Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0216

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/216 af 30. januar 2019 om fordelingen af toldkontingenter opført på Unionens WTO-liste efter Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 32/2000

PE/71/2018/REV/1

OJ L 38, 8.2.2019, p. 1–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/216/oj

8.2.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 38/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/216

af 30. januar 2019

om fordelingen af toldkontingenter opført på Unionens WTO-liste efter Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 32/2000

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 29. marts 2017 indgav Det Forenede Kongerige meddelelsen om dets hensigt om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). TEU og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) (sammen »traktaterne«) ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige fra datoen for en udtrædelsesaftales ikrafttræden eller, hvis en sådan aftale ikke foreligger, to år efter denne meddelelse, dvs. fra og med den 30. marts 2019, medmindre Det Europæiske Råd, efter aftale med Det Forenede Kongerige, med enstemmighed beslutter at forlænge denne frist.

(2)

Udtrædelsesaftalen, som forhandlerne er nået til enighed om, indeholder ordninger for anvendelse af EU-retlige bestemmelser på og i Det Forenede Kongerige efter den dato, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige. Hvis denne aftale træder i kraft, vil Rådets forordning (EF) nr. 32/2000 (2) finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige i overgangsperioden i overensstemmelse med aftalen og vil ophøre med at gælde ved denne periodes udløb.

(3)

Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen vil have betydning for Det Forenede Kongeriges og Unionens relationer med tredjeparter, navnlig inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen (WTO), som begge er oprindelige medlemmer af. Da forhandlingerne om denne udtræden har fundet sted samtidigt med forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme (FFR) og i betragtning af den andel, der er afsat til landbrugssektoren i FFR, kan dette få store følgevirkninger for denne sektor.

(4)

Ved skrivelse af 11. oktober 2017 meddelte Unionen og Det Forenede Kongerige de resterende WTO-medlemmer, at det var deres hensigt, at Det Forenede Kongerige efter sin udtræden så vidt muligt vil overføre de forpligtelser, som landet på nuværende tidspunkt har som medlem af Unionen, til landets egen nye, særskilte liste over indrømmelser og forpligtelser vedrørende handel med varer. Da overførsel imidlertid ikke er nogen hensigtsmæssig metode for så vidt angår kvantitative forpligtelser, meddelte Unionen og Det Forenede Kongerige de resterende WTO-medlemmer, at det er deres hensigt at sikre, at WTO-medlemmernes nuværende markedsadgang bevares ved at fordele Unionens toldkontingenter mellem Unionen og Det Forenede Kongerige.

(5)

I henhold til WTO's regler skal en sådan fordeling af toldkontingenter, der er opført på listen over Unionens indrømmelser og forpligtelser, foretages i overensstemmelse med artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel 1994 (»GATT 1994«). Unionen vil således efter afslutning af den indledende kontakt indlede forhandlinger med WTO-medlemmer, der har en hovedleverandørinteresse eller væsentlig interesse eller en oprindelig forhandlingsret vedrørende hver af disse toldkontingenter. Omfanget af disse forhandlinger bør være begrænset og bør på ingen måde omfatte en genforhandling af de generelle betingelser eller graden af adgang for varer til EU-markedet.

(6)

I lyset af den tidsramme, der er givet for denne procedure som følge af forhandlingerne med Det Forenede Kongerige om landets udtræden af Unionen, kan det imidlertid ikke udelukkes, at der ikke er indgået aftaler med alle berørte WTO-medlemmer om alle toldkontingenter på den dag, hvor Unionens WTO-liste over indrømmelser og forpligtelser ophører med at gælde for Det Forenede Kongerige. I lyset af behovet for at sikre retssikkerheden og fortsat gnidningsløs import til Unionen og til Det Forenede Kongerige under disse toldkontingenter er det nødvendigt, at Unionen unilateralt kan gå videre med fordelingen af toldkontingenterne. Den metode, der anvendes, bør være i overensstemmelse med kravene i artikel XXVIII i GATT 1994.

(7)

Følgende metode bør derfor anvendes: I første omgang bør Det Forenede Kongeriges anvendelsesandel af hvert enkelt toldkontingent fastlægges. Denne andel, udtrykt som en procentdel, er Det Forenede Kongeriges andel af den samlede EU-import under toldkontingentet over en nylig, repræsentativ treårig periode. Denne andel bør derpå anvendes på hele listen over toldkontingentmængder, idet der tages højde for eventuelt uopbrugte kvoter, med henblik på at fastlægge Det Forenede Kongeriges andel af et givet toldkontingent. Unionens andel vil således være den resterende del af det pågældende toldkontingent. Dette betyder, at den samlede mængde for et givet toldkontingent ikke ændres, dvs. EU-27-mængden er den samme som den gældende EU-28-mængde fratrukket Det Forenede Kongeriges mængde. De underliggende data bør trækkes ud af Kommissionens relevante databaser.

(8)

Metoden til bestemmelse af anvendelsesandelen af hvert enkelt toldkontingent er blevet fastlagt og aftalt af Unionen og Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med kravene i artikel XXVIII i GATT 1994, og denne metode bør derfor bibeholdes i sin helhed for at sikre dens ensartede anvendelse.

(9)

I tilfælde hvor der ikke er registreret nogen handel for et bestemt toldkontingent i den repræsentative periode, bør der anvendes to alternative metoder med henblik på at fastlægge Det Forenede Kongeriges anvendelsesandel. I de tilfælde hvor der findes et andet toldkontingent med en identisk varebeskrivelse, bør anvendelsesandelen for det identiske toldkontingent anvendes på det toldkontingent, for hvilket der ikke er registreret nogen handel i den repræsentative periode. I de tilfælde hvor der ikke findes et toldkontingent med en identisk varebeskrivelse, bør formlen til beregning af anvendelsesandelen anvendes på Unionens import for de tilsvarende toldpositioner uden for toldkontingentet.

