EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1277

2005 m. liepos 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005, nustatantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 111/2005, nustatančio prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, įgyvendinimo taisykles Tekstas svarbus EEE

OL L 202, 2005 8 3, p. 7–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OL L 287M, 2006 10 18, p. 246–272 (MT)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2015; panaikino 32015R1011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1277/oj

3.8.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 202/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1277/2005

2005 m. liepos 27 d.

nustatantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 111/2005, nustatančio prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, įgyvendinimo taisykles

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (1), ypač į jo 14 straipsnio a ir f punktus,

atsižvelgdama į 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 111/2005, nustatantį prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles (2), ypač į jo 6 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą, 7 straipsnio 2 dalį, 8 straipsnio 2 dalį, 9 straipsnio 2 dalį, 11 straipsnio 1 ir 3 dalis, 12 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą ir 19 bei 28 straipsnius,

kadangi:

(1)

1990 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3677/90, nustatantis priemones, kurių reikia imtis siekiant užkirsti kelią panaudoti tam tikras medžiagas neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai (3), kuris buvo įgyvendintas 1992 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 3769/92, įgyvendinančiu ir iš dalies keičiančiu Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3677/90, nustatantį priemones, kurių reikia imtis siekiant užkirsti kelią panaudoti tam tikras medžiagas neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai (4), buvo pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 111/2005. Būtina Reglamente (EEB) Nr. 3769/92 numatytas įgyvendinančias priemones suderinti su nauju taisyklių, numatytų Reglamente (EB) Nr. 111/2005, rinkiniu. Todėl Reglamentas (EEB) Nr. 3769/92 turėtų būti panaikintas.

(2)

Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), pakeičiantis Tarybos direktyvą 92/109/EEB (5), suderina nuostatas dėl tam tikrų medžiagų, naudojamų neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai, pateikimo į Bendrijos rinką. Siekiant pagerinti sklandų vidaus rinkos veikimą prekiaujant narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), paraiškų licencijoms pateikimo, licencijų išdavimo arba atsisakymo jas išduoti, sustabdymo arba panaikinimo nuostatos turėtų būti suderintos Bendrijos lygiu.

(3)

Yra svarbu išvengti neteisėto 1 kategorijoje išvardytų medžiagų paėmimo, todėl komercinės patalpos, kuriose laikomos šios medžiagos, turi būti apsaugotos nuo neteisėto paėmimo.

(4)

Turėtų būti nustatytos Bendrijos vidaus prekybą vykdančių ūkio subjektų, galinčių pasinaudoti specialiomis licencijomis ir registracijomis, rūšys. Turėtų būti nustatyti atvejai, kai prekybą tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių vykdantiems ūkio subjektams gali būti netaikomi licencijų ir registravimo reikalavimai.

(5)

Nuostatos, reglamentuojančios licencijuojamos veiklos sąlygas ir įsipareigojimus teikti informaciją, turėtų būti kiek įmanoma vienodos ūkio subjektams, vykdantiems pekybą vidaus rinkoje ir prekybą tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių.

(6)

Turėtų būti numatytos nuostatos, leidžiančios patikrinti, ar teisėtai vežamos narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) siuntos į Bendrijos muitų teritoriją,, visų pirma tranzitu vežamas ir perkraunamas siuntas bei tokias mažai apsaugotas sritis, kaip Bendrijos laisvosios zonos.

(7)

Dėl vis didesne tampančios amfetamino tipo stimuliantų problemos reikia numatyti konkrečias importo leidimų procedūras, leisiančias kontroliuoti atskiras 1 kategorijoje išvardytų medžiagų importo siuntas, siekiant ankstyvame etape užkirsti kelią neteisėtam tų medžiagų naudojimui.

(8)

Išsamios taisyklės dėl išankstinio pranešimo apie eksportą turėtų leisti informacijos perdavimą ir reikiamą reagavimo būdą taikyti pagal eksportuojamos siuntos svarbą. Siekiant visiškai išnaudoti išankstinio pranešimo apie eksportą ir eksporto leidimų sistemos galimybes reikėtų iš esmės sutelkti dėmesį į aukštos rizikos siuntas. Numačius taisykles dėl supaprastinto išankstinio pranešimo apie eksportą ir supaprastintos eksporto leidimų išdavimo tvarkos masinių cheminių teisėtai naudojamų medžiagų srityje administracinė našta turėtų būti sumažinta.

(9)

Siekiant veiksmingai kontroliuoti prekybą, valstybės narės turėtų kompetentingoms valdžios institucijoms suteikti galimybę efektyviai atlikti savo užduotis ir tarpusavyje keistis informacija.

(10)

Siekiant patobulinti narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės koordinavimą valstybės narės turi reguliariai pateikti Komisijai informaciją apie neteisėto narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) naudojimo prevenciją.

(11)

Šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo tos pačios dienos, kaip ir Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 ir Reglamentas (EB) Nr. 111/2005.

(12)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Šiuo reglamentu nustatomos Reglamentų (EB) Nr. 273/2004 ir (EB) Nr. 111/2005 įgyvendinimo taisyklės atsakingojo pareigūno, ūkio subjektų licencijavimo ir registravimo, informavimo nuostatų, išankstinių pranešimų apie eksportą ir eksporto bei importo leidimų narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) srityje atžvilgiu.

2 straipsnis

Šiame reglamente papildant apibrėžimus, nurodytus Reglamentuose (EB) Nr. 273/2004 ir (EB) Nr. 111/2005, sąvoka „komercinės patalpos“ reiškia pastatą(-us) ir ūkio subjekto toje pat vietoje užimamą žemę.

