Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0509

Rådets förordning (EG) nr 509/2007 av den 7 maj 2007 om upprättande av en flerårig plan för hållbart utnyttjande av beståndet av tunga i västra delen av Engelska kanalen

OJ L 122, 11.5.2007, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 009 P. 156 - 159

No longer in force, Date of end of validity: 25/03/2019; upphävd genom 32019R0472

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/509/oj

11.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 122/7


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 509/2007

av den 7 maj 2007

om upprättande av en flerårig plan för hållbart utnyttjande av beståndet av tunga i västra delen av Engelska kanalen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Av nyligen framlagda vetenskapliga rekommendationer från Internationella havsforskningsrådet (ICES) framgår det att bestånden av tunga i ICES-område VIIe har utsatts för en fiskedödlighet som har minskat mängden lekmogen fisk i havet i så hög grad att bestånden inte längre fylls på genom fortplantning och att bestånden därför hotas av kollaps.

(2)

Åtgärder behöver vidtas för att fastställa en flerårig plan för fiskeriförvaltningen av beståndet av tunga i västra delen av Engelska kanalen.

(3)

Målet för planen är att säkerställa att bestånden av tunga i västra delen av Engelska kanalen utnyttjas på ett hållbart sätt i ekonomiskt, miljömässigt och socialt hänseende.

(4)

I rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (2) krävs bland annat att gemenskapen för att nå detta mål skall tillämpa försiktighetsmetoden genom att vidta åtgärder för att skydda och bevara beståndet, arbeta för ett hållbart utnyttjande av dem samt minimera fiskeverksamhetens påverkan på de marina ekosystemen. Den bör sträva efter att gradvis genomföra ett förhållningssätt till fiskeriförvaltningen som grundar sig på ekosystemen och skall bidra till en effektiv fiskeverksamhet inom ramen för en ekonomiskt lönsam och konkurrenskraftig fiskenäring som ger en rimlig levnadsstandard och tar hänsyn till konsumenternas intressen.

(5)

För att detta mål skall kunna uppnås måste beståndet av tunga i västra delen av Engelska kanalen försättas inom säkra biologiska gränser genom att fiskedödligheten minskas, och det måste förvaltas på ett sådant sätt att beståndets förmåga att fortplanta sig bibehålls fullt ut och en hög avkastning på lång sikt ombesörjs.

(6)

Vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen har rekommenderat att en fiskedödlighetsnivå på 0,27 är förenlig med en hög avkastning på lång sikt och en låg risk för att beståndets produktionspotential förbrukas.

(7)

En sådan kontroll över fiskedödligheten kan uppnås genom en lämplig metod för att fastställa totala tillåtna fångstmängder (TAC) och ett system varigenom fiskeansträngningarna i dessa bestånd begränsas till nivåer som innebär att det är osannolikt att de totala tillåtna fångstmängderna överskrids.

(8)

Det krävs ytterligare kontrollåtgärder utöver dem som fastställs i rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (3) för att säkerställa efterlevnad av de åtgärder som föreskrivs i den här förordningen.

(9)

Under den första etappen åren 2007, 2008 och 2009 skall den fleråriga planen anses vara en återhämtningsplan och därefter en förvaltningsplan i den mening som avses i artiklarna 5 och 6 i förordning (EG) nr 2371/2002.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

SYFTE OCH MÅL

Artikel 1

Syfte

1.   Genom denna förordning upprättas en flerårig plan för ett hållbart utnyttjande av det bestånd av tunga som finns i västra delen av Engelska kanalen (nedan kallat ”tunga i västra delen av Engelska kanalen”).

2.   I denna förordning avses med västra delen av Engelska kanalen havsområdet inom område VIIe enligt Internationella havsforskningsrådets indelning.

Artikel 2

Mål

1.   Den fleråriga planen skall säkerställa ett hållbart utnyttjande av beståndet av tunga i västra delen av Engelska kanalen.

2.   Detta mål skall uppnås genom att en fiskedödlighet för beståndet på 0,27 för lämpliga åldersgrupper uppnås och bibehålls.

