Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32008R0295

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 295/2008 ( 2008. gada 11. marts) par uzņēmējdarbības strukturālo statistiku (pārstrādāta versija) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 97, 9.4.2008., 13./59. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 040 Lpp. 126 - 172

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Jaunākā konsolidētā versija: 23/05/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/295/oj

9.4.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 97/13


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 295/2008

(2008. gada 11. marts)

par uzņēmējdarbības strukturālo statistiku

(pārstrādāta versija)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 285. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 58/97 (1996. gada 20. decembris) par uzņēmējdarbības strukturālo statistiku (3) ir vairākkārt būtiski grozīta (4). Tā kā minētajā regulā ir jāveic turpmāki grozījumi, skaidrības dēļ būtu lietderīgi to pārstrādāt.

(2)

Ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 58/97 ir izveidota vienota sistēma, lai vāktu, apkopotu, nosūtītu un novērtētu Kopienas statistiku par uzņēmumu struktūru, darbību, konkurētspēju un darbības rezultātiem Kopienā.

(3)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 2367/2002/EK (2002. gada 16. decembris) par Kopienas statistikas programmu no 2003. līdz 2007. gadam (5) pieņēma programmu, kuras pamatā ir Kopienas prioritātes ekonomikas un monetārās savienības politikas, Eiropas Savienības paplašināšanās un konkurētspējas, reģionālās politikas, ilgtspējīgas attīstības un sociālās programmas jomā. Statistika par uzņēmumu saimniecisko darbību ir būtiska minētās programmas daļa.

(4)

Ar šo regulu būtu jāparedz, ka arī turpmāk sniedzama statistikas informācija lēmumu pieņemšanai gan pastāvošajās politikas jomās, gan attiecībā uz papildu prasībām, kas izriet no jaunajām Kopienas politikas iniciatīvām, no statistikas prioritāšu pastāvīgās pārskatīšanas un no apkopotās statistikas nozīmības, tādējādi nodrošinot optimālu pieejamo resursu izmantošanu un samazinot datu sniegšanas pienākuma radīto slogu. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš tam, kā uzņēmējdarbību ietekmē Kopienas enerģētikas un vides politika, piemēram, REACH Regulā (EK) Nr. 1907/2006 (6) noteiktais. Lai nodrošinātu administratīvu datu avotu efektīvāku izmantošanu, būtu jāveicina sadarbība un paraugprakses apmaiņa starp dalībvalstu statistikas birojiem.

(5)

Rodas arvien lielāka nepieciešamība pēc datiem par pakalpojumiem, jo īpaši uzņēmējdarbības pakalpojumiem. Lai veiktu ekonomisku izvērtējumu un formulētu politiku vienā no dinamiskākajām mūsdienu ekonomikas jomām, jo īpaši ņemot vērā tās izaugsmes potenciālu un to, ka tā rada jaunas darba vietas, ir nepieciešama statistika. Eiropadomes Lisabonas sanāksmē 2000. gada 23. un 24. martā uzsvēra pakalpojumu svarīgumu. Noteikt dažādu pakalpojumu veidu apgrozījumu ir obligāts priekšnoteikums, lai izprastu pakalpojumu lomu ekonomikā. Eiropadomes Stokholmas sanāksmē 2001. gada 23. un 24. martā secināja, ka viena no Eiropas svarīgākajām prioritātēm ir radīt pakalpojumu iekšējo tirgu, kas efektīvi darbojas. Atsevišķu pakalpojumu veidu statistika pārrobežu tirdzniecības jomā ir būtiska, lai uzraudzītu pakalpojumu iekšējā tirgus darbību, novērtētu pakalpojumu konkurētspēju un tirdzniecības šķēršļu ietekmi uz pakalpojumiem.

(6)

Ir nepieciešami dati par uzņēmējdarbības demogrāfiju, jo īpaši tādēļ, ka tie ir daļa no strukturālajiem rādītājiem, kas noteikti, lai uzraudzītu Lisabonas stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu. Turklāt, lai pamatotu ieteikumus uzņēmējdarbības atbalsta politikas jomā, ir nepieciešami saskaņoti dati par uzņēmējdarbības demogrāfiju un tās ietekmi uz nodarbinātību.

(7)

Tāpat statistikā ir nepieciešams elastīgs rīks, ar kura palīdzību var ātri un laikus risināt vajadzības, kas rodas lietotājiem uz zināšanām balstītā ekonomikā, ko raksturo arvien lielāka dinamika, jauninājumi un sarežģītība. Šādas ad hoc datu vākšanas apvienošana ar pastāvīgo datu vākšanu par strukturālo uzņēmējdarbības statistiku nodrošinātu pievienoto vērtību informācijai, ko savāc abos apsekojumos, un varētu samazināt kopējo slogu respondentiem, izvairoties no dubultas datu vākšanas.

(8)

Ir jāparedz procedūra, ar ko pieņem šīs regulas īstenošanai vajadzīgos pasākumus, lai pēc tam varētu precizēt noteikumus par datu savākšanu un statistisku apstrādi, kā arī par rezultātu apstrādi un nosūtīšanu.

(9)

Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (7).

(10)

Jo īpaši Komisija būtu jāpilnvaro: papildināt pielikumos iekļauto raksturlielumu sarakstu; noteikt datu apkopošanas biežumu, izstrādāt noteikumus to datu iesniegšanai, kas paredzēti tikai Eiropas kopējo rādītāju (CETO) ieguvei, noteikt pirmo pārskata gadu datu apkopošanai, kā arī rezultātu sadalījumu un klasifikāciju, kas jāizmanto, un lielumu klašu kombinācijas; pārskatīt termiņus, kuros jāiesniedz dati; pasākumu un produktu sadalījumu pielāgot saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas Eiropas Kopienā (NACE) un statistiskās preču klasifikācijas pēc saimniecības nozarēm (CPA) grozījumiem un pārskatīšanai; pieņemt pasākumus, balstoties uz ievadpētījumu rezultātu novērtēšanu; mainīt VIII pielikumā minētās atskaites populācijas minimālo lielumu; un noteikt kvalitātes novērtēšanas kritērijus. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, tostarp papildinot šo regulu ar jauniem nebūtiskiem elementiem, ir jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

(11)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi – proti, nodrošināt saskaņotus datus par uzņēmumu struktūru, darbību, konkurētspēju un darbības sekmēm Kopienā – nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka tāpēc minēto mērķi var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu izveido vienotu sistēmu, lai vāktu, apkopotu, nosūtītu un novērtētu Kopienas statistiku par uzņēmumu struktūru, darbību, konkurētspēju un darbības sekmēm Kopienā.

Statistikas apkopošanas mērķis jo īpaši ir analizēt:

a)

uzņēmumu struktūru un to darbības attīstību;

b)

ražošanas faktorus un citus elementus, kas ļauj novērtēt uzņēmuma darbību, konkurētspēju un darbības rādītājus;

c)

uzņēmumu un tirgu attīstību reģiona, valsts, Kopienas un starptautiskā līmenī;

d)

uzņēmumu vadīšanu;

e)

mazos un vidējos uzņēmumus; un

f)

īpašus uzņēmumu raksturlielumus, kas attiecas uz noteiktu darbības veidu klasifikāciju.

2. pants

Piemērošanas joma

1.   Šī regula attiecas uz visām tirgū veiktajām darbībām, kuras ir ietvertas B līdz N un P līdz S sadaļā kopējā saimniecisko darbību statistiskajā klasifikācijā Eiropas Kopienā, kā tas noteikts Regulā (EK) Nr. 1893/2006 (turpmāk “NACE 2. red.”).

2.   Šīs regulas piemērošanas joma ietver tāda veida statistikas vienības, kā uzskaitīts pielikuma I iedaļā Padomes Regulā (EEK) Nr. 696/93 (1993. gada 15. marts) par statistikas vienībām ražošanas sistēmas novērošanai un analīzei Kopienā (8), kuras klasificē vienā no 1. punktā minētajām darbībām. Konkrētu vienību izmantošana statistikas apkopošanai sīkāk precizēta šīs regulas pielikumos.

3. pants

Moduļi

1.   Statistiku, ko apkopo par 1. pantā minētajām jomām, grupē kā moduļus.

2.   Šajā regulā ietvertie moduļi ir šādi:

a)

kopējs modulis ikgadējai strukturālajai statistikai, kā definēts I pielikumā;

b)

sīki izstrādāts modulis rūpniecības strukturālajai statistikai, kā definēts II pielikumā;

c)

sīki izstrādāts modulis tirdzniecības strukturālajai statistikai, kā definēts III pielikumā;

d)

sīki izstrādāts modulis būvniecības strukturālajai statistikai, kā definēts IV pielikumā;

e)

sīki izstrādāts modulis strukturālajai statistikai apdrošināšanas jomā, kā definēts V pielikumā;

f)

sīki izstrādāts modulis kredītiestāžu strukturālajai statistikai, kā definēts VI pielikumā;

g)

sīki izstrādāts modulis pensiju fondu strukturālajai statistikai, kā definēts VII pielikumā;

h)

sīki izstrādāts modulis uzņēmējdarbības pakalpojumu strukturālajai statistikai, kā definēts VIII pielikumā;

i)

sīki izstrādāts modulis uzņēmējdarbības demogrāfijas strukturālajai statistikai, kā definēts IX pielikumā;

j)

elastīgs modulis specifisku un ierobežotu uzņēmumus raksturojošu datu ad hoc vākšanai.

3.   Katrā modulī ietver šādu informāciju:

a)

2. panta 1. punktā minētajās jomās ietilpstošās darbības, par kurām jāapkopo statistika;

b)

2. panta 2. punktā minēto to statistikas vienību veidu, kuras jāizmanto statistikas apkopošanai;

c)

to raksturlielumu sarakstus, par kuriem jāapkopo statistika 1. pantā minētajās jomās, un šo raksturlielumu pārskata periodus;

d)

statistikas apkopošanas biežumu, kas var būt noteikts katru gadu vai reizi vairākos gados. Apkopošanu reizi vairākos gados veic vismaz reizi desmit gados;

e)

sarakstu, kurā norāda apkopojamās statistikas pirmos pārskata gadus;

f)

standartus attiecībā uz datu pilnību un kvalitātes novērtējumu;

g)

laiku pēc pārskata perioda beigām, kurā statistika jānosūta;

h)

maksimālo pieļaujamo pārejas perioda ilgumu.

4.   Šā panta 2. punkta j) apakšpunktā minētā elastīgā moduļa izmantošanu plāno ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm. Par tā piemērošanas jomu, raksturlielumu sarakstu, pārskata periodu, aptveramajām darbībām un kvalitātes prasībām lemj Komisija saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru vismaz 12 mēnešus pirms pārskata perioda sākuma. Komisija arī precizē, cik nepieciešama ir informācija un kā datu vākšana ietekmē slogu uzņēmumiem un izmaksas dalībvalstīm.

Lai samazinātu slogu uzņēmumiem un izmaksas dalībvalstīm, datu vākšanas apjomu ierobežo tā, lai uzņēmumu raksturlielumu vai jautājumu maksimālais skaits nepārsniegtu 20, uzņēmumu–respondentu maksimālais skaits visā Eiropas Savienībā – 25 000 un maksimālais laika daudzums, ko patērē katrs respondents, – 1,5 stundas. Ad hoc datu vākšana aptver reprezentatīvu dalībvalstu skaitu. Ja ir nepieciešami vienīgi Eiropas līmeņa rezultāti, Komisija var izvēlēties paraugu atlases pieeju, tādējādi nodrošinot minimālu slogu un minimālas izmaksas.

Ad hoc datu vākšanas izmaksas var līdzfinansēt Komisija, izmantojot noteiktās procedūras.

4. pants

Ievadpētījumi

1.   Komisija organizē un dalībvalstis brīvprātīgi veic virkni ievadpētījumu, kā noteikts pielikumos. Pēc tam, kad izsludināts uzaicinājums iesniegt priekšlikumus, Komisija piešķir dotācijas dalībvalstu iestādēm saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 322/97 (1997. gada 17. februāris) par Kopienas statistiku (9) 2. pantu.

2.   Ievadpētījumus veic, lai novērtētu datu iegūšanas lietderību un iespējamību. Komisija izvērtē ievadpētījumu rezultātus, ņemot vērā ieguvumus no datu pieejamības salīdzinājumā ar datu vākšanas izmaksām un ar slogu uzņēmumiem.

3.   Komisija informē Eiropas Parlamentu un Padomi par ievadpētījumu rezultātiem.

4.   Pasākumus, kas paredzēti, lai – pamatojoties uz ievadpētījumu izvērtējumu – grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 12. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

5. pants

Datu iegūšana

1.   Dalībvalstis iegūst nepieciešamos datus, lai novērotu raksturlielumus sarakstos, kas minēti 3. pantā paredzētajos moduļos.

2.   Dalībvalstis var iegūt nepieciešamos datus, izmantojot dažādu turpmāk minēto avotu kombinācijas, piemērojot administratīvās vienkāršošanas principu:

a)

obligātie apsekojumi: juridiskajām vienībām, kuras ietilpst dalībvalsts šim nolūkam ieceltas statistikas iestādes apsekojuma apgabalā vai kuras to veido, ir pienākums līdz paredzētajam termiņam sniegt precīzu un pilnīgu informāciju;

b)

citi avoti, kas ir vismaz līdzvērtīgi attiecībā uz precizitāti un kvalitāti;

c)

statistiskās novērtēšanas metodes, ko izmanto tad, ja daži raksturlielumi nav apsekoti visām vienībām.

3.   Lai mazinātu ar datu sniegšanu saistīto slogu, valstu iestādēm un Komisijai (Eurostat), ievērojot ierobežojumus un nosacījumus, kurus noteikušas dalībvalstis un Komisija savās attiecīgajās kompetences jomās, ir pieejami administratīvu datu avoti, kas attiecas uz to pārvaldes iestāžu darbību tādā apjomā, kā šie dati ir vajadzīgi, lai atbilstu 6. pantā minētajām prasībām attiecībā uz precizitāti. Turklāt, ja vien iespējams, piemēroti administratīvu datu avoti tiek izmantoti, lai izpildītu šajā regulā noteiktās prasības attiecībā uz pārskatiem.

4.   Dalībvalstis un Komisija atbilstīgi to kompetences jomām veicina datu nosūtīšanu elektroniski un datu automātisku apstrādi.

6. pants

Precizitāte

1.   Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka nosūtītie dati atspoguļo uzņēmumu populācijas struktūru pielikumos noteiktajās statistikas vienībās.

2.   Kvalitātes novērtējumu veic, salīdzinot datu pieejamības sniegto labumu ar savākšanas izmaksām un ar to radīto slogu uzņēmumiem, jo īpaši maziem uzņēmumiem.

3.   Dalībvalstis pēc Komisijas pieprasījuma nosūta tai visu informāciju, kas nepieciešama, lai veiktu 2. punktā minēto novērtēšanu.

7. pants

Salīdzināmība

1.   Dalībvalstis no savāktajiem un novērtētajiem datiem veido salīdzināmus rezultātus, ievērojot 3. pantā un attiecīgajos pielikumos noteikto sadalījumu katram modulim.

2.   Lai varētu apkopot kopējos datus par Kopienu, dalībvalstis apkopo valstu rezultātu sastāvdaļas atbilstoši NACE 2. red. līmeņiem, kas minēti pielikumos vai arī noteikti saskaņā ar 12. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

8. pants

Rezultātu nosūtīšana

1.   Šīs regulas 7. pantā minētos rezultātus, tostarp konfidenciālus datus, dalībvalstis nosūta Komisijai (Eurostat) saskaņā ar spēkā esošajiem Kopienas noteikumiem par konfidenciālu statistikas datu nosūtīšanu, jo īpaši Padomes Regulu (Euratom, EEK) Nr. 1588/90 (10). Minētie Kopienas noteikumi attiecas uz rezultātu apstrādi, ja tie ietver konfidenciālus datus.

