EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0404

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 404/2011 od 8. travnja 2011. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike

OJ L 112, 30.4.2011, p. 1–153 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 001 P. 163 - 315

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/404/oj

04/Sv. 001

HR

Službeni list Europske unije

163


32011R0404


L 112/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

08.04.2011.


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 404/2011

od 8. travnja 2011.

o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredaba (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (1), a posebno njezin članak 6. stavak 5., članak 7. stavak 5., članak 8. stavak 1., članak 9. stavak 5., članak 14. stavak 10., članak 15. stavak 9., članak 16. stavak 2., članak 21. stavak 7., članak 22. stavak 7., članak 23. stavak 5., članak 24. stavak 8. i članak 25. stavak 2., članak 32., članak 37. stavak 4., članak 40. stavak 6., članak 55. stavak 5., članak 58. stavak 9., članak 60. stavak 7., članak 61., članak 64. stavak 2., članak 72. stavak 5., članak 73. stavak 9., članak 74. stavak 6., članak 75. stavak 2., članak 76. stavak 4., članak 78. stavak 2., članak 79. stavak 7., članak 92. stavak 5., članak 103. stavak 8., članak 105. stavak 6., članak 106. stavak 4., članak 107. stavak 4., članak 111. stavak 3., članak 116. stavak 6., članak 117. stavak 4. i članak 118. stavak 5.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1224/2009 (dalje u tekstu: Uredba o kontroli) predviđa se donošenje detaljnih pravila i mjera za provedbu nekih njezinih odredbi.

(2)

Kako bi se osigurala usklađena primjena tih detaljnih pravila potrebno je utvrditi određene definicije.

(3)

Člankom 6. stavkom 1. Uredbe o kontroli utvrđuje se da se ribarsko plovilo EU-a smije koristiti za gospodarsko iskorištavanje živih vodenih bogatstava jedino ako ima važeću povlasticu za ribolov. Člankom 7. stavkom 1. Uredbe o kontroli utvrđuje se da je ribarskom plovilu EU-a dopušteno obavljati samo one posebne ribolovne aktivnosti koje su navedene u važećem odobrenju za ribolov. Potrebno je utvrditi zajednička pravila za izdavanje i upravljanje tim povlasticama za ribolov i odobrenjima za ribolov kako bi se osigurala primjena zajedničke norme u pogledu informacija sadržanih u njima.

(4)

Člankom 8. stavkom 1. Uredbe o kontroli utvrđuje se da zapovjednik ribarskog plovila mora poštovati uvjete i ograničenja povezana s označivanjem i identifikacijom ribarskih plovila i njihovih ribolovnih alata. Budući da se ti uvjeti i ograničenja primjenjuju u vodama EU-a, treba ih utvrditi na razini Europske unije.

(5)

Sukladno članku 9. stavku 1. Uredbe o kontroli države članice primjenjuju satelitski sustav za praćenje plovila u svrhu učinkovitog nadzora ribolovnih aktivnosti što ih obavljaju njihova ribarska plovila gdje god se ona nalazila kao i nadzora ribolovnih aktivnosti u svojim vodama. Potrebno je na razini Europske unije utvrditi zajedničke specifikacije za te sustave. Tim bi se specifikacijama posebno trebale utvrditi značajke uređaja za satelitsko praćenje, pojedinosti o slanju podataka o poziciji i pravila koja treba primjenjivati u slučaju tehničkog kvara ili prestanka rada uređaja za satelitsko praćenje.

(6)

Člankom 14. stavkom 1. Uredbe o kontroli utvrđuje se da su zapovjednici ribarskih plovila EU-a čija duljina preko svega iznosi 10 ili više metara dužni voditi očevidnik o ribolovu. Potrebno je odrediti koje se informacije moraju bilježiti u očevidnik o ribolovu i u kojem obliku.

(7)

Člankom 14. stavkom 7. Uredbe o kontroli utvrđuje se da za pretvaranje mase uskladištene ili prerađene ribe u živu masu zapovjednici ribarskih plovila EU-a moraju primjenjivati pretvorbene faktore. Treba, stoga, odrediti te pretvorbene faktore.

