EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1895

Nariadenie Komisie (ES) č. 1895/2005 z 18. novembra 2005 o obmedzení používania určitých epoxidových derivátov v materiáloch a predmetoch, ktoré prichádzajú do styku s potravinami (Text s významom pre EHP)

Ú. v. EÚ L 302, 19.11.2005, p. 28–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Ú. v. EÚ L 321M, 21.11.2006, p. 158–162 (MT)

Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1895/oj

19.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 302/28


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1895/2005

z 18. novembra 2005

o obmedzení používania určitých epoxidových derivátov v materiáloch a predmetoch, ktoré prichádzajú do styku s potravinami

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS (1), najmä na jeho článok 5 ods. 1,

po porade s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín,

keďže:

(1)

V záujme zabránenia ohrozenia ľudského zdravia a prekážkam voľného pohybu tovaru sa v smernici Komisie 2002/16/ES z 20. februára 2002 o používaní určitých epoxidových derivátov v materiáloch a výrobkoch, ktoré prichádzajú do styku s potravinami (2), stanovujú špeciálne migračné limity pre 2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propán bis(2,3-epoxypropyl) éter („BADGE“ t. j. Bisfenol-A Diglycidyl Éter), bis(hydroxyfenyl)metán bis(2,3-epoxypropyl)étery („BFDGE“ t. j. Bisfenol-F Diglycidyl Éter) a étery novolac glycidyl („NOGE“) a pre niektoré z ich derivátov.

(2)

V smernici 2002/16/ES sa stanovuje, že použitie a/alebo prítomnosť BFDGE a NOGE môže pretrvávať iba do 31. decembra 2004. V prípade BADGE sa prechodné obdobie predĺžilo do 31. decembra 2005 v očakávaní predloženia nových toxikologických údajov a ich hodnotenia Európskym úradom pre bezpečnosť potravín („úrad“).

(3)

Toxikologické údaje požadované pre BADGE sa predložili. Úrad dospel k záveru, že BADGE, BADGE.H2O a BADGE.2H2O nepredstavujú riziko karcinogénnosti a genotoxicity in vivo, ako aj k záveru, že pre tieto látky je možné stanoviť prípustné denné množstvo TDI 0,15 mg/kg telesnej hmotnosti. Z tohto dôvodu sa môže v prípade BADGE BADGE.H2O a BADGE.2H2O určiť vyšší špeciálny migračný limit SML(T). Pokiaľ ide o chlorohydriny látky BADGE, vzhľadom na absenciu údajov týkajúcich sa genotoxicity in vivo úrad považuje naďalej súčasný špecifický migračný limit 1 mg/kg v potravinách a potravinových náhradách za prípustný.

(4)

Používanie a obchodovanie s materiálmi a predmetmi obsahujúcimi látku BADGE v súlade s daným nariadením sa preto v Spoločenstve povoľuje od 1. januára 2006.

(5)

Toxikologické údaje požadované pre NOGE a BFDGE sa nepredložili v dostatočnom čase, aby úrad mohol pristúpiť k ich hodnoteniu a mohlo sa ďalej pokračovať v ich používaní. Preto sa v súlade so smernicou 2002/16/ES používanie a/alebo prítomnosť BFDGE a NOGE od 1. januára 2005 nepovoľuje. Je však potrebné umožniť odstránenie existujúcich zásob.

(6)

Pre veľké kontajnery sa používanie a/alebo prítomnosť BADGE, NOGE a BFDGE povoľuje. Vzhľadom na vysoký pomer medzi objemom a plochou týchto nádob, na opakované použitie počas ich dlhodobej životnosti znižujúce migráciu a vzhľadom na skutočnosť, že k styku s potravinami obyčajne dochádza pri teplote okolia, existuje predpoklad, že v prípade takýchto kontajnerov nie je potrebné určiť migračný limit pre BADGE, NOGE a BFDGE.

(7)

Podľa článku 16 nariadenia (ES) č. 1935/2004 k materiálom a predmetom, na ktoré sa vzťahujú osobitné opatrenia, sa priloží písomné vyhlásenie o tom, že zodpovedajú príslušným, na ne uplatniteľným predpisom. V smernici 2002/16/ES táto požiadavka ešte nebola zahrnutá. Preto je potrebné zaviesť takúto povinnosť a stanoviť prechodné obdobie.

(8)

So zreteľom na požadované zmeny a doplnenia a v záujme zrozumiteľnosti sa smernica 2002/16/ES nahradí novým nariadením.

(9)

V smernici 2002/16/ES sa stanovuje, že požiadavky týkajúce sa BADGE, BFDGE a NOGE sa neuplatňujú na materiály a predmety, ktoré prišli do styku s potravinami pred 1. marcom 2003. Tieto materiály a predmety sa môžu naďalej uvádzať na trh za predpokladu, že sa na nich uvedie dátum plnenia. Toto obdobie sa môže nahradiť „minimálnym obdobím trvanlivosti“, ako sa ustanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín (3), alebo iným údajom ako číslo druhu požadované v zmysle smernice Rady 89/396/EHS zo 14. júna 1989 o identifikácii alebo rozlíšení druhu, ku ktorému potraviny patria (4), pre potraviny balené v takýchto materiáloch a predmetoch, tak aby sa vytvorila väzba medzi označením a dátumom plnenia spôsobom kedykoľvek umožňujúcim túto identifikáciu.

(10)

Smernica 2002/16/ES by sa preto mala zrušiť.