(10)

Hvad angår de berørte toldkontingenter for landbrugsprodukter, fastsætter artikel 184-188 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 (3) det retsgrundlag, der er nødvendigt for forvaltningen af toldkontingenterne, når disse er fordelt i henhold til nærværende forordning. I den forbindelse er de pågældende toldkontingentmængder fastsat i del A i bilaget til nærværende forordning. Denne forvaltning bør derfor gennemføres under behørig hensyntagen til målene for den fælles landbrugspolitik som fastsat i TEUF og til multifunktionaliteten af landbrugsaktiviteterne. Hvad angår toldkontingenterne for de fleste fiskevarer, industriprodukter og visse bearbejdede landbrugsprodukter, forvaltes toldkontingenterne i henhold til forordning (EF) nr. 32/2000. De berørte toldkontingentmængder er fastsat i bilag I til nævnte forordning, og nævnte bilag bør derfor erstattes af de mængder, der er fastsat i del B i bilaget til nærværende forordning.

Fire toldkontingenter for fiskeri forvaltes ikke i henhold til forordning (EF) nr. 32/2000, men i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 847/2006 (4), som gennemfører Rådets afgørelse 2006/324/EF (5). De pågældende toldkontingentmængder er fastsat i del C i bilaget til nærværende forordning. Kommissionen bør tillægges gennemførelsesbeføjelser med henblik på at tilpasse bestemmelserne i forordning (EF) nr. 847/2006 for disse fire toldkontingenter i overensstemmelse med de tildelte mængder, der fastsættes ved nærværende forordning. Disse gennemførelsesbeføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (6).

(11)

For at tage hensyn til at forhandlingerne med de berørte WTO-medlemmer har fundet sted sideløbende med den almindelige lovgivningsprocedure for vedtagelse af denne forordning, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF for at ændre del A og C i bilaget til denne forordning for så vidt angår mængderne for de toldkontingenter, der er opført deri, med henblik på at tage højde for de aftaler, der indgås, eller relevante oplysninger, som Kommissionen måtte komme i besiddelse af i forbindelse med disse forhandlinger, og som måtte pege i retning af, at særlige faktorer, der ikke tidligere var kendt, kræver en tilpasning af fordelingen af toldkontingenterne mellem Unionen og Det Forenede Kongerige, idet der sikres overensstemmelse med den fælles metode, som er aftalt i fællesskab med Det Forenede Kongerige. Beføjelsen til at vedtage retsakter bør også delegeres til Kommissionen, hvor sådanne relevante oplysninger bliver tilgængelige fra andre kilder med en interesse i et bestemt toldkontingent. Endvidere bør forordning (EF) nr. 32/2000 ændres, således at Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF med henblik på at ændre bilag I til nævnte forordning.

(12)

I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet og i lyset af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen er det nødvendigt og hensigtsmæssigt at fastsætte bestemmelser for at fordele toldkontingenter opført på Unionens WTO-liste. Denne forordning går ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå de tilstræbte mål, i overensstemmelse med artikel 5, stk. 4, i TEU.

(13)

I overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, i Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 (7), ophører anvendelsen af retsakter, for hvilke der er fastsat en bestemt ophørsdato, fra udgangen af den sidste time på den dag, der svarer til den nævnte dato. Nærværende forordning bør derfor finde anvendelse fra dagen efter den dato, hvor forordning (EF) nr. 32/2000 ophører med at gælde for Det Forenede Kongerige, eftersom både Unionen og Det Forenede Kongerige fra den dag har behov for at vide, hvilke WTO-forpligtelser de har. Nærværende forordnings bestemmelser om delegation af beføjelser og tillæggelse af gennemførelsesbeføjelser bør imidlertid finde anvendelse fra datoen for nærværende forordnings ikrafttræden.

(14)

Under hensyntagen til på den ene side de proceduremæssige krav i den almindelige lovgivningsprocedure og behovet for efterfølgende vedtagelse af gennemførelsesretsakter med henblik på anvendelsen af denne forordning og på den anden side nødvendigheden af at få de tildelte toldkontingenter fastlagt og klar til at blive anvendt på det tidspunkt, hvor Det Forenede Kongerige ophører med at være omfattet af listen over Unionens indrømmelser og forpligtelser, hvilket kunne være så tidligt som den 30. marts 2019, er det afgørende, at denne forordning træder i kraft så hurtigt som muligt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De toldkontingenter, der er opført på listen over Unionens indrømmelser og forpligtelser vedlagt som bilag til den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel 1994 (»GATT 1994«), fordeles mellem Unionen og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (»Det Forenede Kongerige«) i overensstemmelse med følgende metode:

a)

Unionens anvendelsesandel af importen i procent for hvert enkelt toldkontingent fastsættes over en nylig repræsentativ treårsperiode

b)

Unionens anvendelsesandel af importen i procent anvendes på hele listen over toldkontingentmængder med henblik på at fastlægge dens andel af et givet toldkontingent

c)

for individuelle toldkontingenter, for hvilke der ikke kan registreres nogen handel i den repræsentative periode som fastsat i litra a), fastsættes Unionens andel i stedet ved at anvende proceduren i litra b) på grundlag af Unionens anvendelsesandel af importen i procent af et andet toldkontingent med præcis samme varebeskrivelse eller af de tilsvarende toldpositioner uden for toldkontingentet.

2.   Unionens andel af de i stk. 1 omhandlede toldkontingenter, der følger af anvendelsen af den i nævnte stykke omhandlede metode, fastsættes således:

a)

hvad angår toldkontingenter for landbrugsprodukter: som anført i del A i bilaget

b)

hvad angår toldkontingenter for fiskevarer, industriprodukter og visse forarbejdede landbrugsprodukter: som anført i del B og C i bilaget.

Artikel 2

Samtidig med at der sikres overensstemmelse med den i artikel 1, stk. 1, omhandlede metode, og navnlig for at sikre, at markedsadgangen til Unionen i dens sammensætning efter Det Forenede Kongeriges udtræden ikke overstiger den, der afspejles i andelen af handelsstrømme i en repræsentativ periode, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 3 med henblik på at ændre del A og C i bilaget for at tage hensyn til følgende:

a)

enhver international aftale vedrørende de i disse dele af bilaget omhandlede toldkontingenter, der indgås af Unionen i henhold til artikel XXVIII i GATT 1994, og

b)

relevante oplysninger som Kommissionen måtte komme i besiddelse af enten i forbindelse med forhandlinger i henhold til artikel XXVIII i GATT 1994 eller fra andre kilder med interesse i et bestemt toldkontingent.

