EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32012R1024

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1024/2012 ( 2012. gada 25. oktobris ) par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu, un ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 2008/49/EK ( “IMI regula” ) Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 316, 14.11.2012., 1./11. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 048 Lpp. 297 - 307

Dokumenta juridiskais statuss Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 21/02/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1024/oj

14.11.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 316/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1024/2012

(2012. gada 25. oktobris)

par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu, un ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 2008/49/EK (“IMI regula”)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Lai būtu iespējams piemērot konkrētus Savienības tiesību aktus, ar ko reglamentē preču, pakalpojumu un kapitāla brīvu apriti un personu brīvu pārvietošanos iekšējā tirgū, dalībvalstīm ir efektīvāk jāsadarbojas un jāapmainās ar informāciju, kā citai ar citu, tā ar Komisiju. Tā kā šajos aktos bieži vien nav norādīti praktiski līdzekļi šādas informācijas apmaiņas īstenošanai, ir jānosaka atbilstīga praktiskā kārtība.

(2)

Iekšējā tirgus informācijas sistēma (“IMI”) ir lietojumprogramma, kas pieejama, izmantojot internetu, un ko izstrādājusi Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm, lai palīdzētu tām praksē īstenot Savienības tiesību aktos paredzētas informācijas apmaiņas prasības, nodrošinot centralizētu saziņas mehānismu pārrobežu informācijas apmaiņas veicināšanai un savstarpējas palīdzības sniegšanai. IMI jo īpaši palīdz kompetentajām iestādēm noskaidrot to partnerus citās dalībvalstīs, pārvaldīt informācijas, tostarp personas datu, apmaiņu, izmantojot vienkāršas un vienotas procedūras, kā arī pārvarēt valodu barjeru, izmantojot iepriekš definētas un iepriekš tulkotas darbplūsmas. Ja iespējams, Komisijai būtu jānodrošina IMI lietotājiem jebkuras pastāvošas papildu tulkošanas funkcijas, kas atbilst viņu vajadzībām, kā arī drošības un konfidencialitātes prasībām informācijas apmaiņai IMI un ko var piedāvāt par samērīgu cenu.

(3)

Lai pārvarētu valodu barjeru, IMI principā vajadzētu būt pieejamai visās Savienības oficiālajās valodās.

(4)

IMI mērķim vajadzētu būt uzlabot iekšējā tirgus darbību, nodrošinot efektīvu, ērti lietojamu instrumentu administratīvās sadarbības īstenošanai starp dalībvalstīm un starp dalībvalstīm un Komisiju, tādējādi atvieglojot šīs regulas pielikumā uzskaitīto Savienības tiesību aktu piemērošanu.

(5)

Komisijas 2011. gada 21. februāra paziņojumā “Vienotā tirgus labāka pārvaldība, palielinot administratīvo sadarbību: Iekšējā tirgus informācijas sistēmas (IMI) paplašināšanas un attīstības stratēģija” ir izklāstīti iespējamas IMI darbības turpmākas paplašināšanas plāni, to attiecinot uz citiem Savienības tiesību aktiem. Komisijas 2011. gada 13. aprīļa paziņojumā “Vienotā tirgus akts – divpadsmit mehānismi, kā veicināt izaugsmi un vairot uzticēšanos “Kopīgiem spēkiem uz jaunu izaugsmi”” ir uzsvērts, cik liela ir IMI nozīme sadarbības stiprināšanā starp iesaistītajiem dalībniekiem, tostarp vietējā līmenī, tādējādi sekmējot vienotā tirgus labāku pārvaldību. Tādēļ ir jāizveido stabils tiesiskais regulējums IMI sistēmai un virkne kopīgu noteikumu, kas nodrošinātu IMI efektīvu darbību.

(6)

Ja Savienības tiesību akta noteikuma piemērošanas vajadzībām dalībvalstīm ir jāapmainās ar personas datiem un ja noteikumā ir paredzēts šādas datu apstrādes nolūks, šāds noteikums būtu jāuzskata par pienācīgu juridisko pamatu personas datu apstrādei, ievērojot Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 8. un 52. pantā paredzētos nosacījumus. IMI galvenokārt būtu jāuzskata par instrumentu, ko izmanto informācijas, tostarp personas datu, apmaiņai, kas citādi tiktu veikta, izmantojot citus saziņas līdzekļus, piemēram, pastu, faksu vai e-pastu, pamatojoties uz juridiskām saistībām, kas dalībvalstu iestādēm un struktūrām noteiktas Savienības tiesību aktos. Personas dati, kas iegūti IMI apmaiņā, būtu jāapkopo, jāapstrādā un jāizmanto vienīgi tādos nolūkos, kādiem tie ir sākotnēji vākti, un attiecībā uz tiem būtu jāievēro visi atbilstīgie aizsardzības pasākumi.

(7)

Ievērojot integrēta privātuma principu, IMI izstrādē ir ņemtas vērā tiesību aktos par datu aizsardzību paredzētās prasības, un kopš tās pirmsākumiem IMI atbilst datu aizsardzības vajadzībām, jo īpaši tādēļ, ka ir noteikti ierobežojumi piekļuvei tiem personas datiem, kuru apmaiņa notiek IMI. Tāpēc salīdzinājumā ar citiem informācijas apmaiņas veidiem, piemēram, parasto pastu, tālruni, faksu vai elektronisko pastu, IMI piedāvā ievērojami augstāku aizsardzības un drošības līmeni.

(8)

Elektroniskai administratīvai sadarbībai starp dalībvalstīm vai dalībvalstīm un Komisiju vajadzētu atbilst noteikumiem par personas datu aizsardzību, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (3) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (4). Direktīvā 95/46/EK un Regulā (EK) Nr. 45/2001 izmantotās definīcijas būtu jāpiemēro arī šajā regulā.

(9)

Komisija nodrošina un pārvalda lietojumprogrammu un IT infrastruktūru IMI vajadzībām, nodrošina IMI drošību, pārvalda IMI valstu koordinatoru tīklu un ir iesaistīta IMI lietotāju apmācībā un tehniskās palīdzības sniegšanā tiem. Šajā nolūkā Komisijai vajadzētu būt piekļuvei tikai tādiem personas datiem, kas ir absolūti vajadzīgi tās uzdevumu izpildei saskaņā ar šajā regulā noteiktajiem pienākumiem, piemēram, IMI valstu koordinatoru reģistrācijas vajadzībām. Komisijai arī vajadzētu būt piekļuvei personas datiem, lai pēc cita IMI dalībnieka lūguma izgūtu šādus datus, kas ir bloķēti IMI un kam datu subjekts ir lūdzis piekļuvi. Komisijai nevajadzētu būt piekļuvei personas datiem, ar kuriem notikusi apmaiņa IMI sistēmā notikušas administratīvas sadarbības rezultātā, ja vien Savienība nenosaka Komisijai kādu uzdevumu šādā sadarbībā.

