EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1889

Регламент (ЕО) 1889/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година относно контрола на пари в брой, които се внасят и изнасят от Общността

OJ L 309, 25.11.2005, p. 9–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 238 - 241
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 238 - 241
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 003 P. 224 - 227

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/06/2021; отменен от 32018R1672

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1889/oj

19/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

238


32005R1889


L 309/9

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 1889/2005 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 26 октомври 2005 година

относно контрола на пари в брой, които се внасят и изнасят от Общността

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 95 и 135 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията (1),

след консултация с Европейския икономически и социален комитет,

като действат в съответствие с процедурата по член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Една от задачите на Общността е да насърчава хармоничното, балансирано и устойчиво развитие на икономическите процеси в рамките на цялата Общност чрез създаване на общ пазар и икономически и паричен съюз. За тази цел вътрешният пазар обхваща зона без вътрешни граници, в която е гарантирано свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали.

(2)

Въвеждането на печалбите от незаконни действия във финансовата система и тяхното инвестиране, след изпирането им, са вредни за стабилното и устойчиво икономическо развитие. Съответно Директива 91/308/ЕИО на Съвета от 10 юни 1991 г. относно предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари (3) въведе механизъм за предотвратяване на изпирането на пари в рамките на Общността посредством наблюдение на операциите на кредитните и финансовите институции и определени професии. Тъй като има риск приложението на този механизъм да доведе до увеличение в движението на пари в брой за незаконни цели, към Директива 91/308/ЕИО се добавя контролна система за пари в брой, които се внасят и изнасят от Общността.

(3)

Понастоящем такива контролни системи се прилагат само от няколко държави-членки, които действат в рамките на техните национални законодателства. Несъответствията в законодателствата са вредни за правилното функциониране на общия вътрешен пазар. По тази причина основните елементи следва да бъдат хармонизирани на общностно равнище с цел да се гарантира еднакво ниво на контрол на движенията на пари в брой, които прекосяват границите на Общността. Такава хармонизация обаче не бива да засяга възможността държавите-членки да прилагат, в съответствие със съществуващите разпоредби от Договора, националните методи за контрол на движението на пари в брой в рамките на Общността.

(4)

Също така следва да се вземат предвид допълнителните дейности, извършвани от други международни форуми, и по-специално тези на Групата за защита на финансовата система (FATF), създадени от срещата на Г7, на Срещата на високо равнище в Париж през 1989 г. Специална препоръка IX от 22 октомври 2004 г. на FATF призовава правителствата да вземат мерки за разпознаване на физическото движение на пари в брой, включително въвеждане на система за деклариране или друг вид задължение за разкриването им.

(5)

В съответствие с това пари в брой, които се намират във физическо лице, което влиза или излиза от Общността, подлежат на деклариране съгласно принципа за задължителното деклариране. Той позволява на митническите органи да събират информация относно такива движения на пари в брой и когато това е целесъобразно, да обменят тази информация с други органи. Митническите органи са на границите на Общността, където възможностите за контрол са най-ефективни, и някои от тях вече са натрупали практически опит по тези въпроси. Следва да се прилага Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета от 13 март 1997 г. относно взаимопомощта между административните органи на държавите-членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси (4). Тази взаимопомощ гарантира правилното прилагането на методите за контрол на парите в брой, както и обмена на информация, която би могла да съдейства за постигането на целите на Директива 91/308/ЕИО.

(6)

С оглед на превантивната му цел и възпиращ характер, задължението за деклариране следва да се извършва при влизане или напускане на Общността. Обаче на деклариране подлежат само пари в брой в размер над 10 000 EUR и повече, с цел да се съсредоточи вниманието на органите върху значителни по обем парични потоци. Също така следва да се определи, че задължението за деклариране се прилага за физическото лице, носещо пари в брой, независимо дали то е собственикът им или не.

(7)

Използва се общ стандарт за информацията, която се предоставя. Това позволява по-лесен обмен на информация от страна на компетентните органи.

(8)

Желателно е да се установят определенията, които са необходими за единно тълкуване на настоящия регламент.

(9)

Събраната от компетентните органи по настоящия регламент информация се предава на органите по член 6, параграф 1 от Директива 91/308/ЕИО.

