EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1342

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1342 af 27. maj 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 vedrørende de oplysninger, som tredjelande og kontrolmyndigheder og kontrolorganer skal fremsende med henblik på tilsyn med deres anerkendelse i henhold til artikel 33, stk. 2 og 3, i Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår importerede økologiske produkter samt vedrørende de foranstaltninger, der skal træffes ved udøvelsen af dette tilsyn (EØS-relevant tekst)

C/2021/3572

OJ L 292, 16.8.2021, p. 20–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1342/oj

16.8.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 292/20


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/1342

af 27. maj 2021

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 vedrørende de oplysninger, som tredjelande og kontrolmyndigheder og kontrolorganer skal fremsende med henblik på tilsyn med deres anerkendelse i henhold til artikel 33, stk. 2 og 3, i Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår importerede økologiske produkter samt vedrørende de foranstaltninger, der skal træffes ved udøvelsen af dette tilsyn

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 (1), særlig artikel 48, stk. 4, og artikel 57, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 48, stk. 1, i forordning (EU) 2018/848 udløber anerkendelsen af tredjelande med henblik på ækvivalens i henhold til artikel 33, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 (2) for så vidt angår import af økologiske produkter til Unionen den 31. december 2026.

(2)

I henhold til artikel 57, stk. 1, i forordning (EU) 2018/848 udløber anerkendelsen af kontrolmyndigheder og kontrolorganer med henblik på ækvivalens i henhold til artikel 33, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår import af økologiske produkter til Unionen den 31. december 2024.

(3)

Økologiske produkter, der indtil udløbet af disse overgangsperioder importeres til Unionen i henhold til disse importordninger og markedsføres på EU-markedet, skal være produceret i overensstemmelse med produktionsregler og underlagt kontrolordninger svarende til dem, der er fastsat i forordning (EF) nr. 834/2007 og de tilhørende gennemførelsesbestemmelser, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 (3) og (EF) nr. 1235/2008 (4).

(4)

Derfor bør erhvervsdrivende i alle faser af produktion, tilberedning og distribution i tredjelande fortsat lade deres aktiviteter enten være omfattet af en kontrolordning i et tredjeland, der er anerkendt med henblik på ækvivalens, jf. artikel 48, stk. 1, i forordning (EU) 2018/848, eller af en kontrolmyndighed eller et kontrolorgan som omhandlet i artikel 57, stk. 1, i nævnte forordning.

(5)

For at sikre et passende tilsyn med disse tredjelande eller de berørte kontrolmyndigheder og kontrolorganer skal der fastsættes regler for procedurerne for den regelmæssige revision af deres anerkendelse i overgangsperioderne. Med henblik herpå bør det i nærværende forordning navnlig præciseres, hvilke oplysninger tredjelande eller kontrolmyndigheder og kontrolorganer skal fremsende til Kommissionen med henblik på udøvelsen af dette tilsyn, herunder gennem kontrol på stedet. Desuden bør det i nærværende forordning fastsættes, hvilke foranstaltninger Kommissionen skal træffe i forbindelse med udøvelsen af dette tilsyn, herunder suspension eller tilbagetrækning af anerkendte tredjelande eller kontrolmyndigheder og kontrolorganer fra de lister, der er opstillet i henhold til artikel 48, stk. 3, og artikel 57, stk. 2, i forordning (EU) 2018/848.

(6)

Af hensyn til klarheden og retssikkerheden bør nærværende forordning anvendes fra anvendelsesdatoen for forordning (EU) 2018/848 og indtil udløbet af anerkendelsen af tredjelandene eller kontrolmyndighederne og kontrolorganerne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Tilsyn med tredjelande

1.   Den årsrapport, som i henhold til artikel 48, stk. 2, i forordning (EU) 2018/848 senest den 31. marts hvert år skal sendes til Kommissionen af et tredjeland, jf. artikel 48, stk. 1, i nævnte forordning, som er opført på den liste, der er opstillet ved en gennemførelsesforordning vedtaget i henhold til artikel 48, stk. 3, i forordning (EU) 2018/848 (»tredjeland«), omfatter:

a)

oplysninger om udviklingen i den økologiske produktion i tredjelandet, herunder hvilke produkter der produceres, dyrkningsarealet, produktionsområderne, antallet af producenter og forarbejdningen af fødevarer

b)

oplysninger om karakteren af de økologiske landbrugsprodukter og fødevarer, der eksporteres til Unionen

