EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1024

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 z  25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES ( „nariadenie o IMI“ ) Text s významom pre EHP

OJ L 316, 14.11.2012, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 048 P. 297 - 307

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/02/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1024/oj

14.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 316/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1024/2012

z 25. októbra 2012

o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES („nariadenie o IMI“)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Uplatňovanie určitých aktov Únie upravujúcich voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu na vnútornom trhu si od členských štátov vyžaduje, aby navzájom a s Komisiou účinnejšie spolupracovali a vymieňali si informácie. Keďže praktické prostriedky na uskutočňovanie takejto výmeny informácií sa často v týchto aktoch neuvádzajú, je potrebné ustanoviť vhodné praktické opatrenia.

(2)

Informačný systém o vnútornom trhu (ďalej len „IMI“) je softvérová aplikácia dostupná cez internet, ktorú vyvinula Komisia v spolupráci s členskými štátmi, s cieľom pomáhať členským štátom pri praktickom plnení požiadaviek na výmenu informácií ustanovených v aktoch Únie poskytnutím centralizovaného komunikačného mechanizmu na uľahčenie cezhraničnej výmeny informácií a vzájomnej pomoci. IMI pomáha najmä príslušným orgánom identifikovať svojho partnera v inom členskom štáte, riadiť výmenu informácií vrátane osobných údajov na základe jednoduchých a zjednotených postupov, ako aj prekonávať jazykové prekážky na základe vopred definovaných a vopred preložených pracovných postupov. Komisia by mala používateľom IMI poskytovať akékoľvek existujúce dodatočné prekladateľské funkcie, ktoré zodpovedajú ich potrebám, sú kompatibilné s bezpečnostnými požiadavkami a požiadavkami na dôvernosť pri výmene informácií v rámci IMI a môžu byť ponúknuté za primeranú cenu, ak sú takéto funkcie k dispozícii.

(3)

V záujme prekonania jazykových prekážok by mal byť IMI v zásade k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch Únie.

(4)

Účelom IMI by malo byť zlepšiť fungovanie vnútorného trhu poskytnutím účinného, používateľsky ústretového nástroja na realizáciu administratívnej spolupráce medzi členskými štátmi navzájom a medzi členskými štátmi a Komisiou, a tak uľahčiť uplatňovanie aktov Únie, ktorých zoznam sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

(5)

V oznámení Komisie z 21. februára 2011 nazvanom „Lepšia správa jednotného trhu prostredníctvom posilnenej administratívnej spolupráce: Stratégia rozširovania a rozvíjania informačného systému o vnútornom trhu (IMI)“ sa uvádzajú plány na možné rozšírenie IMI na iné akty Únie. V oznámení Komisie z 13. apríla 2011 nazvanom „Akt o jednotnom trhu: Dvanásť hybných síl podnecovania rastu a posilňovania dôvery, Spoločne za nový rast“ sa zdôrazňuje dôležitosť IMI pre posilňovanie spolupráce medzi zaangažovanými aktérmi, a to aj na miestnej úrovni, čím sa prispeje k lepšej správe jednotného trhu. Preto je potrebné zriadiť pre IMI pevný právny rámec a stanoviť súbor spoločných pravidiel, aby sa zabezpečilo účinné fungovanie IMI.

(6)

V prípadoch, keď si uplatňovanie nejakého ustanovenia aktu Únie vyžaduje, aby si členské štáty vymieňali osobné údaje, pričom sa ustanovuje účel ich spracovania, takéto ustanovenie by sa malo považovať za primeraný právny základ na spracovanie osobných údajov, ak sú dodržané podmienky ustanovené v článkoch 8 a 52 Charty základných práv Európskej únie. IMI by sa mal vnímať primárne ako nástroj používaný na výmenu informácií (vrátane osobných údajov), ktorá by sa inak uskutočnila inými prostriedkami vrátane bežnej pošty, faxu alebo elektronickej pošty, na základe právnej povinnosti, ktorú orgánom a úradom členských štátov ukladajú akty Únie. Osobné údaje vymieňané prostredníctvom IMI by sa mali zbierať, spracúvať a používať len na účely zlučiteľné s účelmi, na ktoré boli tieto údaje pôvodné zozbierané a mali by sa na ne vzťahovať všetky príslušné záruky.

(7)

Na základe zásady ochrany súkromia už v štádiu návrhu sa pri tvorbe IMI zohľadnili požiadavky právnych predpisov na ochranu údajov a tento systém je od svojho počiatku naklonený ochrane údajov, a to najmä vďaka obmedzeniam, ktoré sa vzťahujú na prístup k osobným údajom vymieňaným v rámci IMI. IMI preto ponúka výrazne vyššiu úroveň ochrany a bezpečnosti než iné metódy výmeny informácií, ako napríklad pošta, telefón, fax alebo elektronická pošta.

(8)

Administratívna spolupráca medzi jednotlivými členskými štátmi a medzi členskými štátmi a Komisiou elektronickou cestou by sa mala riadiť pravidlami ochrany osobných údajov ustanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (3) a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (4). Vymedzenia pojmov použité v smernici 95/46/ES a v nariadení (ES) č. 45/2001 by sa mali uplatňovať aj na účely tohto nariadenia.

(9)

Komisia dodáva a spravuje softvér a infraštruktúru IT pre IMI, zaisťuje bezpečnosť IMI, spravuje sieť národných koordinátorov IMI a podieľa sa na odbornej príprave používateľov IMI, ako aj na poskytovaní technickej pomoci používateľom IMI. Na tento účel by mala mať Komisia prístup iba k tým osobným údajom, ktoré sú nevyhnutné na plnenie jej úloh vyplývajúcich z povinností ustanovených v tomto nariadení, ako je registrácia národných koordinátorov IMI. Komisia by mala mať aj prístup k osobným údajom v prípade požiadavky iného aktéra IMI na vyhľadanie takýchto osobných údajov, ktoré sú zablokované v systéme IMI a ku ktorým chce dotknutá osoba získať prístup. Komisia by nemala mať prístup k osobným údajom vymieňaným pri administratívnej spolupráci v rámci IMI, pokiaľ sa nejaká jej úloha v tejto spolupráci nestanovuje v akte Únie.