2.   Rezultātus nosūta pienācīgā tehniskā formātā tādā termiņā pēc pārskata perioda beigām, kas saskaņā ar 12. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru noteikts 3. panta 2. punkta a) līdz h) un j) apakšpunktā paredzētajiem moduļiem un nav ilgāks par 18 mēnešiem. Saskaņā ar IX pielikuma 9. iedaļu 3. panta 2. punkta i) apakšpunktā paredzētajam modulim termiņš nepārsniedz 30 vai 18 mēnešus. Turklāt nelielu daudzumu provizorisko rezultātu nosūta tādā termiņā pēc pārskata perioda beigām, kas saskaņā ar minēto procedūru noteikts 3. panta 2. punkta a) līdz g) apakšpunktā paredzētajiem moduļiem un nav ilgāks par 10 mēnešiem. Šā pielikuma 3. panta 2. punkta i) apakšpunktā paredzētajam modulim termiņš provizorisko rezultātu iesniegšanai nepārsniedz 18 mēnešus.

3.   Lai samazinātu slogu uzņēmumiem un izdevumus dalībvalstu statistikas iestādēm, dalībvalstis var apzīmēt tādus datus, kas izmantojami tikai kā ieguldījums Eiropas kopējo rādītāju iegūšanai (CETO). Eurostat šos datus nepublicē, un dalībvalstis ar CETO zīmi neapzīmē dalībvalstīs publicētus datus. Atbilstīgi turpmāk norādītajam CETO zīmes izmantošana ir atkarīga no attiecīgās dalībvalsts daļas ES kopējā uzņēmējdarbības ekonomikas pievienotajā vērtībā:

a)

Vācija, Francija, Itālija un Apvienotā Karaliste: ar CETO zīmi apzīmētos datus var sūtīt NACE 2. red. klases līmenim un lieluma klases sadalījumam NACE 2. red. grupas līmenī. Var apzīmēt ne vairāk kā 15 % lauku;

b)

Beļģija, Dānija, Īrija, Grieķija, Spānija, Nīderlande, Austrija, Polija, Portugāle, Somija un Zviedrija: ar CETO zīmi apzīmētos datus var sūtīt NACE 2. red. klases līmenim un lieluma klases sadalījumam NACE 2. red. grupas līmenī. Var apzīmēt ne vairāk kā 25 % lauku. Turklāt, ja kādā no šīm dalībvalstīm NACE 2. red. klašu vai NACE 2. red. grupas lielumu klašu daļa dalībvalsts uzņēmējdarbības ekonomikā ir mazāka par 0,1 %, attiecīgos datus arī var nosūtīt ar CETO zīmi;

c)

Bulgārija, Čehija, Igaunija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Ungārija, Malta, Rumānija, Slovēnija un Slovākija: ar CETO zīmi apzīmētos datus var sūtīt NACE 2. red. grupas un klases līmenim un lieluma klases sadalījumam NACE 2. red. grupas līmenī. Grupu līmenī ar zīmi var apzīmēt ne vairāk kā 25 % lauku.

Šos pasākumus, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, tostarp to papildinot, un kuri saistīti ar CETO zīmes noteikumu pārskatīšanu un valstu grupēšanu, pieņem saskaņā ar 12. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru līdz 2013. gada 29. aprīlim un turpmāk ik pēc pieciem gadiem.

9. pants

Informācija par īstenošanu

Pēc Komisijas pieprasījuma dalībvalstis nosūta tai jebkādu būtisku informāciju attiecībā uz šīs regulas īstenošanu dalībvalstīs.

10. pants

Pārejas periodi

1.   Pārejas periodu laikā saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru var piešķirt atkāpes no pielikumos paredzētajiem noteikumiem, ja valstu statistikas sistēmām nepieciešama apjomīga pielāgošana.

2.   Dalībvalstij var piešķirt papildu pārejas periodus statistikas datu apkopošanai, ja šīs regulas noteikumus nav iespējams izpildīt to izņēmumu dēļ, kas piešķirti saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2186/93 (1993. gada 22. jūlijs) par statistikas komercreģistru izveidošanas koordinēšanu Kopienā (11).

11. pants

Īstenošanas pasākumi

1.   Turpmāk norādītos pasākumus, kas vajadzīgi šīs regulas īstenošanai, pieņem saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru:

a)

pasākumus, ar ko nosaka raksturlielumu definīcijas un to saistību ar noteiktām darbībām (3. pants un I pielikuma 4. iedaļas 2. punkts);

b)

pasākumus, ar ko nosaka pārskata perioda definīciju (3. pants);

c)

pasākumus, ar ko nosaka piemērotu tehnisko formātu rezultātu nosūtīšanai (8. pants un I pielikuma 9. iedaļas 2. punkts);

d)

pasākumus, ar ko nosaka pārejas periodu un tā laikā piešķirtās atkāpes no šīs regulas noteikumiem (10. pants un I pielikuma 11. iedaļa, II pielikuma 10. iedaļa, III pielikuma 9. iedaļa, VIII pielikuma 8. iedaļa un IX pielikuma 13. iedaļa);

e)

pasākumus, ar ko nosaka to raksturlielumu sarakstu, kuri jāiesniedz par 2008. gadu, izmantojot kopējo statistisko klasifikāciju par saimniecisko darbību Eiropas Kopienā, kā noteikts Padomes Regulā (EEK) Nr. 3037/90 (12) (turpmāk “NACE 1.1. red.”), un ziņas par rezultātu ieguvi (I pielikuma 9. iedaļas 2. punkts);

f)

pasākumus, ar ko nosaka 3. panta 2. punkta j) apakšpunktā un 3. panta 4. punktā paredzētā elastīgā moduļa izmantošanu; un

g)

pasākumus, ar ko nosaka procedūras, kuras jāievēro attiecībā uz II pielikuma 4. iedaļas 3. un 4. punktā, III pielikuma 3. iedaļas 3. punktā un IV pielikuma 3. iedaļas 3. punktā minēto ad hoc datu vākšanu.

2.   Turpmāk norādītos pasākumus, kas vajadzīgi šīs regulas īstenošanai un kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, tostarp to papildinot, pieņem saskaņā ar 12. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru:

a)

pasākumus, ar ko atjaunina raksturlielumu sarakstus un provizoriskos rezultātus, ja šāda atjaunināšana, kvantitatīvi izvērtējot, neietver tādu apsekojamo vienību skaita un vienībām uzliktā sloga palielināšanu, kas ir nesamērīga attiecībā pret paredzamo rezultātu (4. un 8. pants un I pielikuma 6. iedaļa, II pielikuma 6. iedaļa, III pielikuma 6. iedaļa un IV pielikuma 6. iedaļa);

b)

pasākumus, ar ko nosaka statistikas apkopošanas biežumu (3. pants);

c)

pasākumus, ar ko paredz noteikumus par datu apzīmēšanu ar CETO (8. panta 3. punkts);

d)

pasākumus, ar ko nosaka pirmo pārskata gadu rezultātu apkopošanai (8. pants un I pielikuma 5. iedaļa);

e)

pasākumus, ar ko nosaka rezultātu sadalījumu, jo īpaši attiecībā uz izmantojamo klasifikāciju un lielumu klašu kombinācijām (7. pants un VIII pielikuma 4. iedaļas 2. un 3. punkts, IX pielikuma 8. iedaļas 2. un 3. punkts un IX pielikuma 10. iedaļa);

f)

pasākumus, ar ko atjaunina datu iesniegšanas termiņus (8. pants, I pielikuma 8. iedaļas 1. punkts un VI pielikuma 7. iedaļa);

g)

pasākumus, ar ko darbības veidu sadalījumu pielāgo NACE grozījumiem vai pārskatīšanai un produktu sadalījumu pielāgo CPA grozījumiem vai pārskatīšanai;

h)

pasākumus, ko pieņem, pamatojoties uz ievadpētījumu izvērtējumu (4. panta 4. punkts);

i)

pasākumus, ar ko maina atskaites populācijas minimālo lielumu (VIII pielikuma 3. iedaļa); un

j)

pasākumus, ar ko nosaka kvalitātes novērtēšanas kritērijus (6. pants un I pielikuma 6. iedaļa, II pielikuma 6. iedaļa, III pielikuma 6. iedaļa un IV pielikuma 6. iedaļa).

12. pants

Komiteja

1.   Komisijai palīdz Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteja, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom (13).

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

13. pants

Ziņojums

1.   Komisija līdz 2011. gada 29. aprīlim un turpmāk reizi trijos gados sniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par statistiku, kas apkopota saskaņā ar šo regulu, un jo īpaši par tās kvalitāti un slogu uzņēmumiem.

2.   Šā panta 1. punktā minētajos ziņojumos Komisija ierosina grozījumus, kādus tā uzskata par nepieciešamiem.

14. pants

Atcelšana

1.   Ar šo atceļ Regulu (EK, Euratom) Nr. 58/97. Atceļ arī Regulas (EK) Nr. 1893/2006 20. pantu.

2.   Sākot no 2008. pārskata gada, atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu XI pielikumā. Regulas (EK, Euratom) Nr. 58/97 noteikumus turpina piemērot attiecībā uz datu vākšanu, apkopošanu un nosūtīšanu par pārskata gadiem līdz 2007. gadam, to ieskaitot.

15. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2008. gada 11. martā

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. LENARČIČ


(1)  OV C 318, 23.12.2006., 78. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2007. gada 29. marta Atzinums (OV C 27 E, 31.1.2008., 139. lpp.) un Padomes 2008. gada 14. februāra Lēmums.

(3)  OV L 14, 17.1.1997., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1893/2006 (OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.).

(4)  Skatīt X pielikumu.

(5)  OV L 358, 31.12.2002., 1. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu Nr. 787/2004/EK (OV L 138, 30.4.2004., 12. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp., labots ar OV L 136, 29.5.2007., 3. lpp.). Regulā grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1354/2007 (OV L 304, 22.11.2007., 1. lpp.).

(7)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK (OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp.).

(8)  OV L 76, 30.3.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(9)  OV L 52, 22.2.1997., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003.

(10)  OV L 151, 15.6.1990., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003.

(11)  OV L 196, 5.8.1993., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003.

(12)  OV L 293, 24.10.1990., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1893/2006.

(13)  OV L 181, 28.6.1989., 47. lpp.


I PIELIKUMS

KOPĒJS MODULIS IKGADĒJAI STRUKTURĀLAJAI STATISTIKAI

1. IEDAĻA

Mērķis

Šā pielikuma mērķis ir izveidot vienotu sistēmu, lai vāktu, apkopotu, nosūtītu un novērtētu Kopienas statistiku par uzņēmumu struktūru, darbību, konkurētspēju un darbības sekmēm dalībvalstīs.

2. IEDAĻA

Darbības joma

Apkopojamā statistika attiecas uz 1. panta a), b), c) un e) punktā minētajām jomām, jo īpaši uz pievienotās vērtības un tās galveno sastāvdaļu analīzi.

3. IEDAĻA

Piemērošanas joma

1.

Statistika jāapkopo par 9. iedaļā uzskaitītajām darbībām.

2.

Par 10. iedaļā minētajām darbībām jāveic ievadpētījumi.

4. IEDAĻA

Raksturlielumi

1.

Turpmāk iekļautajos raksturlielumu sarakstos norādīts statistikas vienības veids, par kuru jāapkopo statistika.

2.

Atbilstošus nosaukumus raksturlielumiem, par kuriem apkopojama statistika par NACE. 2. red. K sadaļā minētajām darbībām, kas visvairāk atbilst 3. līdz 5. punktā uzskaitītajām darbībām, paredz saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.

3.

Ikgadējā demogrāfiskā statistika:

Kods

Nosaukums

Struktūras dati

11 11 0

Uzņēmumu skaits

11 21 0

Vietējo vienību skaits

4.

Uzņēmumu raksturlielumi, par kuriem apkopojama ikgadēja statistika:

Kods

Nosaukums

Grāmatvedības dati

12 11 0

Apgrozījums

12 12 0

Produkcijas vērtība

12 15 0

Pievienotā vērtība pēc ražošanas faktoru izmaksām

12 17 0

Bruto darbības rezultāts

13 11 0

Kopējie preču un pakalpojumu iepirkumi

13 12 0

Preču un pakalpojumu iepirkumi tālākpārdošanai tādā pašā stāvoklī, kādā tie saņemti

13 13 1

Maksājumi par aģentūru strādniekiem

13 31 0

Personāla izmaksas

13 32 0

Algas

13 33 0

Sociālās nodrošināšanas izmaksas

Dati, kas attiecas uz kapitāla kontu

15 11 0

Bruto ieguldījumi materiālajos pamatlīdzekļos

Dati par nodarbinātību

16 11 0

Nodarbināto personu skaits

16 13 0

Darbinieku skaits

16 14 0

Darbinieku skaits, kas izteikts pilnas slodzes ekvivalenta vienībās

5.

Raksturlielumi, par kuriem apkopojama ikgadēja reģionālā statistika:

Kods

Nosaukums

Grāmatvedības dati

13 32 0

Algas

Dati par nodarbinātību

16 11 0

Nodarbināto personu skaits

6.

Par 10. iedaļā uzskaitītajiem raksturlielumiem jāveic ievadpētījumi.

5. IEDAĻA

Pirmais pārskata gads

Pirmais pārskata gads, par kuru jāapkopo ikgadējā statistika, ir 2008. kalendārais gads. Datus apkopo saskaņā ar 9. iedaļas iedalījumu. Tomēr jautājumu par to, kurš ir pirmais pārskata gads, par kuru jāapkopo statistika par darbības klasēm, uz kurām attiecas NACE 2. red. 64.2., 64.3. un 64.9. grupa un 66. nodaļa, izlemj saskaņā ar 12. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

6. IEDAĻA

Ziņojums par statistikas kvalitāti

Dalībvalstis par visiem būtiskajiem raksturlielumiem norāda precizitātes līmeni ar ticamības pakāpi līdz 95 %, ko Komisija ietver 13. pantā minētajā ziņojumā, ņemot vērā šā panta piemērošanu katrā dalībvalstī. Būtiskos raksturlielumus nosaka saskaņā ar 12. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

7. IEDAĻA

Rezultātu sagatavošana

1.

Rezultāti iedalāmi atbilstoši klašu līmenim, kas detalizē 9. iedaļā uzskaitītās darbības.

2.

Daži rezultāti arī iedalāmi pēc lieluma klasēm katrai 9. iedaļā minēto darbību grupai.

3.

Reģionālās statistikas rezultātus iedala atbilstoši NACE 2. red. divciparu līmenim (nodaļām) un teritoriālo vienību kopējai statistiskajai klasifikācijai, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1059/2003 (1) noteikts nomenklatūras 2. līmenim (turpmāk “NUTS”).

8. IEDAĻA

Rezultātu nosūtīšana

1.

Rezultāti jānosūta 18 mēnešos pēc pārskata perioda kalendārā gada beigām, izņemot par NACE 2. red. 64.11. darbības klasi un NACE 2. red. darbībām, uz kurām attiecas V, VI un VII pielikums. Par NACE 2. red. 64.11. darbības klasi nosūtīšanas termiņš ir 10 mēneši. Par darbībām, uz kurām attiecas V, VI un VII pielikums, nosūtīšanas termiņš ir noteikts šajos pielikumos. Tomēr jautājumu par nosūtīšanas termiņu rezultātiem par darbības klasēm, uz kurām attiecas NACE 2. red. 64.2., 64.3. un 64.9. grupa un 66. nodaļa, izlemj saskaņā ar šīs regulas 12. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

2.

Valstu provizoriskos rezultātus vai aprēķinus par uzņēmumu statistiku, kas apkopota par turpmāk uzskaitītajiem raksturlielumiem, nosūta 10 mēnešos pēc pārskata perioda kalendārā gada beigām, izņemot par NACE 2. red. 64. un 65. nodaļu:

Kods

Nosaukums

Grāmatvedības dati

12 11 0

Apgrozījums

Dati par nodarbinātību

16 11 0

Nodarbināto personu skaits

3. Šie provizoriskie rezultāti vai aprēķini jāiedala atbilstoši NACE 2. red. trīsciparu līmenim (grupai). Attiecībā NACE 2. red. 66. nodaļu jautājumu par provizorisko rezultātu vai aprēķinu nosūtīšanu izlemj saskaņā ar 12. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

9. IEDAĻA

Darbību iedalījums

1.

Lai varētu apkopot Kopienas statistiku, no 2008. pārskata gada dalībvalstis nosūta valstu rezultātu sastāvdaļas, kas iedalītas klasēs atbilstoši NACE 2. red. B līdz N sadaļai un 95. nodaļai.

2.

