EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0216

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/216 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podziału kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii oraz zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000

PE/71/2018/REV/1

OJ L 38, 8.2.2019, p. 1–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/02/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/216/oj

8.2.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 38/1


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/216

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie podziału kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii oraz zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo przekazało notyfikację o zamiarze wystąpienia z Unii na podstawie art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE). TUE i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (zwane łącznie „Traktatami”) przestaną mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa od dnia wejścia w życie umowy o wystąpieniu lub, w przypadku jej braku, dwa lata po tej notyfikacji, to znaczy od dnia 30 marca 2019 r., chyba że Rada Europejska, w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem, podejmie jednomyślnie decyzję o przedłużeniu tego okresu.

(2)

Umowa o wystąpieniu uzgodniona między negocjatorami zawiera ustalenia dotyczące stosowania przepisów prawa Unii do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie po dniu, w którym Traktaty przestaną mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie. Jeżeli umowa ta wejdzie w życie, rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 (2) będzie miało zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie w okresie przejściowym zgodnie z tą umową i przestanie być stosowane z końcem tego okresu.

(3)

Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii będzie miało wpływ na stosunki Zjednoczonego Królestwa i Unii ze stronami trzecimi, w szczególności w kontekście Światowej Organizacji Handlu (WTO), której zarówno Unia, jak i Zjednoczone Królestwo są pierwotnymi członkami. Ponieważ negocjacje w sprawie tego wystąpienia odbywały się w tym samym czasie, co negocjacje w sprawie wieloletnich ram finansowych (zwanych dalej „WRF”), a także biorąc pod uwagę udział sektora rolnego w WRF, sektor ten mógłby być w znacznym stopniu narażony.

(4)

Pismem z dnia 11 października 2017 r. Unia i Zjednoczone Królestwo poinformowały pozostałych członków WTO, że ich zamiarem jest, aby Zjednoczone Królestwo po opuszczeniu Unii w miarę możliwości odtworzyło swoje bieżące zobowiązania jako państwa członkowskiego Unii w nowej, odrębnej liście koncesyjnej dotyczącej handlu towarami. Jednakże z uwagi na fakt, że w przypadku zobowiązań ilościowych odtworzenie nie jest odpowiednią metodą, Unia i Zjednoczone Królestwo poinformowały pozostałych członków WTO, że zamierzają zapewnić, aby obecny poziom dostępu pozostałych członków WTO do rynku został utrzymany dzięki podziałowi unijnych kontyngentów taryfowych pomiędzy Unią i Zjednoczonym Królestwem.

(5)

Zgodnie z zasadami WTO taki podział kontyngentów taryfowych, które są częścią listy koncesyjnej Unii, będzie musiał zostać dokonany zgodnie z art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994 (zwanego dalej „GATT 1994”). Po zakończeniu wstępnych kontaktów Unia podejmie zatem negocjacje z członkami WTO, którzy są głównymi dostawcami lub znaczącymi dostawcami, lub posiadają pierwotne prawa negocjacyjne w odniesieniu do każdego z tych kontyngentów taryfowych. Negocjacje te powinny mieć nadal ograniczony zakres i nie powinny w żaden sposób obejmować renegocjacji ogólnych warunków lub stopnia dostępu produktów do rynku Unii.

(6)

Jednakże mając na względzie ograniczenia czasowe, jakim podlega ten proces z powodu negocjacji w sprawie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii, możliwe jest, że do dnia, w którym unijna lista koncesyjna WTO dotycząca handlu towarami przestanie mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa, nie zostaną zawarte porozumienia ze wszystkimi zainteresowanymi członkami WTO w odniesieniu do wszystkich kontyngentów taryfowych. Z uwagi na potrzebę zapewnienia pewności prawa oraz ciągłego niezakłóconego przywozu do Unii i Zjednoczonego Królestwa w ramach kontyngentów taryfowych, konieczne jest, aby Unia mogła jednostronnie przystąpić do podziału kontyngentów taryfowych. Stosowana metoda powinna być zgodna z wymogami art. XXVIII GATT 1994.

(7)

Należy zatem zastosować następującą metodę: w pierwszej kolejności należy ustalić udział Zjednoczonego Królestwa w wykorzystaniu poszczególnych kontyngentach taryfowych. Udział ten, wyrażony w procentach, oznacza udział Zjednoczonego Królestwa w łącznym przywozie do Unii w ramach kontyngentu taryfowego w okresie ostatnich reprezentatywnych trzech lat. Udział ten należy następnie zastosować do całej przewidzianej wielkości kontyngentów taryfowych, z uwzględnieniem wszelkiego niepełnego wykorzystania, w celu ustalenia udziału Zjednoczonego Królestwa w danym kontyngencie taryfowym. Udział Unii obejmowałby pozostałą część danego kontyngentu taryfowego. Oznacza to, że ogólna wielkość danego kontyngentu taryfowego pozostaje bez zmian, to znaczy wielkość dla UE-27 odpowiada obecnej wielkości dla UE-28 po odjęciu wielkości dla Zjednoczonego Królestwa. Dane bazowe powinny pochodzić z odnośnych baz danych Komisji.

(8)

Metoda obliczania udziału w wykorzystaniu poszczególnych kontyngentów taryfowych została ustalona i uzgodniona przez Unię i Zjednoczone Królestwo, zgodnie z wymogami art. XXVIII GATT 1994, w związku z czym metoda ta powinna zostać w pełni utrzymana w celu zapewnienia jej spójnego stosowania.

(9)

W przypadkach, w których w reprezentatywnym okresie nie odnotowano obrotów handlowych w ramach danego kontyngentu taryfowego, należy zastosować dwie alternatywne metody w celu ustalenia udziału Zjednoczonego Królestwa w wykorzystaniu. W przypadkach gdy można wskazać inny kontyngent taryfowy z identycznie zdefiniowanymi produktami, udział w wykorzystaniu tego kontyngentu należy zastosować do kontyngentu, w ramach którego nie odnotowano obrotów handlowych w reprezentatywnym okresie. W przypadkach gdy nie można wskazać innego kontyngentu taryfowego z identycznie zdefiniowanymi produktami, należy zastosować wzór do obliczania udziału w wykorzystaniu w odniesieniu do przywozu do Unii w ramach odpowiednich pozycji taryfowych poza danym kontyngentem.