(10)

S cieľom zaistiť transparentnosť, najmä pre dotknuté osoby, by sa mal zoznam ustanovení aktov Únie, v súvislosti s ktorými sa má IMI používať, uviesť v prílohe k tomuto nariadeniu.

(11)

IMI sa môže v budúcnosti rozšíriť na nové oblasti, v ktorých môže pomôcť zabezpečiť účinné vykonávanie aktu Únie nákladovo efektívnym a používateľsky ústretovým spôsobom, pričom sa zohľadní technická uskutočniteľnosť a celkový vplyv na IMI. Komisia by mala uskutočniť potrebné skúšky s cieľom overiť technickú pripravenosť IMI na plánované rozšírenie. Rozhodnutia o rozšírení IMI na ďalšie akty Únie by sa mali prijať prostredníctvom riadneho legislatívneho postupu.

(12)

Pred prijatím rozhodnutia o rozšírení IMI na nové oblasti, sú pilotné projekty užitočným nástrojom, ktorým sa umožňuje otestovať, či je rozšírenie IMI opodstatnené a prispôsobiť technické funkcie a procesné opatrenia požiadavkám používateľov IMI. Členské štáty by sa mali v plnej miere podieľať na rozhodovaní o tom, na ktoré akty Únie by sa mal vzťahovať pilotný projekt, ako aj o podrobnostiach daného pilotného projektu, aby odrážal potreby používateľov IMI a aby sa plne dodržiavali ustanovenia o spracovaní osobných údajov. Tieto podrobnosti by sa mali vymedziť osobitne pre každý pilotný projekt.

(13)

Žiadne z ustanovení tohto nariadenia by nemalo členským štátom ani Komisii brániť v tom, aby sa rozhodli používať IMI na výmenu informácií, ktorá nezahŕňa spracovanie osobných údajov.

(14)

V tomto nariadení by sa mali ustanoviť pravidlá používania IMI na účely administratívnej spolupráce, ktorá môže zahŕňať okrem iného výmenu informácií medzi dvoma subjektmi („one-to-one“), oznamovacie postupy, mechanizmy varovania, opatrenia vzájomnej pomoci a riešenie problémov.

(15)

Toto nariadenie by nemalo mať vplyv na právo členských štátov rozhodnúť o tom, ktoré vnútroštátne orgány majú plniť povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia. Členské štáty by mali mať možnosť prispôsobovať funkcie a povinnosti v súvislosti s IMI svojim vnútorným administratívnym štruktúram, ako aj plniť potreby špecifických pracovných postupov v rámci IMI. Členské štáty by mali mať možnosť vymenovať dodatočných koordinátorov IMI, ktorí samostatne alebo spoločne v inými koordinátormi vykonávajú úlohy národných koordinátorov IMI pre určitú oblasť vnútorného trhu, správnu zložku, geografický región alebo podľa iného kritéria. Členské štáty by mali informovať Komisiu o koordinátoroch IMI, ktorých vymenovali, ale nemali by mať povinnosť uvádzať v systéme IMI dodatočných koordinátorov IMI, ak sa to nepožaduje na jeho riadne fungovanie.

(16)

V záujme dosiahnutia účinnej administratívnej spolupráce prostredníctvom IMI by mali členské štáty a Komisia zabezpečiť, aby ich aktéri IMI mali potrebné zdroje na plnenie svojich povinností v súlade s týmto nariadením.

(17)

Aj keď IMI je v svojej podstate komunikačným nástrojom na administratívnu spoluprácu medzi príslušnými orgánmi, ktorý nie je otvorený pre širokú verejnosť, môže byť potrebné vyvinúť technické prostriedky, ktoré umožnia externým aktérom, ako napríklad občanom, podnikom a organizáciám, vstúpiť do interakcie s príslušnými orgánmi s cieľom poskytovať informácie alebo vyhľadávať údaje, alebo uplatňovať si práva ako dotknuté osoby. Takéto technické prostriedky by mali zahŕňať vhodné záruky na ochranu údajov. Na zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti by sa malo akékoľvek takéto verejné rozhranie vyvinúť technicky úplne oddelene od IMI, ku ktorému by mali mať prístup len používatelia IMI.

(18)

Používaním systému IMI na technickú podporu siete SOLVIT by nemal byť dotknutý neformálny charakter postupu siete SOLVIT, ktorý je založený na dobrovoľnej podpore zo strany členských štátov v súlade s odporúčaním Komisie zo 7. decembra 2001 o zásadách používania siete SOLVIT – siete na riešenie problémov na vnútornom trhu (5) („odporúčanie o sieti SOLVIT“). Aby sa zabezpečilo ďalšie fungovanie siete SOLVIT na základe existujúcich pracovných postupov, možno jednu alebo viacero úloh národného koordinátora IMI prideliť strediskám siete SOLVIT. Treba však brať ohľad na ich vlastnú prácu, aby mohli fungovať nezávisle od národného koordinátora IMI. Na spracovanie osobných údajov a dôverných informácií v rámci site SOLVIT by sa mali vzťahovať všetky záruky ustanovené v tomto nariadení bez toho, aby bol dotknutý nezávislý charakter odporúčania o sieti SOLVIT.

(19)

Ak IMI zahŕňa aj internetové rozhranie pre svojich používateľov, môže byť v určitých prípadoch a na žiadosť dotknutého členského štátu vhodné posúdiť technické riešenia priameho prenosu údajov z vnútroštátnych systémov do IMI, ak takéto vnútroštátne systémy už boli vytvorené, a to predovšetkým na účely postupov oznamovania. Realizácia takýchto technických riešení by mala závisieť od výsledku posúdenia ich uskutočniteľnosti, nákladov a očakávaných prínosov. Týmito riešeniami by nemali byť dotknuté existujúce štruktúry a vnútroštátne poradie právomocí.

(20)

Ak členské štáty splnili svoju oznamovaciu povinnosť podľa článku 15 ods. 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (6) tým, že použili postup v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (7), nemalo by sa od nich požadovať, aby rovnaké oznámenie podávali aj prostredníctvom IMI.

