EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0404

Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 на Комисията от 8 април 2011 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството

OJ L 112, 30.4.2011, p. 1–153 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 001 P. 163 - 315

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/404/oj

30.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 112/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 404/2011 НА КОМИСИЯТА

от 8 април 2011 година

за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (1), и по-специално член 6, параграф 5, член 7, параграф 5, член 8, параграф 1, член 9, параграф 5, член 14, параграф 10, член 15, параграф 9, член 16, параграф 2, член 21, параграф 7, член 22, параграф 7, член 23, параграф 5, член 24, параграф 8, член 25, параграф 2, член 32, член 37, параграф 4, член 40, параграф 6, член 55, параграф 5, член 58, параграф 9, член 60, параграф 7, член 61, член 64, параграф 2, член 72, параграф 5, член 73, параграф 9, член 74, параграф 6, член 75, параграф 2, член 76, параграф 4, член 78, параграф 2, член 79, параграф 7, член 92, параграф 5, член 103, параграф 8, член 105, параграф 6, член 106, параграф 4, член 107, параграф 4, член 111, параграф 3, член 116, параграф 6, член 117, параграф 4 и член 118, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1224/2009 (наричан по-долу „Регламент за контрол“) се предвижда приемането на подробни правила и мерки за прилагане на определени разпоредби, съдържащи се в него.

(2)

С оглед гарантирането на последователно прилагане на тези подробни правила е необходимо да се въведат някои определения.

(3)

Член 6, параграф 1 от Регламента за контрол предвижда, че риболовен кораб на ЕС може да бъде използван за експлоатация на живите водни ресурси с търговска цел, само ако има валидна лицензия за риболов. Член 7, параграф 1 от Регламента за контрол предвижда на риболовен кораб да се разрешава да извършва конкретни риболовни дейности единствено при условие че те са посочени в неговото валидно разрешение за риболов. Целесъобразно е да се определят общи правила за издаването и управлението на такива лицензии и разрешения за риболов с цел осигуряването на общ стандарт за информацията, съдържаща се в тях.

(4)

Член 8, параграф 1 от Регламента за контрол предвижда, че капитанът на риболовен кораб следва да спазва условията и ограниченията, свързани с маркирането и идентификацията на риболовните кораби и техните уреди. Тъй като такива условия и ограничения се прилагат за водите на ЕС, е необходимо те да бъдат определени на равнище Европейски съюз.

(5)

Съгласно член 9, параграф 1 от Регламента за контрол държавите-членки използват спътникова система за наблюдение на корабите за ефективно наблюдение на риболовните дейности на риболовните си кораби, каквото и да е тяхното местоположение, както и на риболовните дейности в своите води. Целесъобразно е да се установят общи спецификации за такава система на равнище Европейски съюз. Тези спецификации следва да определят по-специално характеристиките на устройствата за спътниково проследяване, подробностите относно предаването на данни за местоположението и правилата в случай на техническа повреда или излизане от строя на устройствата за спътниково проследяване.

(6)

Член 14, параграф 1 от Регламента за контрол предвижда капитаните на риболовни кораби от ЕС с обща дължина 10 метра или повече да водят риболовен дневник за своите операции. Необходимо е да се определят информацията, която следва да бъде записвана в риболовните дневници и техният формат.

(7)

Член 14, параграф 7 от Регламента за контрол предвижда капитаните на риболовни кораби от ЕС да използват коефициент на преобразуване, определен на равнище Европейски съюз за преобразуване теглото на съхранената или преработена риба в живо тегло. Поради това е необходимо да се установят такива коефициенти на преобразуване.

(8)

Член 15, параграф 1 от Регламента за контрол предвижда капитаните на риболовни кораби от ЕС с обща дължина 12 метра и повече да записват информацията в риболовния дневник чрез електронни средства. Целесъобразно е да се определят изискванията за електронното попълване и изпращане на тази информация и да се уточни нейният формат.

(9)

Член 21, параграф 1 и член 23, параграф 1 от Регламента за контрол предвижда капитаните на риболовни кораби от ЕС с обща дължина 10 метра или повече да попълват и представят декларации за трансбордиране и за разтоварване. Целесъобразно е да се определи информацията, която следва да се съдържа в тези декларации, и да се уточнят подробностите, свързани с тяхното представяне.

(10)

Член 22, параграф 1 и член 24, параграф 1 от Регламента за контрол предвиждат попълването и изпращането на декларациите за трансбордиране и разтоварване по електронен път. Целесъобразно е да се установят изискванията за електронно попълване и изпращане на тези данни и да се уточни техният формат.

(11)

Член 16, параграф 1 и член 25, параграф 1 от Регламента за контрол предвиждат всяка държава-членка да наблюдава, въз основа на статистически извадки, дейностите на риболовните кораби, които не подлежат на изискванията за дневник и декларации за разтоварване. С оглед гарантирането на общи стандарти за такива извадки следва да се определят подробни правила на равнище Европейски съюз.

(12)

Член 37 от Регламента за контрол предвижда необходимите коригиращи действия, които Комисията следва да предприеме, в случай че Комисията е забранила риболова поради предполагаемо изчерпване на риболовните възможности за държава-членка или група от държави-членки или за Европейския съюз, а се установи, че дадена държава-членка всъщност не е изчерпила своите възможности за риболов. Необходимо е да се приемат подходящи правила за преразпределението на такива риболовни възможности, които вземат под внимание ситуации, при които е налице или не общ допустим улов (ОДУ) за ЕС, или когато, поради годишното определяне на риболовните възможности, обстоятелствата не позволяват такова преразпределение.

(13)

Членове 39—41 от Регламента за контрол предвиждат правила, с които да се гарантира ненадхвърляне на мощността на двигателите на риболовните кораби. Необходимо е да се определят технически правила за съответното сертифициране и проверките, които следва да бъдат извършени в тази област.

(14)

Член 55 от Регламента за контрол предвижда, че държавите-членки следва да гарантират, че любителският риболов се извършва по начин, съответстващ на целите на общата политика в областта на рибарството. За рибните запаси, които са обект на план за възстановяване, държавите-членки следва да събират данни за улова от любителския риболов. Когато този риболов оказва значително въздействие върху ресурсите, Съветът може да реши да предприеме специфични мерки за управление. Целесъобразно е да се въведат подробни правила за определянето на планове за статистически извадки, за да могат държавите-членки да наблюдават улова на запаси, които са обект на планове за възстановяване, при любителски риболов, извършван от техни кораби във води под техния суверенитет или юрисдикция.

(15)

С цел да се създаде всеобхватен режим за контрол, той следва да обхване цялата верига на производство и продажба. Член 58 от Регламента за контрол предвижда създаването на последователна система за проследяване, за да се гарантира, че всички партиди продукти от риболов и от аквакултури са проследяеми на всички етапи на производството, преработката и разпространението, от улова или събирането до етапа на продажба на дребно. Необходимо е да се въведат общи правила за процедури за идентификацията на съответния продукт.

(16)

Член 60 от Регламента за контрол предвижда всички рибни продукти да се претеглят чрез системи, одобрени от компетентните органи, освен ако те са приели план за статистически извадки, одобрен от Комисията. Необходимо е да се определят общи правила във всички държави-членки за претеглянето на пресни и замразени продукти от риболов, както и за претеглянето на трансбордирани продукти от риболов и за претеглянето на продукти от риболов след транспортиране от мястото на разтоварване.

(17)

Член 61 от Регламента за контрол предвижда възможността продуктите от риболов да бъдат претеглени след транспортиране, при условие че държавата-членка е приела план за контрол или, когато продуктите от риболов се транспортират до друга държава-членка, че съответната държава-членка е приела обща програма за контрол, одобрени от Комисията и основани на отчитаща риска методика, приета от Комисията. Необходимо е да се даде определение на тази отчитаща риска методика.

(18)

Риболовът на херинга, скумрия и сафрид се отличава с някои специфични особености. Поради това е целесъобразно да се определят специални правила за претеглянето и свързаните с него елементи, за да се вземат под внимание тези специфични особености.

(19)

Член 64 от Регламента за контрол предвижда приемането на подробни правила за съдържанието на документите за продажба. Уместно е тези правила да бъдат включени в настоящия регламент.

(20)

Членове 71 и 72 от Регламента за контрол предвиждат държавите-членки да упражняват надзор във водите на ЕС и да предприемат необходимите мерки, ако наблюдението не отговаря на информацията, с която разполагат. Необходимо е да се определят общи правила относно съдържанието на доклада от надзора и начина на неговото изпращане.

(21)

Член 73 от Регламента за контрол предвижда възможността Съветът да определи програми за наблюдение с цел контрол и определя в общи линии профила и задачите на контролиращите наблюдатели на борда на риболовните кораби. Следователно е необходимо да се изготвят подробни правила за назначаването и задълженията на контролиращите наблюдатели.

(22)

Съгласно дял VII, глава I от Регламента за контрол следва да се установят правила за провеждането на инспекции, за да се засили стандартизираният подход към дейностите по контрола, извършвани от държавите-членки. Следва да се въведат правила за поведението на длъжностните лица, отговарящи за инспекциите, и за задълженията на държавите-членки относно поведението на техните длъжностни лица, упълномощени за извършват такива инспекции. В същото време следва да се изяснят задълженията на операторите по време на инспекция. Също така е необходимо да се определят общите принципи за процедурите за инспекции в морето, в пристанищата, по време на транспортиране, на тържищата и относно докладите от инспекции и тяхното изпращане.

(23)

Член 79 от Регламента за контрол предвижда възможността инспекторите на Съюза да извършват инспекции във водите на ЕС и на риболовни кораби от ЕС извън водите на ЕС. Уместно е изработването на правила относно определянето на инспектори на Съюза, техните задачи и задължения, както и типа последващи мерки във връзка с техните доклади.

(24)

Член 92 от Регламента за контрол предвижда създаването на точкова система за тежки нарушения, за да се гарантира спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството и равностойни условия за рибарите във всички води на ЕС. С оглед на това е необходимо да се установят общи правила на равнище Европейски съюз за прилагането на тази точкова система, включително списък с точки, които се присъждат за всяко тежко нарушение.

(25)

В съответствие с член 5, параграф 6 и член 103 от Регламента за контрол финансовата помощ в рамките на Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство (2) и Регламент (ЕО) № 861/2006 на Съвета от 22 май 2006 г. за установяване на финансови мерки на Общността за прилагането на Общата политика по рибарство и в областта на морското право (3) е обвързана със спазването от държавите-членки на техните задължения в областта на опазването и контрола на рибните ресурси, като при определени условия Комисията може да спре временно или да преустанови такава финансова помощ. Необходимо е да се определят подробни правила за прилагането на тези мерки.

(26)

Член 107 от Регламента за контрол предвижда намаляване на квотите от Комисията в случаи на неспазване от държавите-членки на правилата за запасите, обект на многогодишни планове, което води до сериозна заплаха за опазването на тези запаси. По тази причина следва да се изготвят правила относно размера на намаляването, като се вземе под внимание характерът на неспазването, степента на неговото въздействие, както и тежестта на заплахата за ресурса.

(27)

Дял ХII, глава I от Регламента за контрол установява правила за обработването на данните, записани за целите на въпросния регламент, включително задължението на държавите-членки да изградят компютризирана база данни и система за валидиране, както и разпоредби за достъп до и обмен на тези данни. Необходимо е да се определят общи правила, с които да се установят процедурите за обработване на такива данни и за осигуряване на достъп на Комисията до тях, и чрез които да се уточнят изискванията за обмен на данни.

(28)

Член 110 от Регламента за контрол се отнася до достъпа от разстояние на Комисията или на определения от нея орган до компютърните записи, съдържащи данните, записани от центровете за наблюдение на риболова на държавите-членки. С цел да се осигури такъв достъп е целесъобразно да се установят ясни правила за условията и процедурите, които следва да се спазват.

(29)

Членове 114—116 от Регламента за контрол предвиждат държавите-членки да създадат официални уебсайтове. За осигуряването на равен достъп до тях във всички държави-членки е целесъобразно да се установят правила за тези уебсайтове на равнище ЕС.

(30)

Съгласно член 117 от Регламента за контрол следва да бъде създадена система за взаимопомощ за осигуряване на административно сътрудничество между държавите-членки и Комисията. Това административно сътрудничество е от съществено значение за осигуряването на равностойни условия в ЕС и надлежното разследване и санкциониране на незаконните дейности. По тази причина следва да бъдат изготвени правила за системен обмен на информация при поискване или спонтанно и за възможността да бъдат изискани мерки за правоприлагане и административно уведомление от друга държава-членка.

(31)

Защитата на лицата във връзка с обработването на личните данни от държавите-членки се урежда от Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (4). Защитата на лицата във връзка с обработването на личните данни от Комисията се урежда от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (5), по-специално по отношение на изискванията за поверителност и сигурност на обработването, прехвърлянето на лични данни от националните системи на държавите-членки на Комисията, законността на обработването и правата на лицата на информация, достъп и поправка на техните лични данни.

(32)

С цел да се улесни прилагането на системата за контрол на рибарството е необходимо подробните правила да се обединят в един регламент. Поради това следва да бъдат отменени следните регламенти на Комисията:

Регламент (ЕИО) № 2807/83 (6) относно установяване на подробни правила за вписване на информация за улова на риба от държавите-членки,

Регламент (ЕИО) № 3561/85 (7) относно информация за инспекциите на риболовните дейности, провеждани от националните контролни органи,

Регламент (ЕИО) № 493/87 (8) за установяване на подробни правила за поправяне на вреди, причинени вследствие прекратяване на някои риболовни дейности,

Регламент (ЕИО) № 1381/87 (9) относно установяване на подробни правила по отношение на обозначаването и документацията на риболовните кораби,

Регламент (ЕИО) № 1382/87 (10) за установяване на подробни права за инспектирането на риболовните кораби,

Регламент (ЕО) № 2943/95 (11) за установяване на общи правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1627/94 на Съвета относно постановяване на общите разпоредби относно специалните разрешителни за риболов,

Регламент (ЕО) № 1449/98 (12) за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2847/83 на Съвета по отношение на отчетите за риболовното усилие,

Регламент (ЕО) № 356/2005 (13) за установяване на подробни правила за маркирането и идентификацията на пасивните риболовни уреди и бим тралове,

Регламент (ЕО) № 2244/2003 (14) за определяне на подробни разпоредби относно системите за наблюдение със сателит на риболовните кораби,

Регламент (ЕО) № 1281/2005 (15) за управление на разрешителните за риболов и задължителното минимално съдържание на информация в тях,

Регламент (ЕО) № 1042/2006 (16) за определяне на подробни правила за прилагането на член 28, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕИО) № 2371/2002 на Съвета за запазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси съгласно Общата политика по рибарството,

Регламент (ЕО) № 1542/2007 (17) относно процедури за разтоварване и претегляне на херинга, скумрия и сафрид,

Регламент (ЕО) № 1077/2008 (18) за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1966/2006 на Съвета относно електронното записване и отчитане на риболовни дейности и относно средствата за дистанционно наблюдение и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1566/2007, и

Регламент (ЕО) № 409/2009 (19) за определяне на общностните коефициенти на преобразуване и кодове на начините за представяне, използвани за преобразуване на преработеното тегло на рибата в живо тегло, и за изменение на Регламент (ЕИО) № 2807/83 на Комисията.

(33)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Управителния комитет по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

ОБХВАТ

Член 1

Предмет

Настоящият регламент определя подробни правила за прилагането на системата за контрол на Европейския съюз, установена с Регламента за контрол.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(1)

риболовен кораб на ЕС“ означава кораб, определен в член 3, буква г) от Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета (20);

(2)

води на ЕС“ означава водите, определени в член 3, буква а) от Регламент (ЕО) № 2371/2002;

(3)

притежател на лицензия за риболов“ означава всяко физическо или юридическо лице, на което е издадена лицензия за риболов съгласно член 6 от Регламента за контрол;

(4)

инспектори на Съюза“ означава инспектори съгласно определеното в член 4, параграф 7 от Регламента за контрол;

(5)

устройство за струпване на риба“ означава всяко плаващо или закотвено съоръжение върху морската повърхност с цел привличане на риба;

(6)

пасивен риболовен уред“ означава всеки риболовен уред, който при риболовна дейност не изисква движение, включително:

а)

хрилни мрежи, заплитащи мрежи, тройни мрежи, капанни мрежени уреди,

б)

плаващи на повърхността на водата хрилни мрежи и плаващи на повърхността на водата тройни мрежи, които могат да бъдат оборудвани със съоръжения за закотвяне, плаване и навигиране,

в)

парагади, въдици, винтери и капанни уреди;

(7)

бим трал“ означава теглен трал, при който отворът на трала се поддържа посредством греда или подобно устройство, независимо от това дали са закрепени или не, когато биват влачени по дъното;

(8)

система за наблюдение на корабите“ (VMS) по смисъла на член 9, параграф 1 от Регламента за контрол означава система за спътниково наблюдение на риболовните кораби, която през редовни интервали от време предоставя на органите, отговорни за рибарството, данни за местоположението, курса и скоростта на корабите;

(9)

устройство за спътниково проследяване“ по смисъла на член 4, параграф 12 от Регламента за контрол означава устройство, монтирано на борда на риболовния кораб, което автоматично предава данни за местоположението и други свързани с него данни до центъра за наблюдение на риболова в съответствие със законовите изисквания, и което позволява откриването и идентифицирането на риболовния кораб по всяко време;

(10)

риболовен рейс“ означава всяко пътуване на риболовен кораб, по време на което той осъществява риболовни дейности, като пътуването започва от момента, когато риболовният кораб напусне пристанището, и завършва при влизане в пристанището;

(11)

риболовна операция“ означава всички дейности във връзка с търсенето на риба, хвърлянето, поставянето и изтеглянето на активни риболовни уреди, поставянето, престоя, изваждане и повторното поставяне на пасивни риболовни уреди, както и изваждането на улова от риболовния уред, живарниците или от транспортна клетка за поставяне в клетки за угояване и отглеждане;

(12)

електронен риболовен дневник“ означава записването чрез електронни средства на подробна информация за риболовната операция от капитана на риболовния кораб, предавана до органите на държавата-членка;

(13)

представяне на продукта“ означава описание на обработеното състояние на продукт от риболов или част от него в съответствие с кодовете и описанията в приложение I;

(14)

Европейска агенция за контрол на рибарството“ означава агенцията съгласно определението в член 1 от Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета (21);

(15)

наблюдение“ означава всяко визуално наблюдение на риболовен кораб от всеки компетентен орган на държава-членка;

(16)

търговски чувствителна информация“ означава информация, чието разкриване може да засегне търговските интереси на даден оператор;

(17)

компютризирана система за валидиране“ означава система, която дава възможност да се провери дали данните, записани в базите данни на държавите-членки, са точни, изчерпателни и представени в срок;

(18)

интернет услуга“ означава софтуерна система, създадена да поддържа оперативната съвместимост на взаимодействието машина-машина в мрежа.

ДЯЛ II

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ВОДИТЕ И РЕСУРСИТЕ

ГЛАВА I

Лицензии за риболов

Член 3

Издаване и управление на лицензии за риболов

1.   Лицензията за риболов по член 6 от Регламента за контрол е валидна само за един риболовен кораб на ЕС.

2.   Лицензиите за риболов по член 6 от Регламента за контрол се издават, управляват и отнемат от държавите-членки за техните риболовни кораби в съответствие с настоящия регламент.

3.   Лицензиите за риболов по член 6 от Регламента за контрол съдържат поне информацията, определена в приложение II.

4.   Лицензиите за риболов, издадени в съответствие с Регламент (ЕО) № 1281/2005, се считат за лицензии за риболов, издадени в съответствие с настоящия регламент, ако съдържат поне информацията по параграф 3 от настоящия член.

5.   Лицензия за риболов е валидна само ако продължава да отговаря на условията, въз основа на които е издадена.

6.   Ако дадена лицензия за риболов е била временно или окончателно отнета, органите на държавата-членка на флага следва незабавно да уведомят притежателя на лицензията за риболов.

7.   Във всеки един момент общият капацитет, съответстващ на издадените лицензии за риболов от държава-членка, изразен в GT и kW, не превишава максималните равнища на капацитета за същата държава-членка, установени съгласно членове 12 и 13 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 и Регламент (ЕО) № 1438/2003 на Комисията (22), Регламент (ЕО) № 639/2004 на Съвета (23) и Регламент (ЕО) № 2104/2004 на Комисията (24).

ГЛАВА II

Разрешения за риболов

Член 4

Разрешения за риболов

1.   Разрешението за риболов по член 7 от Регламента за контрол е валидно само за един риболовен кораб на ЕС.

2.   Разрешенията за риболов по член 7 от Регламента за контрол съдържат поне информацията, установена в приложение III. Държавата-членка на флага гарантира, че информацията, съдържаща се в разрешението за риболов, е точна и съответстваща на правилата на общата политика в областта на рибарството.

3.   Специалните разрешителни за риболов, издадени в съответствие с Регламент (ЕО) № 1627/94 на Съвета (25), се считат за разрешения за риболов, издадени в съответствие с настоящия регламент, ако съдържат поне информацията по параграф 2 от настоящия член.

4.   Разрешение за риболов по параграф 2 и лицензия за риболов по член 3, параграф 2 от настоящия регламент могат да се съдържат в един и същи документ.

5.   Без да се засягат специалните правила риболовните кораби на ЕС с обща дължина под 10 метра, които извършват риболов единствено в териториалните води на своите държави-членки, се освобождават от задължението да притежават разрешение за риболов.

6.   Параграф 2 и параграф 5 от член 3 от настоящия регламент се прилагат съответно.

Член 5

Списък на разрешенията за риболов

1.   Без да се засягат специалните правила, след като уебсайтовете по член 114 от Регламента за контрол бъдат въведени в експлоатация и не по-късно от 1 януари 2012 г. държавите-членки предоставят в зоната с ограничен достъп на официалните си уебсайтове списък на своите риболовни кораби, които са получили разрешения за риболов по член 7 от Регламента за контрол, преди тези разрешения за риболов да са влезли в сила. Те актуализират списъка, като включват всяка промяна, преди тя да влезе в сила.

2.   За периода от 1 януари 2011 г. до 31 декември 2011 г. държавите-членки при поискване предоставят на Комисията списъка със своите риболовни кораби, които са получили разрешения за риболов за 2011 г. Те уведомяват Комисията за всяка промяна на списъка, преди тя да влезе в сила.

ГЛАВА III

Маркиране и идентификация на риболовните кораби на ЕС и техните съоръжения

Раздел 1

Маркиране и идентификация на риболовните кораби

Член 6

Маркиране на риболовни кораби

Риболовният кораб на ЕС се маркира, както следва:

а)

буквата(ите) на пристанището или на окръга, в който е регистриран риболовният кораб на ЕС, и номерът(ата), под който(които) той е регистриран, се изписват или изобразяват от двете страни на носа, колкото е възможно по-високо над водата, така че да са ясно видими от морето и от въздуха, в цвят, контрастиращ с фона, на който са изписани;

б)

за риболовни кораби на ЕС с обща дължина над 10 метра и по-малка от 17 метра височината на буквите и цифрите е най-малко 25 сантиметра, а дебелината на линиите е най-малко 4 сантиметра. За риболовни кораби на ЕС с обща дължина 17 метра или повече височината на буквите и цифрите е най-малко 45 сантиметра, а дебелината на линиите е най-малко 6 сантиметра;

в)

държавата-членка на флага може да изисква международните радиопозивни (IRCS) или външните регистрационни букви и цифри да бъдат изписани на покрива на рубката, така че да са ясно видими от въздуха, в цвят, контрастиращ с фона, на който са изписани;

г)

контрастиращите цветове са бяло и черно;

д)

буквите и цифрите на външната регистрация, изписани или обозначени на корпуса на риболовния кораб на ЕС, не са подвижни, не се заличават, не се променят, не са нечетливи, не се покриват или скриват.

Член 7

Документи, носени на борда на риболовен кораб на ЕС

1.   Капитанът на риболовен кораб на ЕС с обща дължина 10 метра или повече държи на борда документи, издадени от компетентния орган на държавата-членка, в която е регистриран, и съдържащи най-малко следните елементи:

а)

името, ако има такова;

б)

буквите на пристанището или окръга, в който е регистриран, и номера(ата), под който(които) е регистриран;

в)

международните радиопозивни, ако има такива;

г)

имената и адресите на собственика(ците) и, когато е приложимо, на ползвателя(ите);

д)

общата дължина, мощността на двигателя, брутния тонаж, като за риболовни кораби на ЕС, въведени в експлоатация след 1 януари 1987 г., се посочва и датата на въвеждане в експлоатация.

2.   За риболовни кораби на ЕС с обща дължина 17 метра или повече, които имат складови помещения за риба, капитанът държи на борда точни чертежи с описание на въпросните помещения, включително с указване на всичките им точки за достъп и техния капацитет на складиране в кубически метри.

3.   Капитанът на кораба на ЕС с охлаждани или замразявани резервоари с морска вода държи на борда актуален документ, посочващ калибровката на резервоарите в кубични метри с интервали от 10 сантиметра.

4.   Документите по параграфи 2 и 3 се удостоверяват от компетентния орган на държавата-членка на флага. Всяка промяна на характеристиките, съдържащи се в документите по параграфи 1—3, се удостоверява от компетентен орган на държавата-членка на флага.

5.   Документите по настоящия член се представят за целите на контрола и инспекцията при поискване от страна на длъжностните лица.

Раздел 2

Маркиране и идентификация на риболовните съоръжения и съдове

Член 8

Маркиране на съдове и приспособления за привличане на риба

Всяка лодка на борда на риболовните кораби на ЕС и устройствата за струпване на риба се маркират с буквите и цифрите на външната регистрация на риболовния(те) кораб(и) на ЕС, който(които) ги използва(т).

Член 9

Общи правила за пасивните риболовни съоръжения и бийм тралове

1.   Разпоредбите по членове 9—12 от настоящия регламент се прилагат за риболовни кораби на ЕС, извършващи риболов във всички води на ЕС, а разпоредбите по членове 13—17 от настоящия регламент — към риболова във водите на ЕС извън зоната от 12 морски мили, измерена от изходните линии на крайбрежните държави-членки.

2.   Във водите на ЕС по параграф 1 се забранява употребата за риболов на пасивни риболовни уреди, шамандури и бим тралове, които не са маркирани и разпознаваеми в съответствие с разпоредбите на членове 10—17 от настоящия регламент.

3.   Във водите на ЕС по параграф 1 се забранява да се държат на борда:

а)

греди на бим трал, на които не са обозначени буквите и цифрите на външната регистрация в съответствие с член 10 от настоящия регламент;

б)

пасивен риболовен уред, върху който не е поставена табела в съответствие с член 11, параграф 2 от настоящия регламент;

в)

шамандури, които не са маркирани в съответствие с член 13, параграф 2 от настоящия регламент.

Член 10

Правила за бийм тралове

Капитанът на риболовен кораб на ЕС или неговият представител гарантира, че всеки монтиран бим трал, държан на борда или използван за риболов, е с ясно обозначени букви и цифри на външната регистрация на този риболовен кораб върху повърхността на гредата на всяка конструкция на бим трал.

Член 11

Правила за пасивни риболовни съоръжения

1.   Капитанът на риболовния кораб на ЕС или неговият представител гарантира, че всеки пасивен риболовен уред, държан на борда или използван за риболов, е ясно маркиран и разпознаваем в съответствие с разпоредбите на настоящия член.

