EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32005R1277

Komisijas Regula (EK) Nr. 1277/2005 (2005. gada 27. jūlijs) par īstenošanas noteikumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem un Padomes Regulai (EK) Nr. 111/2005, ar ko izstrādā noteikumus narkotisko vielu prekursoru tirdzniecības starp Kopienu un trešām valstīm uzraudzībai Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 202, 3.8.2005., 7./33. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OV L 287M, 18.10.2006., 246./272. lpp. (MT)

Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (BG, RO, HR)

Dokumenta juridiskais statuss Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 29/06/2015; Atcelts ar 32015R1011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1277/oj

3.8.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 202/7


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1277/2005

(2005. gada 27. jūlijs)

par īstenošanas noteikumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem un Padomes Regulai (EK) Nr. 111/2005, ar ko izstrādā noteikumus narkotisko vielu prekursoru tirdzniecības starp Kopienu un trešām valstīm uzraudzībai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Regulu (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem (1), jo īpaši tās 14. panta a) un f) punktu,

ņemot vērā Padomes 2004. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 111/2005 par noteikumiem narkotisko vielu prekursoru tirdzniecības starp Kopienu un trešām valstīm uzraudzībai (2), jo īpaši tās 6. panta 1. punkta trešo daļu, 7. panta 2. punktu, 8. panta 2. punktu, 9. panta 2. punktu, 11. panta 1. un 3. punktu, 12. panta 1. punkta trešo daļu, 19. pantu un 28. pantu,

tā kā:

(1)

Padomes 1990. gada 13. decembra Regula (EEK) Nr. 3677/90, ar kuru paredz pasākumus, kas jāveic, lai novērstu dažu vielu novirzīšanu narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai (3), kuru īsteno ar Komisijas 1992. gada 21. decembra Regulu (EEK) Nr. 3769/92, ar ko īsteno un groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3677/90, kurā noteikti pasākumi, kas jāveic, lai novērstu dažu vielu novirzīšanu narkotiku un psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai (4), ir aizstāta ar Regulu (EK) Nr. 111/2005. Regulā (EEK) Nr. 3769/92 ietvertie īstenošanas pasākumi jāpieskaņo jaunajam noteikumu kopumam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 111/2005. Regula (EEK) Nr. 3769/92 tāpēc jāatceļ.

(2)

Regula (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem, kura aizstāj Padomes Direktīvu 92/109/EEK (5), saskaņo noteikumus attiecībā uz dažu vielu, ko izmanto nelegālā narkotisko un psihotropo vielu ražošanā Kopienā, laišanu tirgū. Lai sekmētu netraucētu iekšējā tirgus darbību, narkotisko vielu prekursoru tirdzniecībā noteikumi par pieteikumu licences saņemšanai, licences piešķiršanu vai tās piešķiršanas noraidīšanu, tās apturēšanu vai atsaukšanu jāsaskaņo Kopienas līmenī.

(3)

Ir svarīgi novērst 1. kategorijas vielu neatļautu izņemšanu, tādēļ uzņēmumu telpas, kur šīs vielas uzglabā vai lieto, jānodrošina pret šo vielu neatļautu izņemšanu.

(4)

Jāturpina noteikt to uzņēmēju veidus, kas nodarbojas ar tirdzniecību Kopienas iekšienē un kas varētu gūt labumu no īpašām licencēm un īpašas reģistrācijas. Jānosaka gadījumi, kad uzņēmēji, kas nodarbojas ar tirdzniecību starp Kopienu un trešām valstīm, varētu tikt atbrīvoti no licencēšanas un reģistrācijas prasības.

(5)

Noteikumiem, kas regulē nosacījumus attiecībā uz licencēm un ziņošanas pienākumus tiem uzņēmējiem, kuri nodarbojas ar tirdzniecību Kopienas iekšienē, un tiem, kuri nodarbojas ar tirdzniecību starp Kopienu un trešām valstīm, jābūt cik vien iespējams identiskiem.

(6)

Jāizstrādā noteikumi, kas ļautu pārbaudīt likumīgos nolūkus visiem narkotisko vielu prekursoru sūtījumiem, kas ienāk Kopienas muitas teritorijā, tostarp, jo īpaši, tranzīta un pārkraušanas sūtījumiem, un tādas jutīgas teritorijas kā Kopienas brīvās zonas.

(7)

Vajadzīgas īpašas importa atļauju procedūras, lai varētu pārraudzīt atsevišķus 1. kategorijas vielu importa sūtījumus, jau agrīnā posmā novēršot to novirzīšanu un jo īpaši pievēršoties aizvien pieaugošajai problēmai ar amfetamīna tipa stimulantiem.

(8)

Sīki izstrādātiem noteikumiem attiecībā uz pirmseksporta paziņojumu būtu jāļauj pielāgot informācijas plūsmu un vajadzīgo reakcijas veidu eksporta sūtījuma riska pakāpei. Lai pilnīgi izmantotu pirmseksporta paziņojumu un eksporta atļauju sistēmu, visvairāk jāpievēršas augsta riska sūtījumiem. Sīki izstrādātiem noteikumiem par pirmseksporta paziņojumu vienkāršotu izmantošanu un eksporta atļauju piešķiršanu vienkāršotā procedūrā būtu jāļauj atvieglot administratīvo slogu saistībā ar plaši izmantojamām ķīmiskām vielām ar plašu likumīgu izmantojumu.

(9)

Lai nodrošinātu efektīvu tirdzniecības uzraudzību, dalībvalstīm jāveic pasākumi, lai kompetentās iestādes varētu efektīvi veikt savus pienākumus un savā starpā apmainīties ar informāciju.