(21)

Výmena informácií prostredníctvom IMI vyplýva zo zákonnej povinnosti orgánov členských štátov poskytovať si vzájomnú pomoc. Aby sa zaistilo náležité fungovanie vnútorného trhu, informácie prijaté príslušným orgánom prostredníctvom IMI z iného členského štátu by nemali byť zbavené svojej dôkaznej hodnoty v správnom konaní iba na základe toho, že pochádzajú z iného členského štátu alebo boli získané elektronickou cestou, pričom uvedený príslušný orgán by s nimi mal nakladať rovnako ako s podobnými dokumentmi pochádzajúcimi z jeho členského štátu.

(22)

Aby sa zaistila vysoká úroveň ochrany údajov, je potrebné v IMI stanoviť maximálne doby uchovávania osobných údajov. Tieto doby by však mali byť vyvážené s ohľadom na potrebu riadneho fungovania IMI, ako aj na právo dotknutých osôb plne uplatňovať svoje práva, napríklad získaním dôkazov o tom, že došlo k výmene informácií, s cieľom odvolať sa proti rozhodnutiu. Doby uchovávania by v prvom rade nemali presahovať obdobie potrebné na dosiahnutie cieľov tohto nariadenia.

(23)

Malo by byť možné spracúvať meno a kontaktné údaje používateľov IMI na účely zlučiteľné s cieľmi tohto nariadenia, medzi ktoré patrí monitorovanie používania systému zo strany koordinátorov IMI a zo strany Komisie, komunikácia, odborná príprava a iniciatívy na zvýšenie povedomia, ako aj zhromažďovanie informácií o administratívnej spolupráci alebo vzájomnej pomoci na vnútornom trhu.

(24)

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov by mal monitorovať a snažiť sa zabezpečiť uplatňovanie tohto nariadenia vrátane relevantných ustanovení o bezpečnosti údajov, a to okrem iného aj udržiavaním kontaktov s vnútroštátnymi orgánmi pre ochranu údajov.

(25)

Členské štáty by Komisii mali poskytnúť príslušné informácie s cieľom zabezpečiť účinné monitorovanie IMI a podávanie správ o jeho fungovaní, ako aj uplatňovanie tohto nariadenia.

(26)

Dotknuté osoby by mali byť informované o spracovaní svojich osobných údajov v IMI a o tom, že majú právo na prístup k údajom, ktoré sa ich týkajú, ako aj právo nechať nepresné údaje opraviť a nelegálne spracúvané údaje vymazať v súlade s týmto nariadením a vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorými sa vykonáva smernica 95/46/ES.

(27)

Aby sa príslušným orgánom členských štátov umožnilo vykonávať právne ustanovenia o administratívnej spolupráci a účinne vymieňať informácie prostredníctvom IMI, môže byť potrebné ustanoviť praktické opatrenia na takúto výmenu. Uvedené opatrenia by mala prijať Komisia vo forme samostatného vykonávacieho aktu pre každý akt Únie, uvedený v prílohe, alebo pre každý druh postupu administratívnej spolupráce, pričom by mali zahŕňať základné technické funkcie a procesné opatrenia potrebné na vykonávanie príslušných postupov administratívnej spolupráce prostredníctvom IMI. Komisia by mala zabezpečiť údržbu a vývoj softvéru a infraštruktúry IT pre IMI.

(28)

Aby sa zaistila dostatočná transparentnosť pre dotknuté osoby, vopred vymedzené pracovné postupy, súbory otázok a odpovedí, formuláre a iné opatrenia súvisiace s postupmi administratívnej spolupráce v IMI by sa mali zverejniť.

(29)

Ak členské štáty v súlade s článkom 13 smernice 95/46/ES uplatňujú akékoľvek obmedzenia alebo výnimky v súvislosti s právami dotknutých osôb, informácie o takýchto obmedzeniach alebo výnimkách by sa mali zverejniť, aby sa zaistila úplná transparentnosť pre dotknuté osoby. Takéto výnimky alebo obmedzenia by mali byť potrebné a úmerné z hľadiska zamýšľaného účelu a mali by byť predmetom primeraných záruk.

(30)

Keď sa medzi Úniou a tretími krajinami uzatvárajú medzinárodné dohody, ktoré sa vzťahujú aj na uplatňovanie ustanovení aktov Únie uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu, malo by byť možné začleniť do postupov administratívnej spolupráce podporovaných systémom IMI aj partnerov aktérov IMI z týchto tretích krajín, ak sa zistí, že dotknutá tretia krajinami poskytuje dostatočnú úroveň ochrany osobných údajov v súlade so smernicou 95/46/ES.

(31)

Rozhodnutie Komisie 2008/49/ES z 12. decembra 2007 o implementácii informačného systému o vnútornom trhu (IMI) v súvislosti s ochranou osobných údajov (8) by sa malo zrušiť. Rozhodnutie Komisie 2009/739/ES z 2. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú praktické opatrenia na výmenu informácií medzi členskými štátmi elektronickými prostriedkami podľa kapitoly VI smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu (9), by sa malo naďalej uplatňovať na otázky súvisiace s výmenou informácií podľa smernice 2006/123/ES.

(32)

S cieľom zaistiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (10).

(33)

Úspešnosť členských štátov, pokiaľ ide o účinné uplatňovanie tohto nariadenia, by sa mala zmonitorovať vo výročnej správe o fungovaní IMI na základe štatistických údajov zo systému IMI a akýchkoľvek iných relevantných údajov. Úspešnosť členských štátov by sa mala okrem iného hodnotiť aj na základe priemernej dĺžky lehoty, v akej reagujú, s cieľom zabezpečiť rýchlu reakciu v dobrej kvalite.

(34)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to stanovenie pravidiel používania IMI na administratívnu spoluprácu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedeného cieľa.

(35)

S európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov sa konzultovalo v súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001 a stanovisko poskytol 22. novembra 2011 (11),

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa ustanovujú pravidlá používania informačného systému o vnútornom trhu (ďalej len „IMI“) na administratívnu spoluprácu vrátane spracovania osobných údajov medzi príslušnými orgánmi členských štátov a medzi príslušnými orgánmi členských štátov a Komisiou.

