EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1257

Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета от 17 май 1999 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА) и за изменение и отмяна на някои регламенти

OJ L 160, 26.6.1999, p. 80–102 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 025 P. 391 - 413
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 025 P. 391 - 413
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 025 P. 391 - 413
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 025 P. 391 - 413
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 025 P. 391 - 413
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 025 P. 391 - 413
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 025 P. 391 - 413
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 025 P. 391 - 413
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 025 P. 391 - 413
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 028 P. 134 - 156
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 028 P. 134 - 156
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 001 P. 93 - 115

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; отменен от 32005R1698

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1257/oj

03/ 28

BG

Официален вестник на Европейския съюз

134


31999R1257


L 160/80

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1257/1999 НА СЪВЕТА

от 17 май 1999 година

относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА) и за изменение и отмяна на някои регламенти

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 36 и 37 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (3),

като взе предвид становището на Комитета на регионите (4),

като взе предвид становището на Сметната палата (5),

(1)

като има предвид, че общата политика за развитие на селските райони следва да придружава и допълва останалите инструменти на Общата селскостопанска политика и по този начин да допринесе за постигането на целите на тази политика, определени в член 33, параграф 1 от Договора;

(2)

като има предвид, че съгласно член 33, параграф 2, буква а) от Договора при изработването на Общата селскостопанска политика и специалните методи за нейното прилагане следва да се отчете специфичният характер на селскостопанската дейност, произтичащ от социалната структура на селското стопанство и от структурната и природната неравнопоставеност между различните селскостопански райони;

(3)

като има предвид, че съгласно член 159 от Договора при прилагането на общите политики следва да бъдат отчетени целите, определени в членове 158 и 160 относно общата политика на икономическа и социална кохезия, и да се допринася за тяхното постигане; като има предвид, че мерките за развитие на селските райони трябва да допринасят за тази политика в районите с изоставащо развитие (цел № 1) и в районите, изправени пред структурни затруднения (цел № 2), определени от Регламент (ЕО) № 1260/1999 на Съвета от 21 юни 1999 г. относно установяване на общи разпоредби относно структурните фондове (6);

(4)

като има предвид, че мерките, насочени към подпомагане на подобряването на земеделските структури, са въведени в Общата селскостопанска политика още през 1972 г.; като има предвид, че в продължение на близо две десетилетия са правени опити за интегриране на селскостопанската структурна политика в по-широкия икономически и социален контекст на селските зони; като има предвид, че реформата в политиката от 1992 г. подчерта екологичното измерение на селското стопанство като най-голям ползвател на земя;

(5)

като има предвид, че политиката за селските райони понастоящем се осъществява посредством поредица от комплексни инструменти;

(6)

като има предвид, че през последните години селското стопанство трябва да се приспособи към новата действителност и към промените, произтичащи от развитието на пазара, пазарната политика, търговските правила, изискванията и предпочитанията на потребителите и следващото разширяване на Общността; като има предвид, че тези промени ще засегнат не само селскостопанските пазари, но също и местните икономики в селските райони най-общо; като има предвид, че политиката на развитие на селските райони трябва да цели възстановяването и засилването на конкурентоспособността на селските зони и следователно да допринася за запазването и създаването на работни места в тези зони;

(7)

като има предвид, че това развитие трябва да бъде насърчавано и подпомагано посредством реорганизация и опростяване на съществуващите инструменти за развитие на селските райони;

(8)

като има предвид, че тази реорганизация трябва да държи сметка за опита, придобит при прилагането на съществуващите инструменти, и да се основава на инструментите, прилагани съгласно настоящите приоритетни цели, насърчаващи развитието на селските райони чрез ускоряване на адаптирането на селските структури в рамките на реформата в Общата селскостопанска политика и улесняване на развитието и структурното адаптиране на селските зони (цели № 5а и № 5б), определени в Регламент (ЕИО) № 2052/88 на Съвета от 24 юни 1988 г. относно задачите на структурните фондове и тяхната ефективност и за координиране на техните дейности помежду им и с операциите на Европейската инвестиционна банка и на останалите съществуващи финансови инструменти (7) и в Регламент (ЕИО) № 4256/88 на Съвета от 19 декември 1988 г. относно установяване на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2052/88 за Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА), секция „Ориентиране“ (8), и мерките, въведени като съпътстващи мерки към реформата в Общата селскостопанска политика от 1992 г. с Регламент (ЕИО) № 2078/92 на Съвета от 30 юни 1992 г. относно методите за селскостопанско производство, съвместими с изискванията за опазване на околната среда, както и за поддържане на природното пространство (9), с Регламент (ЕИО) № 2079/92 на Съвета от 30 юни 1992 г. за установяване на общностен режим на помощи за ранно пенсиониране в селското стопанство (10) и с Регламент (ЕИО) № 2080/92 на Съвета от 30 юни 1992 г. относно установяване на общностен режим на помощи за мерките по отношение на горите в селското стопанство (11);

(9)

като има предвид, че в рамките на една реформирана политика за развитие на селските райони следва да се обхване съвкупността от селски райони на Общността;

(10)

като има предвид, че трите съпътстващи мерки, установени с реформата на Общата селскостопанска политика от 1992 г. (агроекология, ранно пенсиониране и залесяване), следва да бъдат допълнени с режим в полза на необлагодетелстваните зони и на зоните, изправени пред екологични трудности;

(11)

като има предвид, че е важно останалите мерки за развитие на селските райони да бъдат включени в програмите за интегрирано развитие в полза на районите от цел № 1 и да станат част от програмите в полза на районите от цел № 2;

(12)

като има предвид, че е целесъобразно мерките за развитие на селските райони да придружават и допълват пазарните политики в селските зони;

(13)

като има предвид, че е необходимо подпомагането на развитието на селските райони от ФЕОГА да се основава върху единна правна рамка, която да определя мерките, които могат да се ползват от подпомагане, техните цели и критериите за допускане;

(14)

като има предвид, че отчитайки разнообразието на селските зони на Общността, е целесъобразно политиката на развитие на селските райони да прилага принципа на субсидиарност; като има предвид, че следователно тази политика трябва да бъде възможно най-децентрализирана и да поставя ударението върху участието и върху подхода отдолу нагоре; като има предвид, че е важно критериите за допускане до помощи за развитие на селските райони да не надвишават необходимото за осъществяване на целите на политиката за развитие на селските райони;

(15)

като има предвид все пак, че съгласуваността с другите инструменти на Общата селскостопанска политика и с другите политики на Общността означава, че основните критерии за допускане до подпомагане се определят на общностно равнище; като има предвид по-специално, че неоправданото изкривяване на конкуренцията, произтичащо от мерките за развитие на селските райони, следва да се избягва;

(16)

като има предвид, че за гарантиране на гъвкавост и за опростяване на законодателството Съветът предоставя всички необходими правомощия по изпълнение на Комисията в съответствие с член 202, трето тире от Договора;

(17)

като има предвид, че селскостопанската структура в Общността се характеризира със съществуването на голям брой земеделски стопанства, в които липсват структурни условия, годни да осигурят задоволителен доход и условия за живот на земеделските производители и техните семейства;

(18)

като има предвид, че общностните инвестиционни помощи имат за цел модернизирането на земеделските стопанства и подобряването на тяхната функционалност;

(19)

като има предвид, че изискванията на Общността относно допускането до инвестиционни помощи трябва да бъдат опростени в сравнение със съществуващите изисквания, определени с Регламент (ЕО) № 950/97 на Съвета от 20 май 1997 г. относно повишаването на ефективността на земеделските структури (12);

(20)

като има предвид, че предоставянето на специфични придобивки на младите земеделски производители може да улесни не само тяхното установяване, но също така и структурното адаптиране на техните стопанства след първоначалното им установяване;

(21)

като има предвид, че развитието и специализацията на селското стопанство изискват подходящо равнище на обща, техническа и икономическа подготовка на лицата, заети с дейности в селското и в горското стопанство, по-специално по отношение на нови методи в управлението, производството и маркетинга;

(22)

като има предвид, че специални усилия са необходими за обучение на земеделските производители и тяхното информиране за земеделски методи, съвместими с екологията;

(23)

като има предвид, че ранното пенсиониране в селското стопанство трябва да бъде насърчавано, за да се подобри функционалността на земеделските стопанства, като се държи сметка за придобития опит в прилагането на Регламент (ЕИО) № 2079/92;

(24)

като има предвид, че подпомагането на необлагодетелстваните зони трябва да способства за непрекъснатото използване на земеделска земя, за опазването на природното пространство, запазването и насърчаването на устойчиви селскостопански системи;

(25)

като има предвид, че необлагодетелстваните зони трябва да бъдат класифицирани въз основа на общи критерии;

(26)

като има предвид, че няма необходимост от по-нататъшна класификация на необлагодетелстваните зони на общностно равнище;