(10)

Lai nodrošinātu pārredzamību, jo īpaši datu subjektu vajadzībām, šīs regulas pielikumā būtu jāuzskaita tie Savienības tiesību aktu noteikumi, kuru īstenošanai IMI ir izmantojama.

(11)

Nākotnē IMI varētu paplašināt, iekļaujot jaunas jomas, kurās tā varētu palīdzēt nodrošināt efektīvu Savienības tiesību akta īstenošanu rentablā, lietotājiem draudzīgā veidā, ņemot vērā tehniskās iespējas un kopējo ietekmi uz IMI. Komisijai būtu jāveic nepieciešamie izmēģinājumi, lai pārliecinātos par IMI tehnisko gatavību iecerētajai paplašināšanai. Lēmumi par IMI paplašināšanu, iekļaujot citus Savienības tiesību aktus, būtu jāpieņem, izmantojot parasto likumdošanas procedūru.

(12)

Izmēģinājuma projekti ir lietderīgs instruments, lai pārbaudītu, vai IMI paplašināšana ir pamatota, un lai tehniskās funkcijas un procedūras kārtību pielāgotu IMI lietotāju prasībām, pirms tiek pieņemts lēmums par IMI paplašināšanu. Dalībvalstīm vajadzētu būt pilnīgi iesaistītām lēmumu pieņemšanā par to, saistībā ar kuriem Savienības tiesību aktiem būtu jāīsteno izmēģinājuma projekts, un par minētā izmēģinājuma projekta kārtību, lai nodrošinātu, ka izmēģinājuma projektā ir ievērotas IMI lietotāju vajadzības un pilnīgi ievēroti personas datu apstrādes noteikumi. Tāda kārtība būtu jānosaka katram izmēģinājuma projektam atsevišķi.

(13)

Nekam šajā regulā nebūtu jāliedz dalībvalstīm un Komisijai pieņemt lēmumus par tādas informācijas apmaiņu, izmantojot IMI, kas neietver personas datu apstrādi.

(14)

Ar šo regulu būtu jāparedz noteikumi IMI izmantošanai administratīvās sadarbības mērķiem, kas inter alia var ietvert individuālu informācijas apmaiņu, paziņošanas procedūras, brīdinājuma mehānismus, savstarpējas palīdzības mehānismus un problēmu risināšanu.

(15)

Šai regulai nebūtu jāietekmē dalībvalstu tiesības pieņemt lēmumus par to, kuras valsts iestādes pilda šajā regulā noteiktos pienākumus. Dalībvalstīm būtu jāspēj ar IMI saistītās funkcijas un pienākumus pielāgot savas valsts iekšējām pārvaldes struktūrām, kā arī īstenot konkrētas IMI darbplūsmas vajadzības. Dalībvalstīm būtu jāspēj izraudzīties papildu IMI koordinatorus, lai veiktu IMI valsts koordinatoru uzdevumus, darbojoties vienatnē vai kopā ar citiem, attiecībā uz konkrētu iekšējā tirgus jomu, administratīvo teritoriju, ģeogrāfisko reģionu vai atbilstīgi citiem kritērijiem. Dalībvalstīm būtu jāinformē Komisija par izraudzītajiem IMI koordinatoriem, bet tām nevajadzētu būt pienākumam IMI norādīt papildu IMI koordinatorus, ja tas nav vajadzīgs sistēmas pienācīgai darbībai.

(16)

Lai panāktu efektīvu administratīvo sadarbību, izmantojot IMI, dalībvalstīm un Komisijai būtu jānodrošina, ka to IMI sistēmā iesaistīto personu rīcībā ir vajadzīgie resursi, lai pildītu savus pienākumus saskaņā ar šo regulu.

(17)

Lai gan IMI būtībā ir kompetentu iestāžu administratīvas sadarbības instruments, kas nav pieejams plašai sabiedrībai, var būt jāizstrādā tehniskie līdzekļi, lai citi ārējie interesenti, piemēram, iedzīvotāji, uzņēmumi un organizācijas, varētu sazināties ar kompetentajām iestādēm, lai sniegtu informāciju vai izgūtu datus, vai izmantotu savas datu subjekta tiesības. Šādiem tehniskiem līdzekļiem būtu jāietver atbilstīgas datu aizsardzības drošības garantijas. Lai nodrošinātu augstu drošības līmeni, ikviena šāda publiska saskarne būtu jāveido tā, lai tā būtu tehniski pilnīgi nošķirta no IMI, kurai vajadzētu būt pieejamai tikai IMI lietotājiem.

(18)

IMI izmantošanai SOLVIT tīkla tehniskajam atbalstam nevajadzētu ietekmēt SOLVIT procedūras neoficiālo būtību, kuras pamatā ir dalībvalstu brīvprātīgas saistības, ievērojot Komisijas 2001. gada 7. decembra ieteikumu par “SOLVIT – iekšējā tirgus problēmu risināšanas tīkla” izmantošanas principiem (5) (“SOLVIT ieteikums”). Lai turpinātu SOLVIT tīkla darbību, pamatojoties uz pastāvošajiem darbības mehānismiem, vienu vai vairākus IMI valsts koordinatora uzdevumus attiecībā uz SOLVIT centru darbu var piešķirt pašiem centriem, lai tie varētu darboties neatkarīgi no IMI valsts koordinatora. Personas datu un konfidenciālas informācijas apstrādē SOLVIT procedūrās būtu jānodrošina visas šajā regulā izklāstītās garantijas, neskarot SOLVIT ieteikuma nesaistošo būtību.

(19)

Lai gan IMI ietver interneta saskarni tās lietotājiem, dažos gadījumos un pēc attiecīgās dalībvalsts lūguma var būt lietderīgi apsvērt tehniskus risinājumus tiešai datu nosūtīšanai no valstu sistēmām uz IMI, ja tādas valstu sistēmas jau ir izstrādātas, jo īpaši attiecībā uz paziņošanas procedūrām. Šādu tehnisku risinājumu īstenošanai vajadzētu būt atkarīgai no to iespējamības, izmaksu un paredzamo ieguvumu novērtējuma. Minētajiem risinājumiem nebūtu jāietekmē esošās struktūras un valsts kompetenču kārtība.

(20)

Ja dalībvalstis ir izpildījušas paziņošanas pienākumu saskaņā ar 15. panta 7. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2006/123/EK (2006. gada 12. decembris) par pakalpojumiem iekšējā tirgū (6), izmantojot procedūru saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/34/EK (1998. gada 22. jūnijs), ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu, un Informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu jomā (7), tām arī nevajadzētu būt pienākumam sniegt to pašu paziņojumu, izmantojot IMI.

