EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32018R0631

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/631 z dne 7. februarja 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z ustanovitvijo referenčnih laboratorijev Evropske unije za škodljive organizme rastlin

C/2018/0595

UL L 105, 25.4.2018, str. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Pravni status dokumenta V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/631/oj

25.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 105/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/631

z dne 7. februarja 2018

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z ustanovitvijo referenčnih laboratorijev Evropske unije za škodljive organizme rastlin

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (uredba o uradnem nadzoru) (1) in zlasti člena 92(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pristojni organi morajo ustrezno in pravočasno ukrepati proti karantenskim škodljivim organizmom v smislu člena 3 Uredbe (EU) 2016/2031 (2) Evropskega parlamenta in Sveta ter proti škodljivim organizmom, ki sicer niso uvrščeni na seznam karantenskih škodljivih organizmov za Unijo, vendar v skladu s členom 30(1) navedene uredbe morda izpolnjujejo pogoje za uvrstitev na navedeni seznam. V zvezi s tem je učinkovitost uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, ki zagotavljajo skladnost z zakonodajo Unije, bistvenega pomena.

(2)

Navedena učinkovitost je odvisna od kakovosti, enotnosti in zanesljivosti metod za analize, teste in diagnoze, ki jih uporabljajo uradni laboratoriji, določeni v skladu s členom 37(1) Uredbe (EU) 2017/625, ter rezultatov teh analiz, testov in diagnoz, ki jih opravljajo navedeni uradni laboratoriji.

(3)

Navedene metode je treba sproti posodabljati in po potrebi izboljševati, da se zagotovi kakovost, enotnost in zanesljivost analitskih, testnih in diagnostičnih podatkov, ki so rezultat uporabe teh metod.

(4)

Ukrepi, sprejeti v zvezi s prejšnjimi napadi škodljivih organizmov, kažejo, da bi uradnim laboratorijem, določenim v skladu s členom 37 Uredbe (EU) 2017/625, koristila usklajevanje in pomoč pri izboljševanju in spodbujanju enotnih praks pri razvoju ali uporabi metod za analize, teste in diagnoze, ki jih uporabljajo navedeni uradni laboratoriji, ter pri razlagi rezultatov.

(5)

Zato bi bilo treba ustanoviti referenčne laboratorije Evropske unije, da bi prispevali k izboljševanju in usklajevanju metod za analize, teste ali diagnoze k razvoju potrjenih metod ter usklajeni pomoči navedenim uradnim laboratorijem.

(6)

Da bi se zagotovila ustrezna specializacija, bi bilo treba za vsako izmed specifičnih kategorij škodljivih organizmov ustanoviti en referenčni laboratorij Evropske unije. Te kategorije bi morale upoštevati naravo in biologijo škodljivih organizmov, kot sta izraženi v njihovi razvrstitvi iz dela A Priloge I in dela A Priloge II k Direktivi Sveta 2000/29/ES (3). Tako bi bilo referenčne laboratorije Evropske unije treba ustanoviti za naslednje kategorije škodljivih organizmov: insekti in pršice, ogorčice, bakterije, glive in oomicete ter virusi, viroidi in fitoplazme (to je posodobljen izraz za „mikoplazme“, kot so poimenovane v navedeni direktivi) –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ustanovijo se referenčni laboratoriji Evropske unije v zvezi s karantenskimi škodljivimi organizmi iz člena 3 Uredbe (EU) 2016/2031 ter v zvezi s škodljivimi organizmi, ki sicer niso uvrščeni na seznam karantenskih škodljivih organizmov za Unijo, vendar v skladu s členom 30(1) navedene uredbe morda izpolnjujejo pogoje za uvrstitev na navedeni seznam, in na podlagi razvrstitve iz Direktive 2000/29/ES:

(a)

referenčni laboratorij Evropske unije za insekte in pršice;

(b)

referenčni laboratorij Evropske unije za ogorčice;

(c)

referenčni laboratorij Evropske unije za bakterije;

(d)

referenčni laboratorij Evropske unije za glive in oomicete;

(e)

referenčni laboratorij Evropske unije za viruse, viroide in fitoplazme.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. februarja 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 95, 7.4.2017, str. 1.

(2)  Uredba (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (UL L 317, 23.11.2016, str. 4).

(3)  Direktiva Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (UL L 169, 10.7.2000, str. 1).


Na vrh