EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0216

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/216, annettu 30 päivänä tammikuuta 2019, unionin WTO-luetteloon sisältyvien tariffikiintiöiden jakamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 32/2000 muuttamisesta

PE/71/2018/REV/1

OJ L 38, 8.2.2019, p. 1–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/02/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/216/oj

8.2.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 38/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2019/216,

annettu 30 päivänä tammikuuta 2019,

unionin WTO-luetteloon sisältyvien tariffikiintiöiden jakamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 32/2000 muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29 päivänä maaliskuuta 2017 aikomuksestaan erota unionista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan nojalla. Euroopan unionista tehtyä sopimusta ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyä sopimusta, jäljempänä yhdessä ’perussopimukset’, lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sinä päivänä, jona erosopimus tulee voimaan, tai, jollei sopimusta ole, kahden vuoden kuluttua ilmoituksesta eli 30 päivänä maaliskuuta 2019, jollei Eurooppa-neuvosto yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa päätä yksimielisesti pidentää tätä määräaikaa.

(2)

Neuvottelijoiden välillä sovittu erosopimus sisältää järjestelyjä, joiden mukaisesti unionin oikeuden määräyksiä ja säännöksiä sovelletaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa sen päivän jälkeen, jona perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Jos erosopimus tulee voimaan, neuvoston asetusta (EY) N:o 32/2000 (2) sovelletaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa siirtymäkauden aikana mainitun sopimuksen mukaisesti ja sen soveltaminen päättyy siirtymäkauden päättyessä.

(3)

Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroaminen vaikuttaa Yhdistyneen kuningaskunnan ja unionin suhteisiin kolmansiin maihin, erityisesti Maailman kauppajärjestön (WTO) puitteissa, jonka alkuperäisiä jäseniä molemmat ovat. Koska tätä unionista eroamista koskevat neuvottelut ovat meneillään samaan aikaan monivuotisesta rahoituskehyksestä käytävien neuvottelujen kanssa ja kun otetaan huomioon maatalousalalle varattu osuus monivuotisessa rahoituskehyksessä, kyseiselle alalle voi aiheutua vakavia seurauksia.

(4)

Unioni ja Yhdistynyt kuningaskunta ilmoittivat 11 päivänä lokakuuta 2017 päivätyllä kirjeellä muille WTO:n jäsenille, että niiden aikomuksena on, että kun Yhdistynyt kuningaskunta eroaa unionista, se säilyttää mahdollisuuksien mukaan uudessa erillisessä tavarakaupan myönnytyksiä ja sitoumuksia koskevassa luettelossa tämänhetkiset velvoitteensa, jotka sillä on unionin jäsenvaltiona. Koska säilyttäminen ei ole määrällisten sitoumusten osalta kuitenkaan asianmukainen menetelmä, unioni ja Yhdistynyt kuningaskunta ilmoittivat muille WTO:n jäsenille, että ne aikovat varmistaa muiden WTO:n jäsenten tämänhetkisten markkinoillepääsytasojen säilymisen ennallaan jakamalla unionin tariffikiintiöt unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä.

(5)

WTO:n sääntöjen mukaisesti tällainen unionin myönnytyksiä ja sitoumuksia koskevaan luetteloon sisältyvien tariffikiintiöiden jako on tehtävä vuonna 1994 tehdyn tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen, jäljempänä ’GATT 1994 -sopimus’, XXVIII artiklan mukaisesti. Sen vuoksi unioni sitoutuu – alustavan yhteydenpidon jälkeen – neuvotteluihin sellaisten WTO:n jäsenten kanssa, joilla on pääasiallisen hankkijan asema tai huomattava toimittaja-asema taikka alkuperäinen neuvotteluoikeus kunkin tariffikiintiön osalta. Kyseisten neuvottelujen olisi koskettava rajoitettua alaa, eikä niitä saisi missään tapauksessa laajentaa siten, että neuvotellaan uudelleen tuotteiden unionin markkinoille pääsyä koskevista yleisistä ehdoista tai markkinoille pääsyn asteesta.

(6)

Kun kuitenkin otetaan huomioon aikarajoitukset, joita Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamista koskevat neuvottelut aiheuttavat tämän prosessin kannalta, on mahdollista, että sopimuksia ei ehkä ole tehty kaikkien asianomaisten WTO-jäsenten kanssa kaikista tariffikiintiöistä siihen päivään mennessä, jona tavarakaupan myönnytyksiä ja sitoumuksia koskevaa unionin WTO-luetteloa lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Jotta voidaan turvata oikeusvarmuus ja unioniin ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautuvan tariffikiintiöiden alaisen tuonnin jatkuvuus, unionin on voitava edetä yksipuolisesti tariffikiintiöiden jakamisessa. Käytetyn menetelmän olisi oltava GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan vaatimusten mukainen.

(7)

Sen vuoksi olisi käytettävä seuraavaa menetelmää: ensimmäisessä vaiheessa olisi vahvistettava Yhdistyneen kuningaskunnan käyttöosuus kustakin yksittäisestä tariffikiintiöstä. Kyseinen käyttöosuus, joka ilmaistaan prosentteina, on Yhdistyneen kuningaskunnan osuus kyseisen tariffikiintiön unionin kokonaistuonnista tuoreen edustavan kolmivuotiskauden aikana. Tätä käyttöosuutta olisi sen jälkeen sovellettava koko luetteloon sisältyvään tariffikiintiömäärään ottaen huomioon mahdollinen vajaakäyttö, jotta saadaan Yhdistyneen kuningaskunnan osuus tietystä tariffikiintiöstä. Unionin kiintiö on jäljelle jäävä osa kyseisestä tariffikiintiöstä. Tämä tarkoittaa sitä, että tietyn tariffikiintiön kokonaismäärä ei muutu eli EU27-määrä on yhtä suuri kuin tämänhetkinen EU28-määrä vähennettynä Yhdistyneen kuningaskunnan määrällä. Laskelmien pohjana olevat tiedot olisi otettava asiaankuuluvista komission tietokannoista.

(8)

Unioni ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat vahvistaneet kunkin yksittäisen tariffikiintiön käyttöosuutta koskevan menetelmän ja sopineet siitä GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan vaatimusten mukaisesti, ja siksi menetelmä olisi säilytettävä kokonaisuudessaan sen johdonmukaisen soveltamisen varmistamiseksi.