(8)

Člankom 15. stavkom 1. Uredbe o kontroli utvrđuje se da zapovjednici ribarskih plovila EU-a čija duljina preko svega iznosi 12 ili više metara moraju bilježiti podatke u očevidnik u elektroničkom obliku. Treba, stoga, utvrditi zahtjeve u pogledu elektroničkog popunjavanja i dostavljanja podataka te odrediti njihov format.

(9)

Člankom 21. stavkom 1. i člankom 23. stavkom 1. Uredbe o kontroli utvrđuje se da zapovjednici ribarskih plovila EU-a čija duljina preko svega iznosi 10 ili više metara moraju ispunjavati i slati prekrcajne i iskrcajne deklaracije. Treba odrediti koje informacije moraju sadržavati te deklaracije te utvrditi pojedinosti vezane uz njihovo dostavljanje.

(10)

Člankom 22. stavkom 1. i člankom 24. stavkom 1. Uredbe o kontroli predviđa se elektroničko popunjavanje i slanje prekrcajnih i iskrcajnih deklaracija. Treba, stoga, utvrditi zahtjeve u pogledu elektroničkog popunjavanja i dostavljanja podataka te odrediti njihov format.

(11)

Člankom 16. stavkom 1. i člankom 25. stavkom 1. Uredbe o kontroli utvrđuje se da svaka država članica na temelju uzorkovanja prati aktivnosti ribarskih plovila na koja se ne primjenjuju zahtjevi u pogledu očevidnika o ribolovu i iskrcajnih deklaracija. Kako bi se osigurala primjena zajedničkih normi treba utvrditi detaljna pravila za ta uzorkovanja na razini Europske unije.

(12)

Člankom 37. Uredbe o kontroli utvrđuje se da Komisija mora poduzeti potrebne korektivne mjere u slučaju da je zabranila ribolov zbog navodnog iscrpljenja ribolovnih mogućnosti koje su na raspolaganju državi članici ili skupini država članica ili Europskoj uniji, a pokaže se da država članica u stvari nije iscrpila svoje ribolovne mogućnosti. Treba donijeti odgovarajuća pravila o preraspodjeli tih ribolovnih mogućnosti, kojima će se uzeti u obzir situacije u kojima EU raspolaže ili ne raspolaže najvećim dopuštenim ulovom (TAC) ili u kojima okolnosti ne dopuštaju takvu preraspodjelu zbog godišnjeg određivanja ribolovnih mogućnosti.

(13)

Člancima 39. do 41. Uredbe o kontroli predviđa se donošenje pravila kako bi se osiguralo da snaga motora ribarskih plovila ne bude premašena. Treba utvrditi tehnička pravila za odgovarajuća certificiranja i provjeravanja koja se moraju obaviti u tom području.

(14)

Člankom 55. Uredbe o kontroli utvrđuje se da države članice osiguravaju da se rekreacijski ribolov obavlja na način koji je u skladu s ciljevima zajedničke ribarstvene politike. Za stokove koji su obuhvaćeni planom obnove države članice trebaju prikupljati podatke o ulovima koji su ostvareni rekreacijskim ribolovom. Ako takav ribolov ima značaj utjecaj na resurse, Vijeće može donijeti odluku o primjeni posebnih mjera upravljanja. Potrebno je utvrditi detaljna pravila za uspostavu planova uzorkovanja kako bi se državama članicama omogućilo da nadziru ulove stokova obuhvaćenih planom obnove koji su ostvareni rekreacijskim ribolovom s njihovih plovila, u vodama koje su pod njihovom suverenošću ili jurisdikcijom.

(15)

Kako bi uspostavljeni sustav kontrole bio sveobuhvatan, on bi se trebao primjenjivati na cijeli lanac proizvodnje i stavljanja na tržište. Člankom 58. Uredbe o kontroli predviđen je cjeloviti sustav sljedivosti kako bi se osiguralo da sve serije proizvoda ribarstva i akvakulture budu sljedive u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije, od izlova ili sakupljanja do maloprodaje. Potrebno je utvrditi zajednička pravila za postupke identifikacije dotičnog proizvoda.

