EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1342

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/1342 2021 m. gegužės 27 d. kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848 papildomas taisyklėmis dėl informacijos, kurią trečiosios valstybės ir kontrolės institucijos bei kontrolės įstaigos turi siųsti jų pripažinimo priežiūros tikslais pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 2 ir 3 dalis ir kuri susijusi su į Sąjungą importuojamais ekologiškais produktais ir priemonėmis, kurių turi būti imamasi vykdant tą priežiūrą (Tekstas svarbus EEE)

C/2021/3572

OJ L 292, 16.8.2021, p. 20–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1342/oj

2021 8 16   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 292/20


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2021/1342

2021 m. gegužės 27 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848 papildomas taisyklėmis dėl informacijos, kurią trečiosios valstybės ir kontrolės institucijos bei kontrolės įstaigos turi siųsti jų pripažinimo priežiūros tikslais pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 2 ir 3 dalis ir kuri susijusi su į Sąjungą importuojamais ekologiškais produktais ir priemonėmis, kurių turi būti imamasi vykdant tą priežiūrą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 (1), ypač į jo 48 straipsnio 4 dalį ir 57 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (ES) 2018/848 48 straipsnio 1 dalį trečiųjų valstybių pripažinimas siekiant užtikrinti ekologiškų produktų importo į Sąjungą lygiavertiškumą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 (2) 33 straipsnio 2 dalį nustos galioti 2026 m. gruodžio 31 d.;

(2)

pagal Reglamento (ES) 2018/848 57 straipsnio 1 dalį kontrolės institucijų ir kontrolės įstaigų pripažinimas siekiant užtikrinti ekologiškų produktų importo į Sąjungą lygiavertiškumą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 3 dalį nustos galioti 2024 m. gruodžio 31 d.;

(3)

iki tų pereinamųjų laikotarpių pabaigos Sąjungos rinkai pateikiami ekologiški produktai, importuojami į Sąjungą pagal tas importo schemas, turi būti pagaminti laikantis gamybos taisyklių ir taikant kontrolės priemones, kurios yra lygiavertės nustatytoms Reglamente (EB) Nr. 834/2007, taip pat laikantis įgyvendinimo taisyklių, nustatytų Komisijos reglamentuose (EB) Nr. 889/2008 (3) ir (EB) Nr. 1235/2008 (4);

(4)

todėl visais trečiosiose valstybėse vykdomais gamybos, paruošimo ir platinimo etapais veiklos vykdytojai turėtų būti toliau tikrinami pagal trečiosios valstybės kontrolės sistemą, pripažintą lygiavertiškumo tikslais, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2018/848 48 straipsnio 1 dalyje, arba tokį tikrinimą turėtų atlikti kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga, kaip nurodyta to reglamento 57 straipsnio 1 dalyje;

(5)

siekiant užtikrinti tinkamą tokių trečiųjų valstybių arba atitinkamų kontrolės institucijų ir kontrolės įstaigų peržiūrą, būtina nustatyti taisykles dėl reguliarios jų pripažinimo peržiūros pereinamuoju laikotarpiu. Tuo tikslu šiame reglamente visų pirma turėtų būti nurodyta informacija, kurią trečiosios valstybės arba kontrolės institucijos ar kontrolės įstaigos turi pateikti Komisijai, kad ši galėtų vykdyti tą priežiūrą, įskaitant tikrinimo vietoje metu. Be to, šiame reglamente nustatytos priemonės, kurių Komisija turi imtis vykdydama tą priežiūrą, įskaitant pripažintų trečiųjų valstybių arba kontrolės institucijų ir kontrolės įstaigų veiklos sustabdymą arba jų pašalinimą iš sąrašų, sudarytų pagal Reglamento (ES) 2018/848 48 straipsnio 3 dalį ir 57 straipsnio 2 dalį;

(6)

siekiant aiškumo ir teisinio tikrumo, šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo Reglamento (ES) 2018/848 taikymo dienos iki trečiųjų valstybių arba kontrolės institucijų ir kontrolės įstaigų pripažinimo galiojimo pabaigos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Trečiųjų valstybių priežiūra