(10)

Lai uzlabotu narkotisko vielu prekursoru uzraudzības koordināciju, dalībvalstīm ieteicams regulāri sniegt Komisijai informāciju par narkotisko vielu prekursoru novirzīšanas novēršanu.

(11)

Šī regula jāpiemēro no tā paša datuma, no kura piemēro Regulu (EK) Nr. 273/2004 un Regulu (EK) Nr. 111/2005.

(12)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Narkotisko vielu prekursoru komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Šajā regulā izstrādāti noteikumi Regulu (EK) Nr. 273/2004 un (EK) Nr. 111/2005 īstenošanai attiecībā uz atbildīgo amatpersonu, uzņēmēju licencēšanu un reģistrāciju, informācijas sniegšanu, pirmseksporta paziņojumiem un eksporta un importa atļauju narkotisko vielu prekursoru jomā.

2. pants

Šajā regulā papildus definīcijām, kas ietvertas Regulās (EK) Nr. 273/2004 un (EK) Nr. 111/2005, jēdziens “uzņēmumu telpas” nozīmē ēku(-as) kopā ar zemi, ko uzņēmējs aizņem kādā konkrētā vietā.

II NODAĻA

ATBILDĪGĀ AMATPERSONA

3. pants

Uzņēmēji, kas nodarbojas ar Regulas (EK) Nr. 111/2005 2. pantā minēto importu, eksportu vai starpniecības darbībām saistībā ar 1. vai 2. kategorijas klasificētām vielām, nosaka amatpersonu, kura ir atbildīga par klasificēto vielu tirdzniecību, paziņo kompetentajām iestādēm šīs amatpersonas vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, kā arī nekavējoties ziņo tām par jebkādām turpmākām šīs informācijas izmaiņām.

4. pants

Šīs regulas 3. pantā minētā atbildīgā amatpersona nodrošina, lai imports, eksports vai starpniecības darbības norisinātos saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem, un tā ir pilnvarota pārstāvēt uzņēmēju un pieņemt lēmumus šā uzdevuma veikšanai.

III NODAĻA

UZŅĒMĒJU LICENCĒŠANA UN REĢISTRĀCIJA

5. pants

1.   Lai saņemtu licenci atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 273/2004 3. panta 2. punktam, attiecīgajam uzņēmējam jāiesniedz rakstisks pieteikums.

Pieteikumā jāietver šādas ziņas:

a)

pieteikuma iesniedzēja pilns vārds, uzvārds/nosaukums un adrese;

b)

atbildīgās amatpersonas pilns vārds, uzvārds;

c)

atbildīgās amatpersonas amata un uzdevumu apraksts;

d)

uzņēmumu telpu atrašanās vietu pilnas adreses;

e)

visu to vietu apraksts, kur notiek klasificēto vielu glabāšana, ražošana, izgatavošana un pārstrāde;

f)

informācija, kas rāda, ka ir veikti piemēroti pasākumi pret neatļautu klasificēto vielu izņemšanu no e) apakšpunktā uzskaitītajām vietām;

g)

klasificēto vielu nosaukums un KN kods, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 273/2004 I pielikumā;

h)

ja tas ir maisījums vai dabīgs produkts, šādas norādes:

i)

maisījuma vai dabīgā produkta nosaukums;

ii)

maisījumā vai dabīgajā produktā ietverto klasificēto vielu nosaukums un KN kods, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 273/2004 I pielikumā;

iii)

maisījumā vai dabīgajā produktā ietvertais maksimālais šo klasificēto vielu procentuālais daudzums;

i)

paredzēto darbību veida apraksts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 273/2004 3. pantu;

j)

ja vajadzīgs, komercreģistra vai uzņēmējdarbības reģistra apliecināta kopija;

k)

attiecīgā gadījumā izziņa par pieteikuma iesniedzēja un atbildīgās amatpersonas nesodāmību vai dokuments, kas liecina, ka šīs personas spēj nodrošināt vajadzīgās garantijas darbību pareizai veikšanai.

Pieteikuma iesniedzējs pēc kompetento iestāžu pieprasījuma nodrošina tām piekļuvi attiecīgai papildu informācijai un dokumentiem.

2.   Šā panta 1. punktu piemēro attiecībā uz licencēm, kas minētas Regulas (EK) Nr. 111/2005 6. panta 1. punktā.

Šā panta 1. punkta e) apakšpunkta vajadzībām pieteikumā ietver visu to vietu aprakstu, kur notiek klasificēto vielu glabāšana, apstrāde, pārstrāde, parastās manipulācijas ar tām un to izmantošana.

Šā panta 1. punkta g) apakšpunkta un h) apakšpunkta ii) nodalījuma vajadzībām norāda klasificēto vielu nosaukumu un KN kodu, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 111/2005 pielikumā.

Šā panta 1. punkta i) apakšpunkta nolūkos sniedz paredzēto darbību veida aprakstu, kā minēts Regulas (EK) Nr. 111/2005 6. panta 1. punktā.

6. pants

Uzņēmēji veic pienācīgus pasākumus, lai nodrošinātu uzņēmumu telpas pret neatļautu 1. kategorijas klasificēto vielu izņemšanu.

7. pants

1.   Kompetentā iestāde lēmumu par 5. pantā minēto pieteikumu licences saņemšanai pieņem 60 darba dienu laikā no šā pieteikuma saņemšanas.

Attiecībā uz licences pagarināšanu lēmumu pieņem 30 darba dienu laikā.

2.   Kompetentā iestāde var apturēt 1. punktā minētos laika posmus, lai pieteikuma iesniedzējs varētu sniegt trūkstošās ziņas. Šādā gadījumā apturēšana sākas tajā dienā, kad kompetentā iestāde informē pieteikuma iesniedzēju par trūkstošajām ziņām.