(21)

Informācijas apmaiņa, izmantojot IMI, izriet no dalībvalstu iestādēm noteiktajām juridiskajām saistībām sniegt savstarpēju palīdzību. Lai nodrošinātu iekšējā tirgus pareizu darbību, kompetentajai iestādei, kas, izmantojot IMI, ir saņēmusi informāciju no citas dalībvalsts, nebūtu jāšaubās par informācijas pierādījuma vērtību administratīvās lietās tikai tāpēc, ka tā sagatavota citā dalībvalstī vai saņemta elektroniskā veidā, un minētajai kompetentajai iestādei šāda informācija būtu jāuzskata par līdzvērtīgu dokumentiem, kas izdoti attiecīgajā dalībvalstī.

(22)

Augsta datu aizsardzības līmeņa garantēšanai būtu jānosaka maksimālie personas datu glabāšanas termiņi IMI. Tomēr minētajiem laikposmiem vajadzētu būt pietiekami samērīgiem, pienācīgi ņemot vērā IMI pareizas darbības nepieciešamību, kā arī datu subjektu tiesības pilnībā izmantot savas tiesības, piemēram, iegūt pierādījumus, ka informācijas apmaiņa ir notikusi, nolūkā apstrīdēt kādu lēmumu. Konkrēti, informācijas glabāšanas laikposmiem nevajadzētu būt ilgākiem, nekā tas vajadzīgs šīs regulas mērķu sasniegšanai.

(23)

Vajadzētu būt iespējai IMI lietotāju vārdus un uzvārdus, kā arī kontaktinformāciju apstrādāt tādiem nolūkiem, kas ir saderīgi ar šīs regulas mērķiem, ietverot IMI koordinatoru un Komisijas sistēmā veikto darbību un saziņas pārraudzību, saziņu, apmācību un informētības paaugstināšanas iniciatīvas, un informācijas apkopošanu par administratīvo sadarbību vai savstarpējas palīdzības sniegšanu iekšējā tirgū.

(24)

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam būtu jāpārrauga un jācenšas nodrošināt, lai tiktu piemērota šī regula, tostarp attiecīgie noteikumi par datu drošību, inter alia uzturot sakarus ar valsts datu aizsardzības iestādēm.

(25)

Lai nodrošinātu IMI darbības un šīs regulas piemērošanas efektīvu uzraudzību un ziņošanu par to, dalībvalstīm pieejamā attiecīgā informācija būtu jādara zināma Komisijai.

(26)

Datu subjektiem būtu jāsaņem informācija par savu personas datu apstrādi IMI un par to, ka tiem ir tiesības piekļūt datiem, kas attiecas uz viņiem, un tiesības pieprasīt labot neprecīzus datus un dzēst nelikumīgi apstrādātus datus, saskaņā ar šo regulu un valsts tiesību aktiem, ar kuriem īsteno Direktīvu 95/46/EK.

(27)

Lai dalībvalstu kompetentajām iestādēm būtu iespēja īstenot administratīvās sadarbības juridiskos noteikumus un veikt efektīvu informācijas apmaiņu, izmantojot IMI, var būt jāparedz tādas apmaiņas praktiskā kārtība. Minētā kārtība būtu jāpieņem Komisijai – ar atsevišķu īstenošanas aktu katram pielikumā norādītajam Savienības tiesību aktam vai katram administratīvās sadarbības procedūras tipam –, un tajā būtu jāietver galvenās tehniskās funkcijas un procedūru kārtība, kas vajadzīga attiecīgo administratīvās sadarbības procedūru īstenošanai, izmantojot IMI. Komisijai būtu jānodrošina IMI programmatūras un IT infrastruktūras uzturēšana un pilnveidošana.

(28)

Lai datu subjektiem nodrošinātu pienācīgu pārredzamību, būtu jādara publiski pieejamas iepriekš definētas darbplūsmas, jautājumu un atbilžu kopas, veidlapas un citi mehānismi, kas saistīti ar administratīvās sadarbības procedūrām IMI.

(29)

Ja dalībvalstis saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 13. pantu piemēro jebkādus ierobežojumus vai izņēmumus attiecībā uz datu subjektu tiesībām, informācija par šādiem ierobežojumiem vai izņēmumiem būtu jādara publiski pieejama, lai datu subjektiem nodrošinātu pilnīgu pārredzamību. Šādiem izņēmumiem vai ierobežojumiem vajadzētu būt nepieciešamiem un samērīgiem ar paredzēto nolūku, un uz tiem būtu jāattiecina pienācīgi aizsardzības pasākumi.

(30)

Ja starp Savienību un trešām valstīm ir noslēgti starptautiski nolīgumi, kuri attiecas arī uz šīs regulas pielikumā uzskaitīto Savienības tiesību aktu noteikumu piemērošanu, vajadzētu būt iespējai IMI dalībnieku sadarbības partnerus attiecīgās trešās valstīs iekļaut IMI atbalstītās administratīvas sadarbības procedūrās ar noteikumu, ka ir konstatēts, ka attiecīgā trešā valsts nodrošina pietiekamu personas datu aizsardzības līmeni atbilstīgi Direktīvai 95/46/EK.

(31)

Komisijas Lēmums 2008/49/EK (2007. gada 12. decembris) par Iekšējā tirgus informācijas sistēmas (IMI) īstenošanu attiecībā uz personas datu aizsardzību (8) būtu jāatceļ. Komisijas Lēmums 2009/739/EK (2009. gada 2. oktobris), ar ko nosaka praktisko kārtību elektroniskai informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm saskaņā ar VI nodaļu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū (9), būtu jāpiemēro arī turpmāk attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar informācijas apmaiņu saskaņā ar Direktīvu 2006/123/EK.

(32)

Lai nodrošinātu vienotus šīs regulas īstenošanas nosacījumus, īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (10).

(33)

Dalībvalstu panākumi saistībā ar šīs regulas efektīvu piemērošanu būtu jāatspoguļo gada ziņojumā par IMI darbību, pamatojoties uz statistikas datiem no IMI un jebkuriem citiem atbilstīgiem datiem. Situācija dalībvalstīs būtu jāizvērtē, inter alia pamatojoties uz vidējo atbildes sniegšanas laiku nolūkā nodrošināt ātras un kvalitatīvas atbildes.