Článok 2

Zriadenie IMI

Týmto sa formálne zriaďuje IMI.

Článok 3

Rozsah pôsobnosti

1.   IMI sa používa na administratívnu spoluprácu medzi príslušnými orgánmi členských štátov a medzi príslušnými orgánmi členských štátov a Komisiou, ktorá je potrebná na vykonávanie aktov Únie v oblasti vnútorného trhu v zmysle článku 26 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), v ktorých sa ustanovuje administratívna spolupráca vrátane výmeny osobných údajov medzi členskými štátmi alebo medzi členskými štátmi a Komisiou. Zoznam týchto aktov Únie sa uvádza v prílohe.

2.   Zo žiadneho z ustanovení tohto nariadenia nevyplýva povinný charakter ustanovení aktov Únie, ktoré nemajú záväzný účinok.

Článok 4

Rozšírenie IMI

1.   Komisia môže realizovať pilotné projekty s cieľom posúdiť, či by bol IMI účinným nástrojom na vykonávanie ustanovení zameraných na administratívnu spoluprácu v prípade aktov Únie, ktoré nie sú uvedené v prílohe. Komisia prijme vykonávací akt, prostredníctvom ktorého určí, na ktoré ustanovenia aktov Únie sa bude vzťahovať pilotný projekt a v ktorom stanoví podrobnosti každého projektu, najmä základné technické funkcie a procesné opatrenia potrebné na vykonávanie príslušných ustanovení o administratívnej spolupráci. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 24 ods. 3.

2.   Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade hodnotenie výsledku pilotného projektu vrátane záležitostí súvisiacich s ochranou údajov a účinných prekladateľských funkcií. V prípade potreby môže toto hodnotenie sprevádzať legislatívny návrh na zmenu a doplnenie prílohy, ktorým sa rozšíri používanie IMI na príslušné ustanovenia aktov Únie.

Článok 5

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov v smernici 95/46/ES a nariadení (ES) č. 45/2001.

Okrem toho sa uplatňujú aj tieto vymedzenia pojmov:

a)

„IMI“ je elektronický nástroj, ktorý poskytuje Komisia na uľahčenie administratívnej spolupráce medzi príslušnými orgánmi členských štátov a medzi príslušnými orgánmi členských štátov a Komisiou;

b)

„administratívna spolupráca“ je spolupráca medzi príslušnými orgánmi členských štátov alebo medzi príslušnými orgánmi členských štátov a Komisiou prostredníctvom výmeny a spracovania informácií, okrem iného aj prostredníctvom oznámení a varovaní alebo prostredníctvom poskytovania vzájomnej pomoci, a to aj na riešenie problémov, na účely lepšieho uplatňovania práva Únie;

c)

„oblasť vnútorného trhu“ je legislatívna alebo funkčná oblasť vnútorného trhu v zmysle článku 26 ods. 2 ZFEÚ, v ktorej sa IMI používa v súlade s článkom 3 tohto nariadenia;

d)

„postup administratívnej spolupráce“ je vopred vymedzený pracovný postup ustanovený pre IMI, ktorý aktérom IMI umožňuje navzájom komunikovať a vstupovať do interakcie štruktúrovaným spôsobom;

e)

„koordinátor IMI“ je orgán vymenovaný členským štátom, ktorý má vykonávať podporné úlohy potrebné na účinné fungovanie IMI v súlade s týmto nariadením;

f)

„príslušný orgán“ je akýkoľvek orgán zriadený buď na národnej, regionálnej, alebo miestnej úrovni a zaregistrovaný v IMI, ktorý má špecifické povinnosti súvisiace s uplatňovaním vnútroštátneho práva alebo aktov Únie uvedených v prílohe v jednej alebo viacerých oblastiach vnútorného trhu;

g)

„aktéri IMI“ sú príslušné orgány, koordinátori IMI a Komisia;

h)

„používateľ IMI“ je fyzická osoba, ktorá pracuje pod vedením aktéra IMI a je registrovaná v IMI v mene uvedeného aktéra IMI;

i)

„externí aktéri“ sú fyzické alebo právnické osoby, ktoré nie sú používateľmi IMI, ktoré môžu vstupovať do interakcie s IMI výlučne prostredníctvom samostatných technických prostriedkov a v súlade so špecifickými pracovnými postupmi vopred vymedzenými na uvedený účel;

j)

„blokovanie“ je uplatňovanie technických prostriedkov, prostredníctvom ktorých sa osobné údaje stanú nedostupnými pre používateľov IMI cez normálne rozhranie IMI;

k)

„formálne uzavretie“ je uzavretie postupu administratívnej spolupráce uplatnením technického nástroja, ktorý poskytuje systém IMI.

KAPITOLA II

FUNKCIE A POVINNOSTI V SÚVISLOSTI S IMI

Článok 6

Koordinátori IMI

1.   Každý členský štát vymenuje jedného národného koordinátora IMI, ktorého povinnosti zahŕňajú:

a)

registráciu alebo schvaľovanie registrácie koordinátorov IMI a príslušných orgánov;

b)

pôsobenie v úlohe hlavnej kontaktnej osoby pre záležitosti súvisiace s IMI pre aktérov IMI z členských štátov, a to aj pre informácie o aspektoch súvisiacich s ochranou osobných údajov v súlade s týmto nariadením;

c)

pôsobenie v úlohe partnera Komisie pre záležitosti súvisiace s IMI, okrem iného aj pre informácie o aspektoch súvisiacich s ochranou osobných údajov v súlade s týmto nariadením;

d)

poskytovanie znalostí, odbornej prípravy a podpory vrátane základnej technickej pomoci aktérom IMI z členských štátov;

e)

zabezpečenie účinného fungovania IMI, pokiaľ je to pod jeho kontrolou, vrátane poskytovania včasnej a primeranej reakcie aktérov IMI z členských štátov na žiadosti o administratívnu spoluprácu.

2.   Každý členský štát môže v súlade so svojou vnútornou administratívnou štruktúrou okrem toho vymenovať jedného alebo viacerých koordinátorov IMI, aby vykonávali úlohy uvedené v odseku 1.