(27)

като има предвид, че изискванията относно допускането до компенсаторни обезщетения трябва да бъдат определени с оглед гарантиране на ефективността на този режим на подпомагане и за гарантиране на постигането на неговите цели;

(28)

като има предвид, че, поради ограниченията относно използването на земеделските земи в зони с екологични рестрикции може да възникне необходимост от подпомагане на земеделските производители за решаване на техните специфични проблеми, произтичащи от въпросните ограничения;

(29)

като има предвид, че през следващите години следва да се предостави важна роля на агроекологичните инструменти за подпомагане на устойчивото развитие на селските зони и да се отговори на нарастващите изисквания на обществото по отношение на екологичните услуги;

(30)

като има предвид, че съществуващото агроекологично подпомагане съгласно Регламент (ЕИО) № 2078/92 трябва да бъде продължено за някои целеви екологични мерки, като се държи сметка за придобития опит в прилагането на този режим, подробно описан в доклад на Комисията, представен съгласно член 10, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2078/92;

(31)

като има предвид, че режимът на агроекологично подпомагане трябва да продължи да насърчава земеделските производители да бъдат в услуга на обществото като цяло чрез въвеждане или продължаване на земеделските практики, съвместими с нарастващите нужди от опазване и подобряване на околната среда, природните ресурси, почвата и генетичното разнообразие, както и от запазване на ландшафта и природното пространство;

(32)

като има предвид, че подобряването в преработката и реализацията на селскостопанските продукти трябва да се насърчава чрез подпомагане на инвестициите в тази област;

(33)

като има предвид, че това подпомагане може до голяма степен да се основава на съществуващите условия, понастоящем установени с Регламент (ЕО) № 951/97 на Съвета от 20 май 1997 г. относно подобряването на условията за преработка и реализация на селскостопанските продукти (13);

(34)

като има предвид, че следва да се гарантира, че тези инвестиции са осъществими и земеделските производители участват в икономическите придобивки от провежданото действие;

(35)

като има предвид, че горското стопанство е неразделна част от развитието на селските райони и мерките по отношение на горското стопанство трябва да бъдат включени в режима на подпомагане на развитието на селските райони; като има предвид, че подпомагането на горското стопанство трябва да избягва изкривяването на конкуренцията и следва да бъде без отражение по отношение на пазара;

(36)

като има предвид, че мерките по отношение на горското стопанство следва да бъдат приети в контекста на ангажиментите, поети от Общността и държавите-членки на международно равнище, и да се базират на програмите за горите на държавите-членки; като има предвид, че тези мерки трябва също така да отчитат и специфичните проблеми на промените в климата;

(37)

като има предвид, че мерките по отношение на горското стопанство трябва да се основават на мерките, предприети съгласно съществуващите режими, установени с Регламент (ЕИО) № 1610/89 на Съвета от 29 май 1989 г. относно определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 4256/88 по отношение на плана за развитие и оптимално използване на горите в селските зони на Общността (14) и с Регламент (ЕИО) № 867/90 на Съвета от 29 март 1990 г. относно подобряване на условията за преработка и реализация на горските продукти (15);

(38)

като има предвид, че залесяването на земеделските земи е от особено значение както от гледна точка на използването на почвата и за околната среда, така и като принос към увеличаването на определени горски ресурси; като има предвид, че съществуващото подпомагане на залесяването съгласно Регламент (ЕИО) № 2080/92 следва да бъде продължено, като се държи сметка за опита, придобит в прилагането на този режим, подробно описан в доклад на Комисията, представен в съответствие с член 8, параграф 3 от него;

(39)

като има предвид, че следва да се предоставят плащания за дейности по опазване и подобряване на екологичната стабилност на горите в някои зони;

(40)

като има предвид, че следва да се предоставят помощи за други мерки, свързани със селскостопанските дейности и тяхното преобразуване; като има предвид, че следва да се определи списък от мерки въз основа на опита и като се отчита необходимостта от това, развитието на селските райони да бъде поставено отчасти на основата на неселскостопански дейности и услуги, така че да бъде обърната тенденцията към икономически и социален упадък и обезлюдяване на селските райони; като има предвид, че мерките за премахване на неравенството и насърчаването на равните възможности за мъжете и жените трябва да бъдат подпомогнати;

(41)

като има предвид, че търсенето от страна на потребителите на биологично произведени селскостопански продукти и храни се увеличава; като има предвид, че по този начин се създава нов пазар за селскостопански продукти; като има предвид, че биологичното земеделие подобрява устойчивия характер на селскостопанските дейности и по този начин допринася за постигане на общите цели на настоящия регламент; като има предвид, че специфичните мерки за подпомагане на развитието на селските райони могат да се отнасят до производството, преработката и реализацията на биологично произведени селскостопански продукти;

(42)

като има предвид, че мерките за развитие на селските райони, които се допускат до помощи от Общността, трябва да бъдат в съответствие с общностното право и да са в съответствие с други общностни политики и други инструменти на Общата селскостопанска политика;

(43)

като има предвид, че в рамките на настоящия регламент подпомагането трябва да бъде изключено за някои мерки, ползващи помощи по силата на други инструменти на Общата селскостопанска политика, и по-специално тези, попадащи в обхвата на режимите за подпомагане съгласно общата организация на пазара, с изключенията, обосновани от обективни критерии;

(44)

като има предвид, че с оглед съществуващите помощи за групите на производителите и техните сдружения в няколко общи организации на пазара специфичното подпомагане на групите на производителите в рамките на развитието на селските райони не изглежда вече необходимо; като има предвид следователно, че режимът на помощите, установен с Регламент (ЕО) № 952/97 на Съвета от 20 май 1997 г. относно групите на производителите и техните сдружения (16), следва да бъде преустановен;

(45)

като има предвид, че финансирането на общностното подпомагане за съпътстващите мерки в области, различни от тези от цел № 1, трябва да е за сметка на секция „Гарантиране“ на ФЕОГА; като има предвид, че основните финансови правила, установени с Регламент (ЕО) № 1260/1999, бяха съответно изменени;

(46)

като има предвид, че финансирането на общностното подпомагане за мерките за развитие на селските райони в областите, обхванати от цел № 1, трябва да продължава да бъде за сметка на секция „Ориентиране“ на ФЕОГА с изключение на трите съществуващи съпътстващи мерки и на подпомагането за необлагодетелстваните зони и на зоните с екологични ограничения;

(47)

като има предвид, че по отношение на подпомагането на мерките за развитие на селските райони, обхванати от програмите на цели № 1 и № 2, Регламент (ЕО) № 1260/1999 трябва да се прилага по-специално към интегрираното планиране на въпросните мерки; като има предвид все пак, че правилата, отнасящи се до финансирането, трябва да отчитат финансирането на мерките от секция „Гарантиране“ в районите по цел № 2;

(48)

като има предвид, че мерките за развитие на селските райони, необхванати от планирането на цели № 1 и № 2, следва да подлежат на планиране за развитие на селските райони съгласно специфични правила; като има предвид, че процентът на подпомагане за тези мерки трябва да бъде диференциран според общите принципи, определени в член 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1260/1999, като се отчита в достатъчна степен изискването за социална и икономическа кохезия; като има предвид, че в резултат на това тези проценти на подпомагане трябва по принцип да бъдат диференцирани между зоните, обхванати от цел № 1, и тези по цел № 2 и останалите зони; като има предвид, че процентите, определени в настоящия регламент, са максималните проценти на общностно подпомагане;

(49)

като има предвид, че освен програмите за развитие на селските райони Комисията трябва да е в състояние да предприема мерки за проучвания на развитието на селските райони по собствена инициатива, независимо от инициативата за развитие на селските райони, предвидена в членове 19 и 20 от Регламент (ЕО) № 1260/1999;

(50)

като има предвид, че следва да бъдат установени подходящи правила за наблюдение и оценка на подпомагането на развитието на селските райони, като се използват за изходна база точно определени показатели, които следва да се съгласуват и установят преди изпълнението на програмата;

(51)

като има предвид, че мерките за развитие на селските райони трябва да се ползват от подпомагане от държавите-членки без каквото и да било съвместно финансиране от Общността; като има предвид, че с оглед значителното икономическо въздействие на тези помощи и за осигуряване на съответствие с мерките, ползващи се с подпомагане от Общността, и за опростяване на процедурите е необходимо да бъдат установени специфични правила за държавните помощи;

(52)

като има предвид, че следва да се предвиди възможност за приемане на преходни правила за улесняване на преминаването от съществуващите режими на подпомагане към новия режим на подпомагане на развитието на селските райони;

(53)

като има предвид, че новият режим на подпомагане, предвиден в настоящия регламент, заменя съществуващите режими на подпомагане, които трябва да бъдат отменени; като има предвид, че дерогациите, предвидени в действащите понастоящем режими за най-периферните райони и за островите в Егейско море, трябва също да бъдат отменени; като има предвид, че новите разпоредби, предвиждащи гъвкавост, адаптациите и дерогациите, необходими, за да се отговори на специфичните нужди на тези райони, ще бъдат установени при планирането на мерките за развитие на селските райони,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ЦЕЛИ

Член 1

1.   Настоящият регламент определя рамката на общностно подпомагане за устойчиво развитие на селските райони.