(34)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, proti, paredzēt noteikumus IMI izmantošanai administratīvajā sadarbībā, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka minētās rīcības mēroga un iedarbības dēļ šo mērķi var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(35)

Apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju ir notikusi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 28. panta 2. punktu, un 2011. gada 22. novembrī tas sniedza atzinumu (11),

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

I NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu paredz noteikumus Iekšējā tirgus informācijas sistēmas (“IMI”) izmantošanai administratīvajā sadarbībā, tostarp personas datu apstrādē, starp dalībvalstu kompetentajām iestādēm un starp dalībvalstu kompetentajām iestādēm un Komisiju.

2. pants

IMI izveide

Ar šo oficiāli tiek izveidota IMI.

3. pants

Darbības joma

1.   IMI izmanto administratīvajā sadarbībā starp dalībvalstu kompetentajām iestādēm un starp dalībvalstu kompetentajām iestādēm un Komisiju, kas vajadzīga, lai īstenotu tos Savienības tiesību aktus iekšējā tirgus jomā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 26. panta 2. punkta nozīmē, kuros ir paredzēta administratīvā sadarbība, tostarp personas datu apstrāde, starp dalībvalstīm vai starp dalībvalstīm un Komisiju. Minētie Savienības tiesību akti ir uzskaitīti pielikumā.

2.   Nekas šajā regulā nepadara obligātus Savienības tiesību aktu noteikumus, kuri nav saistoši.

4. pants

IMI paplašināšana

1.   Komisija var īstenot izmēģinājuma projektus ar mērķi izvērtēt, vai IMI būtu efektīvs rīks, ar ko īstenot to Savienības tiesību aktu administratīvās sadarbības noteikumus, kuri vēl nav uzskaitīti pielikumā. Komisija pieņem īstenošanas aktu, lai noteiktu, uz kuriem Savienības tiesību aktu noteikumiem izmēģinājuma projekts attiecas, un lai izklāstītu katra projekta kārtību, jo īpaši galvenās tehniskās funkcijas un procedūras kārtību, kas ir vajadzīgas, lai īstenotu attiecīgos administratīvās sadarbības noteikumus. Minēto īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 24. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

2.   Komisija Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz rezultātu izvērtējumu attiecībā uz izmēģinājuma projektu, tostarp attiecībā uz datu aizsardzības un efektīvu tulkošanas funkciju jautājumiem. Vajadzības gadījumā izvērtējumam var pievienot tiesību akta priekšlikumu grozīt pielikumu, lai paplašinātu IMI pielietojumu, iekļaujot atbilstīgos Savienības tiesību aktu noteikumus.

5. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro Direktīvā 95/46/EK un Regulā (EK) Nr. 45/2001 noteiktās definīcijas.

Papildus piemēro arī šādas definīcijas:

a)

IMI” ir Eiropas Komisijas nodrošināts elektronisks instruments, lai atvieglotu administratīvo sadarbību starp dalībvalstu kompetentajām iestādēm un starp dalībvalstu kompetentajām iestādēm un Komisiju;

b)

“administratīvā sadarbība” ir sadarbība starp dalībvalstu kompetentajām iestādēm vai starp dalībvalstu kompetentajām iestādēm un Komisiju, apmainoties ar informāciju un apstrādājot to, tostarp izmantojot paziņojumus un brīdinājumus, vai sniedzot savstarpēju palīdzību, tostarp problēmu risināšanā, lai nodrošinātu Savienības tiesību aktu labāku piemērošanu;

c)

“iekšējā tirgus joma” ir iekšējā tirgus likumdošanas vai funkcionālā joma LESD 26. panta 2. punkta nozīmē, kurā IMI tiek izmantota saskaņā ar šīs regulas 3. pantu;

d)

“administratīvās sadarbības procedūra” ir iepriekš definēta darbplūsma, kas ietverta IMI un kas dod iespēju IMI dalībniekiem strukturētā veidā savstarpēji sazināties un sadarboties;

e)

IMI koordinators” ir dalībvalsts iecelta struktūra atbalsta uzdevumu veikšanai, kas nepieciešami IMI efektīvas funkcionēšanas nodrošināšanai saskaņā ar šo regulu;

f)

“kompetentā iestāde” ir jebkura struktūra, kas izveidota valsts, reģionālā vai vietējā līmenī un ir reģistrēta IMI, un veic konkrētus pienākumus, kas ir saistīti ar valsts tiesību aktu vai šīs regulas pielikumā uzskaitīto Savienības tiesību aktu piemērošanu vienā vai vairākās iekšējā tirgus jomās;

g)

IMI dalībnieki” ir kompetentās iestādes, IMI koordinatori un Komisija;

h)

IMI lietotājs” ir fiziska persona, kas strādā IMI dalībnieka pakļautībā un kas IMI sistēmā ir reģistrēta minētā IMI dalībnieka vārdā;

i)

“ārējie dalībnieki” ir fiziskas vai juridiskas personas, kas nav IMI lietotāji un kas var sazināties ar IMI, vienīgi izmantojot atsevišķus tehniskos līdzekļus un saskaņā ar minētajam mērķim paredzētu konkrētu iepriekš definētu darbplūsmu;

j)

“bloķēšana” ir tehnisku līdzekļu piemērošana, kā rezultātā IMI lietotājiem, izmantojot parasto IMI saskarni, vairs nav pieejas personas datiem;

k)

“oficiāla pabeigšana” ir IMI nodrošinātas tehniskas iespējas piemērošana, lai pabeigtu administratīvās sadarbības procedūru.

II NODAĻA

AR IMI SAISTĪTĀS FUNKCIJAS UN PIENĀKUMI

6. pants

IMI koordinatori

1.   Katra dalībvalsts ieceļ vienu IMI valsts koordinatoru, kuram ir šādi pienākumi:

a)

reģistrēt IMI koordinatorus un kompetentās iestādes vai apstiprināt to reģistrāciju;

b)

būt par galveno kontaktpunktu dalībvalstu IMI dalībniekiem ar IMI saistītos jautājumos, tostarp nodrošinot informāciju par aspektiem, kas saistīti ar personas datu aizsardzību saskaņā ar šo regulu;

c)

būt par Komisijas partneri ar IMI saistītos jautājumos, tostarp nodrošinot informāciju par aspektiem, kas attiecas uz personas datu aizsardzību saskaņā ar šo regulu;

d)

nodrošināt dalībvalstu IMI dalībniekiem informāciju, apmācību un atbalstu, tostarp pamata tehnisko palīdzību;

e)

ciktāl tas ir viņu uzraudzībā, nodrošināt IMI efektīvu darbību, tostarp nodrošinot, ka dalībvalstu IMI dalībnieki savlaicīgi un pienācīgi atbild uz administratīvās sadarbības lūgumiem.