(9)

Jos jossakin tariffikiintiössä ei todeta kaupankäyntiä edustavalla ajanjaksolla, Yhdistyneen kuningaskunnan käyttöosuuden määrittämiseksi olisi käytettävä kahta vaihtoehtoista menetelmää. Niissä tapauksissa, joissa on olemassa toinen tariffikiintiö, jossa tuotteen määritelmä on täsmälleen sama, kyseisen täsmälleen saman tariffikiintiön käyttöosuutta olisi sovellettava siihen tariffikiintiöön, jossa ei todettu kaupankäyntiä edustavalla ajanjaksolla. Niissä tapauksissa, joissa ei ole tariffikiintiötä, jossa tuotteen määritelmä olisi täsmälleen sama, käyttöosuuden laskentakaavaa olisi sovellettava vastaavien tullinimikkeiden unionin tuontiin tariffikiintiön ulkopuolella.

(10)

Asianomaisten maataloustuotteiden tariffikiintiöiden osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (3) 184–188 artiklassa säädetään tarvittavasta oikeusperustasta tariffikiintiöiden hallinnointia varten, kunhan ne on jaettu tämän asetuksen mukaisesti. Tältä osin asianomaiset tariffikiintiöiden määrät vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä olevassa A osassa. Asianomaisten maataloustuotteiden tariffikiintiöiden hallinnointi olisi sen vuoksi toteutettava ottaen asianmukaisesti huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa määrätyt yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteet ja maataloustoiminnan monitoiminnallisuus. Useimpien kalataloustuotteiden, teollisuustuotteiden ja tiettyjen jalostettujen maataloustuotteiden tariffikiintiöiden hallinnointi tapahtuu asetuksen (EY) N:o 32/2000 nojalla. Asianomaiset tariffikiintiöiden määrät vahvistetaan kyseisen asetuksen liitteessä I, ja mainittu liite olisi sen vuoksi korvattava tämän asetuksen liitteessä olevassa B osassa vahvistetuilla määrillä.

Neljää kalataloustuotteiden tariffikiintiötä ei hallinnoida asetuksen (EY) N:o 32/2000 vaan neuvoston päätöksen 2006/324/EY (4) täytäntöön panemiseksi annetun komission asetuksen (EY) N:o 847/2006 (5) nojalla. Asianomaiset tariffikiintiöiden määrät vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä olevassa C osassa. Komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa asetuksen (EY) N:o 847/2006 säännösten mukauttamiseksi näiden neljän kalataloustuotteiden tariffikiintiön osalta tässä asetuksessa vahvistettujen jaettujen määrien mukaisesti. Tätä täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (6) mukaisesti.

(11)

Sen huomioon ottamiseksi, että neuvotteluja niiden WTO-jäsenten kanssa, joita asia koskee, on käyty samaan aikaan tämän asetuksen hyväksymistä koskevan tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä käytävän menettelyn kanssa, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tämän asetuksen liitteessä olevia A ja C osaa niissä lueteltujen jaettujen tariffikiintiöiden määrän osalta, jotta voidaan ottaa huomioon mahdollisesti tehdyt sopimukset tai komission näiden neuvottelujen yhteydessä saamat merkitykselliset tiedot, jotka osoittavat, että tietyt tekijät, jotka eivät olleet aiemmin tiedossa, edellyttävät unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen tariffikiintiöjaon mukauttamista, ja samalla varmistaa johdonmukaisuus yhdessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sovitun yhteisen menetelmän kanssa. Komissiolle olisi siirrettävä mainittu valta antaa säädöksiä myös tapauksissa, joissa tällaisia merkityksellisiä tietoja tulee esiin muista lähteistä, joille jollakin tariffikiintiöllä on merkitystä. Lisäksi asetusta (EY) N:o 32/2000 olisi muutettava siten, että komissiolle siirretään valta antaa säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti kyseisen asetuksen liitteen I muuttamiseksi.

(12)

Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti ja Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroaminen huomioon ottaen on tarpeen ja aiheellista vahvistaa säännöt unionin WTO-luetteloon sisältyvien tariffikiintiöiden jakamiseksi. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen aiottujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

(13)

Neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1182/71 (7) 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti säädösten tietyksi päivämääräksi vahvistettu soveltamisen päättyminen tapahtuu tuota päivämäärää vastaavan päivän viimeisen tunnin kuluttua umpeen. Tätä asetusta olisi sen vuoksi sovellettava sitä päivää seuraavasta päivästä, jona asetuksen (EY) N:o 32/2000 soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lakkaa, koska kyseisestä päivästä lähtien sekä unionin että Yhdistyneen kuningaskunnan on tiedettävä, mitkä niiden WTO-velvoitteet ovat. Säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtämistä koskevia tämän asetuksen säännöksiä olisi kuitenkin sovellettava tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

(14)

Kun otetaan huomioon yhtäältä tavallisen lainsäätämisjärjestyksen menettelyvaatimukset ja tarve antaa myöhemmin täytäntöönpanosäädöksiä tämän asetuksen soveltamiseksi sekä toisaalta tarve saada jaetut tariffikiintiöt käyttöön siten, että niitä voidaan soveltaa siitä hetkestä lähtien, kun Yhdistynyt kuningaskunta lakkaa kuulumasta unionin myönnytyksiä ja sitoumuksia koskevan luettelon soveltamisalaan, mikä voi tapahtua jo 30 päivänä maaliskuuta 2019, on välttämätöntä, että tämä asetus tulee voimaan mahdollisimman pian,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Tariffikiintiöt, jotka sisältyvät unionin myönnytyksiä ja sitoumuksia koskevaan luetteloon, joka on liitetty vuonna 1994 tehtyyn tullitariffeja ja kauppaa koskevaan yleissopimukseen, jäljempänä ’GATT 1994 -sopimus’, on jaettava unionin ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan, jäljempänä ’Yhdistynyt kuningaskunta’, kesken seuraavan menetelmän mukaisesti:

a)

unionin käyttöosuus tuonnista prosentteina kunkin yksittäisen tariffikiintiön osalta vahvistetaan tuoreen edustavan kolmivuotiskauden perusteella;

b)

unionin käyttöosuutta tuonnista prosentteina sovelletaan koko luetteloon sisältyvään tariffikiintiömäärään, jotta saadaan sen osuus tietystä tariffikiintiöstä;

c)

niiden yksittäisten tariffikiintiöiden osalta, joissa ei voida todeta kaupankäyntiä a alakohdassa säädetyllä edustavalla ajanjaksolla, unionin osuus vahvistetaan sen sijaan b alakohdassa säädettyä menettelyä noudattaen käyttäen perustana unionin tuonnin käyttöosuutta prosentteina toisesta sellaisesta tariffikiintiöstä, jossa tuotteen määritelmä on täsmälleen sama, tai sen osuutta vastaavista tullinimikkeistä tariffikiintiön ulkopuolella.

2.   Unionin osuus 1 kohdassa tarkoitetuista tariffikiintiöistä, joka on saatu soveltaen mainitussa kohdassa tarkoitettua menettelyä, on seuraava:

a)

maataloustuotteiden tariffikiintiöiden osalta liitteessä olevassa A osassa esitetty osuus;

b)

kalataloustuotteiden, teollisuustuotteiden ja tiettyjen jalostettujen maataloustuotteiden tariffikiintiöiden osalta liitteessä olevassa B ja C osassa esitetty osuus.