II SKYRIUS

ATSAKINGASIS PAREIGŪNAS

3 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 111/2005, apimančio 1 ir 2 kategorijose išvardytas į oficialų sąrašą įtrauktas medžiagas, 2 straipsnyje nurodytą importo, eksporto arba tarpininkavimo veiklą vykdantys ūkio subjektai skiria pareigūną, atsakingą už prekybą į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis, praneša kompetentingoms valdžios institucijoms to pareigūno pavardę ir kontaktinius duomenis bei nedelsdami praneša joms apie bet kokius vėlesnius šios informacijos pasikeitimus.

4 straipsnis

3 straipsnyje nurodytas atsakingasis pareigūnas užtikrina, kad importo, eksporto ir tarpininko veikla vykdoma laikantis susijusių teisinių nuostatų, ir yra įgaliotas atstovauti ūkio subjektui bei priimti šios užduoties atlikimui reikalingus sprendimus.

III SKYRIUS

ŪKIO SUBJEKTŲ LICENCIJAVIMAS IR REGISTRAVIMAS

5 straipsnis

1.   Atitinkamas ūkio subjektas, siekdamas gauti licenciją pagal Reglamento (EB) Nr. 273/2004 3 straipsnio 2 dalį, raštu pateikia paraišką.

Paraiškoje nurodoma:

a)

pavadinimas, adresas juridiniams asmenims ar vardas, pavardė ir adresas fiziniams asmenims;

b)

atsakingojo pareigūno vardas ir pavardė;

c)

atsakingojo pareigūno pareigų ir užduočių aprašymas;

d)

komercinių patalpų adresas;

e)

visų į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų sandėliavimo, gamybos ir perdirbimo vietų aprašymas;

f)

informacija, patvirtinanti, kad buvo imtasi atitinkamų priemonių siekiant apsaugoti nuo neteisėto į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų paėmimo iš e punkte išvardytų vietų;

g)

į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų pavadinimas ir KN kodas, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 273/2004 I priede;

h)

kai tai yra mišinys arba natūralus produktas, nurodoma:

i)

mišinio arba natūralaus produkto pavadinimas;

ii)

mišinyje arba natūraliame produkte esančių į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų pavadinimas ir KN kodas, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 273/2004 I priede;

iii)

didžiausias tokių į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų, esančių mišinyje arba natūraliame produkte, procentas;

i)

numatytos veiklos, nurodytos Reglamento (EB) Nr. 273/2004 3 straipsnyje, pobūdžio aprašymas;

j)

jei reikia, patvirtinta įmonės arba veiklos registracijos kopija;

k)

kur tinka, sertifikatas, patvirtinantis gerą pareiškėjo ir atsakingojo pareigūno elgesį arba dokumentas, rodantis, kad jie užtikrina tinkamą veiklos vykdymą.

Pareiškėjas kompetentingų valdžios institucijų prašymu pateikia joms papildomą informaciją ir dokumentus.

2.   1 dalis taikoma Reglamento (EB) Nr. 111/2005 6 straipsnio 1 dalyje nurodytoms licencijoms.

1 dalies e punkto tikslais paraiškoje pateikiamas visų į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų sandėliavimo, apdorojimo, perdirbimo vietų aprašymas, įprastos laikymo formos ir panaudojimo būdai.

Kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede, 1 dalies g punkto ir h punkto ii įtraukos tikslais pateikiamas į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų pavadinimas ir KN kodas.

1 dalies i punkto tikslais pateikiamas numatomos operacijų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 111/2005 6 straipsnio 1 dalyje, rūšies aprašymas.

6 straipsnis

Ūkio subjektai imasi atitinkamų priemonių, kad apsaugotų komercines patalpas nuo neteisėto 1 kategorijoje išvardytų į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų paėmimo.

7 straipsnis

1.   Kompetentinga valdžios institucija per 60 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos priima sprendimą dėl 5 straipsnyje nurodytų licencijų išdavimo.

Atnaujinant licenciją sprendimas priimamas per 30 darbo dienų.

2.   Kompetentinga valdžios institucija gali atidėti 1 dalyje nurodytus terminus, kad suteiktų pareiškėjui galimybę pateikti trūkstamą informaciją. Tokiu atveju terminas atidedamas nuo tos dienos, kai kompetentinga valdžios institucija praneša pareiškėjui apie trūkstamą informaciją.

3.   Licencija gali apimti Reglamente (EB) Nr. 273/2004 ir Reglamente (EB) Nr. 111/2005 nurodytas veiklos rūšis.

4.   Suteikiant licenciją kompetentingos valdžios institucijos naudoja I priede pateiktą pavyzdį.

5.   Kompetentingos valdžios institucijos gali suteikti tokias licencijas:

a)

licencija, apimanti visas į oficialų sąrašą įtrauktas medžiagas ir visas kiekvienoje komercinėje patalpoje vykdomos veiklos rūšis;

b)

licencija, apimanti visas į oficialų sąrašą įtrauktas medžiagas ir visas kiekvienoje valstybėje narėje vykdomos veiklos rūšis;

8 straipsnis

1.   Nepažeisdamos pagal Reglamento (EB) Nr. 273/2004 10 straipsnį priimtų priemonių, kompetentingos valdžios institucijos atsisako suteikti licenciją, jeigu nesilaikoma šio reglamento 5 straipsnio 1 dalyje išdėstytų sąlygų arba jeigu yra rimto pagrindo įtarti, kad į oficialų sąrašą įtrauktas medžiagas ketinama panaudoti neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai.

2.   Taikant 5 straipsnio 2 dalį, šio straipsnio 1 dalis taikoma atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 111/2005 nuostatų taikymą, ir jeigu nepažeidžiamos pagal to reglamento 26 straipsnio 3 dalį priimtos priemonės.

9 straipsnis

Jeigu prekyba vyksta tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 111/2005, kompetentingos institucijos gali apriboti licencijos galiojimo laiką ne ilgesniu kaip trys metai laikotarpiu, arba įpareigoti ūkio subjektus ne rečiau kaip kas trejus metus parodyti, kad sąlygos, kuriomis licencija buvo suteikta, tebėra tenkinamos.