3.   Licence var aptvert darbības, kas minētas Regulā (EK) Nr. 273/2004 un Regulā (EK) Nr. 111/2005.

4.   Piešķirot licenci, kompetentās iestādes izmanto paraugu I pielikumā.

5.   Kompetentās iestādes var piešķirt vienu no šādām licencēm:

a)

licenci, kas aptver visas klasificētās vielas un visas darbības attiecīgajās uzņēmumu telpās;

b)

licenci, kas aptver visas klasificētās vielas un visas darbības attiecīgajā dalībvalstī.

8. pants

1.   Ja tas neietekmē pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 273/2004 10. pantu, kompetentās iestādes nepiešķir licenci, ja nav izpildīti šīs regulas 5. panta 1. punktā izklāstītie nosacījumi vai ja ir pamatots iemesls uzskatīt, ka klasificētās vielas ir paredzētas nelegālai narkotisku vai psihotropu vielu ražošanai.

2.   Ievērojot 5. panta 2. punktu, šā panta 1. punktu piemēro pieteikumiem, ko iesniedz saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 111/2005, ja netiek skarti saskaņā ar minētās regulas 26. panta 3. punktu pieņemtie pasākumi.

9. pants

Tirdzniecībā starp Kopienu un trešām valstīm saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 111/2005 kompetentās iestādes var vai nu ierobežot licences derīguma termiņu, lai tas nepārsniegtu trīs gadus, vai arī pieprasīt uzņēmējiem ne retāk kā reizi trīs gados pierādīt, ka joprojām tiek izpildīti nosacījumi, uz kuriem licence izsniegta.

To licenču derīguma termiņš, kuras izsniegtas pirms Regulas (EK) Nr. 111/2005 stāšanās spēkā, nemainās.

10. pants

1.   Licences nav nododamas citiem.

2.   Licences turētājs saskaņā ar 5. pantu iesniedz pieteikumu jaunas licences saņemšanai, ja sagaidāms kāds no šādiem apstākļiem:

a)

kādas klasificētas vielas pievienošana;

b)

jaunas darbības uzsākšana;

c)

uzņēmumu telpu, kur darbības norisinās, atrašanās vietas maiņa.

Šādos gadījumos esošā licence vairs nav derīga, sākot ar agrāko no šādiem datumiem:

i)

derīguma termiņa beigas, ja tas noteikts saskaņā ar šīs regulas 9. pantu vai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 273/2004 3. panta 5. punktu;

ii)

jaunās licences spēkā stāšanās datums.

3.   Ja notiek izmaiņas informācijā, kas sniegta saskaņā ar 5. pantu, izņemot informāciju, kas minēta šā panta 2. punktā, jo īpaši – ja notiek atbildīgās amatpersonas maiņa, licences turētājs par to informē kompetentās iestādes 10 darba dienu laikā no šīm izmaiņām.

Ja pēc šīm izmaiņām 5. panta nosacījumi joprojām tiek izpildīti, kompetentās iestādes attiecīgi groza licenci.

4.   Licenču turētāji atdod atpakaļ kompetentajām iestādēm licences, kas vairs nav derīgas.

5.   Šā panta 2. punktu piemēro licencēm, kas izsniegtas pirms tā datuma, no kura piemēro Regulu (EK) Nr. 273/2004 un Regulu (EK) Nr. 111/2005.

11. pants

1.   Ja tas neietekmē pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 273/2004 10. pantu, kompetentās iestādes var apturēt vai atsaukt licenci šādos gadījumos:

a)

vairs netiek izpildīti šīs regulas 5. panta 1. punktā izklāstītie nosacījumi;

b)

ir pamatots iemesls aizdomām, ka klasificētās vielas ir paredzētas nelegālai narkotisku vai psihotropu vielu ražošanai;

c)

licences turētājs trīs gadu laikā licenci nav izmantojis.

2.   Ievērojot 5. panta 2. punktu, šā panta 1. punktu piemēro licencēm atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 111/2005, ja netiek skarti saskaņā ar minētās regulas 26. panta 3. punktu pieņemtie pasākumi.

12. pants

1.   Šīs regulas 5.–11. pantu nepiemēro īpašajām licencēm, kas minētas Regulas (EK) Nr. 273/2004 3. panta 2. punktā.

2.   Valsts iestādes, kas minētas Regulas (EK) Nr. 273/2004 3. panta 2. un 6. punktā, ir muita, policija un kompetento iestāžu oficiālās laboratorijas.

13. pants

Aptiekas, veterinārmedicīnas iestādes, muita, policija, kompetento iestāžu oficiālās laboratorijas un bruņotie spēki ir atbrīvoti no licencēšanas un reģistrācijas prasības atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 111/2005, ja tie narkotisko vielu prekursorus izmanto tikai savu oficiālo pienākumu veikšanai.

Pirmajā daļā norādītajām vienībām nav arī:

a)

jāsniedz dokumenti, kas minēti Regulas (EK) Nr. 111/2005 3. pantā;

b)

jānosaka atbildīgā amatpersona, kā noteikts šīs regulas 3. pantā.

14. pants

1.   Uzņēmēji, kas nodarbojas ar Regulas (EK) Nr. 111/2005 pielikumā 3. kategorijā uzskaitīto klasificēto vielu eksportu, tiek atbrīvoti no minētās regulas 7. panta 1. punktā noteiktās reģistrācijas prasības, ja kopējais to eksportētais daudzums iepriekšējā kalendārajā gadā (no 1. janvāra līdz 31. decembrim) nepārsniedz šīs regulas II pielikumā noteiktos daudzumus.

Ja kārtējā kalendārajā gadā šis daudzums tiek pārsniegts, uzņēmējs nekavējoties izpilda reģistrācijas prasību.