2 artikla

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 3 artiklan mukaisesti liitteessä olevien A ja C osan muuttamiseksi, jotta voidaan ottaa huomioon seuraavat seikat ja varmistaa samalla johdonmukaisuus 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun menetelmän kanssa ja erityisesti varmistaa, että pääsy Yhdistyneen kuningaskunnan eron jälkeisen unionin markkinoille ei ylitä vastaavaa osuutta kauppavirroista edustavalla ajanjaksolla:

a)

unionin GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan mukaisesti tekemät kansainväliset sopimukset, jotka koskevat liitteen kyseisissä osissa tarkoitettuja tariffikiintiöitä; ja

b)

merkitykselliset tiedot, jotka se saattaa saada GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan nojalla käytyjen neuvottelujen yhteydessä tai muista lähteistä, joille jollakin tullikiintiöllä on merkitystä.

3 artikla

1.   Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.   Siirretään komissiolle 9 päivästä helmikuuta 2019 viiden vuoden ajaksi 2 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 2 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa (8) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.   Edellä olevan 2 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

4 artikla

Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joilla mukautetaan asetuksen (EY) N:o 847/2006 mukaisesti avattujen ja hallinnoitavien tariffikiintiöiden määriä tämän asetuksen liitteessä olevan C osan mukaisesti. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

5 artikla

1.   Komissiota avustaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (9) 285 artiklan 1 kohdalla perustettu tullikoodeksikomitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

6 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 32/2000 seuraavasti:

1)

Lisätään artiklat seuraavasti:

”10 a artikla

Unionin myönnytyksiä ja sitoumuksia koskevaan luetteloon sisältyvien tariffikiintiöiden jakamiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi siirretään komissiolle valta antaa 10 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän asetuksen liitteen I muuttamiseksi, jotta voidaan ottaa huomioon seuraavat seikat ja varmistaa samalla johdonmukaisuus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/216 (*1) 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun menetelmän kanssa ja erityisesti varmistaa, että pääsy Yhdistyneen kuningaskunnan eron jälkeisen unionin markkinoille ei ylitä vastaavaa osuutta kauppavirroista edustavalla ajanjaksolla:

a)

unionin GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan mukaisesti tekemät kansainväliset sopimukset, jotka koskevat tämän asetuksen liitteessä I tarkoitettuja tariffikiintiöitä; ja

b)

merkitykselliset tiedot, jotka se saattaa saada GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan nojalla käytyjen neuvottelujen yhteydessä tai muista lähteistä, joille jollakin tullikiintiöllä on merkitystä.

10 b artikla

1.   Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.   Siirretään komissiolle 9 päivästä helmikuuta 2019 viiden vuoden ajaksi 10 a artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 10 a artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa (*2) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.   Edellä olevan 10 a artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

(*1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/216, annettu 30 päivänä tammikuuta 2019, unionin WTO-luetteloon sisältyvien tariffikiintiöiden jakamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 32/2000 muuttamisesta (EUVL L 38, 8.2.2019, s. 1)."

(*2)  EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”"

2)

Korvataan liite I tämän asetuksen liitteessä olevassa B osassa olevalla tekstillä.

7 artikla

1.   Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Edellä olevia 1 artiklan 2 kohtaa ja 6 artiklan 2 kohtaa sovelletaan sitä päivää seuraavasta päivästä, jona asetuksen (EY) N:o 32/2000 soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa lakkaa.

3.   Muita kuin 2 kohdassa tarkoitettuja artikloja sovelletaan tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä tammikuuta 2019.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

A. TAJANI

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. CIAMBA


(1)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 16. tammikuuta 2019 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 28. tammikuuta 2019.

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 32/2000, annettu 17 päivänä joulukuuta 1999, GATTiin sidottujen ja tiettyjen muiden yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hoidosta, mainittujen kiintiöiden muuttamista tai mukauttamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1808/95 kumoamisesta (EYVL L 5, 8.1.2000, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671).

(4)  Neuvoston päätös 2006/324/EY, tehty 27 päivänä helmikuuta 2006, vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisen, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamista niiden Euroopan unioniin liittymisen myötä koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona Euroopan yhteisön ja Thaimaan kuningaskunnan välillä (EUVL L 120, 5.5.2006, s. 17).

(5)  Komission asetus (EY) N:o 847/2006, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2006, tiettyjen kalavalmisteiden ja -säilykkeiden tuonnissa sovellettavien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista (EUVL L 156, 9.6.2006, s. 8).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

(7)  Neuvoston asetus (ETY, Euratom) N:o 1182/71, annettu 3 päivänä kesäkuuta 1971, määräaikoihin, päivämääriin ja määräpäiviin sovellettavista säännöistä (EYVL L 124, 8.6.1971, s. 1).

(8)  EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1).


LIITE

A OSA

Tavaran kuvaus

Yksikkö

EU28:n tuotemäärät

Maa (1)

Järjestysnumero

EU27:n osuus kiintiön käytöstä (2)

EU27:n tariffikiintiön koko

Elävät nautaeläimet

päätä

710

EO (3)

090114

100  %

710

Elävät nautaeläimet

päätä

711

EO

090115

100  %

711

Elävät nautaeläimet

päätä

24 070

EO

090113

100  %

24 070

Naudanliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

Naudan muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

t (tuotepaino)

7 150

AUS

094451

34,7  %

2 481

Korkealaatuinen naudanliha, luuttomaksi leikattu tai leikkaamaton

t (tuotepaino)

17 000

ARG

094450

99,6  %

16 936

Korkealaatuinen luuton naudanliha, tuore tai jäähdytetty

t (tuotepaino)

12 500

99,6  %

12 453

Korkealaatuinen naudanliha, luuttomaksi leikattu tai leikkaamaton

t (tuotepaino)

2 300

URY

094452

87,9  %

2 022

Korkealaatuinen luuton naudanliha, tuore tai jäähdytetty

t (tuotepaino)

4 076

87,9  %

3 584

Naudanliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

Naudan muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

t (tuotepaino)

11 500

USA / CAN

094002

99,8  %

11 481

Korkealaatuinen naudanliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

t

 

PAR

094455

71,1  %

711

Korkealaatuinen naudanliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

t

1 300

NZL

094454

65,1  %

846

Luuton naudanliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

Naudan muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

t

10 000

BRA

094453

89,5  %

8 951

Naudanliha, jäädytetty

Naudan muut syötävät osat, jäädytetyt

t (paino ilman luita)

54 875

EO

094003

79,7  %

43 732

Luuton puhvelin liha, jäädytetty

t (ilman luita)