Licencijų, išduotų prieš įsigaliojant Reglamentui (EB) Nr. 111/2005, galiojimui nedaroma joks poveikis.

10 straipsnis

1.   Licencija neperleidžiama.

2.   Licencijos savininkas, laikydamasis 5 straipsnio nuostatų, pateikia paraišką naujai licencijai, jeigu numatoma:

a)

papildyti dar viena į oficialų sąrašą įtraukta medžiaga;

b)

pradėti naują veiklą;

c)

pakeisti komercines patalpas, kuriose vykdoma veikla.

Tokiais atvejais turima licencija nustoja galioti sekančiai:

i)

galiojimo pabaigos dieną, jeigu galiojimo terminas buvo nustatytas laikantis šio reglamento 9 straipsnio arba 3 straipsnio 5 dalies Reglamento (EB) Nr. 273/2004;

ii)

naujos licencijos galiojimo pradžios dieną.

3.   Licencijos savininkas per dešimt darbo dienų kompetentingoms valdžios institucijoms praneša apie visus pagal 5 straipsnį pateiktos informacijos pasikeitimus, išskyrus nurodytus to straipsnio 2 dalyje, ypač atsakingojo pareigūno pavardę.

Jeigu po pasikeitimų toliau laikomasi 5 straipsnyje nurodytų sąlygų, kompetentingos valdžios institucijos atitinkamai iš dalies pakeičia licenciją.

4.   Licencijų savininkai nebegaliojančias licencijas grąžina kompetentingoms valdžios institucijoms.

5.   2 dalis taikoma licencijoms, išduotoms prieš pradedant taikyti Reglamentą (EB) Nr. 273/2004 ir Reglamentą (EB) Nr. 111/2005.

11 straipsnis

1.   Nepažeisdamos pagal Reglamento (EB) Nr. 273/2004 10 straipsnį priimtų priemonių, kompetentingos valdžios institucijos gali sustabdyti arba atšaukti licenciją, jeigu:

a)

nebesilaikoma šio reglamento 5 straipsnio 1 dalyje išdėstytų sąlygų;

b)

yra rimto pagrindo įtarti, kad į oficialų sąrašą įtrauktas medžiagas ketinama panaudoti neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai;

c)

licencijos savininkas nesinaudojo licencija trejus metus.

2.   Taikant 5 straipsnio 2 dalį, šio straipsnio 1 dalis taikoma atsižvelgiant į pagal Reglamentą (EB) Nr. 111/2005 išduotas licencijas, ir jeigu nepažeidžiamos pagal to reglamento 26 straipsnio 3 dalį priimtos priemonės.

12 straipsnis

1.   5–11 straipsniai netaikomi Reglamento (EB) Nr. 273/2004 3 straipsnio 2 dalyje nurodytoms specialioms licencijoms.

2.   Reglamento (EB) Nr. 273/2004 3 straipsnio 2 ir 6 dalyse nurodytos valdžios institucijos apima muitines, policiją ir oficialias kompetentingų valdžios institucijų laboratorijas.

13 straipsnis

Vaistinėms, veterinarijos vaistų platintojams, muitinėms, policijai, oficialioms kompetentingų valdžios institucijų laboratorijoms ir ginkluotosioms pajėgoms netaikomi Reglamente (EB) Nr. 111/2005 numatyti licencijavimo ir registravimo reikalavimai, jeigu šie ūkio subjektai narkotinių medžiagų pirmtakus (prekursorius) naudoja tik atlikdami savo oficialias pareigas.

Pirmoje dalyje išvardyti ūkio subjektai neprivalo:

a)

pateikti Reglamento (EB) Nr. 111/2005 3 straipsnyje nurodytų dokumentų,

b)

paskirti atsakingąjį pareigūną, kaip nurodyta šio reglamento 3 straipsnyje.

14 straipsnis

1.   Ūkio subjektams, eksportuojantiems Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priedo 3 kategorijos į oficialų sąrašą įtrauktas medžiagas, netaikomas to reglamento 7 straipsnio 1 dalyje nurodytas registravimo reikalavimas, jeigu per paskutiniuosius kalendorinius metus (sausio 1 d.–gruodžio 31 d.) eksportuotų kiekių suma neviršija šio reglamento II priede nurodytų kiekių.

Jeigu per einamuosius kalendorinius metus tas kiekis viršijamas, ūkio subjektas nedelsdamas vykdo registravimo reikalavimus.

2.   Ūkio subjektams, eksportuojantiems Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priedo 3 kategorijos į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų mišinius, netaikomas to reglamento 7 straipsnio 1 dalyje nurodytas registravimo reikalavimas, jeigu mišiniuose esančių į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų kiekis per paskutiniuosius kalendorinius metus neviršija šio reglamento II priede nurodytų kiekių.

Jeigu per einamuosius kalendorinius metus tos sumos viršijamos, ūkio subjektas nedelsdamas vykdo registravimo reikalavimus.

15 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 273/2004 6 straipsnio tikslais pirkėjai praneša savo tiekėjams, kad šis straipsnis jiems taikomas.

16 straipsnis

Jeigu kompetentingos valdžios institucijos pagal Reglamento (EB) Nr. 111/2005 8 straipsnio 1 dalį pareikalauja parodyti teisėtus operacijos tikslus, ūkio subjektas, naudodamasis šio reglamento III priede pateiktu pavyzdžiu, raštu pateikia deklaraciją, leidžiančią kompetentingoms valdžios institucijoms įsitikinti, kad siunta iš šalies eksportuotojos buvo išsiųsta laikantis galiojančių nacionalinių nuostatų, priimtų pagal Jungtinių Tautų konvencijos dėl kovos su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta (toliau – Jungtinių Tautų konvencija) 12 straipsnį.