c)

en beskrivelse af den overvågnings- og tilsynsvirksomhed, som tredjelandets kompetente myndighed har udført i det forløbne år, de opnåede resultater og de korrigerende foranstaltninger, der er truffet

d)

eventuelle ajourføringer af de produktionsstandarder, der anvendes i tredjelandet, der vurderes som svarende til de produktionsregler, der er omhandlet i afsnit III og IV i forordning (EF) nr. 834/2007

e)

eventuelle ajourføringer af de kontrolforanstaltninger, der anvendes i tredjelandet, der vurderes til at være lige så effektive som dem, der er omhandlet i afsnit V i forordning (EF) nr. 834/2007, og en bekræftelse af, at disse kontrolforanstaltninger er blevet faktisk anvendt og anvendt til stadighed

f)

eventuelle andre ajourføringer af tredjelandets tekniske dossier

g)

webstedet eller en anden adresse, hvor den ajourførte liste over erhvervsdrivende, der er omfattet af kontrolordningen, kan findes, og et kontaktsted, hvor der til enhver tid kan findes oplysninger om deres certificeringsstatus og de berørte produktkategorier

h)

andre oplysninger, som tredjelandet anser for relevante.

2.   Tredjelandet underretter straks via den elektroniske platform OFIS (Organic Farming Information System — informationssystemet for økologisk landbrug) Kommissionen om enhver ændring af de gældende foranstaltninger i det pågældende tredjeland eller gennemførelsen heraf, navnlig vedrørende dets kontrolordning.

3.   Tredjelandet underretter straks via OFIS Kommissionen om enhver ændring af de administrative oplysninger, der er opført på den liste, der er opstillet ved en gennemførelsesforordning vedtaget i henhold til artikel 48, stk. 3, i forordning (EU) 2018/848.

4.   Kommissionen kan til enhver tid anmode tredjelandet om yderligere oplysninger, herunder fremlæggelse af en eller flere rapporter om kontrol på stedet udarbejdet af uafhængige eksperter.

5.   Kommissionen kan på grundlag af en risikovurdering eller ved mistanke om manglende overholdelse lade eksperter, den har udpeget, foretage en kontrol på stedet i tredjelandet.

6.   Hvis Kommissionen modtager en meddelelse fra en medlemsstat, i hvilken den informeres om en begrundet mistanke om en uregelmæssighed eller overtrædelse med hensyn til importerede økologiske produkters overholdelse af kravene i forordning (EF) nr. 834/2007 og med hensyn til produktionsstandarder og kontrolforanstaltninger, der på grundlag af den foretagne vurdering er godkendt som tilsvarende, underretter den den kompetente myndighed i tredjelandet herom. Denne kompetente myndighed undersøger årsagen til den formodede uregelmæssighed eller overtrædelse og underretter senest 30 kalenderdage efter Kommissionens meddelelse Kommissionen og den berørte medlemsstat om resultatet af undersøgelsen og om de foranstaltninger, der er truffet.

Artikel 2

Tilsyn med kontrolmyndigheder og kontrolorganer

1.   På grundlag af årsrapporter og under hensyntagen til alle andre modtagne oplysninger sikrer Kommissionen et passende tilsyn med de kontrolmyndigheder og kontrolorganer, der er omhandlet i artikel 57, stk. 1, i forordning (EU) 2018/848, og som er opført på den liste, der er opstillet ved en i henhold til artikel 57, stk. 2, i forordning (EU) 2018/848 vedtaget gennemførelsesforordning (»kontrolmyndigheder og kontrolorganer«), gennem regelmæssig revision af deres anerkendelse. Kommissionen kan anmode medlemsstaterne om bistand i forbindelse hermed. Karakteren af tilsynet med kontrolmyndighederne og kontrolorganerne fastlægges på grundlag af en tilgang baseret på risikoen for manglende overholdelse, idet der navnlig tages hensyn til mængden af certificerede produkter og eksporten heraf til Unionen og resultaterne af et akkrediteringsorgans eller, hvis det er relevant, en kompetent myndigheds regelmæssige evaluering på stedet, overvågning og flerårige revurdering af deres aktiviteter.