2 250

AUS

094001

62,4  %

1 405

Luuton puhvelin liha, jäädytetty

Luuton puhvelin liha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

t (ilman luita)

200

ARG

094004

100  %

200

Naudanliha, jäädytetty

Naudan muut syötävät osat, jäädytetyt

t (luullinen paino)

63 703

EO

094057

30,9  %

19 676

Naudanliha, jäädytetty

Naudan muut syötävät osat, jäädytetyt

t (luullinen paino)

EO

094058

Naudan muut syötävät osat, jäädytetyt

t

800

OTH (4)

094020

100  %

800

Naudan muut syötävät osat, jäädytetyt

t

700

ARG

094460

100  %

700

Sianliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty:

Kesyn sian ruhot ja puoliruhot, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

t

15 067

EO

090122

100  %

15 067

Sianliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty:

Kesyn sian luuttomat tai luulliset palat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt, lukuun ottamatta erikseen tullille esitettyä sisäfileetä

t

4 624

CAN

094204

100  %

4 623

Sianliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty:

Kesyn sian luuttomat tai luulliset palat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt, lukuun ottamatta erikseen tullille esitettyä sisäfileetä

t

6 135

EO

090123

100  %

6 133

Sianliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty:

Kesyn sian selkä ja sen palat, luulliset, tuoreet tai jäähdytetyt

Kesyn sian kyljet ja kupeet (lihaskudosta sisältävä silava) sekä niiden palat, jäädytetyt

t

7 000

EO

090119

100  %

7 000

Sianliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty:

Kesyn sian selkä ja kinkku, luuton, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

t

35 265

EO

094038

36  %

12 680

Sianliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty:

Kesyn sian selkä ja kinkku, luuton, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

t

4 922

US

094170

36  %

1 770

Sianliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty:

Kesyn sian sisäfilee, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

t

5 000

EO

090118

75,6  %

3 780

Valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu kesystä siasta

t

6 161

EO

090121

100  %

6 161

Makkarat, kuivatut tai levitteiksi valmistetut, kypsentämättömät

Muut makkarat

t

3 002

EO

090120

5,5  %

164

Elävät lampaat ja vuohet, muut kuin puhdasrotuiset siitoseläimet

t (teuraspaino)

105

OTH

092019

100  %

105

Elävät lampaat ja vuohet, muut kuin puhdasrotuiset siitoseläimet

t (teuraspaino)

215

MKD

 

100  %

215

Elävät lampaat ja vuohet, muut kuin puhdasrotuiset siitoseläimet

t (teuraspaino)

91

EO

092019

100  %

91

Lampaan- ja vuohenliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

t (teuraspaino)

23 000

ARG

092011

73,9  %

17 006

Lampaan- ja vuohenliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

t (teuraspaino)

600

ISL

090790

58,2  %

349

Lampaan- ja vuohenliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

t (teuraspaino)

850

BIH

 

48,3  %

410

Lampaan- ja vuohenliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

t (teuraspaino)

19 186

AUS

092012

20  %

3 837

Lampaan- ja vuohenliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

t (teuraspaino)

3 000

CHL

091922

87,6  %

2 628

Lampaan- ja vuohenliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

t (teuraspaino)

100

GRL

090693

48,3  %

48

Lampaan- ja vuohenliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

t (teuraspaino)

228 389

NZL

092013

50  %

114 184

Lampaan- ja vuohenliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

t (teuraspaino)

5 800

URY

092014

82,1  %

4 759

Lampaan- ja vuohenliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

t (teuraspaino)

200

OTH

092015

100  %

200

Lampaan- ja vuohenliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

t (teuraspaino)

200

EO

092016

89,2  %

178

Kanan ruhot, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

t

6 249

EO

094067

64,9  %

4 054

Kanan palat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

t

8 570

EO

094068

96,3  %

8 253

Luuttomat kanan palat, jäädytetyt

t

2 705

EO

094069

89,7  %

2 427

Kanan palat, jäädytetyt

t

9 598

BRA

094410

86,6  %

8 308

Kanan palat, jäädytetyt

t

15 500

EO

094411

86,9  %

13 471

Kanan palat, jäädytetyt

t

094412

Kalkkunan liha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

t

1 781

EO

094070

100  %

1 781

Kalkkunan palat, jäädytetyt

t

3 110

BRA

094420

86,5  %

2 692

Kalkkunan palat, jäädytetyt

t

4 985

EO

094421

85,3  %

4 253

Kalkkunan palat, jäädytetyt

t

094422

Siipikarjan liha ja muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

t

21 345

USA

094169

100  %

21 345

Siipikarjan liha, suolattu

t

170 807

BRA

094211

76,1  %

129 930

Siipikarjan liha, suolattu

t

92 610

THA

094212

73,8  %

68 385

Siipikarjan liha, suolattu

t

828

OTH

094213

99,5  %

824

Kalkkunanlihavalmisteet

t

92 300

BRA

094217

97,5  %

89 950

Kalkkunanlihavalmisteet

t

11 596

OTH

094218

97,5  %

11 301

Kypsennetty kananliha

t

79 477

BRA

094214

66,3  %

52 665

Kypsennetty kananliha

t

160 033

THA

094215

68,4  %

109 441

Kypsennetty kananliha

t

11 443

OTH

094216

74  %

8 471

Kananlihavalmisteet, kypsentämättömät, joissa on vähintään 57 painoprosenttia siipikarjan lihaa tai muita osia

t

15 800

BRA

094251

69,4  %

10 969

Kananlihavalmisteet, kypsentämättömät, joissa on vähintään 57 painoprosenttia siipikarjan lihaa tai muita osia

t

340

OTH

094261

69,4  %

236

Kananlihavalmisteet, joissa on vähintään 25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 57 painoprosenttia siipikarjan lihaa tai muita osia

t

62 905

BRA

094252

94,9  %

59 699

Kananlihavalmisteet, joissa on vähintään 25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 57 painoprosenttia siipikarjan lihaa tai muita osia

t

14 000

THA

094254

57,3  %

8 019

Kananlihavalmisteet, joissa on vähintään 25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 57 painoprosenttia siipikarjan lihaa tai muita osia

t

2 800

OTH

094260

59,6  %

1 669

Kananlihavalmisteet, joissa on alle 25 painoprosenttia siipikarjan lihaa tai muita osia

t

295

BRA

094253

55,3  %

163

Kananlihavalmisteet, joissa on alle 25 painoprosenttia siipikarjan lihaa tai muita osia

t

2 100

THA

094255

55,3  %

1 162

Kananlihavalmisteet, joissa on alle 25 painoprosenttia siipikarjan lihaa tai muita osia