Tačiau ūkio subjektas taip pat gali pateikti Reglamento (EB) Nr. 111/2005 20 straipsnyje nurodytą importo leidimą arba Reglamento (EB) Nr. 273/2004 4 straipsnyje nurodytą pirkėjo deklaraciją.

IV SKYRIUS

INFORMACIJOS TEIKIMAS

17 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 273/2004 8 straipsnio 2 dalies tikslais ūkio subjektai kompetentingoms valdžios institucijoms pateikia suvestinę apie panaudotų arba tiektų į oficialų sąrašą įrauktų medžiagų kiekius ir apie kiekvienai trečiajai šaliai pristatytus kiekius.

Pirma dalis į oficialų sąrašą įtrauktoms 3 kategorijos medžiagoms taikoma tik kompetentingų valdžios institucijų prašymu.

18 straipsnis

1.   Reglamento (EB) Nr. 111/2005 9 straipsnio 2 dalies tikslais licencijos turėtojas arba įregistruoti ūkio subjektai kompetentingoms valdžios institucijoms praneša apie:

a)

į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų eksportą, kuriam reikalingas eksporto leidimas;

b)

1 kategorijos į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų importą, kuriam reikalingas importo leidimas, arba visus atvejus, kai 2 kategorijos į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos buvo įvežtos į II kontrolės tipo laisvąją zoną, pateiktos sąlyginio neapmokestinimo procedūrai arba išleistos į laisvą apyvartą;

c)

bet kokią tarpininko veiklą, susijusią su 1 ir 2 kategorijoje išvardytomis į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis.

2.   Jei reikia, 1 dalies a punkte nurodyta informacija rengiama pateikiant informaciją apie paskirties šalis, eksportuojamus kiekius ir eksporto leidimų numerius.

3.   Jei reikia, 1 dalies b punkte nurodyta informacija rengiama pateikiant informaciją apie trečiąją šalį eksportuotoją ir importo leidimų numerius.

4.   Jei reikia, 1 dalies c punkte nurodyta informacija rengiama pateikiant informaciją apie tarpininkavimo veiklą, nurodant trečiasias šalis ir eksporto ar importo leidimų numerius. Kompetentingoms valdžios institucijoms pareikalavus ūkio subjektai pateikia kitą informaciją.

19 straipsnis

17 ir 18 straipsniuose nurodyta informacija pateikiama kartą per metus iki vasario 15 d.

Ūkio subjektai kompetentingas valdžios institucijas informuoja net ir tada, jeigu nebuvo vykdoma jokia veikla.

Informacija laikoma slapta verslo informacija.

V SKYRIUS

IŠANKSTINIS PRANEŠIMAS APIE EKSPORTĄ

20 straipsnis

Kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 111/2005 11 straipsnio 1 dalyje sąrašuose turi būti nurodomi šie duomenys:

a)

šalys, kurios su Bendrija sudarė atitinkamus susitarimus dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių);

b)

trečiosios šalys, kurios paprašė pateikti išankstinį pranešimą apie eksportą pagal Jungtinių Tautų konvencijos 12 straipsnio 10 dalį.

Tokie sąrašai yra išdėstyti IV priede.

21 straipsnis

1.   Jeigu eksportui numatoma taikyti supaprastintą eksporto leidimų išdavimo tvarką, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 111/2005 19 straipsnyje ir šio reglamento 25, 26 ir 27 straipsniuose, kompetentingos valdžios institucijos gali išsiųsti supaprastintą išankstinį pranešimą apie eksportą, taikomą per tam tikrą šešerių arba dvylikos mėnesių laikotarpį atliekamoms eksporto operacijoms.

2.   Kompetentingos valdžios institucijos trečiosios paskirties šalies kompetentingoms valdžios institucijoms pateikia Reglamento (EB) Nr. 111/2005 13 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją pažymint, kad išankstinis pranešimas apie eksportą taikomas per tam tikrą šešerių arba dvylikos mėnesių laikotarpį atliekamoms eksporto operacijoms.

3.   Kompetentingos valdžios institucijos paskirties šaliai išsiunčia išankstinį pranešimą apie eksportą, naudodamos V priede pateiktą formą „Daugiašalis pranešimas apie chemines medžiagas“.

VI SKYRIUS

EKSPORTO IR (ARBA) IMPORTO LEIDIMAS

22 straipsnis

3 kategorijos į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų eksporto paskirties šalys, kurioms reikia eksporto leidimo išvardytos IV priede.

23 straipsnis

1.   Eksporto ir importo leidimai išduodami atitinkamai naudojant VI ir VII prieduose pateiktas formas. Privaloma laikytis formų išdėstymo.

Eksporto ir importo leidimas taip pat gali būti suteiktas elektronine forma. Tokiu atveju valstybė narė gali pritaikyti leidimo numeriui skirtą langelį.

2.   Išduodamos keturios eksporto leidimo kopijos, pažymėtos skaitmenimis nuo 1 iki 4.

Kopiją Nr. 1 pasilieka leidimą išduodančioji institucija.

Kopijos Nr. 2 ir Nr. 3 pridedamos prie į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų siuntos ir pateikiamos muitinės įstaigai, kurioje pildoma muitinės eksporto deklaracija o vėliau – kompetentingoms valdžios institucijoms, siuntos išvežamo iš Bendrijos muitų teritorijos punkte. Kompetentingos valdžios institucijos iš išvykimo punkto kopiją Nr. 2 grąžina ją išdavusiai institucijai. Kopija Nr. 3 pridedama prie į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų siuntos ir pateikiama importuojančios šalies kompetentingoms valdžios institucijoms.

Kopiją Nr. 4 pasilieka siuntėjas.

3.   Išduodamos keturios importo leidimo kopijos, sunumeruotos nuo 1 iki 4.

Kopiją Nr. 1 pasilieka leidimą išduodančioji kompetentinga valdžios institucija.

Kopiją Nr. 2 leidimą išduodančioji kompetentinga valdžios institucija išsiunčia eksportuojančios šalies kompetentingai valdžios institucijai.