2.   Мерките за развитие на селските райони съпътстват и допълват останалите инструменти на Общата селскостопанска политика и допринасят за постигане на целите, определени в член 33 от Договора.

3.   Мерките за развитие на селските райони:

се включват в мерките, насърчаващи развитието и структурното приспособяване на районите с изоставащо развитие (цел № 1), и

съпътстват мерките за подпомагане на икономическото и социалното преобразуване на зоните, изправени пред структурни затруднения (цел № 2),

в засегнатите райони, като се вземат предвид специфичните цели на общностното подпомагане, определени в членове 158 и 160 от Договора, както и в Регламент (ЕО) № 1260/1999 и в съответствие с условията, определени в настоящия регламент.

Член 2

Подпомагането на развитието на селските райони, свързано със селскостопанските дейности и тяхното преобразуване, може да се отнася до:

подобряване на структурите в земеделските стопанства и структурите за преработката и реализацията на селскостопанските продукти,

преобразуване и преориентиране на земеделския производствен потенциал, въвеждане на нови технологии и повишаване на качеството на продуктите,

насърчаване на нехранителното производство,

устойчиво развитие на горското стопанство,

диверсификация на дейностите с оглед насърчаване на допълващите или заместващите дейности,

поддържане и укрепване на функционираща социална структура в селските зони,

развитие на икономически дейности и запазване и създаване на работни места с цел по-добро оползотворяване на съществуващия потенциал,

подобряване на условията на труд и живот,

запазване и насърчаване на нископроизводителни селскостопански системи,

защита и насърчаване на висока природна стойност и устойчиво земеделие, съобразено с екологичните изисквания,

премахване на неравенството и насърчаване на равните възможности за мъжете и жените посредством по-специално подпомагане на проекти, изработени и изпълнявани от жени.

Член 3

Подпомагането се предоставя за мерките за развитие на селските райони, определени в дял II, и при условията, определени в него.

ДЯЛ II

МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ГЛАВА I

ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА

Член 4

Подпомагането на инвестициите в земеделските стопанства допринася за подобряване на селскостопанските доходи и на условията за живот, труд и производство.

Инвестициите трябва да си поставят една или няколко от следните цели:

намаляване на себестойността на продукцията,

подобряване и пренасочване на производството,

повишаване на качеството,

защита и подобряване на природната среда, хигиенните условия и стандартите за хуманно отношение към животните,

насърчаване на диверсификацията на селскостопанските дейности.

Член 5

Подпомагането на инвестициите се предоставя на земеделски стопанства:

чиято икономическа функционалност може да бъде доказана,

които отговарят на минималните стандарти, отнасящи се до околната среда, хигиената и хуманното отношение към животните, и

в които земеделският стопанин притежава необходимите професионални умения и компетентност.

Член 6

Подпомагане не се предоставя за инвестиции, чиято цел е увеличаване на производството на продукти, за които не може да се намери нормална пазарна реализация.

Член 7

Държавите-членки установяват ограничения за общия размер на инвестициите, ползващи се с право на подпомагане.

Общият размер на помощта, изразена в проценти от обема на допустимите инвестиции, е ограничен до максимум 40 % и до 50 % за необлагодетелстваните райони. Когато инвестициите се извършват от млади земеделски производители, посочени в глава II, тези проценти могат да достигнат до максимум 45 % и до максимум 55 % за необлагодетелстваните райони.

ГЛАВА II

УСТАНОВЯВАНЕ НА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Член 8

1.   Помощите за установяване, насочени към улесняване на установяването на млади земеделски производители, се отпускат при следните условия:

земеделският производител е на възраст под 40 години,

земеделският производител притежава подходящи професионални умения и компетентност,

земеделският производител се установява в земеделско стопанство за първи път,

по отношение на земеделското стопанство:

i)

икономическата функционалност може да бъде доказана, и

ii)

отговаря на минималните стандарти по отношение на околната среда, хигиената и хуманното отношение към животните,

и

земеделският производител се е установил като ръководител на земеделското стопанство.

Когато младият земеделски производител не се установява като едноличен ръководител на земеделското стопанство, могат да бъдат прилагани специфични условия. Въпросните условия трябва да са еднакви с онези, които се изискват за млад земеделски производител, който се установява като едноличен ръководител на земеделско стопанство.

2.   Помощите за установяване могат да включват:

право на еднократна премия, чийто максимално допустим размер е уточнен в приложението,

субсидия за лихвите върху заеми, взети за покриване на разходи, свързани с установяването; капитализираната стойност на субсидията за лихвите не може да надвишава стойността на премията.

ГЛАВА III

ОБУЧЕНИЕ

Член 9

Подпомагането на професионално обучение допринася за подобряване на професионалните умения и компетентност на земеделските производители или на други лица, заети в селскостопанското и горското стопанство, и за тяхното преобразуване.

Обучението е насочено по-специално:

да подготви земеделските производители за качествено преориентиране на производството, прилагане на производствени практики, съвместими със запазването и подобряването на ландшафта и опазването на околната среда, хигиенните стандарти и хуманното отношение към животните, както и за придобиване на умения, необходими да ги направят способни да управляват икономически функциониращо стопанство, и

за подготвяне на горски стопани и други лица, заети с дейности в горското стопанство, за прилагане практики на управление на горското стопанство за подобряване на икономическите, екологичните и социалните функции на горите.

ГЛАВА IV

РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ

Член 10

1.   Подпомагането за ранно пенсиониране в селското стопанство допринася за следните цели:

осигуряване на доход на възрастните земеделски производители, които решават да прекратят селскостопанската си дейност,

насърчаване подмяната на възрастните земеделски производители със земеделски производители, които са в състояние да подобрят при необходимост икономическата функционалност на останалите земеделски стопанства,

смяна на предназначението на селскостопанските земи за неземеделска употреба, когато земята не може да се обработва при задоволителни условия на икономическа функционалност.

2.   Подпомагането на ранното пенсиониране може да включва мерки за осигуряване на доходи на земеделски работници.

Член 11

1.   Прехвърлителят на земеделско стопанство:

прекратява окончателно всякаква селскостопанска дейност; той може все пак да продължи да се занимава със селско стопанство с нетърговска цел и да си запази ползването върху постройките,

е на възраст най-малко 55 години, без да е достигнал нормалната пенсионна възраст към момента на прехвърлянето, и

е упражнявал селскостопанска дейност през последните десет години, предшестващи прехвърлянето.

2.   Приобретателят на земеделското стопанство:

встъпва в правата на прехвърлителя като ръководител на земеделското стопанство или поема изцяло или отчасти земите, освободени от прехвърлителя; икономическата функционалност на стопанството на приобретателя трябва да бъде подобрена в определен срок при условия, които следва да бъдат определени по отношение по-специално на професионални умения и компетентност, площ и обем работа или доход, в зависимост от районите и от вида производство,

да притежава подходящи професионални умения и компетентност, и

да поеме задължението да извършва селскостопанска дейност в земеделското стопанство за не по-малко от пет години.

3.   Селскостопанският работник трябва:

да прекрати всякаква селскостопанска дейност окончателно,

да бъде на възраст най-малко 55 години, без да е достигнал нормалната пенсионна възраст,

да е посветил на селско стопанство най-малко половината от трудовия си стаж като семеен помощник или селскостопански работник през предходните пет години,

да е работил в земеделското стопанството на прехвърлителя през период от време, равен на най-малко две години при пълно работно време, през четирите години, предшестващи ранното пенсиониране на прехвърлителя, и

да е включен в схема за социално осигуряване.

4.   Приобретател, който не е земеделец, може да бъде всяко лице или организация, която поема изцяло или част от освободените земи, за да ги използва за неземеделски цели, такива като горско стопанство или създаване на екологични резервати, при условия, съвместими с опазването или подобряването на качеството на околната среда и на природното пространство.

5.   Условията, определени в настоящия член, трябва да се прилагат през целия период, през който прехвърлителят получава помощ за ранно пенсиониране.

Член 12

1.   Максималният размер на сумата, отпускана за подпомагане от Общността, се определя в приложението.

2.   Продължителността на подпомагането за ранно пенсиониране не може да надвишава общо петнадесет години за прехвърлителя и десет години за селскостопанския работник. Подпомагането не може да продължава след навършване на седемдесет и пет години за прехвърлителя и не може да продължи след навършване на нормалната пенсионна възраст на работника.

