EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0450

Uredba (ES) št. 450/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27 februarja 2003 o indeksu stroškov delaBesedilo velja za EGP.

OJ L 69, 13.3.2003, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 004 P. 307 - 311
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 004 P. 307 - 311
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 004 P. 307 - 311
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 004 P. 307 - 311
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 004 P. 307 - 311
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 004 P. 307 - 311
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 004 P. 307 - 311
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 004 P. 307 - 311
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 004 P. 307 - 311
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 006 P. 176 - 180
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 006 P. 176 - 180
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 119 - 123

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/08/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/450/oj

32003R0450Uradni list L 069 , 13/03/2003 str. 0001 - 0005


Uredba (ES) št. 450/2003 Evropskega parlamenta in Sveta

z dne 27 februarja 2003

o indeksu stroškov dela

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 285(1)Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke [3],

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe [4],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Zbirka statističnih podatkov, katerih bistven del so indeksi stroškov dela, je pomembna za razumevanje inflacijskega procesa in dinamike trga dela.

(2) Skupnost, zlasti njene ekonomske oblasti, službe za zaposlovanje in monetarne oblasti, morajo imeti redne in pravočasne indekse stroškov dela, da lahko spremljajo spremembe stroškov dela.

(3) Akcijski načrt za statistične zahteve ekonomske in monetarne unije, ki ga je pripravila Evropska komisija (Eurostat) v tesnem sodelovanju z Evropsko centralno banko, opredeljuje kot prednostno nalogo pripravo pravnih podlag, ki se nanašajo na kratkoročno statistiko stroškov dela.

(4) Koristi zbiranja popolnih podatkov iz vseh področij gospodarstva na ravni Skupnosti je treba uravnotežiti z možnostmi poročanja in bremenom poročanja malih in srednje velikih podjetij (MSP).

(5) Uredba je v skladu z načelom subsidiarnosti, določenim v členu 5 Pogodbe. Oblikovanje skupnih statističnih standardov za indekse stroškov dela se lahko doseže le na osnovi pravnega akta Skupnosti, saj samo Komisija lahko usklajuje potrebno harmonizacijo statističnih podatkov na ravni Skupnosti, medtem ko zbiranje podatkov in kompilacijo primerljivih indeksov stroškov dela lahko organizirajo države članice.

(6) Uredba Sveta (ES) št. 322/97 z 17. februarja 1997 o statistiki Skupnosti [5] določa splošni okvir za pripravo indeksov stroškov dela po uredbi.

(7) Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, je treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil [6].

(8) Z Odborom za statistični program (OSP), ustanovljenim s sklepom Sveta 89/382/EGS, Euratom [7], se je posvetovalo v skladu s postopkom iz člena 3 navedenega sklepa –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Cilj

Cilj te uredbe je oblikovanje skupnega okvira za pripravo, posredovanje in oceno primerljivih indeksov stroškov dela v Skupnosti. Države članice pripravijo indekse stroškov dela za gospodarske dejavnosti, opredeljene v členu 4.

Člen 2

Opredelitve

1. Indeks stroškov dela (ISD) je opredeljen kot letni verižni Lasperov indeks stroškov dela na opravljeno delovno uro, ki temelji na fiksni strukturi gospodarskih dejavnosti NACE Rev.1 po področjih, pri čemer je NACE Rev. 1 klasifikacija, določena z Uredbo Sveta (EGS) št. 3037/90 z dne 9. oktobra 1990 o statistični klasifikaciji gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti [8]. Nadaljnje razdruževanje NACE Rev. 1 področij, ki se vključijo v fiksno strukturo, se opredeli v skladu s členom 4(1). Obrazec za izračun ISD je opredeljen v Prilogi k tej Uredbi.