2.   Uzņēmēji, kas nodarbojas ar tādu maisījumu eksportu, kuras satur Regulas (EK) Nr. 111/2005 pielikumā 3. kategorijā uzskaitītas klasificētas vielas, tiek atbrīvoti no minētās regulas 7. panta 1. punktā noteiktās reģistrācijas prasības, ja maisījumos ietvertais kopējais klasificētās vielas daudzums iepriekšējā kalendārajā gadā nepārsniedz šīs regulas II pielikumā noteiktos daudzumus.

Ja kārtējā kalendārajā gadā šis daudzums tiek pārsniegts, uzņēmējs nekavējoties izpilda reģistrācijas prasību.

15. pants

Regulas (EK) Nr. 273/2004 6. panta vajadzībām klienti informē savus piegādātājus par to, vai uz tiem šis pants attiecas.

16. pants

Ja atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 111/2005 8. panta 1. punktam kompetentās iestādes pieprasa pierādīt darījuma nolūku likumību, uzņēmējs, izmantojot šīs regulas III pielikumā ietverto paraugu, sniedz rakstisku deklarāciju, kas ļauj kompetentajām iestādēm pārliecināties, ka sūtījums ir atstājis eksportētājvalsti saskaņā ar spēkā esošajiem valsts noteikumiem, kuri pieņemti atbilstīgi Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas pret narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgu tirdzniecību (turpmāk - “ANO konvencija”) 12. pantam.

Tomēr uzņēmējs var arī uzrādīt importa atļauju, kas minēta Regulas (EK) Nr. 111/2005 20. pantā, vai klienta deklarāciju, kas minēta Regulas (EK) Nr. 273/2004 4. pantā.

IV NODAĻA

INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA

17. pants

Regulas (EK) Nr. 273/2004 8. panta 2. punkta vajadzībām uzņēmēji kopsavilkuma veidā informē kompetentās iestādes par izmantotajiem vai piegādātajiem klasificēto vielu daudzumiem un, ja veiktas piegādes, par katrai trešai pusei piegādāto daudzumu.

Šā panta pirmo daļu 3. kategorijas klasificētajām vielām piemēro tikai pēc kompetento iestāžu lūguma.

18. pants

1.   Regulas (EK) Nr. 111/2005 9. panta 2. punkta vajadzībām uzņēmēji, kam ir licence vai reģistrācija, sniedz kompetentajām iestādēm informāciju par:

a)

klasificēto vielu eksportu ar eksporta atļauju;

b)

1. kategorijas klasificēto vielu importu, par ko jāsaņem importa atļauja, vai visiem gadījumiem, kad 2. kategorijas klasificētas vielas tiek ievestas II tipa kontrolei pakļautā brīvajā zonā, tiek pakļautas kādam neuzlikšanas režīmam, izņemot tranzītu, vai tiek laistas brīvā apgrozībā;

c)

visiem starpniecības pasākumiem saistībā ar 1. un 2. kategorijas klasificētām vielām.

2.   Šā panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto informāciju strukturē šādi: attiecīgi, galamērķa valstis, eksportētie daudzumi un eksporta atļauju numuri.

3.   Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto informāciju strukturē šādi: attiecīgi, trešā valsts, kas eksportē, un importa atļaujas numurs.

4.   Šā panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto informāciju strukturē šādi: attiecīgi, trešās valstis, kas iesaistītas šajos starpniecības pasākumos, un eksporta vai importa atļauja. Pēc kompetento iestāžu pieprasījuma uzņēmēji sniedz papildu informāciju.

19. pants

Šīs regulas 17. un 18. pantā minēto informāciju sniedz reizi gadā līdz 15. februārim.

Uzņēmējs arī informē kompetentās iestādes, ja nekādas darbības nav veiktas.

Informāciju uzskata par neizpaužamu uzņēmējdarbības informāciju.

V NODAĻA

PIRMSEKSPORTA PAZIŅOJUMS

20. pants

Sarakstos, kas minēti Regulas (EK) Nr. 111/2005 11. panta 1. punktā, ir vismaz:

a)

valstis, ar kurām Kopiena ir noslēgusi konkrētu nolīgumu par narkotisko vielu prekursoriem;

b)

trešās valstis, kas ir paudušas vēlmi saņemt pirmseksporta paziņojumu saskaņā ar ANO konvencijas 12. panta 10. punktu.

Šie saraksti atrodami IV pielikumā.

21. pants

1.   Attiecībā uz eksportu, kam var piemērot Regulas (EK) Nr. 111/2005 19. pantā un šīs regulas 25., 26. un 27. pantā minēto vienkāršoto eksporta atļaujas procedūru, kompetentās iestādes var nosūtīt vienkāršotu pirmseksporta paziņojumu, kurš aptver vairākas eksporta darbības, ko veic konkrētā sešus vai divpadsmit mēnešus ilgā laika posmā.

2.   Kompetentās iestādes sniedz Regulas (EK) Nr. 111/2005 13. panta 1. punktā minēto informāciju un norāda galamērķa trešās valsts kompetentajām iestādēm, ka pirmseksporta paziņojums aptver vairākas eksporta darbības, ko veic konkrētā sešus vai divpadsmit mēnešus ilgā laika posmā.

3.   Kompetentās iestādes pirmseksporta paziņojumu uz galamērķa valsti nosūta, izmantojot “Daudzpusējā paziņojuma par ķīmiskām vielām” veidlapu V pielikumā.

VI NODAĻA

EKSPORTA/IMPORTA ATĻAUJA

22. pants

Galamērķa valstis, kurās vajadzīga eksporta atļauja 3. kategorijas klasificētu vielu eksportam, ir uzskaitītas IV pielikumā.