Ако в случая на прехвърлителя нормалната пенсия при пенсиониране се изплаща от държавата-членка, подпомагането за ранно пенсиониране се отпуска под формата на добавка към пенсията, като се отчита размерът на националната пенсия при пенсиониране.

ГЛАВА V

НЕОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНИ РАЙОНИ И ЗОНИ С ЕКОЛОГИЧНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Член 13

Подпомагането за необлагодетелствани райони и зоните с екологични ограничения допринася за постигане на следните цели:

а)

обезщетения за природно необлагодетелствани райони:

за гарантиране на непрекъснато използване на селскостопанските земи и за поддържане на функционираща селска общност,

за опазване на природното пространство,

за поддържане и насърчаване на устойчиви системи на земеделие, които по-специално отчитат изискванията за опазване на околната среда;

б)

обезщетения за зони с екологични ограничения:

за гарантиране на спазването на екологичните изисквания и практики, съвместими с необходимостта от опазване на околната среда в зони с екологични ограничения.

Член 14

1.   Земеделските производители в необлагодетелствани райони могат да бъдат подпомагани с компенсаторни обезщетения.

2.   Компенсаторните обезщетения се отпускат на хектар селскостопанска земя за земеделските производители, които:

обработват минимална площ земеделска земя, която следва да бъде определена,

поемат задължението да продължат селскостопанската си дейност в необлагодетелстван район в продължение на най-малко пет години, считано от момента на първото плащане на компенсаторно обезщетение, и

прилагат обичайните добри селскостопански практики, съвместими с необходимостта от опазване на околната среда и поддържане на природното пространство, по-специално чрез устойчиво земеделие.

3.   В случаите, в които остатъчни вещества, забранени съгласно Директива 96/22/ЕО (17), или остатъчни вещества, разрешени съгласно цитираната директива, но използвани незаконно, бъдат открити в съответствие с разпоредбите на Директива 96/23/ЕО на Съвета (18) в животно, принадлежащо към стадо говеда на даден производител, или когато дадено неразрешено вещество или продукт или вещество или продукт, разрешено съгласно Директива № 96/22/ЕО, но притежавано незаконно, бъдат открити в стопанството на производителя под каквато и да била форма, последният се лишава от правото на компенсаторно обезщетение за календарната година, през която е установено въпросното нарушение.

В случай на повторно нарушение периодът на лишаване може, в зависимост от сериозността на нарушението, да бъде продължен до пет години считано от годината, през която е открито повторното нарушение.

В случай на възпрепятстване от страна на собственика или държателя на животните при провеждане на инспекциите и вземане на необходимите проби в изпълнение на национални планове за наблюдение на остатъчните вещества или при провеждане на разследвания и проверки, предвидени в Директива 96/23/ЕО, се прилагат санкциите, предвидени в първата алинея.

Член 15

1.   Компенсаторните обезщетения се установяват в такива размери, които:

са достатъчни, за да допринесат ефективно за обезщетяване за съществуващите неблагоприятни условия, и

не позволяват прекомерното обезщетяване.

2.   Компенсаторните обезщетения са надлежно диференцирани, като се отчитат:

положението и целите на развитие, характерни за района,

сериозността на постоянните неблагоприятни природни условия, засягащи селскостопанската дейност,

специфичните екологични проблеми, които трябва да бъдат разрешени по целесъобразност,

видът на производство и, при необходимост, икономическата структура на стопанството.

3.   Компенсаторните обезщетения се определени в максималните и минималните граници, установени в приложението.

Компенсаторните обезщетения, които са по-високи от максимално разрешения размер, могат да бъдат отпускани, при условие че средният размер на всички компенсаторни обезщетения, отпуснати на съответното равнище на планиране, не надвишава този максимален размер. Въпреки това в някои случаи, надлежно обосновани от обективни условия, държавите-членки могат за целите на изчисляването на средния размер да представят комбинация от няколко регионални програми.

Член 16

1.   Плащанията, предназначени да компенсират поетите разходи и загубите на приходи, могат да се предоставят на земеделски производители, подложени на ограничения в използването на земеделска земя, основани на правила на Общността относно опазването на околната среда, ако и доколкото тези плащания са необходими за разрешаване на специфични проблеми, произтичащи от въпросните правила.

2.   Плащанията се определят в такъв размер, че да се избегне прекомерното обезщетяване; това е особено необходимо в случай на плащания в необлагодетелствани райони.

3.   Максимално разрешеният размер за общностно подпомагане е определен в приложението.

Член 17

Необлагодетелстваните райони включват:

планински райони (член 18),

други необлагодетелствани райони (член 19), и

райони със специфични неблагоприятни условия (член 20).

Член 18

1.   Планински райони са тези, които се характеризират със значителни ограничения във възможностите за използване на земята и значително увеличаване на разходите за нейното обработване по причина на:

съществуването поради надморската височина на много тежки климатични условия, чието влияние основно се изразява в намаляване на сезона на растежа,

наличие, при по-ниска надморска височина, на силни наклони в по-голямата част от въпросната площ, които са прекалено стръмни, за да се използва техника, или които изискват използване на много скъпо оборудване, или

съчетание от тези два фактора, при което значимостта на неблагоприятните условия, произтичащи от всеки един от тях поотделно, е по-малка, но съчетанието между двата води до равностойни неблагоприятни условия.

2.   Зоните, разположени на север от шестдесет и втория паралел, и някои съседни зони се третират по същия начин като планински зони.

Член 19

Необлагодетелстваните райони, които са застрашени от запустяване и където е необходимо поддържането на природното пространство, са съставени от еднородни селскостопански земи от гледна точка на естествените условия на производство и трябва да отговарят на всичките характеристики, както следва:

наличие на слабо плодородни земи, негодни за обработване и чийто слаб потенциал не може да бъде подобрен без прекомерни разходи, и които се използват предимно за екстензивно животновъдство,

поради слабата производителност на природната среда получаване на резултати, значително по-ниски от средните по отношение на основните показатели, с които се характеризира икономическото състояние на селското стопанство,

слаба населеност или тенденция към намаляване на населението, което зависи предимно от селскостопанската дейност и чийто ускорен упадък може да застраши жизнеспособността на зоната и нейното непрекъснато обитаване.

Член 20

Необлагодетелстваните райони могат да включват и други зони, засегнати от специфични неблагоприятни условия, в които селскостопанската дейност трябва да бъде продължена, при необходимост и при някои условия, така че да бъде опазена или подобрена околната среда, да се поддържа природното пространство и да се запази туристическият потенциал на зоната или за да се защити бреговата линия.

Член 21

Общата площ на зоните, посочени в членове 16 и 20, не може да надвишава 10 % от общата територия на съответната държава-членка.

ГЛАВА VI

АГРОЕКОЛОГИЯ

Член 22

Подпомагането на методите за селскостопанско производство, предназначени за защита на околната среда и опазване на природното пространство (агроекология), допринася за постигане на целите на Общността в областта на селското стопанство и околната среда.

Това подпомагане е предназначено да насърчава:

формите на използване на селскостопанските земи, съвместими с опазването и подобряването на околната среда, на ландшафта и неговите характеристики, на природните ресурси, почвите и генетичното разнообразие,

преминаване към екстензивни методи на селскостопанска дейност, благоприятни за околната среда и за управлението на системите от пасбища със слаба интензивност,

запазването на застрашените обработваеми площи с висока природна стойност,

поддържането на ландшафта и традиционните характеристики на селскостопанските земи,

съобразяване на селскостопанската практика с екологичното планиране.

Член 23

1.   Подпомагане се предоставя на земеделските производители, които поемат агроекологични ангажименти за срок най-малко пет години. При необходимост може да бъде определен и по-дълъг срок за някои видове задължения предвид тяхното отражение върху околната среда.

2.   Агроекологичните задължения трябва да отиват по-далече от простото прилагане на обичайните добри земеделски практики.

Агроекологичните задължения трябва да осигуряват услуги, които не могат да бъдат предоставени чрез останалите мерки за подпомагане, като мерките за подпомагане на пазара или компенсаторните обезщетения.

Член 24

1.   Помощта, платена срещу поемането на агроекологични задължения, се предоставя ежегодно и се изчислява в зависимост от:

понесената загуба на приходи,

допълнителните разходи, произтичащи от задълженията, и

необходимостта от осигуряване на финансово поощрение.

Разходите за непроизводствени инвестиции, необходими за изпълнение на задълженията, могат също да бъдат взети предвид при изчисляването на размера на годишна помощ.

2.   Максимално допустимите годишни размери на общностно подпомагане се определят в приложението. Тези размери се основават на зоната на стопанисване, която е обхваната от поетите агроекологични задължения.