Neskarot 2. panta 1. punktu, dalībvalstis nosūta Komisijai uzņēmējdarbības strukturālo statistiku par 2008. kalendāro gadu saskaņā gan ar NACE 1.1. red., gan NACE 2. red.

3. Raksturlielumu sarakstu, kas jānosūta, izmantojot NACE 1.1. red. klasifikāciju, un rezultātu sagatavošanas detaļas nosaka saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.

10. IEDAĻA

Ziņojumi un ievadpētījumi

1.

Komisija organizē virkni ievadpētījumu par NACE 2. red. P līdz R sadaļas un S sadaļas 94. un 96. nodaļas darbībām, lai pārbaudītu, vai ar šīm sadaļām iespējams aptvert visas tirgus un ārpustirgus darbības.

2.

Komisija organizē ievadpētījumus par raksturlielumiem, kas attiecas uz finanšu kontiem un nemateriāliem ieguldījumiem, ražošanas sistēmas organizācijas veidiem, kā arī par uzņēmējdarbības strukturālās statistikas un darba tirgus un produktivitātes statistikas salīdzināmību. Šos ievadpētījumus pielāgos nozaru specifikai.

11. IEDAĻA

Pārejas periods

Atbilstoši statiskas apkopošanai par raksturlielumiem 12 17 0, 13 13 1 un 16 14 0 pārejas periods nepārsniedz divus gadus pēc pirmā pārskata gada (2008), kas minēts 5. iedaļā.


(1)  OV L 154, 21.6.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 105/2007 (OV L 39, 10.2.2007., 1. lpp.).


II PIELIKUMS

SĪKI IZSTRĀDĀTS MODULIS RŪPNIECĪBAS STRUKTURĀLAJAI STATISTIKAI

1. IEDAĻA

Mērķis

Šā pielikuma mērķis ir izveidot vienotu sistēmu, lai vāktu, apkopotu, nosūtītu un novērtētu Kopienas statistiku par rūpniecības nozares struktūru, darbībām, konkurētspēju un darbības sekmēm.

2. IEDAĻA

Darbības joma

Apkopojamā statistika attiecas uz 1. panta a) līdz e) punktā minētajām jomām, jo īpaši uz:

galveno statistikas kopumu sīki izstrādātai rūpniecisko darbību struktūras, darbības, konkurētspējas un darbības rādītāju analīzei,

turpmāku statistikas kopumu īpašu objektu izpētei.

3. IEDAĻA

Piemērošanas joma

Statistika jāapkopo par visām darbībām, kuru klasifikācija ietilpst NACE 2. red. B, C, D un E sadaļā. Šīs sadaļas ietver ieguves rūpniecību un karjeru izstrādi (B), apstrādes rūpniecību (C), elektroenerģiju, gāzes apgādi, siltumapgādi un gaisa kondicionēšanu (D) un ūdensapgādi, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošanu un sanāciju (E). Uzņēmumu statistika attieksies uz visu uzņēmumu populāciju, kas pēc to pamatdarbības klasifikācijas ietilpst B, C, D un E sadaļā.

4. IEDAĻA

Raksturlielumi

1.

Turpmāk iekļautajos raksturlielumu un statistikas sarakstos norādīts statistikas vienības veids, par kuru jāapkopo statistika, kā arī norādīts, vai statistika apkopojama katru gadu vai reizi vairākos gados. Slīprakstā norādītā statistika un raksturlielumi ir iekļauti arī kopējā moduļa sarakstos, kas noteikti I pielikumā.

2.

Ikgadējā demogrāfiskā statistika:

Kods

Nosaukums

Struktūras dati

11 11 0

Uzņēmumu skaits

11 21 0

Vietējo vienību skaits

11 31 0

Darbības veida vienību skaits

3.

Uzņēmumu raksturlielumi, par kuriem apkopojama ikgadēja statistika:

Kods

Nosaukums

Piebilde

Grāmatvedības dati

12 11 0

Apgrozījums

12 12 0

Produkcijas vērtība

12 13 0

Bruto segums precēm tālākpārdošanai

12 15 0

Pievienotā vērtība pēc ražošanas faktoru izmaksām

12 17 0

Bruto darbības rezultāts

13 11 0

Kopējie preču un pakalpojumu iepirkumi

13 12 0

Preču un pakalpojumu iepirkumi tālākpārdošanai tādā pašā stāvoklī, kādā tie saņemti

13 13 1

Maksājumi par aģentūru strādniekiem

13 21 3

Izmaiņas vienībā ražotās gatavās produkcijas un nepabeigtās produkcijas krājumos

13 31 0

Personāla izmaksas

13 32 0

Algas

13 33 0

Sociālās nodrošināšanas izmaksas

13 41 1

Maksājumi par ilgtermiņa nomu un preču operatīvo līzingu

Dati, kas attiecas uz kapitāla kontu

15 11 0

Bruto ieguldījumi materiālajos pamatlīdzekļos

15 12 0

Bruto ieguldījumi zemesgabalos

15 13 0

Bruto ieguldījumi esošajās ēkās un konstrukcijās

15 14 0

Bruto ieguldījumi ēku būvniecībā un pārbūvē

15 15 0

Bruto ieguldījumi mašīnās un iekārtās

15 21 0

Kustamu ieguldījumu preču pārdošana

Dati par nodarbinātību

16 11 0

Nodarbināto personu skaits

16 13 0

Darbinieku skaits

16 14 0

Darbinieku skaits, izteikts pilnas slodzes ekvivalenta vienībās

16 15 0

Darbinieku nostrādāto stundu skaits

Apgrozījuma iedalījums pēc darbības veida

18 11 0

Apgrozījums no pamatdarbības atbilstoši NACE 2. red. trīsciparu līmenim

Enerģētikas produktu iepirkumi

20 11 0

Enerģētikas produktu iepirkumi (vērtība)

Nav ietverta D un E sadaļa

Dati par vidi

21 11 0

Ieguldījumi piesārņojuma kontroles iekārtās un uzņēmumos, kā arī īpašās piesārņojuma novēršanas palīgierīcēs (galvenokārt ražošanas cikla noslēguma iekārtās) (1)

 

21 12 0

Ieguldījumi iekārtās un uzņēmumos, kas saistīti ar tīrāku tehnoloģiju (integrēto tehnoloģiju) (1)

 

4.

Uzņēmumu raksturlielumi, par kuriem statistika apkopojama reizi vairākos gados:

Kods

Nosaukums

Dati, kas attiecas uz kapitāla kontu

15 42 0

Bruto ieguldījumi koncesijās, patentos, licencēs, tirdzniecības zīmēs un līdzīga veida tiesībās

15 44 1

Ieguldījumi programmatūras iepirkšanā

Apgrozījuma iedalījums pēc darbības veida

18 12 0

Apgrozījums no rūpnieciskām darbībām

18 15 0

Apgrozījums no pakalpojumu sniegšanas darbībām

18 16 0

Apgrozījums no pirkšanas un tālākpārdošanas tirdzniecības darbībām un no starpniecības darbībām

Dati par vidi

21 14 0

Kopējie kārtējie izdevumi par vides aizsardzību (2)

Apakšuzņēmuma līgumi

23 11 0

Maksājumi apakšuzņēmējiem

5.

Raksturlielumi, par kuriem apkopojama ikgadēja reģionālā statistika:

Kods

Nosaukums

Grāmatvedības dati

13 32 0

Algas

Dati par nodarbinātību

16 11 0

Nodarbināto personu skaits

6.

Darbības veida vienības raksturlielumi, par kuriem apkopojama ikgadēja statistika:

Kods

Nosaukums

Grāmatvedības dati

12 11 0

Apgrozījums

12 12 0

Produkcijas vērtība

13 32 0

Algas

Dati, kas attiecas uz kapitāla kontu

15 11 0

Bruto ieguldījumi materiālajos pamatlīdzekļos

Dati par nodarbinātību

16 11 0

Nodarbināto personu skaits

7.

Par 9. iedaļā uzskaitītajiem raksturlielumiem jāveic ievadpētījumi.

5. IEDAĻA

Pirmais pārskata gads

1.

Pirmais pārskata gads, par kuru jāapkopo ikgadējā statistika, ir 2008. kalendārais gads. Pirmie pārskata gadi, par kuriem statistika jāapkopo reizi vairākos gados, ir minēti turpmāk pie kodiem, kuros raksturlielumi ir uzskaitīti:

Kalendārais gads

Kods

2009

15 42 0 un 15 44 1

2008

18 12 0, 18 15 0, 18 16 0 un 23 11 0

2.

Reizi vairākos gados apkopojamā statistika jāapkopo vismaz reizi piecos gados.

3.

Pirmais pārskata gads, par kuru jāapkopo ikgadējā statistika raksturlielumam 21 14 0, ir 2010. kalendārais gads.

4.

Statistika par raksturlielumu 21 12 0 jāapkopo katru gadu. Statistika par raksturlielumu 21 14 0 jāapkopo ik pēc trim gadiem.

6. IEDAĻA

Ziņojums par statistikas kvalitāti

Būtiskajiem raksturlielumiem dalībvalstis norāda precizitātes līmeni ar ticamības pakāpi līdz 95 %, ko ietver 13. pantā minētajā ziņojumā, ņemot vērā minētā panta piemērošanu katrā dalībvalstī. Būtiskos raksturlielumus nosaka saskaņā ar 12. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

7. IEDAĻA

Rezultātu sagatavošana

1.

Statistikas rezultātus, izņemot raksturlielumiem 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 un 18 16 0, iedala atbilstoši NACE 2. red. četrciparu līmenim (klasei).

Statistikas rezultātus raksturlielumiem 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 un 18 16 0 iedala atbilstoši NACE 2. red. trīsciparu līmenim (grupai).

2.

Dažus rezultātus arī iedala atbilstoši lielumu klasēm un atbilstoši NACE 2. red. trīsciparu līmenim (grupai).

3.

Statistikas rezultātus, kas apkopoti par darbības veida vienībām, iedala atbilstoši NACE 2. red. četrciparu līmenim (klasei).

4.

Reģionālās statistikas rezultātus iedala atbilstoši NACE 2. red. divciparu līmenim (nodaļai) un NUTS 2. līmenim.

5.

Rezultāti par raksturlielumiem 21 11 0, 21 12 0 un 21 14 0 jāiedala atbilstoši NACE 2. red. red. divciparu līmenim (nodaļai).

6.

Rezultāti par raksturlielumiem 21 11 0, 21 12 0 un 21 14 0 jāiedala atbilstoši šādām jomām attiecībā uz apkārtējo vidi: apkārtējā gaisa un klimata aizsardzība, notekūdeņu apsaimniekošana, atkritumu apsaimniekošana un citas vides aizsardzības darbības. Rezultātus par jomām attiecībā uz apkārtējo vidi iedalīs atbilstoši NACE 2. red. divciparu līmenim (nodaļai).

8. IEDAĻA

Rezultātu nosūtīšana

Rezultāti jānosūta 18 mēnešos pēc pārskata perioda kalendārā gada beigām.

Valstu provizoriskos rezultātus vai aprēķinus par 4. iedaļas 3. punktā minēto uzņēmumu statistiku, kas apkopota par turpmāk uzskaitītajiem raksturlielumiem, nosūta 10 mēnešos pēc pārskata perioda kalendārā gada beigām:

Kods

Nosaukums

Struktūras dati

11 11 0

Uzņēmumu skaits

Grāmatvedības dati

12 11 0

Apgrozījums

12 12 0

Produkcijas vērtība

13 11 0

Kopējie preču un pakalpojumu iepirkumi

13 32 0

Algas

15 11 0

Bruto ieguldījumi materiālajos pamatlīdzekļos

Dati par nodarbinātību

16 11 0

Nodarbināto personu skaits

Šos provizoriskos rezultātus iedala atbilstoši NACE 2. red. trīsciparu līmenim (grupai).

9. IEDAĻA

Ziņojumi un ievadpētījumi

Dalībvalstis sniedz Komisijai ziņojumu par šādu turpmāk minēto raksturlielumu rezultātu apkopošanai nepieciešamo datu pieejamību:

Kods

Nosaukums

Piebilde

Dati par vidi

21 11 0

Ieguldījumi piesārņojuma kontroles iekārtās un uzņēmumos, kā arī īpašās piesārņojuma novēršanas palīgierīcēs (galvenokārt ražošanas cikla noslēguma iekārtās)

Īpašs iedalījums par atbilstību Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokolam

21 12 0

Ieguldījumi iekārtās un uzņēmumos, kas saistīti ar tīrāku tehnoloģiju (“integrētā tehnoloģija”)

Īpašs iedalījums par atbilstību Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokolam

21 14 0

Kopējie kārtējie izdevumi par vides aizsardzību

Ar ES vides politikas īstenošanu saistīto izdevumu īpašs sadalījums

Apakšuzņēmuma līgumi

23 12 0

Ieņēmumi no apakšuzņēmuma līgumiem

 

Komisija organizēs virkni ievadpētījumu par šiem raksturlielumiem.

10. IEDAĻA

Pārejas periods

Statiskas apkopošanai par raksturlielumiem 21 12 0 un 21 14 0 pārejas periods beidzas ar 2008. pārskata gadu.


(1)  Ja kopējais apgrozījuma apjoms un nodarbināto personu skaits nodaļā, kas ir iekļauta NACE 2. red. B līdz E sadaļā, dalībvalstī ir mazāks nekā 1 % no Kopienas kopējā apjoma, tad atbilstoši šai regulai nav jāvāc informācija, kas nepieciešama, lai apkopotu statistiku, kura attiecas uz raksturlielumiem 21 11 0 un 21 12 0. Ja tas nepieciešams Kopienas politikas īstenošanai, Komisija var saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru pieprasīt šo datu ad hoc vākšanu.

(2)  Ja kopējais apgrozījuma apjoms un nodarbināto personu skaits nodaļā, kas ir iekļauta NACE 2.red. B līdz E sadaļā, dalībvalstī ir mazāks nekā 1 % no Kopienas kopējā apjoma, tad atbilstoši šai regulai nav jāvāc informācija, kas nepieciešama, lai apkopotu statistiku, kura attiecas uz raksturlielumu 21 14 0. Ja tas nepieciešams Kopienas politikas īstenošanai, Komisija var saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru pieprasīt šo datu ad hoc vākšanu.


III PIELIKUMS

SĪKI IZSTRĀDĀTS MODULIS TIRDZNIECĪBAS STRUKTURĀLAJAI STATISTIKAI

1. IEDAĻA

Mērķis

Šā pielikuma mērķis ir izveidot vienotu sistēmu, lai vāktu, apkopotu, nosūtītu un novērtētu Kopienas statistiku par tirdzniecības nozares struktūru, darbībām, konkurētspēju un darbības sekmēm.

2. IEDAĻA

Darbības joma

Apkopojamā statistika attiecas uz 1. panta a) līdz e) punktā minētajām jomām, jo īpaši uz:

tirdzniecības tīkla struktūru un attīstību,

tirdzniecības darbību un pārdošanas veidiem, kā arī piegādes un pārdošanas modeļiem.

3. IEDAĻA

Piemērošanas joma

1.

Statistika ir jāapkopo par visām darbībām, uz kurām attiecas NACE 2. red. G sadaļa. Šī nozare attiecas uz vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības darbībām, mehānisko transportlīdzekļu un motociklu remontu. Uzņēmumu statistika attiecas uz visu uzņēmumu populāciju, kuru pamatdarbības klasifikācija ietilpst G sadaļā.

2.

Ja kopējais apgrozījums un nodarbināto personu skaits nodaļā, kas ietilpst NACE 2. red. G sadaļā, dalībvalstī parasti ir mazāks par 1 % no Kopienas kopējā apjoma, šajā pielikumā ietvertā informācija, kas nav iekļauta I pielikumā, šīs regulas vajadzībām nav jāvāc.

3.

Ja tas nepieciešams Kopienas politikas īstenošanai, Komisija var saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru pieprasīt 2. punktā minēto datu ad hoc vākšanu.

4. IEDAĻA

Raksturlielumi

1.

Turpmāk iekļautajos raksturlielumu un statistikas sarakstos norādīts statistikas vienības veids, par kuru jāapkopo statistika, kā arī – vai statistika apkopojama katru gadu vai reizi vairākos gados. Slīprakstā norādītā statistika un raksturlielumi ir iekļauti kopējā moduļa sarakstos, kas noteikti I pielikumā.

2.