Artikel 3

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 9. februar 2019. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.   Den i artikel 2 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning (8).

5.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 2 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 4

Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter med henblik på i overensstemmelse med del C i bilaget til denne forordning at tilpasse mængderne i de toldkontingenter, der er blevet åbnet og forvaltet ved forordning (EF) nr. 847/2006. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 5, stk. 2.

Artikel 5

1.   Kommissionen bistås af Toldkodeksudvalget, der er nedsat ved artikel 285, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 (9). Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.   Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Artikel 6

I forordning (EF) nr. 32/2000 foretages følgende ændringer:

1)

Følgende artikler indsættes:

»Artikel 10a

Med henblik på at fordele toldkontingenter på listen over Unionens indrømmelser og forpligtelser efter Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen, og idet det samtidig sikres, at der er overensstemmelse med den i artikel 1, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/216 (*1) omhandlede metode, og navnlig for at sikre, at markedsadgangen til Unionen i dens sammensætning efter Det Forenede Kongeriges udtræden ikke overstiger den, der afspejles i andelen af handelsstrømme i en repræsentativ periode, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10b med henblik på at ændre bilag I til nærværende forordning for at tage hensyn til følgende:

a)

enhver international aftale vedrørende de i nærværende forordnings bilag I omhandlede toldkontingenter, der indgås af Unionen i henhold til artikel XXVIII i GATT 1994, og

b)

relevante oplysninger som Kommissionen måtte komme i besiddelse af enten i forbindelse med forhandlinger i henhold til artikel XXVIII i GATT 1994 eller fra andre kilder med interesse i et bestemt toldkontingent.

Artikel 10b

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 10a, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 9. februar 2019. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.   Den i artikel 10a omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning (*2).

5.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 10a træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

(*1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/216 af 30. januar 2019 om fordelingen af toldkontingenter opført på Unionens WTO-liste efter Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 32/2000 (EUT L 38 af 8.2.2019, s. 1)."

(*2)  EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1«"

2)

Bilag I erstattes af teksten i del B i bilaget til denne forordning.

Artikel 7

1.   Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Artikel 1, stk. 2, og artikel 6, stk. 2, finder anvendelse fra dagen efter den dato, hvor forordning (EF) nr. 32/2000 ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige.

3.   Andre artikler end dem, der er omhandlet i stk. 2, finder anvendelse fra datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. januar 2019.

På Europa-Parlamentets vegne

A. TAJANI

Formand

På Rådets vegne

G. CIAMBA

Formand


(1)  Europa-Parlamentets holdning af 16.1.2019 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 28.1.2019.

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 32/2000 af 17. december 1999 om åbning og forvaltning af GATT-bundne fællesskabstoldkontingenter og visse andre fællesskabstoldkontingenter og om visse gennemførelsesbestemmelser for så vidt angår tilpasning af disse toldkontingenter og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1808/95 (EFT L 5 af 8.1.2000, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 847/2006 af 8. juni 2006 om åbning og forvaltning af fællesskabstoldkontingenter for visse tilberedte eller konserverede fisk (EUT L 156 af 9.6.2006, s. 8).

(5)  Rådets afgørelse 2006/324/EF af 27. februar 2006 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Thailand i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks lister i tilslutning til tiltrædelsen af Den Europæiske Union (EUT L 120 af 5.5.2006, s. 17).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

(7)  Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 af 3. juni 1971 om fastsættelse af regler om tidsfrister, datoer og tidspunkter (EFT L 124 af 8.6.1971, s. 1).

(8)  EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).


BILAG

DEL A

Varebeskrivelse

Enhed

Anslået mængde, EU-28

Land (1)

Løbenummer

Anvendelsesandel af kontingent, EU-27 (2)

Told-kontingent-mængde, EU-27

Hornkvæg, levende

Antal dyr

710

EO (3)

090114

100  %

710

Hornkvæg, levende

Antal dyr

711

EO

090115

100  %

711

Hornkvæg, levende

Antal dyr

24 070

EO

090113

100  %

24 070

Kød af hornkvæg, fersk, kølet eller frosset

Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, fersk, kølet eller frosset

t (produktvægt)

7 150

AUS

094451

34,7  %

2 481

Kød af høj kvalitet, også udbenet

t (produktvægt)

17 000

ARG

094450

99,6  %

16 936

Udbenet kød af høj kvalitet af hornkvæg, fersk eller kølet

t (produktvægt)

12 500

99,6  %

12 453

Kød af høj kvalitet, også udbenet

t (produktvægt)

2 300

URY

094452

87,9  %

2 022

Udbenet kød af høj kvalitet af hornkvæg, fersk eller kølet

t (produktvægt)

4 076

87,9  %

3 584

Kød af hornkvæg, fersk, kølet eller frosset

Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, fersk, kølet eller frosset

t (produktvægt)

11 500

USA/CAN

094002

99,8  %

11 481

Kød af høj kvalitet af hornkvæg, fersk, kølet eller frosset

t

 

PAR

094455

71,1  %

711

Kød af høj kvalitet af hornkvæg, fersk, kølet eller frosset

t

1 300

NZL

094454

65,1  %

846

Udbenet kød af hornkvæg, fersk, kølet eller frosset

Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, fersk, kølet eller frosset

t

10 000

BRA

094453

89,5  %

8 951

Kød af hornkvæg, frosset

Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, frosset

t (vægt uden ben)

54 875

EO

094003

79,7  %

43 732

Udbenet kød af bøfler, frosset

t (udbenet)

2 250

AUS

094001

62,4  %

1 405

Udbenet kød af bøfler, frosset

Udbenet kød af bøfler, fersk, kølet eller frosset

t (udbenet)

200

ARG

094004

100  %

200

Kød af hornkvæg, frosset

Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, frosset

t (vægt, med ben)

63 703

EO

094057

30,9  %

19 676

Kød af hornkvæg, frosset

Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, frosset

t (vægt, med ben)