ГЛАВА VII

ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕРАБОТКАТА И НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРОДУКТИ

Член 25

1.   Помощта за инвестиции е предназначена да улесни подобряването и рационализацията на преработката и реализацията на селскостопанските продукти, както и да способства по този начин за повишаване на конкурентоспособността и на добавената стойност на въпросните продукти.

2.   Тази помощ допринася за постигането на една или няколко от следните цели:

ориентиране на производството в зависимост от предвидимото развитие на пазарите или за стимулиране на появата на нови пазари за селскостопанска продукция,

подобряване или рационализация на мрежата за реализация или процесите на преработка,

подобряване на представянето и опаковането на продуктите или способстване за по-добро оползотворяване или унищожаване на субпродуктите или отпадъците,

внедряване на нови технологии,

създаване на благоприятни условия за иновационни инвестиции,

подобряване и контрол на качеството,

подобряване и контрол на санитарните условия,

опазване на околната среда.

Член 26

1.   С помощ могат да се подпомагат лицата, отговорни в последна сметка за финансирането на инвестициите в предприятията:

чиято икономическа функционалност може да бъде доказана, и

които отговарят на минималните стандарти, изисквани в областта на опазването на околната среда, на хигиената и хуманното отношение към животните.

2.   Инвестициите трябва да допринасят за подобряване на положението в сектора на съответното базисно селскостопанско производство. Те трябва да осигуряват подходящо участие на производителите на базисни продукти в икономическите придобивки, които произтичат от тях.

3.   Съществуването на нормални пазари за съответните продукти трябва да бъде удостоверено с достатъчно доказателства.

Член 27

1.   Инвестициите се отнасят до преработката и реализацията на продуктите от приложение 1 към Договора, с изключение на продуктите на риболова.

2.   Инвестициите, които се ползват с право на помощи, съответстват на критерии за подбор, които определят приоритетите и посочват видовете инвестиции, които се изключват.

Член 28

1.   Изключват се от право на помощи инвестициите:

в търговията на дребно,

които са предназначени за реализацията или преработката на продукти с произход от трети страни.

2.   Общата стойност на помощта, изразена в проценти от общия обем на инвестициите, ползващи се с право на помощи, е ограничена до:

а)

50 % по отношение на районите, включени в цел № 1;

б)

40 % за останалите региони.

ГЛАВА VIII

ГОРСКО СТОПАНСТВО

Член 29

1.   Подпомагане се предоставя за горското стопанство с цел да се допринесе за запазването и развитието на икономическите, екологичните и социалните функции на горите в селските зони.

2.   Това подпомагане допринася за постигането на една или няколко от следните цели:

управление и устойчиво развитие на горите,

опазване и подобряване на горските ресурси,

разширяване на залесените площи.

3.   Това подпомагане се предоставя само по отношение на горите и площите, собственост на физически лица, на техните сдружения, на общини или техните сдружения. Това ограничение не се прилага за мерките, предвидени в член 30, параграф 1, шесто тире.

4.   Това подпомагане допринася за изпълнението на международните задължения, поети от Общността и от държавите-членки. Подпомагането трябва да се основава на националните и регионалните програми за залесяване или на равностойните инструменти, които трябва да държат сметка за задълженията, поети по време на срещите на министрите за опазване на горския фонд в Европа.

5.   Мерките, предложени в настоящия регламент, за зоните, класифицирани като зони с висок или среден риск от горски пожари съгласно Регламент (ЕИО) № 2158/92 от 23 юли 1992 г. относно защитата срещу пожари на горския фонд в Европейската общност (19), трябва да съответстват на програмите за опазване на горите, представени от държавите-членки в изпълнение на Регламент (ЕИО) № 2158/92.

Член 30

1.   Подпомагането на горското стопанство се отнася до една или до няколко от следните цели:

залесяване на площите, които не се допускат до подпомагане съгласно член 31, при условие че насажденията са приспособени към местните условия и са съвместими с околната среда,

инвестиции в горите, насочени към подобряване по-специално на тяхната икономическа, екологична и социална стойност,

инвестиции, предназначени за подобряване и рационализация на реколтата, преработката и реализацията на горските продукти; инвестициите, свързани с използването на горите като суровина, се ограничават до всички стопански дейности, предхождащи промишлената преработка,

завладяване на нови пазари в областта на използването и реализацията на горските продукти,

създаване на сдружения на горски стопани, учредени с цел подпомагане на техните членове за подобряване на управлението на горите по устойчив и ефективен начин,

възстановяване на потенциала на горското производство, увредено от природни бедствия и пожари, както и създаването на подходящи инструменти за превенция.

2.   Разпоредбите на глави I и VII, с изключение на член 7, втора алинея, се прилагат според случая за подпомагане на инвестициите.

Член 31

1.   Подпомагане се предоставя за залесяване на селскостопански земи, при условие че насажденията са адаптирани към местните условия и са съвместими с околната среда.

Подпомагането може да включва освен покриване на разходите по засяване:

годишна премия на залесен хектар, предназначена да покрие разходите за поддръжка за максимален период от пет години,

годишна премия на залесен хектар, предназначена да обезщети за максимален период от двадесет години загубата на доходи, произтичаща от залесяването и понесена от земеделските производители или от сдружения, които са обработвали земите преди тяхното залесяване, или от всякакви други юридически лица на частното право.

2.   Подпомагането на залесяването на селскостопански земи, стопанисвани от публични организации, покрива единствено разходите по установяването.

3.   Не се считат за допустими за подпомагане на залесяването селскостопанските земи:

на земеделските стопанства, ползващи се от помощи за ранно пенсиониране,

насажденията с коледни елхи.

В случай на насаждения от бързо растящи дървесни видове, обработвани краткосрочно, подпомагането на залесяването на селскостопански земи се предоставя единствено за покриване разходите по залесяването.

4.   Максимално допустимият размер на годишна премия на общностно подпомагане, предназначена за покриване на загубата на приходи, е посочен в приложението.

Член 32

1.   С оглед на:

опазването и подобряването на екологичното равновесие на горския фонд в случаите, когато защитната и екологичната функция на тези гори е от обществен интерес и когато разходите за мерките по опазване и подобряване на тези гори превишават приходите от горско стопанство,

поддържането на съоръженията за спиране на пожари чрез селскостопански мерки,

плащанията за съответните мерки се предоставят на бенефициерите, при условие че защитната и екологичната стойност на тези гори се гарантира по устойчив начин и мерките, които трябва да бъдат осъществени, са били определени с договор, и разходите за тях са били уточнени в договора.

2.   Плащанията се определят в границата между минималния и максималния размер, установен в приложението, въз основа на действителните разходи за осъществените мерки, предварително определени в договора.

ГЛАВА IХ

НАСЪРЧАВАНЕ НА АДАПТИРАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКИТЕ РАЙOНИ

Член 33

Подпомагане се предоставя за мерките, свързани със селскостопански дейности и с тяхното преобразуване и със селскостопанските дейности, които не попадат в приложното поле на всякакви други мерки, посочени в настоящия дял.

Тези мерки се отнасят до:

подобряване на земите,

комасация на земите,

създаване на услуги за подпомагане и управление на земеделието,

реализация на качествени селскостопански продукти,

основни услуги за селската икономика и селското население,

обновяване и развитие на селата и защита и опазване на селското наследство,

диверсификация на селскостопанските дейности и дейностите, близки до селското стопанство, с цел създаване на множество дейности или алтернативни доходи,

управление на селскостопанските водни ресурси,

развитие и подобряване на инфраструктурите, свързани с развитието на селското стопанство,

насърчаване на туристическите и занаятчийските дейности,

опазване на околната среда във връзка с развитието на селското и горското стопанство, опазване на ландшафта и подобряване на хуманното отношение към животните,

възстановяване на потенциала на селскостопанското производство, разрушен от природни бедствия, и въвеждане на подходящи инструменти за превенция,

финансово планиране.

ГЛАВА Х

ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ

Член 34

Подробни правила за прилагане на настоящия дял се приемат в съответствие с процедурата, установена в член 50, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1260/1999.

Тези правила определят по-специално:

условията за подпомагане на инвестициите в земеделски стопанства (членове от 4 до 7), включително и необходимите ограничения, произтичащи от прилагането на член 6,

периода и условията за подобряване на икономическата функционалност на земеделското стопанство и условията за използване на земите, освободени в случай на ранно пенсиониране (член 11, параграф 2),

условията за отпускане и изчисляване на компенсаторните обезщетения в необлагодетелстваните райни, включително в случай на съвместно използване на селскостопански земи (членове 14 и 15) и компенсаторни обезщетения в районите, изправени пред екологични затруднения (член 16),

условията, регулиращи агроекологичните ангажименти (членове 23 и 24),

критериите за подбор на инвестициите, насочени към подобряване на преработката и реализацията на селскостопански продукти (член 27, параграф 2),

условията, регулиращи мерките относно горското стопанство (глава VIII).

