EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32004D0266

Odločba Komisije z dne 17. marca 2004 o odobritvi neizbrisnega tiskanja predpisanih podatkov na embalažo semena krmnih rastlin (notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 819)Besedilo velja za EGP

UL L 83, 20.3.2004, str. 23–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
posebna izdaja v češčini: poglavje 03 zvezek 043 str. 231 - 233
posebna izdaja v estonščini: poglavje 03 zvezek 043 str. 231 - 233
posebna izdaja v latvijščini: poglavje 03 zvezek 043 str. 231 - 233
posebna izdaja v litovščini: poglavje 03 zvezek 043 str. 231 - 233
posebna izdaja v madžarščini poglavje 03 zvezek 043 str. 231 - 233
posebna izdaja v malteščini: poglavje 03 zvezek 043 str. 231 - 233
posebna izdaja v poljščini: poglavje 03 zvezek 043 str. 231 - 233
posebna izdaja v slovaščini: poglavje 03 zvezek 043 str. 231 - 233
posebna izdaja v slovenščini: poglavje 03 zvezek 043 str. 231 - 233
posebna izdaja v bolgarščini: poglavje 03 zvezek 054 str. 195 - 198
posebna izdaja v romunščini: poglavje 03 zvezek 054 str. 195 - 198
posebna izdaja v hrvaščini: poglavje 03 zvezek 056 str. 292 - 294

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/266/oj

32004D0266Uradni list L 083 , 20/03/2004 str. 0023 - 0025


Odločba Komisije

z dne 17. marca 2004

o odobritvi neizbrisnega tiskanja predpisanih podatkov na embalažo semena krmnih rastlin

(notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 819)

(Besedilo velja za EGP)

(2004/266/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 66/401/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semena krmnih rastlin [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/61/ES [2] in zlasti zadnjim stavkom člena 10(1)(a) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Odločba Komisije 87/309/EGS z dne 2. junija 1987 o odobritvi neizbrisnega tiskanja predpisanih podatkov na embalažo semena nekaterih vrst krmnih rastlin [3] je bila večkrat bistveno spremenjena [4]. Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno odločbo kodificirati.

(2) Seme krmnih rastlin se običajno ne bi smelo dajati na trg, razen če so njihove embalaže označene z uradno etiketo v skladu z določbami iz Direktive 66/401/EGS.

(3) Lahko pa se odobri neizbrisno tiskanje zahtevanih podatkov na samo embalažo na podlagi vzorca, določenega za etiketo.

(4) Glede semena žit je Odločba Komisije 80/755/EGS z dne 17. julija 1980 o odobritvi neizbrisnega tiskanja predpisanih podatkov na embalažo semena žit [5], kakor je bila spremenjena z Odločbo 81/109/EGS [6], odobrila neizbrisno tiskanje predpisanih podatkov na samo embalažo na podlagi vzorca, določenega za etiketo, pod določenimi pogoji, ki so zagotavljali odgovornost organa za potrjevanje. Ker se je ta sistem izkazal za koristnega, je treba glede krmnih rastlin odobriti podobno dovoljenje pod istimi pogoji.

(5) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za seme in razmnoževalni material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1. Države članice so pooblaščene pod pogoji, določenimi v odstavku 2, da zagotovijo tiskanje pod uradnim nadzorom predpisanih podatkov na embalažo semena vrst krmnih rastlin kategorij "osnovno seme" in "certificirano seme".

2. Glede pooblastila, odobrenega v odstavku 1, veljajo naslednji pogoji:

(a) predpisani podatki se neizbrisno natisnejo ali žigosajo na embalažo;

(b) razporeditev in barva tiska ali štampiljke je v skladu z vzorcem za etiketo, ki se uporablja v zadevni državi članici;

(c) od predpisanih podatkov se natisne ali žigosa vsaj tisti, ki se zahteva na podlagi Priloge IV, del A, točka I(a)(3) in (3a) k Direktivi 66/401/EGS, ko se vzamejo vzorci v skladu s členom 7(2) navedene Direktive, pri čemer se tiskanje ali žigosanje opravi uradno ali pod uradnim nadzorom;

(d) poleg predpisanih podatkov pa ima vsako embalažo uradno dodeljeno individualno serijsko številko, ki jo nanj neizbrisno natisne ali žigosa tiskarsko podjetje za embalažo; to podjetje obvesti organ za potrjevanje o količinah izdanih embalaž, vključno z njihovimi serijskimi številkami;

(e) organ za potrjevanje vodi evidenco o količinah tako trženega semena, vključno s številom in vsebino embalaž vsake partije in tudi serijskimi številkami, navedenimi pod (d);

(f) evidence proizvajalcev nadzoruje organ za potrjevanje.

Člen 2

Države članice Komisijo obvestijo o pogojih, pod katerimi uporabijo pooblastilo, odobreno v členu 1.

Komisija o tem obvesti druge države članice.

Člen 3

Odločba 87/309/EGS se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno odločbo veljajo kot sklicevanja na to odločbo in se berejo skladno s korelacijsko tabelo v Prilogi II.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 17. marca 2004

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL 125, 11.7.1966, str. 2298/66 (Angleška posebna izdaja, serija I, str. 132).

[2] UL L 165, 3.7.2003, str. 23.

[3] UL L 155, 16.6.1987, str. 26.

[4] Glej Prilogo I.

[5] UL L 207, 9.8.1980, str. 37.

[6] UL L 64, 11.3.1981, str. 13.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Razveljavljena odločba z zaporednimi spremembami

Odločba 87/309/EGS | (UL L 155, 16.6.1987, str. 26) |

Odločba 88/493/EGS | (UL L 261, 21.9.1988, str. 27) |

Odločba 97/125/ES, samo člen 2 | (UL L 48, 19.2.1997, str. 35) |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Korelacijska tabela

Odločba 87/309/EGS | Ta odločba |

Člena 1 in 2 | Člena 1 in 2 |

- | Člen 3 |

Člen 3 | Člen 4 |

- | Priloga I |

- | Priloga II |

--------------------------------------------------

Na vrh