(10)

W odniesieniu do odnośnych kontyngentów taryfowych z sektora rolnictwa art. 184–188 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 (3) stanowią niezbędną podstawę prawną do celów zarządzania kontyngentami taryfowymi po ich podziale na mocy niniejszego rozporządzenia. W tym zakresie dane ilości objęte kontyngentem taryfowym określone są w części A załącznika do niniejszego rozporządzenia. Zarządzanie to powinno być zatem prowadzone z należytym uwzględnieniem celów wspólnej polityki rolnej ustanowionych w TFUE oraz wielofunkcyjnego charakteru działalności rolniczej. W odniesieniu do kontyngentów taryfowych dotyczących większości produktów rybołówstwa, produktów przemysłowych i niektórych przetworzonych produktów rolnych zarządzanie kontyngentami taryfowymi prowadzone jest zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 32/2000. Dane ilości objęte kontyngentem taryfowym określono w załączniku I do tego rozporządzenia, który to załącznik należy zastąpić ilościami określonymi w części B załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Cztery kontyngenty taryfowe dotyczące rybołówstwa nie są zarządzane na podstawie rozporządzenia (WE) nr 32/2000, lecz na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 847/2006 (4), które wdraża decyzję Rady 2006/324/WE (5). Odnośne ilości objęte kontyngentem taryfowym określone są w części C załącznika do niniejszego rozporządzenia. Należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze w celu dostosowania przep isów rozporządzenia (WE) nr 847/2006 w odniesieniu do tych czterech kontyngentów taryfowych dotyczących rybołówstwa zgodnie z podzielonymi ilościami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu. Te uprawnienia wykonawcze powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 (6).

(11)

W celu uwzględnienia faktu, że negocjacje z zainteresowanymi członkami WTO odbywały się jednocześnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą związaną z przyjęciem niniejszego rozporządzenia, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE w celu wprowadzania zmian w częściach A i C załącznika do niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do ilości podzielonych kontyngentów taryfowych wymienionych w tym załączniku, aby uwzględnić wszelkie zawarte porozumienia lub istotne informacje, które Komisja mogłaby otrzymać w kontekście tych negocjacji, a które wskazywałyby na to, że z powodu nieznanych wcześniej szczególnych czynników wymagane jest skorygowanie podziału kontyngentów taryfowych między Unię a Zjednoczone Królestwo, przy jednoczesnym zachowaniu spójności ze wspólną metodą uzgodnioną wspólnie ze Zjednoczonym Królestwem. Te uprawnienia do przyjmowania aktów należy również przekazać Komisji w przypadku, gdy takie istotne informacje zostaną uzyskane z innych źródeł mających interes w danym kontyngencie taryfowym. Ponadto należy zmienić rozporządzenie (WE) nr 32/2000, aby przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE w celu wprowadzenia zmian w załączniku I do tego rozporządzenia.

(12)

Zgodnie z zasadą proporcjonalności oraz mając na uwadze wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii konieczne i stosowne jest przyjęcie przepisów dotyczących podziału kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO. Niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia założonych celów, zgodnie z art. 5 ust. 4 TUE.

(13)

Zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG, Erratom) nr 1182/71 (7) zaprzestanie stosowania aktów ustalone na określoną datę przypada na moment upłynięcia ostatniej godziny dnia przypadającego na tę datę. Niniejsze rozporządzenie powinno być zatem stosowane od dnia następującego po dniu, w którym rozporządzenie (WE) nr 32/2000 przestanie mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa, ponieważ począwszy od tego dnia zarówno Unia, jak i Zjednoczone Królestwo muszą wiedzieć, jakie są ich zobowiązania w ramach WTO. Jednakże przepisy niniejszego rozporządzenia określające przekazanie uprawnień oraz powierzenie uprawnień wykonawczych powinny mieć zastosowanie od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

(14)

Biorąc pod uwagę, z jednej strony, wymogi proceduralne zwykłej procedury ustawodawczej oraz potrzebę późniejszego przyjęcia aktów wykonawczych w celu stosowania niniejszego rozporządzenia, a z drugiej strony konieczność wprowadzenia i stosowania podzielonych kontyngentów taryfowych w momencie, gdy Zjednoczone Królestwo przestaje być objęte unijną listą koncesyjną, co mogłoby nastąpić już w dniu 30 marca 2019 r., istotne jest, aby niniejsze rozporządzenie weszło w życie możliwie jak najszybciej,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Kontyngenty taryfowe zawarte w liście koncesyjnej Unii załączonej do Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994 (zwanego dalej „GATT 1994”) zostają podzielone między Unię a Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (zwane dalej „Zjednoczonym Królestwem”) zgodnie z następującą metodą:

a)

ustala się wyrażony w procentach udział Unii w wykorzystaniu w przywozie w ramach poszczególnych kontyngentów taryfowych w okresie ostatnich reprezentatywnych trzech lat;

b)

wyrażony w procentach udział Unii w wykorzystaniu w przywozie zostaje zastosowany do całej przewidzianej wielkości kontyngentów taryfowych w celu ustalenia udziału Unii w wielkości danego kontyngentu;

c)

jeśli w reprezentatywnym okresie, o którym mowa w lit. a), nie odnotowano obrotów handlowych w ramach danego kontyngentu taryfowego, część przypadającą Unii ustala się w drodze zastosowania procedury określonej w lit. b), biorąc pod uwagę wyrażony w procentach udział Unii w wykorzystaniu w przywozie w ramach innego kontyngentu taryfowego z dokładnie tak samo zdefiniowanymi produktami lub w ramach odpowiednich pozycji taryfowych poza danym kontyngentem.

2.   Część przypadająca Unii w kontyngentach taryfowych, o których mowa w ust. 1, wynikająca z zastosowania metody, o której mowa w tym ustępie, jest następująca:

a)

w odniesieniu do kontyngentów taryfowych dla produktów rolnych, jak określono w części A załącznika;

b)

w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na produkty rybołówstwa, produkty przemysłowe i niektóre przetworzone produkty rolne, jak określono w częściach B i C załącznika.

