na veľkoobchodnej úrovni s cieľom zrušiť do 15. júna 2017 maloobchodné roamingové príplatky.

3.   Komisia okrem toho každé dva roky po predložení správy uvedenej v odseku 2 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu. Každá správa zahŕňa okrem iného posúdenie:

a)

dostupnosti a kvality služieb vrátane služieb, ktoré predstavujú alternatívu k regulovaným maloobchodným hlasovým, SMS a dátovým roamingovým službám, najmä vzhľadom na technologický vývoj;

b)

stupňa hospodárskej súťaže na maloobchodných a veľkoobchodných roamingových trhoch, najmä konkurencieschopnosť malých, nezávislých alebo začínajúcich prevádzkovateľov vrátane vplyvu obchodných dohôd na hospodársku súťaž a stupňa prepojenia medzi prevádzkovateľmi;

c)

rozsahu, v akom uplatňovanie štrukturálnych opatrení ustanovených v článkoch 3 a 4 prinieslo výsledky pri rozvoji hospodárskej súťaže na vnútornom trhu s regulovanými roamingovými službami.

4.   S cieľom posúdiť vývoj konkurencieschopnosti na trhoch s roamingom v rámci Únie BEREC pravidelne zbiera z národných regulačných orgánov údaje o vývoji maloobchodných a veľkoobchodných poplatkov za regulované hlasové, SMS a dátové roamingové služby. Uvedené údaje oznamuje Komisii minimálne dvakrát ročne. Komisia ich zverejňuje.

Okrem toho BEREC na základe zozbieraných údajov pravidelne podáva správy o vývoji cien a modelov spotreby v členských štátoch, pokiaľ ide o domáce, ako aj roamingové služby, a o vývoji skutočných veľkoobchodných roamingových sadzieb za nevyváženú prevádzku medzi poskytovateľmi roamingu.

BEREC tiež každoročne zbiera informácie z národných regulačných orgánov o transparentnosti a porovnateľnosti rôznych taríf, ktoré prevádzkovatelia ponúkajú svojim zákazníkom. Komisia tieto údaje a zistenia zverejňuje.“

Článok 8

Zmena smernice 2002/22/ES

V článku 1 smernice 2002/22/ES sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Vnútroštátne opatrenia týkajúce sa prístupu koncových užívateľov k službám a aplikáciám alebo ich využívania prostredníctvom elektronických komunikačných sietí musia rešpektovať základné práva a slobody fyzických osôb, a to aj v súvislosti s právom na súkromie a právom na spravodlivý proces, ako sú vymedzené v článku 6 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.“

Článok 9

Doložka o preskúmaní

Komisia do 30. apríla 2019 a potom každé štyri roky preskúma články 3, 4, 5 a 6 a predloží o tom správu Európskemu parlamentu a Rade, ku ktorej budú v prípade potreby priložené vhodné návrhy s cieľom zmeniť toto nariadenie.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti a prechodné ustanovenia

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Uplatňuje sa od 30. apríla 2016 okrem týchto ustanovení:

a)

v prípade, že legislatívny akt, ktorý sa má prijať na základe návrhu uvedeného v článku 19 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 531/2012, je uplatniteľný 15. júna 2017, článok 7 bod 5 tohto nariadenia, pokiaľ ide o články 6a až 6d nariadenia (EÚ) č. 531/2012, článok 7 bod 7 písm. a) až c) tohto nariadenia a článok 7 bod 8 písm. a), b) a d) tohto nariadenia sa uplatňujú od uvedeného dátumu.

V prípade, že uvedený legislatívny akt nie je 15. júna 2017 uplatniteľný, článok 7 bod 5 tohto nariadenia, pokiaľ ide o článok 6f nariadenia (EÚ) č. 531/2012, sa naďalej uplatňuje, a to dovtedy, pokiaľ sa uvedený legislatívny akt nestane uplatniteľným.

V prípade, že sa uvedený legislatívny akt stane uplatniteľným po 15. júni 2017, článok 7 bod 5 tohto nariadenia, pokiaľ ide o články 6a až 6d nariadenia (EÚ) č. 531/2012 a článok 7 bod 7 písm. a) až c) tohto nariadenia a článok 7 bod 8 písm. a), b) a d) sa uplatňujú od dátumu uplatňovania uvedeného legislatívneho aktu;

b)

prenos vykonávacích právomocí na Komisiu v článku 7 bode 4 písm. c) tohto nariadenia a v článku 7 bode 5 tohto nariadenia, pokiaľ ide o článok 6d a článok 6e ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 531/2012, sa uplatňujú od 29. novembra 2015;

c)

článok 5 ods. 3 sa uplatňuje od 29. novembra 2015;

d)

článok 7 bod 10 tohto nariadenia sa uplatňuje od 29. novembra 2015.

3.   Členské štáty môžu ponechať do 31. decembra 2016 v platnosti vnútroštátne opatrenia vrátane samoregulačných mechanizmov účinné pred 29. novembrom 2015, ktoré nie sú v súlade s článkom 3 ods. 2 alebo 3. Príslušné členské štáty oznámia uvedené opatrenia Komisii do 30. apríla 2016.

4.   Ustanovenia vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1203/2012 (12) týkajúce sa technického postupu realizácie prístupu k miestnym dátovým roamingovým službám v navštívenej sieti sa naďalej uplatňujú na účely oddeleného predaja regulovaných maloobchodných dátových roamingových služieb až do prijatia vykonávacieho aktu uvedeného v článku 7 ods. 4 písm. c) tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 25. novembra 2015

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

N. SCHMIT


(1)  Ú. v. EÚ C 177, 11.6.2014, s. 64.

(2)  Ú. v. EÚ C 126, 26.4.2014, s. 53.

(3)  Pozícia Európskeho parlamentu z 3. apríla 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a pozícia Rady v prvom čítaní z 1. októbra 2015 (Ú. v. EÚ C 365, 4.11.2015, s. 1). Pozícia Európskeho parlamentu z 27. októbra 2015 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).

(4)  Smernica Komisie 2008/63/ES z 20. júna 2008 o hospodárskej súťaži na trhoch s koncovými telekomunikačnými zariadeniami (Ú. v. EÚ L 162, 21.6.2008, s. 20).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 33).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb (smernica univerzálnej služby) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 51).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 531/2012 z 13. júna 2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2012, s. 10).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(10)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

(11)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37).

(12)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1203/2012 zo 14. decembra 2012 o oddelenom predaji regulovaných maloobchodných roamingových služieb v Únii (Ú. v. EÚ L 347, 15.12.2012, s. 1).