EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32007R0509

Padomes Regula (EK) Nr. 509/2007 ( 2007. gada 7. maijs ), ar ko izveido daudzgadu plānu jūrasmēļu krājumu ilgtspējīgai izmantošanai Lamanša jūras šauruma rietumu daļā

OV L 122, 11.5.2007., 7./10. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 04 Sējums 009 Lpp. 156 - 159

Dokumenta juridiskais statuss Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 25/03/2019; Atcelts ar 32019R0472

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/509/oj

11.5.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 122/7


PADOMES REGULA (EK) Nr. 509/2007

(2007. gada 7. maijs),

ar ko izveido daudzgadu plānu jūrasmēļu krājumu ilgtspējīgai izmantošanai Lamanša jūras šauruma rietumu daļā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 37. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Starptautiskās jūras pētniecības padomes (ICES) nesen sniegtajā zinātniskajā ieteikumā ir norādīts, ka jūrasmēļu krājumi ICES VIIe rajonā ir pakļauti zvejas izraisītajai mirstībai, kā rezultātā pieaugušo zivju daudzums jūrā ir samazinājies līdz līmenim, no kura krājumi nespēs patstāvīgi atjaunoties ar vairošanos, un tādēļ tiem draud izzušana.

(2)

Jāveic pasākumi, lai izstrādātu daudzgadu zivsaimniecību apsaimniekošanas plānu jūrasmēļu krājumiem Lamanša jūras šauruma rietumu daļā.

(3)

Plāna mērķis ir nodrošināt Lamanša jūras šauruma rietumu daļas jūrasmēļu krājumu tādu izmantošanu, lai radītu ilgtspējīgus saimnieciskus, vides un sociālus apstākļus.

(4)

Lai sasniegtu šo mērķi, Padomes Regulā (EK) Nr. 2371/2002 (2002. gada 20. decembris) par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (2) cita starpā noteikts, ka Kopiena, veicot pasākumus krājumu aizsardzībai un saglabāšanai, piemēro piesardzīgu pieeju, lai nodrošinātu šo resursu ilgtspējīgu izmantošanu un samazinātu zvejas ietekmi uz jūras ekosistēmām. Tā tiecas pakāpeniski īstenot ekosistēmas pieeju zivsaimniecības pārvaldībai un atbalsta efektīvas zvejas darbības saimnieciski stabilā un konkurētspējīgā zivsaimniecības nozarē, nodrošinot pietiekami augstu dzīves līmeni un ņemot vērā patērētāju intereses.

(5)

Lai sasniegtu šo mērķi, ir jāpanāk, lai, samazinot zvejas izraisīto zivju mirstību, Lamanša jūras šauruma rietumu daļas jūrasmēļu krājumi iekļautos drošās bioloģiskās robežās, un krājumi jāpārvalda tā, lai uzturētu to atražošanās spēju un ilgtermiņā nodrošinātu augstu produkcijas līmeni.

(6)

Saskaņā ar Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komitejas (STECF) ieteikumu, zvejas izraisītās zivju mirstības līmenis 0,27 ir savienojams ar augstu produkcijas līmeni ilgtermiņā un nerada lielu risku krājumu atražošanās spēju noplicināšanai.

(7)

Šādu zvejas izraisītās zivju mirstības līmeņa kontroli var panākt, ieviešot piemērotu metodi attiecīgo krājumu kopējās pieļaujamās nozvejas (KPN) līmeņa noteikšanai, kā arī sistēmu, ar kuras palīdzību šo krājumu zvejas piepūli ierobežo tiktāl, lai būtu maz iespēju pārsniegt KPN līmeni.

(8)

Papildus kontroles pasākumiem, kas paredzēti Padomes Regulā (EEK) Nr. 2847/93 (1993. gada 12. oktobris), ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai (3), ir jāiekļauj arī kontroles pasākumi, lai nodrošinātu atbilstību šajā regulā paredzētajiem pasākumiem.