Съгласно същата процедура Комисията може да предвиди дерогация от член 28, параграф 1, второ тире в най-отдалечените региони, при условие че преработените продукти са предназначени за пазара на въпросния регион.

ДЯЛ III

ОБЩИ ПРИНЦИПИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ

ГЛАВА I

ОБЩИ ПРИНЦИПИ

Подглава I

Подпомагане от ФЕОГА

Член 35

1.   Общностното подпомагане за ранно пенсиониране (членове от 10 до 12) за необлагодетелстваните райони и зоните с екологични затруднения (членове от 13 до 21), агроекологията (членове от 22 до 24) и залесяването (член 31) се финансират от ФЕОГА, секция „Гарантиране“, в рамките на Общността.

2.   Общностното подпомагане за останалите мерки за развитие на селските райони се финансира от ФЕОГА:

секция „Ориентиране“ — в зоните, обхванати от цел № 1,

секция „Гарантиране“ — в зоните, необхванати от цел № 1.

3.   Подпомагането за мерките, посочени в член 33, шесто, седмо и девето тире, се финансира от ФЕОГА в зоните, включени в цели № 1 и 2, както и в зоните в преход, доколкото тяхното финансиране не се осигурява от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Член 36

1.   По отношение на подпомагането на мерките за развитие на селските райони, посочени в член 35, параграф 2:

в зоните, обхванати от цел № 1, се прилага Регламент (ЕО) № 1260/1999, допълнен със специфичните правила, съдържащи се в настоящия регламент,

в зоните, обхванати от цел № 2, се прилага Регламент (ЕО) № 1260/1999, допълнен със специфичните правила, съдържащи се в настоящия регламент, освен ако не е предвидено друго в настоящия регламент.

2.   По отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони, финансирани от ФЕОГА, секция „Гарантиране“, се прилагат специфичните правила на Регламент (ЕО) № 1258/1999 (20) и разпоредбите, приети за неговото прилагане, освен ако не е предвидено друго в настоящия регламент.

Подглава II

Съвместимост и съгласуваност

Член 37

1.   Подпомагане на развитието на селските райони се предоставя единствено за мерките, които са в съответствие с общностното право.

2.   Въпросните мерки трябва да бъдат съгласувани с останалите общностни политики и с мерките, предприети съгласно тези политики.

По-специално нито една мярка, попадаща в приложното поле на настоящия регламент, не се допуска до други режими на общностно подпомагане, ако е несъвместима с дадено особено условие, установено в настоящия регламент.

3.   Трябва също така да се гарантира съгласуваността между мерките, прилагани съгласно други инструменти на Общата селскостопанска политика, и по-специално между мерките за подпомагане на развитието на селските райони, от една страна, и мерките, произтичащи от общата организация на пазарите, и тези, отнасящи се до качеството на селскостопанската продукция и здравето, от друга страна, както и между различните мерки на подпомагане на развитието на селските райони.

Вследствие на това, никакво подпомагане съгласно настоящия регламент не може да се предоставя за:

мерките, попадащи в приложното поле на режимите на подпомагане, установени в рамките на общата организация на пазарите, при спазването на изключенията, обосновани от обективни критерии, които могат да бъдат определени съгласно член 50,

мерките, целящи подпомагане на научноизследователски проекти, насърчаване на селскостопански продукти или изкореняване на болестите по животните.

4.   Държавите-членки могат да установят допълнителни или по-рестриктивни условия по отношение на отпускането на общностни помощи за развитие на селските райони, при условие че тези мерки са съгласувани с целите и изискванията, определени в настоящия регламент.

Член 38

1.   Една и съща мярка не може да бъде предмет на плащане съгласно настоящия регламент и съгласно друг режим на общностно подпомагане.

2.   Кумулирането на няколко мерки за подпомагане по силата на настоящия регламент може да се допусне единствено при условие че тези мерки са съгласувани и са съвместими помежду си. При необходимост равнището на подпомагане може да се коригира.

Член 39

1.   Държавите-членки вземат всички необходими мерки, за да гарантират съвместимостта и съгласуваността на мерките за подпомагане на развитието на селските райони съобразно разпоредбите на настоящия регламент.

2.   Програмите в полза на развитието на селските райони, представени от държавите-членки, включват оценка на съвместимостта и съгласуваността на предприетите мерки за подпомагане и посочване на предприетите мерки за гарантиране на съвместимостта и съгласуваността.

3.   При необходимост мерките за подпомагане могат да бъдат преразгледани по-късно с оглед гарантирането на тяхната съвместимост и съгласуваност.

ГЛАВА II

ПЛАНИРАНЕ

Член 40

1.   Мерките за развитие на селските райони, финансирани от ФЕОГА, секция „Ориентиране“, се включват в програмите, отнасящи се до районите, обхванати от цел № 1, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1260/1999.

2.   Мерките за развитие на селските райони, различни от посочените в член 35, параграф 1, могат да бъдат включени в програмите, отнасящи се до районите, обхванати от цел № 2, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1260/1999.

3.   Останалите мерки за развитие на селските райони, които не са включени в програмите съобразно параграфи 1 и 2, се включват в програмите за развитие на селските райони, посочени в членове от 41 до 44.

4.   По отношение на подходящите мерки за развитие на селските райони държавите-членки могат също да предложат за одобрение разпоредби от общ характер, които са включени в програмите в съответствие с параграфи от 1 до 3, доколкото това позволява поддържане на еднородни условия.

Член 41

1.   Програмите за развитие на селските райони се изготвят на географското равнище, което се счита за най-подходящо. Програмите се изготвят от компетентните органи, определени от държавата-членка, и се предлагат от нея на Комисията след консултация с компетентните органи и организации на подходящо териториално равнище.

2.   Доколкото е възможно, мерките за подпомагане на развитието на селските райони, приложими в определена зона, трябва да бъдат включени в единен план. Ако е необходимо изготвяне на няколко плана, трябва да бъде посочено отношението между мерките, предвидени в различните планове, и да се следи за тяхната съвместимост и съгласуваност.

Член 42

Плановете за развитие на селските райони обхващат период от седем години, считано от 1 януари 2000 г.

Член 43

1.   Плановете за развитие на селските райони включват:

количествено описание на настоящото положение, показващо неравенствата, празнотите и потенциала за развитие, мобилизираните финансови ресурси и основните резултати от действията, предприети по време на предходния период на планиране, като се отчитат наличните резултати за оценка,

описание на предложената стратегия, нейните количествени цели и приоритетите, определени в областта на развитието на селските региони, както и обхванатата географска зона,

оценка на очакваното отражение в икономически, екологичен и социален аспект, включително в областта на заетостта,

обща финансова информационна таблица, обобщаваща националните и общностните финансови ресурси, предвидени за всеки един от приоритетите на развитието на селските райони, представени в рамките на плана, и когато планът се отнася до зони, обхванати от цел № 2, като се уточняват индикативните стойности на мерките за развитие на селските райони, предприети в тези зони по силата на член 33,

описание на мерките, предвидени за прилагане на плановете, по-специално на режимите за помощи, включително елементите, необходими за оценка на правилата на конкуренцията,

при необходимост информация относно нуждите от проучвания, демонстрационни проекти, от дейности по обучение и техническа помощ, свързани с подготовката, прилагането или адаптирането на съответните мерки,

определяне на компетентните органи и отговорните организации,

разпоредбите, установени с цел гарантиране на ефикасното и правилно прилагане на плановете, включително по отношение на надзора и оценката, както и на определянето на количествените показатели, използвани при оценяването, мерките относно контрола, санкциите и мерките за реклама,

резултатите от консултациите и определянето на асоциираните органи, както и на социалните и икономическите партньори на подходящи равнища.

2.   В своите планове държавите-членки:

предвиждат агроекологични мерки за териториите си като цяло в зависимост от специфичните им нужди,

осигуряват поддържането на необходимото равновесие между различните мерки за подпомагане.

Член 44

1.   Плановете за развитие на селските райони трябва да бъдат представени най-късно до шест месеца след влизане в сила на настоящия регламент.

2.   Комисията оценява предложените планове в зависимост от тяхната съгласуваност с настоящия регламент. Въз основа на тези планове Комисията одобрява документите за планиране в областта на развитието на селските райони съобразно метода, посочен в член 50, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1260/1999, в срок до шест месеца след представяне на плановете.

ГЛАВА III

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ И ИНИЦИАТИВИ НА ОБЩНОСТТА

Член 45

1.   В съответствие с член 21, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1260/1999 Комисията, следвайки процедурата, предвидена в член 50, параграф 2 от цитирания регламент, може да разшири приложното поле на мерките, допустими до финансова помощ от ФЕОГА, секция „Ориентиране“, освен това, което е предвидено в член 35, параграф 2 от настоящия регламент, както и финансирането на мерките, допустими до подпомагане съгласно Регламенти (ЕО) № 1783/1999 (21), (ЕО) № 1784/1999 (22) и (ЕО) № 1263/1999 (23), с цел прилагане на всички необходими мерки, предвидени по общностни инициативи за развитие на селските райони.