2.   Katra dalībvalsts var papildus iecelt vienu vai vairākus IMI koordinatorus, lai veiktu jebkuru no uzdevumiem, kas uzskaitīti 1. punktā, saskaņā ar tās iekšējo pārvaldes struktūru.

3.   Dalībvalstis informē Komisiju par IMI koordinatoriem, kas izraudzīti saskaņā ar 1. un 2. punktu, un uzdevumiem, kas tiem uzticēti. Komisija minēto informāciju nodod pārējām dalībvalstīm.

4.   Visi IMI koordinatori var darboties kā kompetentās iestādes. Tādos gadījumos IMI koordinatoram ir tādas pašas piekļuves tiesības kā kompetentajai iestādei. Katrs IMI koordinators kā IMI dalībnieks pārrauga savas datu apstrādes darbības.

7. pants

Kompetentās iestādes

1.   Kompetentās iestādes, sadarbībā izmantodamas IMI un darbodamās ar IMI lietotāju starpniecību saskaņā ar administratīvās sadarbības procedūrām, nodrošina, lai saskaņā ar piemērojamo Savienības tiesību aktu piemērota atbilde tiktu sniegta, cik ātri vien iespējams un jebkurā gadījumā termiņā, kas noteikts minētajā aktā.

2.   Kompetentā iestāde par pierādījumu var izmantot jebkuru informāciju, dokumentu, konstatējumu, paziņojumu vai apliecinātu kopiju, ko tā saņēmusi elektroniski, izmantojot IMI, uz tāda paša pamata kā līdzvērtīgu informāciju, kas iegūta savā valstī, tādiem mērķiem, kas ir saderīgi ar mērķiem, kuriem dati sākotnēji tika iegūti.

3.   Katra kompetentā iestāde ir datu apstrādes darbību, kuras veicis IMI lietotājs tās pakļautībā, pārraudzītāja un nodrošina, ka datu subjekti vajadzības gadījumā var izmantot savas tiesības saskaņā ar III un IV nodaļu, sadarbojoties ar Komisiju.

8. pants

Komisija

1.   Komisijai ir šādi pienākumi:

a)

nodrošināt IMI vajadzīgās programmatūras un IT infrastruktūras drošību, pieejamību, uzturēšanu un pilnveidošanu;

b)

nodrošināt daudzvalodu sistēmu, tostarp esošās tulkošanas funkcijas, apmācību sadarbībā ar dalībvalstīm un palīdzības dienestu, kas palīdz dalībvalstīm IMI izmantošanā;

c)

reģistrēt IMI valstu koordinatorus un piešķirt tiem piekļuvi IMI;

d)

šajā regulā noteiktajos gadījumos veikt personas datu apstrādi IMI saskaņā ar mērķiem, kas noteikti pielikumā uzskaitītajos piemērojamos Savienības tiesību aktos;

e)

uzraudzīt šīs regulas piemērošanu un ziņot par to Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam saskaņā ar 25. pantu.

2.   Lai veiktu 1. punktā minētos uzdevumus un sagatavotu statistikas ziņojumus, Komisijai ir piekļuve informācijai, kas vajadzīga saistībā ar IMI veiktajām apstrādes darbībām.

3.   Komisija nepiedalās administratīvās sadarbības procedūrās, kas ietver personas datu apstrādi, ja vien to neprasa pielikumā norādītā Savienības tiesību akta noteikums.

9. pants

IMI dalībnieku un lietotāju piekļuves tiesības

1.   Piekļuve IMI ir tikai IMI lietotājiem.

2.   Dalībvalstis ieceļ IMI koordinatorus un nosaka kompetentās iestādes un to kompetencē ietilpstošās iekšējā tirgus jomas. Komisijai šajā procesā var būt padomdevēja loma.

3.   Katrs IMI dalībnieks vajadzības gadījumā saviem IMI lietotājiem piešķir vai atceļ attiecīgās piekļuves tiesības attiecībā uz tā kompetencē esošajām iekšējā tirgus jomām.

4.   Komisija un dalībvalstis ievieš atbilstīgu mehānismu, lai nodrošinātu, ka IMI lietotājiem ir atļauts piekļūt IMI sistēmā apstrādātajiem personas datiem, tikai pamatojoties uz vajadzību pēc informācijas un tikai tajā iekšējā tirgus jomā vai jomās, attiecībā uz kuru(-ām) tiem ir piešķirtas piekļuves tiesības saskaņā ar 3. punktu.

5.   Personas datus, kas apstrādāti IMI konkrētam mērķim, ir aizliegts izmantot veidā, kas nav saderīgs ar sākotnējo mērķi, ja vien valsts tiesību aktos saskaņā ar Savienības tiesību aktiem nav nepārprotami noteikts citādi.

6.   Ja administratīvās sadarbības procedūra ietver personas datu apstrādi, piekļuve šādiem personas datiem ir tikai tiem IMI dalībniekiem, kas iesaistīti šajā procedūrā.

10. pants

Konfidencialitāte

1.   Katra dalībvalsts saviem IMI dalībniekiem un IMI lietotājiem piemēro noteikumus par dienesta noslēpumu vai citas līdzvērtīgas prasības par konfidencialitāti saskaņā ar valsts vai Savienības tiesību aktiem.

2.   IMI dalībnieki nodrošina, ka IMI lietotāji, kas darbojas to pakļautībā, ievēro citu IMI dalībnieku lūgumus ievērot konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, ar kuru notikusi apmaiņa IMI sistēmā.

11. pants

Administratīvās sadarbības procedūras

IMI pamatā ir administratīvās sadarbības procedūras, ar kurām īsteno pielikumā uzskaitīto attiecīgo Savienības tiesību aktu noteikumus. Attiecīgos gadījumos Komisija var pieņemt īstenošanas aktus konkrētam pielikumā uzskaitītajam Savienības tiesību aktam vai administratīvās sadarbības procedūras veidam, izklāstot galvenās tehniskās funkcijas un procedūras kārtību, kas ir vajadzīgas, lai darbotos attiecīgās administratīvās sadarbības procedūras, tostarp atbilstīgos gadījumos iekļaujot saziņu starp ārējiem dalībniekiem un IMI, kā minēts 12. pantā. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 24. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

12. pants

Ārējie dalībnieki

Var nodrošināt tehniskus līdzekļus, lai ārējie dalībnieki varētu sazināties ar IMI, ja šāda saziņa:

a)

ir paredzēta Savienības tiesību aktā;

b)

ir paredzēta 11. pantā minētajā īstenošanas aktā, lai atvieglotu administratīvo sadarbību starp dalībvalstu kompetentajām iestādēm, piemērojot pielikumā uzskaitīto Savienības tiesību aktu noteikumus; vai

c)

ir vajadzīga, iesniedzot lūgumus, lai izmantotu savas datu subjektu tiesības saskaņā ar 19. pantu.