3.   Členské štáty informujú Komisiu o koordinátoroch IMI vymenovaných v súlade s odsekmi 1 a 2 a o úlohách, za ktoré zodpovedajú. Komisia tieto informácie poskytne ostatným členským štátom.

4.   Všetci koordinátori IMI môžu konať ako príslušné orgány. Koordinátor IMI má v takýchto prípadoch rovnaké prístupové práva ako príslušný orgán. Každý koordinátor IMI je kontrolórom, pokiaľ ide o jeho vlastné činnosti v oblasti spracovania údajov ako aktéra IMI.

Článok 7

Príslušné orgány

1.   Pri spolupráci prostredníctvom IMI príslušné orgány konajúc prostredníctvom používateľov IMI v súlade s postupmi administratívnej spolupráce zabezpečia, aby sa v súlade s uplatniteľným aktom Únie primeraná reakcia poskytla v čo najkratšom čase a v každom prípade v lehote stanovenej v príslušnom akte.

2.   Príslušný orgán môže ako dôkaz použiť všetky informácie, dokumenty, zistenia, výroky alebo osvedčené kópie, ktoré získal elektronicky prostredníctvom IMI, a to na tom istom základe ako podobné informácie, ktoré získal vo vlastnej krajine, na účely zlučiteľné s účelmi, na ktoré boli tieto údaje pôvodné zozbierané.

3.   Každý príslušný orgán je kontrolórom, pokiaľ ide o jeho vlastné činnosti spracovania údajov vykonávané používateľom IMI pod jeho vedením a v prípade potreby zabezpečí v spolupráci s Komisiou, aby dotknuté osoby mohli uplatňovať svoje práva v súlade s kapitolami III a IV.

Článok 8

Komisia

1.   Komisia je zodpovedná za vykonávanie týchto úloh:

a)

zaisťuje bezpečnosť, dostupnosť, údržbu a vývoj softvéru a infraštruktúry IT pre IMI;

b)

poskytuje viacjazyčný systém vrátane existujúcich prekladateľských funkcií, odbornú prípravu v spolupráci s členskými štátmi a asistenčné služby s cieľom pomôcť členským štátom pri používaní IMI;

c)

registruje národných koordinátorov IMI a poskytuje im prístup do IMI;

d)

vykonáva operácie spracovania osobných údajov v IMI, ak sa to ustanovuje v tomto nariadení, v súlade s účelmi určenými v uplatniteľných aktoch Únie, ktoré sa uvádzajú v prílohe;

e)

monitoruje uplatňovanie tohto nariadenia a podáva správu Európskemu parlamentu, Rade a európskemu úradníkovi pre ochranu údajov v súlade s článkom 25.

2.   Na účely plnenia úloh uvedených v odseku 1 a na vypracúvanie štatistických správ má Komisia prístup k potrebným informáciám týkajúcim sa operácií spracovania, ktoré sa vykonávajú v IMI.

3.   Komisia sa nezúčastňuje na postupoch administratívnej spolupráce, ktoré zahŕňajú spracovanie osobných údajov, s výnimkou situácií, keď sa to vyžaduje v ustanovení aktu Únie, ktorý sa uvádza v prílohe.

Článok 9

Prístupové práva aktérov a používateľov IMI

1.   Prístup k IMI majú iba používatelia IMI.

2.   Členské štáty vymenujú koordinátorov IMI a príslušné orgány, ako aj oblasti vnútorného trhu, v ktorých majú právomoci. Komisia môže v tomto procese zohrávať konzultačnú úlohu.

3.   Každý aktér IMI podľa potreby udeľuje a odoberá svojim používateľom IMI príslušné prístupové práva v oblasti vnútorného trhu, za ktorú je zodpovedný.

4.   Komisia a členské štáty zavedú vhodné prostriedky na zabezpečenie toho, aby používatelia IMI mohli pristupovať k osobným údajom spracúvaným v IMI iba na základe zásady „need-to-know“ a v tej oblasti alebo oblastiach vnútorného trhu, ku ktorým im boli udelené prístupové práva v súlade s odsekom 3.

5.   Používanie osobných údajov spracúvaných v IMI na osobitný účel spôsobom nezlučiteľným s pôvodným účelom je zakázané, pokiaľ sa výslovne neustanovuje vo vnútroštátnom práve v súlade s právom Únie.

6.   Ak postup administratívnej spolupráce zahŕňa spracovanie osobných údajov, prístup k takýmto osobným údajom majú iba aktéri IMI, ktorí sa zúčastňujú na danom postupe.

Článok 10

Dôvernosť informácií

1.   Každý členský štát uplatňuje na svojich aktérov IMI a používateľov IMI svoje pravidlá služobného tajomstva alebo iné rovnocenné povinnosti v oblasti dôvernosti informácií v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo právnymi predpismi Únie.

2.   Aktéri IMI zabezpečujú, aby používatelia IMI, ktorí pôsobia pod ich vedením, rešpektovali žiadosti iných aktérov IMI o dôverné zaobchádzanie s informáciami vymieňanými prostredníctvom IMI.

Článok 11

Postupy administratívnej spolupráce

IMI je založený na postupoch administratívnej spolupráce, ktorými sa plnia ustanovenia príslušných aktov Únie uvedených v prílohe. Vo vhodných prípadoch môže Komisia prijať vykonávacie akty pre určitý akt Únie uvedený v prílohe alebo pre určitý druh postupu administratívnej spolupráce, v ktorom sa stanovia základné technické funkcie a procesné opatrenia potrebné na fungovanie príslušných postupov administratívnej spolupráce, ak je to vhodné aj vrátane interakcie medzi externými aktérmi a IMI, ako sa uvádza v článku 12. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 24 ods. 2.

Článok 12

Externí aktéri

Technické prostriedky, ktoré externým aktérom umožnia vstúpiť do interakcie s IMI, sa môžu zabezpečiť, ak takáto interakcia:

a)

je ustanovená v akte Únie;

b)

sa ustanovuje vo vykonávacom akte uvedenom v článku 11 s cieľom uľahčiť administratívnu spoluprácu medzi príslušnými orgánmi členských štátov zameranú na uplatňovanie ustanovení aktov Únie uvedených v prílohe, alebo

c)

je potrebná na podávanie žiadostí v rámci uplatňovania ich práv ako dotknutých osôb v súlade s článkom 19.

