EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32019R2148

Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2019/2148 z dne 13. decembra 2019 o posebnih pravilih v zvezi s sprostitvijo rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz karantenskih postaj in objektov za izolacijo na podlagi Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta

C/2019/8889

UL L 325, 16.12.2019, str. 156–158 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2148/oj

16.12.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 325/156


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2148

z dne 13. decembra 2019

o posebnih pravilih v zvezi s sprostitvijo rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz karantenskih postaj in objektov za izolacijo na podlagi Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (1) ter zlasti člena 64(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 64 Uredbe (EU) 2016/2031 določa splošna pravila za sprostitev rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz karantenskih postaj in objektov za izolacijo ter pooblašča Komisijo za določitev podrobnih pravil v zvezi s tem.

(2)

V skladu z navedeno uredbo lahko rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti, za katere veljajo ukrepi, sprejeti na podlagi člena 30(1), ali ki so uvrščeni na seznam na podlagi člena 40(2) in (3), člena 41(2) in (3), člena 42(2) in (3), člena 48(1), člena 49(1), člena 53(2) in (3) ter člena 54(2) in (3) navedene uredbe (v nadaljnjem besedilu: specificirani material), pomenijo fitosanitarno tveganje v Uniji. V tej izvedbeni uredbi bi bilo zato treba določiti zahteve za varno sprostitev specificiranega materiala iz karantenskih postaj in objektov za izolacijo.

(3)

Zagotoviti bi bilo treba, da se specificirani material iz karantenskih postaj in objektov za izolacijo lahko sprosti le, če je bil ves čas hranjen v odobrenih karantenskih postajah ali objektih za izolacijo v skladu z zahtevami iz členov 61 in 62 Uredbe (EU) 2016/2031 in je bilo ugotovljeno, da je nenapaden s karantenskimi škodljivimi organizmi za Unijo, karantenskimi škodljivimi organizmi za varovano območje in škodljivimi organizmi, za katere veljajo ukrepi, sprejeti na podlagi člena 30(1) navedene uredbe. Določiti bi bilo treba tudi, da se v ta namen uporabljajo ustrezne metode v smislu člena 34 Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta (2), da se zagotovi najučinkovitejše izvajanje navedene zahteve.

(4)

Ker se Uredba (EU) 2016/2031 uporablja od 14. decembra 2019 in da bi se zagotovila dosledna uporaba vseh pravil v zvezi s škodljivimi organizmi rastlin, bi se morala ta uredba uporabljati od istega datuma. Zato bi morala začeti veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

Ta uredba določa posebna pravila glede sprostitve specificiranega materiala iz karantenskih postaj in objektov za izolacijo.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„specificirani material“ pomeni rastline, rastlinske proizvode ali druge predmete, za katere veljajo ukrepi, sprejeti na podlagi člena 30(1) Uredbe (EU) 2016/2031, ali ki so uvrščeni na seznam na podlagi člena 40(2) in (3), člena 41(2) in (3), člena 42(2) in (3), člena 48(1), člena 49(1), člena 53(2) in (3) ter člena 54(2) in (3) navedene uredbe;

(b)

„specificirani škodljivi organizmi“ pomenijo škodljive organizme, za katere je znano, da je specificirani material dovzeten zanje, in ki spadajo v eno od naslednjih kategorij:

(i)

karantenski škodljivi organizmi za Unijo, uvrščeni na seznam na podlagi člena 5 Uredbe (EU) 2016/2031;

(ii)

škodljivi organizmi, za katere veljajo ukrepi, sprejeti na podlagi člena 30(1) navedene uredbe;

(iii)

karantenski škodljivi organizmi za varovano območje, uvrščeni na seznam na podlagi člena 32(3) navedene uredbe;

(c)

„metode“ pomenijo vse metode v smislu člena 34 Uredbe (EU) 2017/625.

Člen 3

Zahteve za sprostitev specificiranega materiala

Specificirani material se lahko iz karantenskih postaj in objektov za izolacijo, ki jih določijo države članice na podlagi člena 60 Uredbe (EU) 2016/2031, sprosti le, če izpolnjuje naslednje pogoje:

(a)

hranil se je samo v odobrenih karantenskih postajah ali objektih za izolacijo v skladu z zahtevami iz členov 61 in 62 Uredbe (EU) 2016/2031;

(b)

zanj je bilo ugotovljeno, da je nenapaden s specificiranimi škodljivimi organizmi v skladu s členom 4 te uredbe.

Člen 4

Metode za odkrivanje specificiranih škodljivih organizmov na specificiranem materialu

1.   Specificirani material se vizualno pregleda ter glede na biologijo materiala in škodljivih organizmov vzorči in testira z uporabo ustreznih metod za odkrivanje navzočnosti specificiranih škodljivih organizmov. Navedeni pregled, vzorčenje in testiranje se opravijo ob ustreznem času in trajajo tako dolgo, kot je potrebno za odkritje navedenih škodljivih organizmov.

2.   Poleg zahtev iz odstavka 1 pristojni organi izvajajo uradni nadzor rastlin za saditev tako dolgo, kot je potrebno glede na biologijo rastlin, in pod pogoji, ki omogočajo odkrivanje navzočnosti specificiranih škodljivih organizmov ali kakršnih koli latentnih ali asimptomatičnih okužb s takimi škodljivimi organizmi, ter z uporabo ustreznih metod v ta namen.

Člen 5

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 14. decembra 2019.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. decembra 2019

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 317, 23.11.2016, str. 4.

(2)  Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (UL L 95, 7.4.2017, str. 1).


Na vrh