EUR-Lex Hozzáférés az európai uniós joghoz

Vissza az EUR-Lex kezdőlapjára

Ez a dokumentum az EUR-Lex webhelyről származik.

Dokumentum 32021R1342

A Bizottság (EU) 2021/1342 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. május 27.) az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ökológiai termékek behozatalával kapcsolatos, a 834/2007/EK tanácsi rendelet 33. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti elismerés felügyelete érdekében a harmadik országok, ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek által megosztandó információkra vonatkozó szabályokkal, valamint az e felügyelet gyakorlása során hozandó intézkedésekkel való kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2021/3572

HL L 292., 2021.8.16., 20—24. o. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

A dokumentum hatályossági állapota Hatályos: Ez a jogi aktus módosult. Jelenlegi egységes szerkezetbe foglalt változat: 12/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1342/oj

2021.8.16.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 292/20


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1342 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2021. május 27.)

az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ökológiai termékek behozatalával kapcsolatos, a 834/2007/EK tanácsi rendelet 33. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti elismerés felügyelete érdekében a harmadik országok, ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek által megosztandó információkra vonatkozó szabályokkal, valamint az e felügyelet gyakorlása során hozandó intézkedésekkel való kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről, valamint a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 48. cikke (4) és 57. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2018/848 rendelet 48. cikkének (1) bekezdése értelmében a harmadik országoknak a 834/2007/EK tanácsi rendelet (2) 33. cikkének (2) bekezdése szerinti, az ökológiai termékek Unióba történő behozatalával kapcsolatos egyenértékűségének elismerése 2026. december 31-én lejár.

(2)

Az (EU) 2018/848 rendelet 57. cikkének (1) bekezdése értelmében az ellenőrző hatóságoknak és ellenőrző szerveknek a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (3) bekezdése szerinti, az ökológiai termékek Unióba történő behozatalával kapcsolatos egyenértékűségének elismerése 2024. december 31-én lejár.

(3)

Az átmeneti időszakok végéig az uniós piacon forgalomba hozandó, az Unióba az említett behozatali rendszerek keretében behozott ökológiai termékeket a 834/2007/EK rendeletben előírtakkal egyenértékű termelési szabályokkal és ellenőrzési rendelkezésekkel összhangban, valamint a 889/2008/EK (3) és az 1235/2008/EK (4) bizottsági rendeletben megállapított kapcsolódó végrehajtási szabályoknak megfelelően kell előállítani.

(4)

Ennek megfelelően a gazdasági szereplőknek a harmadik országokban zajló termelés, előkészítés és forgalmazás minden szakaszában továbbra is az (EU) 2018/848 rendelet 48. cikkének (1) bekezdése alapján az egyenértékűség szempontjából elismert harmadik ország ellenőrző rendszerének vagy az említett rendelet 57. cikke (1) bekezdésének megfelelő ellenőrző hatóságnak vagy ellenőrző szervnek kell alávetniük tevékenységüket.

(5)

Az ilyen harmadik országok, illetve az érintett ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek megfelelő felügyeletének biztosítása érdekében szabályokat kell megállapítani az elismerésüknek az átmeneti időszak alatti rendszeres felülvizsgálatára vonatkozó eljárásokról. Ezért ebben a rendeletben meg kell határozni különösen azokat az információkat, amelyeket a harmadik országoknak vagy az ellenőrző hatóságoknak és ellenőrző szerveknek a Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk a felügyelet gyakorlása céljából, többek között a helyszíni vizsgálatok alkalmával. Ezenfelül e rendelet meghatározza a Bizottság által az említett felügyelet gyakorlása során meghozandó intézkedéseket, többek között az elismert harmadik országoknak, ellenőrző hatóságoknak és ellenőrző szerveknek az (EU) 2018/848 rendelet 48. cikkének (3) és 57. cikkének (2) bekezdése alapján létrehozott jegyzékekből való törlését vagy jegyzékekben való szerepeltetésének felfüggesztését.