Takéto technické prostriedky sú oddelené od IMI a externým aktérom neumožňujú prístup do IMI.

KAPITOLA III

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A BEZPEČNOSŤ

Článok 13

Obmedzenie účelu

Aktéri IMI si vymieňajú a spracúvajú osobné údaje iba na účely vymedzené v príslušných ustanoveniach aktov Únie uvedených v prílohe.

Údaje, ktoré IMI predložili dotknuté osoby, sa používajú len na účely, na ktoré boli predložené.

Článok 14

Uchovávanie osobných údajov

1.   Osobné údaje spracúvané v IMI sa v IMI zablokujú hneď, ako prestanú byť potrebné na účel, na ktorý sa zozbierali, čo závisí od osobitostí jednotlivých druhov administratívnej spolupráce a vo všeobecnosti najneskôr šesť mesiacov po formálnom uzavretí postupu administratívnej spolupráce.

Ak sa však v uplatniteľnom akte Únie, ktorý sa uvádza v prílohe, ustanovuje dlhšia doba, môžu sa osobné údaje spracúvané v IMI uchovávať najviac 18 mesiacov po formálnom uzavretí postupu administratívnej spolupráce.

2.   Ak sa databáza informácií pre budúce potreby aktérov IMI vyžaduje podľa záväzného aktu Únie uvedeného v prílohe, osobné údaje obsiahnuté v takejto databáze sa môžu spracúvať, pokiaľ je to potrebné na tento účel, a to buď so súhlasom dotknutej osoby, alebo ak sa to ustanovuje v danom akte Únie.

3.   Osobné údaje zablokované podľa tohto článku sa s výnimkou ich archivácie môžu spracúvať iba na účely dokladovania výmeny informácií prostredníctvom IMI so súhlasom dotknutej osoby, ak sa ich spracovanie nepožaduje z nadradených dôvodov verejného záujmu.

4.   Zablokované údaje sa z IMI automaticky vymažú tri roky po formálnom uzavretí postupu administratívnej spolupráce.

5.   Osobné údaje sa môžu vymazať pred uplynutím uplatniteľnej lehoty uchovávania na výslovnú žiadosť príslušného orgánu v konkrétnom prípade a so súhlasom dotknutej osoby.

6.   Komisia technickými prostriedkami zabezpečí zablokovanie a vymazanie osobných údajov a ich vyhľadávanie v súlade s odsekom 3.

7.   Zavedú sa technické prostriedky s cieľom povzbudiť aktérov IMI, aby čo najskôr po ukončení výmeny informácií formálne ukončili postupy administratívnej spolupráce a aktérom IMI umožniť zapojenie zodpovedných koordinátorov IMI do všetkých postupov, ktoré bez dôvodu neboli aktívne viac ako dva mesiace.

Článok 15

Uchovávanie osobných údajov používateľov IMI

1.   Odchylne od článku 14 sa na uchovávanie osobných údajov používateľov IMI vzťahujú odseky 2 a 3 tohto článku. Uvedené osobné údaje zahŕňajú celé meno a všetky elektronické a iné kontaktné údaje potrebné na účely tohto nariadenia.

2.   Osobné údaje používateľov IMI sa archivujú v IMI, pokiaľ sú títo používatelia používateľmi IMI, a môžu sa spracúvať na účely zlučiteľné s cieľmi tohto nariadenia.

3.   Keď fyzická osoba prestane byť používateľom IMI, jej osobné údaje sa zablokujú technickými prostriedkami na obdobie troch rokov. S výnimkou ich archivácie sa uvedené údaje spracúvajú iba na účely dokladovania výmeny informácií prostredníctvom IMI a na konci trojročného obdobia sa vymažú.

Článok 16

Spracovanie osobitných kategórií údajov

1.   Spracovanie osobitných kategórií údajov uvedených v článku 8 ods. 1 smernice 95/46/ES a článku 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 45/2001 prostredníctvom IMI je povolené iba na základe osobitných dôvodov uvedených v článku 8 ods. 2 a 4 uvedenej smernice a článku 10 ods. 2 uvedeného nariadenia a pod podmienkou primeraných záruk ustanovených v uvedených článkoch na zabezpečenie práv jednotlivcov, ktorých osobné údaje sa spracúvajú.

2.   IMI sa môže použiť na spracovanie údajov týkajúcich sa trestných činov, odsúdení za trestné činy alebo bezpečnostných opatrení uvedených v článku 8 ods. 5 smernice 95/46/ES a článku 10 ods. 5 nariadenia (ES) č. 45/2001 pod podmienkou záruk ustanovených v uvedených článkoch, a to vrátane informácií o disciplinárnych, administratívnych alebo trestných sankciách alebo iných informácií nevyhnutných na preukázanie bezúhonnosti jednotlivca alebo právnickej osoby, ak je spracovanie takýchto údajov ustanovené v akte Únie, ktorý predstavuje základ pre toto spracovanie, alebo s výslovným súhlasom dotknutej osoby pod podmienkou špecifických bezpečnostných opatrení uvedených v článku 8 ods. 5 smernice 95/46/ES.

Článok 17

Bezpečnosť

1.   Komisia zabezpečí, aby IMI spĺňal pravidlá bezpečnosti údajov prijaté Komisiou podľa článku 22 nariadenia (ES) č. 45/2001.

2.   Komisia zavedie opatrenia potrebné na zaistenie bezpečnosti osobných údajov spracúvaných v IMI vrátane vhodných kontrol prístupu k údajom a bezpečnostného plánu, ktorý sa aktualizuje.

3.   Komisia zaistí, aby v prípade narušenia bezpečnosti bolo možné overiť, aké osobné údaje sa spracovali v IMI, kedy a na aký účel sa spracovanie vykonalo a kto ho uskutočnil.

4.   Aktéri IMI prijmú všetky procesné a organizačné opatrenia potrebné na zabezpečenie ochrany osobných údajov, ktoré spracúvajú v IMI v súlade s článkom 17 smernice 95/46/ES.