Ikgadējā demogrāfiskā statistika:

Kods

Nosaukums

Struktūras dati

11 11 0

Uzņēmumu skaits

11 21 0

Vietējo vienību skaits

3.

Uzņēmumu raksturlielumi, par kuriem apkopojama ikgadēja statistika:

Kods

Nosaukums

Grāmatvedības dati

12 11 0

Apgrozījums

12 12 0

Produkcijas vērtība

12 13 0

Bruto segums precēm tālākpārdošanai

12 15 0

Pievienotā vērtība pēc ražošanas faktoru izmaksām

12 17 0

Bruto darbības rezultāts

13 11 0

Kopējie preču un pakalpojumu iepirkumi

13 12 0

Preču un pakalpojumu iepirkumi tālākpārdošanai tādā pašā stāvoklī, kādā tie saņemti

13 13 1

Aģentūras personāla izmaksas

13 21 0

Izmaiņas preču un pakalpojumu krājumos

13 21 1

Izmaiņas iepirkto preču un pakalpojumu krājumos tālākpārdošanai tādā pašā stāvoklī, kādā tie saņemti

13 31 0

Personāla izmaksas

13 32 0

Algas

13 33 0

Sociālās nodrošināšanas izmaksas

Dati, kas attiecas uz kapitāla kontu

15 11 0

Bruto ieguldījumi materiālajos pamatlīdzekļos

15 12 0

Bruto ieguldījumi zemesgabalos

15 13 0

Bruto ieguldījumi esošajās ēkās un konstrukcijās

15 14 0

Bruto ieguldījumi ēku būvniecībā un pārbūvē

15 15 0

Bruto ieguldījumi mašīnās un iekārtās

15 21 0

Kustamu ieguldījumu preču pārdošana

Dati par nodarbinātību

16 11 0

Nodarbināto personu skaits

16 13 0

Darbinieku skaits

16 14 0

Darbinieku skaits, kas izteikts pilnas slodzes ekvivalenta vienībās

4.

Uzņēmumu raksturlielumi, par kuriem statistika apkopojama reizi vairākos gados:

Kods

Nosaukums

Piebilde

 

Ziņas par tirdzniecības veidiem, iedalot pēc uzņēmumiem

Tikai 47. nodaļa

17 32 0

Mazumtirdzniecības veikalu skaits

 

Apgrozījuma iedalījums pēc darbības veida

18 10 0

Apgrozījums no lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejas un rūpnieciskām darbībām

 

18 15 0

Apgrozījums no pakalpojumu sniegšanas darbībām

 

18 16 0

Apgrozījums no tirdzniecības darbībām – pirkšanas un tālākpārdošanas un starpniecības darbībām

 

Apgrozījuma iedalījums pēc produkcijas veida

18 21 0

Apgrozījuma iedalījums pēc produkcijas (saskaņā ar CPA G iedaļu (1))

 

5.

Raksturlielumi, par kuriem katru gadu apkopojama reģionālā statistika:

Kods

Nosaukums

Grāmatvedības dati

13 32 0

Algas

Dati par nodarbinātību

16 11 0

Nodarbināto personu skaits

6.

Raksturlielumi, par kuriem reģionālā statistika apkopojama reizi vairākos gados:

Kods

Nosaukums

Piebilde

Grāmatvedības dati

12 11 0

Apgrozījums

Tikai 45. un 47. nodaļa

Ziņas par tirdzniecības veidiem atbilstoši iedalījumam pēc uzņēmumiem

17 33 1

Tirdzniecības platība

Tikai 47. nodaļa

5. IEDAĻA

Pirmais pārskata gads

1.

Pirmais pārskata gads, par kuru jāapkopo ikgadējā statistika, ir 2008. kalendārais gads. Pirmie pārskata gadi, par kuriem statistika jāapkopo reizi vairākos gados, minēti turpmāk tekstā katrai NACE 2. red. nodaļai, par kuru tiek vākti dati, kā arī reizi vairākos gados apkopojamajai reģionālajai statistikai:

Kalendārais gads

Iedalījums

2012

47. nodaļa

2008

46. nodaļa

2009

Reģionālā statistika

2010

45. nodaļa

2.

Reizi vairākos gados apkopojamā statistika ir jāveic reizi piecos gados.

6. IEDAĻA

Ziņojums par statistikas kvalitāti

Būtiskajiem raksturlielumiem dalībvalstis norāda precizitātes līmeni ar ticamības pakāpi līdz 95 %, ko Komisija ietver 13. pantā minētajā ziņojumā, ņemot vērā minētā panta piemērošanu katrā dalībvalstī. Būtiskos raksturlielumus nosaka saskaņā ar 12. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

7. IEDAĻA

Rezultātu sagatavošana

1.

Lai varētu apkopot kopējo Kopienas statistiku, dalībvalstis nosūta valstu rezultātu sastāvdaļas, kas iedalītas atbilstoši NACE 2. red. klasēm.

2.

Dažus rezultātus arī iedala atbilstoši lielumu klasēm katrai NACE 2. red. grupai.

3.

Reģionālo statistiku iedala atbilstoši NACE 2. red. trīsciparu līmenim (grupai) un NUTS 2. līmenim.

4.

Piemērošanas joma reizi vairākos gados apkopojamajai reģionālajai statistikai atbilst visu to vietējo vienību populācijai, kuru pamatdarbības klasifikācija ietilpst G sadaļā. Tomēr šo aptvērumu var ierobežot, ietverot tikai vietējās vienības, kas atkarīgas no NACE 2. red. G sadaļā klasificētajiem uzņēmumiem, ja šāda populācija aptver vairāk nekā 95 % no kopējās piemērošanas jomas. Šo attiecību aprēķina, izmantojot komercreģistrā pieejamo nodarbinātības raksturlielumu.

8. IEDAĻA

Rezultātu nosūtīšana

1.

Rezultāti jānosūta 18 mēnešos pēc pārskata perioda kalendārā gada beigām.

2.

Valstu provizoriskos rezultātus vai aprēķinus par uzņēmumu statistiku, kas apkopota par turpmāk uzskaitītajiem raksturlielumiem, nosūta 10 mēnešos pēc pārskata perioda kalendārā gada beigām:

Kods

Nosaukums

Grāmatvedības dati

12 11 0

Apgrozījums

Dati par nodarbinātību

16 11 0

Nodarbināto personu skaits

Šos provizoriskos rezultātus iedala atbilstoši NACE 2. red. trīsciparu līmenim (grupai).

9. IEDAĻA

Pārejas periods

Atbilstoši statiskas apkopošanai par raksturlielumiem 13 13 1 un 16 14 0 pārejas periods nepārsniedz divus gadus pēc pirmā pārskata gada (2008), kas minēts 5. iedaļā.


(1)  Padomes Regula (EEK) Nr. 3696/93 (1993. gada 29. oktobris) par statistisko preču klasifikāciju pēc saimniecības nozarēm (CPA) Eiropas Ekonomikas kopienā (OV L 342, 31.12.1993., 1. lpp.). Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003.


IV PIELIKUMS

SĪKI IZSTRĀDĀTS MODULIS BŪVNIECĪBAS STRUKTURĀLAJAI STATISTIKAI

1. IEDAĻA

Mērķis

Šā pielikuma mērķis ir izveidot vienotu sistēmu, lai vāktu, apkopotu, nosūtītu un novērtētu Kopienas statistiku par būvniecības nozares struktūru, darbībām, konkurētspēju un darbības sekmēm.

2. IEDAĻA

Darbības joma

Apkopojamā statistika attiecas uz 1. panta a) līdz e) punktā minētajām jomām, jo īpaši uz:

galveno statistikas kopumu sīki izstrādātai būvniecības darbību struktūras, darbības, konkurētspējas un darbības rādītāju analīzei,

turpmāku statistikas kopumu īpašu objektu izpētei.

3. IEDAĻA

Piemērošanas joma

1.

Statistika ir jāapkopo par visām darbībām, kuru klasifikācija ietilpst NACE 2. red. F sadaļas piemērošanas jomā. Uzņēmumu statistika attieksies uz visu to uzņēmumu populāciju, kuru klasifikācija pēc pamatdarbības ietilpst F sadaļā.

2.

Ja kopējais apgrozījums un nodarbināto personu skaits nodaļā, kas ietilpst NACE 2. red. F sadaļā, dalībvalstī parasti ir mazāks par 1 % no Eiropas Kopienas kopējā apjoma, šajā pielikumā ietvertā informācija, kas nav iekļauta I pielikumā, šīs regulas vajadzībām nav jāvāc.

3.

Ja tas nepieciešams Kopienas politikas īstenošanai, Komisija var saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru pieprasīt 2. punktā minēto datu ad hoc vākšanu.

4. IEDAĻA

Raksturlielumi

1.

Turpmāk iekļautajos raksturlielumu un statistikas sarakstos norādīts statistikas vienības veids, par kuru statistika apkopojama, kā arī – vai statistika apkopojama katru gadu vai reizi vairākos gados. Slīprakstā norādītā statistika un raksturlielumi ir iekļauti arī kopējā moduļa sarakstos, kas noteikti I pielikumā.

2.

Ikgadējā demogrāfiskā statistika:

Kods

Nosaukums

Struktūras dati

11 11 0

Uzņēmumu skaits

11 21 0

Vietējo vienību skaits

3.

Uzņēmumu raksturlielumi, par kuriem apkopojama ikgadēja statistika:

Kods

Nosaukums

Piebilde

Grāmatvedības dati

12 11 0

Apgrozījums

 

12 12 0

Produkcijas vērtība

 

12 13 0

Bruto segums precēm tālākpārdošanai

41. un 42. nodaļa, kā arī 43.1. un 43.9. grupa – nav obligāti

12 15 0

Pievienotā vērtība pēc ražošanas faktoru izmaksām

 

12 17 0

Bruto darbības rezultāts

 

13 11 0

Kopējie preču un pakalpojumu iepirkumi

 

13 12 0

Preču un pakalpojumu iepirkumi tālākpārdošanai tādā pašā stāvoklī, kādā tie saņemti

41. un 42. nodaļa, kā arī 43.1. un 43.9. grupa – nav obligāti

13 13 1

Maksājumi par aģentūru strādniekiem

 

13 21 3

Izmaiņas vienībā ražotās gatavās produkcijas un nepabeigtās produkcijas krājumos

 

13 31 0

Personāla izmaksas

 

13 32 0

Algas

 

13 33 0

Sociālās nodrošināšanas iemaksas

 

13 41 1

Maksājumi par ilgtermiņa nomu un preču operatīvo līzingu

 

Dati, kas attiecas uz kapitāla kontu

15 11 0

Bruto ieguldījumi materiālajos pamatlīdzekļos

 

15 12 0

Bruto ieguldījumi zemesgabalos

 

15 13 0

Bruto ieguldījumi esošajās ēkās un konstrukcijās

 

15 14 0

Bruto ieguldījumi ēku būvniecībā un pārbūvē

 

15 15 0

Bruto ieguldījumi mašīnās un iekārtās

 

15 21 0

Kustamu ieguldījumu preču pārdošana

 

Dati par nodarbinātību

16 11 0

Nodarbināto personu skaits

 

16 13 0

Darbinieku skaits

 

16 14 0

Darbinieku skaits, izteikts pilnas slodzes ekvivalenta vienībās

 

16 15 0

Darbinieku nostrādāto stundu skaits

 

Apgrozījuma iedalījums pēc darbības veida

18 11 0

Apgrozījums no pamatdarbības atbilstoši NACE 2. red. trīsciparu līmenim

 

Enerģētikas produktu iepirkumi

20 11 0

Enerģētikas produktu iepirkumi (vērtība)

 

4.

Uzņēmumu raksturlielumi, par kuriem statistika apkopojama reizi vairākos gados:

Kods

Nosaukums

Piebilde

Dati, kas attiecas uz kapitāla kontu

15 44 1

Ieguldījumi programmatūras iepirkšanā

 

Apgrozījums pēc darbības veida

18 12 1

Apgrozījums no rūpnieciskām darbībām, izņemot būvniecību

 

18 12 2

Apgrozījums no būvniecības darbībām

 

18 15 0

Apgrozījums no pakalpojumu sniegšanas darbībām

 

18 16 0

Tirdzniecības un starpniecības darbību apgrozījums

 

18 31 0

Būvniecības apgrozījums

Tikai 41. un 42. nodaļai, kā arī 43.1. un 43.9. grupai

18 32 0

Inženiertehniskās būvniecības apgrozījums

Tikai 41. un 42. nodaļai, kā arī 43.1. un 43.9. grupai

Apakšuzņēmuma līgumi

23 11 0

Maksājumi apakšuzņēmējiem

 

23 12 0

Ieņēmumi no apakšuzņēmuma līgumiem

 

5.

Raksturlielumi, par kuriem katru gadu apkopojama reģionālā statistika:

Kods

Nosaukums

Grāmatvedības dati

13 32 0

Algas

Dati par nodarbinātību

16 11 0

Nodarbināto personu skaits

6.

Darbības veida vienības raksturlielumi, par kuriem apkopojama ikgadēja statistika:

Kods

Nosaukums

Grāmatvedības dati

12 11 0

Apgrozījums

12 12 0

Produkcijas vērtība

13 32 0

Algas

15 11 0

Bruto ieguldījumi materiālajos pamatlīdzekļos

Dati par nodarbinātību

16 11 0

Nodarbināto personu skaits

5. IEDAĻA

Pirmais pārskata gads

1.

Pirmais pārskata gads, par kuru jāapkopo ikgadējā statistika, ir 2008. kalendārais gads. Pirmie pārskata gadi, par kuriem statistika jāapkopo reizi vairākos gados, ir minēti turpmāk pie kodiem, kuros raksturlielumi ir uzskaitīti:

Kalendārais gads

Kods

2009

15 44 1

2008

18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0, 18 32 0, 23 11 0 un 23 12 0

2.

Reizi vairākos gados apkopojamā statistika jāapkopo vismaz reizi piecos gados.

6. IEDAĻA

Ziņojums par statistikas kvalitāti

Būtiskajiem raksturlielumiem dalībvalstis norāda precizitātes līmeni ar ticamības pakāpi līdz 95 %, ko ietver 13. pantā minētajā ziņojumā, ņemot vērā minētā panta piemērošanu katrā dalībvalstī. Būtiskos raksturlielumus nosaka Komisija saskaņā ar 12. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

7. IEDAĻA

Rezultātu sagatavošana

1.

Statistikas rezultātus, izņemot raksturlielumiem 15 44 1, 18 11 0, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 un 18 32 0, iedala atbilstoši NACE 2. red. četrciparu līmenim (klasei).

Rezultātus raksturlielumiem 15 44 1, 18 11 0, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 un 18 32 0 iedala atbilstoši NACE 2. red. trīsciparu līmenim (klasei).

2.

Dažus rezultātus iedala pēc lielumu klasēm un atbilstoši NACE 2. red. trīsciparu līmenim (grupai).

3.

Statistikas rezultātus, kas apkopoti par darbības veida vienībām, iedala atbilstoši NACE 2. red. četrciparu līmenim (klasei).

4.

Reģionālās statistikas rezultātus iedala atbilstoši NACE 2. red. divciparu līmenim (nodaļām) un NUTS 2. līmenim.

8. IEDAĻA

Rezultātu nosūtīšana

Rezultāti jānosūta 18 mēnešos pēc pārskata perioda kalendārā gada beigām.

Valstu provizoriskos rezultātus vai aprēķinus par uzņēmumu statistiku, kas apkopota par turpmāk uzskaitītajiem raksturlielumiem, nosūta 10 mēnešos pēc pārskata perioda kalendārā gada beigām:

Kods

Nosaukums

Struktūras dati

11 11 0

Uzņēmumu skaits

Grāmatvedības dati

12 11 0

Apgrozījums

12 12 0

Produkcijas vērtība

13 11 0

Kopējie preču un pakalpojumu iepirkumi

13 32 0

Algas

Dati, kas attiecas uz kapitāla kontu

15 11 0

Bruto ieguldījumi materiālajos pamatlīdzekļos

Dati par nodarbinātību

16 11 0

Nodarbināto personu skaits

Šos provizoriskos rezultātus iedala atbilstoši NACE 2. red. trīsciparu līmenim (grupai).

9. IEDAĻA

Pārejas periods

Pārejas periods netiek piemērots.