2.   Senest den 28. februar hvert år indsender kontrolmyndighederne og kontrolorganerne en årsrapport til Kommissionen. I årsrapporten ajourføres oplysningerne i det tekniske dossier i den oprindelige ansøgning om anerkendelse i overensstemmelse med de seneste ændringer. Den omfatter mindst følgende:

a)

en oversigt over de aktiviteter, der er udført af kontrolmyndigheden eller kontrolorganet i det eller de tredjeland(e), for hvilke(t) kontrolmyndigheden eller kontrolorganet er anerkendt, herunder antallet af erhvervsdrivende og grupper af erhvervsdrivende og hvilken type landbrugsprodukter og fødevarer, der er tale om, inddelt i kategorier og grupperet efter toldpositioner

b)

eventuelle ajourføringer af de produktionsstandarder, der anvendes i det eller de tredjeland(e), for hvilke(t) kontrolmyndigheden eller kontrolorganet er anerkendt, herunder en vurdering af, om disse standarder svarer til de produktionsregler, der er omhandlet i afsnit III og IV i forordning (EF) nr. 834/2007

c)

eventuelle ajourføringer af de kontrolforanstaltninger, der anvendes i det eller de tredjeland(e), for hvilke(t) kontrolmyndigheden eller kontrolorganet er anerkendt, herunder en vurdering af, om disse foranstaltninger svarer til dem, der er omhandlet i afsnit V i forordning (EF) nr. 834/2007, og en bekræftelse af, at disse kontrolforanstaltninger er blevet faktisk anvendt og anvendt til stadighed

d)

en beskrivelse af de kontrolaktiviteter, som kontrolmyndigheden eller kontrolorganet i det forløbne år har gennemført i det eller de tredjeland(e), for hvilke(t) kontrolmyndigheden eller kontrolorganet er anerkendt, de opnåede resultater, de konstaterede uregelmæssigheder og overtrædelser og de korrigerende foranstaltninger, der er truffet

e)

eventuelle andre ajourføringer af oplysningerne i det tekniske dossier, der blev indsendt sammen med den oprindelige ansøgning om anerkendelse, og yderligere ajourføringer heraf

f)

en kopi af den seneste evalueringsrapport fra akkrediteringsorganet, eller, hvis det er relevant, en kompetent myndighed, der indeholder resultaterne af den regelmæssige evaluering på stedet, overvågningen og den flerårige revurdering af kontrolmyndighedens eller kontrolorganets aktiviteter i det eller de tredjeland(e), for hvilke(t) kontrolmyndigheden eller kontrolorganet er anerkendt. I evalueringsrapporten bekræftes det, at kontrolmyndigheden eller kontrolorganet er blevet vurderet på tilfredsstillende vis med hensyn til kontrolmyndighedens/kontrolorganets evne til at opfylde de gældende betingelser for Kommissionens anerkendelse heraf, og at kontrolmyndigheden/kontrolorganet reelt har gennemført sine aktiviteter i overensstemmelse med disse betingelser. I evalueringsrapporten påvises og bekræftes det desuden, at de i litra b) og c) nævnte produktionsstandarder og kontrolforanstaltninger er ækvivalente

g)

det websted, hvor listen over erhvervsdrivende, der er omfattet af kontrolordningen, kan findes på et af Unionens officielle sprog, og et kontaktsted, hvor der til enhver tid kan findes oplysninger om deres certificeringsstatus, de berørte produktkategorier samt de erhvervsdrivende og produkter, for hvilke certificeringen er suspenderet eller inddraget

h)

andre oplysninger, som kontrolmyndigheden eller kontrolorganet anser for relevante.

Årsrapporten og eventuelle supplerende oplysninger, som Kommissionen anmoder om vedrørende årsrapporten, fremsendes via OFIS.

3.   Kommissionen kan anmode om supplerende oplysninger vedrørende årsrapporten. Disse supplerende oplysninger fremsendes i elektronisk form.

Artikel 3

Revision af anerkendelsen af tredjelande

Som led i sin regelmæssige revision af anerkendelsen af tredjelande i henhold til artikel 48, stk. 2, i forordning (EU) 2018/848 anvender Kommissionen følgende regler og ændrer listen over tredjelande i overensstemmelse hermed, jf. artikel 48, stk. 3, i nævnte forordning:

a)

Kommissionen kan til enhver tid ændre specifikationerne på listen på grundlag af de modtagne oplysninger

b)

Kommissionen kan suspendere optagelsen af et tredjeland på listen, enten på grundlag af de modtagne oplysninger, eller hvis et tredjeland ikke har givet tilstrækkelige oplysninger som krævet eller ikke har indvilliget i en kontrol på stedet

c)