t

470

OTH

094262

55,3  %

260

Ankan-, hanhen- ja helmikananlihavalmisteet, kypsentämättömät, joissa on vähintään 57 painoprosenttia siipikarjan lihaa tai muita osia

t

10

THA

094257

0  %

0

Ankan-, hanhen- ja helmikananlihavalmisteet, kypsennetyt, joissa on vähintään 57 painoprosenttia siipikarjan lihaa tai muita osia

t

13 500

THA

094256

63,5  %

8 572

Ankan-, hanhen- ja helmikananlihavalmisteet, kypsennetyt, joissa on vähintään 57 painoprosenttia siipikarjan lihaa tai muita osia

t

220

OTH

094263

72,1  %

159

Ankan-, hanhen- ja helmikananlihavalmisteet, kypsennetyt, joissa on vähintään 25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 57 painoprosenttia siipikarjan lihaa tai muita osia

t

600

THA

094258

50  %

300

Ankan-, hanhen- ja helmikananlihavalmisteet, kypsennetyt, joissa on vähintään 25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 57 painoprosenttia siipikarjan lihaa tai muita osia

t

148

OTH

094264

0  %

0

Ankan-, hanhen- ja helmikananlihavalmisteet, kypsennetyt, joissa on alle 25 painoprosenttia siipikarjan lihaa tai muita osia

t

600

THA

094259

46,4  %

278

Ankan-, hanhen- ja helmikananlihavalmisteet, kypsennetyt, joissa on alle 25 painoprosenttia siipikarjan lihaa tai muita osia

t

125

OTH

094265

46,4  %

58

Kulutukseen tarkoitetut siipikarjanmunat, kuorelliset

t

135 000

EO

094015

84,9  %

114 669

Munankeltuaiset

Kuorettomat linnunmunat

t (kuorellisten munien ekvivalenttina)

7 000

EO

094401

100  %

7 000

Muna-albumiini

t (kuorellisten munien ekvivalenttina)

15 500

EO

094402

100  %

15 500

Rasvaton maitojauhe

t

68 537

EO

094590

99,998  %

68 536

Voi ja muut maitorasvat

t (voi-ekvivalenttina)

11 360

EO

094599

100  %

11 360

Voi, vähintään kuusi viikkoa vanha, rasvapitoisuus vähintään 80 mutta alle 85 painoprosenttia, valmistettu suoraan maidosta tai kermasta ilman varastoituja aineksia soveltamalla yksittäistä, itsenäistä ja keskeytymätöntä menettelyä

Voi, vähintään kuusi viikkoa vanha, rasvapitoisuus vähintään 80 mutta alle 85 painoprosenttia, valmistettu suoraan maidosta tai kermasta ilman varastoituja aineksia soveltamalla yksittäistä, itsenäistä ja keskeytymätöntä menettelyä, jonka aikana kerma voi välillä olla voiöljynä ja/tai maitorasvan fraktiona (menettelyistä käytetään nimityksiä ”Ammix” ja ”Spreadable”)

t

74 693

NZL

094182

63,2  %

47 177

Voi, vähintään kuusi viikkoa vanha, rasvapitoisuus vähintään 80 mutta alle 85 painoprosenttia, valmistettu suoraan maidosta tai kermasta ilman varastoituja aineksia soveltamalla yksittäistä, itsenäistä ja keskeytymätöntä menettelyä

Voi, vähintään kuusi viikkoa vanha, rasvapitoisuus vähintään 80 mutta alle 85 painoprosenttia, valmistettu suoraan maidosta tai kermasta ilman varastoituja aineksia soveltamalla yksittäistä, itsenäistä ja keskeytymätöntä menettelyä, jonka aikana kerma voi välillä olla voiöljynä ja/tai maitorasvan fraktiona (menettelyistä käytetään nimityksiä ”Ammix” ja ”Spreadable”)

t

 

NZL

094195

 

 

Juusto ja juustoaine:

Pizzajuusto, jäädytetty, leikattu enintään 1 gramman painoisiksi paloiksi, astioissa, joiden nettosisältö on vähintään 5 kg, vesipitoisuus vähintään 52 painoprosenttia ja rasvapitoisuus vähintään 38 prosenttia kuiva-aineen painosta

t

5 360

EO

094591

100  %

5 360

Juusto ja juustoaine:

Emmental, mukaan luettuna jalostettu Emmental

t

18 438

EO

094592

100  %

18 438

Juusto ja juustoaine:

Gruyère, Sbrinz, mukaan luettuna jalostettu Gruyère

t

5 413

EO

094593

100  %

5 413

Juusto ja juustoaine:

Jalostettavaksi tarkoitettu juusto

t

20 007

EO

094594

58,7  %

11 741

Jalostettavaksi tarkoitettu juusto

t

4 000

NZL

094515

41,7  %

1 670

Jalostettavaksi tarkoitettu juusto

t

500

AUS

094522

100  %

500

Juusto ja juustoaine:

Cheddar

t

15 005

EO

094595

99,6  %

14 941

Cheddar

t

7 000

NZL

094514

62,3  %

4 361

Cheddar

t

3 711

AUS

094521

100  %

3 711

Cheddar

t

4 000

CAN

094513

0  %

0

Muut juustot

t

19 525

EO

094596

100  %

19 525

Perunat, tuoreet tai jäähdytetyt, tullattaessa 1.1.–15.5.

t

4 295

EO

090055

99,9  %

4 292

Tomaatit

t

472

EO

090094

98,2  %

464

Valkosipulit

t

19 147

ARG

094104

100  %

19 147

Valkosipulit

t

ARG

094099

Valkosipulit

t

48 225

CHN

094105

84,1  %

40 556

Valkosipulit

t

CHN

094100

Valkosipulit

t

6 023

OTH

094106

61,6  %

3 711

Valkosipulit

t

OTH

094102

Porkkanat ja nauriit, tuoreet tai jäähdytetyt

t

1 244

EO

090056

95,8  %

1 192

Kurkut, tuoreet tai jäähdytetyt, tullattaessa 1.11.–15.5.

t

1 134

EO

090059

44,1  %

500

Muut kasvikset, tuoreet tai jäähdytetyt (paprikat)

t

500

EO

090057

100  %

500

Kuivatut kepasipulit

t

12 000

EO

090035

80,8  %

9 696

Maniokkijuuret (kassava)

t

5 750 000

THA

090708

53,8  %

3 096 027

Maniokkijuuret (kassava), muut kuin hienoista ja karkeista jauhoista saadut pelletit

Arrow- ja salepjuuret ja niiden kaltaiset runsaasti tärkkelystä sisältävät juuret ja mukulat

t

825 000

IDN

090126

0  %

0

Maniokkijuuret (kassava), muut kuin hienoista ja karkeista jauhoista saadut pelletit