Artykuł 2

Przy zachowaniu spójności z metodą, o której mowa w art. 1 ust. 1, a w szczególności przy zapewnieniu, aby poziom dostępu do rynku Unii po wystąpieniu z niej Zjednoczonego Królestwa nie przekraczał poziomu odzwierciedlonego udziałem w przepływach handlowych w reprezentatywnym okresie, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 3 w celu zmiany części A i C załącznika w celu uwzględnienia:

a)

wszelkich umów międzynarodowych zawartych przez Unię na podstawie art. XXVIII GATT 1994 dotyczących kontyngentów taryfowych, o których mowa w tych częściach załącznika; oraz

b)

istotnych informacji, które Komisja może otrzymać w kontekście negocjacji na podstawie art. XXVIII GATT 1994 albo z innych źródeł mających interes w danym kontyngencie taryfowym.

Artykuł 3

1.   Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2.   Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 2, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 9 lutego 2019 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

3.   Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 2, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

4.   Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa (8).

5.   Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6.   Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 2 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Artykuł 4

Komisja przyjmuje akty wykonawcze w celu dostosowania, zgodnie z częścią C załącznika do niniejszego rozporządzenia, wielkości kontyngentów taryfowych otwartych i zarządzanych na mocy rozporządzenia (WE) nr 847/2006. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 5 ust. 2.

Artykuł 5

1.   Komisję wspomaga Komitet Kodeksu Celnego ustanowiony na mocy art. 285 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 (9). Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Artykuł 6

W rozporządzeniu Rady (WE) nr 32/2000 wprowadza się następujące zmiany:

1)

dodaje się artykuły w brzmieniu:

„Artykuł 10a

Do celów podziału kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii oraz przy jednoczesnym zachowaniu spójności z metodą, o której mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/216 (*1), a w szczególności przy zapewnieniu, aby poziom dostępu do rynku Unii po wystąpieniu z niej Zjednoczonego Królestwa nie przekraczał poziomu odzwierciedlonego udziałem w przepływach handlowych w reprezentatywnym okresie, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 10b w celu zmiany załącznika I do niniejszego rozporządzenia, w celu uwzględnienia:

a)

wszelkich umów międzynarodowych zawartych przez Unię na podstawie art. XXVIII GATT 1994, dotyczących kontyngentów taryfowych, o których mowa w załączniku I do niniejszego rozporządzenia; oraz

b)

istotnych informacji, które Komisja może otrzymać w kontekście negocjacji na podstawie art. XXVIII GATT 1994 albo z innych źródeł mających interes w danym kontyngencie taryfowym.

Artykuł 10b

1.   Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2.   Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 10a, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 9 lutego 2019 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

3.   Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 10a, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

4.   Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa (*2).

5.   Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6.   Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 10a wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

(*1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/216 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podziału kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii oraz zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 (Dz.U. 38 z 8.2.2019, s. 1)."

(*2)  Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”;"

2)

załącznik I zastępuje się tekstem określonym w części B załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 7

1.   Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.   Art. 1 ust. 2 i art. 6 pkt 2 mają zastosowanie od dnia następującego po dniu, w którym rozporządzenie (WE) nr 32/2000 przestanie mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa.

3.   Artykuły inne niż te, o których mowa w ust. 2, mają zastosowanie od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 stycznia 2019 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

A. TAJANI

Przewodniczący

W imieniu Rady

G. CIAMBA

Przewodniczący


(1)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 28 stycznia 2019 r.

(2)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi przyjętymi w ramach GATT oraz niektórymi innymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi i ustanawiające szczegółowe zasady dostosowywania kontyngentów i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1808/95 (Dz.U. L 5 z 8.1.2000, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).

(4)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 847/2006 z dnia 8 czerwca 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre przetworzone lub zakonserwowane ryby (Dz.U. L 156 z 9.6.2006, s. 8).

(5)  Decyzja Rady 2006/324/WE z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Tajlandii zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczącego zmiany koncesji w harmonogramach Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej (Dz.U. L 120 z 5.5.2006, s. 17).

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

(7)  Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 r. określające zasady mające zastosowanie do okresów, dat i terminów (Dz.U. L 124 z 8.6.1971, s. 1).

(8)  Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

(9)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

CZĘŚĆ A

Opis produktu

Jednostka

Przewidziana ilość dla UE 28

Państwo (1)

Nr porządkowy

Udział UE-27 w wykorzystaniu kontyngentu (2)

Wielkość kontyngentu taryfowego dla UE-27

Bydło żywe

głowa

710

EO (3)

090114

100  %

710

Bydło żywe

głowa

711

EO

090115

100  %

711

Bydło żywe

głowa

24 070

EO

090113

100  %

24 070

Mięso z bydła, świeże, schłodzone lub zamrożone

Jadalne podroby z bydła, świeże, schłodzone lub zamrożone

t (masa produktu)

7 150

AUS

094451

34,7  %

2 481

Wysokiej jakości mięso, nawet z kością

t (masa produktu)

17 000

ARG

094450

99,6  %

16 936

Wysokiej jakości mięso z bydła, bez kości, świeże lub schłodzone

t (masa produktu)

12 500

99,6  %

12 453

Wysokiej jakości mięso, nawet z kością

t (masa produktu)

2 300

URY

094452

87,9  %

2 022

Wysokiej jakości mięso z bydła, bez kości, świeże lub schłodzone

t (masa produktu)

4 076

87,9  %

3 584

Mięso z bydła, świeże, schłodzone lub zamrożone

Jadalne podroby z bydła, świeże, schłodzone lub zamrożone

t (masa produktu)

11 500

USA/CAN

094002

99,8  %

11 481

Wysokiej jakości mięso z bydła, świeże, schłodzone lub zamrożone

t

 

PAR

094455

71,1  %

711

Wysokiej jakości mięso z bydła, świeże, schłodzone lub zamrożone

t

1 300

NZL

094454

65,1  %

846

Mięso z bydła, bez kości, świeże, schłodzone lub zamrożone

Jadalne podroby z bydła, świeże, schłodzone lub zamrożone

t

10 000

BRA

094453

89,5  %

8 951

Mięso z bydła, zamrożone

Jadalne podroby wołowe, zamrożone

t (masa bez kości)

54 875

EO

094003

79,7  %

43 732

Mięso z bawołów, bez kości, zamrożone

t (bez kości)