Kommissionen suspenderer optagelsen af et tredjeland på listen, hvis tredjelandet efter anmodning fra Kommissionen ikke træffer passende og rettidige afhjælpende foranstaltninger inden for en frist på mindst 30 dage, som Kommissionen fastsætter ud fra problemets omfang

d)

Kommissionen trækker et tredjelands optagelse på listen tilbage, hvis:

i)

tredjelandet ikke rettidigt indsender den i artikel 1, stk. 1, i nærværende forordning omhandlede årsrapport

ii)

oplysningerne i den pågældende årsrapport er ufuldstændige

iii)

tredjelandet efter anmodning fra Kommissionen inden for en frist på mindst 30 dage, som Kommissionen fastsætter ud fra problemets omfang, ikke stiller oplysningerne til rådighed eller ikke meddeler alle oplysninger vedrørende sit tekniske dossier eller sin kontrolordning eller

iv)

tredjelandet efter anmodning fra Kommissionen ikke indvilliger i, at der foretages en kontrol på stedet.

Artikel 4

Revision af anerkendelsen af kontrolmyndigheder og kontrolorganer

1.   Som led i sin regelmæssige revision af anerkendelsen af kontrolmyndigheder og kontrolorganer i henhold til artikel 2, stk. 1, i nærværende forordning anvender Kommissionen følgende regler og ændrer listen over kontrolmyndigheder og kontrolorganer i overensstemmelse hermed, jf. artikel 57, stk. 2, i forordning (EU) 2018/848:

a)

Kommissionen kan på grundlag af de modtagne oplysninger til enhver tid ændre specifikationerne vedrørende en kontrolmyndighed eller et kontrolorgan på listen

b)

Kommissionen kan suspendere optagelsen af en kontrolmyndighed eller et kontrolorgan på listen, enten på grundlag af de modtagne oplysninger, eller hvis kontrolmyndigheden eller kontrolorganet ikke har givet tilstrækkelige oplysninger som krævet eller ikke har indvilliget i en kontrol på stedet

c)

Kommissionen suspenderer optagelsen af en kontrolmyndighed eller et kontrolorgan på listen, hvis kontrolmyndigheden eller kontrolorganet efter anmodning fra Kommissionen ikke træffer passende og rettidige afhjælpende foranstaltninger inden for en frist på mindst 30 dage, som Kommissionen fastsætter ud fra problemets omfang

d)

Kommissionen trækker en kontrolmyndigheds eller et kontrolorgans optagelse på listen tilbage, hvis:

i)

kontrolmyndigheden eller kontrolorganet ikke rettidigt indsender den årsrapport, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, i nærværende forordning

ii)

oplysningerne i årsrapporten er ufuldstændige

iii)

kontrolmyndigheden eller kontrolorganet ikke stiller alle oplysninger til rådighed eller ikke meddeler alle oplysninger vedrørende sit tekniske dossier eller sin kontrolordning

iv)

kontrolmyndigheden eller kontrolorganet ikke stiller oplysninger til rådighed om undersøgelser af manglende overholdelse

v)

kontrolmyndigheden eller kontrolorganet ikke træffer passende korrigerende foranstaltninger som reaktion på de konstaterede uregelmæssigheder og overtrædelser

vi)

kontrolmyndigheden eller kontrolorganet ikke indvilliger i, at der efter anmodning fra Kommissionen foretages en kontrol på stedet, eller hvis en sådan kontrol på stedet viser negative resultater, der skyldes systematiske fejl i kontrolforanstaltningerne, eller

vii)

der i enhver anden situation er risiko for, at forbrugeren vildledes om den sande karakter af et produkt, der er certificeret af kontrolmyndigheden eller kontrolorganet.

2.   Inden en tilbagetrækning i henhold til stk. 1, litra d), anmoder Kommissionen kontrolmyndigheden eller kontrolorganet om at afhjælpe de situationer, der er omhandlet i nævnte litra, inden for en frist på mindst 30 dage, som Kommissionen fastsætter ud fra problemets omfang.

Artikel 5

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2022.

Artikel 1 og 3 anvendes indtil den 31. december 2026.

Artikel 2 og 4 anvendes indtil den 31. december 2024.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. maj 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 150 af 14.6.2018, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol (EUT L 250 af 18.9.2008, s. 1).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2008 af 8. december 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande (EUT L 334 af 12.12.2008, s. 25).


Top