2.   ФЕОГА, секция „Гарантиране“, може по инициатива на Комисията да финансира проучвания във връзка с програмите в областта на развитието на селските райони.

ГЛАВА IV

ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ

Член 46

1.   Общностните помощи за развитието на селските райони, финансирани от ФЕОГА, секция „Гарантиране“, подлежат на финансово планиране и годишно счетоводство. Финансовото планиране се включва в планирането на развитието на селските райони (член 40, параграф 3) или в планирането, отнасящо се до цел № 2.

2.   Комисията определя първоначалните субсидии, разбити на годишна основа, отпускани на държавите-членки въз основа на обективни критерии, отчитащи специфичните положения и нужди, както и усилията, които трябва да бъдат направени по-специално в областта на околната среда, създаването на работни места и поддържането на ландшафта.

3.   Първоначалната субсидия се адаптира в зависимост от действителните разходи и ревизираните прогнози за разходите, представени от държавите-членки, като се държи сметка за целите на програмите и в зависимост от наличните ресурси и, като общо правило, в съответствие с интензивността на помощите за селските зони, обхванати от цел № 2.

Член 47

1.   Финансовите разпоредби, посочени в членове 31, 32 (с изключение на параграф 1, пета алинея), 34, 38 и 39 от Регламент (ЕО) № 1260/1999, не се прилагат за мерките за развитие на селските райони, обхванати от цел № 2.

Комисията предприема необходимите мерки, за да гарантира ефективното и съгласувано прилагане на въпросните мерки, като тези мерки трябва да отговарят най-малко на изисквания, равностойни на разпоредбите, определени в първата алинея, включително принципа за управление само от един управителен орган.

2.   Финансовото участие на Общността по мерките, обхванати от програмите за развитие на селските райони, се извършва в съответствие с принципите, установени в членове 29 и 30 от Регламент (ЕО) № 1260/1999.

В това отношение:

финансовото участие на Общността не трябва да надвишава 50 % от общите разходи, допустими до подпомагане, и да покрива по принцип най-малко 25 % от публичните разходи, допустими до подпомагане в зоните, които не са обхванати нито от цел № 1, нито от цел № 2,

по отношение на инвестициите, генериращи приходи, се прилагат размерите, определени в член 29, параграф 4, буква а), (ii) и (iii) и буква б), (ii) и (iii) от Регламент (ЕО) № 1260/1999; земеделските и горските стопанства, както и предприятията за преработка и търговия със селскостопански и горски продукти се считат в това отношение за предприятия по смисъла на член 29, параграф 4, точка б), (iii),

в рамките на планирането финансовото участие на Общността в мерките, предвидени в членове 22 и 24, достига до 75 % в зоните, обхванати от цел № 1, и до 50 % в останалите зони.

За тези плащания се прилага член 32, параграф 1, пета алинея от Регламент (ЕО) № 1260/1999.

3.   Финансовите помощи, отпускани от ФЕОГА, секция „Гарантиране“, могат да бъдат и под формата на аванси в рамките на изпълнението на програмата или на плащания въз основата на действително направени разходи.

ГЛАВА V

КОНТРОЛ И ОЦЕНКА

Член 48

1.   Комисията и държавите-членки осигуряват ефективен контрол на прилагането на програмите за развитие на селските райони.

2.   Контролът се осигурява посредством процедури, установени по взаимно съгласие.

Контролът се провежда посредством предварително определени и одобрени физически и финансови показатели.

Държавите-членки представят на Комисията годишен отчет за постигнатите резултати.

3.   При необходимост се създават комитети за контрол.

Член 49

1.   Оценката на мерките, включени в програмата за развитие на селските райони, се извършва в съответствие с принципите, установени в членове от 40 до 43 от Регламент (ЕО) № 1260/1999.

2.   ФЕОГА, секция „Гарантиране“, може в рамките на финансовите ресурси, отпуснати по програмите, да участва във финансирането на оценките, отнасящи се до развитието на селските райони в държавите-членки. По инициатива на Комисията ФЕОГА може да финансира и оценките на общностно равнище.

ГЛАВА VI

ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ

Член 50

Подробните правила за прилагане на настоящия дял се определят съобразно процедурата, установена в член 50, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1260/1999.

Те определят също и правилата за:

представяне на плановете за развитие на селските райони (членове от 41 до 44),

ревизия на документите за програмиране на развитието на селските райони,

финансово планиране, по-специално за осигуряване на бюджетна дисциплина (член 46) и участие във финансирането (член 47, параграф 2),

контрол и оценка (членове 48 и 49),

гаранция за съгласуваност между мерките за развитие на селските райони и мерките за подпомагане, произтичащи от търговските организации (член 37).

ДЯЛ IV

ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ

Член 51

1.   Освен ако не е предвидено друго в настоящия дял, членове от 87 до 89 от Договора се прилагат за помощите, отпускани от държавите-членки като мерки за подпомагане на развитието на селските райони.

Въпреки това членове от 87 до 89 от Договора не се прилагат за финансовото участие на държавите-членки в мерките, ползващи се от общностно подпомагане, попадащи в приложното поле на член 36 от Договора, в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент.

2.   Помощите за инвестициите в земеделските стопанства, които надвишават процентите, определени в член 7, са забранени.

Тази забрана не се прилага за помощите, предназначени за:

инвестиции, направени основно в обществен интерес, по отношение на запазването на традиционния ландшафт, оформен от селскостопанските и горските дейности, или преместване на селскостопански постройки,

опазването и подобряването на околната среда,

подобряването на условията на хигиена в животновъдните стопанства и за хуманно отношение към животните.

3.   Държавните помощи, отпускани на земеделските производители за компенсиране на неблагоприятни природни условия в необлагодетелстваните райони, са забранени, ако не отговарят на условията, посочени в членове 14 и 15.

4.   Държавните помощи, предназначени за подпомагане на земеделските производители, които поемат агроекологични ангажименти, неотговарящи на условията, определени в членове 22 — 24, са забранени. Въпреки това могат да бъдат отпускани допълнителни помощи, превишаващи максималните суми, определени в съответствие с разпоредбите на член 24, параграф 2, ако те са обосновани съгласно параграф 1 от цитирания член. При надлежно обосновани изключителни случаи може да бъде допусната дерогация по отношение на минималната продължителност на ангажиментите съобразно член 23, параграф 1.

Член 52

В рамките на приложното поле на член 36 от Договора държавната помощ, предназначена да осигури допълнително финансиране на мерките за развитие на селските райони, за които е предоставено подпомагане от Общността, се съобщава от държавите-членки и се одобрява от Комисията в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент като част от планирането по член 40. Член 88, параграф 3, първо изречение от Договора не се прилага за помощта, предмет на уведомлението.

ДЯЛ V

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 53

1.   Ако за улесняване на преминаването от настоящия режим на подпомагане към новия, установен с настоящия регламент, е необходимо предприемане на специфични мерки, въпросните мерки се определят от Комисията в съответствие с процедурата, предвидена в член 50, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1260/1999.

2.   Тези мерки се вземат преди всичко за да включат съществуващите действия на общностно подпомагане, одобрени от Комисията за период, който завършва след 1 януари 2000 г. или с неопределена продължителност, в рамките на режима на подпомагане на развитието на селските райони, установен с настоящия регламент.

Член 54

1.   Член 17 от Регламент (ЕИО) № 1696/71 на Съвета от 26 юли 1971 г. относно общата организация на пазарите в сектор хмел (24) се заменя със следния текст:

„Член 17

1.   Разпоредбите относно финансирането на Общата селскостопанска политика се прилагат за пазарите на продуктите, посочени в член 1, параграф 1, считано от датата на прилагане на предвидените в него разпоредби.

2.   Помощта, посочена в член 8, е предмет на съвместно финансиране от Общността.

3.   Държавите-членки изплащат на земеделските производители помощите по член 12 между 16 октомври и 31 декември на пазарната година, по отношение на която помощите се прилагат.

4.   Комисията, следвайки процедурата, установена в член 20, приема правилата за прилагане на настоящия член.“

2.   Член 6 от Регламент (ЕИО) № 404/93 на Съвета от 13 февруари 1993 г. относно общата организация на пазарите в сектор банани (25) се заменя със следния текст:

„Член 6

1.   Държавите-членки отпускат на признатите организации на производителите в рамките на пет години считано от датата на признаването им помощи за насърчаване на тяхното установяване и подпомагане на административното им управление.

2.2.   Тези помощи:

се определят за първата, втората, третата, четвъртата и петата година съответно на 5 %, 5 %, 4 %, 3 %, и 2 % от стойността на продадената продукция в рамките на организацията на производителите,

не надвишават действително направените разходи за учредяване и административно управление на съответната организация,

се изплащат на годишни траншове за период максимум от седем години считано от датата на признаването им.