V PIELIKUMS

SĪKI IZSTRĀDĀTS MODULIS STRUKTURĀLAJAI STATISTIKAI APDROŠINĀŠANAS JOMĀ

1. IEDAĻA

Mērķis

Šā pielikuma mērķis ir izveidot vienotu sistēmu, lai vāktu, apkopotu, nosūtītu un novērtētu Kopienas statistiku par apdrošināšanas pakalpojumu struktūru, darbību, konkurētspēju un darbības sekmēm. Šajā modulī ir ietverts sīki izstrādāts to raksturlielumu saraksts, pēc kuriem apkopot statistiku, lai papildinātu zināšanas par apdrošināšanas nozares attīstību valstu, Kopienas un starptautiskā līmenī.

2. IEDAĻA

Darbības joma

Apkopojamā statistika attiecas uz 1. panta a), b) un c) punktā minētajām jomām, jo īpaši uz:

apdrošināšanas uzņēmumu struktūras, darbības, konkurētspējas un ražīguma precīzu analīzi,

visu darījumu un darījumu ar katru produktu attīstību un sadalījumu, klientu struktūru, starptautisko darbību, nodarbinātību, ieguldījumiem, kapitālu un rezervēm, kā arī tehniskajām rezervēm.

3. IEDAĻA

Piemērošanas joma

1.

Šo statistiku apkopo par visām NACE 2. red. 65. nodaļas darbībām, izņemot 65.3. grupu.

2.

Statistiku apkopo par šādiem uzņēmumiem:

visi nedzīvības apdrošināšanas uzņēmumi, kas minēti Direktīvas 91/674/EEK (1) 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā,

visi dzīvības apdrošināšanas uzņēmumi, kas minēti Direktīvas 91/674/EEK 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā,

visi specializētie pārapdrošināšanas uzņēmumi, kas minēti Direktīvas 91/674/EEK 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā,

visi Lloyd’s apdrošinātāji, kas minēti Direktīvas 91/674/EEK 4. pantā,

visi jauktie apdrošināšanas uzņēmumi, kas veic gan dzīvības, gan nedzīvības apdrošināšanu.

3.

Turklāt apdrošināšanas uzņēmumu filiāles, kuras minētas Direktīvas 73/239/EEK (2) un Direktīvas 2002/83/EK (3) III sadaļā un kuru darbība atbildīs 1. punktā minētajām NACE 2. red. grupām, uzskatīs par atbilstīgiem uzņēmumiem, kā noteikts 2. punktā.

4.

Kopienas saskaņotās statistikas vajadzībām dalībvalstis varēs izvēlēties vai ņemt vērā izņēmumus, kas minēti Direktīvas 73/239/EEK 3. pantā un Direktīvas 2002/83/EK 3. panta 2., 3., 5., 6. un 7. punktā.

4. IEDAĻA

Raksturlielumi

1.

Raksturlielumi slīprakstā ir iekļauti arī kopējā moduļa sarakstos, kas noteikti I pielikumā. Tos raksturlielumus un statistiku, kas sniegta 3. punktā minētajā A sarakstā un 4. punktā minētajā B sarakstā, apkopo saskaņā ar 5. iedaļas noteikumiem. Ja raksturlielumus iegūst tieši no gada pārskatiem, atskaites gadu, kas beidzas pārskata gadā, pielīdzina minētajam pārskata gadam.

2.

A un B sarakstā tie raksturlielumi, kas attiecas uz dzīvības apdrošināšanas uzņēmumiem, ir atzīmēti ar ciparu “1”; tie, kas attiecas uz nedzīvības apdrošināšanas uzņēmumiem, – ar ciparu “2”; tie, kas attiecas uz jauktiem apdrošināšanas uzņēmumiem, – ar ciparu “3”; tie, kas attiecas uz specializētajiem pārapdrošināšanas uzņēmumiem, – ar ciparu “4”; tie, kas attiecas uz jaukto apdrošināšanas uzņēmumu dzīvības apdrošināšanas darbību, – ar ciparu “5”; tie, kas attiecas uz jaukto apdrošināšanas uzņēmumu nedzīvības apdrošināšanas darbību (ieskaitot pārapdrošināšanu), – ar ciparu “6”.

3.

A sarakstā ir šāda informācija:

a)

raksturlielumi, kas uzskaitīti Direktīvas 91/674/EEK 6. pantā attiecībā uz dzīvības apdrošināšanas uzņēmumiem, nedzīvības apdrošināšanas uzņēmumiem, jauktiem apdrošināšanas uzņēmumiem un specializētajiem pārapdrošināšanas uzņēmumiem: bilances aktīvu daļa: posteņi C I (atsevišķi norāda zemi un ēkas, ko apdrošināšanas uzņēmums izmanto savai darbībai), C II, C II 1 + C II 3 kā kopsumma, C II 2 + C II 4 kā kopsumma, C III, C III 1, C III 2, C III 3, C III 4, C III 5, C III 6 + C III 7 kā kopsumma, C IV, D; bilances pasīvu daļa: posteņi A, A I, A II + A III + A IV kā kopsumma, B, C 1 a (jauktos uzņēmumos nodala dzīvības un nedzīvības apdrošināšanu), C 2 a (jauktos uzņēmumos nodala dzīvības un nedzīvības apdrošināšanu), C 3 a (jauktos uzņēmumos nodala dzīvības un nedzīvības apdrošināšanu), C 4 a, C 5, C 6 a, D a, G III (konvertējamos aizdevumus nenodala), G IV;

b)

raksturlielumi, kas uzskaitīti Direktīvas 91/674/EEK 34. panta I daļā attiecībā uz nedzīvības apdrošināšanas uzņēmumiem un specializētajiem pārapdrošināšanas uzņēmumiem un nedzīvības apdrošināšanu jauktos uzņēmumos: posteņi 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 2, 4 a aa, 4 a bb, 4 b aa, 4 b bb, 7 (bruto summa), 7 d, 9, 10 (nodala bruto un neto summu);

c)

raksturlielumi, kas uzskaitīti Direktīvas 91/674/EEK 34. panta II daļā attiecībā uz dzīvības apdrošināšanas uzņēmumiem un dzīvības apdrošināšanu jauktos uzņēmumos: posteņi 1 a, 1 b, 1 c (nodala bruto summu un pārapdrošinātāja daļu), 2, 3, 5 a aa, 5 a bb, 5 b aa, 5 b bb, 6 a aa, 6 a bb, 8 (bruto summa), 8 d, 9, 10, 12, 13 (nodala bruto un neto summu);

d)

raksturlielumi, kas uzskaitīti Direktīvas 91/674/EEK 34. panta III daļā attiecībā uz dzīvības apdrošināšanas uzņēmumiem, nedzīvības apdrošināšanas uzņēmumiem, jauktiem apdrošināšanas uzņēmumiem un speciālās pārapdrošināšanas uzņēmumiem: posteņi 3, 4 (tikai dzīvības apdrošināšanas un jauktiem uzņēmumiem), 5, 6 (tikai nedzīvības apdrošināšanas uzņēmumiem, jauktiem apdrošināšanas uzņēmumiem un specializētiem pārapdrošināšanas uzņēmumiem), 7, 8, 9 + 14 + 15 kā kopsumma, 10 (pirms nodokļiem), 13, 16;

e)

raksturlielumi, kas minēti Direktīvas 91/674/EEK 63. pantā,

attiecībā uz dzīvības un nedzīvības apdrošināšanas uzņēmumiem un jaukto uzņēmumu nedzīvības apdrošināšanu: bruto parakstītās tiešās apdrošināšanas prēmijas pa CPA (apakš)kategorijām (piecciparu līmenī un apakškategorijās 66.03.21, 66.03.22),

attiecībā uz nedzīvības apdrošināšanas uzņēmumiem un jaukto uzņēmumu nedzīvības apdrošināšanu: iegūtie bruto prasījumi, tiešās apdrošināšanas, bruto darbības izmaksas, tiešo darbību un pārapdrošināšanas bilance, tiešās apdrošināšanas, visi raksturlielumi pa CPA (apakš)kategorijām (piecciparu līmenī un apakškategorijās 66.03.21, 66.03.22),

attiecībā uz dzīvības apdrošināšanas uzņēmumiem un jaukto uzņēmumu dzīvības apdrošināšanu: bruto parakstītās tiešās prēmijas, iedalot tā, kā norādīts minētā panta II daļas 1. pozīcijā;

f)

raksturlielumi, kas uzskaitīti Direktīvas 91/674/EEK 64. pantā attiecībā uz dzīvības, jauktiem un specializētajiem pārapdrošināšanas uzņēmumiem: komisijas maksa par tiešās apdrošināšanas darījumiem (neskaitot specializētos pārapdrošināšanas uzņēmumus) un par visu apdrošināšanas darbību;

g)

papildu raksturlielumi uzskaitīti turpmāk:

Kods

Nosaukums

Uzņēmumi/attiecīgā darbība

Struktūras dati

11 11 0

Uzņēmumu skaits

(1, 2, 3, 4)

11 11 1

Uzņēmumu skaits, iedalīts pēc juridiskā statusa

(1, 2, 3, 4)

11 11 2

Uzņēmumu skaits, iedalīts pēc bruto parakstīto prēmiju lieluma kategorijām

(1, 2, 3)

11 11 3

Uzņēmumu skaits, iedalīts pēc bruto tehnisko rezervju lielumu kategorijām

(1)

11 11 5

Uzņēmumu skaits, iedalīts pēc mātesuzņēmuma atrašanās valsts

(1, 2, 3, 4)

11 41 0

Citās valstīs izvietotu filiāļu kopējais skaits un izvietojums

(1, 2, 3)

Grāmatvedības dati/peļņas un zaudējumu pārskata tehniskā daļa

32 11 4

Bruto parakstītās prēmijas, iedalītas pēc juridiskā statusa

(1, 2, 4, 5, 6)

32 11 5

Bruto parakstītās tiešās apdrošināšanas prēmijas, iedalītas pēc mātesuzņēmuma atrašanās valsts

(1, 2, 5, 6)

32 11 6

Bruto akceptētās pārapdrošināšanas prēmijas, parakstītās prēmijas, iedalītas pēc mātesuzņēmuma atrašanās valsts

(1, 2, 4, 6)

32 18 2

Pārapdrošinātāju daļa bruto parakstītajās prēmijās, iedalīta pēc mātesuzņēmuma atrašanās valsts

(1, 2, 4, 5, 6)

32 16 0

Citi posteņi tehniskajos kontos, bruto summa

(1, 2, 4, 5, 6)

32 18 0

Pārapdrošināšanas bilance

(1, 2, 4, 5, 6)

32 18 8

Pārapdrošinātāju daļa pārējo posteņu bruto summā tehniskajos kontos

(1, 2, 4, 5, 6)

Grāmatvedības dati/netehniskā daļa peļņas un zaudējumu pārskatā

32 19 0

Starpiznākums II (tehnisko kontu neto bilance)

(3)

Papildu dati attiecībā uz peļņas un zaudējumu pārskatu

32 61 4

Ārējie izdevumi par precēm un pakalpojumiem

(1, 2, 3, 4)

13 31 0

Personāla izmaksas

(1, 2, 3, 4)

32 61 5

Ārēji un iekšēji prasījumu apkalpošanas izdevumi

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 6

Iegādes izmaksas

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 7

Administratīvie izdevumi

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 8

Bruto citi tehniskie izdevumi

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 9

Ieguldījumu pārvaldības izmaksas

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 1

Ienākumi no līdzdalības procentiem

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 3

Ienākumi no zemes un ēkām

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 4

Ienākumi no citiem ieguldījumiem

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 5

Ieguldījumu atkārtota pārvērtēšana

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 6

Ienākumi no ieguldījumu realizācijas

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 1

Ieguldījumu pārvaldības izmaksas, ieskaitot procentu maksājumus

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 2

Ieguldījumu pārvērtēšana

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 3

Zaudējumi no ieguldījumu realizācijas

(1, 2, 4, 5, 6)

Dati par produktiem pa CPA (apakš)kategorijām

33 12 1

Pārapdrošinātāju daļa bruto parakstītajās tiešajās prēmijās (piecciparu līmenī un apakškategorijās 66.03.21, 66.03.22)

(1, 2, 5, 6)

Starptautiskie dati (izmantojot tiesības veikt uzņēmējdarbību, parakstīto darījumu ģeogrāfiskais sadalījums)

34 31 1

Bruto parakstītās tiešās prēmijas pa CPA kategorijām (piecciparu līmenī) un pa dalībvalstīm

(1, 2, 5, 6)

Starptautiskie dati (izmantojot tiesības brīvi sniegt pakalpojumus, parakstīto darījumu ģeogrāfiskais sadalījums)

34 32 1

Bruto parakstītās tiešās prēmijas pa CPA kategorijām (piecciparu līmenī) un pa dalībvalstīm

(1, 2, 5, 6)

Dati par nodarbinātību

16 11 0

Nodarbināto personu skaits

(1, 2, 3, 4)

Bilances dati (aktīvi/pasīvi)

36 30 0

Bilance, kopā

(1, 2, 3, 4)

37 33 1

Bruto rezerves nenokārtotiem prasījumiem saistībā ar tiešo apdrošināšanu

(2, 6)

37 30 1

Kopējās neto tehniskās rezerves

(1, 2, 3, 4)

4.

B sarakstā ir šāda informācija:

a)

raksturlielumi, kas uzskaitīti Direktīvas 91/674/EEK 34. panta I daļā attiecībā uz nedzīvības apdrošināšanas uzņēmumiem un specializētajiem pārapdrošināšanas uzņēmumiem un nedzīvības apdrošināšanu jauktos uzņēmumos: posteņi 3, 5, 6, 8;

b)

raksturlielumi, kas uzskaitīti Direktīvas 91/674/EEK 34. panta II daļā attiecībā uz dzīvības apdrošināšanas uzņēmumiem un dzīvības apdrošināšanu jauktos uzņēmumos: posteņi 4, 6 b, 7, 11;

c)

raksturlielumi, kas minēti Direktīvas 91/674/EEK 63. pantā attiecībā uz dzīvības un nedzīvības apdrošināšanas uzņēmumiem un dzīvības un nedzīvības apdrošināšanu jauktos uzņēmumos: bruto parakstīto tiešo prēmiju ģeogrāfiskais sadalījums pa dalībvalstīm, kurās ir uzņēmuma galvenais birojs, pārējām dalībvalstīm, pārējām EEZ valstīm, Šveici, ASV, Japānu vai citām trešām valstīm;

d)

papildu raksturlielumi uzskaitīti turpmāk:

Kods

Nosaukums

Uzņēmumi/attiecīgā darbība

Piezīmes

Grāmatvedības dati/peļņas un zaudējumu pārskata tehniskā daļa

32 13 2

Bruto izmantotie līdzekļi kārtējā atskaites gadā prasījumu apmierināšanai

(2, 4, 6)

 

Starptautiskās darbības (vispārīgi)

34 12 0

Bruto akceptēto parakstīto pārapdrošināšanas prēmiju ģeogrāfisks iedalījums

(1, 2, 4, 5, 6)

 

34 13 0

Pārapdrošinātāju daļas bruto parakstītajās prēmijās ģeogrāfisks iedalījums

(1, 2, 4, 5, 6)

 

Bilances dati (aktīvi/pasīvi)

36 11 2

Zeme un ēkas (pašreizējā vērtība)

(1, 2, 3, 4)

 

36 12 3

Ieguldījumi radniecīgos uzņēmumos un līdzdalības procenti (pašreizējā vērtība)

(1, 2, 3, 4)

 

36 13 8

Citi finanšu ieguldījumi (pašreizējā vērtība)

(1, 2, 3, 4)

 

36 21 0

Ieguldījumi par labu dzīvības apdrošināšanas ņēmējiem, kuri nes ieguldījumu risku – zeme un ēkas

(1, 3)

 

36 22 0

Ieguldījumi par labu dzīvības apdrošināšanas ņēmējiem, kuri nes ieguldījumu risku – citi finanšu ieguldījumi

(1, 3)

 

37 10 1

Kapitāls un rezerves, iedalītas pēc juridiskā statusa

(1, 2, 3, 4)

 

37 33 3

Bruto rezerve nenokārtotiem prasījumiem tiešajā apdrošināšanā pa CPA (apakš)kategorijām (piecciparu līmenī) un apakškategorijās 66.03.21, 66.03.22

(2, 6)

 

Citi dati

39 10 0

To līgumu skaits, kas atskaites gada beigās nav nokārtoti un kas saistīti ar visiem individuālās tiešās dzīvības apdrošināšanas līgumiem, šādās CPA (apakš)kategorijās: 66.01.1, 66.03.1, 66.03.4 un 66.03.5

(1, 2, 5, 6)

 

39 20 0

Atskaites gada beigās tieši apdrošināto personu skaits visos kolektīvos dzīvības apdrošināšanas līgumos un CPA apakškategorijā 66.03.1

(1, 2, 5, 6)

 

39 30 0

Atskaites gada beigās tieši apdrošināto transportlīdzekļu skaits CPA apakškategorijā 66.03.2

(2, 6)

Nav obligāts

39 40 0

Bruto tiešā apdrošinājuma summa atskaites gada beigās CPA apakškategorijās 66.01.1 un 66.01.4

(1, 5)

Nav obligāts

39 50 0

Atskaites gada laikā iestājušies tiešās apdrošināšanas gadījumi CPA apakškategorijā 66.03.2

(2, 6)

Nav obligāts

5. IEDAĻA

Pirmais pārskata gads

Pirmais pārskata gads, par kuru jāapkopo ikgadējā statistika, ir 2008. kalendārais gads.