2 250

AUS

094001

62,4  %

1 405

Mięso z bawołów, bez kości, zamrożone

Mięso z bawołów, bez kości, świeże, schłodzone lub zamrożone

t (bez kości)

200

ARG

094004

100  %

200

Mięso z bydła, zamrożone

Jadalne podroby wołowe, zamrożone

t (masa z kośćmi)

63 703

EO

094057

30,9  %

19 676

Mięso z bydła, zamrożone

Jadalne podroby wołowe, zamrożone

t (masa z kośćmi)

EO

094058

Jadalne podroby wołowe, zamrożone

t

800

OTH (4)

094020

100  %

800

Jadalne podroby wołowe, zamrożone

t

700

ARG

094460

100  %

700

Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone:

Tusze i półtusze ze świń domowych, świeże, schłodzone lub zamrożone

t

15 067

EO

090122

100  %

15 067

Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone:

Kawałki ze świń domowych, świeże, schłodzone lub zamrożone, nawet z kością, z wyjątkiem polędwicy przedstawianej oddzielnie

t

4 624

CAN

094204

100  %

4 623

Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone:

Kawałki ze świń domowych, świeże, schłodzone lub zamrożone, nawet z kością, z wyjątkiem polędwicy przedstawianej oddzielnie

t

6 135

EO

090123

100  %

6 133

Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone:

Schaby ze świń domowych i ich kawałki, z kośćmi, świeże lub schłodzone

Boczek ze świń domowych i jego kawałki, zamrożone

t

7 000

EO

090119

100  %

7 000

Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone:

Schaby i szynki ze świń domowych, bez kości, świeże, schłodzone lub zamrożone

t

35 265

EO

094038

36  %

12 680

Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone:

Schaby i szynki ze świń domowych, bez kości, świeże, schłodzone lub zamrożone

t

4 922

US

094170

36  %

1 770

Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone:

Polędwica ze świń domowych, świeża, schłodzona lub zamrożona

t

5 000

EO

090118

75,6  %

3 780

Przetworzone lub zakonserwowane mięso ze świń domowych

t

6 161

EO

090121

100  %

6 161

Kiełbasy, suche lub do smarowania, niepoddane obróbce cieplnej

Pozostałe kiełbasy

t

3 002

EO

090120

5,5  %

164

Owce i kozy żywe, inne niż zwierzęta hodowlane czystej krwi

t (masa tuszy)

105

OTH

092019

100  %

105

Owce i kozy żywe, inne niż zwierzęta hodowlane czystej krwi

t (masa tuszy)

215

MKD

 

100  %

215

Owce i kozy żywe, inne niż zwierzęta hodowlane czystej krwi

t (masa tuszy)

91

EO

092019

100  %

91

Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone

t (masa tuszy)

23 000

ARG

092011

73,9  %

17 006

Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone

t (masa tuszy)

600

ISL

090790

58,2  %

349

Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone

t (masa tuszy)

850

BIH

 

48,3  %

410

Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone

t (masa tuszy)

19 186

AUS

092012

20  %

3 837

Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone

t (masa tuszy)

3 000

CHL

091922

87,6  %

2 628

Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone

t (masa tuszy)

100

GRL

090693

48,3  %

48

Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone

t (masa tuszy)

228 389

NZL

092013

50  %

114 184

Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone

t (masa tuszy)

5 800

URY

092014

82,1  %

4 759

Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone

t (masa tuszy)

200

OTH

092015

100  %

200

Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone

t (masa tuszy)

200

EO

092016

89,2  %

178

Tusze kurczaków, świeże, schłodzone lub zamrożone

t

6 249

EO

094067

64,9  %

4 054

Kawałki kurczaka, świeże, schłodzone lub zamrożone

t

8 570

EO

094068

96,3  %

8 253

Kawałki mięsa z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, bez kości, zamrożone

t

2 705

EO

094069

89,7  %

2 427

Kawałki mięsa z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, zamrożone

t

9 598

BRA

094410

86,6  %

8 308

Kawałki mięsa z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, zamrożone

t

15 500

EO

094411

86,9  %

13 471

Kawałki mięsa z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, zamrożone

t

094412

Mięso z indyków, świeże, schłodzone lub zamrożone

t

1 781

EO

094070

100  %

1 781

Kawałki indyka, zamrożone

t

3 110

BRA

094420

86,5  %

2 692

Kawałki indyka, zamrożone

t

4 985

EO

094421

85,3  %

4 253

Kawałki indyka, zamrożone

t

094422

Mięso i jadalne podroby z drobiu, świeże, schłodzone lub zamrożone

t

21 345

USA

094169

100  %

21 345

Mięso drobiowe, solone

t

170 807

BRA

094211

76,1  %

129 930

Mięso drobiowe, solone

t

92 610

THA

094212

73,8  %

68 385

Mięso drobiowe, solone

t

828

OTH

094213

99,5  %

824

Przetworzone mięso z indyków

t

92 300

BRA

094217

97,5  %

89 950

Przetworzone mięso z indyków

t

11 596

OTH

094218

97,5  %

11 301

Mięso z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, poddane obróbce termicznej

t

79 477

BRA

094214

66,3  %

52 665

Mięso z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, poddane obróbce termicznej

t

160 033

THA

094215

68,4  %

109 441

Mięso z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, poddane obróbce termicznej

t

11 443

OTH

094216

74  %

8 471

Przetworzone mięso z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, niepoddane obróbce cieplnej, zawierające 57 % masy lub więcej mięsa lub podrobów drobiowych

t

15 800

BRA

094251

69,4  %

10 969

Przetworzone mięso z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, niepoddane obróbce cieplnej, zawierające 57 % masy lub więcej mięsa lub podrobów drobiowych

t

340

OTH

094261

69,4  %

236

Przetworzone mięso z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, zawierające 25 % masy lub więcej, ale mniej niż 57 % masy, mięsa lub podrobów drobiowych

t

62 905

BRA

094252

94,9  %

59 699

Przetworzone mięso z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, zawierające 25 % masy lub więcej, ale mniej niż 57 % masy, mięsa lub podrobów drobiowych

t

14 000

THA

094254

57,3  %

8 019

Przetworzone mięso z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, zawierające 25 % masy lub więcej, ale mniej niż 57 % masy, mięsa lub podrobów drobiowych