23. pants

1.   Eksporta un importa atļaujas sastāda veidlapās, kas dotas attiecīgi VI un VII pielikumā. Šo veidlapu izkārtojums ir obligāts.

Eksporta vai importa atļauju var piešķirt arī elektroniski. Tādā gadījumā dalībvalstis var pielāgot aili attiecībā uz atļaujas numuru.

2.   Eksporta atļauju sagatavo četros eksemplāros, kas numurēti no 1 līdz 4.

1. eksemplāru patur atļaujas izdevējiestāde.

2. un 3. eksemplāru pievieno klasificētajām vielām un uzrāda muitas punktā, kur tiek sastādīta muitas eksporta deklarācija, un pēc tam – kompetentajām iestādēm vietā, kur notiek izvešana no Kopienas muitas teritorijas. Kompetentās iestādes izvešanas vietā nosūta 2. eksemplāru atpakaļ izdevējiestādei. 3. eksemplārs pavada klasificētās vielas līdz importētājvalsts kompetentajām iestādēm.

4. eksemplāru patur eksportētājs.

3.   Importa atļauju sagatavo četros eksemplāros, kas numurēti no 1 līdz 4.

1. eksemplāru patur atļaujas izdevējiestāde.

2. eksemplāru izdevējiestāde nosūta eksportētājvalsts kompetentajai iestādei.

3. eksemplārs pavada klasificētās vielas no iebraukšanas punkta Kopienas muitas teritorijā līdz importētāja uzņēmumu telpām, un importētājs tad nosūta šo eksemplāru izdevējiestādei.

4. eksemplāru patur importētājs.

4.   Vienu eksporta vai importa atļauju nepiešķir par vairāk nekā divām klasificētām vielām.

24. pants

1.   Atļauju veidlapas iespiež vienā vai vairākās Kopienas oficiālajās valodās.

2.   Veidlapas ir A4 formātā. Tajās ir iespiests gijošēts aizsargraksta fons, kas viltojumus ar mehāniskiem vai ķīmiskiem līdzekļiem padara acij pamanāmus.

3.   Dalībvalstis var paturēt tiesības pašas iespiest atļauju veidlapas vai likt tās iespiest apstiprinātās tipogrāfijās. Pēdējā gadījumā katrā atļaujas veidlapā jābūt atsaucei uz šādu apstiprinājumu. Turklāt atļaujas veidlapā jābūt tipogrāfijas nosaukumam un adresei, pēc kā šo tipogrāfiju var identificēt.

25. pants

Pēc attiecīgā uzņēmēja pieprasījuma kompetentā iestāde var piešķirt eksporta atļauju ar vienkāršotu procedūru, kā minēts Regulas (EK) Nr. 111/2005 19. pantā, ja tiek bieži eksportēta viena konkrēta 3. kategorijas klasificēta viela un šajā procesā iesaistīts viens un tas pats Kopienā reģistrēts eksportētājs un viens un tas pats importētājs galamērķa trešā valstī, aptverot konkrētu 6 vai 12 mēnešu ilgu laika posmu.

Šo vienkāršoto eksporta atļauju var piešķirt tikai šādos gadījumos:

a)

ja iepriekšējā eksporta laikā uzņēmējs ir demonstrējis spēju izpildīt visus pienākumus saistībā ar šo eksportu un nav izdarījis nekādus attiecīgo tiesību aktu pārkāpumus;

b)

ja kompetentā iestāde var pārliecināties par to, ka šo eksporta darbību nolūki ir likumīgi.

26. pants

1.   Pieteikumā vienkāršotas eksporta atļaujas saņemšanai, kā minēts 25. pantā, ietver vismaz šādu informāciju:

a)

eksportētāja, importētāja trešā valstī un galīgā saņēmēja vārds, uzvārds un adrese;

b)

klasificētās vielas nosaukums, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 111/2005 pielikumā, vai – attiecībā uz maisījumiem vai dabīgiem produktiem – to nosaukums un KN kods, kā arī tās klasificētās vielas nosaukums, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 111/2005 pielikumā, kura maisījumā vai dabīgajā produktā ietilpst;

c)

eksportam paredzētās klasificētās vielas maksimālais daudzums;

d)

eksporta darbībām paredzētais laika posms.

2.   Kompetentā iestāde lēmumu par vienkāršotās eksporta atļaujas pieteikumu pieņem 15 darba dienu laikā no tās dienas, kad tā saņēmusi vajadzīgo informāciju.

27. pants

1.   Eksporta atļauju, ko piešķir ar vienkāršoto procedūru, sagatavo, izmantojot VI pielikumā dotās veidlapas 1., 2. un 4. eksemplāru.

1. eksemplāru patur atļaujas izdevējiestāde.

2. un 4. eksemplāru patur eksportētājs.

Eksportētājs veidlapas 2. eksemplāra otrā pusē norāda sīkas ziņas par katru eksporta darbību, jo īpaši klasificētās vielas daudzumu katrā eksporta darbībā un atlikušo daudzumu. 2. eksemplāru iesniedz muitas punktam, sastādot muitas deklarāciju. Šis muitas punkts informāciju apstiprina un eksemplāru atdod atpakaļ eksportētājam.

2.   Uzņēmējs muitas deklarācijā par katru eksporta darbību ieraksta atļaujas numuru un vārdus “vienkāršota eksporta atļaujas procedūra”.

Ja izvešanas muitas punkts neatrodas tajā vietā, kur notiek izvešana no Kopienas muitas teritorijas, pirmajā daļā minēto informāciju sniedz dokumentos, kas pievienoti eksporta sūtījumam.

3.   Eksportētājs 2. eksemplāru atdod atpakaļ izdevējiestādei ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc vienkāršotajā procedūrā piešķirtās eksporta atļaujas derīguma termiņa beigšanās.