6. IEDAĻA

Rezultātu sagatavošana

Rezultātus iedala atbilstoši NACE 2. red. četrciparu līmenim (klasei).

7. IEDAĻA

Rezultātu iesūtīšana

Iepriekš 3. iedaļā minētie uzņēmumi rezultātus iesūta 12 mēnešos pēc pārskata gada beigām, izņemot specializētos pārapdrošināšanas uzņēmumus, kuri rezultātus iesūta 18 mēnešos pēc pārskata gada beigām.

8. IEDAĻA

Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju uzraudzītāju komiteja

Komisija informēs Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju komiteju, kas izveidota saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2004/9/EK (4), par šā moduļa ieviešanu par korektīviem ekonomiskās un tehniskās attīstības pasākumiem attiecībā uz datu vākšanu un statistisko apstrādi un rezultātu apstrādi un iesūtīšanu, ko tā pieņem saskaņā ar 12. pantu.

9. IEDAĻA

Pārejas periods

Pārejas periods netiek piemērots.


(1)  Padomes Direktīva 91/674/EEK (1991. gada 19. decembris) par apdrošināšanas uzņēmumu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem (OV L 374, 31.12.1991., 7. lpp.). Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/46/EK (OV L 224, 16.8.2006., 1. lpp.).

(2)  Padomes Pirmā direktīva 73/239/EEK (1973. gada 24. jūlijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz uzņēmējdarbības sākšanu un veikšanu tiešās apdrošināšanas nozarē, kas nav dzīvības apdrošināšana (OV L 228, 16.8.1973., 3. lpp.). Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/68/EK (OV L 323, 9.12.2005., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/83/EK (2002. gada 5. novembris) par dzīvības apdrošināšanu (OV L 345, 19.12.2002., 1. lpp.). Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2007/44/EK (OV L 247, 21.9.2007., 1. lpp.).

(4)  OV L 3, 7.1.2004., 34. lpp.


VI PIELIKUMS

SĪKI IZSTRĀDĀTS MODULIS KREDĪTIESTĀŽU STRUKTURĀLAJAI STATISTIKAI

1. IEDAĻA

Mērķis

Šā pielikuma mērķis ir izveidot vienotu sistēmu, lai vāktu, apkopotu, nosūtītu un novērtētu Kopienas statistiku par kredītiestāžu nozares struktūru, darbību, konkurētspēju un darbības sekmēm. Šajā modulī iekļauts sīki izstrādāts to raksturlielumu saraksts, par kuriem jāapkopo statistika, lai paaugstinātu izpratni par kredītiestāžu nozares attīstību valstīs, Kopienā un starptautiskā mērogā.

2. IEDAĻA

Darbības joma

Apkopojamā statistika attiecas uz 1. panta a), b) un c) punktā minētajām jomām, jo īpaši uz:

sīku analīzi par kredītiestāžu struktūru, darbību, konkurētspēju un veikumu,

uzņēmējdarbības attīstību un sadalījumu kopumā un par atsevišķiem produktu veidiem, starptautiskajām darbībām, nodarbinātību, kapitālu un rezervēm un citiem aktīviem un pasīviem.

3. IEDAĻA

Piemērošanas joma

1.

Statistika jāapkopo par to kredītiestāžu darbībām, uz kurām attiecas NACE 2. red. 64.19. un 64.92. klase.

2.

Statistika jāapkopo par visu to kredītiestāžu darbībām, kas minētas 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā un 2. panta 2. punktā Padomes Direktīvā 86/635/EEK (1986. gada 8. decembris) par banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem (1), izņemot centrālās bankas.

3.

Kredītiestāžu filiāles, kuras noteiktas 38. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2006/48/EK (2006. gada 14. jūnijs) par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu (pārstrādāta versija) (2) un uz kuru darbību attiecas NACE 2. red. 64.19. un 64.92. klase, ir jāuzskata par kredītiestādēm, kas minētas 2. punktā.

4. IEDAĻA

Raksturlielumi

Raksturlielumi ir uzskaitīti turpmāk. Slīprakstā norādītie raksturlielumi ir iekļauti arī kopējā moduļa sarakstos, kas noteikti I pielikumā. Ja raksturlielumus iegūst tieši no gada pārskatiem, tad atskaites gadu, kas beidzas pārskata gada laikā, pielīdzina šim pārskata gadam.

Sarakstā ir iekļauti:

a)

raksturlielumi, kas uzskaitīti Direktīvas 86/635/EEK 4. pantā bilances aktīvā: postenis 4; bilances pasīvā: posteņi 2(a) + 2(b) kā apkopots rādītājs, posteņi 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 kā apkopots rādītājs;

b)

raksturlielumi, kas uzskaitīti Direktīvas 86/635/EEK 27. pantā: postenis 2, posteņi 3(a) + 3(b) + 3(c) kā apkopots rādītājs, postenis 3(a), postenis 4, postenis 5, postenis 6, postenis 7, posteņi 8(a) + 8(b) kā apkopots rādītājs, postenis 8(b), postenis 10, posteņi 11 + 12 kā apkopots rādītājs, posteņi 9 + 13 + 14 kā apkopots rādītājs, posteņi 15 + 16 kā apkopots rādītājs, postenis 19, posteņi 15 + 20 + 22 kā apkopots rādītājs, postenis 23;

c)

šādi papildu raksturlielumi:

Kods

Nosaukums

Piebilde

Struktūras dati

11 11 0

Uzņēmumu skaits

 

11 11 1

Uzņēmumu skaits, iedalīts pēc juridiskā statusa

 

11 11 4

Uzņēmumu skaits, iedalot pēc mātesuzņēmuma atrašanās vietas

 

11 11 6

Uzņēmumu skaits, iedalot lieluma klasēs pēc kopsavilkuma bilances

 

11 11 7

Uzņēmumu skaits, iedalot pēc kredītiestāžu kategorijām

 

11 21 0

Vietējo vienību skaits

 

11 41 1

Kopējais filiāļu skaits, kas atrodas ārpus EEZ valstīm

 

11 51 0

Kopējais finanšu meitasuzņēmumu skaits, iedalot pēc atrašanās vietas citās valstīs

 

Grāmatvedības dati: peļņas un zaudējumu pārskats

42 11 0

Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

 

42 11 1

Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi no fiksēta ienākuma vērtspapīriem

 

42 12 1

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas par emitētajiem parāda vērtspapīriem

 

12 12 0

Produkcijas vērtība

 

13 11 0

Kopējie preču un pakalpojumu iepirkumi

 

13 31 0

Personāla izmaksas

 

12 14 0

Pievienotā vērtība pēc pamatcenām

Nav obligāts

12 15 0

Pievienotā vērtība pēc ražošanas faktoru izmaksām

 

15 11 0

Bruto ieguldījumi materiālajos pamatlīdzekļos

 

Grāmatvedības dati: bilance

43 30 0

Kopsavilkuma bilance (kredītiestādes)

 

43 31 0

Kopsavilkuma bilance, iedalot pēc mātesuzņēmuma atrašanās vietas

 

43 32 0

Kopsavilkuma bilance, iedalot pēc juridiskā statusa

 

Dati, iedalot pēc produktu veida

44 11 0

Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi, iedalot (apakš)kategorijās atbilstoši preču statistiskajai klasifikācijai pēc darbības veida (CPA)

Nav obligāts

44 12 0

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas, iedalot (apakš)kategorijās atbilstoši CPA

Nav obligāts

44 13 0

Komisijas naudas ieņēmumi, iedalot (apakš)kategorijās atbilstoši CPA

Nav obligāts

44 14 0

Komisijas naudas izdevumi, iedalot (apakš)kategorijās atbilstoši CPA

Nav obligāts

Dati par iekšējo tirgu un starptautisko darbību

45 11 0

Kopējā EEZ izvietoto filiāļu skaita ģeogrāfiskais iedalījums

 

45 21 0

Procentu ieņēmumu un tamlīdzīgu ieņēmumu ģeogrāfiskais iedalījums

 

45 22 0

Kopsavilkuma bilances ģeogrāfiskais iedalījums

 

45 31 0

Ģeogrāfiskais iedalījums procentu ieņēmumiem un tamlīdzīgiem ieņēmumiem, kas gūti, pateicoties pakalpojumu sniegšanas brīvībai uzņēmējdarbībā (citās EEZ valstīs)

Nav obligāts

45 41 0

Ģeogrāfiskais iedalījums procentu ieņēmumiem un tamlīdzīgiem ieņēmumiem no filiāļu darbības (ārpus EEZ valstīm)

Nav obligāts

45 42 0

Ģeogrāfiskais iedalījums procentu ieņēmumiem un tamlīdzīgiem ieņēmumiem, kas gūti, pateicoties pakalpojumu sniegšanas brīvībai uzņēmējdarbībā (ārpus EEZ valstīm)

Nav obligāts

Dati par nodarbinātību

16 11 0

Nodarbināto personu skaits

 

16 11 1

Nodarbināto personu skaits, iedalot pēc kredītiestāžu kategorijām

 

16 11 2

Nodarbināto sieviešu skaits

 

16 13 0

Darbinieku skaits

 

16 13 6

Darbinieču skaits

 

16 14 0

Darbinieku skaits, izteikts pilnas slodzes ekvivalenta vienībās

 

Citi

47 11 0

Kontu skaits, iedalot (apakš)kategorijās atbilstoši CPA

Nav obligāts

47 12 0

Klientiem izsniegto aizdevumu skaits, iedalot (apakš)kategorijās atbilstoši CPA

Nav obligāts

47 13 0

Kredītiestādēm piederošo bankas automātu skaits

 

d)

raksturlielumi, par kuriem katru gadu apkopojama reģionālā statistika:

Kods

Nosaukums

Piebilde

Struktūras dati

11 21 0

Vietējo vienību skaits

 

Grāmatvedības dati

13 32 0

Algas

Nav obligāts

Dati par nodarbinātību

16 11 0

Nodarbināto personu skaits

 

5. IEDAĻA

Pirmais pārskata gads

Pirmais pārskata gads, par kuru jāapkopo ikgadējā statistika par 4. iedaļā uzskaitītajiem raksturlielumiem, ir 2008. kalendārais gads.

6. IEDAĻA

Rezultātu sagatavošana

1.

Rezultāti jāiedala atbilstoši šādām NACE 2. red. klasēm: atsevišķi 64.19. un 64.92. klasei.

2.

Reģionālās statistikas rezultāti iedalāmi atbilstoši NACE 2. red. četrciparu līmenim (klasēm) un NUTS 1. līmenim.

7. IEDAĻA

Rezultātu nosūtīšana

Rezultātu nosūtīšanas termiņu nosaka saskaņā ar 12. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru, un tas nevar būt ilgāks par 10 mēnešiem pēc pārskata gada beigām.

8. IEDAĻA

Monetārās, finanšu un maksājumu bilances statistikas komiteja

Komisija informē Monetārās, finanšu un maksājumu bilances statistikas komiteju, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 2006/856/EK (3), par šā moduļa īstenošanu un par visiem pasākumiem, kas veikti, lai pielāgotos saimnieciskajai un tehnikas attīstībai attiecībā uz datu vākšanu un statistisko apstrādi, kā arī rezultātu apstrādi un nosūtīšanu.

9. IEDAĻA

Ievadpētījumi

1.

Komisija ierosina dalībvalstīm veikt šādus ievadpētījumus par darbībām, uz kurām attiecas šis pielikums:

a)

informācija par atvasinājumiem un ārpusbilances posteņiem;

b)

informācija par izplatīšanas tīkliem;

c)

informācija, kas nepieciešama, lai iedalītu kredītiestāžu darījumus pēc cenām un apjomiem.

2.

Ievadpētījumi jāveic, lai novērtētu datu ieguves lietderību un iespējamību, ņemot vērā priekšrocības, ko iegūst no datu pieejamības saistībā ar datu vākšanas izmaksām un slogu uzņēmumam.

10. IEDAĻA

Pārejas periods

Pārejas periods netiek piemērots.


(1)  OV L 372, 31.12.1986., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/46/EK.

(2)  OV L 177, 30.6.2006., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2007/44/EK.

(3)  OV L 332, 30.11.2006., 21. lpp.


VII PIELIKUMS

SĪKI IZSTRĀDĀTS MODULIS PENSIJU FONDU STRUKTURĀLAJAI STATISTIKAI

1. IEDAĻA

Mērķis

Šā pielikuma mērķis ir izveidot vienotu sistēmu, lai vāktu, apkopotu, nosūtītu un novērtētu Kopienas statistiku par pensiju fondu nozares struktūru, darbību, konkurētspēju un darbības sekmēm. Šajā modulī iekļauts sīki izstrādāts to raksturlielumu saraksts, par kuriem jāapkopo statistika, lai paaugstinātu izpratni par pensiju fondu nozares attīstību valstīs, Kopienā un starptautiskā mērogā.

2. IEDAĻA

Darbības joma

Apkopojamā statistika attiecas uz 1. panta a), b) un c) punktā minētajām jomām, jo īpaši uz:

sīku analīzi par pensiju fondu struktūru, darbību, konkurētspēju un veikumu,

attīstību un sadalījumu par uzņēmējdarbību kopumā, pensiju fondu dalībnieku modeļiem, starptautiskajām darbībām, nodarbinātību, ieguldījumiem un saistībām.

3. IEDAĻA

Piemērošanas joma

1.

Statistika jāapkopo par visām darbībām, uz kurām attiecas NACE 2. red. 65.3. grupa. Šī grupa attiecas uz autonomu pensiju fondu darbībām.

2.

Daži statistikas dati jāapkopo par uzņēmumiem, kam ir pensiju fondi, kas nav autonomi un kuru darbība tiek veikta kā palīgdarbība.

4. IEDAĻA

Raksturlielumi

1.

Turpmāk iekļautajā raksturlielumu sarakstā attiecīgi norādīts tās statistikas vienības veids, par kuru jāapkopo statistika. Slīprakstā norādītie raksturlielumi ir iekļauti arī kopējā moduļa sarakstos, kas noteikti I pielikumā. Ja raksturlielumi izriet tieši no gada pārskata, tad atskaites gadu, kas beidzas pārskata gada laikā, pielīdzina šim pārskata gadam.

2.