Visi šāda veida tehniskie līdzekļi ir atsevišķi no IMI un nesniedz ārējiem dalībniekiem piekļuvi IMI.

III NODAĻA

PERSONAS DATU APSTRĀDE UN DROŠĪBA

13. pants

Mērķa ierobežojums

IMI dalībnieki apmainās ar personas datiem un apstrādā tos tikai tiem mērķiem, kas noteikti pielikumā uzskaitīto Savienības tiesību aktu attiecīgajos noteikumos.

Dati, ko datu subjekts iesniedzis IMI, tiek izmantoti tikai nolūkiem, kuriem tie tika iesniegti.

14. pants

Personas datu saglabāšana

1.   IMI apstrādātos personas datus bloķē IMI, tiklīdz tie vairs nav vajadzīgi mērķim, kādam tie tika savākti, atkarībā no katra administratīvās sadarbības veida īpatnībām un parasti ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc administratīvās sadarbības procedūras oficiālas pabeigšanas.

Tomēr, ja pielikumā uzskaitītajā piemērojamā Savienības tiesību aktā ir paredzēts ilgāks laikposms, IMI apstrādātos personas datus var saglabāt ne ilgāk kā 18 mēnešus pēc administratīvās sadarbības procedūras oficiālas pabeigšanas.

2.   Ja, ievērojot kādu no pielikumā uzskaitītajiem saistošajiem Savienības tiesību aktiem, ir jāizveido informācijas repozitorijs, kuru IMI dalībnieki var izmantot turpmākai atsaucei, šajā repozitorijā iekļautos personas datus var apstrādāt tik ilgi, cik tie šādam mērķim ir nepieciešami, vai nu ar datu subjekta piekrišanu, vai gadījumos, kad tas ir paredzēts minētajā Savienības tiesību aktā.

3.   Personas datus, kas bloķēti saskaņā ar šo pantu, izņemot to glabāšanu, apstrādā tikai tādēļ, lai iegūtu pierādījumu par informācijas apmaiņu, izmantojot IMI, ar datu subjekta piekrišanu, ja vien apstrāde netiek pieprasīta sevišķi svarīgu iemeslu dēļ sabiedrības interesēs.

4.   Bloķētos datus automātiski dzēš IMI trīs gadus pēc administratīvās sadarbības procedūras oficiālas pabeigšanas.

5.   Īpašā gadījumā pēc kompetentas iestādes speciāla lūguma un ar datu subjekta piekrišanu personas datus var dzēst pirms piemērojamā saglabāšanas laikposma beigām.

6.   Komisija ar tehniskiem līdzekļiem nodrošina personas datu bloķēšanu un dzēšanu, kā arī to izguvi saskaņā ar 3. punktu.

7.   Ievieš tehniskus līdzekļus, lai mudinātu IMI dalībniekus oficiāli slēgt administratīvās sadarbības procedūras cik vien drīz iespējams pēc tam, kad ir pabeigta informācijas apmaiņa, un dotu IMI dalībniekiem iespēju iesaistīt atbildīgos IMI koordinatorus jebkurā procedūrā, kas ir nepamatoti neaktīva ilgāk nekā divus mēnešus.

15. pants

IMI lietotāju personas datu saglabāšana

1.   Atkāpjoties no 14. panta, IMI lietotāju personas datu saglabāšanai piemēro šā panta 2. un 3. punktu. Minētie personas dati ietver pilnu vārdu un uzvārdu, kā arī visu elektronisko un citu saziņu, kas nepieciešama, piemērojot šo regulu.

2.   Ar IMI lietotājiem saistītos personas datus glabā IMI tik ilgi, kamēr tie ir IMI lietotāji, un šos datus var apstrādāt nolūkos, kas ir saderīgi ar šīs regulas mērķiem.

3.   Ja fiziska persona vairs nav IMI lietotājs, ar minēto personu saistītos personas datus ar tehniskiem līdzekļiem bloķē uz trim gadiem. Minētos datus apstrādā, izņemot to glabāšanu, tikai ar mērķi iegūt pierādījumus par informācijas apmaiņu, izmantojot IMI, un dzēš pēc trim gadiem.

16. pants

Īpašu kategoriju datu apstrāde

1.   Īpašu kategoriju datu apstrāde, kas minēta Direktīvas 95/46/EK 8. panta 1. punktā un Regulas (EK) Nr. 45/2001 10. panta 1. punktā, izmantojot IMI, ir atļauta, tikai pamatojoties uz īpašiem minētās direktīvas 8. panta 2. un 4. punktā un minētās regulas 10. panta 2. punktā minētiem noteikumiem un piemērojot pienācīgas drošības garantijas, kas paredzētas minētajos pantos, lai aizsargātu to personu tiesības, kuru personas dati tiek apstrādāti.

2.   IMI var izmantot, lai apstrādātu tādus datus, kas saistīti ar pārkāpumiem, sodāmību vai drošības pasākumiem, kuri minēti Direktīvas 95/46/EK 8. panta 5. punktā un Regulas (EK) Nr. 45/2001 10. panta 5. punktā, piemērojot minētajos pantos paredzētās drošības garantijas, tostarp informāciju par disciplinārām vai administratīvām sankcijām vai kriminālsodiem vai citu informāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu fiziskas vai juridiskas personas labo reputāciju, ja šādu datu apstrāde paredzēta Savienības tiesību aktā, pamatojoties uz kuru veic apstrādi, vai ja to veic ar datu subjekta nepārprotamu piekrišanu, piemērojot īpašas drošības garantijas, kas minētas Direktīvas 95/46/EK 8. panta 5. punktā.

17. pants

Drošība

1.   Komisija nodrošina, ka IMI atbilst noteikumiem par datu drošību, ko Komisija pieņēmusi, ievērojot Regulas (EK) Nr. 45/2001 22. pantu.

2.   Komisija ievieš nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu IMI apstrādāto personas datu drošību, tostarp atbilstīgu datu piekļuves kontroli un drošības plānu, ko regulāri atjaunina.

3.   Komisija nodrošina, ka drošības incidenta gadījumā ir iespējams pārbaudīt, kādi personas dati ir apstrādāti IMI, kad tie ir apstrādāti, kas un kādam mērķim tos apstrādājis.

4.   IMI dalībnieki veic visus procesuālos un organizatoriskos pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu to personas datu drošību, ko tie apstrādā IMI, saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 17. pantu.