2.   Върху всеки пасивен риболовен уред, използван за риболов, има постоянно видимо обозначение на буквите и цифрите на външната регистрация, обозначени върху корпуса на риболовния кораб, към който принадлежи:

а)

за мрежи — върху табела, прикрепена към горния първи ред;

б)

за въдици и парагади — върху табела на мястото на контакта със закотвената шамандура;

в)

за винтери и капанни уреди — върху табела, прикрепена към дънното въже;

г)

за пасивни риболовни уреди, разпростиращи се на повече от една морска миля, — върху табели, прикрепени в съответствие с а), б) и в), на равни интервали, непревишаващи една морска миля, така че нито една част на пасивния риболовен уред, разпростираща се на повече от една морска миля, да не бъде оставена немаркирана.

Член 12

Правила за табелите

1.   Всяка табела трябва да бъде:

а)

изработена от устойчив материал;

б)

здраво закрепена върху уреда;

в)

широка най-малко 65 милиметра;

г)

дълга най-малко 75 милиметра.

2.   Табелата не трябва да позволява отстраняване, заличаване и изменяне, нито да бъде нечетлива, покрита или замаскирана.

Член 13

Правила за шамандурите

1.   Капитанът на риболовния кораб на ЕС или неговият представител гарантира, че двете крайни маркиращи шамандури и междинната маркираща шамандура, прикрепени в съответствие с приложение IV, са монтирани на всеки един от пасивните риболовни уреди, използвани за риболов, и са разгърнати в съответствие с разпоредбите на настоящия раздел.

2.   Всяка крайна маркираща шамандура и междинна шамандура съдържат обозначение на буквите и цифрите на външната регистрация, обозначени върху корпуса на риболовния кораб на ЕС, към който те принадлежат и който е разгърнал тези шамандури, както следва:

а)

буквите и цифрите са обозначени на възможно най-високо равнище над водата, така че да се виждат ясно;

б)

в цвят, контрастиращ с повърхността, на която са обозначени.

3.   Буквите и цифрите, обозначени върху маркиращата шамандура, не трябва да бъдат заличавани, изменяни или да бъдат оставени да станат нечетливи.

Член 14

Правила за въжетата

1.   Въжетата, свързващи шамандурите с пасивния риболовен уред, са изработени от водоустойчив материал или са с прикрепени тежести.

2.   Въжетата, свързващи крайните маркиращи шамандури с всеки риболовен уред, са закрепени в краищата на този уред.

Член 15

Правила за крайните маркиращи шамандури

1.   Крайните маркиращи шамандури следва да бъдат разгърнати така, че всеки край на риболовния уред да може да бъде разпознат по всяко време.

2.   Пилонът на всяка крайна маркираща шамандура е висок най-малко 1 метър над морското равнище, измерено от върха на поплавъка до долния край на най-близкото до дъното флагче.

3.   Крайните маркиращи шамандури са цветни, но не в червен или зелен цвят.

4.   Всяка крайна маркираща шамандура има:

а)

едно или две правоъгълни флагчета; когато се изискват две флагчета на една и съща шамандура, разстоянието между тях е най-малко 20 сантиметра; флагчетата, които указват краищата на един и същи уред, трябва да бъдат с еднакъв цвят, не могат да бъдат бели и трябва да са с еднакъв размер;

б)

една или две лампи с жълта светлина, които да просветват на всеки пет секунди (F1 Y 5s) и да се виждат от разстояние най-малко две морски мили.

5.   Всяка крайна маркираща шамандура има знак на върха с една или две раирани блестящи ленти, които не трябва да бъдат червени или зелени, и чиято ширина трябва да бъде поне 6 сантиметра.

Член 16

Правила за прикрепване на крайните маркиращи шамандури

1.   Крайните маркиращи шамандури се прикрепват към пасивния риболовен уред по следния начин:

а)

към шамандурата в западния сектор (т.е. полукръга на компаса от юг през запад към и включително север) се прикрепват две флагчета, две раирани блестящи ленти, две лампи и табела в съответствие с член 12 от настоящия регламент;

б)

към шамандурата в източния сектор (т.е. полукръга на компаса от север през изток до и включително юг) се прикрепва едно флагче, една раирана блестяща лента, една лампа и табела в съответствие с член 12 на настоящия регламент.

2.   Табелата съдържа информацията, предвидена в член 13, параграф 2 от настоящия регламент.

Член 17

Междинни маркиращи шамандури

1.   Междинни маркиращи шамандури се прикрепват към пасивни риболовни уреди, разпростиращи се на повече от пет морски мили, както следва:

а)

междинните маркиращи шамандури се поставят на разстояния, не по-големи от пет морски мили, така че нито една част от риболовния уред, простиращ се на пет морски мили или повече, да не остане немаркирана;

б)

междинните маркиращи шамандури са снабдени с лампа с жълта мигаща светлина, която да просветва на всеки пет секунди (F1 Y 5s) и да се вижда от разстояние най-малко две морски мили. Те имат същите характеристики като тези на крайната маркираща шамандура в източния сектор, с изключение на това, че флагчето е бяло.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 в Балтийско море междинните маркиращи шамандури се прикрепват към пасивни риболовни уреди, разпростиращи се на повече от една морска миля. Междинните маркиращи шамандури се поставят на разстояния, не по-големи от една морска миля, така че нито една част от риболовния уред, простиращ се на една морска миля или повече, да не остане немаркирана.

Междинните маркиращи шамандури имат същите характеристики като тези на крайната маркираща шамандура в източния сектор, с изключение на следното:

а)

флагчетата са бели;

б)

всяка пета междинна маркираща шамандура е оборудвана с радарен рефлектор, издаващ ехо, което може да бъде засечено от разстояние най-малко две морски мили.

ГЛАВА IV

Система за наблюдение на кораби

Член 18

Изискване за устройства за спътниково проследяване на риболовните кораби на ЕС

1.   Без да се засяга член 25, параграф 3 от настоящия регламент, на риболовен кораб на ЕС, който е включен във VMS, не се разрешава да напусне пристанище без монтирано на борда работещо устройство за спътниково проследяване.

2.   В случай че риболовният кораб се намира в пристанище, устройството за спътниково проследяване може да бъде изключено само при условие че:

а)

центърът за наблюдение на риболова (ЦНР) на държавата-членка на флага и ЦНР на крайбрежната държава-членка са били предварително уведомени;

б)

при следващия доклад бъде потвърдено, че риболовният кораб не е променял положението си спрямо предходния доклад.

Компетентните орган на държавата-членка на флага могат да позволят замяната на предварителното уведомление по буква а) с автоматично съобщение от VMS или предупредително съобщение, генерирано от системата, указващо че риболовен кораб на ЕС се намира в рамките на предварително определена географска зона на пристанище.

3.   Настоящата глава не се прилага за риболовни кораби на ЕС, които се използват единствено за целите на аквакултурата.

Член 19

Характеристики на устройствата за спътниково проследяване

1.   Устройството за спътниково проследяване, монтирано на борда на риболовните кораби на ЕС, периодично осигуряват автоматичното предаване на следните данни до ЦНР на държавата-членка на флага:

а)

идентификацията на риболовния кораб;

б)

последното географско местоположение на риболовния кораб с допустимо отклонение при измерването не повече от 500 метра и доверителен интервал 99 %;

в)

дата и час (изразено като универсално координирано време („UTC“)), когато е било определено въпросното местоположение на риболовния кораб; и

г)

скорост и курс на риболовния кораб.

2.   Държавите-членки гарантират, че в устройствата за спътниково проследяване не могат да бъдат въвеждани или извеждани неверни данни за местоположението и тези данни не могат да бъдат ръчно манипулирани.

Член 20

Задължения на капитаните във връзка с устройствата за спътниково проследяване

1.   Капитанът на риболовен кораб на ЕС осигурява непрекъснатата безпроблемна работа на устройствата за спътниково проследяване, както и предаването на данните по член 19, параграф 1 от настоящия регламент.

2.   Без да се засяга член 26, параграф 1 от настоящия регламент, капитанът на риболовния кораб на ЕС по-специално осигурява:

а)

данните да не бъдат променяни по никакъв начин;

б)

по никакъв начин да не се възпрепятства, изключва или прекъсва антената или антените, свързани с устройството за спътниково проследяване;

в)

по никакъв начин да не се нарушава електрозахранването към устройството за спътниково проследяване; и

г)

устройството за спътниково проследяване да не се отстранява от риболовния кораб.

3.   Забранено е унищожаването, повреждането, изваждането от действие или всяка друга намеса в работата на устройството за спътниково проследяване, освен ако компетентните органи на държавата-членка на флага са разрешили неговия ремонт или замяна.

Член 21

Контролни мерки, които трябва да се приемат от държавите-членки на знамето

Всяка държава-членка на флага осигурява постоянното и системно наблюдение и контрол на точността на данните съгласно член 19 от настоящия регламент и предприема незабавни действия в случай, че тези данни се окажат неточни или непълни.

Член 22

Честота на предаване на данни

1.   Всяка държава-членка гарантира, че най-малко на всеки два часа нейният ЦНР получава чрез VMS информацията за риболовните ѝ кораби, посочена в член 19 от настоящия регламент. ЦНР може да изисква предаването на информацията на по-кратки интервали от време.

2.   ЦНР следва да има капацитет да определя действителното положение на всеки от своите риболовни кораби.

Член 23

Следене на влизането в някои зони и излизането от тях

Всяка държава-членка на флага гарантира, че чрез системата за наблюдение на корабите нейният ЦНР следи нейните риболовните кораби с цел установяване на датата и часа на влизане и излизане от:

а)

всички морски зони, където се прилагат специфични правила за достъп до водите и ресурсите;

б)

риболовни зони с ограничен достъп, посочени в член 50 от Регламента за контрол;

в)

регулаторни зони на регионални организации за управление на рибарството, по които Европейският съюз или определени държави-членки са страни;

г)

води под суверенитета или юрисдикцията на трета държава.

Член 24

Предаване на данни на крайбрежна държава-членка

1.   Системите за наблюдение на корабите, установени от всяка държава-членка, осигуряват автоматичното предаване на данни към ЦНР на крайбрежната държава-членка съгласно член 19 от настоящия регламент, отнасящи се до нейните риболовни кораби, през времето, в което те се намират във водите на крайбрежната държава-членка. Това предаване на данни се извършва едновременно с получаването на данни от ЦНР на държавата-членка на флага и отговаря на формата, определен в приложение V.

2.   Крайбрежните държави-членки, които следят дадена зона съвместно, могат да определят общ адрес, на който да се предават данните съгласно член 19 от настоящия регламент. Те информират за това Комисията и останалите държави-членки.

3.   Всяка държава-членка предава на останалите държави-членки и на Комисията, по възможност по електронен път, пълен списък с координатите по географска ширина и дължина, с които се очертават границите на нейната изключителна икономическа зона или изключителна риболовна зона, във формат, съвместим със Световната геодезична система 1984 (WGS 84). Тя също съобщава на другите държави-членки и Комисията всяка промяна на тези координати. Алтернативната възможност е държавите-членки да публикуват този списък на уебсайта по член 115 от Регламента за контрол.

4.   Държавите-членки осигуряват ефективната координация между своите компетентни органи по отношение на предаването на данни от системата за наблюдение на корабите в съответствие с член 9, параграф 3 от Регламента за контрол, включително чрез създаването на ясни и документирани процедури за тази цел.

Член 25

Техническа повреда или излизане от строя на устройството за спътниково проследяване

1.   В случай на техническа повреда или излизане от строя на устройството за спътниково проследяване, монтирано на борда на риболовен кораб на ЕС, капитанът или неговият представител започва от момента, в който е било установено събитието или от момента, в който е бил информиран в съответствие с параграф 4 или член 26, параграф 1 от настоящия регламент, да съобщава на всеки четири часа на ЦНР на държавата-членка на флага актуалните географски координати на риболовния кораб чрез подходящите телекомуникационни средства. Държавите-членки решават какви телекомуникационни средства да се използват и ги посочват на уебсайта по член 115 от Регламента за контрол.

2.   При получаване на географските местоположения по параграф 1 ЦНР на държавата-членка на флага незабавно ги въвежда в базата данни на VMS. Ръчно въведените данни в системата за наблюдение на корабите следва да се разграничават ясно от автоматичните съобщения в базата данни. Ако е необходимо, тези ръчно въведени данни на VMS незабавно се предават на крайбрежните държави-членки.

3.   След настъпила техническа повреда или излизане от строя на устройството за спътниково проследяване риболовният кораб на ЕС може да напусне пристанището само след като монтираното на борда устройство за спътниково проследяване заработи удовлетворително за компетентните органи на държавата на флага. Чрез дерогация ЦНР на държавата-членка на флага може да разреши на своите риболовни кораби да напуснат пристанището с неработещо устройство за спътниково проследяване с цел неговия ремонт или замяна.

4.   Компетентните органи на държавата-членка на флага или, където е уместно, на крайбрежната държава-членка се опитват да уведомят капитана или лицето, отговорно за кораба, или техния представител, когато се установи, че монтираното на борда на риболовния кораб на ЕС устройство за спътниково проследяване е повредено или не работи пълноценно.

5.   Демонтирането на устройството за спътниково проследяване с цел ремонт или замяна се извършва с одобрението на компетентните органи на държавата-членка на флага.

Член 26

Неполучаване на данни

1.   Когато ЦНР на държавата-членка на флага не е получил данни в съответствие с член 22 или член 25, параграф 1 от настоящия регламент в рамките на дванадесет последователни часа, същият уведомява за това капитана или оператора на риболовния кораб на ЕС или техния(ните) представител(и) възможно най-бързо. Ако по отношение на даден риболовен кораб на ЕС такава ситуация възникне повече от три пъти в рамките на една календарна година, държавата-членка на флага осигурява извършването на основна проверка на устройството за спътниково проследяване на риболовния кораб. Държавата-членка на флага провежда разследване на случая, за да установи дали няма умишлена намеса в работата на оборудването. Чрез дерогация от член 20, параграф 2, буква г) от настоящия регламент това разследване може да наложи демонтирането на въпросното оборудване с цел проверка.

2.   Когато ЦНР на държавата-членка на флага не е получил в рамките на дванадесет часа данни в съответствие с член 22 или член 25, параграф 1 от настоящия регламент и последното получено местоположение е било във водите на друга държава-членка, той уведомява ЦНР на въпросната крайбрежна държава-членка за това възможно най-бързо.

3.   Когато компетентните органи на крайбрежна държава-членка забележат в свои води риболовен кораб на ЕС и не получат данни в съответствие с член 24, параграф 1 или член 25, параграф 2 от настоящия регламент, същите информират за това капитана на риболовния кораб и ЦНР на държавата-членка на флага.

Член 27

Наблюдение и записване на риболовните дейности

1.   Държавите-членки използват данните, получени в съответствие с член 22, член 24, параграф 1 и член 25 от настоящия регламент за ефективното наблюдение на риболовните дейности на риболовните кораби.

2.   Държавите-членки на флага:

а)

гарантират, че получените в съответствие с настоящата глава данни са записани в електронен формат и надеждно складирани в компютризирани бази данни в продължение на най-малко три години;

б)

вземат всички необходими мерки, за да гарантират, че данните се използват само за служебни цели; и

в)

вземат всички необходими технически мерки за предпазване на тези данни от случайно или неправомерно унищожаване, случайна загуба, повреждане, разпространение или неразрешен достъп.

Член 28

Достъп на Комисията до данните

Комисията може да изиска от държавите-членки в съответствие с член 111, параграф 1, буква а) от Регламента за контрол да осигурят автоматичното предаване на Комисията или определения от нея орган на данните, които трябва да се предоставят в съответствие с член 19 от настоящия регламент, относно определена група риболовни кораби за определен период. Такова предаване на данни са извършва едновременно с предаването на данни до ЦНР на държавата-членка на флага и следва да отговаря на формата, посочен в приложение V.

ДЯЛ III

КОНТРОЛ НА РИБОЛОВНАТА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА I

Риболовен дневник, декларация за трансбордиране и декларация за разтоварване на хартиен носител

Раздел 1

Попълване и представяне на риболовен дневник, декларация за разтоварване и декларация за трансбордиране на хартиен носител

Член 29

Риболовни кораби на ЕС, задължени да попълват и представят риболовен дневник и декларация за разтоварване/трансбордиране на хартиен носител

1.   Без да се засягат специфичните разпоредби, съдържащи се в многогодишните планове, капитанът на риболовен кораб на ЕС с обща дължина от 10 метра или повече, от който не се изисква попълване и изпращане по електронен път на данни от риболовния дневник, декларации за трансбордиране и декларации за разтоварване, попълва и изпраща на хартиен носител данните от риболовния дневник, декларациите за трансбордиране и декларациите за разтоварване, посочени в членове 14, 21 и 23 от Регламента за контрол. Тези декларации за трансбордиране и декларации за разтоварване могат да бъдат попълнени и изпратени от представителя на капитана от негово име.

2.   Изискването за попълване и изпращане на данните от риболовния дневник, декларациите за трансбордиране и декларациите за разтоварване на хартиен носител се прилага също така за риболовни кораби на ЕС, чиято обща дължина е под 10 метра, когато тяхната държава-членка на флага изисква от тях да водят риболовен дневник и да изпращат декларации за трансбордиране и/или разтоварване в съответствие с член 16, параграф 3 и член 25, параграф 3 от Регламента за контрол.

Член 30

Образци на риболовни дневници, декларации за разтоварване и декларации за трансбордиране на хартиен носител

1.   За всички риболовни зони, с изключение на подзона 1 на NAFO и участъци V(а) и XIV на ICES, риболовният дневник, декларацията за трансбордиране и декларацията за разтоварване на хартиен носител се попълват и изпращат от капитаните на риболовните кораби на ЕС в съответствие с образеца, показан в приложение VI. Образецът в приложение VII обаче може да се използва за риболовни операции, извършвани единствено в Средиземно море от капитаните на риболовните кораби на ЕС, които не са задължени да изпращат по електронен път данните от риболовния дневник, декларацията за трансбордиране и декларацията за разтоварване и които извършват дневните риболовни рейсове в една риболовна зона.

2.   За подзона 1 на NAFO и участъци V(a) и XIV на ICES за риболовния дневник на хартиен носител се използва форматът, показан в приложение VIII, а за декларациите за трансбордиране и декларациите за разтоварване на хартиен носител — форматът, показан в приложение IX.

3.   Риболовният дневник, декларацията за трансбордиране и декларацията за разтоварване на хартиен носител, показани в приложения VI и VII, също се попълват в съответствие с параграф 1 и член 31 от настоящия регламент, когато такива риболовни кораби на ЕС извършват риболовни дейности във водите на трета държава, във водите, регулирани от регионална организация за управление на рибарството, или във водите извън ЕС, които не са регулирани от регионална организация за управление на рибарството, освен ако третата държава или правилата на съответната регионална организация за управление на рибарството изискват изрично да се попълва и изпраща друг вид риболовен дневник, декларация за трансбордиране или декларация за разтоварване. Ако третата държава не е посочила определен вид риболовен дневник, но изисква елементи на данни, различни от изискваните от Европейския съюз, тези елементи на данни се записват.

4.   Държавите-членки могат да продължат да използват до тяхното изчерпване формулярите на риболовни дневници на хартиен носител в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2807/83 за риболовните кораби на ЕС, които не са задължени да попълват и изпращат по електронен път данните от риболовния дневник съгласно член 15 от Регламента за контрол.

Член 31

Инструкции за попълването и изпращането на риболовните дневници, декларациите за трансбордиране и декларациите за разтоварване на хартиен носител

1.   Риболовният дневник, декларацията за трансбордиране и декларацията за разтоварване на хартиен носител се попълват и изпращат в съответствие с инструкциите, посочени в приложение Х.

2.   В случай че съгласно установените в приложение X инструкции дадено правило е незадължително, държавата-членка на флага може да го направи задължително.

3.   Всички записи в риболовния дневник, декларацията за разтоварване или декларацията за трансбордиране трябва да са четливи и неизтриваеми. Нито един запис не се заличава или променя. Ако се допусне грешка, неправилният запис се зачерква с една линия и се въвежда нов, правилен запис, парафиран от капитана. Всеки ред се парафира от капитана.

4.   Капитанът на риболовния кораб на ЕС, или, когато става въпрос за декларации за трансбордиране и декларации за разтоварване — неговият представител, удостоверява със своите инициали или подпис верността на записите в риболовния дневник, декларацията за трансбордиране и декларацията за разтоварване.

Член 32

Срокове за изпращане на риболовен дневник, декларация за трансбордиране и декларация за разтоварване на хартиен носител

1.   Когато риболовен кораб на ЕС е извършил разтоварване в пристанище или трансбордиране в пристанище или на място, близо до брега на неговата държава-членка на флага, капитанът му изпраща оригинала(ите) на риболовния дневник, декларацията за трансбордиране и декларацията за разтоварване на компетентните органи на съответната държава-членка възможно най-бързо и не по-късно от 48 часа след извършване на разтоварването или трансбордирането. Оригиналът(ите) на тази декларация за трансбордиране и декларация за разтоварване могат също да бъдат изпратени от представителя на капитана от негово име.

2.   Когато след риболовен рейс не е разтоварен улов, капитанът изпраща оригинала(ите) на риболовния дневник и декларацията за трансбордиране възможно най-бързо и не по-късно от 48 часа след пристигането в пристанище. Оригиналът(ите) на такава декларация за трансбордиране може да бъде изпратена и от представителя на капитана от негово име.

3.   Когато риболовен кораб на ЕС е извършил трансбордиране в пристанище или на място в близост до брега, или е извършил разтоварване в пристанище на държава-членка, различна от държавата-членка на неговия флаг, той изпраща първото копие(копия) на риболовния дневник, декларацията за трансбордиране и декларацията за разтоварване на компетентните органи на държавата-членка, в която се извършва трансбордирането или разтоварването, възможно най-бързо и не по-късно от 48 часа след разтоварването или трансбордирането. Оригиналът(ите) на риболовния дневник, декларацията за трансбордиране и декларацията за разтоварване се изпраща(т) на компетентните органи на държавата-членка на флага възможно най-бързо и не по-късно от 48 часа след трансбордирането или разтоварването.

4.   Когато риболовен кораб на ЕС е извършил трансбордиране в пристанище, във водите на трета държава или в открито море, или е извършил разтоварване в пристанище на трета държава, той изпраща оригинала(ите) на риболовния дневник, декларацията за трансбордиране и декларацията за разтоварване на компетентните органи на държавата-членка на флага възможно най-бързо и не по-късно от 48 часа след трансбордирането или разтоварването.

5.   Когато трета държава или правилата на регионална организация за управление на рибарството изискват различен вид риболовен дневник, декларация за трансбордиране или декларация за разтоварване от тези в приложение VI, капитанът на риболовния кораб на ЕС изпраща копие от този документ на своите компетентни органи възможно най-бързо и не по-късно от 48 часа след трансбордирането или разтоварването.

Раздел 2

Специфични правила за риболовния дневник на хартиен носител

Член 33

Попълване на риболовен дневник на хартиен носител

1.   В риболовния дневник на хартиен носител се попълва цялата задължителна информация, дори когато няма улов:

а)

ежедневно, но не по-късно от 24:00 часа и преди влизане в пристанището;

б)

по време на всяка инспекция в открито море;

в)

по време на събития, определени в законодателството на Общността или от държавата-членка на флага.

2.   В риболовния дневник на хартиен носител се попълва нов ред:

а)

за всеки ден в морето;

б)

когато се извършва риболов в нов участък на ICES или друга риболовна зона в същия ден;

в)

когато се вписват данни за риболовното усилие.

3.   В риболовния дневник на хартиен носител се попълва нова страница:

а)

когато се използва различен риболовен уред или мрежа с различен размер на окото от този на използвания преди това уред;

б)

за всяко ловене на риба, направено след трансбордиране или междинно разтоварване;

в)

ако броят на колоните е недостатъчен;

г)

при тръгване от пристанище, където не е извършено разтоварване.

4.   При тръгване от пристанище или след извършване на трансбордиране и когато на борда остане улов, количествата от всеки вид се посочват на нова страница в риболовния дневник.

5.   Кодовете, посочени в приложение ХI, се прилагат за указване на използваните риболовни уреди на съответните места в риболовния дневник на хартиен носител.

Раздел 3

Специфични правила за декларацията за трансбордиране и декларацията за разтоварване на хартиен носител

Член 34

Предаване на декларация за трансбордиране на хартиен носител

1.   В случай на трансбордиране между два риболовни кораба на ЕС след приключване на трансбордирането капитанът на трансбордиращия риболовен кораб или неговият представител предават копие на декларацията за трансбордиране на своя кораб на хартиен носител на капитана на получаващия кораб или на негов представител. След приключване на трансбордирането капитанът на получаващия кораб или неговият представител също предават копие на декларацията за трансбордиране на своя кораб на хартиен носител на капитана на трансбордиращия кораб или на неговия представител.

2.   Копията по параграф 1 се представят за целите на контрола и инспекцията при поискване от страна на длъжностно лице.

Член 35

Подписване на декларацията за разтоварване

Всяка страница от декларацията за разтоварване се подписва преди предаването ѝ от капитана или неговия представител.

ГЛАВА II

Риболовен дневник, декларация за разтоварване и декларация за трансбордиране в електронен формат

Раздел 1

Попълване и изпращане на данните от риболовния дневник, декларацията за разтоварване и декларацията за трансбордиране в електронен формат

Член 36

Изискване за система за електронно записване и отчитане на риболовните кораби от ЕС

1.   Без да се засяга член 39, параграф 4 от настоящия регламент, на риболовен кораб на ЕС, който е задължен да попълва и изпраща по електронен път риболовния дневник, декларацията за трансбордиране и декларацията за разтоварване в съответствие с членове 15, 21 и 24 от Регламента за контрол, не се позволява да напусне пристанище, без на борда му да е монтирана пълноценно работеща система за електронно записване и отчитане.

2.   Настоящата глава не се прилага за риболовни кораби на ЕС, които се използват единствено за целите на аквакултурата.

Член 37

Формат за предаване на данни от риболовен кораб на ЕС на компетентния орган на неговата държава на флага

Държавите-членки определят формата, който да се използва между риболовните кораби на ЕС по техен флаг и техните компетентни органи за попълване и изпращане на данните от риболовния дневник, декларацията за трансбордиране и декларацията за разтоварване по членове 15, 21 и 24 от Регламента за контрол.

Член 38

Ответни съобщения

1.   При всяко предаване на данни от риболовния дневник, трансбордиране, предварително уведомление и разтоварване се изпращат ответни съобщения до риболовните кораби на ЕС. Ответното съобщение съдържа потвърждение на получаването.

2.   Капитанът на риболовния кораб на ЕС запазва ответното съобщение до края на риболовния рейс.

Член 39

Разпоредби в случай на техническа неизправност или нефункциониране на системите за електронно записване и отчитане

1.   В случай на техническа повреда или излизане от строя на системата за електронно записване и отчитане, монтирана на борда на риболовен кораб на ЕС, капитанът на риболовния кораб или неговият представител започва от момента, в който е било установено събитието или от момента, в който е бил информиран в съответствие с член 40, параграф 1 от настоящия регламент, да изпраща данните от риболовния дневник, декларацията за трансбордиране и декларацията за разтоварване на компетентните органи на държавата-членка на флага чрез подходящите телекомуникационни средства ежедневно и не по-късно от 24:00 часа, дори и ако няма улов. Държавите-членки решават какви телекомуникационни средства да се използват и ги посочват на уебсайта по член 115 от Регламента за контрол.