Demogrāfijas un uzņēmējdarbības raksturlielumi, par kuriem jāapkopo ikgadēja statistika (tikai par uzņēmumiem, kam ir autonomi pensiju fondi):

Kods

Nosaukums

Piezīmes

Struktūras dati

11 11 0

Uzņēmumu skaits

 

11 11 8

Uzņēmumu skaits, iedalot pēc ieguldījumu apmēra

 

11 11 9

Uzņēmumu skaits, iedalot pēc dalībnieku lielumu klasēm

 

11 61 0

Pensiju shēmu skaits

Nav obligāts

Grāmatvedības dati: peļņas un zaudējumu (ieņēmumu un izdevumu) pārskats

12 11 0

Apgrozījums

 

48 00 1

Dalībnieku iemaksas pensiju fondā

 

48 00 2

Darba devēju iemaksas pensiju fondā

 

48 00 3

Ienākošie pārskaitījumi

 

48 00 4

Citas iemaksas pensiju fondā

 

48 00 5

Iemaksas pensiju fondā iepriekš noteiktai izmaksu shēmai

 

48 00 6

Iemaksas pensiju fondā iepriekš noteiktai iemaksu shēmai

 

48 00 7

Iemaksas pensiju fondā jauktai shēmai

 

48 01 0

Ieņēmumi no ieguldījumiem (pensiju fondi)

 

48 01 1

Kapitāla pieaugums un samazināšanās

 

48 02 1

Ieņēmumi no apdrošināšanas atlīdzībām

 

48 02 2

Citi ieņēmumi (pensiju fondi)

 

12 12 0

Produkcijas vērtība

 

12 14 0

Pievienotā vērtība pēc pamatcenām

Nav obligāts

12 15 0

Pievienotā vērtība pēc ražošanas faktoru izmaksām

 

48 03 0

Kopējie pensiju izdevumi

 

48 03 1

Regulārie pensiju maksājumi

 

48 03 2

Vienreizēji pensiju maksājumi

 

48 03 3

Izejošie pārskaitījumi

 

48 04 0

Neto izmaiņas tehniskajās rezervēs

 

48 05 0

Apdrošināšanas prēmiju maksājumi

 

48 06 0

Kopējie darbības izdevumi

 

13 11 0

Kopējie preču un pakalpojumu iepirkumi

 

13 31 0

Personāla izmaksas

 

15 11 0

Bruto ieguldījumi materiālajos pamatlīdzekļos

 

48 07 0

Visi nodokļi

 

Bilances dati: aktīvi

48 11 0

Zeme un ēkas (pensiju fondi)

 

48 12 0

Ieguldījumi saistītos uzņēmumos un līdzdalības procenti (pensiju fondi)

 

48 13 0

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

 

48 13 1

Akcijas, ko kotē regulētā tirgū

 

48 13 2

Akcijas, ko kotē regulētā tirgū, kura specializācija ir mazie un vidējie uzņēmumi

 

48 13 3

Akcijas, kuras nav brīvā apgrozībā

 

48 13 4

Citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

 

48 14 0

Vienības vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos

 

48 15 0

Parāda vērtspapīri un citi fiksēta ienākuma vērtspapīri

 

48 15 1

Parāda vērtspapīri un citi fiksēta ienākuma vērtspapīri, ko emitējušas valsts pārvaldes iestādes

Nav obligāts

48 15 2

Citi parāda vērtspapīri un citi fiksēta ienākuma vērtspapīri

Nav obligāts

48 16 0

Līdzdalība ieguldījumu kopfondos (pensiju fondi)

 

48 17 0

Ar hipotēkām nodrošināti aizdevumi un pārējie citur neiekļautie aizdevumi.

 

48 18 0

Citi ieguldījumi

 

48 10 0

Pensiju fondu kopējie ieguldījumi

 

48 10 1

Kopējie ieguldījumi dalībuzņēmumos

 

48 10 4

Kopējie ieguldījumi atbilstoši tirgus vērtībai

 

48 20 0

Pārējie aktīvi

 

Bilances dati: pasīvi

48 30 0

Kapitāls un rezerves

 

48 40 0

Neto tehniskās rezerves (pensiju fondi)

 

48 50 0

Citi pasīvi

 

Dati par iekšējo tirgu un starptautisko darbību

48 61 0

Apgrozījuma ģeogrāfiskais iedalījums

 

48 62 0

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu, iedalot pēc atrašanās vietas

Nav obligāts

48 63 0

Kopējie ieguldījumi, iedalot pēc atrašanās vietas

Nav obligāts

48 64 0

Kopējie ieguldījumi, ko iedala pēc euro un ne euro

 

Dati par nodarbinātību

16 11 0

Nodarbināto personu skaits

 

Citi

48 70 0

Dalībnieku skaits

 

48 70 1

Iepriekš noteiktu izmaksu shēmu dalībnieku skaits

 

48 70 2

Iepriekš noteiktu iemaksu shēmu dalībnieku skaits

 

48 70 3

Jaukto shēmu dalībnieku skaits

 

48 70 4

Aktīvo dalībnieku skaits

 

48 70 5

To dalībnieku skaits, kuri atteikušies no pensiju shēmas, saglabājot iegūtās tiesības

 

48 70 6

Pensionāru skaits

 

3.

Uzņēmējdarbības raksturlielumi, par kuriem jāapkopo ikgadēja statistika (tikai par uzņēmumiem, kam ir pensiju fondi, kas nav autonomi):

Kods

Nosaukums

Piezīmes

Struktūras dati

11 15 0

To uzņēmumu skaits, kuriem ir pensiju fondi, kas nav autonomi

 

Grāmatvedības dati: peļņas un zaudējumu (ieņēmumu un izdevumu) pārskats

48 08 0

Pensiju fondu, kas nav autonomi, apgrozījums

Nav obligāts

5. IEDAĻA

Pirmais pārskata gads

Pirmais pārskata gads, par kuru jāapkopo ikgadējā statistika par 4. iedaļā uzskaitītajiem raksturlielumiem, ir 2008. kalendārais gads.

6. IEDAĻA

Rezultātu sagatavošana

1.

Rezultāti par raksturlielumiem, kas uzskaitīti 4. iedaļas 2. punktā, jāiedala atbilstoši NACE 2. red. četrciparu līmenim (klasei).

2.

Rezultāti par raksturlielumiem, kas uzskaitīti 4. iedaļas 3. punktā, jāiedala atbilstoši NACE 2. red. nodaļas līmenim.

7. IEDAĻA

Rezultātu nosūtīšana

Rezultāti jānosūta 12 mēnešos pēc pārskata gada beigām.

8. IEDAĻA

Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju komiteja

Komisija informē Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju komiteju par šā moduļa īstenošanu un pasākumiem, lai pielāgotu datu vākšanu, to statistisko apstrādi, rezultātu apstrādi un nosūtīšanu atbilstīgi ekonomikas un tehnikas attīstībai.

9. IEDAĻA

Ievadpētījumi

Komisija ierosina dalībvalstīm veikt šādus ievadpētījumus par darbībām, uz kurām attiecas šis pielikums.

1.

Padziļināta informācija par pensiju fondu pārrobežu darbību:

Kods

Nosaukums

Struktūras dati

11 71 0

Uzņēmumu skaits, kam ir dalībnieki citās EEZ valstīs

11 72 0

Uzņēmumu skaits, kam ir aktīvi dalībnieki citās EEZ valstīs

Dati par iekšējo tirgu un starptautisko darbību

48 65 0

Dalībnieku skaita ģeogrāfiskais iedalījums, iedalot pēc dzimuma

48 65 1

Iepriekš noteiktu izmaksu shēmu dalībnieku skaita ģeogrāfiskais iedalījums

48 65 2

Iepriekš noteiktu iemaksu shēmu dalībnieku ģeogrāfiskais iedalījums

48 65 3

Jaukto shēmu dalībnieku skaita ģeogrāfiskais iedalījums

48 65 4

Aktīvo dalībnieku skaita ģeogrāfiskais iedalījums

48 65 5

To dalībnieku skaita ģeogrāfiskais iedalījums, kas atteikušies no pensiju shēmas, saglabājot iegūtās tiesības

48 65 6

Pensionāru skaita ģeogrāfiskais iedalījums

48 65 7

To personu skaita ģeogrāfiskais iedalījums, kas saņem atvasināto pensiju

Citi dati

48 70 7

Dalībnieču skaits

2.

Papildu informācija par pensiju fondiem, kas nav autonomi:

Kods

Nosaukums

Struktūras dati

11 15 1

Uzņēmumu skaits, kuriem ir pensiju fondi, kas nav autonomi, iedalot pēc dalībnieku lielumu klasēm

Bilances dati: pasīvi

48 40 1

Pensiju fondu, kas nav autonomi, neto tehniskās rezerves

Citi dati

48 72 0

Pensiju fondu, kas nav autonomi, dalībnieku skaits

Dati par iekšējo tirgu un starptautisko darbību

48 66 1

Pensiju fondu, kas nav autonomi, aktīvo dalībnieku skaita ģeogrāfiskais iedalījums

48 66 2

Pensiju fondu, kas nav autonomi, to dalībnieku skaita ģeogrāfiskais iedalījums, kas atteikušies no pensiju shēmas, saglabājot iegūtās tiesības

48 66 3

To pensionāru skaita ģeogrāfiskais iedalījums, kas saņem pensijas no pensiju fondiem, kas nav autonomi

48 66 4

To personu skaita ģeogrāfiskais iedalījums, kas saņem atvasinātās pensijas no pensiju fondiem, kas nav autonomi

Grāmatvedības dati: peļņas un zaudējumu (ieņēmumu un izdevumu) pārskats

48 09 0

Pensiju fondu, kas nav autonomi, pensijas maksājumi

3.

Informācija par atvasinājumiem un ārpusbilances posteņiem.

Ievadpētījumus veic, lai novērtētu datu ieguves lietderību un iespējamību, ņemot vērā priekšrocības, ko iegūst no datu pieejamības saistībā ar datu vākšanas izmaksām un slogu uzņēmumam.

10. IEDAĻA

Pārejas periods

Pārejas periods netiek piemērots.


VIII PIELIKUMS

SĪKI IZSTRĀDĀTS MODULIS UZŅĒMĒJDARBĪBAS PAKALPOJUMU STRUKTURĀLAJAI STATISTIKAI

1. IEDAĻA

Mērķis

Šā pielikuma mērķis ir izveidot vienotu sistēmu, lai vāktu, apkopotu, nosūtītu un novērtētu Kopienas statistiku par uzņēmējdarbības pakalpojumu nozares struktūru, darbību, konkurētspēju un darbības sekmēm.

2. IEDAĻA

Darbības joma

Apkopojamā statistika attiecas uz 1. panta a) līdz d) un f) punktā minētajām jomām, jo īpaši uz raksturlielumu sarakstu, lai sīki analizētu uzņēmējdarbības pakalpojumu struktūru, darbību, konkurētspēju un darbības rādītājus.

3. IEDAĻA

Piemērošanas joma

Statistika tiek apkopota par visām darbībām, kas noteiktas NACE 2. red. 62., 69., 71., 73., 78. nodaļā, kā arī 58.2., 63.1 un 70.2 grupā. Šie sektori ir daļa no izdevējdarbības, informācijas tehnoloģiju pakalpojumu, informācijas pakalpojumu, profesionālajām, zinātniskajām, tehniskajām, kā arī nodarbinātības aktivitātēm. Statistika šajā modulī attiecas uz visu to uzņēmumu populāciju, kuros nodarbina 20 vai vairāk personu, kuru pamatdarbība ir klasificēta iepriekšminētajās nodaļās un grupās. Ne agrāk kā 2011. gadā Komisija var veikt pētījumu par vajadzību un iespējamību mainīt atskaites populācijas minimālo lielumu. Pamatojoties uz šo pētījumu, saskaņā ar 12. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru pieņem pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus attiecībā uz minimālās atsauces vērtības mainīšanu.

4. IEDAĻA

Raksturlielumi

1.

Turpmāk iekļautajā sarakstā norādīti raksturlielumi, par kuriem statistika jāapkopo reizi vienā vai divos gados. Statistika un raksturlielumi slīprakstā ir iekļauti kopējā moduļa sarakstos, kas noteikti I pielikumā.

2.

Raksturlielumi, par kuriem ikgadēja statistika jāapkopo uzņēmumiem, uz kuriem attiecas NACE 2. red. 62. un 78. nodaļa un 58.2., 63.1., 73.1. grupa:

Kods

Nosaukums

Piebilde

Struktūras dati

11 11 0

Uzņēmumu skaits

 

Apgrozījuma iedalījums pēc produkta veida

12 11 0

Apgrozījuma iedalījums pēc produkcijas veida (saskaņā ar CPA)

Produkcijas veida iedalījumu nosaka saskaņā 12. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru

Informācija par klienta atrašanās vietu

12 11 0

Apgrozījums atkarībā no klienta atrašanās vietas:

Rezidenti

Nerezidenti, tostarp

ES

ārpus ES

 

3.

Raksturlielumi, par kuriem reizi divos gados statistika jāapkopo uzņēmumiem, uz kuriem attiecas NACE 2. red. 69.1., 69.2., 70.2., 71.1., 71.2 un 73.2. grupa:

Kods

Nosaukums

Piebilde

Struktūras dati

11 11 0

Uzņēmumu skaits

 

Apgrozījuma iedalījums pēc produkcijas veida

12 11 0

Apgrozījuma iedalījums pēc produkcijas (saskaņā ar CPA)

Produkcijas veida iedalījumu nosaka saskaņā ar 12. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru

Informācija par klienta atrašanās vietu

12 11 0

Apgrozījums atkarībā no klienta atrašanās vietas:

Rezidenti

Nerezidenti, tostarp

ES

ārpus ES

 

5. IEDAĻA

Pirmais pārskata gads

Pirmais pārskata gads, par kuru jāapkopo ikgadējā statistika par darbībām, uz kurām attiecas NACE 2. red. 62. un 78. nodaļa un 58.2., 63.1. un 73.1. grupa, un par kuru reizi divos gados jāapkopo statistika, uz kuru attiecas NACE 2. red. 69.1., 69.2., un 70.2. grupa, ir 2008. gads. Pirmais pārskata gads, par kuru reizi divos gados jāapkopo statistika par darbībām, uz kurām attiecas NACE 2. red. 71.1. 71.2. un 73.2 grupa, ir 2009. gads.

6. IEDAĻA

Rezultātu sagatavošana

1.

Lai varētu apkopot kopējo Kopienas statistiku, dalībvalstis nosūta valstu rezultātu sastāvdaļas, kas iedalīti atbilstoši NACE 2. red. 62. un 78. nodaļai un 58.2., 63.1., 69.1., 69.2., 70.2., 71.1., 71.2., 73.1. un 73.2. grupai.

2.

Apgrozījuma rezultāti jāiedala arī pēc produkcijas un pēc klientu atrašanās vietas saskaņā ar NACE 2. red. 62. un 78. nodaļu, 58.2., 63.1., 69.1., 69.2., 70.2., 71.1., 71.2., 73.1. un 73.2. grupu.

7. IEDAĻA

Rezultātu nosūtīšana

Rezultāti jānosūta 18 mēnešos pēc pārskata perioda kalendārā gada beigām.

8. IEDAĻA

Pārejas periods

Atbilstoši šajā pielikumā definētajam sīki izstrādātajam modulim pārejas periods nepārsniedz 5. iedaļā minētos trīs gadus pēc pirmajiem pārskata gadiem 4. iedaļā minētās statistikas apkopošanai.


IX PIELIKUMS

SĪKI IZSTRĀDĀTS MODULIS UZŅĒMĒJDARBĪBAS DEMOGRĀFIJAS STRUKTURĀLAJAI STATISTIKAI

1. IEDAĻA

Mērķis

Šā pielikuma mērķis ir izveidot vienotu sistēmu, lai vāktu, apkopotu, nosūtītu un novērtētu Kopienas statistiku par uzņēmējdarbības demogrāfiju.

2. IEDAĻA

Darbības joma

Apkopojamā statistika attiecas uz 1. panta a) līdz f) punktā minētajām jomām, jo īpaši uz raksturlielumu sarakstu, lai sīki analizētu aktīvo uzņēmumu populāciju, uzņēmumu izveidi, likvidēšanu un jaunizveidoto uzņēmumu pastāvēšanas ilgumu, kā arī papildu iedarbību uz uzņēmumu populācijas struktūru, darbību un evolūciju.

3. IEDAĻA

Piemērošanas joma

1.

Statistika jāapkopo par 10. iedaļā uzskaitītajām darbībām.

2.

Par 12. iedaļā uzskaitītajām statistikas vienībām, darbībām un demogrāfijas pasākumiem jāveic ievadpētījumi.

4. IEDAĻA

Definīcijas

Šajā pielikumā piemēro šādas definīcijas:

“pārskata periods” ir gads, kurā novēro aktīvo uzņēmumu populāciju, uzņēmumu izveidi, likvidēšanu un pastāvēšanas ilgumu. Šā pielikuma 5. iedaļā pārskata periods ir “t”.

5. IEDAĻA

Raksturlielumi

1.