Kopija Nr. 3 lydi į oficialų sąrašą įtrauktas medžiagas nuo įvežimo į Bendrijos muitų teritoriją iki importuotojo, kuris šią kopiją siunčia leidimą išduodančiajai valdžios institucijai, komercinių patalpų.

Kopiją Nr. 4 pasilieka importuotojas.

4.   Eksporto arba importo leidime negali būti įrašytos daugiau kaip dvi į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos.

24 straipsnis

1.   Formos spausdinamos viena ar keliomis Bendrijos oficialiomis kalbomis.

2.   Formos yra A4 formato. Ant jų turi būti atspausdintas rėminis ornamentinis fonas, kuris leidžia vizualiai atskirti mechaniniu arba cheminiu būdu padarytą klastotę.

3.   Valstybės narės gali pasilikti sau teisę spausdinti eksporto leidimo formas pačios arba užsakyti jas jų patvirtintose spaustuvėse. Pastaruoju atveju, kiekvienoje eksporto leidimo formoje turi būti nurodyti šio patvirtinimo duomenys. Be to, leidimo formoje turi būti atspausdintas arba kitaip pažymėtas spaustuvės pavadinimas ir adresas ar serijos numeris, pagal kurį ją būtų galima atpažinti.

25 straipsnis

Jeigu konkreti 3 kategorijos į oficialų sąrašą įtraukta medžiaga to paties Bendrijoje įsisteigusio eksportuotojo tam pačiam trečiojoje paskirties šalyje esančiam importuotojui per tam tikrą šešerių arba dvylikos mėnesių laikotarpį eksportuojama dažnai, atitinkamam ūkio subjektui pateikus paraišką kompetentinga valdžios institucija gali suteikti eksporto leidimą pagal supaprastintą tvarką, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 111/2005 19 straipsnyje.

Toks supaprastintas eksporto leidimas gali būti suteiktas tik šiais atvejais:

a)

jeigu ūkio subjektas ankstesnio eksporto metu parodė gebėjimą įvykdyti visus su tuo eksportu susijusius įsipareigojimus ir nepažeidė nė vienoatitinkamo teisės akto;

b)

jeigu kompetentinga valdžios institucija gali įsitikinti teisėtu tų eksporto operacijų tikslu.

26 straipsnis

1.   Paraiškoje supaprastintam eksporto leidimui, nurodytam 25 straipsnyje, gauti turi būti nurodyti bent šie duomenys:

a)

eksportuotojo, trečiojoje šalyje esančio importuotojo ir galutinio gavėjo pavadinimas ar vardas, pavardė bei adresas;

b)

į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos pavadinimas, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede, arba, jei tai mišinys ar natūralus produktas – jo pavadinimas ir KN kodas bei į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų, esančių mišinyje arba natūraliame produkte, pavadinimas, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede;

c)

didžiausias į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų, kurias ketinama eksportuoti, kiekis;

d)

eksporto operacijoms numatytas konkretus laikotarpis.

2.   Kompetentinga valdžios institucija per 15 darbo dienų nuo reikiamos informacijos gavimo priima sprendimą dėl supaprastinto eksporto leidimo.

27 straipsnis

1.   Supaprastinta tvarka suteiktas eksporto leidimas išduodamas naudojant VI priede pateiktos formos kopijos, sužymėtos skaitmenimis 1, 2 ir 4.

Kopiją Nr. 1 pasilieka leidimą išduodančioji institucija.

Kopiją Nr. 2 ir kopiją Nr. 4 pasilieka eksportuotojas.

Kitoje kopijos Nr. 2 pusėje eksportuotojas nurodo kiekvienos eksporto operacijos duomenis, ypač kiekvienos eksporto operacijos į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos kiekį ir likusį kiekį. Kopija Nr. 2 pateikiama muitinės įstaigai, kurioje pildoma muitinės eksporto deklaracija. Ta muitinės įstaiga patvirtina duomenis ir grąžina kopiją eksportuotojui.

2.   Ūkio subjektas muitinės deklaracijoje kiekvienai eksporto operacijai įrašo leidimo numerį ir žodžius „supaprastinta eksporto leidimų išdavimo tvarka“.

Jeigu išvykimo muitinės įstaiga nėra išvykimo iš Bendrijos muitų teritorijos punktas, pirmoje pastraipoje nurodyta informacija turi būti nurodyta prie eksporto siuntos pridėtuose dokumentuose.

3.   Eksportuotojas vėliausiai per 10 darbo dienų nuo pagal supaprastintą tvarką išduoto eksporto leidimo galiojimo pabaigos kopiją Nr. 2 grąžina ją išdavusiai valdžios institucijai.

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28 straipsnis

1.   Kiekviena valstybė narė priima priemones, būtinas tam, kad kompetentingos valdžios institucijos galėtų atlikti savo kontrolės ir stebėsenos pareigas, įskaitant komercinių patalpų tinkamumo patikrinimus.

2.   Valstybės narės užtikrina susijusių institucijų pasikeitimą informacija.

29 straipsnis

1.   Kiekvieną mėnesį po kalendorinio ketvirčio kiekviena valstybė narė siunčia Komisijai sąrašą, kuriame pateikiama informacija apie atvejus, kai į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų siunta buvo sustabdyta arba tos medžiagos buvo sulaikytos.

Informacijoje nurodoma:

a)

į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų pavadinimas; jei žinoma, jų kilmė, kilmės vieta, paskirties vieta;

b)

į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų kiekis, jų muito statusas ir naudojamos transporto priemonės.

2.   Kiekvienų metų gale Komisija valstybėms narėms paskelbia pagal 1 dalį gautą informaciją.

30 straipsnis

Nuo 2005 m. rugpjūčio 18 d. panaikinamas Reglamentas (EEB) Nr. 3769/92.