Arrow- ja salepjuuret ja niiden kaltaiset runsaasti tärkkelystä sisältävät juuret ja mukulat

t

350 000

CHN

090127

78,8  %

275 805

Maniokkijuuret (kassava), muut kuin hienoista ja karkeista jauhoista saadut pelletit

Arrow- ja salepjuuret ja niiden kaltaiset runsaasti tärkkelystä sisältävät juuret ja mukulat

t

145 590

OTH

090128

85,5  %

124 552

Maniokkijuuret (kassava), muut kuin hienoista ja karkeista jauhoista saadut pelletit

Arrow- ja salepjuuret ja niiden kaltaiset runsaasti tärkkelystä sisältävät juuret ja mukulat

t

30 000

NW

090129

100  %

30 000

Maniokkijuuret (kassava), muut kuin hienoista ja karkeista jauhoista saadut pelletit

Arrow- ja salepjuuret ja niiden kaltaiset runsaasti tärkkelystä sisältävät juuret ja mukulat

t

2 000

NW

090130

84,6  %

1 691

Bataatit, muut kuin ihmisravinnoksi tarkoitetut

t

600 000

CHN

090124

42,1  %

252 641

Bataatit, muut kuin ihmisravinnoksi tarkoitetut

t

5 000

OTH

090131

99,7  %

4 985

Agaricus-suvun sienet, valmistetut, säilötyt tai väliaikaisesti säilötyt

t

33 980

EO

 

100  %

33 980

Agaricus-suvun sienet, valmistetut, säilötyt tai väliaikaisesti säilötyt

t

1 450

CHN

 

100  %

1 450

Mantelit, muut kuin karvasmantelit

t

90 000

EO

090041

95,5  %

85 958

Makeat appelsiinit, tuoreet

t

20 000

EO

090025

100  %

20 000

Muut sitrushedelmähybridit

t

15 000

EO

090027

99,5  %

14 931

Sitruunat, tullattaessa 15.1.–14.6.

t

10 000

EO

090039

81,6  %

8 156

Syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet, tuoreet, tullattaessa 21.7.–31.10.

t

1 500

EO

090060

59  %

885

Omenat, tuoreet, tullattaessa 1.4.–31.7.

t

696

EO

090061

95,7  %

666

Tuoreet päärynät, muut kuin päärynäsiiderin tai päärynämehun valmistukseen tarkoitetut, irtotavarana, tullattaessa 1.8.–31.12.

t

1 000

EO

090062

81  %

810

Aprikoosit, tuoreet, tullattaessa 1.8.–31.5.

t

500

EO

090058

14,9  %

74

Aprikoosit, tuoreet, tullattaessa 1.6.–31.7.

t

2 500

EO

090063

55,5  %

1 387

Kirsikat, tuoreet, muut kuin hapankirsikat, tullattaessa 21.5.–15.7.

t

800

EO

090040

13,1  %

105

Säilötyt ananakset, sitrushedelmät, päärynät, aprikoosit, kirsikat, persikat ja mansikat

t

2 838

EO

090092

99,4  %

2 820

Appelsiinimehu, jäädytetty, tiheys enintään 1,33 g/cm3 20 °C:ssa

t

1 500

EO

090033

100  %

1 500

Hedelmämehut

t

7 044

EO

090093

91,4  %

6 436

Viinirypälemehu (mukaan lukien rypäleen puristemehu)

t

14 029

EO

090067

0  %

0

Durumvehnä

t

50 000

EO

090074

100  %

50 000

Laatuvehnä

t

300 000

EO

090075

100  %

300 000

Tavallinen vehnä (keski- ja heikkolaatuinen)

t

572 000

USA

094123

99,99  %

571 943

Tavallinen vehnä (keski- ja heikkolaatuinen)

t

38 853

CAN

094124

3,8  %

1 463

Tavallinen vehnä (keski- ja heikkolaatuinen)

t

2 371 600

OTH

094125

96,4  %

2 285 665

Tavallinen vehnä (keski- ja heikkolaatuinen)

t

129 577

EO

094133

100  %

129 577

Ohra

t

307 105

EO

094126

99,9  %

306 812

Mallasohra

t

50 890

EO

090076

40,9  %

20 789

Valmisteet, jotka ovat sekoitus mallasituja, ennen mallastusta ohran seulonnassa syntyneitä jätteitä (voi sisältää myös muita siemeniä) ja mallastuksen jälkeen ohran puhdistuksessa syntyneitä jätteitä ja joiden proteiinipitoisuus on vähintään 12,5 painoprosenttia

Valmisteet, jotka ovat sekoitus mallasituja, ennen mallastusta ohran seulonnassa syntyneitä jätteitä (voi sisältää myös niiden siemeniä) ja mallastuksen jälkeen ohran puhdistuksessa syntyneitä jätteitä ja joiden proteiinipitoisuus on vähintään 12,5 painoprosenttia ja tärkkelyspitoisuus enintään 28 painoprosenttia

t

20 000

EO

092905

100  %

20 000

Valmisteet, jotka ovat sekoitus mallasituja, ennen mallastusta ohran seulonnassa syntyneitä jätteitä (voi sisältää myös muita siemeniä) ja mallastuksen jälkeen ohran puhdistuksessa syntyneitä jätteitä ja joiden proteiinipitoisuus on vähintään 15,5 painoprosenttia

Valmisteet, jotka ovat sekoitus mallasituja, ennen mallastusta ohran seulonnassa syntyneitä jätteitä (voi sisältää myös muita siemeniä) ja mallastuksen jälkeen ohran puhdistuksessa syntyneitä jätteitä ja joiden proteiinipitoisuus on vähintään 15,5 painoprosenttia ja tärkkelyspitoisuus enintään 23 painoprosenttia

t

100 000

EO

092903

100  %

100 000

Maissi

t

277 988

EO

094131

96,8  %

269 214

Maissi

t

500 000

EO

Ei järjestysnumeroa

100  %

500 000

Maissi

t

2 000 000

EO

Ei järjestysnumeroa

100  %

2 000 000

Maissigluteeni

t

10 000

USA

090090

100  %

10 000

Durra

t

300 000

EO

Ei järjestysnumeroa

100  %

300 000

Hirssi

t

1 300

EO

090071

68,3  %

888

Käsitelty kaura, muu kuin karkeasti rouhittu

t

10 000

EO

090043

2,3  %

231

Maniokkitärkkelys

t

8 000

EO

090132

82,9  %

6 632

Maniokkitärkkelys

t

2 000

EO

090132

82,9  %

1 658

Leseet, lesejauhot ja viljan seulomisessa, jauhamisessa tai muussa käsittelyssä syntyneet jätetuotteet, myös pelleteiksi valmistetut

t

475 000

EO

090072

96,4  %

458 068

Raakariisi

t

7

EO

090083

66,7  %

5

Esikuorittu riisi (cargo- eli ruskeariisi)

t

1 634

EO

094148

86,6  %

1 416

Osittain tai kokonaan hiottu riisi

t

63 000

EO

 

