EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0464

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/464 на Комисията от 26 март 2020 година за установяване на определени правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с необходимите документи за признаване със задна дата на периоди за целите на прехода към биологично производство, производството на биологични продукти и информацията, която е необходимо да бъде предоставяна от държавите членки (текст от значение за ЕИП)

C/2020/1772

OJ L 98, 31.3.2020, p. 2–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/11/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/464/oj

31.3.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 98/2


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/464 НА КОМИСИЯТА

от 26 март 2020 година

за установяване на определени правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с необходимите документи за признаване със задна дата на периоди за целите на прехода към биологично производство, производството на биологични продукти и информацията, която е необходимо да бъде предоставяна от държавите членки

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (1), и по-специално член 10, параграф 6, член 14, параграф 3, член 15, параграф 3, член 16, параграф 3, член 17, параграф 3 и член 26, параграф 7, буква г) от него,

като има предвид, че:

(1)

В глава III от Регламент (ЕС) 2018/848 се определят общите правила за производството на биологични продукти, докато подробните правила за производство се съдържат в приложение II към посочения регламент. За да се осигурят хармонизирани условия за изпълнението на същия регламент следва да бъдат определени някои допълнителни правила.

(2)

Преходът към метод на биологично производство изисква определени периоди на адаптиране на всички използвани средства. Изискваният период на преход към биологично производство започва най-рано след като земеделският стопанин или операторът, който произвежда водорасли или аквакултурни животни, е уведомил компетентните органи за дейността си. Като изключение и при определени условия предишен период може да бъде признат със задна дата като част от периода на преход към биологично производство. Следва да бъдат определени документите, които трябва да бъдат предоставени на компетентните органи с оглед признаването със задна дата на предишен период.

(3)

За да се гарантира спазването на високо равнище на хуманно отношение към животните, като се отчитат специфичните за съответния вид потребности в рамките на биологичното животновъдно производство, е необходимо да се определят гъстотата на животните, минималната повърхност на закритите и откритите площи и техните характеристики, както и техническите изисквания и характеристики за сгради и открити пространства за едър рогат добитък, овце, кози, еднокопитни животни, животните от семейство еленови, свине, домашни птици и зайци. Освен това следва да се определят и минималните периоди, които трябва да се спазват за хранене на бозаещи животни, за предпочитане с майчино мляко.

(4)

За да се гарантира спазването на високо равнище на хуманно отношение към животните, като се отчитат специфичните за съответния вид потребности в рамките на биологичното производство на аквакултурни животни, е необходимо също така да се определят правила по отношение на гъстотата на животните за отделните видове или групи видове, както и характеристиките на производствените системи и садковите системи за аквакултурните животни.

(5)

Преработените биологични продукти следва да се произвеждат, като се използват методи на преработка, които гарантират, че биологичните характеристики и качества на продуктите се запазват на всички етапи от биологичното производство. Предвид големия брой техники, използвани при преработката на хранителни продукти в биологичното производство, не е възможно съставянето на изчерпателен списък с всички разрешени техники. Поради това, като общо правило, техниките, които съответстват на принципите и приложимите производствени правила, определени в Регламент (ЕС) 2018/848, следва да се считат за разрешени при преработката на хранителни продукти в биологичното производство.

(6)

Що се отнася до някои техники, използвани при преработката на специфични биологични хранителни продукти, становищата на държавите членки обаче могат да се различават по отношение на съответствието на техниката с принципите и приложимите производствени правила, определени в Регламент (ЕС) 2018/848 за производството на специфични продукти. За тези случаи е необходимо да бъдат установени правила относно това как може да се оценява такава техника и, ако бъде потвърдено, че тя отговаря на тези принципи и производствени правила, Комисията да разреши използването ѝ за производство на специфични хранителни продукти, ако е целесъобразно — при определени условия.

(7)

Може да са необходими техники с йонообменни и адсорбционни смоли за производството на храните за кърмачета и преходните храни, както и преработените храни на зърнена основа и детски храни, визирани в член 1, параграф 1, букви а) и б) от Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета (2), така че да се изпълнят изискванията за състава, установени в посочения регламент и в актовете, приети на основание член 11, параграф 1 от същия регламент за съответните продукти, или за продукти, предмет на разпоредбите на Директива 2006/125/ЕО на Комисията (3). За тези категории продукти е необходимо да бъде разрешено използването на техники с йонообмен и адсорбция.

(8)

Подобно на разрешените за използване техники при преработката на хранителни продукти, не следва да се използват техники, които възстановяват свойства, загубени при преработката и съхранението на биологичен фураж, които коригират последствията от небрежна преработка на биологичен фураж или които иначе могат да бъдат подвеждащи по отношение на истинската природа на продуктите, предназначени за пускане на пазара като биологични.

(9)

Предвид големия брой техники, използвани при преработката на някои фуражни продукти в биологичното производство, съставянето на изчерпателен списък с всички разрешени техники не е възможно. Поради това, като общо правило, техниките, които съответстват на принципите и приложимите производствени правила, определени в Регламент (ЕС) 2018/848, следва да бъдат разрешени при преработката на фуражни продукти в биологичното производство.

(10)

Що се отнася до някои техники, използвани при преработката на специфични биологични фуражни продукти, становищата на държавите членки обаче могат да се различават по отношение на съответствието на техниката с принципите и приложимите производствени правила, определени в Регламент (ЕС) 2018/848. За тези случаи е необходимо да бъдат установени правила относно това как може да се оценява такава техника и, ако бъде потвърдено, че тя отговаря на тези принципи и на приложимите производствени правила, Комисията да разреши използването ѝ за производство на специфични фуражни продукти, ако е целесъобразно — при определени условия.

(11)

При органичното производство следва да се използват биологичен растителен репродуктивен материал, отглеждани по биологичен начин животни и ювенилни екземпляри от биологични аквакултури. За да се помогне на операторите в областта на биологичното производство да намират информация относно тяхното наличие, всяка държава членка следва да разполага със системи, даващи възможност на операторите, които предлагат на пазара биологичен растителен репродуктивен материал и растителен репродуктивен материал, произведен при прехода към биологично производство, отглеждани по биологичен начин животни или ювенилни екземпляри от биологични аквакултури, да направят публично достъпна информацията за своите запаси. По-специално следва да бъде публично достъпна подробна информация за онези видове, които те могат да доставят в достатъчни количества и в разумен срок. Веднъж годишно държавите членки следва да предоставят на Комисията в обобщен вид такава информация, както и информация относно дерогациите, предоставени в случай на липса на наличие.

(12)

Посадъчният материал се изключва от събирането и обмена на информация за биологичен растителен репродуктивен материал и растителен репродуктивен материал, произведен при прехода към биологично производство. Поради това, за да се гарантира хармонизиран подход, е целесъобразно да се даде определение за посадъчен материал.

(13)

За да се задоволят хранителните потребности от специфични протеинови съединения при млади домашни птици и свине с тегло до 35 kg, държавите членки могат да разрешат използването на небиологични протеинови фуражи в хранителния режим на домашните птици и свинете до 31 декември 2025 г. при спазване на строги условия. С оглед постепенното отпадане на тези различни дерогации, както и за целите на член 53, параграф 6, буква в) от Регламент (ЕС) 2018/848, Комисията следва текущо да следи за тяхното използване, като отчита настъпващите промени, що се отнася до наличието на биологични протеинови фуражи на пазара. За тази цел Комисията следва да разработи специален въпросник, а държавите членки следва да представят ежегодно на Комисията попълнен този въпросник, като в него ще бъде обобщавана събраната информация, отнасяща се до наличието на биологични протеинови фуражи и предоставените на птицевъди и свиневъди разрешения за използване на небиологични протеинови фуражи.

(14)

Държавите членки могат също така да създадат подобна система за информация относно наличностите по отношение на породите и генетичните линии, адаптирани към биологичното производство, или биологичните ярки. Предвид възможното постепенно отпадане на дерогациите за използване на отглежданите по небиологичен начин животни или ярки е важно да се събират данни относно наличността на отглеждани по биологичен начин породи и генетични линии, специално подбрани в съответствие с принципите и целите на биологичното производство. Поради това е необходимо подробно да се регламентират хармонизираните данни, които държавите членки да съобщават на Комисията и на другите държави членки.