Ikgadēja demogrāfijas statistika, kurā statistikas vienība ir uzņēmums, jāapkopo par šādiem raksturlielumiem:

Kods

Nosaukums

Struktūras dati

11 91 0

Aktīvo uzņēmumu populācija laikposmā t

11 92 0

Jaunizveidoto uzņēmumu skaits laikposmā t

11 93 0

Likvidēto uzņēmumu skaits laikposmā t

11 94 1

Jaunizveidoto uzņēmumu skaits laikposmā t-1, kuri vēl pastāv laikposmā t

11 94 2

Jaunizveidoto uzņēmumu skaits laikposmā t-2, kuri vēl pastāv laikposmā t

11 94 3

Jaunizveidoto uzņēmumu skaits laikposmā t-3, kuri vēl pastāv laikposmā t

11 94 4

Jaunizveidoto uzņēmumu skaits laikposmā t-4, kuri vēl pastāv laikposmā t

11 94 5

Jaunizveidoto uzņēmumu skaits laikposmā t-5, kuri vēl pastāv laikposmā t

2.

Raksturlielumi par aktīvo uzņēmumu populāciju, uzņēmumu izveidi, likvidāciju un pastāvēšanas ilgumu, par ko apkopojama ikgadēja statistika:

Kods

Nosaukums

Dati par nodarbinātību

16 91 0

Nodarbināto personu skaits aktīvo uzņēmumu populācijā laikposmā t

16 91 1

Darbinieku skaits aktīvo uzņēmumu populācijā laikposmā t

16 92 0

Nodarbināto personu skaits jaundibināto uzņēmumu populācijā laikposmā t

16 92 1

Darbinieku skaits jaundibināto uzņēmumu populācijā laikposmā t

16 93 0

Nodarbināto personu skaits likvidēto uzņēmumu populācijā laikposmā t

16 93 1

Darbinieku skaits likvidēto uzņēmumu populācijā laikposmā t

16 94 1

Nodarbināto personu skaits laikposmā t-1 to jaunizveidoto uzņēmumu populācijā, kuri vēl pastāv laikposmā t

16 94 2

Nodarbināto personu skaits laikposmā t-2 to jaunizveidoto uzņēmumu populācijā, kuri vēl pastāv laikposmā t

16 94 3

Nodarbināto personu skaits laikposmā t-3 to jaunizveidoto uzņēmumu populācijā, kuri vēl pastāv laikposmā t

16 94 4

Nodarbināto personu skaits laikposmā t-4 to jaunizveidoto uzņēmumu populācijā, kuri vēl pastāv laikposmā t

16 94 5

Nodarbināto personu skaits laikposmā t-5 to jaunizveidoto uzņēmumu populācijā, kuri vēl pastāv laikposmā t

16 95 1

Nodarbināto personu skaits izveidošanas gadā to jaunizveidoto uzņēmumu populācijā, kuri izveidoti laikposmā t-1 un vēl pastāv laikposmā t

16 95 2

Nodarbināto personu skaits izveidošanas gadā to jaunizveidoto uzņēmumu populācijā, kuri izveidoti laikposmā t-2 un vēl pastāv laikposmā t

16 95 3

Nodarbināto personu skaits izveidošanas gadā to jaunizveidoto uzņēmumu populācijā, kuri izveidoti laikposmā t-3 un vēl pastāv laikposmā t

16 95 4

Nodarbināto personu skaits izveidošanas gadā to jaunizveidoto uzņēmumu populācijā, kuri izveidoti laikposmā t-4 un vēl pastāv laikposmā t

16 95 5

Nodarbināto personu skaits izveidošanas gadā to jaunizveidoto uzņēmumu populācijā, kuri izveidoti laikposmā t-5 un vēl pastāv laikposmā t

6. IEDAĻA

Pirmais pārskata gads

Pirmais pārskata gads, par kuru jāapkopo ikgadējā statistika, ir norādīts turpmāk:

Kalendārais gads

Kods

2004

11 91 0, 11 92 0, 11 93 0, 16 91 0, 16 91 1, 16 92 0, 16 92 1, 16 93 0 un 16 93 1

2005

11 94 1, 16 94 1 un 16 95 1

2006

11 94 2, 16 94 2 un 16 95 2

2007

11 94 3, 16 94 3 un 16 95 3

2008

11 94 4, 16 94 4 un 16 95 4

2009

11 94 5, 16 94 5 un 16 95 5

7. IEDAĻA

Ziņojums par statistikas kvalitāti

Dalībvalstis sagatavo ziņojumus par kvalitāti, kuros norāda raksturlielumu 11 91 0 un 16 91 0 salīdzināmību ar raksturlielumiem 11 11 0 un 16 11 0 I pielikumā, kā arī, vajadzības gadījumā, sniegto datu atbilsmi kopējai metodikai, kas noteikta 11. iedaļā minētās rokasgrāmatas ieteikumos.

8. IEDAĻA

Rezultātu sagatavošana

1.

Rezultāti iedalāmi atbilstoši darbību iedalījumam 10. iedaļā.

2.

Daži rezultāti, ko nosaka saskaņā ar 12. panta 3. punktā minēto procedūru, ir jāiedala arī pēc lielumu klasēm atbilstoši 10. iedaļā uzskatītajiem sīki izstrādātajiem datiem, izņemot NACE 2. red. L, M un N sadaļu, kur iedalījums jāveic tikai atbilstoši grupām.

3.

Daži rezultātis, ko nosaka saskaņā ar 12. panta 3. punktā minēto procedūru, ir jāiedala arī pēc juridiskās formas atbilstoši 10. iedaļā uzskatītajam iedalījuma līmenim, izņemot NACE 2. red. L, M un N sadaļu, kur iedalījums jāveic tikai atbilstoši grupām.

9. IEDAĻA

Rezultātu nosūtīšana

Provizoriskie rezultāti attiecībā uz raksturlielumiem par uzņēmumu likvidēšanu (11 93 0, 16 93 0 un 16 93 1) jānosūta 18 mēnešos pēc pārskata perioda kalendārā gada beigām. Šo raksturlielumu pārskatītie rezultāti jānosūta 30 mēnešos pēc tā paša pārskata perioda, t. i., kad likvidēšana ir apstiprinājusies, jo uzņēmums divus gadus nav veicis uzņēmējdarbību. Pārējie rezultāti jānosūta 18 mēnešos pēc pārskata perioda kalendārā gada beigām.

Rezultātus par pārskata gadiem pirms 2008. gada nosūta sešos mēnešos pēc 2008. gada beigām, izņemot pārskatītos rezultātus attiecībā uz likvidētajiem uzņēmumiem (11 93 0, 16 93 0 un 16 93 1) par 2007. pārskata gadu, kurus nosūta 18 mēnešos pēc 2008. gada beigām.

10. IEDAĻA

Darbību iedalījums

1.

Datiem par 2004. līdz 2007. pārskata gadu ir paredzēts turpmāk minētais iedalījums, kas attiecas uz NACE 1.1. red. klasifikāciju:

C iedaļa Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

Lai varētu apkopot Kopienas statistiku, dalībvalstis nosūta valstu rezultātu sastāvdaļas, kas iedalītas atbilstoši NACE 1.1. red. iedaļām.

D iedaļa Rūpniecība

Lai varētu apkopot Kopienas statistiku, dalībvalstis nosūta valstu rezultātu sastāvdaļas, kas iedalītas atbilstoši NACE 1.1. red. apakšiedaļām.

E un F iedaļa Elektroenerģijas, gāzes, ūdens apgāde un būvniecība

Lai varētu apkopot Kopienas statistiku, dalībvalstis nosūta valstu rezultātu sastāvdaļas, kas iedalītas atbilstoši NACE 1.1. red. iedaļām.

G iedaļa Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; mehānisko transportlīdzekļu, motociklu un personisko un mājsaimniecības priekšmetu remonts

Lai varētu apkopot kopējo Kopienas statistiku, dalībvalstis nosūta valstu rezultātu sastāvdaļas, kas iedalītas atbilstoši NACE 1.1. red. kodiem G, 50, 51, 52, 52.1, 52.2, 52.3 + 52.4 + 52.5, 52.6 un 52.7.

H iedaļa Viesnīcas un restorāni

Lai varētu apkopot kopējo Kopienas statistiku, dalībvalstis nosūta valstu rezultātu sastāvdaļas, kas iedalītas atbilstoši NACE 1.1. red. kodiem 55, 55.1 + 55.2 un 55.3 + 55.4 + 55.5.

I iedaļa Transports, glabāšana un sakari

Lai varētu apkopot kopējo Kopienas statistiku, dalībvalstis nosūta valstu rezultātu sastāvdaļas, kas iedalīti atbilstoši NACE 1.1. red. kodiem I, 60, 61, 62, 63, 64, 64.1 un 64.2.

J iedaļa Finanšu starpniecība

Lai varētu apkopot Kopienas statistiku, dalībvalstis nosūta valstu rezultātu sastāvdaļas, kas iedalītas atbilstoši NACE 1.1. red. nodaļām.

K iedaļa Darbības ar nekustamo īpašumu, noma un darījumi

NACE 1.1. red. 74.15. klase neietilpst šā pielikuma darbības jomā. Lai varētu apkopot Kopienas statistiku, dalībvalstis nosūta valstu rezultātu sastāvdaļas, kas iedalītas atbilstoši NACE 1.1. red. klasēm.

2.

Datiem par 2008. un turpmākiem pārskata gadiem ir vajadzīgs turpmāk norādītais darbību iedalījums, atsaucoties uz NACE 2. red. klasifikāciju:

B sadaļa Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

Lai varētu apkopot Kopienas statistiku, dalībvalstis nosūta valstu rezultātu sastāvdaļas, kas iedalītas atbilstoši NACE 2. red. sadaļām.

C sadaļa Apstrādes rūpniecība

Lai varētu apkopot Kopienas statistiku, dalībvalstis nosūta valstu rezultātu sastāvdaļas, kas iedalītas atbilstoši NACE 2. red. kodiem C, 10 + 11 + 12, 13 + 14, 15, 16, 17 + 18, 19, 20 + 21, 22, 23, 24 + 25, 26 + 27, 28, 29 + 30, 31 + 32 un 33.

D, E un F sadaļa Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana; ūdensapgāde, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija; būvniecība

Lai varētu apkopot Kopienas statistiku, dalībvalstis nosūta valstu rezultātu sastāvdaļas, kas iedalītas atbilstoši NACE 2. red. sadaļām.

G sadaļa Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

Lai varētu apkopot Kopienas statistiku, dalībvalstis nosūta valstu rezultātu sastāvdaļas, kas iedalītas atbilstoši NACE 2. red. kodiem G, 45, 46, 47, 47.1, 47.2, 47.3, 47.4 + 47.5 + 47.6 + 47.7, kā arī 48.8 + 48.9.

H un I sadaļa Transports un uzglabāšana; izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi

Lai varētu apkopot Kopienas statistiku, dalībvalstis nosūta valstu rezultātu sastāvdaļas, kas iedalītas atbilstoši NACE 2. red. nodaļām.

J sadaļa Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

Lai varētu apkopot Kopienas statistiku, dalībvalstis nosūta valstu rezultātu sastāvdaļas, kas iedalītas atbilstoši NACE 2. red. nodaļām un atbilstoši NACE 2. red. klasēm 62. nodaļā.

K sadaļa Finanšu un apdrošināšanas darbības

NACE 2. red. 64.2. grupa ir izslēgta no šā pielikuma darbības jomas. Lai varētu apkopot Kopienas statistiku, dalībvalstis nosūta valstu rezultātu sastāvdaļas, kas iedalītas atbilstoši NACE 2. red. nodaļām.

L, M un N sadaļa Operācijas ar nekustamo īpašumu; profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi; administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

Lai varētu apkopot Kopienas statistiku, dalībvalstis nosūta valstu rezultātu sastāvdaļas, kas iedalītas atbilstoši NACE 2. red. klasēm.

Īpaši dati

Lai varētu apkopot Kopienas statistiku par uzņēmējdarbības demogrāfiju informācijas un sakaru tehnoloģijas nozarē, dalībvalstis nosūta informāciju par vairākiem īpašiem NACE 2. red. raksturlielumiem. Šos datus nosaka saskaņā ar 12. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

3.

Tāpat dati par jaundibinātajiem uzņēmumiem 2004., 2005., 2006. un 2007. gadā tiek iesniegti saskaņā ar NACE 2. red. sadalījumu, kā noteikts šīs iedaļas 2. punktā. Tas attiecas arī uz iepriekšminēto pārskata gadu raksturlielumiem 11 92 0, 16 92 0 un 16 92 1. Šie rezultāti tiek iesniegti kopā ar 2008. gada pārskata datiem.

11. IEDAĻA

Ieteikumu rokasgrāmata

Komisija ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm sagatavo un publicē ieteikumu rokasgrāmatu, kur iekļautas papildu pamatnostādnes par Kopienas statistiku, kuras sagatavo saskaņā ar šo pielikumu. Ieteikumu rokasgrāmatu publicē pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

12. IEDAĻA

Ievadpētījumi

Komisija ierosina dalībvalstīm veikt šādus ievadpētījumus par darbībām, uz kurām attiecas šis pielikums:

datu sagatavošana, par statistikas vienību izmantojot vietējo vienību,

datu sagatavošana par citiem demogrāfijas pasākumiem, kas nav uzņēmumu izveide, pastāvēšanas ilgums vai likvidēšana, un

datu sagatavošana saskaņā ar NACE 2. red. P, Q, R un S sadaļu.

Ja Komisija, pamatojoties uz ievadpētījumu izvērtējumu attiecībā uz ārpustirgus darbībām, kuras ir ietvertas M līdz O iedaļā saimniecisko darbību statistiskajā klasifikācijā Eiropas Kopienā (NACE 1.1. red.), uzskata par nepieciešamu paplašināt šīs regulas pašreizējo piemērošanas jomu, tā iesniedz priekšlikums saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru.

13. IEDAĻA

Pārejas periods

Atbilstoši šajā pielikumā definētajam sīki izstrādātajam modulim pārejas periods nepārsniedz četrus gadus pēc pirmajiem pārskata gadiem 6. iedaļā minētās statistikas apkopošanai.


X PIELIKUMS

ATCELTĀS REGULAS UN TO TURPMĀKIE GROZĪJUMI

Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 58/97 (OV L 14, 17.1.1997., 1. lpp.).

Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 410/98 (OV L 52, 21.2.1998., 1. lpp.).

1. pants Komisijas Regulā (EK) Nr. 1614/2002 (OV L 244, 12.9.2002., 7. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2056/2002 (OV L 317, 21.11.2002., 1. lpp.).

III pielikuma 69. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

II pielikuma 11. un 20. pants Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1893/2006 (OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.).


XI PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULA

Regula (EK, Euratom) Nr. 58/97

Šī regula

1. pants

1. pants

2. pants

1. pants

3. pants

2. pants

4. panta 1. punkts

3. panta 1. punkts

4. panta 2. punkts

3. panta 3. punkts

5. pants

3. panta 2. punkts

3. panta 4. punkts

4. pants

6. pants

5. pants

7. pants

6. pants

8. pants

7. pants

9. pants

8. panta 1. un 2. punkts

8. panta 3. punkts

10. pants

9. pants

11. pants

10. pants

12. panta i) līdz x) punkts

11. panta 1. punkts

11. panta 2. punkts

13. pants

12. pants

14. pants

13. pants

15. pants

14. pants

16. pants

15. pants

1. pielikuma 1.–9. iedaļa

I pielikuma 1.–9. iedaļa

1. pielikuma 10. iedaļas 1. un 2. punkts

I pielikuma 10. iedaļas 1. un 2. punkts, ar svītrojumiem

1. pielikuma 10. iedaļas 3. un 4. punkts

1. pielikuma 11. iedaļa

I pielikuma 11. iedaļa

2. pielikums

II pielikums

3. pielikuma 1.–8. iedaļa

III pielikuma 1.–8. iedaļa

3. pielikuma 9. iedaļa

3. pielikuma 10. iedaļa

III pielikuma 9. iedaļa

4. pielikuma 1.–8. iedaļa

IV pielikuma 1.–8. iedaļa

4. pielikuma 9. iedaļa

4. pielikuma 10. iedaļa

IV pielikuma 9. iedaļa

V pielikums

VI pielikums

VII pielikums

VIII pielikums

IX pielikums

X pielikums

XI pielikums


Augša