(9)

Sākumposmā – 2007., 2008. un 2009. gadā – daudzgadu plānu uzskata par atjaunošanas plānu un pēc tam par apsaimniekošanas plānu, attiecīgi, Regulas (EK) Nr. 2371/2002 5. un 6. panta nozīmē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I   NODAĻA

PRIEKŠMETS UN MĒRĶIS

1. pants

Priekšmets

1.   Ar šo regulu izveido daudzgadu plānu to jūrasmēļu krājumu ilgtspējīgai izmantošanai, kas dzīvo Lamanša jūras šauruma rietumu daļā (turpmāk – “Lamanša rietumdaļas jūrasmēle”).

2.   Šajā regulā “Lamanša jūras šauruma rietumu daļa” ir jūras apgabals, ko Starptautiskā jūras pētniecības padome (ICES) ir iezīmējusi kā VIIe rajonu.

2. pants

Mērķis

1.   Daudzgadu plāna mērķis ir nodrošināt Lamanša rietumdaļas jūrasmēļu krājumu ilgtspējīgu izmantošanu.

2.   Šo mērķi sasniedz, panākot un uzturot zvejas izraisīto zivju mirstību 0,27 līmenī attiecīgo vecuma grupu krājumiem.

II   NODAĻA

KOPĒJĀ PIEĻAUJAMĀ NOZVEJA

3. pants

Kopējās pieļaujamās nozvejas līmeņa noteikšanas procedūra

1.   Attiecībā uz 2007., 2008. un 2009. gadu Padome katru gadu ar kvalificētu balsu vairākumu un pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu par Lamanša rietumdaļas jūrasmēļu kopējās pieļaujamās nozvejas līmeni (KPN) pieņem lēmumu par nozvejas līmeni, kas saskaņā ar Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komitejas (STECF) zinātnisku novērtējumu ir lielākais:

a)

no tā KPN līmeņa, kura piemērošanas rezultātā zvejas izraisītā zivju mirstība 2007. gadā samazināsies par 20 % salīdzinājumā ar zvejas izraisītās zivju mirstības vidējo rādītāju 2003., 2004. un 2005. gadā saskaņā ar STECF jaunākajiem aprēķiniem;

b)

no tā KPN līmeņa, kura piemērošanas rezultātā tiks sasniegts zvejas izraisītās zivju mirstības līmenis, kas noteikts 2. panta 2. punktā.

2.   Attiecībā uz 2010., 2011. un 2012. gadu Padome katru gadu ar kvalificētu balsu vairākumu un pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu par Lamanša rietumdaļas jūrasmēļu KPN līmeni pieņem lēmumu par nozvejas līmeni, kas saskaņā ar STECF zinātnisku novērtējumu ir lielākais:

a)

no tā KPN līmeņa, kura piemērošanas rezultātā zvejas izraisītā zivju mirstība 2010. gadā samazināsies par 15 % salīdzinājumā ar zvejas izraisītās zivju mirstības vidējo rādītāju 2007., 2008. un 2009. gadā saskaņā ar STECF jaunākajiem aprēķiniem;

b)

no tā KPN līmeņa, kura piemērošanas rezultātā tiks sasniegts zvejas izraisītās zivju mirstības līmenis, kas noteikts 2. panta 2. punktā.

3.   Attiecībā uz 2013. gadu un turpmākajiem gadiem Padome katru gadu ar kvalificētu balsu vairākumu un pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu par Lamanša rietumdaļas jūrasmēļu KPN līmeni pieņem lēmumu par nozvejas līmeni, kura piemērošanas rezultātā – saskaņā ar STECF zinātnisku novērtējumu – tiks sasniegts zvejas izraisītās zivju mirstības līmenis, kas noteikts 2. panta 2. punktā.

4.   Ja STECF sniedz ziņas, ka līdz 2012. gada 31. decembrim nav sasniegts 2. panta 2. punktā noteiktais zvejas izraisītās zivju mirstības līmenis, neatkarīgi no 3. punkta piemēro, mutatis mutandis, 2. punktu attiecībā uz 2013., 2014. un 2015. gadu, un – sākot no 2016. gada – piemēro, mutatis mutandis, 3. punktu.