2.   В случай на техническа повреда или излизане от строя на системата за електронно записване и отчитане, данните от риболовния дневник, декларацията за трансбордиране се изпращат също:

а)

по искане на компетентния орган на държавата на флага;

б)

веднага след приключване на последната риболовна операция или на трансбордирането;

в)

преди влизане в пристанище;

г)

по време на всяка инспекция в открито море;

д)

по време на събития, определени в законодателството на Общността или от държавата на флага.

Данните от предварителното уведомление и декларацията за разтоварване също се изпращат в случаите по букви а) и д).

3.   При получаване компетентните органи на държавата-членка на флага незабавно въвеждат данните по параграф 1 в електронната база данни.

4.   След настъпила техническа повреда или излизане от строя на системата за електронно записване и отчитане риболовният кораб на ЕС може да напусне пристанище едва когато тази монтирана на борда система заработи удовлетворително за компетентните органи на държавата-членка на флага или по друга причина получи разрешение от тях да напусне. Държавата-членка на флага незабавно уведомява крайбрежната държава-членка, когато даде разрешение на свой риболовен кораб да напусне пристанище в крайбрежна държава-членка с неработеща система за електронно записване и отчитане.

5.   Демонтирането на системата за електронно записване и отчитане с цел ремонт или замяна се извършва с одобрението на компетентните органи на държавата-членка на флага.

Член 40

Неполучаване на данни

1.   Когато компетентните органи на държава-членка на флага не са получили данни в съответствие с членове 15, 22 и 24 от Регламента за контрол, те уведомяват за това възможно най-бързо капитана или оператора на риболовния кораб от ЕС, или техния(те) представител(и). Ако по отношение на определен кораб на ЕС такава ситуация възникне повече от три пъти в рамките на една календарна година, държавата-членка на флага осигурява извършването на основна проверка на системата за електронно записване и отчитане на риболовния кораб. Държавата-членка на флага провежда разследване на случая, за да установи защо данните не са били получени и предприема необходимите мерки.

2.   Когато компетентните органи на държава-членка на флага не са получили данни в съответствие с членове 15, 22 и 24 от Регламента за контрол и последното получено чрез системата за наблюдение на корабите местоположение е във водите на крайбрежна държава-членка, те уведомяват за това възможно най-бързо компетентните органи на тази крайбрежна държава-членка.

3.   Веднага след получаване на уведомлението капитанът или операторът на кораба от ЕС, или техният представител изпраща на компетентните органи на държавата-членка на флага всички данни, които все още не са изпратени и за които е получено уведомление в съответствие с параграф 1.

Член 41

Липса на достъп до данни

1.   Когато компетентните органи на крайбрежна държава-членка наблюдават в свои води риболовен кораб на друга държава-членка и не могат да получат достъп до риболовния дневник или до данните за трансбордиране съгласно член 44 от настоящия регламент, те изискват от компетентните органи на държавата-членка на флага да осигурят достъп до тези данни.

2.   Ако в рамките на четири часа от момента на подаване на искането достъпът по параграф 1 не бъде осигурен, крайбрежната държава-членка уведомява държавата-членка на флага. След получаване на уведомлението държавата-членка на флага незабавно изпраща на крайбрежната държава-членка данните чрез наличните електронни средства.

3.   Ако крайбрежната държава-членка не получи данните по параграф 2, капитанът или операторът на риболовния кораб от ЕС, или техният представител изпраща информацията и копие от посоченото в член 38 от настоящия регламент ответно съобщение на компетентните органи на крайбрежната държава-членка при поискване и чрез наличните — ако е възможно електронни — средства. Държавите-членки решават какви средства да се използват и ги посочват на уебсайта по член 115 от Регламента за контрол.

4.   Ако капитанът или операторът на риболовния кораб от ЕС, или неговият представител не може да предостави на компетентните органи на крайбрежната държава-членка копие от посоченото в член 38 от настоящия регламент ответно съобщение, риболовните дейности на съответния риболовен кораб във водите на крайбрежната държава-членка биват забранени, докато капитанът, операторът или неговият представител успее да представи на тези органи копие от ответното съобщение или информацията по член 14, параграф 1 от Регламента за контрол на посочените органи.

Член 42

Данни за работата на системата за електронно записване и отчитане

1.   Държавите-членки поддържат бази данни за работата на своите системи за електронно записване и отчитане. Тези бази данни съдържат и са способни да генерират най-малко следната информация:

а)

списък на техните риболовни кораби, чиито системи за електронно записване и отчитане са имали техническа повреда или излизане от строя;

б)

брой на корабите, които не са извършили ежедневни предавания от електронния риболовен дневник, и среден брой получени предавания от електронния риболовен дневник на риболовен кораб, разпределени по държави-членки на флага;

в)

брой получени предавания на декларации за трансбордиране, декларации за разтоварване, декларации за приемане и документи за продажба, разпределени по държави-членки на флага.

2.   Обобщенията на генерираната по параграф 1 информация се изпращат на Комисията при поискване от нейна страна. Алтернативната възможност е тази информация да се публикува на уебсайта с ограничен достъп във формат и на времеви интервали, които се определят от Комисията след консултация с държавите-членки.

Член 43

Формат за обмен на информация между държавите-членки

1.   Информацията, посочена в настоящия раздел, се обменя между държавите-членки, като се използва форматът, определен в приложение XII, въз основа на който се дефинира разширяем маркиращ език (XML). След консултация с държавите-членки Комисията определя стандарта XML, който да се използва за обмен на всички електронни данни между държавите-членки и между държавите-членки, Комисията и определения от нея орган.

2.   Измененията на формата по параграф 1 се идентифицират ясно и се отбелязват с датата на актуализиране. Тези изменения влизат в сила не по-рано от шест месеца, след като е взето решението за тях.

3.   Когато държава-членка получи електронна информация от друга държава-членка, тя осигурява изпращането на ответно съобщение до компетентните органи на тази държава-членка. Ответното съобщение съдържа потвърждение на получаването.

4.   Елементите на данни в приложение XII, които капитаните са задължени да записват в риболовния дневник в съответствие с правилата на ЕС, също имат задължителен характер при обмена между държавите-членки.

Член 44

Достъп до данните

1.   Държавата-членка на флага осигурява в реално време електронен обмен с крайбрежна държава-членка на информацията по член 111, параграф 1 от Регламента за контрол относно риболовния дневник, декларацията за трансбордиране, предварителното уведомление и декларацията за разтоварване на своите риболовни кораби, когато провеждат риболовни операции във водите под суверенитета или юрисдикцията на крайбрежната държава-членка или при влизане в нейно пристанище.

2.   Без да се засяга параграф 1, при поискване държава-членка на флага може да осигури в реално време електронния обмен на информацията по член 111, параграф 1 от Регламента за контрол относно риболовния дневник и декларацията за трансбордиране на своите риболовни кораби за държава-членка, която съгласно член 80 от Регламента за контрол провежда инспекции на риболовните кораби на друга държава-членка във водите на ЕС извън водите на искащата държава-членка, в международни води или във водите на трети държави.

3.   Данните по параграфи 1 и 2 за предходните дванадесет месеца се предоставят от държавата-членка на флага при поискване.

4.   Данните по параграф 1 обхващат най-малко данните от последното тръгване от пристанище до момента, в който разтоварването е приключило. Данните по параграф 2 обхващат най-малко данните от последното тръгване от пристанище до момента на искането. Данните по параграфи 1 и 2 от риболовни рейсове за предходните 12 месеца се предоставят при поискване.

5.   Капитанът на риболовен кораб на ЕС разполага по всяко време със сигурен достъп до информацията от своя собствен електронен риболовен дневник, данните от декларацията за трансбордиране и от декларацията за разтоварване, съхранявани в базата данни на държавата-членка на флага.

6.   Крайбрежна държава-членка предоставя онлайн достъп до информацията в своята база данни за риболовния дневник, декларациите за трансбордиране, предварителното уведомление и декларациите за разтоварване на патрулен кораб за наблюдение на риболова на друга държава-членка чрез ЦНР на тази държава-членка в контекста на съвместен план за разполагане или други договорени съвместни дейности за инспекция.

Член 45

Обмен на информация между държави-членки

1.   Достъпът до данните по член 44 от настоящия регламент се осъществява постоянно чрез сигурна интернет връзка.

2.   Държавите-членки обменят съответната техническа информация, за да осигурят взаимен достъп до данните в електронните риболовни дневници, декларациите за трансбордиране и декларациите за разтоварване.

3.   Държавите-членки:

а)

гарантират, че получените в съответствие с настоящата глава данни са записани в електронен формат и надеждно складирани в компютризирани бази данни в продължение на най-малко три години;

б)

вземат всички необходими мерки, за да гарантират, че данните се използват само за служебни цели; и

в)

вземат всички необходими технически мерки за предпазване на тези данни от случайно или неправомерно унищожаване, случайна загуба, повреждане, разпространение или неразрешен достъп.

Член 46

Единен орган

1.   Във всяка държава-членка единният орган, посочен в член 5, параграф 5 от Регламента за контрол, отговаря за предаването, получаването, управлението и обработването на цялата информация, обхваната от настоящата глава.

2.   Държавите-членки обменят данните за контакт с органите, посочени в параграф 1, и уведомяват Комисията и определения от нея орган за това в срок от три месеца след влизането в сила на настоящия регламент.

3.   Всички промени в информацията, посочена в параграфи 1 и 2, се съобщават преди тяхното влизане в сила на Комисията, на определения от нея орган и на останалите държави-членки.

Раздел 2

Специфични правила за електронните риболовни дневници

Член 47

Периодичност на предаване на данни

1.   Когато се намира в открито море, капитанът на риболовния кораб от ЕС предава информация от електронния риболовен дневник на компетентните органи на държавата-членка на флага най-малко веднъж дневно и не по-късно от 24:00 часа, дори когато няма улов. Той изпраща също такава информация:

а)

по искане на компетентния орган на държавата-членка на флага;

б)

веднага след като последната риболовна операция е приключила;

в)

преди влизане в пристанище;

г)

по време на всяка инспекция в открито море;

д)

по време на събития, определени в законодателството на ЕС или от държавата на флага.

Когато последната риболовна операция е била извършена не повече от час преди влизането в пристанище, информацията по букви б) и в) може да се изпрати в едно съобщение.

2.   Капитанът може да изпрати корекциите в данните от електронния риболовен дневник и декларацията за трансбордиране до извършване на последното предаване по параграф 1, буква в). Корекциите трябва да бъдат лесни за идентифициране. Всички оригинални данни от електронния риболовен дневник и корекциите на тези данни се съхраняват от компетентните органи на държавата-членка на флага.

3.   Капитанът съхранява копие от информацията, посочена в параграф 1, на борда на риболовния кораб през цялото времетраене на всяко отсъствие от пристанище и до момента, в който декларацията за разтоварване е била изпратена.

4.   Когато риболовният кораб на ЕС е в пристанище, не превозва продукти от риболов на борда и капитанът е изпратил декларацията за разтоварване от всички риболовни операции през последния риболовен рейс, предаването съгласно параграф 1 от настоящия член може да бъде временно прекратено, при условие че предварително се изпрати уведомление до ЦНР на държавата-членка на флага. Предаването започва отново когато риболовният кораб на ЕС напусне пристанището. Не се изисква предварително уведомление за риболовни кораби на ЕС, екипирани и предаващи данни с VMS.

ГЛАВА III

Общи правила за риболовните дневнци, декларациите за трансбордиране и декларациите за разтоварване на хартиен носител или в електронен формат

Раздел 1

Общи правила за определяне на живо тегло

Член 48

Определения

За целите на настоящата глава се прилагат следните определения:

(1)

„представяне“ означава формата, в която е преработена рибата, докато е на борда на риболовния кораб и преди разтоварване, както е описано в приложение I;

(2)

„колективно представяне“ означава представяне, съдържащо две или повече части от една и съща риба.

Член 49

Коефициенти на преобразуване

1.   При попълване и изпращане на риболовни дневници по членове 14 и 15 от Регламента за контрол за превръщането на теглото на складираната или преработената риба в живо тегло се прилагат коефициентите на преобразуване, определени в приложения XIII, XIV и XV. Те се прилагат към продукти от риболов, които се намират на борда или са трансбордирани или разтоварени от риболовни кораби на ЕС.

2.   Чрез дерогация от параграф 1, когато регионални организации за управление на рибарството, на които Европейският съюз е договаряща страна или сътрудничеща, но не договаряща страна, са определили коефициенти на преобразуване за регулаторната зона на Европейския съюз или трета държава, с която Европейският съюз има споразумение за риболовна дейност за водите под суверенитета или юрисдикцията на третата държава, се прилагат тези коефициенти.

3.   Когато за даден вид или представяне няма коефициенти на преобразуване по параграфи 1 и 2, се прилага коефициентът на преобразуване, приет от държавата-членка на флага.

4.   Без да се засяга параграф 2, компетентните органи на държавите-членки използват коефициентите на преобразуване на ЕС по параграф 1, когато с цел контрол на използването на квотата изчисляват живото тегло при трансбордиране и разтоварване.

Член 50

Метод на изчисляване

1.   Живото тегло на рибата се получава, като се умножи преработеното тегло на рибата по коефициентите на преобразуване, посочени в член 49, за всеки вид и представяне.

2.   В случай на колективно представяне се използва само един коефициент на преобразуване, съответстващ на една от частите в колективното представяне на дадена риба.

Раздел 2

Общи правила за попълване и изпращане на риболовния дневник

Член 51

Общи правила за риболовните дневници

1.   Допустимото отклонение по член 14, параграф 3 от Регламента за контрол на оценката на количествата в килограми живо тегло от всеки вид, държан на борда, се изразява като процент от данните в риболовния дневник.

2.   За улов, който трябва да се разтовари без да се сортира, допустимото отклонение може да се изчисли въз основа на една или повече представителни извадки от общото количество, държано на борда.

3.   За целите на прилагането на член 14 от Регламента за контрол уловените видове за жива стръв се считат за видове, уловени и държани на борда.

4.   Капитанът на риболовен кораб на ЕС, пресичащ зона на риболовно усилие, за която има разрешение да извършва риболов, вписва и докладва съответната информация, посочена в член 14, параграф 5 от Регламента за контрол, дори ако не извършва риболовни дейности в тази зона.

Раздел 3

Общи правила за попълване и изпращане на декларации за трансбордиране/разтоварване

Член 52

Допустимо отклонение при декларацията за трансбордиране

Допустимото отклонение по член 21, параграф 3 от Регламента за контрол на оценката на количествата в килограми живо тегло от всеки трансбордиран или получен вид се изразява като процент от данните в декларацията за трансбордиране.

Член 53

Разлика при трансбордиран улов

Когато е налице разлика между количествата улов, трансбордиран от трансбордиращия кораб, и количествата, взети на борда от приемащия кораб, за трансбордирано се счита по-голямото количество. Държавите-членки гарантират предприемането на последващи действия за определяне на действителното тегло на продуктите от риболов, трансбордирани между трансбордиращия и приемащия кораб.

Член 54

Завършване на операция по разтоварване

Ако съгласно член 61 от Регламента за контрол продуктите от риболов са транспортирани от мястото на разтоварване преди тяхното претегляне, операцията по разтоварване се счита за приключила за целите на прилагането на член 23, параграф 3 и член 24, параграф 1 от Регламента за контрол, когато продуктите от риболов бъдат претеглени.

Член 55

Риболовни операции с участието на два или повече риболовни кораба на ЕС

Без да се засягат специалните правила в случай на риболовни операции с участието на два или повече кораба от ЕС

от различни държави-членки или

от една и съща държава-членка, но в случай че уловът е бил разтоварен в държави-членки, различни от държавата-членка на флага,

разтовареният улов се отчита на риболовния кораб на ЕС, който разтоварва продуктите от риболов.

ГЛАВА IV

Планове за статистически извадки и събиране на данни за риболовни кораби на ЕС, които не подлежат на изискванията за риболовен дневник и декларация за разтоварване

Член 56

Изработване на планове за статистически извадки

Плановете за статистически извадки по член 16, параграф 2 и член 25, параграф 2 от Регламента за контрол относно наблюдението на риболовните кораби на ЕС, които не подлежат на изискванията за риболовен дневник и декларация за разтоварване, се изготвят от държавите-членки в съответствие с настоящата глава с цел да се определят разтоварванията на запас или група от запаси, уловени от тези риболовни кораби и, ако е целесъобразно, тяхното риболовно усилие. Тези данни се използват за записване на улова и, ако е целесъобразно, на риболовното усилие, както е посочено в член 33 от Регламента за контрол.

Член 57

Методика за статистически извадки

1.   Плановете за статистически извадки по член 56 от настоящия регламент се изготвят в съответствие с приложение ХVI.

2.   Размерът на извадката за инспектиране се определя въз основа на риска, както следва:

а)

„много нисък“ риск: 3 % от извадката;

б)

„нисък“ риск: 5 % от извадката;

в)

„среден“ риск: 10 % от извадката;

г)

„висок“ риск: 15 % от извадката;

д)

„много висок“ риск: 20 % от извадката.

3.   Дневният улов на определен запас за даден сектор на флота се изчислява, като се умножи общият брой на активните риболовни кораби на ЕС от съответния сектор на флота по средния дневен улов на даден запас от риболовен кораб на ЕС въз основа на улова на инспектираната извадка риболовни кораби на ЕС.

4.   За държавите-членки, които редовно и поне ежемесечно събират за всеки свой риболовен кораб, който не подлежи на изискванията за риболовен дневник и разтоварване, данни

а)

за всички разтоварвания на улов на всички видове в килограми, включително ако няма такива;

б)

за статистическите квадранти, където е бил извършен този улов, се счита, че са изпълнили задължението за план за статистически извадки по член 56 от настоящия регламент.

ГЛАВА V

Контрол на риболовното усилие

Член 58

Отчет за риболовното усилие

1.   Отчетът за риболовното усилие, посочен в член 28 от Регламента за контрол, се изпраща в съответствие с приложение XVII.

2.   Ако капитанът на риболовния кораб от ЕС изпраща съобщение до компетентните органи по радиото съгласно член 28, параграф 1 от Регламента за контрол, държавите-членки определят кои радиостанции да бъдат използвани и ги указват на уебсайта по член 115 от Регламента за контрол.

ГЛАВА VI

Коригиращи мерки

Член 59

Общи принципи

С цел да се възползват от коригиращите мерки, посочени в член 37 от Регламента за контрол, държавите-членки уведомяват Комисията за степента на претърпените вреди възможно най-бързо и във всички случаи в рамките на един месец след публикуването в Официален вестник на забраната за извършване на риболовни дейности в съответствие с член 36 от Регламента за контрол.

Член 60

Разпределение на наличните възможности за риболов

1.   Когато вредата не е отстранена изцяло или частично чрез действие в съответствие с член 20, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 2371/2002, Комисията предприема възможно най-бързо след получаване на информацията, посочена в член 59 от настоящия регламент, необходимите мерки за поправяне на причинените вреди.

2.   Мерките, посочени в параграф 1, определят:

а)

държавите-членки, които са понесли вредата („ощетени държави-членки“) и размерите на тази вреда (заедно с намалението чрез каквато и да е размяна на квоти);

б)

когато е приложимо, кои държави-членки са превишили своите възможности за риболов („превишилите държави-членки“) и размера на превишаването на възможностите за риболов (заедно с намалението чрез размяна съгласно член 20, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 2371/2002);

в)

когато е приложимо, количествата за приспадане от възможностите за риболов на превишилите държави-членки, пропорционално на превишените възможности за риболов;

г)

когато е приложимо, допълнителни количества за прибавяне към възможностите за риболов на ощетените държави-членки, пропорционално на понесената вреда;

д)

когато е приложимо, датата или датите, на които се извършва прибавяне на допълнителни количества и приспадане;

е)

когато е приложимо, всякакви други необходими мерки за поправяне на понесените вреди.

ГЛАВА VII

Мощност на двигателите

Член 61

Сертифициране на мощността на двигателя

1.   Сертифицирането на максималната продължителна мощност на нов, заместващ и претърпял технически изменения задвижващ двигател по член 40, параграфи 1 и 2 от Регламента за контрол, се извършва в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2930/86 на Съвета (26).

2.   Задвижващ двигател се смята за претърпял технически изменения, посочени в параграф 1, в случай че някои от неговите основни компоненти (части), включително но не само оборудване за впръскване, клапани или турбокомпресор, бутала, цилиндрови втулки, мотовилки, цилиндрови глави, са били видоизменени или заменени с нови части с различни технически спецификации, които са довели до различна мощност, или когато настройките на двигателя като настройките за впръскване, конфигурацията на турбокомпресора, или ходът на клапана са били променени. Характерът на техническото изменение се обяснява ясно в сертифицирането, посочено в параграф 1.

3.   Притежателят на лицензията за риболов уведомява компетентните органи преди монтирането на нов задвижващ двигател или преди съществуващият задвижващ двигател да бъде заменен или технически изменен.

4.   Настоящият член се прилага за риболовни кораби, които подлежат на режим за риболовното усилие, считано от 1 януари 2012 г. За другите риболовни кораби той се прилага от 1 януари 2013 г. Настоящият член се прилага само за риболовни кораби, на които са монтирани нови задвижващи двигатели, или за онези, чиито съществуващи двигатели са били заменени или технически изменени след влизане в сила на настоящия регламент.

Член 62

Проверка и план за статистически извадки

1.   За целите на проверката на мощността на двигателя в съответствие с член 41 от Регламента за контрол държавите-членки изготвят план за статистически извадки за идентификацията на онези риболовни кораби или групи риболовни кораби в своя флот, за които има риск от деклариране под действителната мощност на задвижващия двигател. Планът за статистическите извадки се основава поне на следните високорискови критерии:

а)

риболовни кораби, извършващи видове риболов, които подлежат на режими на риболовно усилие, по-специално тези риболовни кораби, на които е било разпределено индивидуално усилие в kWдни;

б)

риболовни кораби, които подлежат на ограничения за мощност на кораба, произтичащи от националното законодателство или законодателството на Европейския съюз;

в)

риболовни кораби, за които съотношението между мощността на кораба (kW) и тонажа на кораба (GT) е с 50% по-ниско от средното съотношение за същия тип риболовни кораби, вид уреди и целеви видове. За целите на този анализ държавите-членки могат да разделят флота съобразно един или повече от следните критерии:

i)

сегментация на флота или звена за управление, определени от националното законодателство;

ii)

категории според дължината;

iii)

категории според тонажа;

iv)

използвани риболовни уреди;

v)

целеви видове.

2.   Държавите-членки могат да вземат под внимание и допълнителни критерии за риск по своя собствена преценка.

3.   Държавите-членки изготвят списък на риболовните си кораби, които отговарят на един или повече от критериите за риск, посочени в параграф 1, и, когато е целесъобразно, критериите за риск, посочени в параграф 2.

4.   От всяка група риболовни кораби, отговарящи на един от критериите за риск, посочени в параграфи 1 и 2, държавите-членки вземат случайна извадка от риболовните кораби. Размерът на извадката е равен на закръгления до най-близкото цяло число квадратен корен от броя риболовни кораби в съответната група.

5.   За всеки риболовен кораб, включен в случайната извадка, държавите-членки проверяват цялата техническа документация, посочена в член 41, параграф 1 от Регламента за контрол, която притежават. Наред с останалите документи, посочени в член 41, параграф 1, буква ж) от Регламента за контрол, държавите-членки обръщат специално внимание на спецификациите от каталога на производителя на двигателя, когато има такъв на разположение.

6.   Настоящият член се прилага от 1 януари 2012 г. Физическите проверки по член 41, параграф 2 от Регламента за контрол се извършват приоритетно на траулери, извършващи риболов, който подлежи на режим на риболовното усилие.

Член 63

Физическа проверка

1.   Когато на борда на риболовен кораб се извършват измервания на задвижващата мощност в рамките на физическа проверка на мощността на задвижващия двигател, посочена в член 41, параграф 2 от Регламента за контрол, мощността на задвижващия двигател може да бъде измерена в най-достъпната точка между витлото и двигателя.

2.   Ако мощността на задвижващия двигател е измерена след редуктора, се прави подходяща корекция на измерването, за да се изчисли мощността на задвижващия двигател при изходящия фланец на двигателя в съответствие с определението в член 5, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2930/86. Корекцията отчита загубите на мощност, причинени от скоростната кутия въз основа на официалните технически данни, предоставени от производителя на скоростната кутия.

ГЛАВА VIII

Контрол на любителския риболов

Член 64

Изработване на планове за статистически извадки

1.   Без да се засяга използването на данни по параграф 5, събирането на двугодишни данни се осигурява от плановете за статистически извадки, които се изработват от държавите-членки в съответствие с член 55, параграф 3 от Регламента за контрол за целите на наблюдението на улова от кораби, извършващи любителски риболов на запаси, които са обект на планове за възстановяване.

2.   Използваните методи в плановете за статистически извадки са ясно установени и, доколкото е възможно, са:

а)

стабилни във времето;

б)

стандартизирани в рамките на регионите;

в)

в съответствие със стандартите за качество, установени от съответните международни научни органи и, когато е целесъобразно, от съответните регионални организации за управление на рибарството, по отношение на които Европейският съюз е договаряща страна или наблюдател.

3.   Планът за статистически извадки включва модел за вземане на проби за оценяване на улова на запаси, които подлежат на планове за възстановяване, използвания уред и свързаната географска зона на съответния план за възстановяване, където е бил извършен уловът.

4.   Държавите-членки системно оценяват верността и точността на събраните данни.

5.   За целите на плановете за статистически извадки, посочени в параграф 1, държавите-членки могат да използват събраните данни в съответствие с многогодишната програма на Общността, определена в Регламент (ЕО) № 199/2008 на Съвета (27), доколкото тези данни са достъпни.

6.   Настоящата разпоредба не се прилага, ако държава-членка е забранила любителския риболов на запаси, които подлежат на план за възстановяване.

Член 65

Уведомление и оценка на плановете за статистически извадки

1.   Държавите-членки уведомяват Комисията за своите планове за статистически извадки дванадесет месеца след влизане в сила на плана за възстановяване. За плановете за възстановяване, които са действащи при влизането в сила на настоящия регламент, уведомяването за плана за статистически извадки се прави в срок от дванадесет месеца след влизането в сила на настоящия регламент. Измененията в плана за статистическите извадки се съобщават преди влизането им в сила.

2.   Освен оценката, изисквана по член 55, параграф 4 от Регламента за контрол, Научният, технически и икономически комитет по рибарството оценява също така:

а)

след уведомяването, посочено в параграф 1, и на всеки пет години след това съответствието на представените планове за статистически извадки с критериите и изискванията, упоменати в член 64, параграфи 2 и 3 от настоящия регламент;

б)

съответствието на всички изменения в плановете за статистически извадки, посочени в параграф 1, с критериите и изискванията, упоменати в член 64, параграфи 2 и 3 от настоящия регламент.

3.   При необходимост Научно-техническият и икономически комитет по рибарството прави препоръки за подобряване на плана за статистически извадки.

ДЯЛ IV

КОНТРОЛ НА ПУСКАНЕТО В ПРОДАЖБА

ГЛАВА I

Проследяемост

Член 66

Определение

За целите на настоящата глава се прилагат следното определение:

„продукти от риболов и аквакултури“ означава всички продукти, които попадат в обхвата на Глава 03 и тарифни позиции 1604 и 1605 от Комбинираната номенклатура, въведени с Регламент (ЕИО) № 2658/87 от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (28).

Член 67

Информация за партиди

1.   Операторите предоставят информацията за продуктите от риболов и аквакултури, посочена в член 58, параграф 5 от Регламента за контрол, когато продуктите от риболов и аквакултури се поставят в партиди и не по-късно от първата продажба.