KAPITEL II

TOTALA TILLÅTNA FÅNGSTMÄNGDER

Artikel 3

Förfarande för fastställande av totala tillåtna fångstmängder

1.   För åren 2007, 2008 och 2009 skall rådet varje år med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen besluta om totala tillåtna fångstmängder (TAC) för tunga i västra delen av Engelska kanalen på den fångstnivå som enligt en vetenskaplig bedömning utförd av vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF) är den högsta av

a)

den TAC vars tillämpning kommer att leda till en 20-procentig minskning av fiskedödligheten 2007 jämförd med den genomsnittliga fiskedödligheten under åren 2003, 2004 och 2005 enligt STECF:s senaste bedömning,

b)

den TAC vars tillämpning kommer att leda till den fiskedödlighet som anges i artikel 2.2.

2.   För åren 2010, 2011 och 2012 skall rådet varje år med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen besluta om TAC:er för tunga i västra delen av Engelska kanalen på den fångstnivå som enligt en vetenskaplig bedömning utförd av STECF är den högsta av

a)

den TAC vars tillämpning kommer att leda till en 15-procentig minskning av fiskedödligheten 2010 jämfört med den genomsnittliga fiskedödligheten under åren 2007, 2008 och 2009 enligt STECF:s senaste bedömning,

b)

den TAC vars tillämpning kommer att leda till den fiskedödlighet som anges i artikel 2.2.

3.   För 2013 och efterföljande år skall rådet årligen med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen besluta om TAC:er för tunga i västra delen av Engelska kanalen på den fångstnivå som enligt en vetenskaplig bedömning utförd av STECF kommer att leda till den fiskedödlighet som anges i artikel 2.2.

4.   Om STECF meddelar att den fiskedödlighet som anges i artikel 2.2 inte har uppnåtts senast den 31 december 2012 skall, trots punkt 3, punkt 2 gälla med nödvändiga ändringar för 2013, 2014 och 2015, och punkt 3 skall gälla med nödvändiga ändringar från och med 2016.

Artikel 4

Begränsningar av TAC-variationer

Från och med det första tillämpningsåret för den här förordningen skall följande bestämmelser gälla:

a)

Om tillämpningen av artikel 3 leder till en TAC som överskrider det föregående årets TAC med mer än 15 %, skall rådet anta en TAC som inte får vara mer än 15 % högre än det årets TAC.

b)

Om tillämpningen av artikel 3 leder till en TAC som understiger det föregående årets TAC med mer än 15 %, skall rådet anta en TAC som inte får vara mer än 15 % lägre än det årets TAC.

KAPITEL III

BEGRÄNSNING AV FISKEANSTRÄNGNINGEN

Artikel 5

Begränsning av ansträngningen

1.   De TAC:er som avses i kapitel II skall kompletteras genom ett system för begränsning av fiskeansträngningen som grundar sig på geografiska områden och typ av fiskeredskap samt de därmed förbundna villkor för utnyttjande av dessa fiskemöjligheter som anges i bilaga IIC till rådets förordning (EG) nr 41/2007 av den 21 december 2006 om fastställande för år 2007 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs (4).

2.   Rådet skall besluta med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen om det högsta antalet dagar till havs för fartyg som finns i västra delen av Engelska kanalen och som använder bomtrålar med en maskstorlek som är minst 80 mm och för fartyg i Engelska kanalen som använder faststående garn med en maskstorlek som är högst 220 mm.

3.   Det högsta antal dagar till havs som avses i punkt 2 skall anpassas i proportion till anpassningen av fiskedödligheten enligt artikel 3.

4.   Trots punkt 3 skall den nivå på fiskeansträngningen som skall fastställas för vart och ett av åren 2008 och 2009 bibehållas på den nivå som har fastställts för 2007.

KAPITEL IV

KONTROLL, INSPEKTION OCH ÖVERVAKNING

Artikel 6

Toleransmarginal

Genom undantag från artikel 5.2 i kommissionens förordning (EEG) nr 2807/83 av den 22 september 1983 om närmare bestämmelser för registrering av uppgifter om medlemsstaternas fångster av fisk (5) skall den tillåtna toleransmarginalen vid uppskattning av de kvantiteter av tunga från västra delen av Engelska kanalen i kilogram levande vikt som förvaras ombord vara 8 % av uppgiften i loggboken. Om inga omräkningskoefficienter fastställs i gemenskapslagstiftningen, skall den omräkningskoefficient tillämpas som antagits av den medlemsstat vars flagg fartyget för.