EO

094058

Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, frosset

t

800

OTH (4)

094020

100  %

800

Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, frosset

t

700

ARG

094460

100  %

700

Svinekød, fersk, kølet eller frosset:

Hele og halve kroppe af tamsvin, fersk, kølet eller frosset

t

15 067

EO

090122

100  %

15 067

Svinekød, fersk, kølet eller frosset:

Udskæringer af tamsvin, fersk, kølet eller frosset, også udbenet, undtagen mørbrad, der foreligger særskilt

t

4 624

CAN

094204

100  %

4 623

Svinekød, fersk, kølet eller frosset:

Udskæringer af tamsvin, fersk, kølet eller frosset, også udbenet, undtagen mørbrad, der foreligger særskilt

t

6 135

EO

090123

100  %

6 133

Svinekød, fersk, kølet eller frosset:

Kam af tamsvin og udskæringer deraf, med ben, fersk eller kølet

Brystflæsk af tamsvin og stykker deraf, frosset

t

7 000

EO

090119

100  %

7 000

Svinekød, fersk, kølet eller frosset:

Kam og skinke af tamsvin, udbenet, fersk, kølet eller frosset

t

35 265

EO

094038

36  %

12 680

Svinekød, fersk, kølet eller frosset:

Kam og skinke af tamsvin, udbenet, fersk, kølet eller frosset

t

4 922

USA

094170

36  %

1 770

Svinekød, fersk, kølet eller frosset:

Mørbrad af tamsvin, fersk, kølet eller frosset

t

5 000

EO

090118

75,6  %

3 780

Tilberedt eller konserveret kød af tamsvin

t

6 161

EO

090121

100  %

6 161

Tørrede pølser og smørepølser, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt

Andre pølser

t

3 002

EO

090120

5,5  %

164

Får og geder, levende, undtagen racerene avlsdyr

t (slagtet vægt)

105

OTH

092019

100  %

105

Får og geder, levende, undtagen racerene avlsdyr

t (slagtet vægt)

215

MKD

 

100  %

215

Får og geder, levende, undtagen racerene avlsdyr

t (slagtet vægt)

91

EO

092019

100  %

91

Kød af får og geder, fersk, kølet eller frosset

t (slagtet vægt)

23 000

ARG

092011

73,9  %

17 006

Kød af får og geder, fersk, kølet eller frosset

t (slagtet vægt)

600

ISL

090790

58,2  %

349

Kød af får og geder, fersk, kølet eller frosset

t (slagtet vægt)

850

BIH

 

48,3  %

410

Kød af får og geder, fersk, kølet eller frosset

t (slagtet vægt)

19 186

AUS

092012

20  %

3 837

Kød af får og geder, fersk, kølet eller frosset

t (slagtet vægt)

3 000

CHL

091922

87,6  %

2 628

Kød af får og geder, fersk, kølet eller frosset

t (slagtet vægt)

100

GRL

090693

48,3  %

48

Kød af får og geder, fersk, kølet eller frosset

t (slagtet vægt)

228 389

NZL

092013

50  %

114 184

Kød af får og geder, fersk, kølet eller frosset

t (slagtet vægt)

5 800

URY

092014

82,1  %

4 759

Kød af får og geder, fersk, kølet eller frosset

t (slagtet vægt)

200

OTH

092015

100  %

200

Kød af får og geder, fersk, kølet eller frosset

t (slagtet vægt)

200

EO

092016

89,2  %

178

Kyllingekroppe, ferske, kølede eller frosne

t

6 249

EO

094067

64,9  %

4 054

Udskæringer af kyllinger, ferske, kølede eller frosne

t

8 570

EO

094068

96,3  %

8 253

Udbenede udskæringer af høns af arten Gallus domesticus, frosne

t

2 705

EO

094069

89,7  %

2 427

Udskæringer af høns af arten Gallus domesticus, frosne

t

9 598

BRA

094410

86,6  %

8 308

Udskæringer af høns af arten Gallus domesticus, frosne

t

15 500

EO

094411

86,9  %

13 471

Udskæringer af høns af arten Gallus domesticus, frosne

t

094412

Kalkunkød, fersk, kølet eller frosset

t

1 781

EO

094070

100  %

1 781

Udskæringer af kalkuner, frosne

t

3 110

BRA

094420

86,5  %

2 692

Udskæringer af kalkuner, frosne

t

4 985

EO

094421

85,3  %

4 253

Udskæringer af kalkuner, frosne

t

094422

Kød og spiselige slagtebiprodukter af fjerkræ, fersk, kølet eller frosset

t

21 345

USA

094169

100  %

21 345

Saltet fjerkrækød

t

170 807

BRA

094211

76,1  %

129 930

Saltet fjerkrækød

t

92 610

THA

094212

73,8  %

68 385

Saltet fjerkrækød

t

828

OTH

094213

99,5  %

824

Tilberedt kalkunkød

t

92 300

BRA

094217

97,5  %

89 950

Tilberedt kalkunkød

t

11 596

OTH

094218

97,5  %

11 301

Kogt kød af høns af arten Gallus domesticus

t

79 477

BRA

094214

66,3  %

52 665

Kogt kød af høns af arten Gallus domesticus

t

160 033

THA

094215

68,4  %

109 441

Kogt kød af høns af arten Gallus domesticus

t

11 443

OTH

094216

74  %

8 471

Forarbejdet kyllingekød, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt, med indhold af fjerkrækød eller slagtebiprodukter på 57 vægtprocent og derover

t

15 800

BRA

094251

69,4  %

10 969

Forarbejdet kyllingekød, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt, med indhold af fjerkrækød eller slagtebiprodukter på 57 vægtprocent og derover

t

340

OTH

094261

69,4  %

236

Forarbejdet kyllingekød med indhold af fjerkrækød eller slagtebiprodukter på 25 vægtprocent og derover, men under 57 vægtprocent

t

62 905

BRA

094252

94,9  %

59 699

Forarbejdet kyllingekød med indhold af fjerkrækød eller slagtebiprodukter på 25 vægtprocent og derover, men under 57 vægtprocent