(10)

При обработката на личните данни от страна на компетентните органи на държавите-членки, съгласно настоящия регламент, се прилагат Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. относно защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (5) и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. за защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (6).

(11)

Когато има признаци, че суми от пари в брой са свързани с незаконна дейност, която може да се свърже с движение на пари в брой, както е предвидено в Директива 91/308/ЕИО, информацията, събрана от компетентните органи, както е посочено в настоящия регламент, може да бъде предадена на компетентните органи на други държави-членки и/или на Комисията. По подобен начин следва да се предвидят разпоредби относно информацията, която да се обменя, ако има признаци за движение на пари в брой, в това число и под праговата сума, която е предвидена в настоящия регламент.

(12)

Компетентните органи следва да бъдат оправомощени да упражняват необходимия ефективен контрол върху движенията на пари в брой.

(13)

Правомощията на компетентните органи се допълват от задължение на държавите-членки да налагат санкции. Санкции обаче следва да се налагат само ако не бъде попълнена декларацията по настоящия регламент.

(14)

Тъй като целта на настоящия регламент не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и по тази причина, поради международния мащаб на изпирането на пари на вътрешния пазар, може да бъде постигната по-добре на нивото на Общността, Общността приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в посочения член, настоящият регламент не превишава необходимото за постигане на тази цел.

(15)

Настоящият регламент спазва основните права и съблюдава принципите, които са признати в член 6, параграф 2 от Договора на Европейски съюз и отразени в Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално член 8 от нея,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Цел

1.   Настоящият регламент допълва разпоредбите на Директива 91/308/ЕИО по отношение на операциите през финансови и кредитни институции и относно определени професии, като предвижда хармонизирани норми за контрол от страна на компетентните органи на пари в брой, които влизат в или излизат от Общността.

2.   Настоящият регламент не засяга националните мерки за контрол на движението на пари в брой в рамките на Общността, когато такива мерки се предприемат в съответствие с член 58 от Договора.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент:

1.

„Компетентни органи“ означава митническите органи на държавите-членки или други органи, които са оправомощени от държавите-членки да прилагат настоящия регламент;

2.

„Пари в брой“ означава:

а)

прехвърляеми ценни книжа, платими на приносител, включително парични книжа на приносител, като пътнически чекове, ценни книжа (включително чекове, записи на заповед и парични нареждания), на приносител, джиросани без ограничение, изпълнени към фиктивен платец, или под друга форма, правото по които преминават при предаване, както и непълни книжа (включително чекове, записи на заповед и парични нареждания), които са подписани, но името на платеца е пропуснато;

б)

валута (банкноти и монети, които са в обращение като платежно средство).

Член 3

Задължение за деклариране

1.   Всяко физическо лице, което влиза или излиза от Общността и носи пари в брой на стойност 10 000 EUR или повече, е задължено да декларира тази сума пред компетентните органи на държавата-членка, през която влиза или излиза от Общността, в съответствие с настоящия регламент. Задължението за деклариране се счита за неизпълнено, ако декларираната информация е невярна или непълна.

2.   Декларацията по параграф 1 съдържа подробни данни за:

а)

декларатора, включително пълно име, дата и място на раждане и националност;

б)

собственикът на парите в брой;

в)

лицето, за което са предназначени парите в брой;

г)

сумата и вида на парите в брой;

д)

произхода и предназначението на парите в брой;

е)

маршрута на пътуването;

ж)

превозното средство.

3.   Информацията се предоставя в писмена, устна или електронна форма, което се определя от държавата-членка, която е посочена в параграф 1. Ако обаче деклараторът поиска, следва да му се даде правото да предостави информацията в писмен вид. Ако подадената декларация е в писмен вид, при поискване от страна на декларатора се предоставя заверено копие.

Член 4

Правомощия на компетентните органи

1.   С цел да проверят съответствието на задължението за деклариране, предвидено в член 3, служители на компетентните органи са оправомощени, в съответствие с условията, предвидени по националното законодателство, да извършват контрол върху физическите лица, техния багаж и превозни средства.

2.   Ако задължението за деклариране, предвидено по член 3, не е изпълнено, парите в брой могат да бъдат задържани след издаване на административно решение в съответствие с условията, предвидени по националното законодателство.