Artikel 7

Anmälan i förväg

Befälhavaren på ett fiskefartyg från gemenskapen som har befunnit sig i västra delen av Engelska kanalen eller hans företrädare som önskar omlasta en kvantitet tunga som finns ombord, eller som önskar landa en kvantitet tunga i en hamn eller på en landningsplats i ett tredjeland, skall senast 24 timmar före omlastning eller landning i ett tredjeland informera de behöriga myndigheterna i flaggmedlemsstaten om följande:

a)

Hamnens eller landningsplatsen namn.

b)

Uppskattad ankomsttid till hamnen eller landningsplatsen.

c)

Antal kilogram i levande vikt av alla arter av vilka det finns mer än 50 kg ombord.

Artikel 8

Separat förvaring av tunga

1.   Det skall vara förbjudet att ombord på ett fiskefartyg från gemenskapen i någon enskild behållare förvara någon kvantitet av tunga blandad med någon annan art av marina organismer.

2.   Befälhavarna på fiskefartyg från gemenskapen skall bistå medlemsstaternas inspektörer med den hjälp som krävs för att det skall vara möjligt att dubbelkontrollera de kvantiteter som deklareras i loggboken och de fångster av tunga som förvaras ombord.

Artikel 9

Transport av tunga

1.   De behöriga myndigheterna i en medlemsstat får begära att en kvantitet tunga över 300 kg, som har fångats i västra delen av Engelska kanalen och som först landats i den medlemsstaten, vägs i närvaro av kontrollörer innan den transporteras vidare från den hamn där den först landats.

2.   Genom undantag från artikel 13 i förordning (EEG) nr 2847/93 skall kvantiteter över 300 kg av tunga som transporteras någon annanstans än till landnings- eller importplats åtföljas av en kopia av en av de deklarationer som anges i artikel 8.1 i förordning (EEG) nr 2847/93 avseende den transporterade kvantiteten tunga. Undantaget enligt artikel 13.4 b i förordning (EEG) nr 2847/93 skall inte tillämpas.

Artikel 10

Särskilt kontrollprogram

Genom undantag från artikel 34c.1 i förordning (EEG) nr 2847/93 kan det särskilda kontrollprogrammet för de berörda bestånden av tunga pågå längre än två år.

KAPITEL V

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 11

Utvärdering av förvaltningsåtgärderna

Under det tredje tillämpningsåret för denna förordning och därefter vart tredje tillämpningsår för denna förordning skall kommissionen begära vetenskapliga utlåtanden från STECF om graden av framsteg i riktning mot målen i förvaltningsplanen.

Kommissionen skall, vid behov, föreslå lämpliga åtgärder, och rådet skall med kvalificerad majoritet besluta om alternativa åtgärder för att uppnå målet i artikel 2. Särskilt kan rådet genom kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet ändra den nivå på fiskedödligheten som anges i artikel 2.2.

Artikel 12

Särskilda omständigheter

Om STECF meddelar att lekbeståndet av tunga i västra delen av Engelska kanalen har drabbats av nedsatt fortplantningsförmåga, skall rådet med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen besluta om en lägre TAC än den som anges i artiklarna 3 och 4 och andra åtgärder för kontroll av ansträngningen än de som anges i artikel 5.

Artikel 13

Europeiska fiskerifonden

I enlighet med artikel 3.1 skall den fleråriga planen anses vara en återhämtningsplan i den mening som avses i artikel 5 i förordning (EG) nr 2371/2002 under åren 2007, 2008 och 2009, och enligt artikel 21 a i i rådets förordning (EG) nr 1198/2006 (6). Därefter skall den fleråriga planen anses vara en förvaltningsplan i den mening som avses i artikel 6 i förordning (EG) nr 2371/2002, och enligt artikel 21 a iv i förordning (EG) nr 1198/2006.

Artikel 14

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 maj 2007.

På rådets vägnar

H. SEEHOFER

Ordförande


(1)  EUT C 33 E, 9.2.2006, s. 495.

(2)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(3)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1967/2006 (EUT L 409, 30.12.2006, s. 11. Rättad i EUT L 36, 8.2.2007, s. 6).

(4)  EUT L 15, 20.1.2007, s. 1. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 444/2007 (EUT L 106, 24.4.2007, s. 22).

(5)  EGT L 276, 10.10.1983, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1804/2005 (EUT L 290, 4.11.2005, s. 10).

(6)  EUT L 223, 15.8.2006, s. 1.


Top