(15)

Операторите, които отглеждат добитък в съответствие с Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (4) и Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията (5), ще трябва да адаптират производствените си системи, така че те да съответстват на новите специфични технически изисквания, установени в настоящия регламент, които засягат гъстотата на животните, структурните характеристики на помещенията на животните и свързаното с тях оборудване, наличните пространства и управление на земята, както и производствената система на стопанството като цяло. Това адаптиране ще изисква различни периоди от време в зависимост от степента на необходимата намеса с оглед спазването на новите изисквания, установени в настоящия регламент, при едновременно отчитане на текущото производство.

(16)

По-специално разпоредбите относно гъстотата на животните, минималната закрита и открита площ за ярки и мъжки пиленца от генетична линия на кокошки носачки, максималния обхват на откритите пространства за птичарници, максималния брой редове и необходимото оборудване за осигуряване на ефикасна система за отстраняване на оборския тор в птичарници с многоредова система могат да предполагат извършването на определени дейности, свързани с материалната база, и влагането на инвестиции, като например за изграждане наново на помещения за животните и придобиване на земя или пълно преустройство на помещенията за животните при някои стопанства или производствени единици, чието производство до момента е в съответствие с Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008. Ето защо за тези стопанства или производствени единици следва да се предвиди преходен период от максимум 8 години, считано от 1 януари 2021 г., за да им се даде възможност да извършат необходимото адаптиране с оглед спазване на новите изисквания.

(17)

Изискването по отношение на свинете, що се отнася до минималния процент от повърхността на откритата площ, която да се състои от здрава и плътна конструкция, може да предполага изграждането наново на външни съоръжения, както и промени в системата за събиране на оборския тор в стопанства или производствени единици, чието производство до момента е в съответствие с Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008. Ето защо за тези стопанства или производствени единици следва да се предвиди преходен период от максимум 8 години, считано от 1 януари 2021 г., за да им се даде възможност да извършат необходимото съществено обновяване на външните помещения за животните или замяна на оборудването с оглед спазване на новите изисквания.

(18)

Също така дължината на отворите между верандите и вътрешната част на птичарника, изискването за здрави и плътни прегради за домашните птици за угояване, различни от тези от вида Gallus gallus, както и специфичните изисквания относно кацалките и издигнатите повърхности за седене, могат да предполагат адаптиране на материалната база, като например обновяване на част от помещенията за животните и закупуване на ново оборудване за стопанства, чието производство до момента е в съответствие с Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008. Ето защо за тези стопанства или производствени единици следва да се предвиди преходен период от максимум 3 години, считано от 1 януари 2021 г., за да им се даде възможност да извършат необходимото адаптиране на помещенията за животните или замяна на оборудването с оглед спазване на новите изисквания.

(19)

И на последно място, методиката за изчисляване на минималната повърхност на закритите площи на птичарниците с външна част на сградата може да предполага съответно адаптиране, като например съществено намаляване на гъстотата на животните или обновяване на сградите при стопанства, чието производство до момента е в съответствие с Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008. Ето защо за тези стопанства или производствени единици следва да се предвиди преходен период от максимум 3 години, считано от 1 януари 2021 г., за да им се даде възможност да извършат необходимото адаптиране на техните бизнес планове или помещения за животните с оглед спазване на новите изисквания.

(20)

В интерес на яснотата и правната сигурност настоящият регламент следва да се прилага от датата на прилагане на Регламент (ЕС) 2018/848.

(21)

Предвидените в настоящия регламент мерки са съобразени със становището на Комитета за биологичното производство,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРЕХОД КЪМ БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО

Член 1

Документи, които е необходимо да бъдат представени с цел признаване със задна дата на предишен период

1.   За целите на член 10, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) 2018/848 операторът представя на компетентните органи в държавата членка, в която се осъществява дейността и в която стопанството на оператора е обект на системата за контрол, официалните документи, издадени от съответните компетентни органи, които доказват, че земеделските парцели, за които се иска признаване със задна дата на предишен период, са били обект на мерки, определени в програма, изпълнявана в съответствие с Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета (6), както и че на тези парцели не са използвани други продукти или вещества освен разрешените за употреба в биологично производство.

2.   За целите на член 10, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) 2018/848 операторът представя на компетентните органи в държавата членка, в която се осъществява дейността и в която стопанството на оператора е обект на системата за контрол, следните документи, които доказват, че земеделските парцели са били природни или земеделски площи и че най-малко през последните три години не са третирани с продукти или вещества, неразрешени за употреба в биологично производство, в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/848:

а)

карти, в които ясно е определен всеки земеделски парцел, включен в искането за признаване със задна дата, както и информация относно общата площ на тези парцели и, ако е приложимо, информация относно естеството и обема на текущото производство, както и, когато е възможно, техните геолокационни координати;

б)

подробен анализ на риска, направен от контролен или надзорен орган, за да се оцени дали някой земеделски парцел, включен в искането за признаване със задна дата, е бил третиран с продукти или вещества, неразрешени за употреба в биологично производство, най-малко през последните три години, като се вземат предвид по-специално размерът на общата площ, за която се отнася искането, както и агрономическите практики, прилагани през този период върху всеки парцел, който е предмет на искането;

в)

резултатите от лабораторните анализи, извършени от акредитирани лаборатории, на почвени и/или растителни проби, взети от контролния или надзорния орган от всеки земеделски парцел, идентифициран като рисков по отношение на замърсяване в резултат на третиране с продукти и вещества, неразрешени за употреба в биологично производство, въз основа на подробния анализ на риска, посочен в буква б);

г)

доклад от инспекция, извършена от контролния или надзорния орган, изготвен след физическа инспекция на оператора с цел проверка на изрядността на събраната информация относно земеделските парцели, включени в искането за признаване със задна дата;

д)

всички други релевантни документи, считани за необходими от контролния или надзорния орган във връзка с оценката на искането за признаване със задна дата;

е)

окончателно писмено изявление на контролния или надзорния орган, в което се посочва дали е оправдано признаването със задна дата на предишен период като част от преходния период и се уточнява периодът, от който се счита за биологичен всеки въпросен земеделски парцел, както и общата площ на земеделските парцели, които се ползват от признаването със задна дата на даден период.

ГЛАВА II

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ

РАЗДЕЛ 1

ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪК, ОВЦЕ, КОЗИ И ЕДНОКОПИТНИ ЖИВОТНИ

Член 2

Минимален период за хранене с майчино мляко

Mинималният период, който трябва да се спазва за хранене на бозаещите животни, за предпочитане с майчино мляко, посочен в точка 1.4.1, буква ж) от част II на приложение II към Регламент (ЕС) 2018/848, е:

а)

90 дни след раждането — за едър рогат добитък и еднокопитни животни;

б)

45 дни след раждането — за овце и кози.

Член 3

Гъстота на животните и минимална повърхност на закритите и откритите площи

Гъстотата на животните и минималната повърхност на закритите и откритите площи за едър рогат добитък, овце, кози и еднокопитни животни са определени в част I на приложение I.

Член 4

Характеристики на минималната повърхност на закритата площ и свързани с нея технически изисквания

Най-малко половината от минималната повърхност на закритата площ, определена в част I на приложение I за едър рогат добитък, овце, кози и еднокопитни животни, се състои от здрава и плътна конструкция, т.е. не се състои от летви или решетки.

РАЗДЕЛ 2

ЖИВОТНИ ОТ СЕМЕЙСТВО ЕЛЕНОВИ

Член 5

Минимален период за хранене с майчино мляко

Mинималният период, който трябва да се спазва за хранене на бозаещите животни от семейство еленови, за предпочитане с майчино мляко, посочен в точка 1.4.1, буква ж) от част II на приложение II към Регламент (ЕС) 2018/848, е 90 дни след раждането.

Член 6

Гъстота на животните и минимална повърхност на откритите площи

Гъстотата на животните и минималната повърхност на откритите площи за животните от семейство еленови са определени в част II на приложение I.

Член 7

Характеристики на загражденията на открито или кошарите и свързани с тях технически изисквания

1.   Животните от семейство еленови се отглеждат в заграждения на открито или кошари, като те имат достъп до пасища всеки път, когато условията позволяват това.