t

14 000

THA

094254

57,3  %

8 019

Forarbejdet kyllingekød med indhold af fjerkrækød eller slagtebiprodukter på 25 vægtprocent og derover, men under 57 vægtprocent

t

2 800

OTH

094260

59,6  %

1 669

Forarbejdet kyllingekød med indhold af fjerkrækød eller slagtebiprodukter på under 25 vægtprocent

t

295

BRA

094253

55,3  %

163

Forarbejdet kyllingekød med indhold af fjerkrækød eller slagtebiprodukter på under 25 vægtprocent

t

2 100

THA

094255

55,3  %

1 162

Forarbejdet kyllingekød med indhold af fjerkrækød eller slagtebiprodukter på under 25 vægtprocent

t

470

OTH

094262

55,3  %

260

Forarbejdet kød af and, gås eller perlehøne, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt, med indhold af fjerkrækød eller slagtebiprodukter på 57 vægtprocent og derover

t

10

THA

094257

0  %

0

Forarbejdet kød af and, gås eller perlehøne, kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt, med indhold af fjerkrækød eller slagtebiprodukter på 57 vægtprocent og derover

t

13 500

THA

094256

63,5  %

8 572

Forarbejdet kød af and, gås eller perlehøne, kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt, med indhold af fjerkrækød eller slagtebiprodukter på 57 vægtprocent og derover

t

220

OTH

094263

72,1  %

159

Forarbejdet kød af and, gås eller perlehøne, kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt, med indhold af fjerkrækød eller slagtebiprodukter på 25 vægtprocent og derover, men under 57 vægtprocent

t

600

THA

094258

50  %

300

Forarbejdet kød af and, gås eller perlehøne, kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt, med indhold af fjerkrækød eller slagtebiprodukter på 25 vægtprocent og derover, men under 57 vægtprocent

t

148

OTH

094264

0  %

0

Forarbejdet kød af and, gås eller perlehøne, kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt, med indhold af fjerkrækød eller slagtebiprodukter på under 25 vægtprocent

t

600

THA

094259

46,4  %

278

Forarbejdet kød af and, gås eller perlehøne, kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt, med indhold af fjerkrækød eller slagtebiprodukter på under 25 vægtprocent

t

125

OTH

094265

46,4  %

58

Æg af fjerkræ, bestemt til menneskeføde, med skal

t

135 000

EO

094015

84,9  %

114 669

Æggeblommer

Fugleæg uden skal

t (udtrykt i æg med skal)

7 000

EO

094401

100  %

7 000

Ægalbumin

t (udtrykt i æg med skal)

15 500

EO

094402

100  %

15 500

Skummetmælkspulver

t

68 537

EO

094590

99,998  %

68 536

Smør og andre mælkefedtstoffer

t (udtrykt i smør)

11 360

EO

094599

100  %

11 360

Smør, der er mindst seks uger gammelt, med et fedtindhold på 80 vægtprocent eller derover, men under 85 vægtprocent, og som er direkte fremstillet af mælk eller fløde uden anvendelse af lagervarer i en enkelt, selvstændig og uafbrudt arbejdsgang

Smør, der er mindst seks uger gammelt, med et fedtindhold på 80 vægtprocent eller derover, men under 85 vægtprocent, og som er direkte fremstillet af mælk eller fløde uden anvendelse af lagervarer i en enkelt, selvstændig og uafbrudt arbejdsgang, hvorunder mælkefedtet i fløden kan koncentreres og/eller fraktioneres (den såkaldte »Ammix«- og »Spreadable«-metode)

t

74 693

NZL

094182

63,2  %

47 177

Smør, der er mindst seks uger gammelt, med et fedtindhold på 80 vægtprocent eller derover, men under 85 vægtprocent, og som er direkte fremstillet af mælk eller fløde uden anvendelse af lagervarer i en enkelt, selvstændig og uafbrudt arbejdsgang

Smør, der er mindst seks uger gammelt, med et fedtindhold på 80 vægtprocent eller derover, men under 85 vægtprocent, og som er direkte fremstillet af mælk eller fløde uden anvendelse af lagervarer i en enkelt, selvstændig og uafbrudt arbejdsgang, hvorunder mælkefedtet i fløden kan koncentreres og/eller fraktioneres (den såkaldte »Ammix«- og »Spreadable«-metode)

t

 

NZL

094195

 

 

Ost og ostemasse:

Ost til pizza, frosset, udskåret i stykker, der hver vejer 1 g og derunder, i beholdere med et nettoindhold på 5 kg og derover, med et vandindhold på 52 vægtprocent og derover og med et fedtindhold i tørstoffet på 38 vægtprocent og derover

t

5 360

EO

094591

100  %

5 360

Ost og ostemasse:

Emmentaler, også forarbejdet Emmentaler

t

18 438

EO

094592

100  %

18 438

Ost og ostemasse:

Gruyère, Sbrinz, også forarbejdet Gruyère

t

5 413

EO

094593

100  %

5 413

Ost og ostemasse:

Ost til forarbejdning

t

20 007

EO

094594

58,7  %

11 741

Ost til forarbejdning

t

4 000

NZL

094515

41,7  %

1 670

Ost til forarbejdning

t

500

AUS

094522

100  %

500

Ost og ostemasse:

Cheddar

t

15 005

EO

094595

99,6  %

14 941

Cheddar

t

7 000

NZL

094514

62,3  %

4 361

Cheddar

t

3 711

AUS

094521

100  %

3 711

Cheddar

t

4 000

CAN

094513

0  %

0

Andre oste

t

19 525

EO

094596

100  %

19 525

Kartofler, friske eller kølede, fra 1. januar til 15. maj

t

4 295

EO

090055

99,9  %

4 292

Tomater

t

472

EO

090094

98,2  %

464

Hvidløg

t

19 147

ARG

094104

100  %

19 147

Hvidløg

t

ARG

094099

Hvidløg

t

48 225

CHN

094105

84,1  %

40 556

Hvidløg

t

CHN

094100

Hvidløg

t

6 023

OTH

094106

61,6  %

3 711

Hvidløg

t

OTH

094102

Gulerødder og majroer, friske eller kølede

t

1 244

EO

090056

95,8  %

1 192

Agurker, friske eller kølede, fra 1. november til 15. maj

t

1 134

EO

090059

44,1  %

500

Andre grøntsager, friske eller kølede (sød peber)

t

500

EO

090057

100  %

500

Tørrede løg

t

12 000

EO

090035

80,8  %

9 696

Maniokrod

t

5 750 000

THA

090708

53,8  %

3 096 027

Maniokrod, undtagen pellets af mel og pulver

Arrowroot, saleprod og lignende rødder og rodknolde med stort indhold af stivelse

t

825 000

IDN

090126

0  %

0

Maniokrod, undtagen pellets af mel og pulver

Arrowroot, saleprod og lignende rødder og rodknolde med stort indhold af stivelse

t

350 000

CHN

090127

78,8  %

275 805

Maniokrod, undtagen pellets af mel og pulver

Arrowroot, saleprod og lignende rødder og rodknolde med stort indhold af stivelse

t

145 590

OTH

090128

85,5  %

124 552

Maniokrod, undtagen pellets af mel og pulver

Arrowroot, saleprod og lignende rødder og rodknolde med stort indhold af stivelse

t

30 000

NW

090129

100  %

30 000

Maniokrod, undtagen pellets af mel og pulver

Arrowroot, saleprod og lignende rødder og rodknolde med stort indhold af stivelse

t

2 000

NW

090130

84,6  %

1 691

Batater (søde kartofler), undtagen bestemt til menneskeføde

t

600 000

CHN

090124

42,1  %

252 641

Batater (søde kartofler), undtagen bestemt til menneskeføde

t

5 000

OTH

090131

99,7  %

4 985

Svampe af slægten Agaricus, tilberedt, konserveret eller foreløbigt konserveret

t

33 980

EO

 

100  %

33 980

Svampe af slægten Agaricus, tilberedt, konserveret eller foreløbigt konserveret

t

1 450

CHN

 

100  %

1 450

Mandler, undtagen bitre

t

90 000

EO

090041

95,5  %

85 958

Appelsiner, friske

t

20 000

EO

090025

100  %

20 000

Andre krydsninger af citrusfrugter

t

15 000

EO

090027

99,5  %

14 931

Citroner, fra 15. januar til 14. juni

t

10 000

EO

090039

81,6  %

8 156

Druer til spisebrug, friske, fra 21. juli til 31. oktober

t

1 500

EO

090060

59  %

885

Æbler, friske, fra 1. april til 31. juli

t

696

EO

090061

95,7  %

666

Pærer, friske, undtagen pærer i løs afladning til fremstilling af pærecider eller pæresaft, fra 1. august til 31. december

t

1 000

EO

090062

81  %

810

Abrikoser, friske, fra 1. august til 31. maj

t

500

EO

090058

14,9  %

74

Abrikoser, friske, fra 1. juni til 31. juli

t

2 500

EO

090063

55,5  %

1 387

Kirsebær, friske, undtagen surkirsebær, fra 21. maj til 15. juli

t

800

EO

090040

13,1  %

105

Konserverede ananas, citrusfrugter, pærer, abrikoser, kirsebær, ferskner og jordbær

t

2 838

EO

090092

99,4  %

2 820

Appelsinsaft, frosset, med densitet 1,33 g/cm3 og derunder ved 20 °C

t

1 500

EO

090033

100  %

1 500

Frugtsafter

t

7 044

EO

090093

91,4  %

6 436

Druesaft (herunder druemost)

t

14 029

EO

090067

0  %

0

Hård hvede

t

50 000

EO

090074

100  %

50 000

Hvede af høj kvalitet

t

300 000

EO

090075

100  %

300 000

Blød hvede (medium og lav kvalitet)

t

572 000

USA

094123

99,99  %

571 943

Blød hvede (medium og lav kvalitet)

t

38 853

CAN

094124

3,8  %

1 463

Blød hvede (medium og lav kvalitet)

t

2 371 600

OTH

094125

96,4  %

2 285 665

Blød hvede (medium og lav kvalitet)

t

129 577

EO

094133

100  %

129 577

Byg

t

307 105

EO

094126

99,9  %

306 812

Maltbyg

t

50 890

EO

090076

40,9  %

20 789

Tilberedninger af en blanding af maltspirer og affald efter sigtning af byg inden maltning (eventuelt inklusive andre frø) samt affald efter rensning af bygkernerne efter maltningen, med indhold af proteiner på 12,5 vægtprocent eller derover

Tilberedninger af en blanding af maltspirer og affald efter sigtning af byg inden maltning (eventuelt inklusive frø) samt affald efter rensning af bygkernerne efter maltningen, med indhold af proteiner på 12,5 vægtprocent eller derover og indhold af stivelse på 28 vægtprocent

t

20 000

EO

092905

100  %

20 000

Tilberedninger af en blanding af maltspirer og affald efter sigtning af byg inden maltning (eventuelt inklusive andre frø) samt affald efter rensning af bygkernerne efter maltningen, med indhold af proteiner på 15,5 vægtprocent eller derover

Tilberedninger af en blanding af maltspirer og affald efter sigtning af byg inden maltning (eventuelt inklusive andre frø) samt affald efter rensning af bygkernerne efter maltningen, med indhold af proteiner på 15,5 vægtprocent eller derover og indhold af stivelse på 23 vægtprocent eller derunder

t

100 000

EO

092903

100  %

100 000

Majs

t

277 988

EO

094131

96,8  %

269 214

Majs

t

500 000

EO

Intet løbenummer

100  %

500 000

Majs

t

2 000 000

EO

Intet løbenummer

100  %

2 000 000

Majsgluten

t

10 000

USA

090090

100  %

10 000

Sorghum

t

300 000

EO

Intet løbenummer

100  %

300 000

Hirse

t

1 300

EO

090071

68,3  %

888

Bearbejdet havre, undtagen knust

t

10 000

EO

090043

2,3  %

231

Maniokstivelse

t

8 000

EO

090132

82,9  %

6 632

Maniokstivelse

t

2 000

EO

090132

82,9  %

1 658

Klid og andre restprodukter, også i form af pellets, fra sigtning, formaling eller anden bearbejdning af korn

t

475 000

EO

090072

96,4  %

458 068

Uafskallet ris

t

7

EO

090083

66,7  %

5

Afskallet ris (hinderis)

t

1 634

EO

094148

86,6  %

1 416

Delvis sleben eller sleben ris

t

63 000

EO

 