1.   Metinę ataskaitą, kurią pagal Reglamento (ES) 2018/848 48 straipsnio 2 dalį Komisijai iki kiekvienų metų kovo 31 d. turi siųsti trečioji valstybė, nurodyta to reglamento 48 straipsnio 1 dalyje ir įtraukta į Įgyvendinimo reglamentu, kuris turi būti priimtas pagal Reglamento (ES) 2018/848 48 straipsnio 3 dalį (toliau – trečioji valstybė), nustatytą sąrašą, sudaro:

a)

informacija apie ekologinės gamybos plėtrą trečiojoje valstybėje, įskaitant informaciją apie gaminamus produktus, dirbamą plotą, gamybos regionus, gamintojų skaičių, vykdomą maisto perdirbimo veiklą;

b)

informacija apie į Sąjungą eksportuojamų ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų pobūdį;

c)

trečiosios valstybės kompetentingos institucijos ankstesniais metais vykdytos stebėjimo ir priežiūros veiklos apibūdinimas, pasiekti rezultatai ir taikytos taisomosios priemonės;

d)

bet kokie trečiojoje valstybėje taikomų gamybos standartų, laikomų lygiaverčiais Reglamento (EB) Nr. 834/2007 III ir IV antraštinėse dalyse nurodytoms gamybos taisyklėms, atnaujinimai;

e)

bet kokie trečiojoje valstybėje taikomų kontrolės priemonių, laikomų lygiavertėmis Reglamento (EB) Nr. 834/2007 V antraštinėje dalyje nurodytoms priemonėms, atnaujinimai ir patvirtinimas, kad tokios kontrolės priemonės buvo nuolat ir veiksmingai taikomos;

f)

bet kokie kiti trečiosios valstybės techninio dokumentų rinkinio atnaujinimai;

g)

interneto svetainė arba kitas adresas, kuriuo galima rasti atnaujintas veiklos vykdytojų, kuriems taikoma kontrolės sistema, sąrašas, taip pat informacijos centras, kuriame iškart galima gauti informacijos apie veiklos vykdytojų sertifikavimo statusą ir apie susijusias produktų kategorijas;

h)

visa kita trečiosios valstybės požiūriu svarbi informacija.

2.   Trečioji valstybė nedelsdama per elektroninę platformą Ekologinio ūkininkavimo informacinėje sistemoje (OFIS) praneša Komisijai apie bet kokius toje trečiojoje valstybėje galiojančių priemonių arba jų įgyvendinimo, visų pirma jos kontrolės sistemos, pakeitimus.

3.   Trečioji valstybė nedelsdama per OFIS sistemą praneša Komisijai apie visus administracinių duomenų, įtrauktų į sąrašą, nustatytą Įgyvendinimo reglamentu, kuris turi būti priimtas pagal Reglamento (ES) 2018/848 48 straipsnio 3 dalį, pakeitimus.

4.   Komisija gali bet kuriuo metu prašyti trečiosios valstybės pateikti papildomos informacijos, įskaitant vieną ar daugiau nepriklausomų ekspertų parengtų tikrinimo vietoje ataskaitų.

5.   Remdamasi rizikos vertinimu arba jei įtariama, kad yra pažeidimų, Komisija gali organizuoti pačios paskirtų ekspertų vykdomą tikrinimą vietoje trečiojoje valstybėje.

6.   Gavusi valstybės narės pranešimą, kuriame Komisija informuojama apie pagrįstą įtarimą apie neatitikimą ar pažeidimą, susijusį su importuojamų ekologiškų produktų atitiktimi Reglamente (EB) Nr. 834/2007 nustatytiems reikalavimams ir su gamybos standartais ir kontrolės priemonėmis, pripažintomis lygiavertėmis remiantis atliktu vertinimu, ji apie tai praneša trečiosios valstybės kompetentingai institucijai. Ta kompetentinga institucija ištiria įtariamos neatitikties ar pažeidimo kilmę ir per 30 kalendorinių dienų nuo Komisijos pranešimo informuoja Komisiją ir atitinkamą valstybę narę apie tyrimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi.

2 straipsnis

Kontrolės institucijų ir kontrolės įstaigų priežiūra

1.   Remdamasi metinėmis ataskaitomis ir atsižvelgdama į visą kitą gautą informaciją, Komisija užtikrina tinkamą kontrolės institucijų ir kontrolės įstaigų, nurodytų Reglamento (ES) 2018/848 57 straipsnio 1 dalyje ir įtrauktų į Įgyvendinimo reglamentu, kuris turi būti priimtas pagal Reglamento (ES) 2018/848 57 straipsnio 2 dalį, nustatytą sąrašą (toliau – kontrolės institucijos ir kontrolės įstaigos), peržiūrą reguliariai peržiūrėdama jų pripažinimą. Šiuo tikslu Komisija gali paprašyti valstybių narių pagalbos. Kontrolės institucijų ir kontrolės įstaigų priežiūros pobūdis nustatomas remiantis rizika grindžiamu metodu dėl neatitikties, visų pirma atsižvelgiant į sertifikuotų produktų kiekį ir jų eksportą į Sąjungą, taip pat į reguliaraus jų veiklos vertinimo vietoje, priežiūros ir daugiamečio pakartotinio jų veiklos vertinimo, kurį atlieka akreditavimo įstaiga arba, atitinkamais atvejais, kompetentinga institucija, rezultatus.