t

2 800

OTH

094260

59,6  %

1 669

Przetworzone mięso z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, zawierające mniej niż 25 % masy mięsa lub podrobów, drobiowych

t

295

BRA

094253

55,3  %

163

Przetworzone mięso z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, zawierające mniej niż 25 % masy mięsa lub podrobów, drobiowych

t

2 100

THA

094255

55,3  %

1 162

Przetworzone mięso z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, zawierające mniej niż 25 % masy mięsa lub podrobów, drobiowych

t

470

OTH

094262

55,3  %

260

Przetworzone mięso z kaczek, gęsi, perliczek, niepoddane obróbce cieplnej, zawierające 57 % masy lub więcej mięsa lub podrobów, drobiowych

t

10

THA

094257

0  %

0

Przetworzone mięso z kaczek, gęsi, perliczek, poddane obróbce cieplnej, zawierające 57 % masy lub więcej mięsa lub podrobów, drobiowych

t

13 500

THA

094256

63,5  %

8 572

Przetworzone mięso z kaczek, gęsi, perliczek, poddane obróbce cieplnej, zawierające 57 % masy lub więcej mięsa lub podrobów, drobiowych

t

220

OTH

094263

72,1  %

159

Przetworzone mięso z kaczek, gęsi, perliczek, zawierające 25 % masy lub więcej, ale nie mniej niż 57 % masy, mięsa lub podrobów drobiowych

t

600

THA

094258

50  %

300

Przetworzone mięso z kaczek, gęsi, perliczek, zawierające 25 % masy lub więcej, ale nie mniej niż 57 % masy, mięsa lub podrobów drobiowych

t

148

OTH

094264

0  %

0

Przetworzone mięso z kaczek, gęsi, perliczek, zawierające mniej niż 25 % masy mięsa lub podrobów drobiowych

t

600

THA

094259

46,4  %

278

Przetworzone mięso z kaczek, gęsi, perliczek, zawierające mniej niż 25 % masy mięsa lub podrobów drobiowych

t

125

OTH

094265

46,4  %

58

Jaja drobiu w skorupkach, nadające się do spożycia

t

135 000

EO

094015

84,9  %

114 669

Żółtka jaj

Jaja ptasie bez skorupek

t (ekwiwalent jaj w skorupkach)

7 000

EO

094401

100  %

7 000

Albumina jaja

t (ekwiwalent jaj w skorupkach)

15 500

EO

094402

100  %

15 500

Mleko odtłuszczone w proszku

t

68 537

EO

094590

99,998  %

68 536

Masło i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka

t (w ekwiwalencie masła)

11 360

EO

094599

100  %

11 360

Masło, co najmniej sześciotygodniowe, o zawartości tłuszczu nie mniejszej niż 80 % masy, ale mniejszej niż 85 % masy, wytwarzane bezpośrednio z mleka lub śmietany bez zastosowania materiałów przechowywanych, w jednorazowym, autonomicznym i nieprzerwanym procesie.

Masło co najmniej sześciotygodniowe, o wagowej zawartości tłuszczu nie mniejszej niż 80 %, ale mniejszej niż 85 %, produkowane bezpośrednio z mleka lub śmietany bez wykorzystania surowców przechowywanych, w jednym, niezależnym i niezakłóconym procesie, podczas którego śmietana może przejść przez etap, w którym tłuszcz z masła jest skoncentrowany i/lub rozbijany (procesy określane jako „Ammix” i „Spreadable”).

t

74 693

NZL

094182

63,2  %

47 177

Masło, co najmniej sześciotygodniowe, o zawartości tłuszczu nie mniejszej niż 80 % masy, ale mniejszej niż 85 % masy, wytwarzane bezpośrednio z mleka lub śmietany bez zastosowania materiałów przechowywanych, w jednorazowym, autonomicznym i nieprzerwanym procesie.

Masło co najmniej sześciotygodniowe, o wagowej zawartości tłuszczu nie mniejszej niż 80 %, ale mniejszej niż 85 %, produkowane bezpośrednio z mleka lub śmietany bez wykorzystania surowców przechowywanych, w jednym, niezależnym i niezakłóconym procesie, podczas którego śmietana może przejść przez etap, w którym tłuszcz z masła jest skoncentrowany i/lub rozbijany (procesy określane jako „Ammix” i „Spreadable”).

t

 

NZL

094195

 

 

Ser i twaróg:

Ser do pizzy, zamrożony, cięty na kawałki, każdy ważący nie więcej niż 1 g, w pojemnikach o zawartości netto 5 kg lub większej, o zawartości wody 52 % masy lub większej, oraz o zawartości tłuszczu 38 % masy lub więcej w suchej masie

t

5 360

EO

094591

100  %

5 360

Ser i twaróg:

Emmentaler, w tym przetworzony (topiony) Emmentaler

t

18 438

EO

094592

100  %

18 438

Ser i twaróg:

Gruyère, Sbrinz, w tym przetworzony (topiony) Gruyère

t

5 413

EO

094593

100  %

5 413

Ser i twaróg:

Ser do przetworzenia

t

20 007

EO

094594

58,7  %

11 741

Ser do przetworzenia

t

4 000

NZL

094515

41,7  %

1 670

Ser do przetworzenia

t

500

AUS

094522

100  %

500

Ser i twaróg:

Cheddar

t

15 005

EO

094595

99,6  %

14 941

Cheddar

t

7 000

NZL

094514

62,3  %

4 361

Cheddar

t

3 711

AUS

094521

100  %

3 711

Cheddar

t

4 000

CAN

094513

0  %

0

Pozostałe sery

t

19 525

EO

094596

100  %

19 525

Ziemniaki, świeże lub schłodzone, od 1 stycznia do 15 maja

t

4 295

EO

090055

99,9  %

4 292

Pomidory

t

472

EO

090094

98,2  %

464

Czosnek

t

19 147

ARG

094104

100  %

19 147

Czosnek

t

ARG

094099

Czosnek

t

48 225

CHN

094105

84,1  %

40 556

Czosnek

t

CHN

094100

Czosnek

t

6 023

OTH

094106

61,6  %

3 711

Czosnek

t

OTH

094102

Marchew i rzepa, świeże lub schłodzone

t

1 244

EO

090056

95,8  %

1 192

Ogórki, świeże lub schłodzone, od 1 listopada do 15 maja

t

1 134

EO

090059

44,1  %

500

Pozostałe warzywa, świeże lub schłodzone (słodka papryka)