2. Stroški dela so skupni četrtletni stroški, ki jih ima delodajalec z zaposlenimi delavci. Postavke stroškov dela in skupno število zaposlenih so opredeljene s sklicem na Prilogo II, Oddelka A in D (točke D.1, D.4 in D.5 in podkomponente, razen točk D.2 in D.3) Uredbe Komisije (ES) št. 1726/1999 z dne 27. julija 1999 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 530/1999 glede strukturne statistike o plačah in stroških dela, kar zadeva definicijo in posredovanje informacij o stroških dela [9].

3. Opravljene delovne ure so opredeljene s sklicem na Uredbo Sveta (ES) št. 2223/96 z dne 25. junija 1996 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Skupnosti [10], Priloga A, poglavje 11, odstavki 11.26 do 11.31.

4. Tehnična opredelitev indeksa, vključno z revizijami strukture ponderiranja, se lahko ponovno opredeli v skladu s postopkom iz člena 12(2).

Člen 3

Področje uporabe

1. Ta uredba se uporablja za vse dejavnosti, opredeljene v področjih C do O NACE Rev.1.

2. Vključitev gospodarskih dejavnosti, opredeljenih v NACE Rev. 1, področja L, M, N in O, v področje uporabe te uredbe se določi v skladu s postopkom iz člena 12(2), pri čemer se upoštevajo študije izvedljivosti, opredeljene v členu 10.

3. ISD predstavlja vse statistične enote, opredeljene v Uredbi Sveta (EGS) št. 696/93 z dne 15. marca 1993 o statističnih enotah za opazovanje in analizo proizvodnega sistema v Skupnosti [11].

Člen 4

Razčlenitev spremenljivk

1. Podatki so razčlenjeni po gospodarskih dejavnostih, opredeljenih v NACE Rev. 1 področjih in z nadaljnjim razdruževanjem, ne preko ravni NACE Rev. 1 oddelkov (dvomestna raven), ali po skupinah oddelkov, pri čemer se upoštevajo prispevki k skupni zaposlenosti in stroškom dela na ravni Skupnosti in na nacionalnih ravneh, opredeljenih v skladu s postopkom iz člena 12(2). Indeksi stroškov dela se zagotovijo ločeno za tri stroškovne kategorije, opredeljene spodaj:

(a) skupni stroški dela;

(b) plače, opredeljene s sklicem na točko D.11 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1726/1999;

(c) prispevki delodajalcev za socialno varnost, ki se jim prištejejo davki, ki jih plača delodajalec, in odštejejo subvencije, ki jih dobi delodajalec, kakor so opredeljeni z vsoto postavk D.12 in D.4 minus D.5 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1726/1999.

2. Predloži se indeks ocene skupnih stroškov dela, razen bonusov, kadar so bonusi opredeljeni z D.11112 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1726/1999, razčlenjen po gospodarskih dejavnostih, opredeljenih v skladu s postopkom iz člena 12(2), ki temelji na klasifikaciji NACE Rev. 1, pri čemer se upoštevajo študije izvedljivosti, opredeljene v členu 10.

Člen 5

Pogostost in pretekli podatki

1. Podatki za ISD se prvič zberejo za prvo četrtletje 2003 in nato za vsako četrtletje (s koncem 31. marca, 30. junija, 30. septembra in 31. decembra vsakega leta).

2. Pretekle podatke, ki vključujejo obdobje od prvega četrtletja 1996 do četrtega četrtletja 2002, dajo na voljo države članice. Pretekli podatki se zagotovijo za vsako NACE Rev. 1 področje C do K in za postavke stroškov dela iz člena 4(1).

Člen 6

Posredovanje rezultatov

1. Podatki iz člena 4 se predložijo v obliki indeksa. Hkrati so za objavo na voljo ponderji, uporabljeni za izračun indeksa, opredeljeni v Prilogi k tej uredbi.

Ustrezna tehnična oblika, ki se uporablja za posredovanje rezultatov iz člena 4, in postopki prilagajanja, ki se uporabijo za podatke, se opredelijo v skladu s postopkom iz člena 12(2).