(6)

Az egyértelműség és a jogbiztonság érdekében ezt a rendeletet az (EU) 2018/848 rendelet alkalmazásának kezdőnapjától a harmadik országok vagy ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek elismerésének lejártáig kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A harmadik országok felügyelete

(1)   Az (EU) 2018/848 rendelet 48. cikkének (1) bekezdésében említett és a 48. cikkének (3) bekezdése alapján elfogadandó végrehajtási rendelettel létrehozott jegyzékben szereplő minden harmadik ország (a továbbiakban: harmadik ország) által az említett rendelet 48. cikke (2) bekezdésének megfelelően minden év március 31-ig a Bizottsághoz benyújtandó jelentés a következőket tartalmazza:

a)

információ az adott harmadik országban folyó ökológiai termelés fejlődéséről, többek között az előállított termékekről, a művelés alá vont területről, a termelési régiókról, a termelők számáról és az élelmiszer-feldolgozási tevékenységekről;

b)

az Unióba exportált ökológiai mezőgazdasági termékek és élelmiszerek jellegére vonatkozó információ;

c)

a harmadik ország illetékes hatósága által az előző évben végzett ellenőrzési és felügyeleti tevékenység ismertetése, annak eredményei és a meghozott korrekciós intézkedések;

d)

a harmadik országban alkalmazott, a 834/2007/EK rendelet III. és IV. címében említettekkel egyenértékűnek értékelt termelési szabályokkal kapcsolatos esetleges fejlemények;

e)

a harmadik országban alkalmazott, a 834/2007/EK rendelet V. címében említettekkel a hatékonyság szempontjából egyenértékűnek értékelt ellenőrzési intézkedésekkel kapcsolatos esetleges fejlemények, valamint annak megerősítése, hogy ezeket az ellenőrzési intézkedéseket folyamatosan és hatékonyan alkalmazták;

f)

a harmadik ország technikai dokumentációjának bármely más naprakésszé tétele;

g)

azon internetes weboldal vagy egyéb címe, ahol elérhető az ellenőrzési rendszer hatálya alá tartozó gazdasági szereplők jegyzéke, illetve egy olyan kapcsolattartó pont, ahol rendelkezésre áll a tanúsítások státuszára és az érintett termékkategóriákra vonatkozó információ;

h)

a harmadik ország által lényegesnek tartott bármely egyéb információ.

(2)   Minden harmadik ország haladéktalanul értesíti a Bizottságot az Ökogazdálkodási Információs Rendszer (OFIS) elektronikus platformján keresztül a hatályban lévő intézkedéseket vagy azok végrehajtását érintő bármely változásról, különös tekintettel az ellenőrzési rendszerre.

(3)   Minden harmadik ország az OFIS-on keresztül haladéktalanul értesíti a Bizottságot az (EU) 2018/848 rendelet 48. cikkének (3) bekezdése alapján elfogadandó végrehajtási rendelettel létrehozott jegyzékben szereplő adminisztratív adatok bármely változásáról.

(4)   A Bizottság bármikor kérhet további információkat egy harmadik országtól, ideértve független szakértők által készített egy vagy több helyszíni vizsgálati jelentés benyújtását is.

(5)   A Bizottság továbbá kockázatértékelés alapján, illetve szabálytalanság gyanúja esetén kijelölhet szakértőket és helyszíni vizsgálatot szervezhet egy harmadik országban.

(6)   Amennyiben egy tagállam szabálytalanság vagy jogsértés megalapozott gyanújáról értesíti a Bizottságot egy importált ökológiai terméknek a 834/2007/EK rendeletben meghatározott követelményeknek, valamint az elvégzett értékelés alapján egyenértékűnek elfogadott termelési szabályoknak és ellenőrzési intézkedéseknek való megfelelését illetően, a Bizottság tájékoztatja erről a harmadik ország illetékes hatóságát. Az illetékes hatóság kivizsgálja a feltételezett szabálytalanság vagy jogsértés eredetét, és a Bizottság értesítésétől számított 30 naptári napon belül tájékoztatja a Bizottságot és az érintett tagállamot a vizsgálat eredményéről és a meghozott intézkedésekről.

2. cikk

Az ellenőrző hatóságok és az ellenőrző szervek felügyelete

(1)   Az éves jelentések alapján és a kapott egyéb információk fényében a Bizottság az elismerések rendszeres felülvizsgálatával biztosítja az (EU) 2018/848 rendelet 57. cikkének (1) bekezdésében említett és az 57. cikkének (2) bekezdése alapján elfogadandó végrehajtási rendelettel létrehozott jegyzékben szereplő ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek (a továbbiakban: ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek) megfelelő felügyeletét. A Bizottság ehhez segítséget kérhet a tagállamoktól. Az ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek felügyeletének jellegét a meg nem felelés kockázatalapú megközelítése alapján kell meghatározni, figyelembe véve különösen a tanúsított és az Unióba irányuló termékek mennyiségét, valamint az akkreditációs szerv vagy adott esetben az illetékes hatóság által végzett rendszeres helyszíni értékelés, felügyelet és a többéves újraértékelések eredményeit.