VII NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

28. pants

1.   Katra dalībvalsts pieņem pasākumus, kas vajadzīgi, lai kompetentās iestādes varētu pildīt savus kontroles un uzraudzības pienākumus, tostarp veicot pārbaudes, lai apskatītu uzņēmumu telpu piemērotību.

2.   Dalībvalstis nodrošina informācijas apmaiņu starp visām iesaistītajām iestādēm.

29. pants

1.   Nākamajā mēnesī pēc katra kalendārā ceturkšņa katra dalībvalsts nosūta Komisijai sarakstu, kurā sniedz informāciju par gadījumiem, kad klasificētu vielu izlaišana tikusi apturēta vai klasificētās vielas aizturētas.

Šajā informācijā ietver:

a)

klasificēto vielu nosaukumu; ja zināms, to izcelsmi, vietu, no kuras tās ievestas, un galamērķi;

b)

klasificēto vielu daudzumu, to muitas statusu un izmantoto transporta veidu.

2.   Katra kalendārā gada beigās Komisija paziņo visām dalībvalstīm informāciju, ko tā saņēmusi saskaņā ar 1. punktu.

30. pants

Regulu (EEK) Nr. 3769/92 no 2005. gada 18. augusta atceļ.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

31. pants

Visvēlākais līdz 2005. gada 31. decembrim kompetentās iestādes atsauc derīgās individuālās eksporta atļaujas, kas piešķirtas atbilstīgi Regulas (EEK) Nr. 3677/90 5. panta 3. punktam un 5.a panta 3. punktam. Šī atsaukšana tomēr neskar klasificētas vielas, kas deklarētas eksportam līdz 2006. gada 1. janvārim.

32. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2005. gada 18. augusta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 27. jūlijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 47, 18.2.2004., 1. lpp.

(2)  OV L 22, 26.1.2005., 1. lpp.

(3)  OV L 357, 20.12.1990., 1. lpp.

(4)  OV L 383, 29.12.1992., 17. lpp., regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1232/2002 (OV L 180, 10.7.2002., 5. lpp.).

(5)  OV L 370, 19.12.1992., 76. lpp., direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2003/101/EK (OV L 286, 4.11.2003., 14. lpp.).


I PIELIKUMS

Image

Piezīmes

1.

Šā parauga izkārtojums nav obligāts.

2.

Obligāti ir kārtas numuri un teksts paraugā. Obligāti jāaizpilda ar trekniem burtiem izceltās ailes.

3.

Informācija par ailēm:

 

1. aile (Licences turētājs): var pievienot atbildīgās amatpersonas vārdu, uzvārdu.

 

3. aile (derīguma sākums/beigas): norādīt derīguma termiņa beigas vai arī to, vai uzņēmējiem ne retāk kā reizi trijos gados ir jāpierāda, ka joprojām tiek izpildīti nosacījumi, ar kuriem licence tikusi piešķirta.

 

4. aile (klasificētās vielas): klasificētās vielas nosaukums, kā norādīts pielikumā, vai – attiecībā uz maisījumu vai dabīgu produktu – tā nosaukums, kā arī tās klasificētās vielas nosaukums, kā norādīts pielikumā, kura maisījumā vai dabīgajā produktā ietilpst. Ja vajadzīgs, norādīt sāļus.

 

4. aile (KN kods): papildus KN kodam var pievienot CAS numuru.

 

4. aile (darbība): norādīt eksporta, importa un/vai starpniecības darbības. Importa gadījumā norādīt, ja vajadzīgs – uzglabāšana, apstrāde, pārstrāde, izmantošana, parastās manipulācijas un/vai laišana brīvā apgrozībā. Attiecībā uz darbībām, ko aptver Regula (EK) Nr. 273/2004, norādīt – uzglabāšana, ražošana, izgatavošana, pārstrāde, tirdzniecība, izplatīšana un/vai starpniecība.

 

4. aile (uzņēmumu telpas): attiecībā uz starpniecības darbībām, kas minētas Regulas (EK) Nr. 111/2005 2. pantā, uzņēmumu telpas nav jānorāda.

4.

Dalībvalstis var ieviest papildu ailes savām vajadzībām. Šīs ailes apzīmē ar kārtas numuru, kam seko lielais burts (piemēram, 4A).


II PIELIKUMS

Viela

Daudzums

Acetons (1)

50 kg

Ēteris (1)

20 kg

Metiletilketons (1)

50 kg

Toluols (1)

50 kg

Sērskābe

100 kg

Sālsskābe

100 kg


(1)  Šo vielu sāļi, ja tādi var būt.


III pielikums

Image

Piezīmes

1.

Šā parauga izkārtojums nav obligāts.

2.

Obligāti ir kārtas numuri un teksts paraugā.


IV PIELIKUMS

I.

Regulas 20. pantā minētais valstu saraksts:

Viela

Galamērķis

Etiķskābes anhidrīds

Kālija permanganāts

Visas trešās valstis

Antranilskābe

 

Antigva un Barbuda

 

Benina

 

Bolīvija

 

Brazīlija

 

Kaimanu salas

 

Čīle

 

Kolumbija

 

Kostarika

 

Dominikānas Republika

 

Ekvadora

 

Etiopija

 

Haiti

 

Indija

 

Indonēzija

 

Jordānija

 

Kazahstāna

 

Libāna

 

Madagaskara

 

Malaizija

 

Meksika

 

Nigērija

 

Paragvaja

 

Peru

 

Filipīnas

 

Moldovas Republika

 

Rumānija

 

Krievijas Federācija

 

Saūda Arābija

 

Dienvidāfrika

 

Tadžikistāna

 

Turcija

 

Apvienotie Arābu Emirāti

 