(11)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa vzťahuje na materiály a predmety, vrátane aktívnych a inteligentných materiálov a predmetov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami podľa článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1935/2004, ktoré sa vyrábajú za použitia jednej alebo viacerých týchto látok alebo ich obsahujú:

a)

2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propán bis(2,3-epoxypropyl) éter, ďalej len „BADGE“ (CAS č. 001675-54-3), a niektoré z jeho derivátov;

b)

bis(hydroxyfenyl) metán bis(2,3-epoxypropyl)étery, ďalej len „BFDGE“ (CAS č. 039817-09-9);

c)

iné étery novolac glycidyl, ďalej len „NOGE“.

2.   Na účely tohto nariadenia „materiály a predmety“ sú:

a)

materiály a výrobky vyrobené z akéhokoľvek typu plastov;

b)

materiály a výrobky potiahnuté povrchovými nátermi; a

c)

lepidlá.

3.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na kontajnery alebo skladovacie cisterny s kapacitou vyššou ako 10 000 litrov alebo na potrubia k nim patriace alebo s nimi spojené, potiahnuté špeciálnymi nátermi uvádzanými ako „trvanlivé nátery“.

Článok 2

BADGE

Z materiálov a predmetov sa nesmú uvoľňovať látky uvedené v prílohe I v množstve presahujúcom limity stanovené v tejto prílohe.

Článok 3

BFDGE

Použitie a/alebo prítomnosť BFDGE pri výrobe materiálov a predmetov sa zakazuje.

Článok 4

NOGE

Použitie a/alebo prítomnosť NOGE pri výrobe materiálov a predmetov sa zakazuje.

Článok 5

Písomné vyhlásenie

V obchodných štádiách iných ako maloobchodných sa k materiálom a predmetom obsahujúcim BADGE a jej derivátom priloží písomné vyhlásenie v súlade s článkom 16 nariadenia (ES) č. 1935/2004.

Na preukázanie tejto zhody musí byť k dispozícii príslušná dokumentácia. Táto dokumentácia je k dispozícií príslušným orgánom na požiadanie.

Článok 6

Prechodné ustanovenia

1.   Články 2, 3 a 4 sa neuplatňujú na materiály a predmety podľa článku 1 ods. 2 písm. b) a c), ktoré prišli do styku s potravinami pred 1. marcom 2003.

2.   Články 3 a 4 sa neuplatňujú na materiály a predmety, ktoré sú v súlade so smernicou 2002/16/ES a ktoré prišli do styku s potravinami pred 1. januárom 2005.

3.   Článok 5 sa neuplatňuje na materiály a predmety podľa článku 1 ods. 2 písm. a), b) a c), ktoré prišli do styku s potravinami pred 1. januárom 2007.

4.   Materiály a predmety podľa odsekov 1, 2 a 3 sa môžu uvádzať na trh za predpokladu, že sa na týchto materiáloch a výrobkoch uvedie dátum plnenia. Dátum plnenia sa môže nahradiť iným údajom, pokiaľ tento údaj umožní identifikáciu dátumu plnenia. Dátum plnenia sa na požiadanie sprístupní príslušným orgánom a každej osobe uplatňujúcej požiadavky uvedené v tomto nariadení.

5.   Odseky 1 až 4 sa uplatňujú bez toho, aby tým boli dotknuté požiadavky smernice 2000/13/ES.

Článok 7

Zrušujúce ustanovenia

Smernica 2002/16/ES sa zrušuje.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na toto nariadenie a ich znenie je v súlade s korelačnou tabuľkou uvedenou v prílohe II.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. novembra 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004, s. 4.

(2)  Ú. v. ES L 51, 22.2.2002, s. 27. Nariadenie zmenené a doplnené smernicou 2004/13/ES (Ú. v. EÚ L 27, 30.1.2004, s. 46).

(3)  Ú. v. ES L 109, 6.5.2000, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2003/89/ES (Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2003, s. 15).

(4)  Ú. v. ES L 186, 30.6.1989, s. 21. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 92/11/EHS (Ú. v. ES L 65, 11.3.1992, s. 32).


PRÍLOHA I

Špecifický migračný limit pre BADGE a určité jeho deriváty

1.   Celková migrácia nasledujúcich látok:

a)

BADGE [= 2,2bis(4-hydroxyfenyl)propán bis(2,3-epoxypropyl) éter] (CAS č. = 001675-54-3);

b)

BADGE.H2O (CAS č. = 076002-91-0);

c)

BADGE.2H2O (CAS č. = 005581-32-8)

nepresiahne nasledujúce limity:

9 mg/kg v potravinách alebo potravinových náhradách, alebo

9 mg/6 dm2 v súlade s prípadmi ustanovenými v článku 7 smernice Komisie 2002/72/EHS (1).

2.   Celková migrácia nasledujúcich látok:

a)

BADGE.HCl (CAS č. = 013836-48-1);

b)

BADGE.2HCl (CAS č. = 004809-35-2);

c)

BADGE.H2O.HCl (CAS č. = 227947-06-0)

nepresiahne nasledujúce limity:

1 mg/kg v potravinách alebo potravinových náhradách, alebo

1 mg/6 dm2 v súlade s prípadmi stanovenými v článku 7 smernice 2002/72/ES.

3.   Migračná skúška sa vykoná v súlade s pravidlami stanovenými v smernici Rady 82/711/EHS (2) a v smernici 2002/72/ES.


(1)  Ú. v. EÚ L 39, 13.2.2003, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 297, 23.10.1982, s. 26.


PRÍLOHA II

Korelačná tabuľka

Smernica 2002/16/ES, zmenená a doplnená smernicou 2004/13/ES

Toto nariadenie

Článok 1

Článok 1

Článok 2

Článok 2

Článok 3

Článok 3

Článok 4

Článok 4

Článok 5

Článok 5

Článok 6

Článok 6

Článok 7

Článok 7

Článok 8

Článok 8

Článok 8

Článok 9

Príloha I

Príloha I

Príloha II

Príloha III

Príloha II


Top