2.   Външните заграждения или кошарите се конструират така, че различните видове животни от семейство еленови да могат да бъдат разделяни, ако е необходимо.

3.   Всяко заграждение на открито или всяка кошара могат да бъдат обособени на две зони или да се намират непосредствено до друго заграждение на открито или кошара, така че последователно да могат да се извършват операциите по поддръжка във всяка зона или във всяко заграждение на открито или кошара.

Член 8

Изисквания по отношение на растителността и характеристики на защитните съоръжения и откритите пространства

1.   За животните от семейство еленови се осигуряват средства за визуална защита и за защита от атмосферните въздействия, за предпочитане под формата на естествени заслони, като например включване на групи дървета и храсти, части от гори или горска периферия в загражденията на открито или в кошарите; ако това не е възможно в достатъчна степен през цялата година, се осигуряват покрити с покрив изкуствени заслони.

2.   Загражденията на открито или кошарите за животни от семейство еленови са оборудвани със съоръжения или са покрити с растителност, която позволява на животните да изтъркват кадифе от рогата си.

3.   По време на късния етап от бременността и две седмици след раждането женските екземпляри имат достъп до покрити с растителност площи, които им позволяват да крият малките си.

4.   Оградите около загражденията на открито или кошарите се конструират така, че животните от семейство еленови да не могат да избягат.

РАЗДЕЛ 3

СВИНЕ

Член 9

Минимален период за хранене с майчино мляко

Mинималният период, който трябва да се спазва за хранене на бозаещи прасенца, за предпочитане с майчино мляко, посочен в точка 1.4.1, буква ж) от част II на приложение II към Регламент (ЕС) 2018/848, е 40 дни след раждането.

Член 10

Гъстота на животните и минимална повърхност на закритите и откритите площи

Гъстотата на животните и минималната повърхност на закритите и откритите площи за свине са определени в част III на приложение I.

Член 11

Характеристики на минималната повърхност на закритите и откритите площи и свързани с нея технически изисквания

Най-малко половината от минималната повърхност както на закритата, така и на откритата площ, определена в част III на приложение I, се състои от здрава и плътна конструкция, т.е. не от летви или решетки.

Член 12

Изисквания по отношение на растителността и характеристики на откритите пространства

1.   Откритите пространства трябва да са привлекателни за свинете. Когато е възможно, се дава предпочитание на полски площи с дървета или гори.

2.   Откритите пространства предлагат външните климатични условия, а също така осигуряват достъп до заслони и средства, които позволяват регулиране на телесната температура на свинете.

РАЗДЕЛ 4

ДОМАШНИ ПТИЦИ

Член 13

Определения

За целите на настоящия раздел се прилагат следните определения:

а)

„домашни птици за угояване“ означава домашни птици, които се отглеждат с цел производство на месо;

б)

„стадо“ в контекста на помещения в птичарници означава група птици, които се отглеждат заедно, без да се смесват с други видове домашни птици, и разполагат със собствени специални закрити и открити площи;

в)

„мъжко пиленце от генетична линия на кокошки носачки“ означава мъжко пиленце от генетична линия на кокошки носачки, което се отглежда с цел производство на месо;

г)

„угоена ярка“ означава женски екземпляр от вида Gallus gallus, който се отглежда с цел производство на месо и се заколва на минимална възраст 120 дни.

Член 14

Гъстота на животните и минимална повърхност на закритите и откритите площи

Гъстотата на животните и минималната повърхност на закритите и откритите площи за домашните птици са определени в част IV на приложение I.

Член 15

Характеристики на птичарниците и свързани с тях технически изисквания

1.   Птичарниците са конструирани така, че да предоставят на всички птици лесен достъп до откритите пространства. За тази цел се прилагат следните правила:

а)

външната граница на птичарника има отвори за вход/изход, които осигуряват пряк достъп до откритите пространства;

б)

всеки отвор за вход/изход е с размери, които отговарят на тези на птиците;

в)

птиците имат безпрепятствен достъп до отворите;

г)

отворите по външната граница на птичарника имат обща дължина от поне по 4 m за 100 m2 използваема площ от минималната повърхност на закритата площ на птичарника;

д)

когато отворите са разположени по-високо, се осигурява рампа.

2.   За птичарници с веранди се прилагат следните правила:

а)

както външната граница между вътрешната част на сградата и верандата, така и тази, която отделя верандата от откритото пространство, имат отвори за вход/изход, които осигуряват пряк достъп съответно до верандата или до откритото пространство;

б)

отворите от вътрешната част на сградата към верандата имат обща дължина от поне по 2 m за 100 m2 използваема площ от минималната повърхност на закритата площ на птичарника, а отворите от верандата към откритото пространство имат обща дължина от поне по 4 m за 100 m2 използваема площ от минималната повърхност на закритата площ на птичарника;

в)

използваемата площ на верандата не се взема предвид при изчисляването на гъстотата на животните и на минималната повърхност на закритите и откритите площи, определени в част IV на приложение I. При изчисляването на гъстотата на животните и на минималната повърхност на закритите площи, определени в част IV на приложение I, обаче може да се вземе предвид допълнителна покрита с покрив външна част на сграда, предназначена за домашни птици, изолирана по такъв начин, че да не бъде под въздействието на външните климатични фактори, стига да са изпълнени следните условия:

i)

да е напълно достъпна 24 часа в денонощието;

ii)

да отговаря на изискванията на точки 1.6.1 и 1.6.3 от част II на приложение II към Регламент (ЕС) 2018/848;

iii)

да отговаря на изискванията за отворите, установени за верандите в букви а) и б) от настоящия параграф;

г)

използваемата площ на верандата не се включва в общата използваема площ на птичарниците, която служи за угояване на домашни птици, посочена в точка 1.9.4.4, буква м) от част II на приложение II към Регламент (ЕС) 2018/848.

3.   За птичарници, които са разделени на отделни помещения, с цел в тях да се помещават много стада:

а)

помещенията гарантират, че контактът с другите стада е ограничен, както и това, че птиците от различни стада не могат да се смесват в птичарника;

б)

се прилага следната максимална численост на стадата в едно помещение на птичарника:

i)

3000 птици родители от вида Gallus gallus;

ii)

10 000 ярки;

iii)

4800 домашни птици за угояване от вида Gallus gallus;

iv)

2500 скопени петли;

v)

4000 угоени ярки;

vi)

2500 пуйки;

vii)

2500 гъски;

viii)

3200 мъжки пекински патици или 4000 женски пекински патици;

ix)

3200 мъжки мускусни патици или 4000 женски мускусни патици;

x)

3200 мъжки патици мюлари или 4000 женски патици мюлари;

xi)

5200 токачки;

в)

за домашните птици за угояване, различни от тези от вида Gallus gallus, помещенията се разделят от здрави и плътни прегради; такива здрави и плътни прегради осигуряват пълно физическо отделяне от пода до покрива на сградата на всяко едно помещение в птичарника;

г)

за птиците родители от вида Gallus gallus, кокошките носачки, ярките, мъжките пиленца от генетична линия на кокошки носачки и домашните птици за угояване от вида Gallus gallus помещенията се разделят от здрави и плътни прегради или полузатворени прегради или мрежи или решетки.

4.   В птичарниците могат да се използват многоредови системи. Когато се използват многоредови системи, се прилагат следните правила:

а)

многоредови системи могат да се използват само за птици родители от вида Gallus gallus, кокошки носачки, ярки за бъдещо производство на яйца, ярки за бъдещи птици родители и мъжки пиленца от генетична линия на кокошки носачки;

б)

при многоредовите системи на отглеждане използваемата площ е разположена на не повече от три реда, включително нивото на пода;

в)

повдигнатите редове се конструират така, че да се предотврати падането на изпражнения върху птиците от по-долните редове, и са оборудвани с ефикасна система за отстраняване на оборския тор;

г)

всички редове позволяват лесно инспектиране на птиците;

д)

многоредовите системи гарантират, че всички птици могат да се придвижват свободно и лесно до различните нива или до междинните зони;

е)

многоредовите системи са конструирани така, че да бъде осигурен за всички птици лесен и еднакъв достъп до откритите пространства.