Tanzānijas Savienotā Republika

 

Venecuēla

Feniletiķskābe

Piperidīns

 

Antigva un Barbuda

 

Benina

 

Bolīvija

 

Brazīlija

 

Kaimanu salas

 

Čīle

 

Kolumbija

 

Kostarika

 

Dominikānas Republika

 

Ekvadora

 

Etiopija

 

Haiti

 

Indija

 

Indonēzija

 

Jordānija

 

Kazahstāna

 

Libāna

 

Madagaskara

 

Malaizija

 

Meksika

 

Nigērija

 

Paragvaja

 

Peru

 

Filipīnas

 

Moldovas Republika

 

Rumānija

 

Krievijas Federācija

 

Saūda Arābija

 

Tadžikistāna

 

Turcija

 

Apvienotie Arābu Emirāti

 

Tanzānijas Savienotā Republika

 

Amerikas Savienotās Valstis

 

Venecuēla

II.

Regulas 20. un 22. pantā minētais valstu saraksts:

Viela

Galamērķis

Metiletilketons (MEK)  (1)

Toluols  (1)

Acetons  (1)

Ēteris  (1)

 

Antigva un Barbuda

 

Argentīna

 

Benina

 

Bolīvija

 

Brazīlija

 

Kaimanu salas

 

Čīle

 

Kolumbija

 

Kostarika

 

Dominikānas Republika

 

Ekvadora

 

Salvadora

 

Ēģipte

 

Etiopija

 

Gvatemala

 

Haiti

 

Hondurasa

 

Indija

 

Jordānija

 

Panama

 

Kazahstāna

 

Libāna

 

Madagaskara

 

Malaizija

 

Meksika

 

Nigērija

 

Pakistāna

 

Paragvaja

 

Peru

 

Filipīnas

 

Moldovas Republika

 

Rumānija

 

Krievijas Federācija

 

Saūda Arābija

 

Tadžikistāna

 

Turcija

 

Apvienotie Arābu Emirāti

 

Tanzānijas Savienotā Republika

 

Urugvaja

 

Venecuēla

Sālsskābe

Sērskābe

 

Bolīvija

 

Čīle

 

Kolumbija

 

Ekvadora

 

Peru

 

Turcija

 

Venecuēla


(1)  Tas ietver šo vielu sāļus, ja tādi var būt.


V PIELIKUMS

Image

Piezīmes

1.

Šā parauga izkārtojums nav obligāts.

2.

Obligāti ir kārtas numuri un teksts paraugā. Obligāti jāaizpilda ar trekniem burtiem izceltās ailes.

3.

Informācija par ailēm:

 

Aile “A daļa”: norādīt, vai daudzpusējais paziņojums par ķīmiskām vielām attiecas uz vienu vai vairākām eksporta darbībām. Ja tas attiecas uz vairākām darbībām, norādīt paredzēto laika posmu.

 

14. aile (daudzums un svars): ja daudzpusējais paziņojums par ķīmiskām vielām attiecas uz vairākām eksporta darbībām, norādīt maksimālo daudzumu un svaru.

 

18. aile (izvešanas datums): ja daudzpusējais paziņojums par ķīmiskām vielām attiecas uz vairākām eksporta darbībām, šī aile jāaizpilda, norādot pēdējo paredzamo izvešanas datumu.


VI PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

Image

Piezīmes

I.

1.

Atļauju sastāda vienā no Kopienas oficiālajām valodām; ja to raksta ar roku, lieto tinti un raksta drukātiem burtiem.

2.

Informācija 1., 3., 5., 7. un 9.–19. ailē pieteikuma iesniedzējam jāsniedz pieprasījuma brīdī; savukārt informāciju 7., 8., 10.–13. un 18. ailē var iesniegt vēlāk, ja pieprasījuma brīdī tā nav zināma. Šajā gadījumā informācija 18. ailē ir jāsniedz vismaz tad, kad sastāda eksporta deklarāciju, un papildu informācija 7., 8. un 10.–13. ailē ir jāsniedz muitai vai citai iestādei vietā, kur notiek izvešana no Kopienas teritorijas, vismaz pirms preču faktiskās izvešanas.

3.

1., 5., 7. un 9. aile: ierakstīt pilnus vārdus, uzvārdus/nosaukumus un adreses (ja ir, tālruni, faksu, e-pastu).

4.

5. aile: attiecīgi, ierakstīt trešās valsts importētāja importa atļaujas dokumenta (piemēram, piekrišanas vēstules, importa atļaujas, cita trešās galamērķa valsts paziņojuma) identifikācijas numuru.

5.

7. aile: ierakstīt citu uzņēmēju, kas iesaistīti eksporta darbībā, piemēram, pārvadātāju, starpnieku, muitas aģentu, pilnus vārdus, uzvārdus/nosaukumus un adreses (ja ir, tālruni, faksu, e-pastu).

6.

9. aile: ierakstīt personas vai uzņēmuma, kam preces piegādā galamērķa valstī (var arī nebūt galīgais lietotājs), pilnu vārdu, uzvārdu/nosaukumu un adresi (ja ir, tālruni, faksu, e-pastu).

7.

10. aile: attiecīgi norādīt dalībvalsti, ostu, lidostu vai robežpunktu.

8.

11. aile: attiecīgi norādīt valsti, ostu, lidostu vai robežpunktu.

9.

12. aile: precizēt visus izmantojamos transporta līdzekļus (piemēram, kravas auto, kuģis, lidmašīna, vilciens utt.). Ja eksporta atļauja attiecas uz vairākām eksporta darbībām, šī aile nav jāaizpilda.

10.

13. aile: sniegt iespējami daudz informācijas par maršrutu.

11.