IV NODAĻA

DATU SUBJEKTU TIESĪBAS UN UZRAUDZĪBA

18. pants

Informācija datu subjektiem un pārredzamība

1.   IMI dalībnieki nodrošina, ka datu subjekti cik drīz vien iespējams tiek informēti par viņu personas datu apstrādi IMI un ka tiem ir piekļuve informācijai par viņu tiesībām un šo tiesību izmantošanu, tostarp datu apstrādātāja un datu apstrādātāja pārstāvja, ja tāds ir, identitātei un kontaktinformācijai, saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 10. vai 11. pantu un valsts tiesību aktiem, kas pieņemti saskaņā ar minēto direktīvu.

2.   Komisija ērti sasniedzamā veidā dara publiski pieejamu:

a)

informāciju par IMI saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 11. un 12. pantu skaidrā un saprotamā veidā;

b)

informāciju par administratīvās sadarbības procedūru datu aizsardzības aspektiem IMI, kā minēts šīs regulas 11. pantā;

c)

informāciju par datu subjektu tiesību izņēmumiem vai ierobežojumiem, kā minēts šīs regulas 20. pantā;

d)

administratīvās sadarbības procedūru veidus, būtiskas IMI funkcijas un datu kategorijas, ko var apstrādāt IMI;

e)

pilnīgu sarakstu ar visiem īstenošanas vai deleģētiem aktiem attiecībā uz IMI, kas pieņemti, ievērojot šo regulu vai citu Savienības tiesību aktu, un šīs regulas pielikuma konsolidēto versiju un tā turpmākos grozījumus, kas veikti ar citiem Savienības tiesību aktiem.

19. pants

Piekļuves, labošanas un dzēšanas tiesības

1.   IMI dalībnieki nodrošina, ka datu subjekti var faktiski izmantot savas tiesības piekļūt datiem, kas IMI uz viņiem attiecas, un tiesības pieprasīt, lai neprecīzi vai nepilnīgi dati tiktu laboti un nelikumīgi apstrādāti dati tiktu dzēsti saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Datus labo vai dzēš atbildīgais IMI dalībnieks cik drīz vien iespējams, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc datu subjekta pieprasījuma saņemšanas.

2.   Ja datu subjekts apstrīd saskaņā ar 14. panta 1. punktu bloķēto datu precizitāti vai likumību, reģistrē gan šo faktu, gan precīzu, labotu informāciju.

20. pants

Izņēmumi un ierobežojumi

Dalībvalstis informē Komisiju, ja tās savos tiesību aktos paredz šajā nodaļā noteikto datu subjektu tiesību izņēmumus vai ierobežojumus saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 13. pantu.

21. pants

Uzraudzība

1.   Valsts uzraudzības iestāde vai iestādes, kas iecelta(-as) katrā dalībvalstī un kurai(-ām) piešķirtas Direktīvas 95/46/EK 28. pantā minētās pilnvaras (“valsts uzraudzības iestāde”), patstāvīgi pārrauga tādas personas datu apstrādes likumību, ko veic attiecīgās dalībvalsts IMI dalībnieki, un jo īpaši nodrošina, ka šajā nodaļā noteiktās datu subjektu tiesības tiek aizsargātas saskaņā ar šo regulu.

2.   Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs pārrauga un tiecas nodrošināt to, ka personas datu apstrādes darbības, ko veic Komisija, darbodamās kā IMI dalībnieks, ir saskaņā ar šo regulu. Attiecīgi piemēro pienākumus un pilnvaras, kas minēti Regulas (EK) Nr. 45/2001 46. un 47. pantā.

3.   Valstu uzraudzības iestādes un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs, rīkojoties savas attiecīgās kompetences robežās, nodrošina saskaņotu uzraudzību pār IMI un to, kā sistēmu izmanto IMI dalībnieki.

4.   Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs vajadzības gadījumā var uzaicināt valstu uzraudzības iestādes tikties, lai nodrošinātu saskaņotu uzraudzību pār IMI un to, kā sistēmu izmanto IMI dalībnieki, kā minēts 3. punktā. Šādu sanāksmju izmaksas sedz Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs. Vajadzības gadījumā var kopīgi izstrādāt sīkākas darba metodes, tostarp reglamentu. Kopīgās darbības pārskatu vismaz reizi trijos gados nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai.

V NODAĻA

IMI ĢEOGRĀFISKĀ DARBĪBAS JOMA

22. pants

IMI izmantošana valsts mērogā

1.   Dalībvalsts var izmantot IMI administratīvās sadarbības mērķiem starp kompetentajām iestādēm savā teritorijā saskaņā ar valsts tiesību aktiem tikai tad, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

nav būtiski jāmaina pašreizējās administratīvās sadarbības procedūras;

b)

paziņojums par iecerēto IMI izmantošanu ir iesniegts valsts uzraudzības iestādei, ja to prasa valsts tiesību akti; un

c)

tam nav negatīvas ietekmes uz IMI efektīvu darbību IMI lietotāju vajadzībām.

2.   Ja dalībvalsts vēlas sistemātiski izmantot IMI valsts vajadzībām, tā informē Komisiju par šo nodomu un lūdz tās iepriekšēju apstiprinājumu. Komisija pārbauda, vai ir izpildīti 1. punktā norādītie nosacījumi. Nepieciešamības gadījumā un saskaņā ar šo regulu starp dalībvalsti un Komisiju noslēdz nolīgumu, kas inter alia paredz tehniskos, finanšu un organizatoriskos pasākumus, tostarp IMI dalībnieku pienākumus, izmantojot sistēmu valsts mērogā.

23. pants

Informācijas apmaiņa ar trešām valstīm

1.   Informācijas, tostarp personas datu, apmaiņu IMI sistēmā saskaņā ar šo regulu var veikt starp IMI dalībniekiem Savienībā un to sadarbības partneriem trešā valstī tikai tad, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

informācija tiek apstrādāta saskaņā ar kāda pielikumā uzskaitīta Savienības tiesību akta noteikumu un līdzvērtīgiem noteikumiem trešās valsts tiesību aktos;

b)

informācijas apmaiņu veic vai informāciju dara pieejamu saskaņā ar starptautisku nolīgumu, kas paredz:

i)

ka trešā valsts piemēro kāda pielikumā uzskaitīta Savienības tiesību akta noteikumu;

ii)

IMI izmantošanu; un

iii)

šādas apmaiņas principus un kārtību; un

c)

attiecīgā trešā valsts nodrošina personas datu atbilstīgu aizsardzību saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 25. panta 2. punktu, tostarp piemērotus aizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu, ka IMI apstrādātos datus izmantos tikai tādam mērķim, kādam bija paredzēta to sākotnējā apmaiņa, un Komisija ir pieņēmusi lēmumu saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 25. panta 6. punktu.