2.   Iki kiekvienų metų vasario 28 d. kontrolės institucijos ir kontrolės įstaigos siunčia Komisijai metinę ataskaitą. Metinėje ataskaitoje atnaujinamas techninis dokumentų rinkinys, įtrauktas į pirminę paraišką dėl pripažinimo, su naujausiais pakeitimais. Ataskaitoje pateikiama bent ši informacija:

a)

kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos trečiojoje valstybėje arba trečiosiose valstybėse, kuriose ji yra pripažinta, veiklos apžvalga, įskaitant informaciją apie susijusių veiklos vykdytojų ir veiklos vykdytojų grupių skaičių ir žemės ūkio produktų bei maisto produktų, suskirstytų pagal kategorijas ir sugrupuotų pagal tarifų kodus, pobūdį;

b)

informacija apie bet kokius trečiojoje valstybėje arba trečiosiose valstybėse, kuriose kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga yra pripažinta, taikomų gamybos standartų atnaujinimus, įskaitant tų standartų lygiavertiškumo Reglamento (EB) Nr. 834/2007 III ir IV antraštinėse dalyse nurodytoms gamybos taisyklėms vertinimą;

c)

informacija apie trečiojoje valstybėje arba trečiosiose valstybėse, kuriose kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga yra pripažinta, taikomų kontrolės priemonių atnaujinimus, įskaitant lygiavertiškumo Reglamento (EB) Nr. 834/2007 V antraštinėje dalyje nurodytoms priemonėms vertinimą ir patvirtinimą, kad tokios kontrolės priemonės buvo nuolat ir veiksmingai taikomos;

d)

kontrolės institucijos ar kontrolės įstaigos praėjusiais metais trečiojoje valstybėje ar trečiosiose valstybėse, kuriose ji yra pripažinta, vykdytos kontrolės veiklos aprašymas, informacija apie pasiektus rezultatus, pastebėtus neatitikimus ir pažeidimus bei taikytas taisomąsias priemones;

e)

informacija apie bet kokius kitus atnaujinimus, susijusius su techniniu dokumentų rinkiniu, kuris buvo išsiųsta kartu su pirmine paraiška dėl pripažinimo, ir apie tolesnius jos atnaujinimus;

f)

naujausios vertinimo ataskaitos, kurią parengė akreditavimo įstaiga arba, atitinkamais atvejais, kompetentinga institucija, kopija, kurioje pateikiami kontrolės institucijos ar kontrolės įstaigos veiklos reguliaraus vertinimo vietoje, priežiūros ir daugiamečio pakartotinio vertinimo rezultatai trečiojoje valstybėje arba trečiosiose valstybėse, kuriose ji buvo pripažinta. Toje vertinimo ataskaitoje patvirtinama, kad buvo tinkamai įvertintas kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos sugebėjimas įvykdyti jai taikomas su Komisijos pripažinimu susijusias sąlygas, ir tai, kad ji veiksmingai įgyvendino savo veiklą pagal tas sąlygas. Be to, vertinimo ataskaitoje turi būti įrodytas ir patvirtintas b ir c punktuose nurodytų gamybos standartų ir kontrolės priemonių lygiavertiškumas;

g)

interneto svetainės adresas, kuriuo galima rasti veiklos vykdytojų, kuriems taikoma kontrolės sistema, sąrašą oficialia Sąjungos kalba, taip pat informacijos centras, kuriame iškart galima gauti informaciją apie kontrolės įstaigos ar institucijos sertifikavimo statusą, susijusias produktų kategorijas, taip pat informaciją apie veiklos vykdytojus, kurių veikla buvo sustabdyta arba kurių sertifikatas buvo panaikintas, ir jų produktus;

h)

visa kita kontrolės įstaigos ar kontrolės institucijos požiūriu svarbi informacija.

Metinė ataskaita ir visa Komisijos prašoma papildoma informacija, susijusi su metine ataskaita, pateikiama OFIS sistemoje.

3.   Komisija gali prašyti bet kokios papildomos informacijos, susijusios su metine ataskaita. Ta papildoma informacija pateikiama elektronine forma.