2.   В допълнение към параграф 1 операторите актуализират съответната информация, посочена в член 58, параграф 5 от Регламента за контрол, в резултат от сливането и разделянето на партидите с продукти от риболов и аквакултури след първата продажба, на етапа, на който тя стане достъпна.

3.   В случай че в резултат от сливането и разделянето на партидите след първата продажба продуктите от риболов и аквакултури от няколко риболовни кораба или единици за производство на аквакултури се смесят, операторите трябва да бъдат в състояние да идентифицират всяка първоначална партида поне чрез нейния идентификационен номер по член 58, параграф 5, буква а) от Регламента за контрол и да направят възможно проследяването им до етапа на улов или добив съгласно член 58, параграф 3 от Регламента за контрол.

4.   Системите и процедурите по член 58, параграф 4 от Регламента за контрол позволяват на операторите да идентифицират непосредствения(те) доставчик(ци) и, освен ако те са крайни потребители, непосредствения(те) купувач(и) на продуктите от риболов и аквакултури.

5.   Информацията за продуктите от риболов и аквакултури, посочена в член 58, параграф 5 от Регламента за контрол, се осигурява чрез етикетиране или пакетиране на партидата или чрез търговски документ, който физически придружава партидата. Тя може да бъде прикрепена към партидата чрез идентификационен инструмент като код, баркод, електронен чип или подобно устройство, или маркираща система. Информацията относно партидата остава достъпна на всички етапи на производство, преработка и разпространение така, че компетентните органи на държавите-членки да имат достъп до нея по всяко време.

6.   Операторите прикрепят информацията за продуктите от риболов и аквакултури, посочена в член 58, параграф 5 от Регламента за контрол, чрез идентификационен инструмент като код, баркод, електронен чип или подобно устройство или маркираща система:

а)

считано от 1 януари 2013 г. — за рибни запаси, подлежащи на многогодишен план;

б)

считано от 1 януари 2015 г. — за други продукти от риболов и аквакултури.

7.   Ако информацията по член 58, параграф 5 от Регламента за контрол е предоставена чрез търговски документ, който физически придружава партидата, поне идентификационният номер трябва да бъде прикрепен към съответната партида.

8.   Държавите-членки сътрудничат помежду си, като гарантират, че информацията, прикрепена към партидата и/или физически придружаваща партидата, е достъпна за компетентните органи на друга държава-членка, различна от онази, където продуктите от риболов и аквакултури са били поставени в партидата, по-специално когато информацията е прикрепена към партидата посредством идентификационен инструмент като код, баркод, електронен чип или подобно устройство. Операторите, които използват такива инструменти, гарантират, че те са разработени въз основа на международно признати стандарти и спецификации.

9.   Информацията относно датата на улова по член 58, параграф 5, буква г) от Регламента за контрол може да включва няколко календарни дни или период от време, отговарящ на няколко дати на улов.

10.   Информацията относно доставчиците по член 58, параграф 5, буква е) от Регламента за контрол е информацията относно непосредствения(те) доставчик(ци) на оператора по параграф 4 от настоящия член. При необходимост тази информация може да се предостави чрез идентификационната маркировка по приложение II, раздел I от Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (29).

11.   Информацията, изброена в член 58, параграф 5, букви а)—е) от Регламента за контрол, не се прилага за:

а)

вносни продукти от риболов и аквакултури, които са изключени от обхвата на прилагането на сертификата за улов съгласно член 12, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета (30);

б)

продукти от риболов и аквакултури, уловени или отгледани в прясна вода; и

в)

декоративни риби, ракообразни и мекотели.

12.   Информацията, изброена в член 58, параграф 5, букви а)—з) от Регламента за контрол, не се прилага за продукти от риболов и аквакултури, попадащи в обхвата на тарифни позиции 1604 и 1605 от Комбинираната номенклатура.

13.   За целите на член 58 от Регламента за контрол информацията относно съответната географска зона е:

а)

съответната географска зона, определена в член 4, параграф 30 от Регламента за контрол, за улова на запаси или групи от запаси, които са предмет на квота и/или минимален размер съгласно законодателството на ЕС; или

б)

зоната на улов съгласно член 5 от Регламент (ЕО) № 2065/2001 на Комисията (31) за другите запаси или групи от запаси.

14.   Стойността на малки количества продукти от риболов и аквакултури по член 58, параграф 8 от Регламента за контрол се прилага за преки продажби от риболовния кораб, на календарен ден и на краен купувач.

Член 68

Информация за потребителя

1.   Държавите-членки гарантират, че информацията по член 58, параграф 6 от Регламента за контрол по отношение на търговското наименование, научното наименование на видовете, зоната на улов по член 5 от Регламент (ЕО) № 2065/2001 и метода на производство, е указана на етикета или подходящия знак на продуктите от риболов и аквакултури, пуснати за продажба на дребно, включително на вносните продукти.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 научното наименование на видовете може да се предостави на потребителите при продажбата на дребно чрез търговска информация като билбордове или плакати.

3.   Когато продукт от риболов или аквакултури е бил предварително замразен, думата „размразено“ се указва на етикета или подходящия знак по параграф 1. Ако при продажбата на дребно тази дума липсва, се счита, че продуктите от риболов и аквакултури не са били замразявани и след това размразявани.

4.   Чрез дерогация от параграф 3 не е задължително думата „размразено“ да бъде указана върху:

а)

продукти от риболов и аквакултури, замразени с цел здравна безопасност в съответствие с приложение III, раздел VIII от Регламент (ЕО) № 853/2004; и

б)

продукти от риболов и аквакултури, които са били размразени преди да бъдат подложени на опушване, осоляване, топлинна обработка, мариноване, изсушаване или комбинация от горните обработки.

5.   Настоящият член не се прилага за продукти от риболов и аквакултури, които попадат в обхвата на тарифни позиции 1604 и 1605 от Комбинираната номенклатура.

6.   Продуктите от риболов и аквакултури и опаковките, които са били етикетирани или маркирани преди датата на влизане в сила на настоящия член, и които не отговарят на изискванията на член 58, параграф 5, буква ж) относно научното наименование и буква з) от Регламента за контрол и на параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член, могат да бъдат пускани на пазара до тяхното изчерпване.

ГЛАВА II

Претегляне на продукти от риболов

Раздел 1

Общи правила при претеглянето

Член 69

Обхват

Без да се засягат членове 78—89 от настоящия регламент, разпоредбите на настоящата глава се прилагат за разтоварвания от риболовни кораби на ЕС, които се извършват в държава-членка, и за трансбордирания с участието на риболовни кораби на ЕС, които се извършват в пристанища или на места в близост до брега на държава-членка, както и за претеглянето на продукти от риболов на борда на риболовни кораби на ЕС във водите на ЕС.

Член 70

Записи за претеглянето

1.   Регистрираните купувачи, регистрираните тръжни центрове или другите организации или лица, които отговарят за първото предлагане на пазара на продуктите от риболов, или, когато е целесъобразно, капитанът на риболовния кораб от ЕС записват претеглянето, извършено в съответствие с членове 60 и 61 от Регламента за контрол, като посочват следната информация:

а)

3-буквения код по ФАО на претеглените видове;

б)

резултата от претеглянето на всяко количество от всеки вид в килограми продуктово тегло;

в)

външния идентификационен номер и името на риболовния кораб, от който произхождат претеглените количества;

г)

представянето на претеглените продукти от риболов;

д)

датата на претегляне (ГГГГ-ММ-ДД).

2.   Регистрираните купувачи, регистрираните тръжни центрове или другите организации или лица, които отговарят за първото предлагане на пазара на продуктите от риболов, или, когато е целесъобразно, капитанът на риболовния кораб от ЕС съхраняват записите, посочени в параграф 1 за период от три години.

Член 71

Определяне на момента на претеглянето

1.   Когато продукти от риболов са трансбордирани между риболовни кораби на ЕС и първото разтоварване на трансбордираните продукти от риболов се извършва в пристанище извън Европейския съюз, продуктите от риболов се претеглят, преди да бъдат транспортирани извън пристанището или мястото на трансбордиране.

2.   Когато продуктите от риболов се претеглят на борда на риболовен кораб от ЕС в съответствие с член 60, параграф 3 от Регламента за контрол и се претеглят отново на сушата след разтоварване, резултатите от претеглянето на сушата се използват за целите на член 60, параграф 5 от Регламента за контрол.

3.   Без да се нарушават специалните разпоредби за риболовните кораби на ЕС, които не са задължени да попълват и предават по електронен път данните от риболовния дневник, посочени в член 15 от Регламента за контрол, преди претеглянето държавата-членка може да изиска от капитана да предаде копие от страницата от дневника на компетентните органи на държавата-членка, където се разтоварва.

Член 72

Системи за претегляне

1.   Всички системи за претегляне се калибрират и запечатват в съответствие с националните системи от компетентните органи на държавите-членки.

2.   Физическото или юридическото лице, което отговаря за системата за претегляне, съхранява записи за калибрирането.

3.   Когато претеглянето се извършва на лентов конвейер, на него трябва да има брояч, който да отчита общата кумулативна стойност на теглото. Данните на брояча в началото на операцията по претеглянето, както и общата кумулативна стойност на теглото, се записват. Всяко използване на системата се записва в дневника за претеглянето от физическото или юридическо лице, което отговаря за претеглянето.

Член 73

Претегляне на замразени продукти от риболов

1.   Без да се засягат разпоредбите на членове 70 и 74 от настоящия регламент, когато се претеглят разтоварени количества замразени продукти от риболов, теглото на замразената риба, разтоварена в кутии или на блокове, може да се определи по видове и, според случая, представяне, като общият брой на кутиите или блоковете се умножи по средното нетно тегло за една кутия или блок, изчислено по методиката, определена в приложение XVIII.

2.   Физическите или юридическите лица, извършващи претеглянето на продуктите от риболов, водят отчет за всяко разтоварване, в който се посочват:

а)

името и буквите и цифрите на външната регистрация на кораба, от който са били разтоварени продуктите от риболов;

б)

видовете и, според случая, представянето на разтоварената риба;

в)

размерът на партидата и проба от палетите за всеки вид и, според случая, представянето в съответствие с разпоредбите на точка 1 от приложение XVIII;

г)

теглото на всяка палета в пробата и средното тегло на палетите;

д)

броят кутии или блокове във всяка палета от пробата;

е)

тара теглото на кутия, ако е различно от тара теглото, посочено в точка 4 от приложение XVIII;

ж)

средното тегло на празна палета в съответствие с разпоредбите на точка 3, буква б) от приложение XVIII;

з)

средното тегло на кутия или блок на продукти от риболов по видове и, според случая, представяне.

Член 74

Лед и вода

1.   Преди претеглянето регистрираният купувач, регистрираният тръжен център или другите организации или лица, които отговарят за първото предлагане на пазара на продуктите от риболов, осигуряват почистването на продуктите от риболов от лед в рамките на възможното, без да се причинява увреждане или намаляване на качеството.

2.   Без да се нарушават специалните правила за пелагичните видове по членове 78—89 от настоящия регламент, които се разтоварват в насипно състояние за прехвърляне до точката на първото пускане на пазара, складиране или преработка, приспадането на количеството вода и лед от общото тегло не надвишава 2 %. Във всички случаи процентът на приспадане на вода и лед се записва на разписката за претеглянето при вписването на теглото. За непелагични видове няма приспадане за вода или лед.

Член 75

Достъп на компетентните органи

Компетентните органи имат пълен достъп по всяко време до системите за претегляне, записите за претеглянето, писмените декларации и до всякакви помещения, където се съхранява или преработва рибата.

Член 76

Планове за статистически извадки

1.   Планът за статистически извадки по член 60, параграф 1 от Регламента за контрол и всяко негово съществено изменение се приемат от държавите-членки в съответствие с отчитащата риска методика, описана в приложение XIX.

2.   Планът за статистически извадки по член 60, параграф 3 от Регламента за контрол и всяко негово съществено изменение се приемат от държавите-членки в съответствие с отчитащата риска методика, описана в приложение XX. В случай че претеглянето на улова се извършва на борда, не се прилага допустимото отклонение по член 14, параграф 3 и член 21, параграф 3 от Регламента за контрол, ако резултатът от претеглянето след разтоварване е по-голям от съответния резултат от претеглянето на борда.

3.   Когато държавите-членки възнамеряват да приемат планове за статистически извадки по член 60, параграфи 1 и 3 от Регламента за контрол, те представят единен план за статистически извадки, обхващащ съответните процедури за претегляне за период от три години, в срок от шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент. Този план за статистически извадки се състои от различни части за различните видове риболов.

4.   Нови планове за статистически извадки, които трябва да бъдат приети след датата по параграф 3, или измененията на тези планове се изпращат за одобрение три месеца преди края на съответната година.

Член 77

Планове за контрол и програми за претегляне на продуктите от риболов след транспортиране от мястото на разтоварване

1.   Планът за контрол по член 61, параграф 1 от Регламента за контрол и всяко негово съществено изменение се приемат от държавите-членки в съответствие с отчитащата риска методика, описана в приложение XXI.

2.   Когато държавите-членки възнамеряват да приемат плановете за контрол по член 61, параграф 1 от Регламента за контрол, те представят единен план за контрол за всяка държава-членка, обхващащ цялото транспортиране на продукти от риболов, които трябва да бъдат претеглени след транспортиране. Този план за контрол се изпраща в срок от шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент. Той може да се състои от различни части за различните видове риболов.

3.   Общата програма за контрол по член 61, параграф 2 от Регламента за контрол и всяко нейно съществено изменение се приемат от държавите-членки в съответствие с отчитащата риска методика, описана в приложение XXII.

4.   Когато държавите-членки възнамеряват да приемат общи програми за контрол по член 61, параграф 2 от Регламента за контрол, те ги представят в срок от шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент.

5.   Всеки нов план за контрол, посочен в параграф 2, или общите програми за контрол, посочени в параграф 4, които бъдат приети след датата, посочена в параграфи 2 и 4, или всички промени в тези планове или програми се представят три месеца преди края на годината, предшестваща датата на влизане в сила на този план или програма.

Раздел 2

Специални правила за претеляне на определени пелагични видове

Член 78

Обхват на процедурите по претегляне за улов на херинга, скумрия и сафрид

Правилата, посочени в настоящия раздел, се отнасят за претеглянето на разтоварен в Европейския съюз или от риболовни кораби на ЕС в трети държави улов на херинга (Clupea harengus), скумрия (Scomber scombrus) и сафрид (Trachurus spp.) или съчетание между тях, извършен

а)

за херинга: в зони I, II, IIIa, IV, Vb, VI и VII на ICES;

б)

за скумрия: в зони IIа, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV на ICES и във води на ЕС от CECAF;

в)

за сафрид: в зони IIа, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV на ICES и във води на ЕС от CECAF;

когато количествата при едно разтоварване надвишават 10 тона.

Член 79

Пристанища за претегляне на улов от херинга, скумрия и сафрид

1.   Уловът на видовете, посочени в член 78 от настоящия регламент, се претегля незабавно при разтоварване. Уловът от тези видове обаче може да бъде претеглен след транспортиране, ако:

за местоназначение в рамките на държава-членка съответната държава-членка е приела план за контрол по член 61, параграф 1 от Регламента за контрол в съответствие с отчитащата риска методика, описана в приложение XXI;

за местоназначение в рамките на друга държава-членка съответните държави-членки са приели обща програма за контрол по член 61, параграф 2 от Регламента за контрол в съответствие с отчитащата риска методика, описана в приложение XXII;

и ако този план за контрол или обща програма за контрол е била одобрена от Комисията.

2.   Всяка съответна държава-членка определя в кое от нейните пристанища да се извършва претеглянето на видовете, посочени в член 78 от настоящия регламент, и осигурява всяко разтоварване на тези видове да се извършва в тези пристанища. В тези пристанища има:

а)

определени часове за разтоварване или трансбордиране;

б)

определени места за разтоварване или трансбордиране;

в)

определени процедури за инспекции и наблюдение.

3.   Съответните държави-членки съобщават на Комисията списъка на тези пристанища и приложимите в тях процедури по инспекция и наблюдение, включително реда и условията за записване и изпращане на количествата от тези видове при всяко разтоварване.

4.   Всички промени в списъка на пристанищата и в процедурите по инспекция и наблюдение, посочени в параграф 3, се съобщават на Комисията най-малко 15 дни преди влизането им в сила.

5.   Държавите-членки гарантират, че всяко разтоварване на видовете по член 78 от настоящия регламент, осъществено от техни кораби извън Европейския съюз, се извършва в пристанища, изрично избрани за целите на претеглянето от трети държави, които имат сключени споразумения с Европейския съюз относно тези видове.

6.   Комисията изпраща информацията, посочена в параграфи 3 и 4, както и списъка на пристанищата, определени от трети страни, до всички съответни държави-членки.

7.   Комисията и съответните държави-членки публикуват списъка на пристанищата, както и промените в него, на своите официални уебсайтове.

Член 80

Влизане в пристанище на държава-членка

1.   За целите на претеглянето капитанът на риболовния кораб или неговият агент уведомява компетентните органи на държавата-членка, в която ще се извърши разтоварването, най-малко четири часа преди влизането в съответното пристанище на разтоварване, относно следното:

а)

пристанището, в което възнамерява да влезе, името на кораба и буквите и цифрите на външната му регистрация;

б)

очакваното време за пристигане в пристанището;

в)

носените на борда количества херинга, скумрия и сафрид в килограми живо тегло;

г)

съответната(ите) географска(и) зона(и), където е извършен уловът; зоната представлява подзоната и участъкът или подучастъкът, в които се прилагат ограничения върху улова съгласно правото на Съюза.

2.   Капитанът на риболовния кораб на ЕС, който е задължен да вписва данните в риболовния дневник чрез електронни средства, изпраща информацията по параграф 1 по електронен път на своята държава-членка на флага. Държавите-членки незабавно изпращат тази информация на държавата-членка, в която ще се извършва разтоварването. Данните от електронния риболовен дневник, посочени в член 15 от Регламента за контрол, и информацията, посочена в параграф 1, могат да бъдат изпратени в едно електронно предаване.

3.   Държавите-членки могат да предвидят период за уведомяване, по-кратък от посочения в параграф 1. В такъв случай съответните държави-членки информират Комисията 15 дни преди влизането в сила на по-краткия период на уведомяване. Комисията и съответните държави-членки публикуват тази информация на уебсайтовете си.

Член 81

Разтоварване

Компетентните органи на съответната държава-членка изискват разтоварването на всеки улов по член 78 от настоящия регламент да не започва, преди това да бъде изрично разрешено. Ако разтоварването е прекъснато, се изисква разрешение, преди то да може да започне отново.

Член 82

Риболовен дневник

1.   Незабавно след пристигането в пристанището и преди започването на разтоварването капитанът на риболовния кораб, който не подлежи на задължението за вписване на данни в риболовния дневник чрез електронни средства, представя попълнена съответната страница или страници от корабния дневник за проверка от компетентните органи на държавата-членка в пристанището на разтоварване.

2.   Количествата херинга, скумрия и сафрид, носени на борда, за които е съобщено преди разтоварването съгласно член 80, параграф 1, буква в) от настоящия регламент, са равни на количествата, вписани в риболовния дневник след неговото попълване.

Член 83

Обществени съоръжения за претегляне на прясна херинга, скумрия и сафрид

Без да се засягат разпоредбите на член 72 от настоящия регламент, в случаите, когато рибата се претегля на обществени съоръжения за претегляне, физическите или юридическите лица, които претеглят улова по член 78 от настоящия регламент, издават на купувача разписка за претеглянето, в която се указват датата и часът на претегляне и идентификационният номер на танкера. Копие от разписката за претеглянето се прилага към документа за продажбите или декларацията за приемане.

Член 84

Частни съоръжения за претегляне на прясна риба

1.   В допълнение към разпоредбите на член 72 от настоящия регламент при използването на частни съоръжения за претегляне също се прилагат разпоредбите на настоящия член.

2.   Физическите или юридически лица, които претеглят улова, посочен в член 78 от настоящия регламент, водят за всяка система за теглене прошнурован дневник с номерирани страници. Той се попълва веднага след завършване на претеглянето на всяко разтоварване и най-късно до 23:59 часа местно време в деня на завършване на претеглянето. Този дневник съдържа:

а)

името и буквите и номера на външната регистрация на кораба, от който е разтоварен улов, посочен в член 78 от настоящия регламент;

б)

еднозначния идентификационен номер на танкера и неговия товар в случаите, когато уловът, посочен в член 78 от настоящия регламент, е бил транспортиран от пристанището на разтоварване преди претегляне съгласно член 79 от настоящия регламент. Товарът на всеки танкер се претегля и записва отделно. Въпреки това общото тегло на товарите на всеки танкер от един и същи кораб може да бъде записано като цяло, при условие че те се претеглят последователно и без прекъсване;

в)

видовете риба;

г)

теглото при всяко разтоварване;

д)

датата и часа на началото и края на претеглянето.

3.   Без да се засягат разпоредбите на член 72, параграф 3 от настоящия регламент, когато претеглянето се извършва на лентов конвейер, всички операции на системата се записват в прошнурования дневник с номерирани страници за претегляне.

Член 85

Претегляне на замразена риба

Когато разтоварените количества от замразена херинга, скумрия и сафрид се претеглят, теглото на замразената риба, разтоварена в кутии, се определя по видове в съответствие с член 73 от настоящия регламент.

Член 86

Съхраняване на записите от претеглянето

Всички записи от претегляне, предвидени в член 84, параграф 3 и член 85 от настоящия регламент, както и копията от всички документи за транспортиране като част от план за контрол или обща програма за контрол по член 79, параграф 1 от настоящия регламент се съхраняват в продължение на шест години.

Член 87

Документ за продажба и декларация за приемане

Физическите или юридическите лица, които отговарят за изпращането на документи за продажба и декларации за приемане, изпращат тези декларации във връзка с видовете, посочени в член 78 от настоящия регламент, до компетентните органи на съответната държава-членка при поискване.

Член 88

Кръстосани проверки

До създаването на компютризирана база данни в съответствие с член 109 от Регламента за контрол, при всички разтоварвания компетентните органи извършват административни кръстосани проверки на следните елементи:

а)

количества по видове херинга, скумрия и сафрид, посочени в предварителното уведомление за разтоварване съгласно член 80, параграф 1, буква в) от настоящия регламент, и количествата, вписани в риболовния дневник на кораба;

б)

количествата по видове херинга, скумрия и сафрид, вписани в риболовния дневник, и количествата, вписани в декларацията за разтоварване;

в)

количествата по видове херинга, скумрия и сафрид, вписани в декларацията за разтоварване, и количествата, вписани в декларацията за приемане или документа за продажба;

г)

зоната на улова, вписана в риболовния дневник на кораба, и данните от Системата за наблюдение на плавателните съдове (VMS) за съответния кораб.

Член 89

Наблюдение на претеглянето

1.   Претеглянето на улова на херинга, скумрия и сафрид от кораба се наблюдава по видове. В случай на кораби, които изпомпват улова на брега, се наблюдава претеглянето на целия товар. В случай на разтоварване на замразена херинга, скумрия и сафрид се броят всички кутии и се проверява методиката за изчисляване на средното нетно тегло на кутиите, описана в приложение XVIII.

2.   Освен данните по член 88 от настоящия регламент кръстосана проверка се прави и на следното:

а)

количествата по видове херинга, скумрия и сафрид, вписани в дневника за претеглянето в обществени или частни съоръжения, и количествата по видове, вписани в декларацията за приемане или документа за продажбите;

б)

количествата по видове херинга, скумрия и сафрид, вписани в документ за транспортиране като част от план за контрол или обща програма за контрол по член 79, параграф 1 от настоящия регламент;

в)

еднозначния идентификационен номер на цистерните, вписан в дневника, в съответствие с член 84, параграф 2, буква б) от настоящия регламент.

3.   След завършване на разтоварването се проверява дали от кораба е разтоварена всичката риба.

4.   Всички дейности по наблюдението, обхванати от настоящия член и от член 107 от настоящия регламент, се документират. Тази документация се съхранява в продължение на шест години.

ГЛАВА III

Документи за продажба

Член 90

Общи правила

1.   В документа за продажбите се посочва броят на екземплярите съгласно член 64, параграф 1, буква е) от Регламента за контрол, ако съответната квота се управлява въз основа броя екземпляри.

2.   Видът представяне съгласно член 64, параграф 1, буква ж) от Регламента за контрол включва състоянието на представяне, определено в приложение I.

3.   Цената, посочена в член 64, параграф 1, буква л) от Регламента за контрол, се посочва във валутата, приложима за държавата-членка, в която се извършва продажбата.

Член 91

Формат на документите за продажби

1.   Държавите-членки определят формата, който да се използва за електронно попълване и изпращане на документите за продажба по член 63 от Регламента за контрол.

2.   Информацията по настоящата глава се обменя между държавите-членки, като се използва форматът, определен в приложение XII, въз основа на който се дефинира разширяем маркиращ език (XML). След консултация с държавите-членки Комисията определя стандарта XML, който да се използва за обмен на всички електронни данни между държавите-членки и между държавите-членки, Комисията и определения от нея орган.

3.   Измененията на формата по параграф 1 се идентифицират ясно и се отбелязват с датата на актуализиране. Тези изменения влизат в сила не по-рано от шест месеца, след като е взето решението за тях.

4.   Когато държава-членка получи електронна информация от друга държава-членка, тя осигурява изпращането на ответно съобщение до компетентните органи на тази държава-членка. Ответното съобщение съдържа потвърждение на получаването.

5.   Елементите на данни в приложение XII, които регистрираните купувачи, регистрираните тръжни центрове или другите организации или лица, упълномощени от държавите-членки, задължително записват в своите документи за продажбите в съответствие с правилата на ЕС, също имат задължителен характер при обмена между държавите-членки.

6.   Държавите-членки:

а)

гарантират, че получените в съответствие с настоящата глава данни са записани в електронен формат и надеждно складирани в компютризирани бази данни в продължение на най-малко три години;

б)

вземат всички необходими мерки, за да гарантират, че данните се използват само за служебни цели; и

в)

вземат всички необходими технически мерки за предпазване на тези данни от случайно или неправомерно унищожаване, случайна загуба, повреждане, разпространение или неразрешен достъп.

7.   Във всяка държава-членка единният орган, посочен в член 5, параграф 5 от Регламента за контрол, отговаря за предаването, получаването, управлението и обработването на цялата информация, обхваната от настоящата глава.

8.   Държавите-членки обменят данните за контакт с органите, посочени в параграф 7, и уведомяват Комисията и определения от нея орган за това в срок от три месеца след влизането в сила на настоящия регламент.

9.   Всички промени в информацията, посочена в параграфи 7 и 8, се съобщават преди тяхното влизане в сила на Комисията, на определения от нея орган и на останалите държави-членки.

10.   Форматът на документите за продажбите, които не са обект на електронно попълване и изпращане, се определя от държавите-членки. Тези документи за продажбите съдържат поне информацията, посочена в член 64, параграф 1 от Регламента за контрол.

ДЯЛ V

НАДЗОР

ГЛАВА I

Доклад от наблюдение

Член 92

Записвана информация в доклада от наблюдението

1.   Докладът от наблюдението, посочен в член 71, параграфи 3 и 4 от Регламента за контрол, се съставя в съответствие с приложение XXIII към настоящия регламент.

