EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropská unie

Evropské společenství uhlí a oceli bylo založeno v roce 1952. Společně s Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energii (Euratom) z roku 1958 se dlouhou historií postupných reforem smluv vyvinula v roce 1992 v Evropskou unii (EU).

Evropská unie je jak politický projekt, tak i určitá forma nadnárodní právní organizace.

Politický projekt odráží vůli členských států EU vytvářet stále užší svazek mezi národy Evropy, v němž jsou rozhodnutí přijímána co nejotevřeněji a co nejblíže občanům (článek 1 Smlouvy o Evropské unii).

Aby toho EU mohla dosáhnout, má vytyčenu řadu cílů:

 • podporovat mír, své hodnoty a blahobyt svých obyvatel,
 • poskytovat lidem žijícím v EU prostor svobody, bezpečnosti a práva bez vnitřních hranic,
 • zavést vnitřní trh, který zajistí udržitelný rozvoj založený na vyváženém hospodářském růstu a na cenové stabilitě, vysoce konkurenceschopném sociálně tržním hospodářství směřujícím k plné zaměstnanosti, společenském pokroku, ochraně životního prostředí a podpoře vědeckého pokroku,
 • bojovat proti sociálnímu vyloučení a diskriminaci a podporovat rovnost žen a mužů, mezigenerační solidaritu a ochranu práv dítěte,
 • zajistit hospodářskou, sociální a územní soudržnost mezi členskými státy,
 • respektovat bohatou kulturní a jazykovou rozmanitost členských států a chránit evropské kulturní dědictví,
 • vytvořit hospodářskou a měnovou unii, jejíž měnou je euro,
 • postupovat v souladu se svými hodnotami a mezinárodním právem ve vztahu s okolním světem s cílem zajistit mír, bezpečnost, udržitelný rozvoj, rozvoj lidí a ochranu lidských práv.

EU je založena na společných hodnotách svých členských států, jimiž jsou úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin.
Prohlášení členských států o symbolech EU definuje symboly, které vyjadřují pocit společenství lidí v EU a jejich oddanost EU:

 • vlajka (dvanáct hvězd na modrém pozadí)
 • hymna („Óda na radost“ Ludwiga van Beethovena)
 • motto („Jednotní v rozmanitosti“)
 • měna (euro) a
 • Den Evropy (9. května).

EU je určitá forma právní organizace, která je založena zejména na Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování EU. Členské státy svěřují EU pravomoci k dosažení společných cílů. „Metoda EU“ (známá také jako „metoda Společenství“) se vztahuje na většinu politik spadajících do působnosti EU, s výjimkou:

 • policejní a soudní spolupráce v trestních věcech, v nichž mají členské státy právo iniciativy a právo na odvolání k Evropské radě v souvislosti s legislativními záležitostmi,
 • společné zahraniční a bezpečnostní politiky, kde převládá mezivládní metoda.

Má jednotný institucionální rámec (jehož součástí je Evropský parlament, Evropská rada, Rada Evropské unie, Evropská komise, Soudní dvůr Evropské unie, Evropská centrální banka a Účetní dvůr). Lisabonská smlouva kromě toho uděluje EU právní subjektivitu.

VIZ TAKÉ

Top