Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32003R0450

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 450/2003 (2003. gada 27. februāris) par darbaspēka izmaksu indeksuDokuments attiecas uz EEZ.

OV L 69, 13.3.2003., 1./5. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 05 Sējums 004 Lpp. 307 - 311
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 05 Sējums 004 Lpp. 307 - 311
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 05 Sējums 004 Lpp. 307 - 311
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 05 Sējums 004 Lpp. 307 - 311
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 05 Sējums 004 Lpp. 307 - 311
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 05 Sējums 004 Lpp. 307 - 311
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 05 Sējums 004 Lpp. 307 - 311
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 05 Sējums 004 Lpp. 307 - 311
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 05 Sējums 004 Lpp. 307 - 311
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 05 Sējums 006 Lpp. 176 - 180
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 05 Sējums 006 Lpp. 176 - 180
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 05 Sējums 006 Lpp. 119 - 123

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Jaunākā konsolidētā versija: 07/08/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/450/oj

32003R0450Oficiālais Vēstnesis L 069 , 13/03/2003 Lpp. 0001 - 0005


Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 450/2003

(2003. gada 27. februāris)

par darbaspēka izmaksu indeksu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 285. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu [3],

saskaņā ar Līguma 251. pantā izklāstīto procedūru [4],

tā kā:

(1) Statistika, kuras būtisku daļu sastāda darbaspēka izmaksu rādītāji, ir svarīga, lai izprastu inflācijas procesu un darbaspēka tirgus dinamiku.

(2) Kopienai, sevišķi tās saimnieciskajām, nodarbinātības un monetārajām iestādēm, nepieciešami regulāri un savlaicīgi darbaspēka izmaksu rādītāji, lai kontrolētu izmaiņas darbaspēka izmaksās.

(3) Eiropas Komisijas (Eiropas Kopienu Statistikas biroja) un Eiropas Centrālās bankas ciešā sadarbībā izstrādātais Ekonomikas un monetārās savienības rīcības plāns statistikas vajadzībām kā prioritāti ir noteicis īstermiņa darbaspēka izmaksu statistiku ietveroša tiesiska pamata izstrādi.

(4) Labums, ko sniedz pilnīgu datu par visām ekonomikas nozarēm apkopošana Kopienas līmenī, ir jāsamēro ar ziņošanas iespējām un datu sniegšanas pienākumu maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU).

(5) Regula atbilst līguma 5. pantā izklāstītajam subsidiaritātes principam. Kopēju darbaspēka izmaksu rādītāju statistikas standartu izveidošanu var sasniegt, tikai pamatojoties uz kādu Kopienas tiesību aktu, jo tikai Komisija var koordinēt nepieciešamo statistikas informācijas saskaņošanu Kopienas mērogā, kamēr datu vākšanu un salīdzināmu darbaspēka izmaksu rādītāju apkopošanu var organizēt dalībvalstis.

(6) Padomes 1997. gada 17. februāra Regula (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku [5] nosaka vispārējus darbaspēka izmaksu rādītāju iegūšanas veidus, kas ir saskaņā ar šo regulu.

(7) Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību [6].

(8) Konsultācijas ar Statistikas programmas komiteju, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom [7], ir notikušas saskaņā ar minētā lēmuma 3. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Mērķis

Šīs regulas mērķis ir izveidot vienotu sistēmu salīdzināmu darbaspēka izmaksu rādītāju izstrādāšanai, pārsūtīšanai un izvērtēšanai Kopienā. Dalībvalstīm jāizstrādā 4. pantā noteikto saimniecisko aktivitāšu darbaspēka izmaksu rādītāji.

2. pants

Definīcijas

1. Darbaspēka izmaksu indekss (DII) ir definēts kā Laspeiresa indekss darbaspēka izmaksām par vienu nostrādāto stundu, ķēde, kas katru gadu ir piesaistīta un balstīta uz saimniecisko aktivitāšu noteiktu struktūru NACE 1. red. iedaļu līmenī, kur NACE 1. red. ir klasifikācija, kas ir izveidota ar Padomes 1990. gada 9. oktobra Regulu (EEK) Nr. 3037/90 par saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju Eiropas Kopienā [8]. Turpmāku NACE 1. red. iedaļu iedalījumu, kas tiks iekļauts noteiktajā struktūrā, ir jānosaka saskaņā ar 4. panta 1. punktu. DII aprēķināšanai izmantojamā formula ir noteikta šīs regulas pielikumā.