5.   Птичарниците са оборудвани с кацалки и/или с издигнати повърхности за седене. Кацалките и/или издигнатите повърхности за седене се осигуряват за птиците от ранна възраст в размери или пропорции, съизмерими с големината на групата и на птиците, в съответствие с част IV на приложение I.

6.   Подвижните птичарници могат да се използват за домашни птици, при условие че се преместват редовно по време на производствения цикъл, за да се осигури наличието на растителност за птиците, и най-малко между всяка партида домашни птици. Посочената в раздели 4—9 от част IV на приложение I гъстота на животните при домашните птици за угояване може да достигне най-много 30 kg живо тегло/m2, стига площта на пода на подвижното помещение да не надвишава 150 m2.

Член 16

Изисквания по отношение на растителността и характеристики на откритите пространства

1.   Откритите пространства за домашните птици трябва да са привлекателни за птиците и да са напълно достъпни за всички птици.

2.   В случай на птичарници, които са разделени на отделни помещения с цел в тях да се помещават много стада, откритите пространства, които са свързани с всяко едно помещение, се отделят, за да се гарантира, че контактът с други стада е ограничен и че птиците от различни стада не могат да се смесват.

3.   Откритите пространства за домашни птици са покрити основно с растителност, съставена от най-различни растения.

4.   Откритите пространства осигуряват за птиците достатъчно на брой защитни съоръжения или заслони, или храсти, или дървета, разпределени в рамките на цялото открито пространство, за да се гарантира, че птиците използват балансирано цялото открито пространство.

5.   Растителността в откритото пространство се поддържа редовно, за да се намали възможността за излишък на хранителни вещества.

6.   Откритите пространства не се простират отвъд радиус от 150 m от най-близкия отвор за вход/изход на птичарника. Допустимо е обаче разширение до 350 m от най-близкия отвор на сградата, при условие че на територията на цялото открито пространство има равномерно разпределени достатъчно на брой заслони за предпазване от неблагоприятни метеорологични условия и хищници, като заслоните са най-малко четири на хектар. Що се отнася до гъските, откритото пространство трябва да позволява на птиците да задоволят хранителните си нужди от трева от паша.

РАЗДЕЛ 5

ЗАЙЦИ

Член 17

Минимален период за хранене с майчино мляко

Mинималният период, който трябва да се спазва за хранене на бозаещи зайци, за предпочитане с майчино мляко, посочен в точка 1.4.1, буква ж) от част II на приложение II към Регламент (ЕС) 2018/848, е 42 дни след раждането.

Член 18

Гъстота на животните и минимална повърхност на закритите и откритите площи

Гъстотата на животните и минималната повърхност на закритите и откритите площи за зайци са определени в част V на приложение I.

Член 19

Характеристики на подвижните или фиксираните помещения и свързани с тях технически изисквания

1.   По време на периода на паша зайците се държат в подвижни помещения, разположени върху пасища, или във фиксирани помещения с достъп до пасища.

2.   Извън периода на паша зайците могат да бъдат държани във фиксирани помещения с достъп до открито място с растителност, за предпочитане пасище.

3.   Подвижните помещения, разположени върху пасищата, се преместват възможно най-често, за да се осигури максимално използване на пасищата, и са конструирани така, че да е възможно зайците да пасат от пода.

Член 20

Характеристики на закритите и откритите площи и свързани с тях технически изисквания

1.   Закритата площ във фиксираните и подвижните помещения е конструирана така, че:

а)

височината ѝ да е достатъчна, за да могат зайците да застават с изпънати уши;

б)

в нея да могат да се помещават различни групи зайци и да се позволи запазването на целостта на котилото при преминаване към етапа на угояване;

в)

да е възможно мъжките зайци, бременните, както и репродуктивните женски зайци да са отделени от групата поради специални съображения, свързани с хуманното отношение към животните, и за ограничен период, при условие че могат да поддържат визуален контакт с другите зайци;

г)

да е възможно женският заек да се отдалечава от гнездото и да се връща в него, за да кърми малките;

д)

да осигурява:

i)

покрит заслон, включително достатъчно на брой тъмни убежища за всички категории зайци;

ii)

достъп до гнездата за всички женски зайци най-малко една седмица преди очакваната дата на раждане и най-малко до отбиването на малките;

iii)

достъп до достатъчно на брой гнезда за малките, т.е. минимум едно гнездо на кърмеща женска с малки;

iv)

материал за гризане от зайците.

2.   Откритата площ в съоръженията с фиксирани помещения е конструирана така, че:

а)

да има достатъчно на брой повдигнати платформи, които са равномерно разпределени върху минималната му повърхност;

б)

да е обградена от заграждения, които са достатъчно високи и дълбоки, за да предотвратят преодоляването им със скок или чрез издълбаване на дупки;

в)

ако включва външен участък с бетоново покритие, да е налице лесен достъп до частта от откритото място с растителността. Без такъв лесен достъп повърхността на участъка с бетоново покритие не може да бъде включена при изчисляването на минималната повърхност на откритата площ;

г)

да осигурява:

i)

покрит заслон, включително достатъчно на брой тъмни убежища за всички категории зайци;

ii)

материал за гризане от зайците.

Член 21

Изисквания по отношение на растителността и характеристики на откритите пространства

1.   Растителността на откритото място се поддържа редовно и то така, че да е привлекателна за зайците.

2.   По време на периода на паша пасищата се сменят на ротационен принцип редовно и се поддържат така, че да бъде оптимизирана пашата на зайците.

ГЛАВА III

АКВАКУЛТУРНИ ЖИВОТНИ

Член 22

Подробни правила за отделните видове или групи видове аквакултурни животни

Операторите, които произвеждат аквакултурни животни, спазват подробните правила за отделните видове или групи видове, определени в приложение II по отношение на гъстотата на животните и специфичните характеристики на производствените системи и на садковите системи.

ГЛАВА IV

ПРЕРАБОТЕНИ ХРАНИ И ФУРАЖИ

Член 23

Разрешени техники при преработката на хранителни продукти

1.   Само техники, които са в съответствие с принципите, установени в глава II на Регламент (ЕС) 2018/848, и по-специално съответните специфични принципи, приложими за преработката на биологични храни, установени в член 7, със съответните правила от глава III на посочения регламент, както и с подробните производствени правила, посочени в част IV на приложение II към него, са разрешени при преработката на хранителни продукти в биологично производство.

2.   Без да се засяга точка 3 от част VI на приложение II към Регламент (ЕС) 2018/848, техниките с йонообменни и адсорбционни смоли са разрешени, когато се използват за подготовката на биологични суровини:

а)

за продуктите, посочени съответно в букви а) и б) от член 1, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 609/2013, при условие че използването на тези техники е необходимо за изпълнение на изискванията на посочения регламент и на актовете, приети на основание член 11, параграф 1 от същия регламент за съответните продукти; или

б)

за продуктите, предмет на разпоредбите на Директива 2006/125/ЕО, при условие че използването на тези техники е необходимо за изпълнение на изискванията на същата директива.

3.   Когато държава членка счита, че конкретна техника следва да бъде оценена от гледна точка на спазването на принципите и правилата, посочени в параграф 1, или че някои специфични условия за използването на тази техника следва да бъдат включени в настоящия регламент, тя може да поиска Комисията да извърши такава оценка. За тази цел тя уведомява Комисията и другите държави членки за досието, в което се съдържат мотивите за подобно спазване или тези специфични условия, и гарантира, че досието е публично достъпно при спазване на законодателството на Съюза и на националното законодателство за защита на данните.

Комисията редовно публикува всички посочени в първа алинея искания.

4.   Комисията анализира досието, посочено в параграф 3. Ако в рамките на извършения от Комисията анализ се стигне до заключението, че с описаната в досието техника се спазват принципите и правилата, посочени в параграф 1, Комисията изменя настоящия регламент с цел изрично разрешаване на техниката, посочена в досието, или включване на специфичните ѝ условия за използване в настоящия регламент.

5.   Комисията преразглежда разрешението на техниките за преработка на биологични храни, включително тяхното описание и условията за употреба, когато са налични нови данни или са предоставени такива от държава членка.