58,3  %

36 731

Osittain tai kokonaan hiottu riisi

t

4 313

THA

094112

84,9  %

3 663

Osittain tai kokonaan hiottu riisi

t

9 187

OTH

 

74,7  %

6 859

Osittain tai kokonaan hiottu riisi

t

1 200

THA

094112

84,9  %

1 019

Osittain tai kokonaan hiottu riisi

t

25 516

OTH

094166

88  %

22 442

Murtoriisi, alanimikkeen 1901 10 00 tuotteiden valmistukseen tarkoitettu

t

1 000

EO

094079

100  %

1 000

Murtoriisi

t

31 788

EO

094168

83,6  %

26 581

Murtoriisi

t

100 000

EO

 

93,7  %

93 709

Puhdistettavaksi tarkoitettu raaka ruokosokeri

t

9 925

AUS

094317

50  %

4 961

Puhdistettavaksi tarkoitettu raaka ruokosokeri

t

388 124

BRA

094318

92,4  %

358 454

Puhdistettavaksi tarkoitettu raaka ruokosokeri

t

10 000

CUB

094319

100  %

10 000

Puhdistettavaksi tarkoitettu raaka ruokosokeri

t

372 876

EO

094320

91,6  %

341 460

Ruoko- ja juurikassokeri

t (valkoisen sokerin ekvivalenttina)

10 000

IDN

094321

58,4  %

5 841

Ruoko- ja juurikassokeri

t (valkoisen sokerin ekvivalenttina)

1 294 700

ACP

Ei sovelleta

71,2  %

921 707

Muut valmisteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan:

joissa ei ole lainkaan maitotuotteita tai joissa niitä on vähemmän kuin 10 painoprosenttia

t

2 800

EO

090073

98,1  %

2 746

Muut valmisteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan:

joissa ei ole lainkaan maitotuotteita tai joissa niitä on vähemmän kuin 10 painoprosenttia

t

2 700

EO

090070

98,9  %

2 670

Koiran- ja kissanruoka

t

2 058

EO

090089

67,7  %

1 393

Tuoreista rypäleistä valmistettu viini (ei kuitenkaan kuohuviini ja määritetyillä alueilla tuotettu laatuviini), enintään 2 litraa vetävissä astioissa, alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuusprosenttia

hl

40 000

EO

090097

11,7  %

4 689

Tuoreista rypäleistä valmistettu viini (ei kuitenkaan kuohuviini ja määritetyillä alueilla tuotettu laatuviini), enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa, alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuusprosenttia

hl

20 000

EO

090095

78,2  %

15 647

Vermutti ja muu tuoreista rypäleistä valmistettu viini, maustettu kasveilla tai aromaattisilla aineilla, enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa, alkoholipitoisuus enintään 18 tilavuusprosenttia

hl

13 810

EO

090098

99,99  %

13 808

B OSA

Luettelo GATTiin sidotuista yhteisön tariffikiintiöistä

Sen estämättä, mitä yhdistetyn nimikkeistön tulkintasäännöissä määrätään, tavaran kuvauksen sanamuotoa on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, koska etuusjärjestely määräytyy tässä liitteessä CN-koodin soveltamisalan mukaan. Jos CN-koodin edessä on ex-etuliite, etuusjärjestely määräytyy sekä CN-koodin että sitä vastaavan tavaran kuvauksen perusteella.

Järjestys-numero

CN-koodi

Taric-alanimike

Tavaran kuvaus

Kiintiökausi

Kiintiön määrä

Tulli (prosenttia)

09.0006

0302 41 00

 

Silli ja silakka

Tullattaessa 16.6.–14.2.

31 888  t

0

 

0303 51 00

 

 

0304 59 50

 

 

ex 0304 59 90

10

 

 

 

 

 

0304 99 23

 

09.0007

ex 0305 51 10

10

Gadus morhua- ja Gadus ogac -lajin turskat ja Boreogadus saida -lajin kalat:

Tullattaessa 1.1.–31.12.

24 998  t

0

 

 

20

 

ex 0305 51 90

10

kuivatut, myös suolatut, mutta ei savustetut

suolatut, mutta ei kuivatut eikä savustetut, ja suolavedessä olevat

 

 

20

 

0305 53 10

 

 

ex 0305 62 00

20

 

 

25

 

 

50

 

 

 

 

 

 

60

 

0305 69 10

 

 

0305 72 00

10

 

 

15

 

 

20

 

 

25

 

 

30

 

 

35

 

 

50

 

 

 

 

 

 

52

 

 

56

 

 

60

 

 

62

 

 

64

 

0305 79 00

10

 

 

15

 

 

20

 

 

25

 

 

 

 

 

 

30

 

 

35

 

 

50

 

 

52

 

 

56

 

 

60

 

 

62

 

 

64

09.000

0302 31 10

0302 32 10

0302 33 10

0302 34 10

0302 35 11

0302 35 91

0302 36 10

0302 39 20

0302 49 11

0302 89 21

0303 41 10

 

Tonnikalat (Thunnus-suvun lajit) ja Euthynnus-suvun kalat, tarkoitettu käytettäväksi säilyketeollisuudessa (5)

Tullattaessa 1.1.–31.12.

17 221  t

0

 

0303 42 20

0303 43 10

0303 44 10

0303 45 12

0303 45 91

0303 46 10

0303 49 20

0303 59 21

0303 89 21

 

 

 

 

 

09.0009

ex 0302 54 19

10

Hopeakummeli-turska (Merluccius bilinearis), tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

Tullattaessa 1.1.–31.12.

1 999  t

8

 

ex 0303 66 19

11

 

 

19

09.0013

ex 4412 39 00

10

Havupuulajista valmistettu vaneri, johon ei ole lisätty muita aineita, ja:

jonka sivuja ei ole viiluksi sorvaamisen jälkeen käsitelty, paksuus suurempi kuin 8,5 millimetriä, tai

joka on hiottu, paksuus suurempi kuin 18,5 millimetriä

Tullattaessa 1.1.–31.12.

482 648  m3

0

 

ex 4412 99 85

10

09.0019

7202 21 00

 

Ferropii

Tullattaessa 1.1.–31.12.

12 600  t

0

 

7202 29

 

09.0021

7202 30 00

 

Ferropiimangaani

Tullattaessa 1.1.–31.12.

18 550  t

0

09.0023

ex 7202 49 10

20

Ferrokromi, joka sisältää enintään 0,10 painoprosenttia hiiltä ja enemmän kuin 30 painoprosenttia mutta enintään 90 painoprosenttia kromia (erikoispuhdas ferrokromi)

Tullattaessa 1.1.–31.12.