2. Države članice posredujejo podatke, razčlenjene kakor opredeljuje člen 4, Komisiji (Eurostat) v sedemdesetih dneh po koncu referenčnega obdobja. Metapodatki, opredeljeni kot obrazložitve, potrebne za razlago sprememb podatkov, ki izhajajo bodisi iz metodoloških ali tehničnih sprememb, ali so posledica sprememb na trgu dela, se predložijo skupaj s podatki.

3. Pretekli podatki iz člena 5 se posredujejo Komisiji (Eurostat) hkrati z ISD za prvo četrtletje 2003.

Člen 7

Viri

Države članice lahko pripravijo potrebne ocene z uporabo kombinacije različnih virov, opredeljenih spodaj, tako da uporabijo načelo upravne poenostavitve:

(a) ankete, kadar morajo statistične enote, opredeljene v Uredbi (EGS) št. 696/93, dati pravočasne, točne in popolne podatke;

(b) druge primerne vire, vključno z upravnimi podatki, če so ti primerni v smislu pravočasnosti in ustreznosti;

(c) ustrezne postopke statističnega ocenjevanja.

Člen 8

Kakovost

1. Posredovani trenutni in pretekli podatki zadovoljujejo ločena merila kakovosti, ki se opredelijo po postopku iz člena 12(2).

2. Države članice predložijo letna poročila o kakovosti Komisiji, prvič leta 2003. Vsebina poročil se opredeli po postopku iz člena 12(2).

Člen 9

Prehodna obdobja in odstopanja

1. Prehodna obdobja, ki se nanašajo na izvajanje te uredbe, se lahko odobrijo po postopku iz člena 12(2) in ne smejo presegati dveh let od datuma začetka veljavnosti te uredbe.

2. Med prehodnimi obdobji Komisija lahko sprejme odstopanja od te uredbe, v kolikor nacionalni statistični sistemi zahtevajo znatne prilagoditve.

Člen 10

Študije izvedljivosti

1. Komisija v skladu s postopkom iz člena 12(2) sproži vrsto študij izvedljivosti, ki jih opravijo države članice, zlasti tiste, ki ne morejo zagotoviti podatkov za NACE Rev. 1 področja L, M, N in O (člen 3(2)) ali razčlenitve indeksa ocene skupnih stroškov dela, razen bonusov (člen 4(2)).

2. Ob upoštevanju koristi zbiranja podatkov v povezavi s stroški zbiranja in obremenitvijo podjetij, se študije izvedljivosti opravijo, da se oceni:

(a) kako za NACE Rev. 1 področja L, M, N in O dobiti četrtletne indekse stroškov dela, opredeljene v členu 4(1); in

(b) kako dobiti indeks ocene skupnih stroškov dela, razen bonusov, opredeljen v členu 4(2).

3. Države članice, ki opravljajo študije izvedljivosti, predložijo vmesno poročilo o rezultatih Komisiji najkasneje 31. decembra 2004. Sodelujoče države članice predložijo končno poročilo o študijah izvedljivosti Komisiji najkasneje 31. decembra 2005.

4. Študije izvedljivosti, ki se nanašajo na odstavek 2(a), upoštevajo rezultate pilotnih študij iz Prilog k Uredbi Sveta (ES, Euratom) št. 58/97 z dne 20. decembra 1996 o strukturni statistiki podjetij [12].

5. Ukrepi, sprejeti po členu 11(h) na podlagi rezultatov študij izvedljivosti, upoštevajo načelo stroškovne učinkovitosti, kakor je opredeljeno v členu 10 Uredbe (ES) št. 322/97, tudi minimaliziranje bremena enot poročanja.

6. Izvajanje ukrepov, sprejetih po členu 11(h) na podlagi rezultatov študij izvedljivosti, omogoči posredovanje podatkov za prvo četrtletje 2007, pod pogojem, da rezultati študij izvedljivosti omogočajo strokovno učinkovito pripravo dovolj kakovostnih podatkov.