Член 24

Разрешени техники при преработка на фуражи

1.   Само техники, които са в съответствие с принципите, установени в глава II на Регламент (ЕС) 2018/848, и по-специално съответните специфични принципи, приложими за преработката на биологични фуражи, установени в член 8, със съответните правила от глава III към посочения регламент и с подробните производствени правила, посочени в част V от приложение II към него, и които не възстановяват свойства, загубени при преработката и съхранението на биологични фуражи, които не коригират последствията от небрежна преработка или които иначе могат да бъдат подвеждащи по отношение на истинската природа на тези продукти, са разрешени при преработката на фуражи в биологично производство.

2.   Когато държава членка счита, че конкретна техника следва да бъде оценена от гледна точка на спазването на принципите и правилата, посочени в параграф 1, или че някои специфични условия за използването на тази техника следва да бъдат включени в настоящия регламент, тя може да поиска Комисията да извърши такава оценка. За тази цел тя уведомява Комисията и другите държави членки за досието, в което се съдържат мотивите за подобно спазване или тези специфични условия, и гарантира, че досието е публично достъпно при спазване на законодателството на Съюза и на националното законодателство за защита на данните.

Комисията редовно публикува всички посочени в първа алинея искания.

3.   Комисията анализира досието, посочено в параграф 2. Ако в рамките на извършения от Комисията анализ се стигне до заключението, че с описаната в досието техника се спазват принципите и правилата, посочени в параграф 1, Комисията изменя настоящия регламент с цел изрично разрешаване на техниката, посочена в досието, или включване на специфичните ѝ условия за използване в настоящия регламент.

4.   Комисията преразглежда разрешението на техниките за преработката на биологични фуражи, включително тяхното описание и условията за употреба, когато са налични или са предоставени такива от държава членка.

ГЛАВА V

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НАЛИЧИЕТО НА ПАЗАРА НА БИОЛОГИЧЕН РАСТИТЕЛЕН РЕПРОДУКТИВЕН МАТЕРИАЛ И РАСТИТЕЛЕН РЕПРОДУКТИВЕН МАТЕРИАЛ, ПРОИЗВЕДЕН ПРИ ПРЕХОДА КЪМ БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО, НА ОТГЛЕЖДАНИ ПО БИОЛОГИЧЕН НАЧИН ЖИВОТНИ И ЮВЕНИЛНИ ЕКЗЕМПЛЯРИ ОТ БИОЛОГИЧНИ АКВАКУЛТУРИ

Член 25

Информация, която е необходимо да бъде предоставяна от държавите членки

1.   Държавите членки предоставят изискуемата по силата на член 53, параграф 6, буква а) от Регламент (ЕС) 2018/848 информация за включване в базата данни, посочена в член 26, параграф 1, и в системите, посочени в член 26, параграф 2, а когато е приложимо — и в посочените в член 26, параграф 3 от същия регламент, в съответствие със спецификациите, съдържащи се в част I на приложение III към настоящия регламент.

2.   Държавите членки предоставят изискуемата по силата на член 53, параграф 6, буква б) от Регламент (ЕС) 2018/848 информация за дерогациите, предоставени в съответствие с точка 1.8.5 от част I на приложение II към същия регламент и точки 1.3.4.3 и 1.3.4.4 от част II на същото приложение, в съответствие със спецификациите, съдържащи се в част II на приложение III към настоящия регламент.

3.   Държавите членки предоставят изискуемата по силата на член 53, параграф 6, буква в) от Регламент (ЕС) 2018/848 информация за наличието на пазара на Съюза на биологични протеинови фуражи за домашни птици и свине и за разрешенията, предоставени съгласно точка 1.9.3.1, буква в) и точка 1.9.4.2, буква в) от част II на приложение II към посочения регламент в отговор на въпросник, адресиран ежегодно към държавите членки от Комисията

4.   Информацията, посочена в параграфи 1, 2 и 3, се предоставя във формàта и чрез системата, поставени на разположение от Комисията. Тази информация се предоставя всяка година до 30 юни и за първи път до 30 юни 2022 г. за 2021 година.

5.   Информацията, посочена в параграфи 1 и 2, получена от държавите членки по силата на член 53, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2018/848, се включва в базата данни, посочена в член 26, параграф 1, и в системите, посочени в член 26, параграф 2, а когато е приложимо— и в посочените в член 26, параграф 3 от същия регламент.

ГЛАВА VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ И ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 26

Преходни разпоредби

1.   Чрез дерогация от раздел 3 на глава II от настоящия регламент стопанствата или производствените единици, в които се държат свине в помещения, построени, ремонтирани или въведени в експлоатация преди началната дата на прилагане на настоящия регламент в съответствие с Регламент (ЕО) № 834/2007 и с Регламент (ЕО) № 889/2008, и при които е необходима съществена реконструкция на външните съоръжения, за да се спази посоченото в член 11 от настоящия регламент изискване най-малко половината от повърхността на откритата площ да се състои от здрава и плътна конструкция, се привеждат в съответствие с изискването на посочения член не по-късно от 1 януари 2029 г.

2.   Чрез дерогация от раздел 4 на глава II от настоящия регламент стопанствата или производствените единици с птичарници, построени, ремонтирани или въведени в експлоатация преди началната дата на прилагане на настоящия регламент в съответствие с Регламент (ЕО) № 834/2007 и с Регламент (ЕО) № 889/2008, и при които е необходимо обновяване на помещенията за животните, за да се спази изискването за общата дължина за отворите от вътрешната част на помещението до верандата, посочено в член 15, параграф 2, буква б) от настоящия регламент, се привеждат в съответствие с изискването на посочената буква не по-късно от 1 януари 2024 г.

3.   Чрез дерогация от раздел 4 на глава II от настоящия регламент стопанствата или производствените единици с птичарници с външна част на сградата, построена, ремонтирана или въведена в експлоатация преди началната дата на прилагане на настоящия регламент в съответствие с Регламент (ЕО) № 834/2007 и с Регламент (ЕО) № 889/2008, и при които е необходимо съществено намаление на гъстотата на животните в закритите площи или обновяване на сградите, за да се спазят изискванията във връзка с изчисляването на гъстотата на животните и минималните закрити площи, посочени в част IV на приложение I към настоящия регламент, при едновременно спазване на разпоредбата на член 15, параграф 2, буква в), се привеждат в съответствие с гореспоменатите разпоредби не по-късно от 1 януари 2024 г.

4.   Чрез дерогация от раздел 4 на глава II от настоящия регламент стопанствата или производствените единици с птичарници, построени, ремонтирани или въведени в експлоатация преди началната дата на прилагане на настоящия регламент в съответствие с Регламент (ЕО) № 834/2007 и с Регламент (ЕО) № 889/2008, и при които е необходимо обновяване на помещенията за животните или замяна на оборудването с цел спазване на изискванията относно здрави и плътни прегради, посочени в член 15, параграф 3, буква в), или на изискването относно кацалките или издигнатите повърхности за седене, посочено в член 15, параграф 5 от настоящия регламент, се привеждат в съответствие с гореспоменатите разпоредби не по-късно от 1 януари 2024 г.

5.   Чрез дерогация от раздел 4 на глава II от настоящия регламент стопанствата или производствените единици с птичарници с многоредова система, построени, ремонтирани или въведени в експлоатация преди началната дата на прилагане на настоящия регламент в съответствие с Регламент (ЕО) № 834/2007 и с Регламент (ЕО) № 889/2008, и при които е необходим основен ремонт на помещенията за животните или замяна на оборудването, за да се спазят изискванията относно максималния брой редове и относно системата за отстраняване на оборския тор, посочени съответно в член 15, параграф 4, букви б) и в) от настоящия регламент, се привеждат в съответствие с гореспоменатите букви не по-късно от 1 януари 2029 г.

6.   Чрез дерогация от раздел 4 на глава II от настоящия регламент стопанствата или производствените единици с птичарници, притежаващи открити пространства, разширени отвъд радиус от 150 m от най-близкия отвор за вход/изход на птичарника, построени, ремонтирани или въведени в експлоатация преди началната дата на прилагане на настоящия регламент в съответствие с Регламент (ЕО) № 834/2007 и с Регламент (ЕО) № 889/2008, и при които е необходимо съществено адаптиране на структурата на съоръженията или придобиване на допълнителна земя, за да се спази изискването за максималния радиус, посочено в член 16, параграф 6 от настоящия регламент, се привеждат в съответствие с горепосочената разпоредба не по-късно от 1 януари 2029 г.