Nuorodos į panaikintą reglamentą yra laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

31 straipsnis

Vėliausiai iki 2005 m. gruodžio 31 d. kompetentingos valdžios institucijos atšaukia neterminuotus atskirus leidimus, suteiktus pagal Reglamento (EEB) Nr. 3677/90 5 straipsnio 3 dalį ir 5a straipsnio 3 dalį. Tačiau toks atšaukimas nedaro įtakos į oficialų sąrašą įtrauktoms medžiagoms, deklaruotoms eksportui iki 2006 m. sausio 1 d.

32 straipsnis

Reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2005 m. rugpjūčio 18 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 27 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 47, 2004 2 18, p. 1.

(2)  OL L 22, 2005 1 26, p. 1.

(3)  OL L 357, 1990 12 20, p. 1.

(4)  OL L 383, 1992 12 29, p. 17. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1232/2002 (OL L 180, 2002 7 10, p. 5).

(5)  OL L 370, 1992 12 19, p. 76. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/101/EB (OL L 286, 2003 11 4, p. 14).


I PRIEDAS

Image

Pastabos

1.

Pavyzdžio išdėstymo laikytis neprivaloma.

2.

Pavyzdžio eilės numerių ir teksto laikytis privaloma. Pusjuodžiu šriftu paryškintus langelius užpildyti privaloma.

3.

Informacija apie langelius:

 

1 langelis (Licencijos turėtojas): Gali būti papildomai įrašoma atsakingojo pareigūno pavardė.

 

3 langelis (galiojimas ir pabaiga): Nurodoma galiojimo pabaiga arba tai, ar ūkio subjektai privalo ne rečiau kaip kas trejus metus parodyti, kad sąlygos, kuriomis licencija buvo suteikta, tebėra tenkinamos.

 

4 langelis (į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos): Į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos pavadinimas, kaip nurodyta priede, arba, jeigu tai mišinys arba natūralus produktas, – jo ir bet kurios į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos, esančios mišinyje arba natūraliame produkte, pavadinimas, kaip nurodyta priede. Atitinkamai nurodomos druskos:

 

4 langelis (KN kodas): Be KN kodo galima papildomai įrašyti CAS numerį.

 

4 langelis (operacija): Nurodyti eksporto, importo ir (arba) kitokią tarpininkavimo veiklą. Kalbant apie importą, jei reikia, nurodomos sandėliavimo, apdorojimo, perdirbimo, panaudojimo ir įprastų apdorojimo bei (arba) išleidimo į laisvą apyvartą formos. Operacijoms, kurioms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 273/2004, nurodoma: sandėliavimo, gamybos, perdirbimo, prekybos, platinimo ir (arba) tarpininkavimo būdai.

 

4 langelis (komercinės patalpos): Jei kalbama apie Reglamento (EB) Nr. 111/2005 2 straipsnyje nurodytą tarpininkavimo veiklą, komercinių patalpų nurodyti nereikia.

4.

Valstybės narės gali numatyti langelius nacionaliniams tikslams. Langeliai turi būti pažymėti eilės numeriu ir didžiąja raide (pvz., 4A).


II PRIEDAS

Medžiaga

Kiekis

Acetonas (1)

50 kg

Etilo eteris (1)

20 kg

Metiletilketonas (1)

50 kg

Toluenas (1)

50 kg

Sieros rūgštis

100 kg

Druskos rūgštis

100 kg


(1)  Šioje kategorijoje išvardytų medžiagų druskos, jei tokios druskos gali egzistuoti.


III PRIEDAS

Image

Pastabos

1.

Neprivaloma laikytis pavyzdžio išdėstymo.

2.

Pavyzdžio eilės numerių ir teksto laikytis privaloma.


IV PRIEDAS

I.

20 straipsnyje nurodytas šalių sąrašas:

Medžiaga

Paskirties vieta

Acto rūgšties anhidridas

Kalio permanganatas

Bet kuri trečioji šalis

Antranilo rūgštis

 

Antigva ir Barbuda

 

Benino Respublika

 

Bolivijos Respublika

 

Brazilijos Federacinė Respublika

 

Kaimanų salos

 

Čilės Respublika

 

Kolumbijos Respublika

 

Kosta Rikos Respublika

 

Dominikos Respublika

 

Ekvadoro Respublika

 

Etiopijos Federacinė Demokratinė Respublika

 

Haičio Respublika

 

Indijos Respublika

 

Indonezijos Respublika

 

Jordanijos Hašimitų Karalystė

 

Kazachstano Respublika

 

Libano Respublika

 

Madagaskaro Respublika

 

Malaizija

 

Meksikos Jungtinės Valstijos

 

Nigerijos Federacinė Respublika

 

Paragvajaus Respublika

 

Peru Respublika

 

Filipinų Respublika

 

Moldovos Respublika

 

Rumunija

 

Rusijos Federacija

 

Saudo Arabijos Karalystė

 

Pietų Afrikos Respublika

 

Tadžikistano Respublika

 

Turkijos Respublika

 

Jungtiniai Arabų Emyratai

 

Tanzanijos Jungtinė Respublika

 

Venesuelos Bolivaro Respublika

Fenilacto rūgštis

Piperidinas

 

Antigva ir Barbuda

 

Benino Respublika

 

Bolivijos Respublika

 

Brazilijos Federacinė Respublika

 

Kaimanų salos

 

Čilės Respublika

 

Kolumbijos Respublika

 

Kosta Rikos Respublika

 

Dominikos Respublika

 

Ekvadoro Respublika

 

Etiopijos Federacinė Demokratinė Respublika

 

Haičio Respublika

 

Indijos Respublika

 

Indonezijos Respublika

 

Jordanijos Hašimitų Karalystė

 

Kazachstano Respublika

 

Libano Respublika

 

Madagaskaro Respublika

 

Malaizija

 

Meksikos Jungtinės Valstijos

 

Nigerijos Federacinė Respublika

 

Paragvajaus Respublika

 

Peru Respublika

 

Filipinų Respublika

 

Moldovos Respublika

 

Rumunija

 

Rusijos Federacija

 

Saudo Arabijos Karalystė

 

Tadžikistano Respublika

 

Turkijos Respublika

 

Jungtiniai Arabų Emyratai

 

Tanzanijos Jungtinė Respublika

 

Jungtinės Amerikos Valstijos

 

Venesuelos Bolivaro Respublika

II.