2.   Ja Komisija ir IMI dalībnieks, Regulas (EK) Nr. 45/2001 9. panta 1. un 7. punktu piemēro jebkurai IMI apstrādāto personas datu apmaiņai ar tās sadarbības partneriem trešā valstī.

3.   Komisija publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un atjaunina to trešo valstu sarakstu, kuras ir pilnvarotas apmainīties ar informāciju, tostarp personas datiem, saskaņā ar 1. punktu.

VI NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

24. pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz komiteja. Šī komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

25. pants

Pārraudzība un ziņošana

1.   Komisija reizi gadā ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par IMI darbību.

2.   Līdz 2017. gada 5. decembris un pēc tam reizi piecos gados Komisija ziņo Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam par aspektiem, kas saistīti ar personas datu aizsardzību IMI, ietverot datu drošību.

3.   Šā panta 1. un 2. punktā minēto ziņojumu sagatavošanai dalībvalstis Komisijai sniedz jebkuru informāciju, kas saistīta ar šīs regulas piemērošanu, tostarp par šajā regulā noteikto datu aizsardzības prasību piemērošanu praksē.

26. pants

Izmaksas

1.   Ar IMI izstrādi, veicināšanu, darbību un uzturēšanu saistītās izmaksas sedz no Eiropas Savienības vispārējā budžeta, neskarot 22. panta 2. punktā paredzētos pasākumus.

2.   Ja vien kādā Savienības tiesību aktā nav paredzēts citādi, izmaksas par IMI darbību dalībvalstu līmenī, tostarp izmaksas par cilvēkresursiem, kas nepieciešami apmācībai, veicināšanai un tehniskajai palīdzībai (palīdzības dienestam), kā arī IMI pārvaldībai valsts līmenī, sedz katra dalībvalsts.

27. pants

Atcelšana

Lēmumu 2008/49/EK atceļ.

28. pants

Efektīva piemērošana

Dalībvalstis veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka to IMI dalībnieki efektīvi piemēro šo regulu.

29. pants

Izņēmumi

1.   Neatkarīgi no šīs regulas 4. panta IMI izmēģinājuma projekts, kas sākts 2011. gada 16. maijā, lai pārbaudītu, cik piemērota ir IMI, lai īstenotu 4. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 96/71/EK (1996. gada 16. decembris) par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (12), var turpināt darboties, pamatojoties uz pasākumiem, kas veikti pirms šīs regulas stāšanās spēkā.

2.   Neatkarīgi no šīs regulas 8. panta 3. punkta un 12. panta pirmās daļas a) un b) punkta, lai īstenotu administratīvās sadarbības noteikumus, kas paredzēti SOLVIT ieteikumā, izmantojot IMI, Komisija var turpināt iesaistīties administratīvās sadarbības procedūrās un pašreizējā ārējo dalībnieku mehānismā, pamatojoties uz pasākumiem, kas veikti pirms šīs regulas stāšanās spēkā. Šīs regulas 14. panta 1. punktā minētais laikposms personas datiem, ko apstrādā IMI SOLVIT ieteikuma nolūkos, ir 18 mēneši.

3.   Neatkarīgi no šīs regulas 4. panta 1. punkta Komisija var uzsākt izmēģinājuma projektu, lai izvērtētu, vai IMI ir efektīvs, rentabls un lietošanai ērts instruments, lai īstenotu 3. panta 4., 5. un 6. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2000/31/EK (2000. gada 8. jūnijs) par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū (Direktīva par elektronisko tirdzniecību) (13). Ne vēlāk kā divus gadus pēc minētā izmēģinājuma projekta uzsākšanas Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei šīs regulas 4. panta 2. punktā minēto izvērtējumu, kas attiecas arī uz administratīvo sadarbību sadarbības sistēmā patērētāju tiesību aizsardzībai, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2006/2004 (2004. gada 27. oktobris) par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā (Regula par sadarbību patērētāju tiesību aizsardzības jomā) (14), un IMI.

4.   Neatkarīgi no šīs regulas 14. panta 1. punkta visus laikposmus, kuri nav ilgāki par 18 mēnešiem un par kuriem nolemts, pamatojoties uz Direktīvas 2006/123/EK 36. pantu, attiecībā uz administratīvo sadarbību, ievērojot tās VI nodaļu, turpina piemērot minētajā jomā.

30. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2012. gada 25. oktobrī

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

M. SCHULZ

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  OV C 43, 15.2.2012., 14. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2012. gada 11. septembra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2012. gada 4. oktobra lēmums.

(3)  OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

(4)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(5)  OV L 331, 15.12.2001., 79. lpp.

(6)  OV L 376, 27.12.2006., 36. lpp.

(7)  OV L 204, 21.7.1998., 37. lpp.

(8)  OV L 13, 16.1.2008., 18. lpp.

(9)  OV L 263, 7.10.2009., 32. lpp.

(10)  OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.

(11)  OV C 48, 18.2.2012., 2. lpp.

(12)  OV L 18, 21.1.1997., 1. lpp.

(13)  OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.

(14)  OV L 364, 9.12.2004., 1. lpp.


PIELIKUMS

REGULAS 3. PANTĀ MINĒTIE NOTEIKUMI PAR ADMINISTRATĪVO SADARBĪBU SAVIENĪBAS TIESĪBU AKTOS, KURUS ĪSTENO, IZMANTOJOT IMI

1.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/123/EK (2006. gada 12. decembris) par pakalpojumiem iekšējā tirgū (1): VI nodaļa, 39. panta 5. punkts, kā arī 15. panta 7. punkts, ja vien paziņojums, kurš paredzēts pēdējā no minētajiem pantiem, nav sniegts saskaņā ar Direktīvu 98/34/EK.

2.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/36/EK (2005. gada 7. septembris) par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu (2): 8. pants, 50. panta 1., 2. un 3. punkts un 56. pants.

3.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/24/ES (2011. gada 9. marts) par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē (3): 10. panta 4. punkts.

4.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1214/2011 (2011. gada 16. novembris) par euro skaidras naudas profesionāliem pārrobežu autopārvadājumiem starp eurozonas dalībvalstīm (4): 11. panta 2. punkts.

5.

Komisijas 2001. gada 7. decembra ieteikums par “SOLVIT – iekšējā tirgus problēmu risināšanas tīkla” izmantošanas principiem (5): I un II nodaļa.


(1)  OV L 376, 27.12.2006., 36. lpp.

(2)  OV L 255, 30.9.2005., 22. lpp.

(3)  OV L 88, 4.4.2011., 45. lpp.

(4)  OV L 316, 29.11.2011., 1. lpp.

(5)  OV L 331, 15.12.2001., 79. lpp.


Augša