2.   Държавите-членки въвеждат данните, съдържащи се в техните доклади от наблюденията, в електронната база данни, посочена в член 78 от Регламента за контрол, и осигуряват функционалните възможности, посочени в приложение XXIV № 2 от настоящия регламент. Минимумът записана информация в тази база данни е посочената в приложение XXIII. Докладите от наблюдение на хартиен носител допълнително могат също да бъдат сканирани и въведени в базата данни.

3.   Данните от докладите се пазят на разположение в базата данни най-малко три години.

4.   При получаване на доклад от наблюдение по параграф 1 държавата-членка на флага възможно най-бързо започва разследване на дейностите на своите риболовни кораби, които са посочени в доклада от наблюдението.

5.   Параграф 1 се прилага, без да се засягат правилата, приети от регионалните организации за управление на рибарството, по които Европейският съюз е договаряща страна.

ГЛАВА II

Контролиращи наблюдатели

Член 93

Общи правила относно контролиращите наблюдатели

1.   Без да се засягат специалните правила, установени от регионална организация за управление на рибарството или договорени с трета държава, риболовните кораби на ЕС, определени за прилагане на схема за контролиращи наблюдатели, приемат на борда си поне един контролиращ наблюдател за времето, определено в схемата.

2.   Държавите-членки определят контролиращи наблюдатели и гарантират, че те могат да изпълняват своите задачи. Държавите-членки осигуряват по-специално придвижването на контролиращите наблюдатели до и от съответния риболовен кораб на ЕС.

3.   Контролиращите наблюдатели не извършват други задачи, освен установените в член 73 от Регламента за контрол и член 95 от настоящия регламент, освен ако се изисква извършването на други задачи съгласно схемата за контролиращите наблюдатели на ЕС или като част от програма за наблюдатели, попадаща в обхвата на дейност на регионална организация за управление на рибарството или установена в рамките на двустранно споразумение с трета държава.

4.   Компетентните органи осигуряват на контролиращите наблюдатели за целите на тяхната мисия средства за комуникация, независими от комуникационната система на риболовния кораб.

5.   Тези правила не засягат правомощията на капитана на риболовния кораб, който е единственият отговорен за операциите на кораба.

Член 94

Независимост на контролиращите наблюдатели

С цел да остане независим от собственика, оператора, капитана на риболовния кораб на ЕС и членовете на екипажа, както е предвидено в член 73, параграф 2 от Регламента за контрол, контролиращият наблюдател не може да бъде:

роднина или служител на капитана на риболовния кораб на ЕС, на някой друг член на екипажа, на представителя на капитана, или на собственика или на оператора на риболовния кораб на ЕС, към който е зачислен,

служител на дружество, контролирано от капитана, член на екипажа, представителя на капитана, или собственика или оператора на риболовния кораб на ЕС, към който е зачислен.

Член 95

Задължения на контролиращите наблюдатели

1.   Контролиращите наблюдатели проверяват съответната документация и записват риболовните дейности на риболовния кораб от ЕС, на който се намират, както са изброени в приложение XXV.

2.   Когато е целесъобразно, контролиращите наблюдатели на борда на риболовен кораб от ЕС дават кратки указания на длъжностните лица, на които предстои да извършат инспекция на този риболовен кораб, при качването им на борда. Това предаване на информация се извършва на закрита среща, ако съоръженията на борда на риболовния кораб от ЕС го позволяват и ако е целесъобразно.

3.   Контролиращите наблюдатели изготвят доклада по член 73, параграф 5 от Регламента за контрол, като използват формата, установен в приложение XXVI. Те изпращат този доклад незабавно и във всички случаи в срок от 30 дни след завършване на задачата на своите органи и на компетентните органи на държавата-членка на флага. Техните компетентни органи предоставят доклада при поискване на крайбрежната държава-членка, Комисията или определения от нея орган. Копията от докладите, предоставени на други държави-членки, могат да не включват местоположенията, където е извършен уловът, по отношение на изходната и крайната позиция на всяка риболовна операция, но могат да включват общия дневен улов в килограми еквивалентно живо тегло по видове и участъци на ICES или други зони, по целесъобразност.

Член 96

Пилотни проекти

Съюзът може да предостави финансова помощ за осъществяване на пилотни проекти, свързани с разполагане на контролиращите наблюдатели в съответствие с член 8, буква а), подточка iii) от Регламент (ЕО) № 861/2006.

ДЯЛ VI

ИНСПЕКЦИЯ

ГЛАВА I

Провеждане на инспекциите

Раздел 1

Общи разпоредби

Член 97

Длъжностни лица, упълномощени да извършват инспекции в открито море или на сушата

1.   Длъжностните лица, които отговарят за провеждането на инспекции по член 74 от Регламента за контрол, са упълномощени от компетентните органи на държавите-членки. За тази цел държавите-членки предоставят на своите длъжностни лица служебна карта, в която са посочени тяхната самоличност и длъжността, която изпълняват. Всяко длъжностно лице носи тази служебна карта и при първа възможност я представя по време на инспекцията.

2.   Държавите-членки предоставят достатъчни правомощия на своите длъжностни лица, каквито са им необходими за извършването на контрола, инспекцията и правоприлагането в съответствие с настоящия регламент, и за осигуряване спазване на правилата на общата политика в областта на рибарството.

Член 98

Общи принципи

1.   Без да се засягат разпоредбите, съдържащи се в многогодишните планове, компетентните органи на държавите-членки приемат отчитащ риска подход за избор на цели за инспектиране, като използват цялата налична информация. В съответствие с този подход длъжностните лица провеждат инспекциите съгласно правилата, установени в настоящата глава.

2.   Без да се засягат разпоредбите, съдържащи се в многогодишните планове, държавите-членки координират своите дейности по упражняване на контрол, инспекция и правоприлагане. За тази цел те приемат и изпълняват национални програми за контролна дейност, посочени в член 46 от Регламента за контрол, и общи програми за контрол, посочени в член 94 от Регламента за контрол, обхващащи както дейности в открито море, така и на сушата, необходими за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството.

3.   В рамките на отчитаща риска стратегия за контрол и правоприлагане всяка държава-членка извършва необходимите дейности по инспекцията по обективен начин, за да се избегне задържане на борда, трансбордиране, разтоварване, прехвърляне в клетки или рибни стопанства, преработка, транспортиране, съхранение, предлагане за продажба и складиране на продукти от риболов, произхождащи от дейности, които не съответстват на правилата на общата политика в областта на рибарството.

4.   Инспекциите се провеждат така, че да се избегнат, доколкото е възможно, отрицателните въздействия върху хигиената и качеството на инспектираните продукти от риболов.

5.   Държавите-членки осигуряват национални информационни системи за рибарството, които дават възможност за директен електронен обмен на информация за инспекции на държавния пристанищен контрол както между тях, така и с други държави-членки, Комисията и органа, определен от нея, по целесъобразност, в съответствие с член 111 от Регламента за контрол.

Член 99

Задължения на длъжностните лица по време на етапа, предхождащ инспекцията

Ако е възможно, по време на етапа, предхождащ инспекцията, длъжностните лица събират цялата налична информация, включително:

а)

лицензии за риболов и разрешения за риболов;

б)

информация от системата за наблюдение на корабите, отнасяща се до настоящия риболовен рейс;

в)

надзор от въздуха и други наблюдения;

г)

записи от предходни инспекции и наличната информация в зоната с ограничен достъп на уебсайта на държавата-членка на флага на съответния риболовен кораб на ЕС.

Член 100

Задължения на длъжностните лица, упълномощени да извършват инспекции

1.   Длъжностните лица, упълномощени да извършват инспекции, проверяват и отбелязват съответните точки, определени в подходящия модул на доклада от инспекцията в приложение XXVII. За тази цел те могат да правят снимки, видео и аудио записи в съответствие с националното законодателство и, когато е целесъобразно, да вземат проби.

2.   Длъжностните лица не ограничават правото на никой оператор да общува с компетентните органи на държавата на флага по време на инспекцията.

3.   Длъжностните лица вземат под внимание информацията, предоставяна в съответствие с член 95, параграф 2 от настоящия регламент, от контролиращ наблюдател на борда на риболовен кораб, който предстои да бъде инспектиран.

4.   След приключване на инспекцията длъжностните лица информират операторите, по целесъобразност, относно разпоредбите в рибарството, които са от значение предвид преобладаващите обстоятелства.

5.   Длъжностните лица напускат риболовния кораб или инспектираното помещение възможно най-бързо след приключване на инспекцията, ако не са открити никакви доказателства за явно нарушение.

Член 101

Задължения на държавите-членки, Комисията и Европейската агенция за контрол на рибарството

1.   Компетентните органи на държавите-членки и, когато е целесъобразно, Комисията и Европейската агенция за контрол на рибарството гарантират, че техните длъжностни лица, като се държат любезно и учтиво, извършват инспекциите професионално и при спазване на високи стандарти.

2.   Компетентните органи на всяка държава-членка създават процедури, които гарантират, че всяка жалба, подадена от оператори във връзка с извършването на инспекция от техни длъжностни лица, е разследвана справедливо и обстойно в съответствие с националното законодателство.

3.   Крайбрежните държави-членки могат, ако съществуват подходящи договорености с държавата-членка на флага на риболовния кораб, да поканят длъжностни лица на компетентните органи на тази държава-членка да участват в инспекции на риболовни кораби на тази държава-членка, докато тези риболовни кораби извършват риболов във водите на крайбрежната държава-членка или разтоварване в нейни пристанища.

Раздел 2

Инспекции в открито море

Член 102

Общи разпоредби за инспекциите в открито море

1.   На всеки кораб, използван с цел контрол, включително надзор, е поставен вимпел или символ така, че да бъде ясно видим, както е посочено в приложение XXVIII.

2.   Плавателен съд, използван за улесняване прехвърлянето на длъжностни лица, извършващи инспекция, плава под подобен флаг или вимпел с подходящ размер, така че да е видно, че плавателният съд участва в извършването на риболовна инспекция.

3.   Лицата, отговарящи за инспекционните кораби, надлежно спазват правилата за мореплаване и извършват маневри на безопасно разстояние от риболовния кораб в съответствие с международните правила за предотвратяване на сблъскванията по море.

Член 103

Качване на борда на риболовни кораби в открито море

1.   Длъжностните лица, които отговарят за извършването на инспекцията, гарантират, че не се предприемат никакви действия, които могат да изложат на риск безопасността на риболовния кораб и неговия екипаж.

2.   Инспекторите не изискват от капитана на риболовния кораб, на борда на който се извършва качване или слизане, да спира или да маневрира по време на риболов, както и по време на хвърляне във водата или изтегляне на риболовни уреди. Длъжностните лица могат обаче да поискат прекъсване или отлагане на хвърлянето на уреда във водата с цел да се осигури безопасно качване на борда или слизане, докато се качват на борда или слизат от риболовния кораб. В случай на качване на борда това отлагане не надхвърля 30 минути след качването на длъжностните лица на борда, освен ако не е открито нарушение. Настоящата разпоредба не засяга възможността на длъжностните лица да изискат уредът да бъде изтеглен за инспекция.

Член 104

Дейности на борда

1.   Когато извършват инспекцията, длъжностните лица проверяват и отбелязват всички подходящи точки, предвидени в съответния модул на доклада от инспекцията, посочен в приложение XXVII към настоящия регламент.

2.   Длъжностните лица могат да изискат от капитана риболовният уред да бъде изтеглен за инспекция.

3.   Инспекторските екипи обикновено се състоят от две длъжностни лица. При необходимост към инспекторските екипи могат да се присъединят допълнителни длъжностни лица.

4.   Продължителността на инспекцията не надвишава четири часа или докато мрежата бъде изтеглена от водата и се извърши инспекция на мрежата и улова, в зависимост от това кое от двете действия отнема повече време. Това не се прилага в случай, когато е открито явно нарушение или когато длъжностните лица се нуждаят от допълнителна информация.

5.   В случай че е открито предполагаемо нарушение, върху която и да е част на риболовния уред или риболовния кораб могат здраво да се прикрепят идентификационни знаци и пломби, включително върху контейнери с продукти от риболов и върху помещението(ята), в които са складирани, и длъжностното(ите) лице(а) може(могат) да остане(ат) на борда за времето, което му(им) е необходимо да предприеме(ат) съответните мерки за гарантиране на сигурността и целостта на всички доказателства за предполагаемото нарушение.

Раздел 3

Пристанищни инспекции

Член 105

Подготовка на инспекциите

1.   Без да се засягат референтните показатели, определени в специфичните програми за контрол и инспекция и в член 9 от Регламент (ЕО) № 1005/2008, инспекция на риболовен кораб се извърша в пристанище или при разтоварване в следните случаи:

а)

рутинно, съгласно методиката за извършване на статистически извадки, основана на отчитащо риска управление; или

б)

когато има съмнения, че не са спазени правилата на общата политика в областта на рибарството.

2.   В случаите по параграф 1, буква б) и без да се засяга последното изречение на член 106, параграф 2 от настоящия регламент, компетентните органи на държавите-членки гарантират, че риболовният кораб, който ще се инспектира в пристанище, се посреща при пристигане от техните представители.

3.   Параграф 1 не изключва възможността държавите-членки да предприемат инспекции на случаен принцип.

Член 106

Пристанищни инспекции

1.   Когато извършват инспекции, длъжностните лица проверяват и отбелязват всички подходящи точки, изброени в съответния модул на доклада от инспекцията, посочен в приложение XXVII към настоящия регламент. Длъжностните лица надлежно спазват всички специфични изисквания, които се прилагат по отношение на инспектирания риболовен кораб, по-специално към съответните разпоредби в многогодишните планове.

2.   Когато извършват проверка на разтоварване, длъжностните лица наблюдават целия процес на разтоварване от началото до края на съответната операция. Прави се кръстосана проверка на количествата по видове, записани в предварителното уведомление за пристигане с цел разтоварване на продукти от риболов, количествата по записани видове в риболовния дневник и разтоварените или трансбордирани количествата по видове, което от двете е приложимо. Настоящата разпоредба не изключва възможността да се проведе инспекция след началото на разтоварването.

3.   Държавите-членки осигуряват ефективна инспекция и контрол на помещенията, използвани във връзка с риболовните дейности и последващата преработка на продуктите от риболов.

Член 107

Инспекция на разтоварването на определени пелагични видове

При разтоварването на херинга, скумрия и сафрид, посочено в дял IV, глава II, раздел 2 от настоящия регламент, компетентните органи на държава-членка осигуряват инспектиране най-малко на 15 % от количествата разтоварена риба и най-малко 10 % от разтоварванията на тази риба.

Раздел 4

Инспекции при транспортиране

Член 108

Общи принципи

1.   Без да се засягат разпоредбите, съдържащи се в многогодишните планове, инспекциите при транспортиране могат да се осъществят навсякъде и по всяко време от точката на разтоварване до пристигането на продуктите от риболов на мястото на продажба или преработка. При провеждането на инспекции се вземат необходимите мерки, за да се гарантира поддържането на непрекъсната верига на охлаждане на инспектираните продукти от риболов.

2.   Без да се засягат разпоредбите, съдържащи се в многогодишните планове и националните програми за контролна дейност или специфичните програми за контрол и инспекция, инспекциите при транспортиране включват, когато е възможно, физическа проверка на транспортираните продукти.

3.   Физическата проверка на транспортираните продукти от риболов включва вземането на проба, представителна за различните части на транспортираната партида или партиди.

4.   Когато се извършва инспекция при транспортиране, длъжностните лица проверяват всички точки, посочени в член 68, параграф 5 от Регламента за контрол, и в модула от доклада, посочен в приложение XXVII към настоящия регламент. Това включва проверка дали количествата транспортирани продукти от риболов съответстват на вписаните данни в документа за транспорт.

Член 109

Запечатани транспортни средства

1.   Когато едно превозно средство или контейнер е бил запечатан, за да се избегне манипулация на товара, компетентните органи на държавите-членки осигуряват отбелязването в документа за транспорт на серийните номера на пломбите. Длъжностните лица проверяват дали пломбите са непокътнати и дали серийните номера отговарят на данните в документа за транспорт.

2.   Когато пломбите бъдат отстранени преди пристигането на товара в крайното местоназначение с цел улесняване на инспекцията на товара, длъжностните лица заместват оригиналната пломба с нова пломба, като записват данните за пломбата в документа за транспорт и причините за отстраняването на оригиналната пломба.

Раздел 5

Инспекции на пазара

Член 110

Общи принципи

Длъжностните лица проверяват и отбелязват всички подходящи точки, изброени в съответния модул за инспекция в приложение XXVII към настоящия регламент, когато посещават хладилни складове, пазари на едро и дребно, ресторанти или всякакви други помещения, където се съхранява риба и/или се продава след разтоварването.

Член 111

Допълнителни методики и технологии

В допълнение към точките, изброени в приложение XXVII, държавите-членки могат да използват наличните методики и технологии за идентификацията и валидирането на продуктите от риболов, техния източник или произход, доставчиците и корабите, осъществяващи риболова, или производствените единици.

Член 112

Контрол на изтеглени от пазара продукти от риболов

Длъжностните лица проверяват дали изтеглените от пазара продукти от риболов в съответствие с член 17 от Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (32) са унищожени съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2493/2001 на Комисията (33).

ГЛАВА II

Задължения на операторите

Член 113

Общи задължения на операторите

1.   Всички оператори, които действат под юрисдикцията на държава-членка, могат да бъдат обект на инспекция по отношение на техните задължения съгласно правилата на общата политика в областта на рибарството.

2.   Всички оператори, които подлежат на инспекция:

а)

улесняват работата и при поискване предоставят на длъжностните лица необходимата информация и документи, включително, когато е възможно, техни копия или достъп до съответните бази данни относно риболовните дейности, изисквани за попълване и съхранявани в електронен формат или на хартиен носител в съответствие с правилата на общата политика в областта на рибарството;

б)

улесняват достъпа до всички части на корабите, помещения и всяко транспортно средство, включително въздухоплавателни средства и кораби на въздушна възглавница, използвани във връзка или относно риболовни дейности и дейности по преработка;

в)

осигуряват във всеки момент безопасността на длъжностните лица и активно помагат и сътрудничат на длъжностните лица при изпълнение на техните инспекционни задължения;

г)

не възпрепятстват, не заплашват или не пречат и не заставят друго лице да възпрепятства, заплашва или пречи на длъжностните лица, които извършват инспекцията;

д)

осигуряват, когато е възможно, отделено място за срещи за даване на кратки инструкции на длъжностните лица от контролиращия наблюдател, както е посочено в член 95, параграф 2 от настоящия регламент.

Член 114

Задължения на капитана по време на инспекции

1.   Капитанът на риболовен кораб, който е обект на инспекция, или неговият представител:

а)

подпомага безопасното и ефективното качване на борда на длъжностни лица в съответствие с правилата за добро мореплаване, след като му е подаден съответният сигнал от международния код на сигналите или след като намерението за качване на борда е установено чрез радиовръзка от кораб или хеликоптер, на който се намира длъжностното лице;

б)

предоставя стълба за качване, която отговаря на изискванията в приложение XXIX, за да осигури безопасен и удобен достъп до всеки кораб, който изисква изкачване на височина 1,5 метра или повече;

в)

подпомага длъжностните лица при изпълнението на техните задължения по инспекцията, като предоставя исканата помощ в рамките на разумното;

г)

позволява на длъжностните лица да установят връзка с органите на държавата на флага, крайбрежната държава и с инспектиращата държава;

д)

предупреждава длъжностните лица за особени рискове за безопасността на борда на риболовния кораб;

е)

осигурява достъпа на длъжностните лица до всички зони на риболовния кораб, целия преработен и непреработен улов, всички риболовни уреди и цялата съответна информация и документация;

ж)

подпомага безопасното слизане от борда на длъжностните лица при приключване на инспекцията.

2.   Не може да се изисква от капитаните да разкриват търговска чувствителна информация по открити радио канали.

ГЛАВА III

Доклад от инспекция

Член 115

Общи правила относно докладите от инспекции

1.   Без да се засягат специалните правила в рамките на регионалните организации за управление на рибарството, докладите от инспекции, посочени в член 76 от Регламента за контрол, включват информацията, която се съдържа в съответния модул, установен в приложение XXVII. Докладите се съставят от длъжностните лица по време на инспекцията или колкото е възможно по-скоро след нейното приключване.

2.   Когато бъде открито предполагаемо нарушение по време на инспекция, в доклада от инспекцията се включват правните и съществени елементи, заедно с всяка друга информация, имаща отношение към нарушението. Когато са открити няколко нарушения по време на инспекция, съответните елементи на всяко нарушение се отбелязват в доклада от инспекцията.

3.   Длъжностните лица в края на инспекцията съобщават своите констатации на физическото лице, което отговаря за риболовния кораб, превозно средство, въздухоплавателно средство, кораб на въздушна възглавница или инспектирани помещения (оператор). Операторът има възможност да представи своето становище относно инспекцията и нейните констатации. Коментарите от страна на оператора се отбелязват в доклада от инспекцията. В случай че длъжностните лица не говорят същия език като инспектирания оператор, те трябва да предприемат подходящите мерки, за да направят своите констатации разбираеми.

4.   Ако е необходимо, операторът има право да се свърже със своя представител или компетентните органи на своята държава на флага, ако възникнат сериозни трудности във връзка с разбирането на резултатите от инспекцията и доклада от нея.

5.   Форматът за електронното изпращане по член 76, параграф 1 от Регламента за контрол се определя чрез консултации между държавите-членки и Комисията.

Член 116

Попълване на докладите от инспекцията

1.   Когато докладът от инспекцията се изготвя на ръка на хартиен носител, той трябва да бъде четлив, неизтриваем и ясно записан. Никой от записите в доклада не се изтрива или променя. Ако се допусне грешка в изготвен на ръка доклад, неправилния запис се зачерква прегледно и се парафира от съответното длъжностно лице.

2.   Длъжностното лице, което отговаря за инспекцията, подписва доклада. Операторът се поканва да подпише доклада. Без да се нарушават разпоредбите на националното право, подписът на оператора представлява потвърждаване на доклада и не се счита за приемане на съдържанието му.

3.   Длъжностните лица могат да изготвят доклади от инспекции, посочени в член 115 от настоящия регламент, чрез електронни средства.

Член 117

Копие на доклада от инспекция

Копие от доклада от инспекцията по член 116 от настоящия регламент се изпраща на оператора не по-късно от 15 работни дни след завършването на инспекцията и в съответствие с националното право на държавата-членка, под чийто суверенитет или юрисдикция се намира мястото на инспекцията. Ако се установи нарушение, разкриването на доклада се подчинява на законите за разкриване на информация в съответната държава-членка.

ГЛАВА IV

Електронна база данни

Член 118

Електронна база данни

1.   Държавите-членки включват в своите национални програми за контрол процедури за записване от техните длъжностни лица на доклади от инспекции на хартиен носител или в електронен формат. Тези доклади се въвеждат в електронната база данни по член 78 от Регламента за контрол, и се предвиждат функционалните възможности, посочени в приложение XXIV № 2 от настоящия регламент. Минималната информация в електронната база данни съдържа поне точките, отбелязани в съответствие с член 115, параграф 1 от настоящия регламент и посочени като задължителни в приложение XXVII. Докладите от инспекции на хартиен носител също се сканират в базата данни.

2.   Базата данни е достъпна за Комисията и определения от нея орган в съответствие с процедурите, описани в членове 114, 115 и 116 от Регламента за контрол. Съответните данни в базата данни могат също да бъдат достъпни за други държави-членки в контекста на общ план за разполагане.

3.   Данните от докладите от инспекции се съхраняват на разположение в системата най-малко три години.

ГЛАВА V

Инспектори на съюза

Член 119

Уведомяване на инспекторите на Съюза

1.   Държавите-членки и Европейската агенция за контрол на рибарството уведомяват Комисията по електронен път в срок от три месеца след влизането в сила на настоящия регламент за имената на своите длъжностни лица, които са включени в списъка на инспекторите на Съюза, посочен в член 79 от Регламента за контрол.

2.   В списъка се включват длъжностни лица, които:

а)

имат богат опит в областта на контрола и инспекциите в рибарството;

б)

имат задълбочени познания за законодателството на Европейския съюз в областта на рибарството;

в)

владеят много добре един от официалните езици на Европейския съюз и имат задоволителни познания по втори език;

г)

са физически годни да изпълняват своите задължения;

д)

имат, ако е целесъобразно, необходимото обучение по отношение на безопасността в морето.

Член 120

Списък с инспектори на Съюза

1.   Въз основа на уведомленията на държаните-членки и Европейската агенция за контрол на рибарството Комисията приема списък на инспекторите на Съюза шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент.

2.   След изготвянето на първоначалния списък държавите-членки и Европейската агенция за контрол на рибарството уведомяват Комисията до октомври всяка година за всички изменения в списъка, които желаят да въведат през следващата календарна година. Комисията нанася съответните изменения в списъка до 31 декември всяка година.

3.   Списъкът и измененията в него се публикуват на уебсайта на Европейската агенция за контрол на рибарството.

Член 121

Съобщения на инспекторите на Съюза до регионалните организации за управление на рибарството

Органът, определен от Комисията, съобщава на секретариата на регионалната организация за контрол на рибарството списъка с инспекторите на Съюза, които извършват инспекции в рамките на тази организация.

Член 122

Правомощия и задължения на инспекторите на Съюза

1.   При изпълнение на задачите си инспекторите на Съюза спазват законодателството на Европейския съюз и, доколкото е приложимо, националното законодателство на държавата-членка, където се извършва инспекцията или — в случай че инспекцията се извършва извън водите на Европейския съюз — на държавата-членка на флага на инспектирания риболовен кораб и съответните международни правила.

2.   Инспекторите на Съюза представят служебна карта, в която са посочени тяхната самоличност и длъжността, която изпълняват. За тази цел те получават документ за самоличност, издаден от Комисията или от Европейската агенция за контрол на рибарството, в който се посочва тяхната самоличност и длъжност.

3.   Държавите-членки улесняват изпълнението на задълженията на инспекторите на Съюза и им предоставят помощта, от която се нуждаят за изпълнение на техните задачи.

4.   Компетентните органи на държавите-членки могат да разрешат на инспектори на Съюза да съдействат на националните инспектори при изпълнението на техните задължения.

5.   Разпоредбите на членове 113 и 114 от настоящия регламент се прилагат по съответстващ начин.

Член 123

Доклади

1.   Инспекторите на Съюза представят дневно резюме на своите инспекционни дейности, включващо името и идентификационния номер на всеки инспектиран риболовен кораб или съд и вида на извършената инспекция, на компетентните органи на държавата-членка, в чиито води или на чиято територия е извършена инспекцията, или, в случай че инспекцията е извършена извън водите на ЕС, на държавата-членка на флага на инспектирания риболовен кораб на ЕС и на Европейската агенция за контрол на рибарството.

2.   Ако инспектори на Съюза открият нарушение по време на инспекцията, те незабавно изпращат обобщен доклад от инспекцията до компетентните органи на крайбрежната държава-членка или, в случай че инспекцията е извършена извън водите на ЕС, на компетентните органи на държавата на флага на инспектирания риболовен кораб и на Европейската агенция за контрол на рибарството. Този обобщен доклад от инспекцията съдържа най-малко датата и мястото на инспекцията, идентификация на платформата на инспекцията, идентификация на инспектираната цел и вида на откритото нарушение.

3.   Инспекторите на Съюза изпращат копие на пълния доклад от инспекцията, в който са отбелязани съответните точки в подходящия модул на доклада от инспекцията в приложение XXVII, на компетентните органи на държавата на флага на инспектирания риболовен кораб или съд и на държавата-членка, в чиито води е извършена инспекцията, в срок от седем дни от датата на инспекцията. Ако инспекторите на Съюза са открили нарушение, копие на пълния доклад от инспекцията се изпраща и на Европейската агенция за контрол на рибарството.