2. Darbaspēka izmaksas ir kopējās ceturkšņa izmaksas, kas radušās darba devējam darbaspēka nodarbināšanas rezultātā. Darbaspēka izmaksu posteņi un kopējais nodarbinātais personāls ir definēti, atsaucoties uz Komisijas 1999. gada 27. jūlija Regulas (EK) Nr. 1726/1999 II pielikuma A un D iedaļām (punkti D.1, D.4 un D.5 un to apakškomponentes, izņemot punktus D.2 un D.3), ar ko attiecībā uz informācijas par darbaspēku izmaksām noteikšanu un nosūtīšanu ievieš Padomes Regulu (EK) Nr. 530/1999 par ienākumu un darbaspēka izmaksu strukturālo statistiku [9].

3. Nostrādātās stundas ir definētas, atsaucoties uz Padomes 1996. gada 25. jūnija Regulas (EK) Nr. 2223/96 par Eiropas valstu un reģionu kontu sistēmu Kopienā [10] A pielikuma 11. nodaļas 11.26. — 11.31. punktu.

4. Indeksa tehniskās specifikācijas, tostarp svēruma struktūras izmaiņas, var definēt atkārtoti saskaņā ar 12. panta 2. punktā noteikto kārtību.

3. pants

Darbības joma

1. Šo regulu piemēro visām darbībām, kas ir definētas NACE 1. red C — O iedaļās.

2. NACE 1. red. L, M, N un O iedaļās noteikto saimniecisko darbību iekļaušanu šīs regulas darbības jomā nosaka saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto kārtību, ņemot vērā 10. pantā definēto priekšizpēti.

3. DII pārstāv visas statistiskās vienības, kas ir definētas Padomes 1993. gada 15. marta Regulā (EEK) Nr. 696/93 par statistikas vienībām ražošanas sistēmas novērošanai un analīzei Kopienā [11].

4. pants

Rādītāju iedalījums

1. Dati ir jāiedala NACE 1. red. iedaļās definētajās saimnieciskajās aktivitātēs un tālākajos iedalījumos, nepārsniedzot NACE 1. red. iedalījumu līmeni (divu ciparu līmenis) vai līmeņu grupējumus, ņemot vērā ieguldījumu kopējā nodarbinātībā un darbaspēka izmaksās Kopienas un valsts līmenī, kas ir definētas saskaņā ar 12. panta 2. punktā noteikto kārtību. Darbaspēka izmaksu rādītājus norāda atsevišķi katrai no šādām trīs darbaspēka izmaksu kategorijām:

a) kopējām darbaspēka izmaksām;

b) algām un samaksai, kas ir definētas, pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 1726/1999 II pielikuma D.11 punktu;

c) darba devēja sociālajiem maksājumiem, kuriem ir pieskaitīti darba devēja samaksātie nodokļi un no kuriem ir atņemtas darba devēja saņemtās subsīdijas, kas ir izteiktas ar Regulas (EK) Nr. 1726/1999 II pielikumā D.12 un D.4 punktu kopsummu, no kuras ir atņemts D.5 punkts.

2. Indekss, kas nosaka kopējās darbaspēka izmaksas, izņemot prēmijas, kur prēmijas ir definētas Regulas (EK) Nr. 1726/1999 II pielikuma D.11112 punktā, jāsniedz iedalīts saimnieciskajās aktivitātēs, kuras ir definētas saskaņā ar 12. panta 2. punktā noteikto kārtību un balstītas uz NACE 1. red. klasifikāciju, ņemot vērā 10. pantā definēto priekšizpēti.

5. pants

Biežums un retrospektīvie dati

1. Datus, kas tiks iekļauti DII, pirmo reizi ir jāapkopo par 2003. gada 1. ceturksni un pēc tam par katru ceturksni (kas beidzas katra gada 31. martā, 30. jūnijā, 30. septembrī un 31. decembrī).

2. Dalībvalstīm jādara zināmus retrospektīvos datus, kas aptver laikposmu no 1996. gada 1. ceturkšņa līdz 2002. gada 4. ceturksnim. Retrospektīvos datus iesniedz par katru NACE 1. red. C — K iedaļu un par 4. panta 1. punktā minētajiem darbaspēka izmaksu posteņiem.

6. pants

Rezultātu pārsūtīšana

1. 4. pantā minētos datus iesniedz indeksu formā. Šīs regulas pielikumā minētos lielumus, kas ir izmantoti indeksa aprēķināšanā, vienlaicīgi ir jādara pieejamus publicēšanai.

Piemērots tehniskais formāts, kas jāizmanto 4. pantā minēto rezultātu pārsūtīšanai, un datiem piemērojamās pielāgošanas procedūras ir jādefinē saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto kārtību.