Член 5

Записване и обработка на информацията

1.   Получената по членове 3 и/или 4 информация се записва и обработва от компетентните органи на държавата-членка, която е посочена в член 3, параграф 1, и се предоставя на органите на тази държава-членка по член 6, параграф 1 от Директива 91/308/ЕИО.

2.   Когато се установи от извършения контрол, предвиден в член 4, че физическо лице, което влиза или излиза от Общността със суми в брой, по-малки от праговата сума по член 3, и когато също така има данни за незаконни дейности, свързани с движението на парите в брой, както е посочено в Директива 91/308/ЕИО, тази информация, пълното име, дата и място на раждане и националност на това лице, заедно с подробни данни за използваното превозно средство, могат също да бъдат записани и обработени от компетентните органи на държавата-членка по член 3, параграф 1 и да бъдат предоставени на органите на тази държава-членка по член 6, параграф 1 от Директива 91/308/ЕИО.

Член 6

Обмен на информация

1.   Когато има признаци, че сумите в брой са свързани с незаконна дейност, която е свързана с движението на пари в брой, както е посочено в Директива 91/308/ЕИО, информацията, получена чрез декларацията по член 3 или чрез методите за контрол по член 4, може да бъде предадена на компетентните органи в други държави-членки.

Регламент (ЕО) № 515/97 се прилага mutatis mitandis.

2.   Когато има признаци, че сумите пари в брой са приходи от измамна или друга нелегална дейност, които се отразяват неблагоприятно върху финансовите интереси на Общността, информацията също така ще бъде предавана на Комисията.

Член 7

Обмен на информация с трети страни

В рамките на взаимната административна помощ получената съгласно настоящия регламент информацията може да бъде обменяна от държавите-членки или от Комисията с трета страна след разрешение от компетентните органи, които са получили информацията съгласно членове 3 и/или 4 и в съответствие с съответните разпоредби на национално и на общностно равнище за обмена на лични данни с трети страни. Държавите-членки нотифицират Комисията за извършен такъв обмен на информация, по-специално когато това се отнася за прилагането на настоящия регламент.

Член 8

Задължение за спазване на професионална тайна

Цялата информация, която по своето естество е поверителна или която се предоставя поверително, е обект на задължение за спазване на професионалната тайна. Тя не може да бъде разкривана от компетентните органи без изричното разрешение на лицето или органа, който я предоставя. Обменът на информация, обаче, е разрешен, когато компетентните органи са задължени да го извършат съгласно действащите разпоредби, по-специално във връзка със съдебни производство. Разкриването или обменът на информация се извършват съгласно действащите в момента разпоредби за защита на данните, и по-специално Директива 95/46/ЕО и Регламент (ЕО) № 45/2001.

Член 9

Санкции

1.   Всяка държава-членка въвежда санкции, които се налагат при спазване на задължението за деклариране по член 3. Тези санкции трябва да са ефективни, съразмерни и възпиращи.

2.   До 15 юни 2007 г. държавите-членки следва да уведомят Комисията за наказателните мерки, които в момента се прилагат за неспазване на задължението за деклариране, предвидено в член 3.

Член 10

Оценка

Четири години след влизането в сила на настоящия регламент Комисията предоставя на Европейския парламент и на Съвета доклад за неговото прилагане.

Член 11

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 15 юни 2007 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Изготвен в Страсбург на 26 октомври 2005 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BORRELL FONTELLES

За Съвета

Председател

D. ALEXANDER


(1)  ОВ С 227 Е, 24.9.2002 г., стр. 574.

(2)  Становище на Европейския парламент от 15 май 2003 г. (ОВ С 67 Е, 17.3.2004 г., стр. 259). Обща позиция на Съвета от 17 февруари 2005 г. (ОВ С 144 Е, 14.6.2005 г., стр. 1). Позиция на Европейския парламент от 8 юни 2005 г. и Решение на Съвета от 12 юли 2005 г.

(3)  ОВ L 166, 28.6.1991 г., стр. 77. Директива, изменена с Директива 2001/97/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 344, 28.12.2001 г., стр. 76).

(4)  ОВ L 82, 22.3.1997 г., стр. 1. Регламент, изменена с Регламент (ЕО) № 807/2003 (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 36).

(5)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31. Директива, изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(6)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.


Top