(2)   Az ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek minden év február 28-ig éves jelentést juttatnak el a Bizottsághoz. Az éves jelentés a legutóbbi módosításnak megfelelően naprakésszé teszi az elismerés iránti eredeti kérelemben szereplő technikai dokumentációban megadott információkat. Az éves jelentés legalább a következőket tartalmazza:

a)

az elismerésének megfelelő harmadik országban vagy országokban működő ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv tevékenységének áttekintése, beleértve az érintett gazdasági szereplők és gazdálkodói csoportok számát, valamint a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek jellegét kategóriák és vámtarifaszámok szerinti bontásban;

b)

az elismerésének megfelelő harmadik országban vagy országokban alkalmazott termelési szabályokkal kapcsolatos esetleges fejlemények, beleértve a 834/2007/EK rendelet III. és IV. címében említett termelési szabályokkal való egyenértékűség értékelését;

c)

az elismerésének megfelelő harmadik országban vagy országokban alkalmazott ellenőrzési intézkedésekkel kapcsolatos esetleges fejlemények, beleértve a 834/2007/EK rendelet V. címében említettekkel való egyenértékűség értékelését, valamint annak megerősítése, hogy ezeket az ellenőrzési intézkedéseket folyamatosan és hatékonyan alkalmazták;

d)

az elismerésének megfelelő harmadik országban vagy országokban az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság által az előző év során végzett ellenőrzési tevékenységek, azok eredményei, a tapasztalt szabálytalanságok és jogsértések, valamint a meghozott korrekciós intézkedések ismertetése;

e)

az elismerés iránti eredeti kérelemben szereplő technikai dokumentációban megadott információk naprakésszé tétele;

f)

az akkreditáló testület vagy adott esetben az illetékes hatóság által kiadott legutóbbi értékelő jelentés egy példánya, amely tartalmazza az elismerésének megfelelő harmadik országban vagy országokban az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság által végzett rendszeres helyszíni értékelések, felügyelet és a többéves újraértékelések eredményeit. Ez az értékelő jelentés megerősíti, hogy az ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv az értékelés szerint kielégítő módon teljesíti a Bizottság általi elismerésre vonatkozó feltételeket, és e feltételeknek megfelelően eredményesen folytatta tevékenységeit. Ezenfelül az értékelő jelentés igazolja és megerősíti a b) és a c) pontban említett termelési szabályok és ellenőrzési intézkedések egyenértékűségét;

g)

azon internetes weboldal címe, ahol elérhető az ellenőrzési rendszer hatálya alá tartozó gazdasági szereplők jegyzéke az Unió valamely hivatalos nyelvén, valamint egy olyan kapcsolattartó pont, ahol rendelkezésre áll az e szereplők tanúsítási státuszára, az érintett termékkategóriákra, valamint a felfüggesztett és tanúsítástól megfosztott gazdasági szereplőkre és termékekre vonatkozó információ;

h)

az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság által lényegesnek tartott bármely egyéb információ.

Az éves jelentést és a Bizottság által az éves jelentéssel kapcsolatban kért további információkat az OFIS-on keresztül kell benyújtani.

(3)   A Bizottság az éves jelentéssel kapcsolatban további információkat kérhet. Ezeket elektronikus formában kell megadni.

3. cikk

A harmadik országok elismerésének felülvizsgálata

A harmadik országok elismerésének az (EU) 2018/848 rendelet 48. cikkének (2) bekezdése szerinti rendszeres felülvizsgálata keretében a Bizottság az alábbi szabályokat alkalmazza, és az említett rendelet 48. cikkének (3) bekezdése alapján ennek megfelelően módosítja a harmadik országok jegyzékét:

a)

a Bizottság a kapott információk alapján bármikor módosíthatja a jegyzékben szereplő adatokat;

b)

a Bizottság felfüggesztheti egy harmadik országnak a jegyzékben való szerepeltetését vagy a kapott információk alapján, vagy ha a harmadik ország nem nyújtott be az előírásoknak megfelelően elegendő információt, vagy ha nem egyezett bele egy helyszíni vizsgálat végzésébe;

c)

a Bizottság felfüggeszti egy harmadik országnak a jegyzékben való szerepeltetését, ha a harmadik ország nem hozza meg kellő időben a Bizottság által kért megfelelő korrekciós intézkedéseket a Bizottság által a probléma súlyosságának megfelelően meghatározott, 30 napnál nem rövidebb időszakon belül;

d)

a Bizottság törli a jegyzékből a harmadik országra vonatkozó bejegyzést, ha:

i.