4.   Дневните доклади и докладите от инспекции, посочени в настоящия член, се изпращат при поискване на Комисията.

Член 124

Последващи мерки по отношение на докладите

1.   Държавите-членки предприемат действия във връзка с изпратените доклади от инспекторите на Съюза в съответствие с член 123 от настоящия регламент, каквито предприемат и във връзка с докладите от своите собствени длъжностни лица.

2.   Държавата-членка, която е посочила инспектора на Съюза, или, когато е целесъобразно, Комисията или Европейската агенция за контрол на рибарството, сътрудничи на държавата-членка, която предприема действия във връзка с доклад, изпратен от инспектора на Съюза, за да се улеснят съдебните и административни производства.

3.   При поискване инспекторът на Съюза съдейства и представя доказателства при завеждане на дело за нарушение от коя да е държава-членка.

ДЯЛ VII

ПРАВОПРИЛАГАНЕ

ТОЧКОВА СИСТЕМА ЗА ТЕЖКИ НАРУШЕНИЯ

Член 125

Създаване и използване на точкова система за тежки нарушения

Всяка държава-членка определя компетентните национални органи, които отговарят за:

а)

създаване на система за присъждане на точки за тежки нарушения, посочена в член 92, параграф 1 от Регламента за контрол;

б)

присъждане на съответния брой точки за притежателя на лицензия за риболов;

в)

прехвърляне на присъдени точки на всеки бъдещ притежател на лицензията за риболов за съответния риболовен кораб, когато последният е продаден, прехвърлен или по друг начин смени собственика си; и

г)

поддържане на съответни записи за точките, които са присъдени или прехвърлени на притежателя на всяка лицензия за риболов.

Член 126

Определяне на точки

1.   Броят точки за тежки нарушения се присъжда в съответствие с приложение XXX на притежателя на лицензията за риболов за съответния риболовен кораб от компетентния орган на държавата-членка на флага.

2.   Когато по време на една инспекция се открият две или повече тежки нарушения на едно и също физическо или юридическо лице — притежател на лицензията, във връзка с всяко тежко нарушение се присъждат точки на притежателя на лицензията за риболов по параграф 1 до максимален брой от 12 точки.

3.   Притежателят на лицензията за риболов бива информиран, че са му били присъдени точки.

4.   Точките се присъждат на притежателя на лицензията на датата, определена в решението за тяхното присъждане. Държавите-членки гарантират, че прилагането на националните правила относно суспензивния ефект на процедурата за обжалване не правят точковата система неефективна.

5.   Когато се санкционира тежко нарушение в държава-членка, различна от държавата-членка на флага, точките се присъждат от компетентните органи на държавата-членка на флага по член 125 от настоящия регламент след уведомяване съгласно член 89, параграф 4 от Регламента за контрол.

Член 127

Подаване на информация по отношение на решенията

Ако органът, определен съгласно член 125 от настоящия регламент, не е единният орган по член 5, параграф 5 от Регламента за контрол, последният бива уведомяван за всяко решение, взето съгласно настоящия дял.

Член 128

Прехвърляне на собствеността

Когато риболовният кораб се предлага за продажба или за друг вид прехвърляне на собствеността, притежателят на лицензията за риболов уведомява всеки потенциален бъдещ притежател на лицензията за броя точки, които са му били присъдени, чрез сертифицирано копие, получено от компетентните органи.

Член 129

Временно и окончателно отнемане на лицензия за риболов

1.   Натрупването на 18, 36, 54, 72 точки от притежателя на лицензията за риболов автоматично води до първо, второ, трето и четвърто временно отнемане на лицензията за риболов за съответните периоди по член 92, параграф 3 от Регламента за контрол.

2.   Натрупването на 90 точки от притежателя на лицензията за риболов автоматично води до окончателното отнемане на лицензията за риболов.

Член 130

Последващи мерки след временно или окончателно отнемане на лицензия за риболов

1.   Ако лицензията за риболов е била временно или окончателно отнета в съответствие с член 129 от настоящия регламент, компетентният орган на държавата-членка на флага незабавно информира притежателя на лицензията за риболов за това временно или окончателно отнемане.

2.   След получаване на информацията по параграф 1 притежателят на лицензията за риболов осигурява незабавното прекратяване на риболовната дейност на съответния риболовен кораб. Той осигурява неговото незабавно отправяне към пристанището на домуване или към пристанище, посочено от компетентните органи на държавата-членка на флага. По време на пътуването риболовният уред се закрепва и съхранява в съответствие с член 47 от Регламента за контрол. Притежателят на лицензията за риболов осигурява третирането на всеки улов на борда на риболовния кораб в съответствие с инструкциите на компетентните органи на държавата-членка на флага.

Член 131

Заличаване на лицензии за риболов от съответните списъци

1.   Ако лицензията за риболов е временно или окончателно отнета в съответствие с член 129, параграфи 1 или 2 от настоящия регламент, риболовният кораб, за който се отнася тя, се отбелязва като кораб без лицензия за риболов в националния регистър по член 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2371/2002. Този риболовен кораб се отбелязва по същия начин в регистъра на риболовния флот на ЕС по член 15, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2371/2002.

2.   Окончателното отнемане на лицензията за риболов в съответствие с член 129, параграф 2 от настоящия регламент не засяга референтните равнища по член 12 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 на държавата-членка, издала лицензията.

3.   Компетентните органи на държавите-членки незабавно актуализират списъка, посочен в член 116, параграф 1, буква г) от Регламента за контрол, като се посочват всички точки, които са присъдени и произтеклите от това временни и окончателни отнемания на лицензии за риболов, включително датата, на която те стават приложими и тяхната продължителност.

Член 132

Незаконен риболов по време на периода на временно отнемане или окончателно отнемане на лицензията за риболов

1.   Ако риболовен кораб, чиято лицензия за риболов е временно или окончателно отнета в съответствие с член 129 от настоящия регламент, извършва риболовни дейности през периода на временно отнемане или след окончателното отнемане на лицензията за риболов, компетентните органи вземат незабавни мерки за правоприлагане в съответствие с член 91 от Регламента за контрол.

2.   Риболовният кораб по параграф 1 може, ако е целесъобразно, да бъде включен в списъка на ННН кораби на ЕС в съответствие с член 27 от Регламент (ЕО) № 1005/2008.

Член 133

Заличаване на точки

1.   Ако дадена лицензия за риболов е била временно отнета в съответствие с член 129 от настоящия регламент, точките, въз основа на които лицензията за риболов е била временно отнета, не се заличават. Новите точки, присъдени на притежателя на лицензията за риболов, се добавят към съществуващите точки за целите на член 129 от настоящия регламент.

2.   За прилагането на член 92, параграф 3 от Регламента за контрол, ако точките са били заличени в съответствие с член 92, параграф 4 от същия регламент, се счита, че лицензията за риболов не е била отнемана в съответствие с член 129 от настоящия регламент.

3.   Две точки се заличават, при условие че общият брой точки, присъдени на притежателя на лицензията за риболов за съответния риболовен кораб, надхвърля две, ако:

а)

риболовният кораб, използван при извършването на нарушението, за което са били присъдени точки, след това използва VMS или записи и изпраща по електронен път данните от риболовния дневник, декларациите за трансбордиране и разтоварване, без да има правно задължение да използва тези технологии; или

б)

след присъждането на точките притежателят на лицензията за риболов доброволно участва в научни кампании за подобряване селективността на риболовните съоръжения; или

в)

притежателят на лицензията за риболов е член на организация на производителите и се съгласи да изпълни риболовен план, приет от организацията на производителите, в годината след присъждането на точките, който включва намаление с 10 % на възможностите за риболов за притежателя на лицензията за риболов; или

г)

притежателят на лицензията за риболов се включва в риболов, обхванат от схема за екомаркировка, разработена за сертифициране и популяризиране на продукти от добре организиран морски риболов и съсредоточена върху въпроси, свързани с устойчивото използване на рибните ресурси.

За всеки тригодишен период от датата на последното тежко нарушение притежателят на лицензията за риболов може да се възползва от един от вариантите съгласно букви а), б), в) или г), за да намали количеството на присъдените точки само веднъж и при условие че това намаление не води до заличаване на всички точки на лицензията за риболов.

4.   Ако точките са били заличени в съответствие с параграф 3, притежателят на лицензията за риболов бива уведомен за това заличаване. На притежателя на лицензията за риболов се съобщава също броят на оставащите точки.

Член 134

Точкова система за капитани на риболовни кораби

Шест месеца след датата на прилагане на настоящия дял държавите-членки уведомяват Комисията за своята национална точкова система за капитани по член 92, параграф 6 от Регламента за контрол.

ДЯЛ VIII

МЕРКИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА СПАЗВАНЕТО НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЩАТА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТО ОТ СТРАНА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

ГЛАВА I

Временно спиране и прекратяване на финансовата помощ от Съюза

Член 135

Определение

За целите на настоящата глава се прилагат следните определения:

(1)

плащане“ означава всеки финансов принос, който се плаща от Комисията след искане за плащане, изпратено от държава-членка по време на или в края на изпълнението на оперативна програма съгласно Регламент (ЕО) № 1198/2006 или на проект, обхванат от член 8, буква а) от Регламент (ЕО) № 861/2006;

(2)

прекъсване“ означава прекъсване на крайния срок за плащане;

(3)

временно спиране“ означава преустановяване на плащанията по конкретни искания за плащане, както е посочено в член 103, параграф 1 от Регламента за контрол;

(4)

прекратяване“ означава анулиране на цялото или на част от временно спряното финансиране от Съюза по оперативна програма съгласно Регламент (ЕО) № 1198/2006 или на специфичен проект, обхванат от член 8, буква а) от Регламент (ЕО) № 861/2006.

Член 136

Прекъсване на крайния срок за плащане

1.   Крайният срок за плащане може да бъде прекъснат от упълномощаващото длъжностно лице чрез делегиране по смисъла на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (34) за максимален период от шест месеца, ако:

а)

има констатирано неспазване на правилата на общата политика в областта на рибарството; или

б)

упълномощаващото длъжностно лице чрез делегиране трябва да извърши допълнителни проверки въз основа на констатации, показващи, че има нередности в системата за контрол на държава-членка и/или неспазване на правилата на общата политика в областта на рибарството и сродните дейности.

2.   Съответната държава-членка бива информирана в писмен вид съгласно член 103, параграф 3 от Регламента за контрол за причините за прекъсване на срока за плащане. Комисията изисква от нея да съобщи в срок от един месец от получаването на това писмо предприетите коригиращи мерки и/или информацията относно финансовата помощ, предоставена за свързани с рибарството дейности, предмет на неспазването, както е посочено в приложение XXXI към настоящия регламент.

3.   Когато засегнатата държава-членка не отговори на искането на Комисията в рамките на периода, посочен в параграф 2, или когато даде незадоволителен отговор, Комисията може да изпрати напомняне, даващо допълнителен период от максимум 15 дни.

4.   Прекъсването се прекратява, когато държавата-членка докаже в своя отговор, че е предприела корективни действия, за да осигури спазване на правилата на ОПОР или че констатациите, свидетелстващи за нередности в нейната система за контрол и/или неспазване правилата на общата политика в областта на рибарството и сродните дейности, са неоснователни.

Член 137

Временно спиране на плащанията

1.   Когато съответната държава-членка не отговори на искането на Комисията в срока, посочен в член 136 от настоящия регламент, или когато даде незадоволителен отговор, Комисията — въз основа на наличната информация към съответния момент — може да приеме решение за временно спиране на всички или на част от плащанията от финансовата помощ от Съюза за тази държава-членка (наричано по-долу „решение за временно спиране“) съгласно член 103, параграф 1 от Регламента за контрол.

2.   Решението за временно спиране обобщава съответните факти и законови положения, включва оценка на Комисията по отношение на условията, посочени в член 103, параграфи 1 и 6 от Регламента за контрол, и определя частта от плащането, която е временно спряна. Това решение за временно спиране приканва засегнатата държава-членка да предприеме коригиращи мерки в рамките на определен период, който не надвишава шест месеца.

3.   Размерът на плащанията, които подлежат на временно спиране, се определя чрез прилагането на ставка, при която се вземат предвид критериите, посочени в член 103, параграф 5 от Регламента за контрол.

Член 138

Прекратяване на финансова помощ

1.   Когато по време на периода на временно спиране държавата-членка продължава да не показва, че е поправила ситуацията, която е довела до решението за временно спиране, посочено в член 103, параграф 2 от Регламента за контрол, Комисията може да я уведоми за своето намерение да вземе решение за прекратяване. Разпоредбите на член 136, параграфи 2 и 3 от настоящия регламент се прилагат по съответстващ начин.

2.   Когато засегната държава-членка не отговори на искането на Комисията, посочено в параграф 1, или когато даде незадоволителен отговор, Комисията — въз основа на наличната към съответния момент информация — може да приеме решение за прекратяване на всички или на част от временно спрените плащания за тази държава-членка.

3.   Решението за прекратяване, посочено в параграф 2, може да включва възстановяване на част или на цялото авансово финансиране, ако има такова, което вече е било изплатено във връзка с проектите, обхванати от член 8, буква а) от Регламент (ЕО) № 861/2006, за които са били временно спрени плащанията.

4.   Размерът на спрените плащания, които предстои да бъдат прекратени, се определя чрез прилагането на ставка, при която се вземат предвид критериите, посочени в член 103, параграф 5 от Регламента за контрол.

5.   Размерът на авансовото финансиране, който трябва да се възстанови при проекти, за които плащанията са били временно спрени, се връща на Комисията чрез процедура за възстановяване, посочена в член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 861/2006 и член 72 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002.

ГЛАВА II

Приспадане на възможностите за риболов

Член 139

Общи правила за приспадане на възможностите за риболов при превишаване на използването

1.   Степента на превишаване на използването на възможностите за риболов във връзка с наличните квоти и риболовно усилие за даден период по член 105, параграф 1 и член 106, параграф 1 от Регламента за контрол се определя въз основа на стойностите, които са на разположение към петнадесетия ден на втория месец след изтичане на регулирания период.

2.   Степента на превишаване на използването на възможностите за риболов се определя по отношение на възможностите за риболов, които към края на всеки даден период са на разположение на съответната държава-членка, като се взема предвид размяната на възможности за риболов в съответствие с член 20, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 2371/2002, прехвърлянето на квоти в съответствие с член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета (35), преразпределението на наличните възможности за риболов в съответствие с член 37 от Регламента за контрол и приспадането на възможности за риболов в съответствие с членове 105, 106 и 107 от Регламента за контрол.

3.   Размяната на възможности за риболов в съответствие с член 20, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 за даден период не се разрешава след последния ден на първия месец след изтичането на периода.

Член 140

Консултиране относно приспадането на възможности за риболов

При приспадане на възможности за риболов в съответствие с член 105, параграфи 4 и 5 и член 106, параграф 3 от Регламента за контрол Комисията отправя запитване до съответната държава-членка относно предложените мерки. Съответната държава-членка отговаря в срок от 10 работни дни след това запитване от страна на Комисията.

ГЛАВА III

Приспадане на квоти поради неспазване на правилата на общата политика в областта на рибарството

Член 141

Правила за приспадане на квоти поради неспазване на целите на общата политика в областта на рибарството

1.   Крайният срок, в който държавата-членка доказва, че съответните рибни запаси могат да бъдат експлоатирани без опасност, посочен в член 107, параграф 2 от Регламента за контрол, тече от датата на писмото на Комисията до държавата-членка.

2.   Държавите-членки включват в своя отговор по член 107, параграф 2 от Регламента за контрол съществени доказателства, които могат да докажат на Комисията, че съответните рибни запаси могат да бъдат безопасно експлоатирани.

Член 142

Определяне на количествата за приспадане

1.   Всяко приспадане на квоти в съответствие с член 107 от Регламента за контрол е пропорционално на степента и характера на неспазването на правилата за запасите, за които има многогодишни планове, и тежестта на заплахата пред опазването на тези запаси. При него се вземат предвид вредите, нанесени на тези запаси от неспазването на правилата за запасите, предмет на многогодишните планове.

2.   Ако приспадането съгласно параграф 1 не може да бъде извършено от квотата, разпределеното количество или дела от даден запас или група от запаси, за които се отнася неспазването, тъй като държавата-членка не притежава или не притежава в достатъчна степен съответната квота, разпределено количество или дял от даден запас или група от запаси, Комисията, след консултация със съответната държава-членка, може да приспадне през следващата или следващите години от квоти за други запаси или групи от запаси, предоставени на тези държави-членки в същата географска зона или в зона със същата търговска стойност в съответствие с параграф 1.

ДЯЛ IX

ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ

ГЛАВА I

Анализ и одит на данни

Член 143

Предмет

Компютризираната система за валидиране, посочена в член 109, параграф 1 от Регламента за контрол, включва по-специално:

а)

база данни или бази данни, където се съхраняват всички данни, които трябва да бъдат валидирани от системата, както е посочено в член 144 от настоящия регламент;

б)

процедури за валидиране, включващи проверки на качеството на данните, анализ и кръстосани проверки на всички тези данни съгласно член 145 от настоящия регламент;

в)

процедури за достъп до всички тези данни от Комисията или определения от нея орган съгласно член 146 от настоящия регламент.

Член 144

Данни за валидиране

1.   За целите на компютризираната система за валидиране държавите-членки осигуряват съхраняването на всички данни, посочени в член 109, параграф 2 от Регламента за контрол, в компютризирана база данни или бази данни. Минимумът елементи, които трябва да бъдат включени, са точките, изброени в приложение XXIII, посочените като задължителни в приложение XXVII, точките в приложение XII и в приложение XXXII. Системата за валидиране може да вземе под внимание също така всякакви други данни, които бъдат сметнати за необходими за целите на процедурите по валидиране.

2.   Данните в базите данни, посочени в параграф 1, са достъпни за системата за валидиране непрекъснато и в реално време. Системата за валидиране има пряк достъп до всички тези бази данни без човешка намеса. За тази цел всички бази данни или системи в държава-членка, съдържащи данните, посочени в параграф 1, се свързват помежду си.

3.   Ако данните, посочени в параграф 1, не се съхраняват автоматично в една база данни, държавите-членки предвиждат незабавно ръчно въвеждане или цифровизиране в базите данни, като се спазват крайните срокове, определени в съответното законодателство. Датата на получаването на данните и на въвеждането на данните трябва да бъде правилно записана в базата данни.

Член 145

Процедури за валидиране

1.   Компютризираната система за валидиране валидира всеки масив от данни, посочен в член 144, параграф 1 от настоящия регламент, въз основа на автоматизирани компютърни алгоритми и процедури непрекъснато, систематично и цялостно. Валидирането съдържа процедури за контрол на качеството на основните данни, за проверка на формата на данните и минималните изисквания за данните, както и по-подробна проверка чрез подробен анализи на няколко записа на масив от данни, като се използват статистически методи, или кръстосана проверка на данните от различни източници.

2.   За всяка процедура по валидиране има бизнес правило или набор от бизнес правила, което определя кои валидирания са извършени чрез процедурата, както и къде се съхраняват резултатите от тези валидирания. При необходимост се посочва съответната препратка към законодателството, чието приложение се проверява. След консултация с държавата-членка Комисията може да определи стандартен набор от бизнес правила, които да се използват.

3.   Всички резултати от компютризираната система за валидиране — както положителни, така и отрицателни — се съхраняват в база данни. Възможно е да се установят веднага всякакви несъответствия и неспазване, открити чрез процедурите за валидиране, както и последващите мерки по отношение на тези несъответствия. Възможно е също така да се извлече идентификацията на риболовния кораб, капитаните или операторите на корабите, за които нееднократно през последните три години са откривани несъответствия или неспазване на изискванията.

4.   Последващите мерки относно несъответствията, открити от системата за валидиране, се свързват с резултатите от валидирането, посочващи датата на валидиране и последващите мерки.

Ако се установи, че откритото несъответствие е резултат от погрешно въвеждане на данни, тези данни се поправят в базата данни, като ясно се отбелязва, че данните са били поправени и също така се посочва първоначалната стойност или запис и причината за поправката на данните.

Ако откритото несъответствие води до последващи действия, резултатът от валидирането съдържа връзка към доклада от инспекцията, ако е целесъобразно, и последващите мерки във връзка с него.

Член 146

Достъп на Комисията

1.   Държавите-членки осигуряват на Комисията или на определения от нея орган непрекъснат достъп в реално време до:

а)

всички данни, посочени в член 144, параграф 1 от настоящия регламент;

б)

всички бизнес правила, определени за системата за валидиране, съдържащи определението, съответното законодателство и мястото, където се съхраняват резултатите от валидирането;

в)

всички резултати от валидирането и последващи мерки, с отбелязване, ако данните са били поправени, и с връзка към процедурите за нарушаване, ако е приложимо.

2.   Държавите-членки осигуряват достъп до данните, посочени в параграф 1, букви а), б) и в) за автоматизирания обмен на данни чрез интернет услуги с ограничен достъп съгласно член 147 от настоящия регламент.

3.   Данните трябва да са достъпни за сваляне съгласно формата за обмен на данни и всички елементи на данните, определени в приложение XII и във формата XML. Друга част от данните, които са достъпни и не са определени в приложение XII, са на разположение във формата, определен в приложение XXXII.

4.   Комисията или определеният от нея орган имат възможност да свалят данните, посочени в параграф 1, за всеки период и всяка географска зона за отделен риболовен кораб или списък с риболовни кораби.

5.   При обосновано искане от Комисията съответната държава-членка поправя незабавно данните, за които Комисията е установила несъответствия. Съответните държави-членки незабавно информират останалите заинтересовани държави-членки относно тези поправки.

ГЛАВА II

Уебсайтове на държавите-членки

Член 147

Поддържане на уебсайтове и интернет услуги

1.   За целите на официалните уебсайтове, посочени в членове 115 и 116 от Регламента за контрол, държавите-членки създават интернет услуги. Тези интернет услуги генерират динамично съдържание в реално време за официалните уебсайтове и осигуряват автоматизиран достъп до данните. При необходимост държавите-членки адаптират своите съществуващи бази данни или създават нови бази данни, за да предоставят исканото съдържание на интернет услугите.

2.   Тези интернет услуги дават възможност на Комисията и на определения от нея орган да изтеглят по всяко време всички налични данни, посочени в членове 148 и 149 от настоящия регламент. Този механизъм за автоматично изтегляне се основава на протокола и формата за електронен информационен обмен, посочен в приложение XII. Интернет услугите се създават в съответствие с международните стандарти.

3.   В лявата си част всяка подстраница на официалния уебсайт по параграф 1 съдържа меню с връзки към всички останали подстраници. Определението на съответстващата уеб услуга се намира отдолу на подстраницата.

4.   Интернет услугите и уебсайтовете се въвеждат в експлоатация централизирано, като се осигурява само една точка на достъп на държава-членка.

5.   Комисията може да определи общи стандарти, технически спецификации и процедури за интерфейса на уебсайта, технически съвместими компютризирани системи и интернет услуги сред държавите-членки, Комисията и определения от нея орган. Комисията координира процеса на създаване на тези спецификации и процедури след консултация с държавите-членки.

Член 148

Уебсайт и интернет услуги със свободен достъп

1.   Зоната със свободен достъп на уебсайта съдържа страница с обобщена информация и различни подстраници. Страницата с обобщена информация със свободен достъп изброява електронните препратки, съдържащи елементите в член 115, букви а)—ж) от Регламента за контрол, и препраща към подстраниците, предоставящи информацията, посочена в споменатия член.

2.   Всяка подстраница със свободен достъп съдържа поне един от елементите на информация, изброени в член 115, букви а)—ж) от Регламента за контрол. Подстраниците, както и съответните интернет услуги, съдържат най-малко информацията, посочена в приложение ХХХIII.

Член 149

Уебсайт и интернет услуги с ограничен достъп

1.   Зоната с ограничен достъп на уебсайта съдържа страница с обобщена информация и различни подстраници. На страницата с обобщена информация се разполагат електронни връзки към елементите в член 116, параграф 1, букви а)—з) от Регламента за контрол, и препратка към подстраниците, предоставящи информацията, посочена в споменатия член.

2.   Всяка подстраница с ограничен достъп съдържа поне един от елементите на информация, посочени в член 116, параграф 1, букви а)—з) от Регламента за контрол. Подстраниците, както и съответните уеб услуги, съдържат най-малко информацията, посочена в приложение XXIV.

3.   Уебсайтът и интернет услугите с ограничен достъп използват електронните сертификати, посочени в член 116, параграф 3 от Регламента за контрол.

ДЯЛ X

ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГЛАВА I

Взаимопомощ

Раздел 1

Общи разпоредби

Член 150

Обхват

1.   В настоящата глава се определят условията, съгласно които държавите-членки си сътрудничат административно помежду си, с трети държави, с Комисията и с определения от нея орган, с цел да се осигури ефективното прилагане на Регламента за контрол и на настоящия регламент. С тях не се възпрепятства установяването на други форми на административно сътрудничество между държавите-членки.

2.   С настоящата глава държавите-членки не се задължават да си оказват помощ, ако е възможно това да доведе до вреда за тяхната национална правна система, публична политика, сигурност или други основни интереси. Преди да откаже искане за помощ съответната държава-членка се консултира със запитващата държава-членка, за да определи дали помощта може да бъде предоставена частично съгласно специфични условия. Когато не може да се изпълни искане за помощ, запитващата държава-членка и Комисията се уведомяват незабавно за това, като се посочват и причините.

3.   Настоящата глава не засяга прилагането в държавите-членки на правилата относно наказателните процедури и взаимопомощта по наказателни въпроси, включително и тези, свързани с тайната на съдебните разследвания.

Член 151

Разноски

Държавите-членки поемат своите собствени разноски за изпълнението на искане за помощ и се отказват от всякакви искания за възстановяване на разходи, направени при прилагането на настоящия дял.

Член 152

Единен орган

Единният орган, посочен в член 5, параграф 5 от Регламента за контрол, действа като единен орган за връзка, който отговаря за прилагането на настоящата глава.

Член 153

Последващи мерки

1.   Когато националните органи — в отговор на искане за помощ въз основа на настоящата глава или вследствие спонтанен обмен на информация — решат да предприемат мерки, които могат да бъдат приложени само с разрешението или по искането на съдебен орган, те съобщават на съответната държава-членка и Комисията или определения от нея орган, всяка информация за тези мерки, която е свързана с неизпълнение на правилата на общата политика в областта на рибарството.

2.   За всяко такова съобщаване на информация трябва да има предварително разрешение от съдебния орган, ако националното законодателство изисква такова разрешение.

Раздел 2

Информация без предварително искане

Член 154

Информация без предварително искане

1.   Когато държава-членка бъде известена за евентуално неспазване на правилата на общата политика в областта на рибарството, по-специално тежко нарушение, отнасящо се до член 90, параграф 1 от Регламента за контрол, или има основателни съмнения, че такова нарушение може да бъде извършено, тя незабавно уведомява останалите засегнати държави-членки и Комисията или определения от нея орган. Това уведомление съдържа цялата необходима информация и се извършва чрез единния орган, посочен в член 152 от настоящия регламент.

2.   Когато държава-членка предприеме мерки за правоприлагане във връзка с неспазване на изискванията или нарушение, посочени в параграф 1, тя уведомява останалите засегнати държави-членки и Комисията или определения от нея орган чрез единния орган посочен в член 152 от настоящия регламент.