58,3  %

36 731

Delvis sleben eller sleben ris

t

4 313

THA

094112

84,9  %

3 663

Delvis sleben eller sleben ris

t

9 187

OTH

 

74,7  %

6 859

Delvis sleben eller sleben ris

t

1 200

THA

094112

84,9  %

1 019

Delvis sleben eller sleben ris

t

25 516

OT

094166

88  %

22 442

Brudris til fremstilling af fødevarer henhørende under underpos. 1901 10 00

t

1 000

EO

094079

100  %

1 000

Brudris

t

31 788

EO

094168

83,6  %

26 581

Brudris

t

100 000

EO

 

93,7  %

93 709

Rå rørsukker, til raffinering

t

9 925

AUS

094317

50  %

4 961

Rå rørsukker, til raffinering

t

388 124

BRA

094318

92,4  %

358 454

Rå rørsukker, til raffinering

t

10 000

CUB

094319

100  %

10 000

Rå rørsukker, til raffinering

t

372 876

EO

094320

91,6  %

341 460

Rør- eller roesukker

t (udtrykt i hvidt sukker)

10 000

IDN

094321

58,4  %

5 841

Rør- eller roesukker

t (udtrykt i hvidt sukker)

1 294 700

AVS

Ikke relevant

71,2  %

921 707

Andre tilberedninger, af den art der anvendes til dyrefoder:

Uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af mælkeprodukter på under 10 vægtprocent

t

2 800

EO

090073

98,1  %

2 746

Andre tilberedninger, af den art der anvendes til dyrefoder:

Uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af mælkeprodukter på under 10 vægtprocent

t

2 700

EO

090070

98,9  %

2 670

Hunde- og kattefoder

t

2 058

EO

090089

67,7  %

1 393

Vin af friske druer (undtagen mousserende vin og kvalitetsvin fra bestemte dyrkningsområder) i beholdere med indhold af ≤ 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på ≤ 13 % vol.

hl

40 000

EO

090097

11,7  %

4 689

Vin af friske druer (undtagen mousserende vin og kvalitetsvin fra bestemte dyrkningsområder) i beholdere med indhold af > 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på ≤ 13 % vol.

hl

20 000

EO

090095

78,2  %

15 647

Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromatiske planter eller aromastoffer, i beholdere med indhold af > 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på ≤ 18 % vol.

hl

13 810

EO

090098

99,99  %

13 808

DEL B

Liste over GATT-bundne fællesskabstoldkontingenter

Uanset bestemmelserne for anvendelse af den kombinerede nomenklatur anses ordlyden af varebeskrivelserne kun for vejledende, idet præferenceordningen inden for rammerne af dette bilag fastlægges på grundlag af KN-kodernes anvendelsesområde. I de tilfælde, hvor der er anført »ex«-KN-koder, fastlægges præferenceordningen ved anvendelse af KN-koden og den dertil svarende varebeskrivelse tilsammen.

Løbenummer

KN-kode

Taric-underinddeling

Varebeskrivelse

Kontingentperiode

Kontingentmængde

Toldsats (%)

09.0006

0302 41 00

 

Sild

Fra 16.6. til 14.2.

31 888 ton

0

 

0303 51 00

 

 

0304 59 50

 

 

ex 0304 59 90

10

 

 

 

 

 

0304 99 23

 

09.0007

ex 0305 51 10

10

Torsk af arterne Gadus morhua og Gadus ogac og fisk af arten Boreogadus saida:

Fra 1.1. til 31.12.

24 998 ton

0

 

 

20

 

ex 0305 51 90

10

Tørret, også saltet, men ikke røget

Saltet, men ikke tørret eller røget, i saltlage

 

 

20

 

0305 53 10

 

 

ex 0305 62 00

20

 

 

25

 

 

50

 

 

 

 

 

 

60

 

0305 69 10

 

 

0305 72 00

10

 

 

15

 

 

20

 

 

25

 

 

30

 

 

35

 

 

50

 

 

 

 

 

 

52

 

 

56

 

 

60

 

 

62

 

 

64

 

0305 79 00

10

 

 

15

 

 

20

 

 

25

 

 

 

 

 

 

30

 

 

35

 

 

50

 

 

52

 

 

56

 

 

60

 

 

62

 

 

64

09.0008

0302 31 10

0302 32 10

0302 33 10

0302 34 10

0302 35 11

0302 35 91

0302 36 10

0302 39 20

0302 49 11

0302 89 21

0303 41 10

 

Tunfisk (af slægten Thunnus) og fisk af slægten Euthynnus, til brug i konservesindustrien (5)

Fra 1.1. til 31.12.

17 221  t

0

 

0303 42 20

0303 43 10

0303 44 10

0303 45 12

0303 45 91

0303 46 10

0303 49 20

0303 59 21

0303 89 21

 

 

 

 

 

09.0009

ex 0302 54 19

10

Nordamerikansk kulmule (Merluccius bilinearis), fersk, kølet eller frosset

Fra 1.1. til 31.12.

1 999 ton

8

 

ex 0303 66 19

11

 

 

19

09.0013

ex 4412 39 00

10

Krydsfinér af nåletræ, uden anvendelse af andet materiale:

af en tykkelse på over 8,5 mm, med ubearbejdede overflader, eller

slebet, af en tykkelse på over 18,5 mm

Fra 1.1. til 31.12.

482 648  m3

0

 

ex 4412 99 85

10

09.0019

7202 21 00

 

Ferrosilicium

Fra 1.1. til 31.12.

12 600 ton

0

 

7202 29

 

09.0021

7202 30 00

 

Ferrosiliciummangan

Fra 1.1. til 31.12.