t

500

EO

090057

100  %

500

Suszona cebula

t

12 000

EO

090035

80,8  %

9 696

Maniok (cassava)

t

5 750 000

THA

090708

53,8  %

3 096 027

Maniok (cassava) inny niż granulki z mąki lub mączki

Maranta, salep i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi

t

825 000

IDN

090126

0  %

0

Maniok (cassava) inny niż granulki z mąki lub mączki

Maranta, salep i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi

t

350 000

CHN

090127

78,8  %

275 805

Maniok (cassava) inny niż granulki z mąki lub mączki

Maranta, salep i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi

t

145 590

OTH

090128

85,5  %

124 552

Maniok (cassava) inny niż granulki z mąki lub mączki

Maranta, salep i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi

t

30 000

NW

090129

100  %

30 000

Maniok (cassava) inny niż granulki z mąki lub mączki

Maranta, salep i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi

t

2 000

NW

090130

84,6  %

1 691

Słodkie ziemniaki, inne niż przeznaczone do spożycia przez ludzi

t

600 000

CHN

090124

42,1  %

252 641

Słodkie ziemniaki, inne niż przeznaczone do spożycia przez ludzi

t

5 000

OTH

090131

99,7  %

4 985

Grzyby z gatunku Agaricus, przetworzone, zakonserwowane lub tymczasowo zakonserwowane

t

33 980

EO

 

100  %

33 980

Grzyby z gatunku Agaricus, przetworzone, zakonserwowane lub tymczasowo zakonserwowane

t

1 450

CHN

 

100  %

1 450

Migdały, inne niż gorzkie

t

90 000

EO

090041

95,5  %

85 958

Pomarańcze słodkie, świeże

t

20 000

EO

090025

100  %

20 000

Inne hybrydy cytrusowe

t

15 000

EO

090027

99,5  %

14 931

Cytryny, od 15 stycznia do 14 czerwca

t

10 000

EO

090039

81,6  %

8 156

Winogrona stołowe, świeże, od 21 lipca do 31 października

t

1 500

EO

090060

59  %

885

Jabłka, świeże, od 1 kwietnia do 31 lipca

t

696

EO

090061

95,7  %

666

Gruszki, świeże (inne niż gruszki na perry, luzem, od 1 sierpnia do 31 grudnia)

t

1 000

EO

090062

81  %

810

Morele, świeże, od 1 sierpnia do 31 maja

t

500

EO

090058

14,9  %

74

Morele, świeże, od 1 czerwca do 31 lipca

t

2 500

EO

090063

55,5  %

1 387

Czereśnie, świeże, od 21 maja do 15 lipca

t

800

EO

090040

13,1  %

105

Zakonserwowane ananasy, owoce cytrusowe, gruszki, morele, wiśnie, brzoskwinie i truskawki

t

2 838

EO

090092

99,4  %

2 820

Sok pomarańczowy, zamrożony, o gęstości nieprzekraczającej 1,33 g/cm3 w temperaturze 20 °C

t

1 500

EO

090033

100  %

1 500

Soki z owoców

t

7 044

EO

090093

91,4  %

6 436

Sok winogronowy (włączając moszcz gronowy)

t

14 029

EO

090067

0  %

0

Pszenica durum

t

50 000

EO

090074

100  %

50 000

Pszenica wysokiej jakości

t

300 000

EO

090075

100  %

300 000

Pszenica zwyczajna (średniej i niskiej jakości)

t

572 000

USA

094123

99,99  %

571 943

Pszenica zwyczajna (średniej i niskiej jakości)

t

38 853

CAN

094124

3,8  %

1 463

Pszenica zwyczajna (średniej i niskiej jakości)

t

2 371 600

OTH

094125

96,4  %

2 285 665

Pszenica zwyczajna (średniej i niskiej jakości)

t

129 577

EO

094133

100  %

129 577

Jęczmień

t

307 105

EO

094126

99,9  %

306 812

Jęczmień browarny

t

50 890

EO

090076

40,9  %

20 789

Preparaty składające się z mieszaniny kiełków słodowych i pośladu jęczmiennego przed procesem słodowania (mogące zawierać inne ziarna) z pozostałościami jęczmiennymi po procesie słodowania, oraz zawierające 12,5 % masy białka lub więcej

Preparaty składające się z mieszaniny kiełków słodowych i pośladu jęczmiennego przed procesem słodowania (mogące zawierać ich ziarna) z pozostałościami jęczmiennymi po procesie słodowania, oraz zawierające 12,5 % masy białka lub więcej oraz nie więcej niż 28 % skrobi

t

20 000

EO

092905

100  %

20 000

Preparaty składające się z mieszaniny kiełków słodowych i pośladu jęczmiennego przed procesem słodowania (mogące zawierać inne ziarna) z pozostałościami jęczmiennymi po procesie słodowania, oraz zawierające 15,5 % masy białka lub więcej

Preparaty składające się z mieszaniny kiełków słodowych i pośladu jęczmiennego przed procesem słodowania (mogące zawierać ich ziarna) z pozostałościami jęczmiennymi po procesie słodowania, oraz zawierające 15,5 % masy białka lub więcej oraz nie więcej niż 23 % skrobi

t

100 000

EO

092903

100  %

100 000

Kukurydza

t

277 988

EO

094131

96,8  %

269 214

Kukurydza

t

500 000

EO

Nr porządkowy

100  %

500 000

Kukurydza

t

2 000 000

EO

Nr porządkowy

100  %

2 000 000

Gluten kukurydziany

t

10 000

USA

090090

100  %

10 000

Ziarno sorgo

t

300 000

EO

Nr porządkowy

100  %

300 000

Proso

t

1 300

EO

090071

68,3  %

888

Obrobione ziarna owsa, inne niż śrutowane

t

10 000

EO

090043

2,3  %

231

Skrobia z manioku

t

8 000

EO

090132

82,9  %

6 632

Skrobia z manioku

t

2 000

EO

090132

82,9  %

1 658

Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki zbóż, nawet granulowane

t

475 000

EO

090072

96,4  %

458 068

Ryż niełuskany

t

7

EO

090083

66,7  %

5

Ryż łuskany (brązowy)

t

1 634

EO

094148

86,6  %

1 416

Ryż całkowicie lub częściowo bielony

t

63 000

EO

 