KAPITOLA IV

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB A DOHĽAD

Článok 18

Informácie poskytované dotknutým osobám a transparentnosť

1.   Aktéri IMI zabezpečia, aby boli dotknuté osoby čo najskôr informované o spracovaní svojich osobných údajov v IMI a mali prístup k informáciám o svojich právach a spôsobe, ako ich uplatniť, vrátane totožnosti a kontaktných údajov kontrolóra a zástupcu kontrolóra, ak nejakého má, v súlade s článkami 10 alebo 11 smernice 95/46/ES a vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktoré sú v súlade s touto smernicou.

2.   Komisia ľahko dostupným spôsobom zverejní:

a)

informácie o IMI v súlade s článkami 11 a 12 nariadenia (ES) č. 45/2001, a to v jasnej a zrozumiteľnej forme;

b)

informácie o aspektoch ochrany údajov v rámci postupov administratívnej spolupráce v IMI, ako sa uvádza v článku 11 tohto nariadenia;

c)

informácie o výnimkách alebo obmedzeniach v právach dotknutých osôb, ako sa uvádza v článku 20 tohto nariadenia;

d)

druhy postupov administratívnej spolupráce, základné funkcie IMI a kategórie údajov, ktoré sa môžu spracúvať v IMI;

e)

úplný zoznam všetkých vykonávacích alebo delegovaných aktov týkajúcich sa IMI prijatých podľa tohto nariadenia alebo podľa iného aktu Únie a konsolidované znenie prílohy k tomuto nariadeniu a jej následné zmeny a doplnenia prostredníctvom iných aktov Únie.

Článok 19

Právo na prístup, opravu a vymazanie

1.   Aktéri IMI zabezpečia, aby si dotknutá osoba mohla účinne uplatňovať právo na prístup k údajom o sebe v IMI a právo na opravu nesprávnych alebo neúplných údajov a na vymazanie nezákonne spracúvaných údajov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Opravu alebo vymazanie údajov uskutoční čo najskôr a najneskôr 30 dní od doručenia žiadosti dotknutej osoby príslušný aktér IMI.

2.   Ak dotknutá osoba spochybní správnosť alebo zákonnosť údajov zablokovaných podľa článku 14 ods. 1, táto skutočnosť sa zaznamená spolu so správnymi, opravenými informáciami.

Článok 20

Výnimky a obmedzenia

Členské štáty informujú Komisiu, ak ustanovujú vo vnútroštátnych právnych predpisoch výnimky alebo obmedzenia práv dotknutých osôb uvedených v tejto kapitole v súlade s článkom 13 smernice 95/46/ES.

Článok 21

Dohľad

1.   Vnútroštátny dozorný orgán alebo orgány vymenované v jednotlivých členských štátoch, ktorým sa udelili právomoci uvedené v článku 28 smernice 95/46/ES, (ďalej len „vnútroštátny dozorný orgán“) nezávisle monitorujú zákonnosť spracovania osobných údajov aktérmi IMI zo svojich členských štátov, pričom najmä zabezpečujú, aby sa v súlade s týmto nariadením chránili práva dotknutých osôb ustanovené v tejto kapitole.

2.   Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov monitoruje a snaží sa zabezpečiť, aby sa činnosti Komisie v rámci spracúvania osobných údajov v jej úlohe aktéra IMI vykonávali v súlade s týmto nariadením. Zodpovedajúcim spôsobom sa uplatňujú povinnosti a právomoci uvedené v článkoch 46 a 47 nariadenia (ES) č. 45/2001.

3.   Vnútroštátne dozorné orgány a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, konajúc v rámci svojich príslušných právomocí, zabezpečujú koordinovaný dohľad nad IMI a nad jeho používaním aktérmi IMI.

4.   Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov môže v prípade potreby na účely zabezpečenia koordinovaného dohľadu nad IMI a jeho používaním aktérmi IMI, ako je uvedené v odseku 3, vyzvať vnútroštátne dozorné orgány, aby sa na tento účel zišli na spoločnom zasadnutí. Náklady na takéto zasadnutia znáša európsky dozorný úradník pre ochranu údajov. Ďalšie pracovné metódy na tieto účely vrátane rokovacieho poriadku sa podľa potreby môžu vypracovať spoločne. Minimálne každé tri roky sa Európskemu parlamentu, Rade a Komisii zašle spoločná správa o činnosti.

KAPITOLA V

GEOGRAFICKÝ ROZSAH PÔSOBNOSTI IMI

Článok 22

Vnútroštátne používanie IMI

1.   Členský štát môže používať IMI na účely administratívnej spolupráce medzi príslušnými orgánmi na svojom území v súlade s vnútroštátnym právom, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

nevyžadujú sa zásadné zmeny existujúcich postupov administratívnej spolupráce;

b)

vnútroštátnemu dozornému orgánu sa predložilo oznámenie o plánovanom použití IMI a

c)

nemá to negatívny vplyv na účinné fungovanie IMI z hľadiska používateľov IMI.

2.   Ak má členský štát v úmysle systematicky používať IMI na vnútroštátne účely, oznámi svoj úmysel Komisii a najskôr ju požiada o schválenie. Komisia preskúma, či sú splnené podmienky uvedené v odseku 1. Ak je to potrebné a je to v súlade s týmto nariadením, uzavrie sa medzi členským štátom a Komisiou dohoda, v ktorej sa okrem iného ustanovia technické, finančné a organizačné opatrenia pri vnútroštátnom používaní vrátane povinností aktérov IMI.

Článok 23

Výmena informácií s tretími krajinami

1.   Informácie zahŕňajúce osobné údaje sa podľa tohto nariadenia môžu vymieňať v IMI medzi aktérmi IMI v rámci Únie a ich partnermi z tretej krajiny iba vtedy, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

informácie sa spracúvajú v súlade s ustanovením aktu Únie uvedeným v prílohe a rovnocenným ustanovením práva tretej krajiny;

b)

informácie sa vymieňajú alebo poskytujú v súlade s medzinárodnou dohodou, v ktorej sa ustanovuje:

i)

uplatňovanie ustanovenia aktu Únie uvedeného v prílohe treťou krajinou;

ii)

používanie IMI a

iii)

zásady a podrobnosti tejto výmeny a

c)

dotknutá tretia krajina zabezpečí primeranú ochranu osobných údajov v súlade s článkom 25 ods. 2 smernice 95/46/ES vrátane primeraných záruk, že údaje spracúvané v IMI sa použijú iba na účel, na ktorý boli pôvodne vymenené, a ak Komisia prijala rozhodnutie v súlade s článkom 25 ods. 6 smernice 95/46/ES.