3 straipsnis

Trečiųjų valstybių pripažinimo peržiūra

Atlikdama reguliarią trečiųjų valstybių pripažinimo peržiūrą pagal Reglamento (ES) 2018/848 48 straipsnio 2 dalį, Komisija taiko toliau nurodytas taisykles ir atitinkamai iš dalies pakeičia trečiųjų valstybių sąrašą pagal to reglamento 48 straipsnio 3 dalį:

a)

Komisija, remdamasi gauta informacija, gali bet kuriuo metu iš dalies pakeisti sąraše pateiktas specifikacijas;

b)

Komisija gali sustabdyti trečiosios valstybės įtraukimą į sąrašą remdamasi gauta informacija arba, jei trečioji valstybė nepateikė reikiamos informacijos ar nesutiko, kad būtų atliktas tikrinimas vietoje;

c)

Komisija sustabdo trečiosios valstybės įtraukimą į sąrašą, jei ji, gavusi Komisijos prašymą, laiku nesiima tinkamų taisomųjų veiksmų per Komisijos pagal problemos rimtumą nustatytą laikotarpį, kuris negali būti trumpesnis kaip 30 dienų;

d)

Komisija išbraukia trečiąją valstybę iš sąrašo, jeigu:

i)

trečioji valstybė laiku neatsiunčia šio reglamento 1 straipsnio 1 dalyje nurodytos metinės ataskaitos;

ii)

toje metinėje ataskaitoje pateikta informacija yra neišsami;

iii)

Komisijai paprašius per laikotarpį, kurį Komisija turi nustatyti pagal problemos rimtumą, tačiau kuris negali būti trumpesnis nei 30 dienų, trečioji valstybė neleidžia susipažinti su ta informacija arba nepateikia visos informacijos, susijusios su jos techniniu dokumentų rinkiniu arba kontrolės sistema; arba

iv)

Komisijai paprašius, trečioji valstybė nesutinka, kad būtų atliktas tikrinimas vietoje.

4 straipsnis

Kontrolės institucijų ir kontrolės įstaigų pripažinimo peržiūra

1.   Atlikdama reguliarią kontrolės institucijų ir kontrolės įstaigų pripažinimo peržiūrą pagal šio reglamento 2 straipsnio 1 dalį, Komisija taiko toliau nurodytas taisykles ir atitinkamai iš dalies pakeičia kontrolės institucijų ir kontrolės įstaigų sąrašą pagal Reglamento (ES) 2018/848 57 straipsnio 2 dalį:

a)

Komisija, remdamasi gauta informacija, gali bet kuriuo metu iš dalies pakeisti su kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga susijusias specifikacijas;

b)

Komisija gali sustabdyti kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos įtraukimą į sąrašą remdamasi gauta informacija arba, jei kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga nepateikė reikiamos informacijos arba nesutiko, kad būtų atliktas tikrinimas vietoje;

c)

Komisija sustabdo kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos įtraukimą į sąrašą, jei kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga, gavusi Komisijos prašymą, laiku nesiima tinkamų taisomųjų veiksmų per Komisijos pagal problemos rimtumą nustatytą laikotarpį, kuris negali būti trumpesnis kaip 30 dienų;

d)

Komisija išbraukia kontrolės instituciją arba kontrolės įstaigą iš sąrašo, jeigu:

i)

kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga laiku neatsiunčia šio reglamento 2 straipsnio 2 dalyje nurodytos metinės ataskaitos;

ii)

metinėje ataskaitoje pateikta informacija yra neišsami;

iii)

kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga neleidžia susipažinti su visu jos techniniu dokumentų rinkiniu ar kontrolės sistema susijusios informacijos arba tokios informacijos nepateikia;

iv)

kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga neleidžia susipažinti su informacija apie neatitikties tyrimus;

v)

kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga nesiima tinkamų taisomųjų priemonių dėl pastebėtų neatitikimų ir pažeidimų;

vi)

kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga neleidžia atlikti Komisijos reikalaujamo tikrinimo vietoje arba tikrinimo vietoje nustačius neigiamą rezultatą, kurio priežastis – netinkamai veikiančios kontrolės priemonės; arba

vii)

bet kuriomis kitomis aplinkybėmis, dėl kurių kyla pavojus, kad vartotojas gali būti suklaidintas dėl kontrolės įstaigos ar kontrolės institucijos sertifikuotų produktų tikrojo pobūdžio.

2.   Prieš išbraukdama kontrolės instituciją arba kontrolės įstaigą iš sąrašo pagal 1 dalies d punktą, Komisija turi jos paprašyti ištaisyti tame punkte nurodytas aplinkybes per laikotarpį, kurį Komisija nustato pagal problemos rimtumą, ir kuris negali būti trumpesnis nei 30 dienų.

5 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2022 m. sausio 1 d.

1 ir 3 straipsniai taikomi iki 2026 m. gruodžio 31 d.

2 ir 4 straipsniai taikomi iki 2024 m. gruodžio 31 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. gegužės 27 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 150, 2018 6 14, p. 1.

(2)  2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL L 189, 2007 7 20, p. 1).

(3)  2008 m. rugsėjo 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės (OL L 250, 2008 9 18, p. 1).

(4)  2008 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1235/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių (OL L 334, 2008 12 12, p. 25).


Top