20 ir 22 straipsniuose nurodytas šalių sąrašas:

Medžiaga

Paskirties vieta

Metiletilketonas (MEK)  (1)

Toluenas  (1)

Acetonas  (1)

Etilo eteris  (1)

 

Antigva ir Barbuda

 

Argentinos Respublika

 

Benino Respublika

 

Bolivijos Respublika

 

Brazilijos Federacinė Respublika

 

Kaimanų salos

 

Čilės Respublika

 

Kolumbijos Respublika

 

Kosta Rikos Respublika

 

Dominikos Respublika

 

Ekvadoro Respublika

 

Salvadoro Respublika

 

Egipto Arabų Respublika

 

Etiopijos Federacinė Demokratinė Respublika

 

Gvatemalos Respublika

 

Haičio Respublika

 

Hondūro Respublika

 

Indijos Respublika

 

Jordanijos Hašimitų Karalystė

 

Panamos Respublika

 

Kazachstano Respublika

 

Libano Respublika

 

Madagaskaro Respublika

 

Malaizija

 

Meksikos Jungtinės Valstijos

 

Nigerijos Federacinė Respublika

 

Pakistano Islamo Respublika

 

Paragvajaus Respublika

 

Peru Respublika

 

Filipinų Respublika

 

Moldovos Respublika

 

Rumunija

 

Rusijos Federacija

 

Saudo Arabijos Karalystė

 

Tadžikistano Respublika

 

Turkijos Respublika

 

Jungtiniai Arabų Emyratai

 

Tanzanijos Jungtinė Respublika

 

Urugvajaus Rytų Respublika

 

Venesuelos Bolivaro Respublika

Druskos rūgštis

Sieros rūgštis

 

Bolivijos Respublika

 

Čilės Respublika

 

Kolumbijos Respublika

 

Ekvadoro Respublika

 

Peru Respublika

 

Turkijos Respublika

 

Venesuelos Bolivaro Respublika


(1)  Taip pat šios kategorijos išvardytų medžiagų druskos, jei tokios druskos gali egzistuoti.


V PRIEDAS

Image

Pastabos

1.

Neprivaloma laikytis pavyzdžio išdėstymo.

2.

Pavyzdžio eilės numerių ir teksto laikytis privaloma. Pusjuodžiu šriftu paryškintus langelius užpildyti privaloma

3.

Kita informacija apie langelius:

 

Langelis „A dalis“: Nurodoma, ar DPCM taikomas vienai eksporto operacijai, ar kelioms. Jeigu jis taikomas kelioms operacijoms, nurodomas numatomas laiko tarpas.

 

14 langelis (kiekis ir svoris): Jeigu DPCM taikomas kelioms eksporto operacijoms, nurodyti didžiausią kiekį ir svorį.

 

18 skiltis (Išvykimo data): Jeigu DPCM taikomas kelioms eksporto operacijoms, šiame langelyje turi būti įrašyta galutinė numatoma išvykimo data.


VI PRIEDAS

Image

Image

Image

Image

Image

Pastabos

I.

1.

Leidimas pildomas viena iš oficialiųjų Bendrijos kalbų. Jeigu leidimas užpildomas ranka, įrašai daromi rašalu ir rašoma didžiosiomis raidėmis.

2.

Paduodamas paraišką, pareiškėjas užpildo 1, 3, 5, 7, 9 – 19 langelius; tačiau informacija, kuri turi būti įrašyta 7, 8 ir 10 – 13 langeliuose ir 18 langelyje, gali būti pateikta vėliau, jeigu paraiškos padavimo metu ji nėra žinoma. Šiuo atveju 18 langelyje nurodyta informacija vėliausiai įrašoma prieš pateikiant eksporto deklaraciją, o papildoma informacija, kuri turi būti įrašyta 7, 8 ir 10 – 13 langeliuose, vėliausiai pateikiama prieš faktinį prekių išvežimą muitinės įstaigai arba kitai institucijai, esančiai išvykimo iš Bendrijos muitų teritorijos vietoje.

3.

1, 5, 7 ir 9 langeliai: įrašomos pilnos pavardės arba pavadinimai ir adresai (jei yra – telefonas, faksas, el. paštas).

4.

5 langelis: atitinkamai įrašomi trečiojoje šalyje esančio importuotojo importo leidimo dokumento (pvz., „neprieštaravimo rašto“, importo leidimo, kito trečiosios paskirties šalies pareiškimo) nuorodos numeris.

5.

7 langelis: įrašomi visų kitų su eksporto operacija susijusių asmenų, įskaitant vežėjus, tarpininkus ir muitinės agentus, pilnos pavardės ir adresai (jei yra – telefonas, faksas, el. paštas).

6.

9 langelis: įrašomas asmens arba bendrovės, kuriai pristatomos prekės paskirties šalyje ir kurie nebūtinai yra galutiniai vartotojai, pavardė arba pilnas pavadinimas ir adresas (jei yra – telefonas, faksas, el. paštas).

7.

10 langelis: atitinkamai įrašomi valstybės narės, uosto, oro uosto arba pasienio punkto pavadinimai.

8.

11 langelis: atitinkamai įrašomi šalies, uosto, oro uosto arba pasienio punkto pavadinimai.

9.

12 langelis: įrašomos visos transporto priemonės, kurios bus panaudotos (pavyzdžiui sunkvežimis, laivas, lėktuvas, traukinys ir pan.). Jeigu eksporto leidimas taikomas kelioms eksporto operacijoms, šio langelio pildyti nereikia.