7.   Чрез дерогация от раздел 2 на част IV от приложение I към настоящия регламент стопанствата или производствените единици, произвеждащи ярки в птичарници, построени, ремонтирани или въведени в експлоатация преди началната дата на прилагане на настоящия регламент в съответствие с Регламент (ЕО) № 834/2007 и с Регламент (ЕО) № 889/2008, и при които е необходимо съществено адаптиране на структурата на птичарниците или придобиване на допълнителна земя, за да се спазят правилата, установени в раздел 2 от част IV на приложение I към настоящия регламент, се привеждат в съответствие с разпоредбите относно гъстотата на животните и минималната повърхност на закритите и откритите площи за ярки и мъжки пиленца от генетична линия на кокошки носачки, съдържащи се в раздел 2 от част IV на приложение I към настоящия регламент, не по-късно от 1 януари 2029 г.

Член 27

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2021 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 март 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, храните за специални медицински цели и заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло и за отмяна на Директива 92/52/ЕИО на Съвета, директиви 96/8/ЕО, 1999/21/ЕО, 2006/125/ЕО и 2006/141/ЕО на Комисията, Директива 2009/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и регламенти (ЕО) № 41/2009 и (ЕО) № 953/2009 на Комисията (ОВ L 181, 29.6.2013 г., стр. 35).

(3)  Директива 2006/125/ЕО на Комисията от 5 декември 2006 г. относно преработени храни на зърнена основа и детски храни за кърмачета и малки деца (ОВ L 339, 6.12.2006 г., стр. 16).

(4)  Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ L 250, 18.9.2008 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРАВИЛА ЗА ГЪСТОТАТА НА ЖИВОТНИТЕ И МИНИМАЛНАТА ПОВЪРХНОСТ НА ЗАКРИТИТЕ И ОТКРИТИТЕ ПЛОЩИ ЗА ЖИВОТИНСКИ ВИДОВЕ, ПОСОЧЕНИ В ГЛАВА II

Част I: Гъстота на животните и минимална повърхност на закритите и откритите площи за едър рогат добитък, овце, кози и еднокопитни животни, посочени в член 3

1.   Едър рогат добитък

 

Закрита площ

(нетна площ на разположение на животните)

Открита площ

(площ за раздвижване, без пасища)

 

Минимално живо тегло (kg)

m2/глава добитък

m2/глава добитък

 

До 100

1,5

1,1

До 200

2,5

1,9

До 350

4,0

3

Над 350

5 с минимум 1 m2/100 kg

3,7 с минимум 0,75 m2/100 kg

Млекодайни крави

 

6

4,5

Бикове за разплод

 

10

30

2.   Овце и кози

 

Закрита площ

(нетна площ на разположение на животните)

Открита площ

(площ за раздвижване, без пасища)

 

m2/глава добитък

m2/глава добитък

Овце

1,5

2,5

Агнета

0,35

0,5

Кози

1,5

2,5

Ярета

0,35

0,5

3.   Еднокопитни животни

 

Закрита площ

(нетна площ на разположение на животните)

Открита площ

(площ за раздвижване, без пасища)

 

Минимално живо тегло (kg)

m2/глава добитък [големина на боксовете според височината на конете]

m2/глава добитък

Еднокопитни животни за разплод и угояване

До 100

1,5

1,1

До 200

2,5

1,9

До 350

4,0

3

Над 350

5 с минимум 1 m2/100 kg

3,7 с минимум 0,75 m2/100 kg

Част II: Гъстота на животните и минимална повърхност на откритите площи за животните от семейство еленови, посочени в член 6

Животни от семейство еленови

вид

Минимална повърхност на откритата площ за оградено място или за бокс

Гъстота на животните — максимален брой възрастни екземпляри  (*1) на хектар

Петнист елен

Cervus nippon

1 хектар

15

Лопатар

Dama dama

1 хектар

15

Благороден елен

Cervus elaphus

2 хектара

7

Еленът на отец Давид

Elaphurus davidianus

2 хектара

7

Повече от един екземпляр от семейство еленови

3 хектара

7, при положение че в стадото са налице благороден елен и еленът на отец Давид;

15, при положение че в стадото не са налице нито благороден елен, нито еленът на отец Давид

Част III: Гъстота на животните и минимална повърхност на закритите и откритите площи за свине, посочени в член 10

 

 

Закрита площ (нетна площ на разположение за свине, което означава вътрешните размери, включително коритата, но без да се включват хранилките, в които свинете не могат да лягат)

Открита площ

 

Минимално живо тегло (kg)

m2/глава добитък

m2/глава добитък

Свине майки с прасенца до отбиването

 

7,5 на свиня

2,5

Свине за угояване

Подрастващи прасета, прасета за разплод, женски нераждали свине, нерези за разплод

Не повече от 35 kg

0,6

0,4

Над 35 kg, но не повече от 50 kg

0,8

0,6

Над 50 kg, но не повече от 85 kg

1,1

0,8

Над 85 kg, но не повече от 110 kg

1,3

1

Над 110 kg

1,5

1,2

Женски свине за разплод

Суха бременна свиня

 

2,5

1,9

Мъжки свине за разплод

Нерез

 

6

10, ако кочините се използват за естествено заплождане

8

Част IV: Гъстота на животните и минимална повърхност на закритите и откритите площи за домашни птици, посочени в член 14 и в член 15, параграф 2, буква в) и параграф 6, и кацалки и издигнати повърхности за седене, посочени в член 15, параграф 5

1.   Птици родители от вида Gallus gallus, предназначени за производство на яйца за люпене за бъдещи кокошки носачки, и птици родители от вида Gallus gallus, предназначени за производство на яйца за люпене за бъдещо угояване на Gallus gallus:

Възраст

≥ 18 седмици

Гъстота на животните и минимална повърхност на закритата площ

Максимален брой птици за разплод на m2 от използваемата площ от закритата площ на птичарника

6

Кацалки за птици за разплод за бъдещи кокошки носачки

Минимум cm кацалка/птица

18

Гнезда

7 женски екземпляра в гнездо или, в случай на общо гнездо, 120 cm2/женски екземпляр

Гъстота на животните и минимална повърхност на откритата площ

Минимум m2 за птица в откритата площ

4

2.   Ярки и мъжки пиленца от генетична линия на кокошки носачки:

Гъстота на животните и минимална повърхност на закритата площ

Гъстота на животните на m2 от използваемата площ от закритата площ на птичарника

21 kg живо тегло/m2

Кацалки и/или издигнати повърхности за седене

Каквато и да е комбинация от кацалки и/или издигнати повърхности за седене, осигуряваща

минимум 10 cm кацалка/птица

или

минимум 100 cm2 издигнатa повърхност за седене/птица

Гъстота на животните и минимална повърхност на откритата площ

Минимум m2 за птица в откритата площ

1

3.   Кокошки носачки, включително генетични линии, които се отглеждат с двойно предназначение — както за производство на месо, така и за производство на яйца:

Гъстота на животните и минимална повърхност на закритата площ

Максимален брой птици на m2 от използваемата площ от закритата площ на птичарника

6

Кацалки

Минимум cm кацалка/птица

18

Гнезда

7 кокошки носачки в гнездо или, в случай на общо гнездо, 120 cm2/кокошка носачка

Гъстота на животните и минимална повърхност на откритата площ

Минимум m2 за птица в откритата площ

4

4.   Домашни птици за угояване от вида Gallus gallus:

Гъстота на животните и минимална повърхност на закритата площ

Гъстота на животните на m2 от използваемата площ от закритата площ на птичарника

21 kg живо тегло/m2

Кацалки и/или издигнати повърхности за седене

Каквато и да е комбинация от кацалки и/или издигнати повърхности за седене, осигуряваща

минимум 5 cm кацалка/птица

или минимум 25 cm2 издигната повърхност за седене/птица

Гъстота на животните и минимална повърхност на откритата площ за фиксирани птичарници

Минимум m2 за птица в откритата площ

4

Гъстота на животните и минимална повърхност на откритата площ за подвижни птичарници

Минимум m2 за птица в откритата площ

2,5

5.   Домашни птици за угояване от вида Gallus gallus: скопени петли и угоени ярки:

Гъстота на животните и минимална повърхност на закритата площ

Гъстота на животните на m2 от използваемата площ на закритата площ на птичарника

21 kg живо тегло/m2

Кацалки и/или издигнати повърхности за седене

Каквато и да е комбинация от кацалки и/или издигнати повърхности за седене, осигуряваща

минимум 5 cm кацалка/птица

или минимум 25 cm2 издигната повърхност за седене/птица

Гъстота на животните и минимална повърхност на откритата площ

Минимум m2 за птица в откритата площ

4

6.   Домашни птици за угояване, различни от тези от вида Gallus gallus: пуйки от вида Meleagris gallopavo, които се предлагат на пазара цели за печене или които са предназначени за разфасоване:

Гъстота на животните и минимална повърхност на закритата площ

Гъстота на животните на m2 от използваемата площ на закритата площ на птичарника

21 kg живо тегло/m2

Кацалки и/или издигнати повърхности за седене

Каквато и да е комбинация от кацалки и/или издигнати повърхности за седене, осигуряваща

минимум 10 cm кацалка/птица

или минимум 100 cm2 издигната повърхност за седене/птица

Гъстота на животните и минимална повърхност на откритата площ

Минимум m2 за птица в откритата площ

10

7.   Домашни птици за угояване, различни от тези от вида Gallus gallus: Гъски от вида Anser anser domesticus:

Гъстота на животните и минимална повърхност на закритата площ

Гъстота на животните на m2 от използваемата площ на закритата площ на птичарника

21 kg живо тегло/m2

Гъстота на животните и минимална повърхност на откритата площ

Минимум m2 за птица в откритата площ

15

8.   Домашни птици за угояване, различни от тези от вида Gallus gallus: пекински патици от вида Anas platyrhynchos domesticus, мускусни патици от вида Cairina moschata и хибриди и патици мюлари от вида Cairina moschata × Anas platyrhynchos:

Гъстота на животните и минимална повърхност на закритата площ

Гъстота на животните на m2 от използваемата площ от закритата площ на птичарника

21 kg живо тегло/m2

Гъстота на животните и минимална повърхност на откритата площ

Минимум m2 за птица в откритата площ

4,5

9.   Домашни птици за угояване, различни от вида Gallus gallus: Токачки от вида Numida meleagris f. domestica:

Гъстота на животните и минимална повърхност на закритата площ

Гъстота на животните на m2 от използваемата площ от закритата площ на птичарника.

21 kg живо тегло/m2

Кацалки и/или издигнати повърхности за седене

Каквато и да е комбинация от кацалки и/или издигнати повърхности за седене, осигуряваща

минимум 5 cm кацалка/птица

или минимум 25 cm2 издигната повърхност за седене/птица

Гъстота на животните и минимална повърхност на откритата площ

Минимум m2 за птица в откритата площ

4

Част V: Гъстота на животните и минимална повърхност на закритите и откритите площи за зайци, посочени в член 18

1.   За закрита площ

 

Закрита площ

(нетна площ, която може да се използва от животно, с изключение на платформи, m2/заек) за местата за почивка

Фиксирани помещения

Закрита площ

(нетна площ, която може да се използва от животно, с изключение на платформи, m2/заек) за местата за почивка

Подвижни помещения

 

Кърмещи женски с малки до отбиването

0,6 m2/женска с малки, ако живото тегло на женската е под 6 kg

0,72 m2/женска с малки, ако живото тегло на женската е над 6 kg

0,6 m2/женска с малки, ако живото тегло на женската е под 6 kg

0,72 m2/женска с малки, ако живото тегло на женската е над 6 kg

 

Бременни женски и репродуктивни женски зайци

0,5 m2/бременна женска или репродуктивна женска, ако живото ѝ тегло е под 6 kg

0,62 m2/бременна женска или репродуктивна женска, ако живото ѝ тегло е над 6 kg

0,5 m2/бременна женска или репродуктивна женска, ако живото ѝ тегло е под 6 kg

0,62 m2/бременна женска или репродуктивна женска, ако живото ѝ тегло е над 6 kg

Зайци за угояване от отбиването до клането

Зайци за подмяна (от края на угояването до 6 месеца)

0,2

0,15

Възрастни мъжкари

0,6

1, ако мъжкарят получи женски за оплождане

0,6

1, ако мъжкарят получи женски за оплождане

2.   За откритата площ

 

Открита площ (открито място с растителност, за предпочитане пасище)

(нетна площ, която може да се използва от животно, с изключение на платформи, m2/заек)

Фиксирани помещения

Открита площ

(нетна площ, която може да се използва от животно, с изключение на платформи, m2/заек)

Подвижни помещения

Кърмещи женски с малки до отбиването

2,5 m2/женска с малки

2,5 m2/женска с малки

Бременни женски/Репродуктивни женски

2,5

2,5

Зайци за угояване от отбиването до клането

Зайци за подмяна (от края на угояването до 6 месеца)

0,5

0,4

Възрастни мъжкари

2,5

2,5


(*1)  Два екземпляра от семейство еленови до 18-месечна възраст се броят за един екземпляр.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПОДРОБНИ ПРАВИЛА ЗА ГЪСТОТАТА НА ЖИВОТНИТЕ И СПЕЦИФИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ СИСТЕМИ И САДКОВИТЕ СИСТЕМИ ЗА АКВАКУЛТУРНИТЕ ЖИВОТНИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 22

Част I: Пъстървови риби в прясна вода

Кафява пъстърва (Salmo trutta) — дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss) — сивен (Salvelinus fontinalis) — сьомга (Salmo salar) — арктически сивен (Salvelinus alpinus) — липан (Thymallus thymallus) — езерен голец (или сива пъстърва) (Salvelinus namaycush) — дунавска пъстърва (Hucho hucho)

Производствени системи

Системите за угояване в стопанствата трябва да се захранват от отворени системи. Дебитът трябва да гарантира най-малко 60 % насищане с кислород за животните и да им осигурява оптимални условия, както и отстраняване на отпадните води от стопанството.

Максимална гъстота на животните

Пъстървови видове, неизброени: под 15 kg/m3

Сьомга: 20 kg/m3

Кафява пъстърва и дъгова пъстърва: 25 kg/m3

Арктически сивен: 25 kg/m3

Част II: Пъстървови риби в морска вода

Сьомга (Salmo salar) — кафява пъстърва (Salmo trutta) — дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss)

Максимална гъстота на животните

10 kg/m3 в мрежени заграждения

Част III: Треска (Gadus morhua) и други от семейство Трескови (Gadidae), лаврак (Dicentrarchus labrax), кралска каракуда (Sparus aurata), горбил (Argyrosomus regius), калкан (Psetta maxima [= Scopthalmus maximux]), червена морска каракуда (Pagrus pagrus [= Sparus pagrus]), червен горбил (Sciaenops ocellatus) и други от семейство Спаридови (Sparidae) и риби зайци (Siganus spp.)

Производствени системи

В садкови системи в открити води (мрежени заграждения/клетки) с минимална скорост на морските течения, за да бъдат осигурени оптимални условия за рибите, или в отворени системи на сушата.

Максимална гъстота на животните

За риба, различна от калкан: 15 kg/m3

За калкан: 25 kg/m2

Част IV: Лаврак, кралска каракуда, горбил, кефалови (Liza, Mugil) и змиорка (Anguilla spp.) в землени басейни в приливно-отливните зони и крайбрежните лагуни

Садкова система

Традиционни солници, преустроени в производствени единици за аквакултура, и подобни басейни от землен тип в приливно-отливните зони

Производствени системи

Обменът на водата трябва да е достатъчен за осигуряване на доброто състояние на вида. Най-малко 50 % от дигите трябва да имат растително покритие. Задължително се използват пречиствателни басейни на основата на влажни зони.

Максимална гъстота на животните

4 kg/m3

Част V: Есетрови риби в прясна вода

Обхванати видове: Семейство Acipenser

Производствени системи

Водният поток във всяка единица за отглеждане трябва да е достатъчен за осигуряване на доброто състояние на животните.

Отпадните води трябва да бъдат с качество, равностойно на качеството на постъпващата вода.