2.   Ak je Komisia aktérom IMI, na akúkoľvek výmenu osobných údajov spracúvaných v IMI s jej partnermi z tretej krajiny sa vzťahuje článok 9 ods. 1 a 7 nariadenia (ES) č. 45/2001.

3.   Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie zoznam tretích krajín oprávnených na výmenu informácií vrátane osobných údajov v súlade s odsekom 1 a tento zoznam aktualizuje.

KAPITOLA VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 24

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 25

Monitorovanie a podávanie správ

1.   Komisia každoročne podáva Európskemu parlamentu a Rade správu o fungovaní IMI.

2.   Do 5. decembra 2017 a každých päť rokov po tomto dátume Komisia podáva európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov správu o aspektoch súvisiacich s ochranou osobných údajov v IMI vrátane bezpečnosti údajov.

3.   Na účely vypracovania správ uvedených v odsekoch 1 a 2 poskytnú členské štáty Komisii všetky informácie relevantné pre uplatňovanie tohto nariadenia, vrátane praktického uplatňovania požiadaviek na ochranu údajov ustanovených v tomto nariadení.

Článok 26

Náklady

1.   Náklady vynaložené na vývoj, propagáciu, prevádzku a údržbu IMI znáša všeobecný rozpočet Európskej únie bez toho, aby boli dotknuté opatrenia podľa článku 22 ods. 2.

2.   Pokiaľ nie je v právnom akte Únie ustanovené inak, náklady na prevádzku IMI na úrovni členských štátov vrátane ľudských zdrojov potrebných na činnosti v oblasti odbornej prípravy, propagácie a technickej pomoci, ako aj na správu IMI na vnútroštátnej úrovni znášajú jednotlivé členské štáty.

Článok 27

Zrušovacie ustanovenie

Rozhodnutie 2008/49/ES sa zrušuje.

Článok 28

Účinné uplatňovanie

Členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie účinného uplatňovania tohto nariadenia aktérmi IMI.

Článok 29

Výnimky

1.   Bez ohľadu na článok 4 tohto nariadenia sa pilotný projekt IMI, ktorý sa začal 16. mája 2011 s cieľom overiť vhodnosť IMI na vykonávanie článku 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (12), môže naďalej realizovať na základe opatrení, ktoré sa prijali pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia.

2.   Bez ohľadu na článok 8 ods. 3 a článok 12 prvý odsek písm. a) a b) tohto nariadenia, na vykonávanie ustanovení administratívnej spolupráce odporúčania SOLVIT prostredníctvom IMI, účasť Komisie na postupoch administratívnej spolupráce a existujúcom nástroji pre externých aktérov môže pokračovať na základe opatrení, ktoré sa prijali pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia. Doba uvedená v článku 14 ods. 1 tohto nariadenia pre osobné údaje spracúvané v IMI na účely odporúčania SOLVIT je 18 mesiacov.

3.   Bez ohľadu na článok 4 ods. 1 tohto nariadenia môže Komisia začať s realizáciou pilotného projektu s cieľom posúdiť, či je IMI účinným, nákladovo efektívnym a používateľsky ústretovým nástrojom na vykonávanie článku 3 ods. 4, 5 a 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode) (13). Komisia najneskôr dva roky od začatia realizácie tohto pilotného projektu predloží Európskemu parlamentu a Rade hodnotenie uvedené v článku 4 ods. 2 tohto nariadenia, ktoré bude zahŕňať interakciu medzi administratívnou spoluprácou v rámci systému spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa, zriadeného v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 z 27. októbra 2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (nariadenie o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa) (14), a v rámci IMI.

4.   Bez ohľadu na článok 14 ods. 1 tohto nariadenia sa akékoľvek doby v trvaní najviac 18 mesiacov, o ktorých sa rozhodne na základe článku 36 smernice 2006/123/ES, podľa jej kapitoly VI vo vzťahu k administratívnej spolupráci, v danej oblasti naďalej uplatňujú.

Článok 30

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 25. októbra 2012

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Ú. v. EÚ C 43, 15.2.2012, s. 14.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 11. septembra 2012 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 4. októbra 2012.

(3)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(4)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 331, 15.12.2001, s. 79.

(6)  Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36.

(7)  Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37.

(8)  Ú. v. EÚ L 13, 16.1.2008, s. 18.

(9)  Ú. v. EÚ L 263, 7.10.2009, s. 32.

(10)  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

(11)  Ú. v. EÚ C 48, 18.2.2012, s. 2.

(12)  Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1.

(13)  Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1.

(14)  Ú. v. EÚ L 364, 9.12.2004, s. 1.


PRÍLOHA

USTANOVENIA O ADMINISTRATÍVNEJ SPOLUPRÁCI V AKTOCH ÚNIE, KTORÉ SA VYKONÁVAJÚ PROSTREDNÍCTVOM IMI, UVEDENÉ V ČLÁNKU 3

1.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (1): kapitola VI článok 39 ods. 5, ako aj článok 15 ods. 7, pokiaľ sa oznámenie ustanovené v článku 15 ods. 7 nevykonáva v súlade so smernicou 98/34/ES.

2.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (2): článok 8, článok 50 ods. 1, 2 a 3, a článok 56.

3.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (3): článok 10 ods. 4.

4.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1214/2011 zo 16. novembra 2011 o profesionálnej cezhraničnej preprave eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi členskými štátmi eurozóny (4): článok 11 ods. 2.

5.

Odporúčanie Komisie zo 7. decembra 2001 o zásadách používania siete SOLVIT – siete na riešenie problémov na vnútornom trhu (5): kapitoly I a II.


(1)  Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36.

(2)  Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22.

(3)  Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011, s. 45.

(4)  Ú. v. EÚ L 316, 29.11.2011, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 331, 15.12.2001, s. 79.


Top