EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2148

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/2148 2019 m. gruodžio 13 d. dėl augalų, augalinių produktų ir kitų objektų išleidimo iš karantino punktų ir izoliavimo infrastruktūros objektų konkrečių taisyklių nustatymo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/2031

C/2019/8889

OJ L 325, 16.12.2019, p. 156–158 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2148/oj

16.12.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 325/156


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/2148

2019 m. gruodžio 13 d.

dėl augalų, augalinių produktų ir kitų objektų išleidimo iš karantino punktų ir izoliavimo infrastruktūros objektų konkrečių taisyklių nustatymo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/2031

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) Nr. 1143/2014 ir panaikinamos Tarybos direktyvos 69/464/EEB, 74/647/EEB, 93/85/EEB, 98/57/EB, 2000/29/EB, 2006/91/EB ir 2007/33/EB (1), ypač į jo 64 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (ES) 2016/2031 64 straipsnyje nustatytos augalų, augalinių produktų ir kitų objektų išleidimo iš karantino punktų ir izoliavimo infrastruktūros objektų bendrosios taisyklės, o Komisijai suteikiami įgaliojimai šiuo klausimu nustatyti konkrečias taisykles;

(2)

remiantis tuo reglamentu, augalai, augaliniai produktai ar kiti objektai, kuriems taikomos priemonės, patvirtintos pagal to reglamento 30 straipsnio 1 dalį arba įtrauktos į sąrašą pagal to reglamento 40 straipsnio 2 ir 3 dalis, 41 straipsnio 2 ir 3 dalis, 42 straipsnio 2 ir 3 dalis, 48 straipsnio 1 dalį, 49 straipsnio 1 dalį, 53 straipsnio 2 ir 3 dalis ir 54 straipsnio 2 ir 3 dalis („nurodytoji medžiaga“), Sąjungoje gali kelti fitosanitarinę riziką. Todėl šiuo įgyvendinimo reglamentu turėtų būti nustatyti saugaus nurodytosios medžiagos išleidimo iš karantino punktų ir izoliavimo infrastruktūros objektų reikalavimai;

(3)

turėtų būti užtikrinta, kad nurodytoji medžiaga iš karantino punktų ir izoliavimo infrastruktūros objektų galėtų būti išleista tik tada, jeigu ji buvo nepertraukiamai laikoma patvirtintuose karantino punktuose ar izoliavimo infrastruktūros objektuose laikantis Reglamento (ES) 2016/2031 61 ir 62 straipsniuose nustatytų reikalavimų, ir Sąjungos karantininių kenkėjų, saugomų zonų karantininių kenkėjų ir kenkėjų, kuriems taikomos pagal to reglamento 30 straipsnio 1 dalį patvirtintos priemonės, joje nebuvo rasta. Taip pat turėtų būti nurodyta, kad šiuo tikslu, siekiant užtikrinti kuo veiksmingesnį to reikalavimo įgyvendinimą, taikyti atitinkami metodai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/625 (2) 34 straipsnį;

(4)

kadangi Reglamentas (ES) 2016/2031 taikomas nuo 2019 m. gruodžio 14 d., taip pat siekiant užtikrinti nuoseklų visų su augalų kenkėjais susijusių taisyklių taikymą, šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo tos pačios dienos. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šiuo reglamentu nustatomos nurodytosios medžiagos išleidimo iš karantino punktų ir izoliavimo infrastruktūros objektų konkrečios taisyklės.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

nurodytoji medžiaga – augalai, augaliniai produktai ar kiti objektai, kuriems taikomos priemonės, patvirtintos pagal Reglamento (ES) 2016/2031 30 straipsnio 1 dalį arba įtrauktos į sąrašą pagal to reglamento 40 straipsnio 2 ir 3 dalis, 41 straipsnio 2 ir 3 dalis, 42 straipsnio 2 ir 3 dalis, 48 straipsnio 1 dalį, 49 straipsnio 1 dalį, 53 straipsnio 2 ir 3 dalis ir 54 straipsnio 2 ir 3 dalis;

b)

nurodytieji kenkėjai – kenkėjai, kuriems, kaip žinoma, nurodytoji medžiaga yra imli ir kurie priklauso vienai iš šių kategorijų:

i)

Sąjungos karantininiams kenkėjams, įtrauktiems į sąrašą pagal Reglamento (ES) 2016/2031 5 straipsnį;

ii)

kenkėjams, kuriems taikomos pagal to reglamento 30 straipsnio 1 dalį patvirtintos priemonės;

iii)

saugomų zonų karantininiams kenkėjams, įtrauktiems į sąrašą pagal to reglamento 32 straipsnio 3 dalį;

c)

metodai – visi metodai pagal Reglamento (ES) 2017/625 34 straipsnį.

3 straipsnis

Nurodytosios medžiagos išleidimo reikalavimai

Nurodytoji medžiaga iš valstybių narių pagal Reglamento (ES) 2016/2031 60 straipsnį paskirtų karantino punktų ir izoliavimo infrastruktūros objektų gali būti išleista tik tada, jeigu atitinka šias sąlygas:

a)

ji buvo laikoma tik patvirtintuose karantino punktuose ar izoliavimo infrastruktūros objektuose laikantis Reglamento (ES) 2016/2031 61 ir 62 straipsniuose nustatytų reikalavimų;

b)

joje nebuvo rasta šio reglamento 4 straipsnyje nurodytų kenkėjų.

4 straipsnis

Nurodytųjų kenkėjų aptikimo ant nurodytosios medžiagos metodai

1.   Nurodytoji medžiaga apžiūrima ir, atsižvelgiant į medžiagos ir kenkėjų biologinius ypatumus, taikant atitinkamus nurodytųjų kenkėjų aptikimo metodus, paimami ir ištiriami jos mėginiai. Ši patikra atliekama ir mėginiai paimami bei ištiriami tinkamu laiku, ir tai turi trukti tiek laiko, kiek reikia tiems kenkėjams aptikti.

2.   Be 1 dalyje nustatytų reikalavimų, kompetentingos institucijos oficialiai prižiūri sodinti skirtus augalus visą reikiamą (atsižvelgiant į augalų biologinius ypatumus) laiką tokiomis sąlygomis, kuriomis galima aptikti nurodytuosius kenkėjus arba latentines ar besimptomes tokių kenkėjų sukeltas infekcijas, ir tuo tikslu taiko atitinkamus metodus.

5 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2019 m. gruodžio 14 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 317, 2016 11 23, p. 4.

(2)  2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas) (OL L 95, 2017 4 7, p. 1).


Top