Максимална гъстота на животните

30 kg/m3

Част VI: Риби във вътрешни води

Обхванати видове: семейство Шаранови (Cyprinidae) и други подобни видове, отглеждани в поликултура, включително костур, щука, сом, корегонусови риби, есетра.

Костур (Perca fluviatilis), отглеждан в монокултура

Производствени системи

В рибовъдни басейни, които трябва периодично да се източват напълно, и в езера. Езерата трябва да са предназначени само за биологично производство, което се отнася и до отглеждането на култури върху площите на сушата.

Зоната за уловената риба трябва да е оборудвана с отвор за входяща чиста вода, който да бъде с размери, осигуряващи оптимални условия на рибата. След улова рибата трябва да се съхранява в чиста вода.

Около вътрешните водоеми трябва да се поддържат зони с естествена растителност като буферна зона към външните сухоземни участъци, които не са част от производствената дейност, съгласно правилата за биологично производство на аквакултури.

„Поликултурно отглеждане“ с цел угояване трябва да се прилага, при условие че надлежно се спазват определените в настоящите спецификации критерии за другите видове езерни риби.

Максимална гъстота на животните

Общата произведена продукция от вид се ограничава до 1500 kg риба за хектар годишно (посочвана като добив поради специфичните характеристики на производствената система).

Максимална гъстота на животните само за костур, отглеждан в монокултура

20 kg/m3

Част VII: Бели скариди и сладководни скариди (Macrobrachium spp.)

Производствени системи

Местоположението трябва да бъде в неплодородни глинести райони, за да се сведе до минимум въздействието от изграждането на басейна върху околната среда. При изграждането на басейните трябва да се използва съществуващата естествена глина.

Максимална гъстота на животните

Сеитба: максимално 22 личинки в постларвен стадий/m2

Максимална моментна биомаса: 240 g/m2

Част VIII: Раци

Обхванати видове: Аstаcus аstаcus.

Максимална гъстота на животните

Дребни раци (< 20 mm): 100 екземпляра на m2.

Средно големи раци (20—50 mm): 30 екземпляра на m2.

Възрастни раци (> 50 mm): 5 екземпляра на m2, при условие че са осигурени подходящи убежища.

Част IX: Мекотели и бодлокожи

Производствени системи

Парагади, плаващи конструкции, дънно отглеждане, мрежени торби, мрежени клетки, сандъчета, мрежи тип фенер, вертикални пръти тип „бушо“ и други садкови системи. При отглеждането на миди върху плаващи конструкции броят на колекторните въжета не може да надвишава едно въже на квадратен метър от площта на повърхнината. Максималната дължина на колекторното въже не може да надвишава 20 m. Разреждането на колекторните въжета не може да се извършва по време на производствения цикъл, но се разрешава тяхното разделяне, без да се увеличава посадката.

Част X: Тропически сладководни риби: млечна риба (Chanos chanos), тилапия (Oreochromis spp.), сиамски пангасий (Pangasius spp.)

Производствени системи

Басейни и мрежени клетки

Максимална гъстота на животните

Pangasius: 10 kg/m3

Oreochromis: 20 kg/m3


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 25

Част I: Информация от базата данни, посочена в член 26, параграф 1, и от системите, посочени в член 26, параграф 2, а когато е приложимо — от посочените в член 26, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2018/848

1.

Информацията относно наличието на биологичен растителен репродуктивен материал и растителен репродуктивен материал, произведен при прехода към биологично производство, с изключение на посадъчен материал, но включващ посадъчен материал за картофи, за всяка специфична категория, запазена в базата данни, посочена в член 26 параграф 1 или в системите, посочени в член 26, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 2018/848, включва следното:

научно и общоприето наименование (общоприето и латинско наименование);

сорт или наименование на хетерогенния материал;

налично количество, произведено при прехода към биологично производство, според прогнозните изчисления на операторите (общ брой единици или тегло на семената);

налично биологично количество според прогнозните изчисления на операторите (общ брой единици или тегло на семената);

брой оператори, които са въвели информация на доброволна основа съгласно член 26, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/848.

За целите на настоящата точка, „посадъчен материал“ означава младо растение с произход от семе, а не от резници.

2.

Информацията относно наличността на ювенилни екземпляри от биологични аквакултури за всеки вид, въведена в системите, посочени в член 26, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) 2018/848, включва следното:

вид и род (общоприето и латинско наименование);

породи и генетични линии, когато е приложимо;

жизнен стадий (като например яйца, дребна риба, ювенилни екземпляри) като такъв на разположение за продажба като биологичен;

налично количество според прогнозните изчисления на операторите;

здравен статус в съответствие с Директива 2006/88/ЕО на Съвета (1);

брой оператори, които са въвели информация на доброволна основа съгласно член 26, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/848.

3.

Информацията относно наличността на биологични екземпляри за всеки вид, въведена в системите, посочени в член 26, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) 2018/848, включва следното:

вид и род (общоприето и латинско наименование);

породи и генетични линии;

производствени цели: за месо, за мляко, с двойно предназначение или за развъждане;

жизнен стадий: възрастни или млади животни (например едър рогат добитък на възраст под 6 месеца, възрастно говедо);

налично количество (общ брой животни) според прогнозните изчисления на операторите;

здравен статус в съответствие с хоризонталните правила за здраве на животните;

брой оператори, които са въвели информация на доброволна основа съгласно член 26, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/848.

4.

Когато е уместно, информацията относно наличието на биологични породи и генетични линии, адаптирани към биологичното производство за видовете, посочени в член 26, точка 3 от Регламент (ЕС) 2018/848, включва следното:

вид и род (общоприето и латинско наименование);

породи и генетични линии;

производствени цели: за месо, за мляко, с двойно предназначение или за развъждане;

налично количество (общ брой животни) според прогнозните изчисления на операторите;

здравен статус в съответствие с хоризонталните правила за здраве на животните;

брой оператори, които са въвели информация на доброволна основа съгласно член 26, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2018/848.

5.

Когато е уместно, информацията относно наличието на биологични ярки, посочени в член 26, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2018/848, включва следното:

вид и род (общоприето и латинско наименование);

породи и генетични линии;

производствени цели: за месо, за яйца, с двойно предназначение или за развъждане;

налично количество (общ брой животни) според прогнозните изчисления на операторите;

система за отглеждане (показва дали е на различни нива);

здравен статус в съответствие с хоризонталните правила за здраве на животните;

брой оператори, които са въвели информация на доброволна основа съгласно член 26, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2018/848.

Част II: Информация относно предоставените дерогации в съответствие с точка 1.8.5 от част I на приложение II към Регламент (ЕС) 2018/848, и с точки 1.3.4.3 и 1.3.4.4 от част II на същото приложение

1.

Информацията относно предоставените дерогации в съответствие с точка 1.8.5 от част I на приложение II към Регламент (ЕС) 2018/848 включва:

научно и общоприето наименование (общоприето и латинско наименование);

сорт;

брой дерогации и общо тегло на семената или брой на растенията, за които е предоставена дерогация;

обосноваване на дерогацията: за научни изследвания, липса на подходящ сорт, с цел опазване или по други причини;

когато е приложимо, що се отнася до дерогациите поради причини, различни от научни изследвания, списъкът с видовете, за които не се предоставят дерогации, тъй като са налични в достатъчна степен в биологична форма.

2.

Що се отнася до конвенционалните животински видове (едър рогат добитък, еднокопитни, овце, кози, свине и животни от семейство еленови, зайци, домашни птици), информацията относно предоставените дерогации в съответствие с точки 1.3.4.3 и 1.3.4.4 от част II на приложение II към Регламент (ЕС) 2018/848 включва:

научно и общоприето наименование (общоприето и латинско наименование, т.е. вид и род);

породи и генетични линии;

производствени цели: за месо, за мляко, за яйца, с двойно предназначение или за развъждане;

брой дерогации и общ брой на животните, за които е предоставена дерогация;

обосноваване на дерогацията: липса на подходящи животни или други причини.


(1)  Директива 2006/88/ЕО на Съвета от 24 октомври 2006 г. относно ветеринарномедицинските изисквания за аквакултури и продукти от тях и за предотвратяване и борба с някои болести по водните животни (ОВ L 328, 24.11.2006 г., стр. 14).


Top