2 804  t

0

 

ex 7202 49 50

11

09.0045

ex 0303 19 00

10

Coregonus-suvun kalat, jäädytetyt

Tullattaessa 1.1.–31.12.

1 000  t

5,5

09.0046

ex 1605 40 00

30

Makean veden ravut, tillissä keitetyt, jäädytetyt

Tullattaessa 1.1.–31.12.

2 965  t

0

09.0047

ex 1605 21 10

40

Pandalus borealis -lajin katkaravut, kuoritut, keitetyt, jäädytetyt, mutta ei muulla tavalla valmistetut

Tullattaessa 1.1.–31.12.

474 t

0

 

ex 1605 21 90

40

 

ex 1605 29 00

40

09.0048

ex 0304 89 90

10

Allocyttus spp -lajin ja Pseudocyttus maculatus-lajin kalafileet, jäädytetyt

Tullattaessa 1.1.–31.12.

200 t

0

09.0050

ex 5306 10 10

10

Valkaisematon pellavalanka (lukuun ottamatta rohdinlankaa), ei vähittäismyyntimuodoissa, joka on vähintään 333,3 desitexiä (metrinen numero enintään 30), tuotteet on käytettävä kerratun tai kertokerratun langan valmistamiseen jalkineteollisuutta varten tai kaapeleiden päätevahvikkeeksi (5).

Tullattaessa 1.1.–31.12.

400 t

1,8

 

ex 5306 10 30

10

09.0051

7018 10 90

 

Samankaltaiset pienet lasitavarat, muut kuin lasihelmet ja luonnonhelmien sekä jalo- ja puolijalokivien jäljitelmät

Tullattaessa 1.1.–31.12.

52 t

0

09.0052

1806 20

 

Suklaa

Tullattaessa 1.7.–30.6.

2 026  t

38

1806 31 00

1806 32

1806 90

09.0053

1704

 

Kaakaota sisältämättömät sokerivalmisteet (myös valkoinen suklaa)

Tullattaessa 1.7.–30.6.

2 245  t

35

09.0054

1905 90

 

Muut kuin näkkileipä, maustekakut, makeat keksit ja pikkuleivät (sweet biscuits), vohvelit ja vohvelikeksit, korput, paahdettu leipä ja niiden kaltaiset paahdetut tuotteet

Tullattaessa 1.7.–30.6.

409 t

40

09.0084

1702 50 00

 

Kemiallisesti puhdas fruktoosi

Tullattaessa 1.1.–31.12.

1 253  t

20

09.0085

1806

 

Suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet

Tullattaessa 1.1.–31.12.

81 t

43

09.0086

1902 11 00

 

Pastavalmisteet, myös kypsennetyt tai täytetyt tai muulla tavalla valmistetut, ei kuitenkaan CN-koodeihin 1902 20 10 ja 1902 20 30 kuuluvat täytetyt pastavalmisteet; couscous, myös valmistettu

Tullattaessa 1.1.–31.12.

497 t

11

1902 19

1902 20 91

1902 20 99

1902 30

1902 40

09.0087

1901 90 99

 

Viljasta valmistetut elintarvikevalmisteet

Tullattaessa 1.1.–31.12.

191 t

33

1904 30 00

1904 90 80

1905 90 20

09.0088

2106 90 98

 

Muut muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet

Tullattaessa 1.1.–31.12.

702 t

18

09.0091

1702 50 00

 

Kemiallisesti puhdas fruktoosi

Tullattaessa 1.7.–30.6.

4 504  t

 (6)

09.0096

2106 90 98

 

Muut muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet, Amerikan yhdysvalloille myönnetty kiintiö

Tullattaessa 1.7.–30.6.

831 t

EA (7)

C OSA

Tavaran kuvaus

Yksikkö

EU28:n tuotemäärät

Maa

Järjestys-numero

EU27:n osuus kiintiön käytöstä

EU27:n tariffikiintiön koko

Kalatuotteet, jotka eivät sisälly neuvoston asetuksen (EY) N:o 32/2000 luetteloon

Kalavalmisteet ja -säilykkeet (paitsi kokonaisesta tai paloitellusta kalasta): tonnikalasta, boniitista tai muusta Euthynnus-suvun kalasta

t

1 816

THA

090704

100  %

1 816

Kalavalmisteet ja -säilykkeet (paitsi kokonaisesta tai paloitellusta kalasta): tonnikalasta, boniitista tai muusta Euthynnus-suvun kalasta

t

742

EO

090705

100  %

742

Kalavalmisteet ja -säilykkeet (paitsi kokonaisesta tai paloitellusta kalasta): sardiinista, sardasta, Scomber scombrus- ja Scomber japonicus -lajin makrillista, Orcynopsis unicolor -lajin kalasta (juovaton sarda)

t

1 410

THA

090706

8,7  %

123

Kalavalmisteet ja -säilykkeet (paitsi kokonaisesta tai paloitellusta kalasta): sardiinista, sardasta, Scomber scombrus- ja Scomber japonicus -lajin makrillista, Orcynopsis unicolor -lajin kalasta (juovaton sarda)

t

865

EO

090707

72,9  %

631


(1)  Viralliset maakoodit löytyvät täältä: http://www.nationsonline.org/oneworld/country_code_list.htm

(2)  EU27:n osuutta kiintiön käytöstä koskeva prosenttiluku esitetään selkeyden vuoksi pyöristettyinä yhteen desimaaliin. EU27:n tariffikiintiön koko on kuitenkin laskettu täsmällisten prosenttiosuuksien perusteella.

(3)  EO = erga omnes (kaikkia koskeva).

(4)  OTH = muut.

(5)  Tullin alentamisessa on sovellettava asiaa koskevissa Euroopan unionin säännöksissä vahvistettuja edellytyksiä, jotka koskevat kyseisten tavaroiden käytön tullivalvontaa (ks. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 254 artikla (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1)).

(6)  Paljoustulli suspendoidaan 1. heinäkuuta 1995 lähtien; kyseinen tulli on tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1) mukainen arvotulli.

(7)  Merkinnällä ’EA’ tarkoitetaan, että tavaroista kannetaan asetuksen (ETY) N:o 2658/87 säännösten mukaisesti määritettyä maatalouden maksuosaa.


Komission lausuma

Komissio noudattaa täysimääräisesti paremman sääntelyn periaatteita ja sitoumuksia, jotka vahvistetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa. Se pyrkii näin ollen antamaan neuvostolle ja Euroopan parlamentille mahdollisimman pian lainsäädäntöehdotuksen, jolla asetus (EY) N:o 32/2000 mukautetaan Lissabonin sopimuksella käyttöön otettuun lainsäädäntökehykseen.


Top