Člen 11

Izvedbeni ukrepi

Izvedbeni ukrepi za to uredbo, vključno z ukrepi, s katerimi se upoštevajo gospodarske in tehnične spremembe, se določijo v skladu s postopkom iz člena 12(2). Taki ukrepi se nanašajo zlasti na:

(a) opredelitev razdruževanja, ki se vključi v fiksno strukturo, v skladu s členom 4(1);

(b) tehnično opredelitev indeksa (člen 2);

(c) vključitev NACE področij L, M, N in O (člen 3);

(d) razčlenitev indeksov po gospodarskih dejavnostih (člen 4);

(e) obliko za prenos rezultatov in postopke prilagajanja, ki se uporabijo (člen 6);

(f) ločena merila kakovosti za posredovane tekoče in pretekle podatke in vsebino poročil o kakovosti (člen 8);

(g) prehodno obdobje (člen 9);

(h) uvedbo študij izvedljivosti in odločitve na podlagi njihovih rezultatov (člen 10); in

(i) metodologijo, ki se uporabi za verižni indeks (Priloga).

Člen 12

Postopek

1. Komisiji pomaga Odbor za statistični program, ustanovljen s členom 1 Sklepa 89/382/EGS, Euratom.

2. Kadar se sklicuje na ta člen, se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, je tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 13

Poročila

Komisija predloži poročilo o izvajanju te uredbe Evropskemu parlamentu in Svetu vsaki dve leti. To poročilo oceni zlasti kakovost posredovanih serij podatkov ISD in kakovost posredovanih preteklih podatkov.

Prvo poročilo se predloži najkasneje 31. decembra leta po začetku veljavnosti te uredbe. Nanašalo se bo le na ukrepe, ki jih izvedejo države članice za pripravo uporabe te uredbe.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. februarja 2003

Za Evropski parlament

Predsednik

P. Cox

Za Svet

Predsednik

M. Chrisochoïdis

[1] UL C 304 E, 30.10.2001, str. 184.

[2] UL C 48, 21.2.2002, str. 107.

[3] UL C 295, 20.10.2001, str. 5.

[4] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 28. februarja 2002 (UL C 293 E, 28.11.2002, str. 20), skupno stališče Sveta z dne 23. septembra 2002 (UL C 269 E, 5.11.2002, str. 10) in Sklep Evropskega parlamenta z dne 18. decembra 2002 (še ni objavljen v Uradnem listu).

[5] UL L 52, 22.2.1997, str. 1.

[6] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

[7] UL L 181, 28.6.1989, str. 47.

[8] UL L 293, 24.10.1990, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 29/2002 (UL L 6, 10.1.2002, str. 3).

[9] UL L 203, 3.8.1999, str. 28.

[10] UL L 310, 30.11.1996, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 359/2002 (UL L 58, 28.2.2002, str. 1).

[11] UL L 76, 30.3.1993, str. 1. Uredba, spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.

[12] UL L 14, 17.1.1997, str. 1. Uredba, spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 2056/200/(UL L 317, 21.11.2002, str. 1).

--------------------------------------------------

PRILOGA

Obrazec, ki se uporablja za izračun ISD

1. Opredelitve:

wit = stroški dela na opravljeno delovno uro zaposlenih v gospodarski dejavnosti i v obdobju t

hit = opravljene delovne ure zaposlenih v gospodarski dejavnosti i v obdobju t

Wij = wij * hij = stroški dela zaposlenih v gospodarski dejavnosti i v letnem obdobju j.

2. Osnovni Lasperov indeks, ki se uporabi za izračun ISD za obdobje t z letnim osnovnim obdobjem j, je:

LCI

=

=

w

/w

=

w

/w

ijWij∑iWij

3. Metodologija za verižni indeks se opredeli v skladu s postopkom iz člena 12(2).

4. Ponderji, uporabljeni za izračun indeksa in omenjeni v členu 6(1), imajo vrednosti:

W

W

ij

pri čemer so Wij, i in j opredeljeni v odstavku 1 te priloge. Te uteži naj se uporabijo za izračun indeksa v dveh letih obdobja, na katerega se nanašajo.

--------------------------------------------------

Top