4. pants

KPN pārmaiņu ierobežojumi

No pirmā šīs regulas piemērošanas gada spēkā ir šādi noteikumi:

a)

ja 3. panta piemērojums izraisītu tik lielu KPN, kas pārsniedz iepriekšējā gada KPN par vairāk nekā 15 %, Padome nosaka tik lielu KPN, kas nepārsniedz attiecīgā gada KPN par vairāk kā 15 %;

b)

ja 3. panta piemērojums izraisītu tik lielu KPN, kas ir par vairāk nekā 15 % mazāka nekā iepriekšējā gada KPN, Padome nosaka tādu KPN, kas nav par vairāk kā 15 % mazāka kā attiecīgā gada KPN.

III   NODAĻA

ZVEJAS PIEPŪLES IEROBEŽOJUMI

5. pants

Zvejas piepūles ierobežošana

1.   Līdztekus šīs regulas II nodaļā minētai KPN izstrādā zvejas piepūles ierobežošanas sistēmu, par pamatu ņemot ģeogrāfiskus apgabalus un zvejas rīku grupas, un ar tām saistītus nosacījumus to zvejas iespēju izmantošanai, kuras norādītas II c pielikumā Padomes Regulai (EK) Nr. 41/2007 (2006. gada 21. decembris), ar ko 2007. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus, kuri piemērojami Kopienas ūdeņos un – attiecībā uz Kopienas kuģiem – ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas ierobežojumi (4).

2.   Padome ar kvalificētu balsu vairākumu un pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, pieņem lēmumu par maksimālo jūrā pavadāmo dienu skaitu zvejas kuģiem, kuri atrodas Lamanša jūras šauruma rietumu daļā un izmanto rāmju traļa zvejas rīkus ar linuma acs izmēru, kas ir vienāds ar vai lielāks par 80 mm, un zvejas kuģiem, kuri atrodas Lamanša jūras šauruma rietumu daļā un izmanto statiskos tīklus ar linuma acs izmēru, kas ir vienāds ar vai mazāks par 220 mm.

3.   Šā panta 2. punktā minēto maksimālo jūrā pavadāmo dienu skaitu pielāgo tādā pašā proporcijā kā zvejas izraisīto zivju mirstības līmeni atbilstīgi 3. pantam.

4.   Neatkarīgi no 3. punkta zvejas piepūli, ko nosaka attiecībā uz 2008. un 2009. gadu, saglabā tajā pašā līmeni, kāds ir noteikts attiecībā uz 2007. gadu.

IV   NODAĻA

KONTROLE, INSPEKCIJAS UN UZRAUDZĪBA

6. pants

Pielaides robeža

Atkāpjoties no 5. panta 2. punkta Regulā (EEK) Nr. 2807/83 (1983. gada 22. septembris), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā reģistrēt informāciju par dalībvalstu veikto zivju nozveju (5), zvejas žurnālā reģistrējamos Lamanša rietumdaļas jūrasmēļu dzīvsvara daudzumu (kilogramos), kuri ir paturēti uz kuģiem, drīkst aprēķināt ar pielaidi līdz 8 %. Ja Kopienas tiesību aktos nav noteikts nekāds pārrēķina koeficients, piemēro tās dalībvalsts pārrēķina koeficientu, ar kuras karogu kuģo attiecīgais kuģis.

7. pants

Iepriekšēja paziņošana

Kopienas zvejas kuģa, kas ir atradies Lamanša jūras šauruma rietumu daļā, kapteinis vai viņa pārstāvis, kurš vēlas pārkraut uz citu kuģi jebkādu jūrasmēļu daudzumu, kas paturēts uz kuģa, vai izkraut jebkuru jūrasmēļu daudzumu kādas trešās valsts ostā vai izkraušanas vietā, vismaz 24 stundas pirms pārkraušanas uz citu kuģi vai izkraušanas trešā valstī, dara zināmu kompetentām kuģa karoga dalībvalsts iestādēm šādu informāciju:

a)

ostas vai nozvejas izkraušanas vietas nosaukumu;

b)

laiku, kad paredzēts ierasties minētajā ostā vai nozvejas izkraušanas vietā;

c)

daudzumu dzīvsvara kilogramos visām sugām, no kurām uz kuģa patur vairāk par 50 kg.

8. pants

Jūrasmēļu atsevišķa novietošana

1.   Uz Kopienas zvejas kuģa ir aizliegts atsevišķā konteinerā turēt jebkādu daudzumu jūrasmēļu, kas sajauktas ar citām jūras organismu sugām.