3.   Всички уведомления съгласно настоящия член се извършват писмено.

Раздел 3

Искания за помощ

Член 155

Определение

За целите на настоящия раздел „искане за помощ“ означава искане, отправено от една държава-членка към друга държава-членка или от Комисията или определения от нея орган към държава-членка, за:

а)

информация, в това число информация съгласно член 93, параграфи 2 и 3 от Регламента за контрол;

б)

мерки за правоприлагане;

в)

административно уведомяване.

Член 156

Общи изисквания

1.   Запитващата държава-членка гарантира, че всички искания за помощ съдържат достатъчна информация, която позволява на запитаната държава-членка да изпълни искането, включително всяко необходимо доказателство, което може да се получи на територията на запитващата държава-членка.

2.   Исканията за помощ се ограничават до доказани случаи, в които има основателна причина да се вярва, че е допуснато неспазване на правилата на общата политика в областта на рибарството, по-специално тежките нарушения, посочени в член 90, параграф 1 от Регламента за контрол, и в които запитващата държава-членка не може да получи исканата информация или да предприеме необходимите мерки със свои собствени средства.

Член 157

Предаване на искания и отговори

1.   Исканията се изпращат само от единния орган на запитващата държава-членка, от Комисията или определения от нея орган до единния орган на запитваната държава-членка. Всички отговори на искане се съобщават по същия начин.

2.   Исканията за взаимопомощ и съответните отговори се извършват писмено.

3.   Езиците, които се използват за исканията и за отговорите, се одобряват от съответните единни органи, преди да бъдат отправени исканията. Ако не може да бъде постигнато съгласие, исканията се съобщават на официалния(те) език(езици) на запитващата държава-членка, а отговорите — на официалния(те) език(езици) на запитаната държава-членка.

Член 158

Искания за информация

1.   Държава-членка предоставя по искане на запитваща държава-членка, на Комисията или определения от нея орган съответната искана информация за установяване дали има неспазване на правилата на общата политика в областта на рибарството, по-специално тежки нарушения, посочени в член 90, параграф 1 от Регламента за контрол, или за установяване дали има разумно основание за съмнение, че те могат да настъпят. Тази информация се предоставя чрез единния орган по член 152 от настоящия регламент.

2.   Запитаната държава-членка, при поискване от запитващата държава-членка, Комисията или определения от нея орган, извършва необходимите административни проверки относно операциите, които представляват или са смятани от запитващия за неспазване на правилата на общата политика в областта на рибарството, по-специално тежки нарушения, посочени в член 90, параграф 1 от Регламента за контрол. Запитаната държава-членка съобщава резултатите от тези административни проверки на запитващата държава-членка и Комисията или определения от нея орган.

3.   При поискване от страна на запитващата държава-членка, на Комисията или определения от нея орган запитаната държава-членка може да позволи на компетентно длъжностно лице от запитващата държава-членка да придружава длъжностните лица от запитаната държава-членка, от Комисията или определения от нея орган в процеса на административните проверки по параграф 2. Когато националните разпоредби относно наказателните производства ограничават някои действия до длъжностни лица, специално определени от националното законодателство, длъжностните лица от запитващата държава-членка не вземат участие в подобни действия. Те не участват в никакъв случай в обиски и в официални разпити на лица съгласно наказателното право. Длъжностните лица от запитващата държава-членка, които се намират в запитаната държава-членка, трябва по всяко време да бъдат в състояние да представят писмен документ, удостоверяващ тяхната самоличност и техните официални функции.

4.   При поискване от запитващата държава-членка запитаната държава-членка ѝ предоставя всички документи или заверени копия от оригиналите, с които разполага, отнасящи се до неспазване на правилата на общата политика в областта на рибарството или тежки нарушения, посочени в член 90, параграф 1 от Регламента за контрол.

5.   Стандартният формуляр за обмен на информация при поискване е определен в приложение XXXIV.

Член 159

Искания за мерки за правоприлагане

1.   Запитана държава-членка въз основа на доказателствата, посочени в член 156 от настоящия регламент, при поискване от запитваща държава-членка, от Комисията или определения от нея орган, предприема незабавно всички необходими мерки за правоприлагане с цел незабавно преустановяване в рамките на нейната територия или морски води под нейния суверенитет или юрисдикция на всяко неспазване на правилата на общата политика в областта на рибарството или тежки нарушения, посочени в член 90, параграф 1 от Регламента за контрол.

2.   Запитаната държава-членка може да се консултира със запитващата държава-членка, с Комисията или с определения от нея орган в процеса на предприемане на мерките за правоприлагане по параграф 1.

3.   Запитаната държава-членка докладва за взетите мерки и за тяхното въздействие на запитващата държава-членка, на останалите държави-членки, на Комисията или на определения от нея орган чрез единния орган, посочен в член 152 от настоящия регламент.

Член 160

Краен срок за отговори на искания за информация и за мерки за правоприлагане

1.   Запитаната държава-членка предоставя информацията по член 158, параграф 1 и член 159, параграф 3 от настоящия регламент възможно най-бързо, но не по-късно от 4 седмици, считано от датата на получаване на искането. Запитаната и запитващата държава-членка, Комисията или определеният от нея орган могат да се споразумеят за различни крайни срокове.

2.   Когато запитаната държава-членка не е в състояние да отговори на искането в срок, тя писмено информира запитващата държава-членка, Комисията или определеният от нея орган за причините за това и посочва кога счита, че ще може да отговори.

Член 161

Искания за административно уведомяване

1.   Запитана държава-членка — при поискване на запитваща държава-членка и в съответствие със своите национални правила, управляващи уведомяването за подобни инструменти и решения — уведомява адресата за всички инструменти и решения, взети в приложното поле на общата политика в областта на рибарството, по-специално за въпроси, регламентирани с Регламента за контрол или настоящия регламент, които произхождат от административните органи на запитващата държава-членка и които ще се прилагат на територията на запитаната държава-членка.

2.   Исканията за уведомяване се отправят чрез стандартния формуляр, прикрепен към настоящия регламент в приложение XXXV.

3.   Запитаната държава-членка представя своя отговор на запитващата държава-членка незабавно след уведомяването чрез единния орган по член 152 от настоящия регламент. Отговорът се прави чрез стандартния формуляр, посочен в приложение ХХХVI.

Раздел 4

Отношения с комисията или определения от нея орган

Член 162

Съобщения между държавите-членки и Комисията или определения от нея орган

1.   Всяка държава-членка съобщава на Комисията или на определения от нея орган веднага след като разполага с всяка информация, която смята за уместна, относно методи, практики или разкрити тенденции, които се използват или има съмнения, че се използват в случаи на неспазване на правилата на общата политика в областта на рибарството, по-специално при тежки нарушения, посочени в член 90, параграф 1 от Регламента за контрол.

2.   Комисията или определеният от нея орган съобщават на държавите-членки, веднага след като разполагат с нея, всяка информация, която може да им помогне при прилагането на Регламента за контрол или на настоящия регламент.

Член 163

Координация от Комисията или определения от нея орган

1.   Когато държава-членка узнае за операции, които представляват или е възможно да представляват неспазване на правилата на общата политика в областта на рибарството, по-специално тежки нарушения съгласно член 90, параграф 1 от Регламента за контрол, и които са от особено значение на равнище Европейски съюз, тя съобщава на Комисията или на определения от нея орган, възможно най-бързо всяка уместна информация, необходима за установяване на фактите. Комисията или определеният от нея орган предават тази информация на останалите държави-членки.

2.   За целите на параграф 1 операциите, които представляват неспазване на правилата на общата политика в областта на рибарството, по-специално тежки нарушения съгласно член 90, параграф 1 от Регламента за контрол, се считат за имащи особено значение на равнище Европейски съюз, особено в случаите, когато:

а)

те имат или могат да имат връзки в други държави-членки;

б)

държавата-членка счита за вероятно подобни операции да се извършват и в други държави-членки.

3.   Когато Комисията или определеният от нея орган сметнат, че операции, които представляват неспазване на правилата на общата политика в областта на рибарството, по-специално тежки нарушения съгласно член 90, параграф 1 от Регламента за контрол, са извършени в една или повече държави-членки, тя информира засегнатите държави-членки за това, които възможно най-бързо извършват своите проверки. Съответните държави-членки съобщават на Комисията или определения от нея орган констатациите от тези проверки възможно най-бързо.

Раздел 5

Връзки с трети държави

Член 164

Обмен на информация с трети държави

1.   Когато държава-членка получи информация от трета държава или от регионална организация за управление на рибарството, която е от значение за ефективното прилагане на Регламента за контрол и настоящия регламент, тя съобщава тази информация чрез единния орган на останалите държави-членки, на Комисията или на определения от нея орган, веднага щом като има разрешение за това съгласно двустранните споразумения с тази трета държава или правилата на тази регионална организация за управление на рибарството.

2.   Информацията, получена съгласно настоящата глава може да бъде съобщавана на трета държава или на регионална организация за управление на рибарството от държава-членка чрез нейния единен орган съгласно двустранно споразумение с тази трета държава или в съответствие с правилата на тази регионална организация за управление на рибарството. Това съобщаване се извършва след консултация с държавата-членка, която първоначално е съобщила информацията, и в съответствие със законодателството на ЕС и националното законодателство относно защитата на лицата по отношение на обработването на личните данни.

3.   Комисията или определеният от нея орган, в рамките на споразумения за рибарство, сключени между Съюза и трети държави, или в рамките на регионалните организации за управление на рибарството или сходни споразумения, по които Съюзът е договаряща страна или недоговаряща сътрудничеща страна, съобщава съответната информация относно неспазване на правилата на общата политика в областта на рибарството или тежки нарушения съгласно член 90, параграф 1 от Регламента за контрол на други страни по тези споразумения, организации или договорености, при условие че получи съгласието на държавата-членка, която предоставя информацията.

ГЛАВА II

Задължения по отношение на докладите

Член 165

Формат и крайни срокове на докладите

1.   За петгодишния доклад, посочен в член 118, параграф 1 от Регламента за контрол, държавите-членки използват данните, посочени в приложение ХХХVII.

2.   Докладът, посочващ правилата, които са били използвани за изработването на доклади за основните данни, посочени в член 118, параграф 4 от Регламента за контрол, се изпраща шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент. Държавите-членки изпращат нов доклад, когато тези правила бъдат изменени.

ДЯЛ XI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 166

Отмяна

1.   Регламент (ЕИО) № 2807/83, Регламент (ЕИО) № 3561/85, Регламент (ЕИО) № 493/87, Регламент (ЕИО) № 1381/87, Регламент (ЕИО) № 1382/87, Регламент (ЕИО) № 2943/95, Регламент (ЕО) № 1449/98, Регламент (ЕО) № 2244/2003, Регламент (ЕО) № 1281/2005, Регламент (ЕО) № 1042/2006, Регламент (ЕО) № 1542/2007, Регламент (ЕО) № 1077/2008 и Регламент (ЕО) № 409/2009 се отменят.

2.   Регламент (ЕО) № 356/2005 се отменя, считано от 1 януари 2012 г.

3.   Позоваванията на отменените регламенти се считат за позовавания на настоящия регламент.

Член 167

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз, с изключение на дял VII, който влиза в сила на 1 юли 2011 г.

Дял II, глава III и дял IV, глава 1 обаче се прилагат, считано от 1 януари 2012 г. В съответствие с член 124, буква в) от Регламента за контрол и предишния параграф дял VII се прилага, считано от 1 януари 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 април 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 223, 15.8.2006 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 160, 14.6.2006 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

(5)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 276, 10.10.1983 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 339, 18.12.1985 г., стр. 29.

(8)  ОВ L 50, 19.2.1987 г., стр. 13.

(9)  ОВ L 132, 21.5.1987 г., стр. 9.

(10)  ОВ L 132, 21.5.1987 г., стр. 11.

(11)  ОВ L 308, 21.12.1995 г., стр. 15.

(12)  ОВ L 192, 8.7.1998 г., стр. 4.

(13)  ОВ L 56, 2.3.2005 г., стр. 8.

(14)  ОВ L 333, 20.12.2003 г., стр. 17.

(15)  ОВ L 203, 4.8.2005 г., стр. 3.

(16)  ОВ L 187, 8.7.2006 г., стр. 14.

(17)  ОВ L 337, 21.12.2007 г., стр. 56.

(18)  ОВ L 295, 4.11.2008 г., стр. 3.

(19)  ОВ L 123, 19.5.2009 г., стр. 78.

(20)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.

(21)  ОВ L 128, 21.5.2005 г., стр. 1.

(22)  ОВ L 204, 13.8.2003 г., стр. 21.

(23)  ОВ L 102, 7.4.2004 г., стр. 9.

(24)  ОВ L 365, 10.12.2004 г., стр. 19.

(25)  ОВ L 171, 6.7.1994 г., стр. 7.

(26)  ОВ L 274, 25.9.1986 г., стр. 1.

(27)  ОВ L 60, 5.3.2008 г., стр. 1.

(28)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(29)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.

(30)  ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 1.

(31)  ОВ L 278, 23.10.2001 г., стр. 6.

(32)  ОВ L 17, 21.1.2000 г., стр. 22.

(33)  ОВ L 337, 20.12.2001 г., стр. 20.

(34)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(35)  ОВ L 115, 9.5.1996 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Таблица 1

3-буквени кодове на начините на представяне на продуктите

3-буквен код на начина на представяне на продуктите

Представяне

Описание

CBF

Филе „пеперуда“ от треска

HEA, с кожа, гръбнак, опашка

CLA

Щипки

Само щипки

DWT

Код на ICCAT

Без хриле, изкормени, отстранена е част от главата, отстранени са перките

FIL

Филетирани

HEA+GUT+TLD, с отстранени кости, от всяка риба се получават две филета, които не са свързани помежду си

FIS

Филета без кожа

FIL+SKI От всяка риба се получават две филета, които не са свързани помежду си

FSB

Филета с кожа + кости

Филета с кожа и кости

FSP

Филета без кожа с гръдни кости

Филета без кожа и гръдни кости

GHT

Изкормени, без глави и опашки

GUH+TLD

GUG

Изкормени и без хриле

Отстранени са вътрешностите и хрилете

GUH

Изкормени и без глави

Отстранени са вътрешностите и главата

GUL

Изкормени със запазен черен дроб

GUT без отстраняване на части от черния дроб

GUS

Изкормени, без глави и кожа

GUH+SKI

GUT

Изкормени

Отстранени са всички вътрешности

HEA

Без глави

Отстранени са главите

JAP

Японско нарязване

Напречно нарязване с отстраняване на всички части от главата до опашката

JAT

Японско нарязване без опашки

Японско нарязване с отстранена опашка

LAP

На парчета

Двойно филе, HEA, с кожа, опашка и перки

LVR

Черен дроб

Само черен дроб, при колективно представяне да се използва код LVR-C

OTH

Други

Всеки друг начин на представяне (1)

ROE

Хайвер(и)

Само хайвер(и), при колективно представяне да се използва код ROE-C

SAD

Осолена и изсушена риба

С отстранена глава, с кожа, с гръбнак, с опашка, директно осолена

SAL

Леко осолена риба в саламура

CBF+осолена

SGH

Осолени, изкормени и без глава

GUH+осолени

SGT

Осолени, изкормени

GUT+осолени

SKI

Без кожа

С отстранена кожа

SUR

Сурими

Сурими

TAL

Опашки

Само опашки

TLD

Без опашки

Опашките са отстранени

TNG

Език

Само език. В случай на колективно представяне да се използва код TNG-C

TUB

Само туби

Само туби (калмари)

WHL

Цели

Без преработка

WNG

Криле

Само криле


Таблица 2

Състояние на преработка

КОД

СЪСТОЯНИЕ

ALI

Живи

BOI

Варени

DRI

Изсушени

FRE

Пресни

FRO

Замразени

SAL

Осолени


(1)  Когато капитаните на риболовни кораби използват в декларацията за разтоварване или в декларацията за трансбордиране кода за представяне „OTH“ (друго), те описват точно за какво се отнася кодът за представяне „OTH“ (друго).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

МИНИМАЛНИ ДАННИ ЗА ЛИЦЕНЗИИТЕ ЗА РИБОЛОВ

1.   ДАННИ НА РИБОЛОВНИЯ КОРАБ (1)

Номер в регистъра на флота на Съюза (2)

Име на риболовния кораб (3)

Държава на флага/Държава на регистрация (3)

Пристанище на регистрацията (Наименование и национален код (3))

Външна маркировка (3)

Международна радиопозивна (IRCS (4))

2.   ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗИЯТА / СОБСТВЕНИК НА РИБОЛОВНИЯ КОРАБ (2) / АГЕНТ НА РИБОЛОВНИЯ КОРАБ (2)

Име и адрес на физическото или юридическото лице

3.   ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РИБОЛОВНИЯ КАПАЦИТЕТ

Мощност на двигателите (kW) (5)

Тонаж (GT) (6)

Обща дължина (6)

Основен риболовен уред (7)

Допълнителни риболовни уреди (7)

ДРУГИ ПРИЛОЖИМИ НАЦИОНАЛНИ МЕРКИ


(1)  Тази информация се отбелязва в лицензията за риболов в момента на регистрация на плавателния съд в Регистъра на риболовния флот на Съюза съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 26/2004 на Комисията (ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 25).

(2)  В съответствие с Регламент (ЕО) № 26/2004.

(3)  За корабите, които имат имена.

(4)  В съответствие с Регламент (ЕО) № 26/2004 относно кораби, които трябва да имат IRCS.

(5)  В съответствие с Регламент (ЕО) № 2930/86.

(6)  В съответствие с Регламент (ЕО) № 2930/86. Тази информация се отбелязва в лицензията за риболов в момента на регистрация на плавателния съд в Регистъра на риболовния флот на Съюза съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 26/2004.

(7)  В съответствие с Международната стандартна статистическа класификация на риболовните съоръжения (ISSCFCG).


ПРИЛОЖЕНИЕ III

МИНИМАЛНИ ДАННИ ЗА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА РИБОЛОВ

А.   ИДЕНТИФИЦИРАНЕ

1.

Номер в регистъра на флота на Съюза (1)

2.

Име на риболовния кораб (2)

3.

Букви и цифри на външната регистрация (1)

Б.   Условия на риболов

1.

Дата на емисията:

2.

Срок на валидност:

3.

Условия на разрешителното, включително, където е необходимо, вид, зона и риболовни уреди:

 

От ../../….

До ../../….

От ../../….

До ../../….

От ../../….

До ../../….

От ../../….

До ../../….

От ../../….

До ../../….

От ../../….

До ../../….

Зони

 

 

 

 

 

 

Видове

 

 

 

 

 

 

Риболовни уреди

 

 

 

 

 

 

Други условия

 

 

 

 

 

 

Всяко друго изискване, произтичащо от заявлението за разрешение за риболов.


(1)  В съответствие с Регламент (ЕО) № 26/2004.

(2)  За корабите, които имат имена.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МАРКИРАЩИТЕ ШАМАНДУРИ

Image

КРАЙНИ МАРКИРАЩИ ШАМАНДУРИ — ЗАПАД

Image

КРАЙНИ МАРКИРАЩИ ШАМАНДУРИ — ИЗТОК

Image

МЕЖДИННИ МАРКИРАЩИ ШАМАНДУРИ

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ФОРМАТ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИТЕ ОТ СИСТЕМАТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА КОРАБИТЕ (VMS) ОТ ДЪРЖАВАТА-ЧЛЕНКА НА ФЛАГА КЪМ КРАЙБРЕЖНАТА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА

A.   Съдържание на доклада за местоположението и определение на елементите на данните

Категория

Елемент на данните

Код на полето

Вид

Съдържание

Задължително (М) /

Не е задължително (О)

Определения

Данни за системата

Начало на запис

SR

 

 

M

Указва началото на записа

 

Край на записа

ER

 

 

M

Указва края на записа

Данни за съобщението

Адрес на местоназначение

AD

3-буквен (3)

3-буквен код по ISO 3166-1

M

Адрес на крайбрежната държава-членка, която получава съобщението. 3-буквен код на държавата по ISO

 

Подател

FR

3-буквен (3)

3-буквен код по ISO 3166-1

M

3-буквен код на държавата по ISO на държавата-членка на флага, която предава съобщението

 

Вид на съобщението

TM

3-буквен (3)

Код

M

Първите три букви от вида на съобщението (POS — за доклад за местоположението)

 

Дата

DA

8-цифрен (3)

ГГГГММДД

M

Година, месец и дата на предаване

 

Час

TI

4-цифрен (3)

ЧЧММ

M

Час на предаване (по UTC)

Данни за регистрацията на риболовния кораб

Номер от регистъра на флота на ЕС

IR

12-буквен (3)

3-буквен + 9-буквен код по ISO 3166-1 (3)

O (1)

Номер от регистъра на флота на Европейския съюз, който се състои от кода на държавата-членка (3-буквен код на държавата по ISO) и еднозначен код на риболовния кораб

 

Държава на флага

FS

3-буквен (3)

3-буквен код по ISO 3166-1

M

3-буквен код на държавата по ISO на държавата на флага на кораба

 

Радиопозивна

RC

7-буквен (3)

Код по IRCS

M

Международна радиопозивна на риболовния кораб

 

Име на риболовния кораб

NA

30-буквен (3)

ISO 8859-1

O

Име на риболовния кораб

 

Външна регистрация

XR

14-буквен (3)

ISO 8859-1

O

Страничният номер на риболовния кораб

Данни за дейността на кораба

Географска ширина (десетична)

LT

7-буквен (3)

+/–DD.ddd

M

Ширината в десетични градуси на риболовния кораб в момента на предаване, като се използва географската координатна система WGS84 (2)

 

Географска дължина (десетична)

LG

8-буквен (3)

+/–DDD.ddd

M

Дължината в момента на предаване в десетични градуси, като се използва географска координатна система WGS84. Точността следва да бъде 3 знака след десетичната запетая. Местоположенията в западното полукълбо са отрицателни (2).

 

Скорост

SP

3-цифрен (3)

Възела (3) 10

M

Скорост на риболовния кораб в десети части от възела, напр.//SP/105 = 10,5 възела

 

Курс

CO

3-цифрен (3)

Скала с 360 градуса

M

Курс на риболовния кораб по 360°скала, напр.//CO/270 = 270°

 

Номер на рейса

TN

3-цифрен (3)

001-999

O

Пореден номер на риболовния рейс за текущата година

Б.   Структура на доклада за местоположението

Всяко предаване на данни е структурирано по следния начин:

две наклонени черти (//) и буквите „SR“ посочват началото на съобщение,

две наклонени черти (//) и код на полето посочват началото на елемент на данните,

една наклонена черта (/) разделя кода на полето и данните,

двойки данни са разделени с шпация,

буквите „ЕR“ и две наклонени черти (//) посочват края на записа.


(1)  Задължително за риболовни кораби на Европейския съюз.

(2)  Не е необходимо да се предава знакът плюс (+); нулите в началото могат да се пропускат.

(3)  3-буквените кодове по ISO на международните организации са следните:

XEU

Европейска комисия

XFA

CFCA

XNW

NAFO

XNE

NEAFC

XIC

ICCAT

XCA

CCAMLR.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ОБРАЗЕЦ НА КОМБИНИРАН РИБОЛОВЕН ДНЕВНИК, ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ТРАНСБОРДИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ОБРАЗЕЦ НА РИБОЛОВЕН ДНЕВНИК И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ/ТРАНСБОРДИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

(СРЕДИЗЕМНО МОРЕ)

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

РИБОЛОВЕН ДНЕВНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПОДЗОНА 1 НА NAFO И УЧАСТЪЦИ Va И XIV НА ICES

Име на риболовния кораб/ Външна идентификация/IRCS

 

Дата

Участък на NAFO/ICES

 

 

Ден

Месец

Година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Начало на риболовната операция — час

(GMT)

Край на риболовната операция — час

(GMT)

Времетраене на риболовната операция в часове

Местоположение в началото на риболовната операция

Вид уред

Брой използвани мрежи или въдици

Размер на отвора

Улов по видове (килограми — живо тегло)

Географска ширина

Географска дължина

Участък на NAFO/ICES

 

Треска

(101)

Костур

(103)

Гренландска камбала

(118)

Палтус

(120)

Ивичеста зъбатка

(340)

Мойва

(340)

Скариди

(639)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задържан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изхвърлен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задържан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изхвърлен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задържан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изхвърлен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задържан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изхвърлен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задържан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изхвърлен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задържан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изхвърлен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задържан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изхвърлен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Междинна сума за деня

Задържан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изхвърлен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо за рейса

Задържан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изхвърлен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закръглено тегло (килограми — живо тегло), преработено днес за консумация от човека

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закръглено тегло (килограми — живо тегло), преработено днес за намаляване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

Бележки

 

Подпис на капитана


ПРИЛОЖЕНИЕ IX

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ/ТРАНСБОРДИРАНЕ  (1) ЗА ПОДЗОНА 1 НА NAFO И УЧАСТЪЦИ V(a) И XIV НА ICES

Име на риболовния кораб / Външен идентификационен номер (1)

IRCS (2)

(3) При трансбордиране

Име и/или позивна, външна

Идентификация и националност на получаващия риболовен кораб:


 

Ден

Месец

Час

Година

2.0 …

Име на агента:

Име на капитана:

Заминаване (4)

 

 

 

от

 

 

 

Връщане (5)

 

 

до

 

 

 

Разтоварване (6)

 

 

 

 

 

Подпис:

Подпис:


Да се посочи теглото в kg или използваната единица (например кутия, кошница), както и разтовареното на суша тегло на съответната единица в kg:

 

kg (18) (19)


Вид

ICES/NAFO (1)

Риболовна зона трети държави

Представяне

(17)

Представяне

(17)

Представяне

(17)

Представяне

(17)

Представяне

(17)

Представяне

(17)

Представяне

(17)

Представяне

(17)

Представяне

(17)

Представяне

(17)

Цели

Изкормени

Без глави

Филетирани

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Ненужното се зачерква.


ПРИЛОЖЕНИЕ X

ИНСТРУКЦИИ ЗА КАПИТАНИ НА РИБОЛОВНИ КОРАБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ОТ КОИТО СЕ ИЗИСКВА ДА ПОПЪЛВАТ И ПРЕДАВАТ РИБОЛОВЕН ДНЕВНИК И ДА ПОПЪЛВАТ И ПРЕДАВАТ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ И/ИЛИ ТРАНСБОРДИРАНЕ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ

1.   Информация в риболовния дневник за риболовния кораб, като се използват образците в приложение VI, VII и VIII

1.1   В риболовния дневник (срещу съответните номера) се записва следната обща информация за кораба или корабите, според случая:

Информация за риболовния(те) кораб(и) и датите на рейса

Референтен номер на риболовния дневник

Наименование на елемента на данните

(M — задължителен),

(O — незадължителен)

Описание и/или време за записване

(1)

Име на риболовния(те) кораб(и), радиопозивна

(M)

Записват се на първия ред. В случай на риболов по двойки името на втория риболовен кораб, името на неговия капитан, неговата националност и неговата външна идентификация се вписват под тези на кораба, за който се води риболовният дневник.

(2)

Външна идентификация

(M)

Външните регистрационни букви и цифри, отбелязани на корпуса.

(3)

Име и адрес на капитана

(M)

Посочват се фамилното име, собственото име и адресът на капитана (улица, номер, град, държава-членка).

Капитанът(ите) на другия(ите) риболовен(вни) кораб(и) също така се задължава(т) да води(ят) риболовен дневник, указващ количествата уловена и съхранявана на борда риба по начин, който изключва двойно вписване на улова.