58,3  %

36 731

Ryż całkowicie lub częściowo bielony

t

4 313

THA

094112

84,9  %

3 663

Ryż całkowicie lub częściowo bielony

t

9 187

OTH

 

74,7  %

6 859

Ryż całkowicie lub częściowo bielony

t

1 200

THA

094112

84,9  %

1 019

Ryż całkowicie lub częściowo bielony

t

25 516

OT

094166

88  %

22 442

Ryż łamany, przeznaczony do produkcji środków spożywczych objętych pozycją 1901 10 00

t

1 000

EO

094079

100  %

1 000

Ryż łamany

t

31 788

EO

094168

83,6  %

26 581

Ryż łamany

t

100 000

EO

 

93,7  %

93 709

Surowy cukier trzcinowy, do rafinacji

t

9 925

AUS

094317

50  %

4 961

Surowy cukier trzcinowy, do rafinacji

t

388 124

BRA

094318

92,4  %

358 454

Surowy cukier trzcinowy, do rafinacji

t

10 000

CUB

094319

100  %

10 000

Surowy cukier trzcinowy, do rafinacji

t

372 876

EO

094320

91,6  %

341 460

Cukier trzcinowy lub buraczany

t (ekwiwalent cukru białego)

10 000

IDN

094321

58,4  %

5 841

Cukier trzcinowy lub buraczany

t (ekwiwalent cukru białego)

1 294 700

ACP

nie dotyczy

71,2  %

921 707

Pozostałe preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt:

Niezawierające przetworów mlecznych lub zawierające tych przetworów mniej niż 10 % masy:

t

2 800

EO

090073

98,1  %

2 746

Pozostałe preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt:

Niezawierające produktów mlecznych lub zawierające tych produktów mniej niż 10 % masy

t

2 700

EO

090070

98,9  %

2 670

Karma dla psów lub kotów

t

2 058

EO

090089

67,7  %

1 393

Wino ze świeżych winogron (inne niż wino musujące i gatunkowe wino produkowane w określonych regionach) w pojemnikach o objętości ≤ 2 l i o mocy alkoholu ≤ 13 % obj.

hl

40 000

EO

090097

11,7  %

4 689

Wino ze świeżych winogron (inne niż wino musujące i gatunkowe wino produkowane w określonych regionach) w pojemnikach o objętości > 2 l i o mocy alkoholu ≤ 13 % obj.

hl

20 000

EO

090095

78,2  %

15 647

Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron, aromatyzowane roślinami lub substancjami aromatycznymi, w pojemnikach o objętości > 2 l i o mocy alkoholu ≤ 18 % obj.

hl

13 810

EO

090098

99,99  %

13 808

CZĘŚĆ B

Wykaz wspólnotowych kontyngentów taryfowych przyjętych w ramach GATT

Niezależnie od reguł wykładni Nomenklatury scalonej (CN), opis produktów należy traktować wyłącznie jako wskazówkę, podczas gdy system preferencyjny jest ustalany, w kontekście niniejszego załącznika, przez zakres kodów CN. W przypadku gdy przed kodem CN widnieje „ex”, system preferencyjny określany jest jednocześnie w oparciu o zakres kodu CN oraz zakres odpowiadającego mu opisu.

Nr porządkowy

Kod CN

Kod taryfowy

Opis towarów

Okres obowiązywania kontyngentu

Wielkość kontyngentu

Stawka należności celnej (%)

09.0006

0302 41 00

 

Śledź

Od 16.6 do 14.2

31 888 ton

0

 

0303 51 00

 

 

0304 59 50

 

 

ex 0304 59 90

10

 

 

 

 

 

0304 99 23

 

09.0007

ex 0305 51 10

10

Dorsz z gatunków Gadus morhua i Gadus ogac oraz ryby z gatunku Boreogadus saida:

Od 1.1 do 31.12

24 998 ton

0

 

 

20

 

ex 0305 51 90

10

suszone, nawet solone, ale nie wędzone

solone, ale nie suszone ani nie wędzone, i w solance

 

 

20

 

0305 53 10

 

 

ex 0305 62 00

20

 

 

25

 

 

50

 

 

 

 

 

 

60

 

0305 69 10

 

 

0305 72 00

10

 

 

15

 

 

20

 

 

25

 

 

30

 

 

35

 

 

50

 

 

 

 

 

 

52

 

 

56

 

 

60

 

 

62

 

 

64

 

0305 79 00

10

 

 

15

 

 

20

 

 

25

 

 

 

 

 

 

30

 

 

35

 

 

50

 

 

52

 

 

56

 

 

60

 

 

62

 

 

64

09.0008

0302 31 10

0302 32 10

0302 33 10

0302 34 10

0302 35 11

0302 35 91

0302 36 10

0302 39 20

0302 49 11

0302 89 21

0303 41 10

 

Tuńczyki (z rodzaju Thunnus) i ryby z rodzaju Euthynnus, na użytek przemysłu konserwowego (5)

Od 1.1 do 31.12

17 221 ton

0

 

0303 42 20

0303 43 10

0303 44 10

0303 45 12

0303 45 91

0303 46 10

0303 49 20

0303 59 21

0303 89 21

 

 

 

 

 

09.0009

ex 0302 54 19

10

Morszczuk srebrzysty (Merluccius bilinearis), świeży, chłodzony lub mrożony

Od 1.1 do 31.12

1 999 ton

8

 

ex 0303 66 19

11

 

 

19

09.0013

ex 4412 39 00

10

Sklejka z gatunków drzew iglastych, bez dodatku innych substancji:

o grubości większej niż 8,5 mm, której powierzchnie nie są bardziej przetworzone niż przez proces okorowania

lub szlifowana, o grubości większej niż 18,5 mm

Od 1.1 do 31.12

482 648  m3

0

 

ex 4412 99 85

10

09.0019

7202 21 00

 

Żelazokrzem

Od 1.1 do 31.12

12 600 ton

0

 

7202 29

 

09.0021

7202 30 00

 