2.   Kopienas zvejas kuģu kapteiņi sniedz vajadzīgo palīdzību dalībvalstu inspektoriem, lai nodrošinātu, ka ir iespējams salīdzināt zvejas žurnālā uzrādītos daudzumus un uz kuģa paturētās jūrasmēļu nozvejas.

9. pants

Jūrasmēļu pārvadāšana

1.   Dalībvalsts kompetentās iestādes var prasīt, lai Lamanša jūras šauruma rietumu daļā nozvejoto jūrasmēļu jebkādu daudzumu, kas pārsniedz 300 kg un ko pirmoreiz izkrauj šajā dalībvalstī, nosver inspektoru klātbūtnē, pirms to transportē tālāk no ostas, kur tas pirmoreiz izkrauts.

2.   Atkāpjoties no Regulas (EEK) Nr. 2847/93 13. panta, jūrasmēļu daudzumam, kas pārsniedz 300 kg un ko transportē uz vietu, kura nav ne krastā izkraušanas, ne importēšanas vieta, pievieno atbilstīgās deklarācijas eksemplāru, kā paredzēts Regulas (EEK) Nr. 2847/93 8. panta 1. punktā attiecībā uz transportētajiem jūrasmēļu daudzumiem. Regulas (EEK) Nr. 2847/93 13. panta 4. punkta b) apakšpunktā paredzēto atbrīvojumu nepiemēro.

10. pants

Īpašā kontroles programma

Atkāpjoties no Regulas (EEK) Nr. 2847/93 34.c panta 1. punkta, īpašā kontroles un pārbaudes programma attiecīgajiem jūrasmēļu krājumiem var ilgt vairāk nekā divus gadus.

V   NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

11. pants

Pārvaldības pasākumu novērtējums

Trešajā šīs regulas piemērošanas gadā un pēc tam katrā trešajā šīs regulas piemērošanas gadā Komisija lūdz Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komitejai (STECF) zinātniskus ieteikumus par pārvaldības plānā noteikto mērķu sasniegšanu.

Attiecīgā gadījumā Komisija iesaka atbilstīgus pasākumus, un Padome ar kvalificētu balsu vairākumu pieņem lēmumu par alternatīviem pasākumiem, lai sasniegtu 2. pantā izklāstīto mērķi. Padome jo īpaši var – ar kvalificētu balsu vairākumu, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu un apspriedusies ar Eiropas Parlamentu – izdarīt grozījumus attiecībā uz 2. panta 2. punktā noteikto zvejas izraisītās zivju mirstības līmeni.

12. pants

Īpaši apstākļi

Ja STECF pauž uzskatu, ka nārstojošo Lamanša rietumdaļas jūrasmēļu krājumam ir samazināta atražošanās spēja, Padome ar kvalificētu balsu vairākumu un pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu pieņem lēmumu par KPN, kas ir mazāka par 3. un 4. pantā noteikto, un zvejas piepūles kontroles pasākumiem, kas nav paredzēti 5. pantā.

13. pants

Eiropas Zivsaimniecības fonds

Saskaņā ar 3. panta 1. punktu daudzgadu plānu uzskata par atjaunošanas plānu Regulas (EK) Nr. 2371/2002 5. panta nozīmē 2007., 2008. un 2009. gadā un Regulas (EK) Nr. 1198/2006 (6) 21. panta a) apakšpunkta i) punktā noteiktajiem nolūkiem. Pēc tam to uzskata par apsaimniekošanas plānu Regulas (EK) Nr. 2371/2002 6. panta nozīmē un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1198/2006 21. panta a) apakšpunkta iv) punktā noteiktajiem nolūkiem.

14. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 7. maijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

H. SEEHOFER


(1)  OV C 33E, 9.2.2006., 495. lpp.

(2)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.

(3)  OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1967/2006 (OV L 409, 30.12.2006., 11. lpp.).

(4)  OV L 15, 20.1.2007., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 444/2007 (OV L 106, 24.4.2007., 22. lpp.).

(5)  OV L 276, 10.10.1983., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1804/2005 (OV L 290, 4.11.2005., 10. lpp.).

(6)  OV L 223, 15.8.2006., 1. lpp.


Augša