18 550 ton

0

09.0023

ex 7202 49 10

20

Ferrochrom med et kulstofindhold på 0,10 vægtprocent eller derunder og med et indhold af chrom (raffineret ferrochrom) på over 30, men højst 90 vægtprocent

Fra 1.1. til 31.12.

2 804 ton

0

 

ex 7202 49 50

11

09.0045

ex 0303 19 00

10

Fisk af slægten Coregone, frosset

Fra 1.1. til 31.12.

1 000 ton

5,5

09.0046

ex 1605 40 00

30

Ferskvandskrebs, kogt med dild, frosset

Fra 1.1. til 31.12.

2 965 ton

0

09.0047

ex 1605 21 10

40

Rejer af arten Pandalus borealis, pillede, kogte, frosne, men ikke på anden måde bearbejdede

Fra 1.1. til 31.12.

474 ton

0

 

ex 1605 21 90

40

 

ex 1605 29 00

40

09.0048

ex 0304 89 90

10

Fileter af arterne Allocyttus og Pseudocyttus maculatus, frosne

Fra 1.1. til 31.12.

200 ton

0

09.0050

ex 5306 10 10

10

Ubleget garn af hør (undtaget blårgarn), ikke i detailsalgsoplægninger, af finhed 333,3 decitex eller derover (men ikke over 30 metrisk nummerering), til fremstilling af flertrådet eller kabelslået garn, til fodtøjsindustrien og til ombinding af kabler (5)

Fra 1.1. til 31.12.

400 ton

1,8

 

ex 5306 10 30

10

09.0051

7018 10 90

 

Lignende smågenstande af glas, undtagen glasperler, imitationer af naturperler og imitationer af ædel- og halvædelsten

Fra 1.1. til 31.12.

52 ton

0

09.0052

1806 20

 

Chokolade

Fra 1.7. til 30.6.

2 026 ton

38

1806 31 00

1806 32

1806 90

09.0053

1704

 

Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder hvid chokolade)

Fra 1.7. til 30.6.

2 245 ton

35

09.0054

1905 90

 

Andre varer end knækbrød, honningkager og lignende, søde kiks, biskuitter og småkager, vafler, tvebakker og kryddere, ristet brød og lignende ristede varer

Fra 1.7. til 30.6.

409 ton

40

09.0084

1702 50 00

 

Kemisk ren fruktose

Fra 1.1. til 31.12.

1 253 ton

20

09.0085

1806

 

Chokolade og andre tilberedte fødevarer med indhold af kakao

Fra 1.1. til 31.12.

81 ton

43

09.0086

1902 11 00

 

Rå eller kogte pastaprodukter, med fyld eller tilberedt på anden måde, undtagen pastaprodukter med fyld under KN-underposition 1902 20 10 og 1902 20 30 , couscous, også tilberedt

Fra 1.1. til 31.12.

497 ton

11

1902 19

1902 20 91

1902 20 99

1902 30

1902 40

09.0087

1901 90 99

 

Tilberedte næringsmidler af korn

Fra 1.1. til 31.12.

191 ton

33

1904 30 00

1904 90 80

1905 90 20

09.0088

2106 90 98

 

Andre tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet

Fra 1.1. til 31.12.

702 ton

18

09.0091

1702 50 00

 

Kemisk ren fruktose

Fra 1.7. til 30.6.

4 504 ton

 (6)

09.0096

2106 90 98

 

Andre tilberedte fødevarer, ikke andetsteds tariferet, tildelt Amerikas Forenede Stater

Fra 1.7. til 30.6.

831 ton

EA (7)

DEL C

Varebeskrivelse

Enhed

Anslået mængde, EU-28

Land

Løbenummer

Anvendelsesandel af kontingent, EU-27

Toldkontingentmængde, EU-27

Fiskevarer, der ikke er opført i Rådets forordning (EF) nr. 32/2000

Tilberedt eller konserveret fisk (undtagen hele eller i stykker): tunfisk, bugstribet bonit eller andre fisk af slægten Euthynnus

t

1 816

THA

090704

100  %

1 816

Tilberedt eller konserveret fisk (undtagen hele eller i stykker): tunfisk, bugstribet bonit eller andre fisk af slægten Euthynnus

t

742

EO

090705

100  %

742

Tilberedt eller konserveret fisk (undtagen hele eller i stykker): sardiner, bonit, makrel af arterne Scomber scombrus og Scomber japonicus, fisk af arten Orcynopsis unicolor

t

1 410

THA

090706

8,7  %

123

Tilberedt eller konserveret fisk (undtagen hele eller i stykker): sardiner, bonit, makrel af arterne Scomber scombrus og Scomber japonicus, fisk af arten Orcynopsis unicolor

t

865

EO

090707

72,9  %

631


(1)  De officielle landekoder findes på: http://www.nationsonline.org/oneworld/country_code_list.htm

(2)  Af præsentationshensyn er procenterne for anvendelsesandelen af kontingentet for EU-27 rundet af til én decimal. Toldkontingentmængden for EU-27 er imidlertid beregnet på grundlag af den præcise procentsats.

(3)  EO = Erga omnes

(4)  OTH = Andet

(5)  Toldnedsættelsen er underlagt de betingelser, der er fastsat i Den Europæiske Unions relevante bestemmelser med henblik på toldtilsyn med anvendelsen af sådanne varer (jf. artikel 254 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1)).

(6)  Suspension af særtold fra den 1. juli 1995; anvendelse af ad valorem-toldsats, som gælder i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).

(7)  Betegnelsen »EA« angiver, at der for de pågældende varer kan opkræves et »landbrugselement«, der fastsættes i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 2658/87.


Erklæring fra Kommissionen

Kommissionen tilslutter sig fuldt ud principperne om bedre lovgivning og de forpligtelser, der er fastsat i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. Den vil derfor bestræbe sig på snarest muligt at forelægge et lovgivningsforslag for Rådet og Europa-Parlamentet med henblik på at tilpasse forordning (EF) nr. 32/2000 til den retlige ramme, der blev indført med Lissabontraktaten.


Top