Żelazokrzemomangan

Od 1.1 do 31.12

18 550 ton

0

09.0023

ex 7202 49 10

20

Żelazochrom o zawartości węgla nie większej niż 0,10 % i o zawartości chromu większej niż 30 %, ale mniejszej niż 90 % w masie (żelazochrom wysokiej czystości)

Od 1.1 do 31.12

2 804 tony

0

 

ex 7202 49 50

11

09.0045

ex 0303 19 00

10

Ryby, mrożone, z rodzaju Coregonus

Od 1.1 do 31.12

1 000 ton

5,5

09.0046

ex 1605 40 00

30

Raki słodkowodne, gotowane z koprem, mrożone

Od 1.1 do 31.12

2 965 ton

0

09.0047

ex 1605 21 10

40

Krewetki z gatunku Pandalus borealis, bez skorup, gotowane i mrożone, ale nie przetworzone w inny sposób

Od 1.1 do 31.12

474 tony

0

 

ex 1605 21 90

40

 

ex 1605 29 00

40

09.0048

ex 0304 89 90

10

Filety rybne, mrożone, z gatunków Allocyttus spp. i Pseudocyttus maculatus

Od 1.1 do 31.12

200 ton

0

09.0050

ex 5306 10 10

10

Niebielona przędza lniana (inna niż pakuły), nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej, mierząca 333,3 decyteksów lub więcej (nieprzekraczająca 30 jednostek metrycznych), przeznaczona do wytwarzania przędzy nitkowanej lub nitkowanej wielokrotnie dla przemysłu obuwniczego lub produkcji lin (5)

Od 1.1 do 31.12

400 ton

1,8

 

ex 5306 10 30

10

09.0051

7018 10 90

 

Drobnica szklana inna niż paciorki szklane, imitacje pereł i szlachetnych lub półszlachetnych kamieni

Od 1.1 do 31.12

52 tony

0

09.0052

1806 20

 

Czekolada

Od 1.7 do 30.6

2 026 ton

38

1806 31 00

1806 32

1806 90

09.0053

1704

 

Wyroby cukiernicze (z białą czekoladą włącznie), niezawierające kakao

Od 1.7 do 30.6

2 245 ton

35

09.0054

1905 90

 

Inne niż chleb chrupki, piernik z dodatkiem imbiru i podobne wyroby, słodkie herbatniki, gofry i wafle, sucharki, tosty z chleba i podobne wyroby tostowe

Od 1.7 do 30.6

409 ton

40

09.0084

1702 50 00

 

Fruktoza chemicznie czysta

Od 1.1 do 31.12

1 253 tony

20

09.0085

1806

 

Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao

Od 1.1 do 31.12

81 ton

43

09.0086

1902 11 00

 

Makarony, nawet gotowane, nadziewane lub przygotowane inaczej, oprócz makaronów nadziewanych objętych podpozycjami 1902 20 10 i 1902 20 30 ; kuskus, nawet przygotowany

Od 1.1 do 31.12

497 ton

11

1902 19

1902 20 91

1902 20 99

1902 30

1902 40

09.0087

1901 90 99

 

Przetwory spożywcze ze zbóż

Od 1.1 do 31.12

191 ton

33

1904 30 00

1904 90 80

1905 90 20

09.0088

2106 90 98

 

Pozostałe przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Od 1.1 do 31.12

702 tony

18

09.0091

1702 50 00

 

Fruktoza chemicznie czysta

Od 1.7 do 30.6

4 504 tony

 (6)

09.0096

2106 90 98

 

Pozostałe przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, przyznany Stanom Zjednoczonym Ameryki

Od 1.7 do 30.6

831 ton

EA (7)

CZĘŚĆ C

Opis produktu

Jednostka

Przewidziana ilość dla UE-28

Państwo

Nr porządkowy

Udział UE-27 w wykorzystaniu kontyngentu

Wielkość kontyngentu taryfowego dla UE-27

Produkty rybołówstwa niewymienione w rozporządzeniu Rady (WE) nr 32/2000

Przetworzone lub zakonserwowane ryby (z wyłączeniem całych lub w kawałkach): z tuńczyka, bonito lub innych ryb z rodzaju Euthynnus

t

1 816

THA

090704

100  %

1 816

Przetworzone lub zakonserwowane ryby (z wyłączeniem całych lub w kawałkach): z tuńczyka, bonito lub innych ryb z rodzaju Euthynnus

t

742

EO

090705

100  %

742

Przetworzone lub zakonserwowane ryby (z wyłączeniem całych lub w kawałkach): z sardynek, bonito, makreli z gatunku Scomber scombrus i Scomber japonicus, ryb z gatunku Orcynopsis unicolor

t

1 410

THA

090706

8,7  %

123

Przetworzone lub zakonserwowane ryby (z wyłączeniem całych lub w kawałkach): z sardynek, bonito, makreli z gatunku Scomber scombrus i Scomber japonicus, ryb z gatunku Orcynopsis unicolor

t

865

EO

090707

72,9  %

631


(1)  Oficjalne kody państw można znaleźć na stronie: http://www.nationsonline.org/oneworld/country_code_list.htm

(2)  Wartości procentowe udziału UE-27 w wykorzystaniu kontyngentu zostały zaokrąglone do jednego miejsca po przecinku. Wielkość kontyngentu taryfowego dla UE-27 została jednak obliczona na podstawie dokładnych wartości procentowych.

(3)  EO = erga omnes.

(4)  OTH = inne.

(5)  Obniżenie należności celnych podlega warunkom określonym w odpowiednich przepisach Unii Europejskiej z uwagi na kontrolę celną wykorzystania takich towarów (zob. art. 254 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1)).

(6)  Zawieszenie cła specyficznego od dnia 1 lipca 1995 r.; cło ad valorem brane pod uwagę to cło obowiązujące, wymienione w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).

(7)  Symbol „EA” oznacza, że towary są obciążone „elementem rolnym” ustalonym zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87.


Oświadczenie Komisji

Komisja w pełni przestrzega zasad lepszego stanowienia prawa oraz zobowiązań określonych w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa. W związku z tym Komisja dołoży starań, aby jak najszybciej przedstawić Radzie i Parlamentowi Europejskiemu wniosek ustawodawczy w celu dostosowania rozporządzenia (WE) nr 32/2000 do ram prawnych wprowadzonych na mocy Traktatu z Lizbony.


Top