10.

13 langelis: pateikiama išsami informacija apie pasirinktą maršrutą.

11.

14 a ir b langelis: įrašomas į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos pavadinimas, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede, arba, jeigu tai mišinys ar natūralus produktas, – pavadinimas ir mišinio ar natūralaus produkto 8 skaitmenų KN kodas.

12.

14 a ir b langelis: tiksliai nurodoma medžiagos pakuotė (pavyzdžiui, 2 metalinės dėžės po 5 l kiekvienoje). Jeigu tai mišinys, natūralus produktas ar preparatas, nurodomas atitinkamas komercinis pavadinimas.

13.

15 a ir b langelis: įrašomas į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos 8 skaitmenų KN kodas, kaip nurodyta reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede.

14.

19 langelis:

didžiosiomis raidėmis įrašoma pareiškėjo pavardė arba atitinkamai paraišką pasirašiusio jo įgalioto asmens pavardė,

pagal susijusių valstybių narių pavyzdžių nuostatas, pareiškėjo arba jo įgalioto asmens parašas patvirtina, kad suinteresuotas asmuo savo paraiškoje pateikė išsamius ir tikslius duomenis. Nepažeidžiant galimo nuostatų dėl baudų taikymo, ši deklaracija pagal valstybėse narėse galiojančias nuostatas prilygsta įsipareigojimui, kad:

deklaracijoje pateikta tiksli informacija,

visi prie jos pridėti bet kokie dokumentai yra autentiški,

laikomasi visų reikalavimų, keliamų į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede, eksportui.

Tais atvejais, kai leidimas išduodamas taikant kompiuterinę procedūrą, šiame leidimo punkte pareiškėjo parašo gali nebūti, jeigu šis parašas yra pareiškime.

II.   

(Supaprastinta eksporto leidimų išdavimo tvarka)

1.

Jeigu tai yra supaprastinta eksporto leidimų išdavimo procedūra, 7 – 13 ir 18 langelių pildyti nereikia.

2.

Kitoje kopijos Nr. 2 pusėje 24 – 27 langeliai turi būti užpildomi kiekvienai eksporto operacijai.

3.

23 langelis: nurodomas leistinas maksimalus kiekis ir neto masė.

24 stulpelis: 1 dalyje nurodomas turimas kiekis ir 2 dalyje – dalinis eksporto kiekis.

25 stulpelis: nurodomas dalinis eksporto kiekis žodžiais.

26 langelis: muitinės deklaracijos nuorodos numeris ir data.


VII PRIEDAS

Image

Image

Image

Image

Pastabos

1.

Leidimas pildomas viena iš oficialiųjų Bendrijos kalbų. Jeigu leidimas užpildomas ranka, įrašai daromi rašalu ir rašoma didžiosiomis raidėmis.

2.

Langelius 1, 4, 6, 8, 11–16 pareiškėjas užpildo paduodamas paraišką; tačiau informacija, kuri turi būti įrašyta 7, 9 ir 10 – 15 langeliuose, gali būti pateikta vėliau. Tokiu atveju šią informaciją reikia pateikti vėliausiai iki įvežant prekes į Bendrijos muitų teritoriją.

3.

1 ir 4 langeliai: įrašomos pilnos pavardės arba pavadinimai ir adresai (jei yra – telefonas, faksas, el. paštas).

4.

6 langelis: įrašomi visų kitų su importo operacija susijusių asmenų, įskaitant vežėjus, tarpininkus ir muitinės agentus, pilnos pavardės ir adresai (jei yra – telefonas, faksas, el. paštas).

5.

8 langelis: įrašomas pilnas galutinio gavėjo pavadinimas ir adresas. Galutinis gavėjas ir importuotojas gali būti identiški.

6.

7 langelis: įrašomas trečiosios šalies institucijos pavadinimas ir adresas (jei yra – telefonas, faksas, el. paštas).

7.

9 langelis: įrašomi valstybės narės, uosto, oro uosto arba pasienio punkto pavadinimai.

8.

10 langelis: įrašomos visos transporto priemonės, kurios bus panaudotos (pavyzdžiui sunkvežimis, laivas, lėktuvas, traukinys ir pan.).

9.

11a ir 11b langeliai: įrašomas į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos pavadinimas, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 111/2005, arba, jeigu tai mišinys ar natūralus produktas, – pavadinimas ir mišinio ar natūralaus produkto 8 skaitmenų KN kodas.

10.

11a ir 11b langeliai: tiksliai nurodoma medžiagos pakuotė (pavyzdžiui, 2 metalinės dėžės po 5 l kiekvienoje). Jeigu tai mišinys, natūralus produktas ar preparatas, nurodomas atitinkamas komercinis pavadinimas.

11.

12a ir 12b langelis: įrašomas į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos 8 skaitmenų KN kodas, kaip nurodyta reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede.

12.

16 langelis:

didžiosiomis raidėmis įrašoma pareiškėjo pavardė arba atitinkamai paraišką pasirašiusio jo įgalioto asmens pavardė,

pagal susijusių valstybių narių pavyzdžių nuostatas, pareiškėjo arba jo įgalioto asmens parašas patvirtina, kad suinteresuotas asmuo savo paraiškoje pateikė išsamius ir tikslius duomenis. Nepažeidžiant galimo nuostatų dėl baudų taikymo, ši deklaracija pagal valstybėse narėse galiojančias nuostatas prilygsta įsipareigojimui, kad:

pateikta tiksli informacija,

visi prie jos pridėti bet kokie dokumentai yra autentiški,

laikomasi visų kitų reikalavimų,

tais atvejais, kai leidimas išduodamas taikant kompiuterinę procedūrą, šiame leidimo punkte pareiškėjo parašo gali nebūti, jeigu šis parašas yra pareiškime.


Top