Стойността на годишната продукция се изчислява въз основата на:

действително реализирания годишен обем,

получените средни производствени цени.

3.   Организациите на производителите, произхождащи от организации, които вече отговарят до голяма степен на условията на настоящия регламент, се допускат до помощи съгласно настоящия член единствено при условие че те са създадени в резултат на сливане, което да им позволи да постигнат по-ефективно целите, посочени в член 5. Обаче в такъв случай помощта се отпуска само за да покрие разходите по учредяване на организацията (разходи, поети в рамките на подготвителните работи, изготвянето на учредителния акт и на устава).

4.   Помощите, посочени в настоящия член, се съобщават на Комисията с доклад, изготвен от държавите-членки след приключване на всяка финансова година.“

3.   Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета от 28 октомври 1996 г. относно общата организация на пазарите в сектор плодове и зеленчуци (26) се изменя, както следва:

а)

в член 15 параграф 6 се заменя със следния текст:

„6.   В районите на Общността, където степента на организация на производителите е особено слаба, може да бъде разрешено на държавите-членки въз основата на надлежно обосновано искане да изплатят на организациите на производители национална финансова помощ, равна най-много на половината от финансовото участие на производителите. Тази помощ се прибавя към оперативния фонд.

За държавите-членки, където по-малко от 15 % от продукцията на плодове и зеленчуци се реализира на пазара от организации на производители и чието производство на плодове и зеленчуци представлява по-малко от 15 % от общата селскостопанска продукция, помощта, посочена в първата алинея, може да бъде отчасти възстановена от Общността по искане на заинтересованата държава-членка.“;

б)

член 52 се заменя със следния текст:

„Член 52

1.   Разходите, свързани с изплащането на общностното обезщетение за изтегляне от пазара и с общностното финансиране на оперативния фонд, специфичните мерки, посочени в член 17 и в членове 53, 54 и 55, както и проверките от експерти от държавите-членки, предоставени на Комисията съгласно член 40, параграф 1, се считат за интервенции, предназначени за стабилизиране на селскостопанските пазари по смисъла на член 1, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1258/1999 (27).

2.   Разходите, свързани с помощите, отпуснати от държавите-членки в съответствие с член 14 и с член 15, параграф 6, алинея втора, се считат за интервенции, предназначени за стабилизиране на селскостопанските пазари по смисъла на член 1, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1258/1999. Тези разходи се допускат до съвместно финансиране от Общността.

3.   Комисията в съответствие с процедурата, установена в член 46, приема правила за прилагане на параграф 2 от настоящия член.

4.   Разпоредбите на дял VI се прилагат, без да се засяга прилагането на Регламент (ЕИО) № 4045/89 на Съвета от 21 декември 1989 г. относно контрола от страна на държавите-членки на операциите, съставляващи част от системата на финансиране от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието, секция „Гарантиране“, и за отмяна на Директива 77/435/ЕИО (28).

Член 55

1.   Изброените по-долу регламенти се отменят:

Регламент (ЕИО) № 4256/88,

Регламенти (ЕО) № 950/97, (ЕО) № 951/97, (ЕО) № 952/97 и (ЕИО) № 867/90,

Регламенти (ЕИО) № 2078/92, (ЕИО) № 2079/92, (ЕИО) № 2080/92,

Регламент (ЕИО) № 1610/89.

2.   Следните разпоредби се заличават:

член 21 от Регламент (ЕИО) № 3763/91 (29),

член 32 от Регламент (ЕИО) № 1600/92 (30),

член 27 от Регламент (ЕИО) № 1601/92 (31),

член 13 от Регламент (ЕИО) № 2019/93 (32).

3.   Отменените регламенти и заличените разпоредби съгласно параграфи 1 и 2 съответно продължават да се прилагат за действията, които Комисията е одобрила съгласно цитираните регламенти преди 1 януари 2000 г.

4.   Директивите на Съвета и на Комисията относно приемане на списъци на необлагодетелствани райони и относно тяхното изменение в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 950/97 остават в сила, освен ако не бъдат изменени допълнително в рамките на програмите.

Член 56

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Той се прилага за общностното подпомагане от 1 януари 2000 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 май 1999 година.

За Съвета

Председател

K.-H. FUNKE


(1)  ОВ С 170, 4.6.1998 г., стр. 7.

(2)  Становище от 6 май 1999 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ С 407, 28.12.1998 г., стр. 210.

(4)  ОВ С 93, 6.4.1999 г., стр. 1.

(5)  ОВ С 401, 22.12.1998 г., стр. 3.

(6)  ОВ L 161, 26.6.1999 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 185, 15.7.1988 г., стр. 9. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 3193/94 (ОВ L 337, 24.12.1994 г., стр. 11).

(8)  ОВ L 374, 31.12.1988 г., стр. 25. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕИО) № 2085/93 (ОВ L 193, 31.7.1993 г., стр. 44).

(9)  ОВ L 215, 30.7.1992 г., стр. 85. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2272/95 на Комисията (ОВ L 288, 1.12.1995 г., стр. 35). Регламент, поправен с Регламент (ЕО) № 1962/96 на Комисията (ОВ L 259, 12.10.1996 г., стр. 7).

(10)  ОВ L 215, 30.7.1992 г., стр. 91. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 2773/95 на Комисията (ОВ L 288, 1.12.1995 г., стр. 37).

(11)  ОВ L 215, 30.7.1992 г., стр. 96. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 231/96 на Комисията (ОВ L 30, 8.2.1996 г., стр. 33).

(12)  ОВ L 142, 2.6.1997 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 2331/98 (ОВ L 291, 30.10.1998 г., стр. 10).

(13)  ОВ L 142, 2.6.1997 г., стр. 22.

(14)  ОВ L 165, 15.6.1989 г., стр. 3.

(15)  ОВ L 91, 6.4.1990 г., стр. 7.

(16)  ОВ L 142, 2.6.1997 г., стр. 30.

(17)  ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 3.

(18)  ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 10.

(19)  ОВ L 217, 31.7.1992 г., стр. 3. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 308/97 (ОВ L 51, 21.2.1997 г., стр. 2).

(20)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 103.

(21)  ОВ L 213, 13.8.1999 г., стр. 1.

(22)  ОВ L 213, 13.8.1999 г., стр. 5.

(23)  ОВ L 161, 26.6.1999 г., стр. 54.

(24)  ОВ L 175, 4.8.1971 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1554/97 (ОВ L 208, 2.8.1997 г., стр. 1).

(25)  ОВ L 47, 25.2.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1637/98 (ОВ L 210, 28.7.1998 г., стр. 28).

(26)  ОВ L 297, 21.11.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 857/1999 (ОВ L 108, 27.4.1999 г., стр. 7).

(27)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 103.

(28)  ОВ L 388, 30.12.1989 г., стр. 17. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 3235/94 (ОВ L 388, 28.12.1994 г., стр. 16).“

(29)  ОВ L 356, 24.12.1991 г., стр. 1.

(30)  ОВ L 173, 27.6.1992 г., стр. 1.

(31)  ОВ L 173, 27.6.1992 г., стр. 13.

(32)  ОВ L 184, 27.7.1993 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ТАБЛИЦА НА СУМИТЕ

Член

Предмет

EUR

 

8, параграф 2

Помощ за установяване

25 000

 

12, параграф 1

Помощ за ранно пенсиониране

15 000 (1)

за прехвърлител и за година

150 000

обща сума за прехвърлител

3500

за работник и за година

35 000

обща сума за работник

15, параграф 3

Минимално компенсаторно обезщетение

25 (2)

за хектар земя, използвана за земеделие

Максимално компенсаторно обезщетение

200

за хектар земя, използвана за земеделие

16

Максимално плащане

200

за хектар

24, параграф 2

Едногодишни култури

600

за хектар

Специализирани многогодишни култури

900

за хектар

Друга употреба на земята

450

за хектар

31, параграф 4

Максимална годишна премия за покриване на загуби, произтичащи от залесяване

 

 

— за земеделските производители или техните сдружения

725

за хектар

— .за всеки друг частноправен субект

185

за хектар

32, параграф 2

Минимално плащане

40

за хектар

Максимално плащане

120

за хектар


(1)  При спазването на общата максимална сума за прехвърлителя годишните максимални плащания могат да бъдат увеличени до два пъти предвид икономическата структура на земеделските стопанства на съответните територии и целта за ускоряване на адаптирането на селскостопанските структури.

(2)  Тази сума може да бъде намалена, така че да бъде отчетено географското положение или икономическата структура на земеделските стопанства в някои територии и с цел да бъде избегнато прекомерното компенсиране в съответствие с член 15, параграф 1, второ тире.


Top