a harmadik ország nem küldi meg időben az e rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében említett éves jelentést;

ii.

az éves jelentésben szereplő információk hiányosak;

iii.

a harmadik ország a Bizottság kérésére nem teszi elérhetővé vagy nem közli hiánytalanul a technikai dokumentációjával vagy az ellenőrzési rendszerével kapcsolatos információkat a Bizottság által a probléma súlyosságának megfelelően meghatározott, 30 napnál nem rövidebb időszakon belül; vagy

iv.

a Bizottság kérése nyomán a harmadik ország nem egyezik bele egy helyszíni vizsgálat végzésébe.

4. cikk

Az ellenőrző hatóságok és az ellenőrző szervek elismerésének felülvizsgálata

(1)   Az ellenőrző hatóságok és az ellenőrző szervek elismerésének az e rendelet 2. cikkének (1) bekezdése szerinti rendszeres felülvizsgálata keretében a Bizottság az alábbi szabályokat alkalmazza, és az (EU) 2018/848 rendelet 57. cikkének (2) bekezdése alapján ennek megfelelően módosítja az ellenőrző hatóságok és az ellenőrző szervek jegyzékét:

a)

a Bizottság a kapott információk alapján bármikor módosíthatja egy ellenőrző hatóságról vagy egy ellenőrző szervről a jegyzékben szereplő adatokat;

b)

a Bizottság felfüggesztheti egy ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv jegyzékben való szerepeltetését vagy a kapott információk alapján, vagy ha az ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv nem nyújtott be az előírásoknak megfelelően elegendő információt, vagy ha nem egyezett bele egy helyszíni vizsgálat végzésébe;

c)

a Bizottság felfüggeszti egy ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv jegyzékben való szerepeltetését, ha az ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv nem hozza meg kellő időben a Bizottság által kért megfelelő korrekciós intézkedéseket a Bizottság által a probléma súlyosságának megfelelően meghatározott, 30 napnál nem rövidebb időszakon belül;

d)

a Bizottság törli a jegyzékből az ellenőrző hatóságra vagy az ellenőrző szervre vonatkozó bejegyzést, ha:

i.

az ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv nem küldi meg időben az e rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett éves jelentést;

ii.

az éves jelentésben szereplő információk hiányosak;

iii.

az ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv nem teszi elérhetővé vagy nem közli hiánytalanul a technikai dokumentációjával vagy az ellenőrzési rendszerével kapcsolatos információkat;

iv.

az ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv nem teszi elérhetővé egy meg nem felelés kivizsgálásával kapcsolatos információkat;

v.

az ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv nem hozza meg a megállapított szabálytalanságok és jogsértések fényében megfelelő korrekciós intézkedéseket;

vi.

az ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv nem egyezik bele egy a Bizottság által kezdeményezett helyszíni vizsgálat végzésébe, illetve ha egy helyszíni vizsgálat az ellenőrzési intézkedések szisztematikus hibája miatt zárul negatív eredménnyel; vagy

vii.

bármely egyéb olyan helyzetben, amelyben fennáll annak a kockázata, hogy a fogyasztót megtéveszthetik az ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv által tanúsított termékek valódi jellegét illetően.

(2)   Az (1) bekezdés d) pontja szerinti törlést megelőzően a Bizottság felkéri az ellenőrző hatóságot vagy ellenőrző szervet a helyzet orvoslására a Bizottság által a probléma súlyosságának megfelelően meghatározott, 30 napnál nem rövidebb időszakon belül.

5. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

Az 1. és a 3. cikk 2026. december 31-ig alkalmazandó.

A 2. és a 4. cikk 2024. december 31-ig alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. május 27-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 150., 2018.6.14., 1. o.

(2)  A Tanács 834/2007/EK rendelete (2007. június 28.) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 189., 2007.7.20., 1. o.).

(3)  A Bizottság 889/2008/EK rendelete (2008. szeptember 5.) az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról (HL L 250., 2008.9.18., 1. o.).

(4)  A Bizottság 1235/2008/EK rendelete (2008. december 8.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról (HL L 334., 2008.12.12., 25. o.).


Az oldal tetejére