(4)

Ден, месец, час (местно време) и пристанище на заминаване

(M)

Записва се преди риболовният кораб да напусне пристанището.

(5)

Ден, месец, час (местно време) и пристанище на връщане

(M)

Записва се преди влизане в пристанището.

(6)

Дата и пристанище на разтоварване, ако са различни от (5)

(M)

Записва се преди влизане в пристанището на разтоварване

(7)

Дата, име, радиопозивна, националност и външна идентификация (регистрационен номер) на получаващия риболовен кораб

(M)

Попълва се в случай на трансбордиране.

Информация за уредите

(8)

Информация за уредите

(M)

Типът уред се указва, като се използва кодът в колона 1 от приложение XI.

(9)

Размер на отвора

(M)

Посочва се в милиметри.

(10)

Размери

(O)

Големината и размерите на уредите се посочват в съответствие със спецификациите в колона 2 от приложение XI.

Информация за риболовни операции

(11)

Дата

(M)

Датата за всеки ден в открито море се вписва на нов ред и отговаря на всеки ден в открито море.

(12)

Брой на риболовните операции

(M)

Броят на риболовните операции се посочва в съответствие със спецификациите в колона 3 от приложение XI (М).

(13)

Време за риболов

(O)

Посочва се общото време, прекарано в търсене (например чрез използване на сонар) или риболов, като то трябва да е равно на броя часове в морето минус времето, изразходвано за отиване до риболовната зона, за пътуване между риболовните зони и връщане от риболовната зона, маневриране, неактивност или чакане за ремонт.

(14)

Местоположение

(M)

Съответната географска зона на улов се представя посредством статистическия квадрант, в който е извършена по-голямата част от улова, следван от данните на съответния участък или подучастък на ICES, подзона на CECAF, GFCM или NAFO. (M)

Примери:

 

Участък на ICES, подзона на CECAF, GFCM или NAFO, участък на NEAFC: прави се позоваване на картите, намиращи се от вътрешната страна на корицата на риболовния дневник, и се посочва кодът на всеки участък за съответния използван статистически квадрант, напр. IVa, VIb, VIId.

 

„Статистически квадрант“: прави се позоваване на статистическия квадрант на ICES по диаграмите, намиращи се от вътрешната страна на корицата на риболовния дневник. Тези правоъгълници са ограничени от географски ширини и дължини, съответстващи на цели числа на градусите или на цели числа на градусите плюс 30′ за ширините и на цели числа на градусите за дължините. Използването на комбинация на числа и буква показва статистическия квадрант, в който е извършена по-голямата част от улова (напр. областта между 56° и 56°30' северна ширина и между 6° и 7° източна дължина = ICES код 41/F6).

(M)

Въпреки това могат да бъдат правени незадължителни вписвания за всички статистически квадранти, в които корабът е ловил риба през деня.

(O)

„Зона за риболов на трета държава“: обозначава(т) се риболовната(ите) зона(и) на трети държави или водите извън суверенитета или юрисдикцията на която и да е държава, като се използват 3-буквените кодове на държавите по ISO-3166,

напр. NOR= Норвегия

FRO= Фарьорски острови

CAN= Канада

ISL= Исландия

INT= открито море

(M)

(15)

Уловени и задържани на борда количества

(M)

Когато количествата от всеки вид, държан на борда, еквивалент живо тегло, те се записват в риболовния дневник. В тези количества са включени количествата, отделени за консумация от екипажа на кораба. Използват се 3-буквените кодове на видовете риба на ФАО.

Уловът на всеки вид се записва в килограми еквивалент живо тегло.

(О) Когато тези количества се съхраняват в кошници, кутии, кошове, кашони, чували, торби, блокове или други контейнери, нетното тегло на използваната единица се посочва в килограми живо тегло, като се записва точният брой на тези единици. В противен случай уловът, държан на борда в такива единици, може да бъде записан в килограми живо тегло.

(16)

Предварителни оценки за бракуване

(M)

Вписват се изхвърлените количества от всеки вид над 50 kg еквивалент живо тегло. Също така се записват изхвърлените количества от видовете, уловени за жива стръв, които са посочени в раздел 15 от риболовния дневник.

2.   Инструкции по отношение на декларацията за разтоварване/трансбордиране

2.1.   Образците, посочени в приложения VI и IX (за разтоварвания и трансбордирания в NAFO 1 и ICES Vа)

2.2.   Изисквана информация

В случаите когато разтоварените или трансбордираните продукти от риболов са били претеглени на трансбордиращия или на приемащия риболовен кораб чрез системи, одобрени от компетентните органи на държавите-членки, то тогава действителното тегло на разтоварените или трансбордираните количества в килограми се указва в декларацията за разтоварване или трансбордиране по видове, като се посочва:

а)

представяне на рибата (референтен номер в риболовния дневник (17));

б)

мерна единица за разтоварените количества (референтен номер в риболовния дневник (18); посочва се теглото на единицата в килограми тегло на продукта. Тази единица може да бъде различна от въведената в риболовния дневник;

в)

общото тегло по разтоварени или трансбордирани видове (референтен номер в риболовния дневник (19)); посочва се теглото на реално разтоварените или трансбордирани количества за всеки вид;

г)

теглото следва да отговаря на продуктовото теглото на рибата при разтоварване, т.е. след всяка преработка на борда. Впоследствие компетентните органи в държавите-членки прилагат коефициенти на преобразуване за изчисление на еквивалента живо тегло;

д)

подпис на капитана (20);

е)

когато е приложимо — подпис, име и адрес на агента (21);

ж)

участък на ICES/ подзона на NAFO/CECAF/GFCM/Черно море / зона на Френска Гвиана (зона 31 на ФАО) или зона за управление и зона за риболов на трета държава (референтен номер в риболовния дневник: (22)). Това се прилага по същия начин, както за референтен номер (14) по-горе.

3.   Допълнителни инструкции за капитани на риболовни кораби на Европейския съюз с обща дължина 10 метра или повече, които не са предмет на разпоредбите на член 9 от Регламента за контрол, системата за наблюдение на корабите или електронното попълване и предаване на данни от риболовния дневник в съответствие с член 15 от Регламента за контрол, и от които се изисква да записват риболовното усилие в риболовния дневник

Настоящите инструкции се прилагат за капитани на риболовни кораби на Европейския съюз, от които, съгласно правилата на Европейския съюз, се изисква да записват времето, прекарано в риболов, който е предмет на режими на риболовното усилие:

а)

цялата информация, която се изисква според настоящия раздел, се записва в риболовния дневник между референтни номера 15 и 16;

б)

времето се записва като универсално координирано време (UTC);

в)

видовете се записват, като се използва 3-буквеният код на видовете риба на ФАО.

3.1.   Сведения относно риболовното усилие

а)   преминаване през зона на риболовно усилие

Когато риболовен кораб с разрешение за риболов преминава през зона на риболовно усилие, без да извършва риболовни дейности, трябва да се попълни допълнителен ред в риболовния дневник. На този ред се вписват следните сведения:

датата,

зоната на риболовно усилие,

датите и часовете на всяко навлизане/напускане на зоната,

местоположение на всяко навлизане и напускане, изразено в географска ширина и дължина,

уловът, съхраняван на борда на кораба по видове, към момента на навлизане,

думата „преминаване“;

б)   навлизане в зона на риболовно усилие

Когато риболовен кораб навлезе в зона на риболовно усилие, в която има възможност да извършва риболовни дейности, трябва да се попълни допълнителен ред в риболовния дневник. На този ред се вписват следните сведения:

датата,

думата „навлизане“,

зоната на риболовно усилие,

местоположението, изразено в географска ширина и дължина,

часът на навлизането,

уловът, съхраняван на борда на кораба по видове, към момента на навлизане, и

целевите видове;

в)   напускане на зона на риболовно усилие

Когато риболовен кораб напуска зона на риболовно усилие, в която е извършвал риболовни дейности и когато навлиза в друга зона на риболовно усилие, в която може да извършва риболовни дейности, трябва да се попълни допълнителен ред в риболовния дневник. На този ред се вписват следните сведения:

датата,

думата „навлизане“,

местоположението, изразено в географска ширина и дължина,

новата зона на риболовно усилие,

час на напускане/навлизане,

уловът, съхраняван на борда на кораба по видове, към момента на напускане/навлизане, и

целевите видове;

Когато риболовен кораб напуска зона на риболовно усилие, в която е извършвал риболовни дейности и в която повече няма да извършва риболовни дейности, трябва да се попълни нов ред. На този ред се нанасят следните сведения:

датата,

думата „напускане“,

местоположението, изразено в географска ширина и дължина,

зоната на риболовно усилие,

часът на заминаване,

уловът, съхраняван на борда на кораба по видове, към момента на напускане, и

целевите видове.

Трансзонален риболов, когато корабът извършва трансзонални риболовни дейности (1).

Когато риболовен кораб извършва трансзонални риболовни дейности, трябва да се попълни допълнителен ред. На този ред се нанасят следните сведения:

датата,

думата „трансзонален“,

часът на първото напускане и зоната на риболовно усилие,

местоположението на първото навлизане, изразено в географска ширина и дължина,

часът на последното навлизане и зоната на риболовно усилие,

местоположението на последното напускане, изразено в географска ширина и дължина,

уловът, съхраняван на борда на кораба по видове, към момента на напускане/навлизане, и

целевите видове;

г)   освен това за риболовните кораби, които използват пасивни риболовни уреди

Когато риболовният кораб поставя или повторно поставя пасивен уред, на този ред се записва следната информация:

датата,

зоната на риболовно усилие,

местоположението, изразено в географска ширина и дължина,

думите „поставяне“ или „повторно поставяне“,

часът.

Когато риболовният кораб приключва операции със статични уреди:

датата,

зоната на риболовно усилие,

местоположението, изразено в географска ширина и дължина,

думата „приключване“,

часът.

3.2.   Сведения относно съобщаването на движенията на риболовните кораби

Когато риболовен кораб, извършващ риболовни дейности, е задължен да съобщи на компетентните органи за риболовно усилие в съответствие с член 28 от Регламента за контрол, освен информацията, посочена в точка 3.1 следва да се запишат и следните сведения:

а)

датата и часът на съобщението;

б)

местоположението на риболовния кораб, изразено в географска ширина и дължина;

в)

използваните средства за съобщаване и, при необходимост, използваната радиостанция; и

г)

местоназначението(ята) на съобщението.


(1)  Корабите, които остават в зона на риболовно усилие на разстояние, което не превишава 5 морски мили от която и да е страна на линията, разделяща две зони на риболовно усилие, трябва да запишат своето първо навлизане и последно напускане в срок от 24 часа.


ПРИЛОЖЕНИЕ XI

КОДОВЕ НА РИБОЛОВНИ УРЕДИ И РИБОЛОВНИ ОПЕРАЦИИ

Вид уред

Колона 1

Код

Колона 2

Размер/брой (метри)

(незадължително)

Колона 3

Брой хвърляния всеки ден

(задължително)

Дънен трал

OTB

Модел на трал (да се посочи моделът или периметърът на отвора)

Брой хвърляния на уреда

Дънни тралове за улов на лангусти

TBN

Дънни тралове за улов скариди

TBS

Дънни тралове (неопределени)

TB

Бим трал

TBB

Дължина на бима x брой бимове

Брой хвърляния на уреда

Двойни тралове

OTT

Модел на трал (да се посочи моделът или периметърът на отвора) x брой тралове

Брой хвърляния на уреда

Дънен трал, теглен от два кораба

PTB

Модел на трал (да се посочи моделът или периметърът на отвора)

Пелагичен трал

OTM

Модел на трал

Пелагичен трал, теглен от два кораба

PTM

Модел на трал

ГРИБОВЕ

Датски гриб

SDN

Обща дължина на въжетата на гриба

Брой хвърляния на уреда

Шотландски гриб (теглен)

SSC

Шотландски двоен гриб (теглен)

SPR

Гриб мрежи (неопределени)

SX

Гриб за лодка или кораб

SV

ОБГРАЖДАЩИ МРЕЖИ

Мрежа гъргър

PS

Дължина, височина

Брой хвърляния на уреда

Мрежа гъргър, обслужвана от един кораб

PS1

Дължина, височина

Мрежа гъргър, обслужвана от два кораба

PS2

 

Лампари

LA

 

ДРАГИ

Драги с влекач

DRB

Ширина x брой драги

Брой хвърляния на уреда

ХРИЛНИ МРЕЖИ И ЗАПЛИТАЩИ МРЕЖИ

Хрилни мрежи (неопределени)

GN

Дължина, височина

Брой хвърляния на мрежите през деня

Закотвени хрилни мрежи (комплект)

GNS

Плаващи хрилни мрежи

GND

Заграждащи хрилни мрежи

GNC

Комбинирани хрилни мрежи

GTN

Тройна мрежа

GTR

КАПАННИ УРЕДИ

Винтери

FPO

Брой винтери, ползвани всеки ден

 

Капани (неопределени)

FIX

Неопределени

 

КУКИ И ВЪДИЦИ

Ръчни чепарета

LHP

Общ брой куки/въдици, хвърлени през деня

Механизирани чепарета

LHM

Парагади и кърмаци

LLS

Брой куки и въдици, хвърлени всеки ден

Плаващи парагади

LLD

Парагади (неопределени)

LL

Влачещи се въдичарски уреди

LTL

 

 

Куки и въдици (неопределени)

LX

 

 

МАШИНИ ЗА СЪБИРАНЕ НА УЛОВА

Механични драги

HMD

 

 

 

 

 

 

Други уреди

MIS

 

 

Уреди за любителски риболов

RG

 

 

Неизвестни или непосочени уреди

NK

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ XII

Електронно записване на информация и формат за обмен на информация (вариант 3.0)

(1)

Определенията на наборите от символи, използвани за ERS, трябва да бъдат Western character set (UTF-8).

(2)

Всички 3-символни кодове са елементи на XML (3-символен код), всички 2-символни кодове са атрибути на XML.

(3)

Примерните файлове във формат XML, най-новата референтна дефиниция XSD и табличната версия на горното приложение ще бъдат публикувани на интернет страницата за риболовни дейности на Комисията.

(4)

Всяко тегло в таблицата е изразено в килограми и, ако е необходимо, с точност до 2 десетични знака.

Табличен изглед на операциите

Име на елемент или атрибут

Код

Описание и съдържание

Задължителен (C)/Задължителен ако (CIF) (2)

Незадължителен (O) (3)

1

ЕЛЕМЕНТ OPS

OPS

Елемент на операциите: това е пакетът с всички операции на най-високо равнище, изпратен на оператора на уеб услугата. Елементът OPS трябва да съдържа един от поделементите DAT, RET, DEL, COR, QUE, RSP.

 

2

Държава по местоназначение

AD

Дестинация на съобщението (3-буквен код на държавата по ISO)

C

3

Изпращаща държава

FR

Държава, предаваща информацията (3-буквен код на държавата по ISO)

C

4

Операция №

ON

Еднозначна идентификация (АААГГГГММДД999999), генерирана от изпращача

C

5

Дата на операцията

OD

Дата на предаване на съобщението (ГГГГ-ММ-ДД по UTC)

C

6

Час на операцията

OT

Час на предаване на съобщението (ЧЧ:ММ по UTC)

C

7

Тестови флаг

TS

Свободен текст.

O

8

Действиеза предаване на данни

DAT

(Вж. подробности за поделементите и атрибутите на DAT)

CIF

9

Съобщение за потвърждение

RET

(Вж. подробности за поделементите и атрибутите на RET)

CIF

10

Действие за изтриване

DEL

(Вж. подробности за поделементите и атрибутите на DEL)

CIF

11

Действие за корекция

COR

(Вж. подробности за поделементите и атрибутите на COR)

CIF

12

Действие за запитване

QUE

(Вж. подробности за поделементите и атрибутите на QUE)

CIF

13

Действие за отговор

RSP

(Вж. подробности за поделементите и атрибутите на RSP)

CIF

14

 

 

 

 

15

Действие за предаване на данни

DAT

Действие за предаване на данни от корабния дневник или документа за продажба на друга държава-членка

 

16

Съобщение ERS (система за електронно отчитане)

ERS

Включва всички съответни ERS данни, т.е. цялото съобщение

C

17

Тип на съобщението

TM

Тип на съобщението (текущо (CU) или забавено (DE))

C

18

 

 

 

 

19

Действие за изтриване

DEL

Действие за изтриване, с което се иска от получаващата държава-членка да изтрие данни, изпратени преди това

 

20

Номер на записа

RN

Номер на записа, който следва да бъде изтрит. (АААГГГГММДД999999)

C

21

Причина за отхвърляне

RE

Свободен текст или списък с кодове, предоставящи обяснение за отхвърлянето

O

22

 

 

 

 

23

Действие за корекция

COR

Действие за корекция, с което се иска от друга държава-членка да коригира данни, изпратени преди това.

 

24

Номер на оригиналното съобщение

RN

Номер на записа на съобщението, което се коригира (формат АААГГГГММДД999999)

C

25

Причина за корекцията

RE

Свободен текст или списък с кодове (4)

O

26

Нови коригирани данни

ERS

Включва всички съответни ERS данни, т.е. цялото съобщение

C

27

 

 

 

 

28

Действие за потвърждение

RET

Действие за потвърждение, с което се отговаря на действие DAT, DEL или COR

 

29

Номер на изпратеното съобщение

ON

Номер на действието (АААГГГГММДД999999), което се потвърждава.

C

30

Статус на обратното съобщение

RS

Указва статуса на полученото съобщение/отчет (4)

C

31

Причина за отхвърляне

RE

Свободен текст или списък с кодове, предоставящи обяснение за отхвърлянето

O

32

 

 

 

 

33

Действие за запитване

QUE

Действие за запитване, с което се искат данни от риболовния дневник от друга държава-членка

 

34

Команди за изпълнение

CD

Вземи данни от дневника (пълни 12 месеца, освен ако не е указано друго чрез SD и ED по-долу, като максималният размер е 12 месеца). Винаги се посочват текущите и най-новите налични данни.

C

35

Тип идентификатор на кораба

ID

Трябва да бъде поне един от следните: RC/IR/XR/NA

C

36

Стойност на идентификатора на кораба

IV

Ако е дадена, тя трябва да съответства на формата, посочен в типа идентификатор на кораба.

C

37

Начална дата

SD

Начална дата на поискания период (най-отдавнашната дата в запитването), ако има запитване (ГГГГ-ММ-ДД)

O

38

Крайна дата

ED

Крайна дата на поискания период (най-скорошната дата в запитването), ако има запитване (ГГГГ-ММ-ДД)

O

39

 

 

 

 

40

Действие за отговор

RSP

Действие за отговор с цел да се отговори на действие QUE

 

41

Съобщение ERS (система за електронно отчитане)

ERS

Включва всички важни данни ERS в зависимост от типа идентификатор на кораба, използван при запитването, т.е. цялото съобщение

O

42

Статус на обратното съобщение

RS

Указва статуса на полученото съобщение/отчет (4)

C

43

Действие №

ON

Действие № (АААГГГММДД999999) на запитването, за което се отнася този отговор.

C

44

Причина за отхвърляне

RE

Ако отговорът е отрицателен — причината, поради която не се изпраща отговор с информация. Свободен текст или списък с кодове, предоставящи обяснение за отхвърлянето

O

45

Елементи на отговора

RP

Отговори с различни схематични определения

C

46

 

 

 

 


Табличен изглед на риболовния дневник, документа за продажби и документа за транспорт

Име на елемент или атрибут

Код

Описание и съдържание

Задължителен (C)/Задължителен ако (CIF) (2)

Незадължителен (O) (3)

47

Съобщение ERS (система за електронно отчитане)

ERS

Етикет със съобщение ERS. Съобщението ERS съдържа декларация от LOG, SAL или TRN.

 

48

Номер на съобщението (записа)

RN

Сериен номер на съобщението (формат АААГГГГММДД999999)

C

49

Дата на съобщението (записа)

RD

Дата на предаване на съобщението (ГГГГ-ММ-ДД по UTC)

C

50

Час на съобщението (записа)

RT

Час на предаване на съобщението (ЧЧ:ММ по UTC)

C

51

 

 

 

 

52

Декларация от риболовния дневник

LOG

Декларацията от риболовния дневник съдържа една или повече от следните декларации: DEP, FAR, RLC, TRA, COE, COX, CRO, TRZ, INS, DIS, PNO, EOF, RTP, LAN, PNT.

 

53

Номер в регистъра на флота на Европейския съюз (CFR номер)

IR

Във формат AAAXXXXXXXXX, като A е главна буква на държавата на първата регистрация в ЕС, а X е буква или цифра

C

54

IRCS

RC

Международна радиопозивна

C

55

Външна идентификация на кораба

XR

Страничен (корпусен) регистрационен номер и букви на кораба

CIF FAR, PNO

56

Име на кораба

NA

Име на кораба

CIF FAR, PNO и се прилагат правилата за червен тон (BFT)

57

Име на капитана

MA

Име на капитана (всяка промяна по време на пътуването да бъде изпратена в следващото предаване LOG)

C

58

Адрес на капитана

MD

Адрес на капитана (всяка промяна по време на пътуването да бъде изпратена в следващото предаване LOG)

C

59

Държава на регистрация

FS

Държава на флага, в която корабът е регистриран. 3-буквен код на държавите по ISO

C

60

Номер на кораба в ICCAT

IN

Номер на кораба в регистъра на ICCAT.

CIF се прилагат правилата за BFT

61

Номер на кораба в MMO

IM

Номер в ММО според правилата за BFT.

CIF се прилагат правилата за BFT и при наличност

62

 

 

 

 

63

Декларация за заминаване

DEP

Декларация за заминаване от пристанището. Изисква се при всяко заминаване от пристанище да се изпрати в следващото съобщение

 

64

Дата

DA

Дата на заминаване (ГГГГ-ММ-ДД по UTC)

C

65

Час

TI

Час на заминаване (ЧЧ:ММ по UTC) В режими на риболовно усилие трябва да се посочи точното време. Ако се изисква само часът, е позволено минутите да се зададат на 30.

C

66

Име на пристанището

PO

Код на пристанището (2-буквен код на държавата по ISO + 3-буквения код на пристанището). Списък на кодовете на пристанища (ККППП) (4)

C

67

Очаквана дейност

AA

Списък с кодове (4)

O

68

Риболовни уреди на борда

GEA

(Вж. подробности за поделементите и атрибутите на GEA)

C

69

Поддекларация на улова на борда (списък на поддекларации на видовете SPE)

SPE

(Вж. подробности за поделементите и атрибутите на SPE)

CIF има улов на борда на кораба

70

 

 

 

 

71

Декларация за отчет за риболовната дейност

FAR

Изисква се до полунощ на всеки ден в морето или в отговор на запитване от държавата на флага

 

72

Маркер за последен отчет

LR

Маркер, който указва, че това е последният отчет FAR, който ще бъде изпратен (LR = 1). За всеки ден, който корабът прекарва в морето, трябва да се изпрати FAR.. Не може да се изпраща нов отчет след FAR с LR = 1 преди влизането в пристанище.

CIF е последно съобщение

73

Маркер за инспекция

IS

Маркер, който указва, че този отчет за риболовна дейност е получен непосредствено преди инспекция, проведена на борда на кораба. (IS=1). Прилага се в случаите, когато инспекторът изисква от риболовеца да актуализира риболовния дневник преди инспекция.

CIF е била проведена инспекция

74

Дата

DA

Дата, за която се докладват риболовни дейности, докато корабът е в морето (ГГГГ-ММ-ДД по UTC)

C

75

Час

TI

Начален час на риболовната дейност (ЧЧ:ММ по UTC)

O

76

Партньорски кораб(и), извършващ(и) риболов по двойки

PFP

Посочва се, ако има друг(и) кораб(и), извършващ(и) риболов по двойки. Изисква се с оглед на ефективното наблюдение на риболова по двойки. Възможно е да има повече от един партньорски кораб. Всеки участващ партньор представя декларация FAR, в която се посочват всички останали партньори. Ако риболовът по двойки се извършва без преместване, корабът, на който се събира целият улов, декларира елементите на SPE, а другият кораб попълва само данните за RAS. Ако има преместване, се подават също така декларации RLC. (Вж. подробности за поделементите и атрибутите на PFP).

CIF има партньорски кораби, извършващи риболов по двойки, и не се прилагат правилата за BFT

77

Поддекларация за съответната зона

RAS

Указва се, ако не е извършен улов (за цели на риболовното усилие) (4)

(вж. подробности за поделементите и атрибутите на RAS).

CIF няма SPE за записване (и според режимите на риболовно усилие)

78

Поддекларация на местоположение

POS

Местоположение по обед, ако не е извършен улов

(вж. подробности за поделементите и атрибутите на POS)

CIF се прилагат правилата за BFT

79

Поддекларация на риболовен уред

GEA

(Вж. подробности за поделементите и атрибутите на GEA).

Най-много една GEA за всяка FAR.

CIF са взети

80

Поддекларация за загуба на риболовен уред

GLS

(Вж. подробности за поделементите и атрибутите на GLS)

CIF се изисква от правилата (3)

81

Поддекларация на улова (списък на поддекларации на видовете SPE)

SPE

Улов за тази риболовна дейност на борда на този кораб

(вж. подробности за поделементите и атрибутите на SPE)

В случай на съвместна риболовна операция при прилагане на правилата за BFT, вместо това да се попълни общото количество и да се направи разпределение на SPE по CVT, CVO и JCI.

CIF има улов на риба и не е, ако е извършена съвместна риболовна дейност (JFO) при прилагане на правилата за BFT.

82

Поддекларация на кораба, извършил улова, който прехвърля рибата

CVT

(Вж. подробности за поделементите и атрибутите на CVT). В случай на съвместна риболовна операция при прилагане на правилата за BFT информацията за „кораба, извършил улова, който прехвърля рибата“, трябва да бъде отчитана от всеки кораб, участващ в JFO.

CIF JFO при прилагане на правилата за BFT

83

Поддекларация(и) на другия(те) кораб(и), извършил(и) улова

CVO

(Вж. подробности за поделементите и атрибутите на CVO). В случай на съвместна риболовна операция при прилагане на правилата за BFT информацията за „всеки друг кораб, извършил улова, който участва в JFO“, трябва да бъде отчитана от всеки кораб, участващ в JFO.

CIF JFO при прилагане на правилата за BFT

84

Поддекларация на информация за улов

JCI

(Вж. подробности за поделементите и атрибутите на JCI). В случай на съвместна риболовна операция при прилагане на правилата за BFT информацията за общия улов от JFO трябва да бъде отчитана от всеки кораб, участващ в JFO.

CIF JFO при прилагане на правилата за BFT

85

Номер на JFO по ICCAT

JF

Номер на JFO в ICCAT — незадължителен при прилагане на правилата за BFT.

O

86

 

 

 

 

87

Декларация за преместване

RLC

Използва се, когато улов (целият или част от него) е прехвърлен или преместен от поделен риболовен уред на кораб, или от трюма или риболовния уред на кораба в затворена мрежа, контейнер или клетка (извън кораба), в която живият улов се запазва до разтоварването

 

88

Дата

DA

Дата на преместването на улова, докато корабът е в морето (ГГГГ-ММ-ДД по UTC)

C

89

Час

TI

Час на преместване (ЧЧ:ММ по UTC)

CIF се прилагат правилата за BFT

90

Приемащ кораб

REC

Идентификация на приемащия кораб

(Вж. подробности за поделементите и атрибутите на REC).

Ако прехвърлянето се подчинява на правилата за BFT, да се попълни BTI.