2. 70 dienu laikā pēc pārskata perioda beigām dalībvalstis pārsūta Komisijai (Eiropas Kopienu Statistikas birojam) saskaņā ar 4. pantu iedalītos datus. Metadatus, kas nepieciešami metodoloģisko, tehnisko vai darba tirgus izmaiņu rezultātā radušos datu izmaiņu interpretēšanai, jāiesniedz kopā ar datiem.

3. Retrospektīvos datus, kas minēti 5. pantā, iesniedz Komisijai (Eiropas Kopienu Statistikas birojam) vienā laikā ar DII par 2003. gada 1. ceturksni.

7. pants

Avoti

Dalībvalstis drīkst izdarīt nepieciešamo novērtējumu, izmantojot dažādu turpmāk minētu avotu kombinācijas, piemērojot administratīvās vienkāršošanas principu:

a) apsekojumi, kuros Regulā (EEK) Nr. 696/93 definētajām statistikas vienībām jāsniedz savlaicīga, precīza un pilnīga informācija;

b) citi piemēroti avoti, ieskaitot administratīvos datus, ja tie ir piemēroti savlaicīguma un nozīmīguma ziņā;

c) atbilstīgas statistiskā novērtējuma procedūras.

8. pants

Kvalitāte

1. Pārsūtītajiem pašreizējiem un iepriekšējiem datiem jāatbilst atsevišķiem kvalitātes kritērijiem, kuri ir jānosaka 12. panta 2. punkta minētajā kārtībā.

2. Sākot ar 2003. gadu, dalībvalstīm jāsniedz Komisijai ikgadējus kvalitātes ziņojumus. Ziņojumu saturu nosaka 12. panta 2. punktā minētajā kārtībā.

9. pants

Pārejas periods un atkāpes

1. Pārejas periodus, kas attiecas uz šīs regulas īstenošanu un nav ilgāki par diviem gadiem no šīs regulas stāšanās spēkā datuma, piešķir saskaņā ar 12. panta 2. punktā noteikto kārtību.

2. Pārejas perioda laikā Komisija var atļaut atkāpes no šīs regulas, ja valstu statistikas sistēmām ir nepieciešama būtiska pielāgošana.

10. pants

Priekšizpēte

1. Saskaņā ar 12. panta 2. punktā noteikto kārtību Komisija organizē priekšizpētes, kuras veic dalībvalstis, sevišķi tās, kuras nevar sniegt NACE 1. red. L, M, N un O iedaļās minētos datus (3. panta 2. punkts vai kopējās darba izmaksas nosakošā indeksa iedalījums, atskaitot prēmijas (4. panta 2. punkts)).

2. Priekšizpēti jāveic, samērojot datu savākšanas radīto labumu ar savākšanas izmaksām un uzņēmumiem radīto apgrūtinājumu, lai noteiktu:

a) kā NACE L, M, N un O iedaļām var iegūt 4. panta 1. punktā definētos ceturkšņa darbaspēka izmaksu rādītājus;

b) kā var iegūt kopējās darbaspēka izmaksas nosakošo indeksu, izņemot 4. panta 2. punktā minētās prēmijas.

3. Dalībvalstīm, kas uzsāk priekšizpēti, ne vēlāk kā 2004. gada 31. decembrī jāiesniedz starpziņojumu par priekšizpētes rezultātiem Komisijai. Gala ziņojumu par priekšizpētes rezultātiem iesaistītajām dalībvalstīm jāiesniedz Komisijai ne vēlāk kā 2005. gada 31. decembrī.

4. Priekšizpētē, kas attiecas uz 2. punkta a) apakšpunktu, ir jāņem vērā eksperimentālo pētījumu rezultātus, kas ir minēti Padomes 1996. gada 20. decembra Regulā (EK, Euratom) Nr. 58/97 par uzņēmējdarbības strukturālo statistiku [12].

5. Pasākumos, kas ir veikti saskaņā ar 11. panta h) apakšpunktu un priekšizpētes rezultātiem, jāievēro izmaksu lietderības princips, kas ir definēts Regulas (EK) Nr. 322/97 10. pantā, ietverot respondentu noslogojuma samazināšanu.

6. Pasākumiem, kurus veic saskaņā ar 11. panta h) apakšpunktu un priekšizpētes rezultātiem, jāveicina datu pārsūtīšana par 2007. gada 1. ceturksni ar noteikumu, ka priekšizpētes rezultāti atļauj pietiekami kvalitatīvu datu iegūšanu bez liekām izmaksām.