14 a, b ailes: ierakstīt klasificētās vielas nosaukumu, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 111/2005 pielikumā, bet maisījumiem vai dabīgiem produktiem – maisījuma vai dabīgā produkta nosaukumu un 8 ciparu KN kodu.

12.

14 a, b ailes: precīzi identificēt iesaiņojumus un vielas (piemēram, 2 tvertnes pa 5 litriem katrā). Ja tas ir maisījums, dabīgs produkts vai preparāts, norādīt attiecīgo tirdzniecības nosaukumu.

13.

15 a, b ailes: norādīt klasificētās vielas 8 ciparu KN kodu, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 111/2005 pielikumā.

14.

19. aile:

drukātiem burtiem norādīt iesniedzēja vārdu un uzvārdu vai, attiecīgā gadījumā, viņa pilnvarotā pārstāvja, kurš paraksta šo pieteikumu, vārdu un uzvārdu,

iesniedzēja vai viņa pilnvarotā pārstāvja paraksts saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts paredzēto kārtību norāda, ka attiecīgā persona deklarē, ka visas pieteikumā sniegtās ziņas ir norādītas pareizi un pilnā apjomā. Neskarot iespējamo sodu piemērošanu, šī deklarācija ir līdzvērtīga atbildības atzīšanai saskaņā ar dalībvalstīs spēkā esošiem noteikumiem attiecībā uz:

deklarācijā sniegto ziņu pareizību;

pievienoto dokumentu autentiskumu;

visu pienākumu, kas saistās ar klasificēto vielu, kuras uzskaitītas norādīts Regulas (EK) Nr. 111/2005 pielikumā, ievērošanu,

ja atļauju izdod, izmantojot datorizētu režīmu, šajā atļaujā minētajā ailē var nebūt iesniedzēja paraksts, ja pieteikumā jau ir šāds paraksts.

II.   

(Vienkāršota eksporta atļaujas procedūra)

1.

Ja izmanto vienkāršotu eksporta atļaujas procedūru, 7.–13. aile un 18. aile nav jāaizpilda.

2.

2. eksemplāra otrā pusē jāaizpilda 24.–27. aile par katru eksporta darbību.

3.

23. aile: norādīt atļauto maksimālo daudzumu un neto svaru.

24. aile: pie 1. punkta norādīt pieejamo daudzumu un pie 2. punkta – konkrētā eksporta daudzumu.

25. aile: norādīt konkrētā eksporta daudzumu vārdiem.

26. aile: muitas deklarācijas numurs un datums.


VII PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

Piezīmes

1.

Atļauju sastāda vienā no Kopienas oficiālajām valodām; ja to raksta ar roku, lieto tinti un raksta drukātiem burtiem.

2.

Informācija 1., 4., 6., 8. un 11.–16. ailē pieteikuma iesniedzējam jāsniedz pieprasījuma brīdī; savukārt informāciju 7., 9., 10. un 15. ailē var sniegt vēlāk. Tādā gadījumā informāciju sniedz visvēlākais tad, kad preces ieved Kopienas muitas teritorijā.

3.

1. un 4. aile: ierakstīt pilnus vārdus, uzvārdus/nosaukumus un adreses (ja ir, tālruni, faksu, e-pastu).

4.

6. aile: ierakstīt citu uzņēmēju, kas iesaistīti importa darbībā, piemēram, pārvadātāju, starpnieku, muitas aģentu, pilnus vārdus, uzvārdus/nosaukumus un adreses (ja ir, tālruni, faksu, e-pastu).

5.

8. aile: ierakstīt galīgā saņēmēja pilnu vārdu, uzvārdu/nosaukumu un adresi. Galīgais saņēmējs var būt tas pats, kas importētājs.

6.

7. aile: ierakstīt trešās valsts iestādes nosaukumu un adresi (ja ir, tālruni, faksu, e-pastu).

7.

9. aile: norādīt dalībvalsti un ostu, lidostu vai robežpunktu.

8.

10. aile: precizēt visus izmantojamos transporta līdzekļus (piemēram, kravas auto, kuģis, lidmašīna, vilciens, utt.).

9.

11 a, b ailes: ierakstīt klasificētās vielas nosaukumu, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 111/2005 pielikumā, bet maisījumiem vai dabīgiem produktiem – maisījuma vai dabīgā produkta nosaukumu un 8 ciparu KN kodu.

10.

11 a, b ailes: precīzi identificēt iesaiņojumus un vielas (piemēram, 2 tvertnes pa 5 litriem katrā). Ja tas ir maisījums, dabīgs produkts vai preparāts, norādīt attiecīgo tirdzniecības nosaukumu.

11.

12 a, b ailes: norādīt klasificētās vielas 8 ciparu KN kodu, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 111/2005 pielikumā.

12.

16. aile:

drukātiem burtiem norādīt iesniedzēja vārdu un uzvārdu vai, attiecīgā gadījumā, viņa pilnvarotā pārstāvja, kurš paraksta šo pieteikumu, vārdu un uzvārdu,

iesniedzēja vai viņa pilnvarotā pārstāvja paraksts saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts paredzēto kārtību norāda, ka attiecīgā persona deklarē, ka visas pieteikumā sniegtās ziņas ir norādītas pareizi un pilnā apjomā. Neskarot iespējamo sodu piemērošanu, šī deklarācija ir līdzvērtīga atbildības atzīšanai saskaņā ar dalībvalstīs spēkā esošiem noteikumiem attiecībā uz:

informācijas pareizību;

pievienoto dokumentu autentiskumu;

visu pārējo pienākumu ievērošanu,

ja atļauju izdod, izmantojot datorizētu režīmu, šajā atļaujā minētajā ailē var nebūt iesniedzēja paraksta, ja pieteikumā jau ir šāds paraksts.


Augša