11. pants

Īstenošanas pasākumi

Šīs regulas īstenošanas pasākumus, ieskaitot ekonomiskās un tehniskās izmaiņas atspoguļojošos pasākumus, jānosaka saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto kārtību. Šie pasākumi jo īpaši attiecas uz:

a) fiksētajā struktūrā iekļaujamā iedalījuma definēšanu atbilstoši 4. panta 1. punktam;

b) indeksa tehniskajām specifikācijām (2. pants);

c) NACE 1. red. L, M, N un O iedaļu iekļaušanu (3. pants);

d) rādītāju iedalījumu ekonomiskajās aktivitātēs (4. pants);

e) formātu rezultātu pārraidei un piemērojamajām pielāgošanas kārtībām (6. pants);

f) atsevišķiem pašreiz un iepriekš pārsūtīto datu kvalitātes kritērijiem un kvalitātes ziņojuma saturu (8. pants);

g) pārejas periodu (9. pants);

h) priekšizpētes veikšanu un tās rezultātā pieņemtajiem lēmumiem (10. pants);

i) ķēžu indeksa aprēķināšanai piemērojamo metodoloģiju (pielikums).

12. pants

Analīzes gaita

1. Komisijai palīdz Statistikas programmas komiteja, kas izveidota ar Lēmuma 89/382/EEK, Euratom 1. pantu.

2. Ja ir norāde uz šo punktu, tad piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja nosaka savu reglamentu.

13. pants

Ziņojumi

Reizi divos gados Komisija iesniedz ziņojumu par šīs regulas īstenošanu Eiropas Parlamentam un Padomei. Sevišķi šajā ziņojumā ir jāizvērtē pārsūtīto DII datu un retrospektīvo datu kvalitāte.

Pirmo ziņojumu jāiesniedz ne vēlāk kā tā gada 31. decembrī, kas seko šīs regulas spēkā stāšanās datumam. Ziņojumā jāmin dalībvalstu veiktās darbības, kas vērstas uz sagatavošanos šīs regulas piemērošanai.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2003. gada 27. februārī

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

P. Cox

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

M. Chrisochoïdis

[1] OV C 304 E, 30.10.2001., 184. lpp.

[2] OV C 48, 21.2.2002., 107. lpp.

[3] OV C 295, 20.10.2001., 5. lpp.

[4] Eiropas Parlamenta 2002. gada 28. februāra atzinums (OV C 293 E, 28.11.2002., 20. lpp.), Padomes 2002. gada 23. septembra kopējā nostāja (OV C 269 E, 5.11.2002., 10. lpp.) un Eiropas Parlamenta 2002. gada 18. decembra Lēmums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[5] OV L 52, 22.2.1997., 1. lpp.

[6] OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

[7] OV L 181, 28.6.1989., 47. lpp.

[8] OV L 293, 24.10.1990., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 29/2002 (OV L 6, 10.1.2002., 3. lpp.).

[9] OV L 203, 3.8.1999., 28. lpp.

[10] OV L 310, 30.11.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 359/2002 (OV L 58, 28.2.2002., 1. lpp.).

[11] OV L 76 30.3.1993., 1. lpp. Regula grozīta ar 1994. gada Pievienošanās aktu.

[12] OV L 14, 17.1.1997., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 2056/2002 (OV L 317, 21.11.2002., 1. lpp.).

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

DII aprēķināšanai izmantojamā formula

1. Definēt:

wit = darbaspēka izmaksas par vienu darbinieku nostrādāto stundu saimnieciskajās aktivitātēs i laikposmā t;

hit = darbinieku nostrādātās stundas saimnieciskajā aktivitātē i laikposmā t;

Wij = wij * hij = darbinieku darbaspēka izmaksas saimnieciskajā aktivitātē i ikgadējā laikposmā j.

2. Laspeiresa pamatformula, kuru izmanto DII aprēķināšanai par laikposmu t ar ikgadēju bāzes laikposmu j, kas ir izteikts kā:

DII

=

=

w

/w

=

w

/w

ijWij∑iWij

3. Ķēžu indeksa aprēķināšanas metodoloģija tiks definēta saskaņā ar 12. panta 2. punktā noteikto kārtību.

4. Lielumi, kas ir izmantoti indeksa aprēķināšanai un minēti 6. panta 1. punktā, ir izteikti kā:

W

W

ij

kur Wij, i un j ir definēti pielikuma 1. punktā. Šos lielumus ir jāizmanto indeksa aprēķināšanai divu gadu laikā kopš laikposma, uz ko tie attiecas.

--------------------------------------------------

Augša