(16)

Člankom 60. Uredbe o kontroli utvrđuje se da svi proizvodi ribarstva moraju biti izvagani pomoću sustava koje su odobrila nadležna tijela, osim ako su donijela plan uzorkovanja koji je odobrila Komisija. U svim je državama članicama potrebno utvrditi zajednička pravila za vaganje svježih i smrznutih proizvoda ribarstva, kao i za vaganje prekrcanih proizvoda ribarstva, te za vaganje proizvoda ribarstva nakon njihova prijevoza s iskrcajnog mjesta.

(17)

Člankom 61. Uredbe o kontroli predviđa se mogućnost vaganja proizvoda ribarstva nakon njihova prijevoza s iskrcajnog mjesta, pod uvjetom da je država članica donijela plan kontrole ili, ako se proizvodi ribarstva prevoze u drugu državu članicu, da dotične države članice provode zajednički program kontrole koji je odobren od strane Komisije i zasniva se na metodologiji koja se temelji na procjeni rizika, a koju je donijela Komisija. Treba utvrditi tu metodologiju.

(18)

Ribolov haringe, skuše i šnjura ima neke specifične značajke. Kako bi se uzele u obzir te specifične značajke, treba utvrditi posebna pravila za vaganje i elemente povezane s vaganjem.

(19)

Člankom 64. Uredbe o kontroli predviđa se donošenje detaljnih pravila o sadržaju prodajnih listova. Prikladno je ta pravila uključiti u ovu Uredbu.

(20)

Člancima 71. i 72. Uredbe o kontroli utvrđuje se da države članice provode nadzor u vodama EU-a i poduzimaju potrebne mjere ako podaci dobiveni uočavanjem ne odgovaraju podacima kojima one raspolažu. Potrebno je utvrditi zajednička pravila u pogledu sadržaja izvješća o nadzoru i načina njihova slanja.

(21)

Člankom 73. Uredbe o kontroli predviđa se mogućnost da Vijeće uspostavi program promatrača zaduženih za nadzor i u općim se crtama utvrđuje profil i zadaci promatrača zaduženih za nadzor na ribarskim plovilima. Trebalo bi, stoga, izraditi detaljna pravila o angažiranju i dužnostima promatrača zaduženih za nadzor.

(22)

Sukladno poglavlju I. glave VII. Uredbe o kontroli, treba utvrditi pravila za obavljanje inspekcijskih pregleda kako bi se ojačao standardizirani pristup aktivnostima kontrole koje provode države članice. Trebalo bi utvrditi pravila ponašanja službenih osoba zaduženih za inspekcijske preglede te obveze država članica u pogledu ponašanja njihovih službenih osoba ovlaštenih za obavljanje takvih inspekcijskih pregleda. Istodobno bi trebalo detaljnije utvrditi dužnosti gospodarskih subjekata tijekom inspekcijskih pregleda. Treba, također, utvrditi i zajednička načela za postupke inspekcijskih pregleda na moru, u luci, tijekom prijevoza i na tržnicama, kao i u vezi s izvješćima o inspekcijskom pregledu i njihovom slanju.

(23)

Člankom 79. Uredbe o kontroli utvrđuje se da inspektori Unije mogu obavljati inspekcijske preglede u vodama EU-a kao i na ribarskim plovilima EU-a izvan voda EU-a. Trebalo bi, stoga, utvrditi pravila o imenovanju inspektora Unije, njihovim zadacima i obvezama, kao i vrstu daljnjih mjera koje se poduzimaju na temelju njihovih izvješća.

(24)

Člankom 92. Uredbe o kontroli predviđa se uvođenje sustava kaznenih bodova za teške prekršaje kako bi se osiguralo poštovanje pravila zajedničke ribarstvene politike i primjena jednakih uvjeta u svim vodama EU-a. Kako bi se to moglo ostvariti, potrebno je na razini Europske unije uvesti zajednička pravila za primjenu tog sustava kaznenih bodova te utvrditi popis bodova koji će se dodjeljivati za svaki teški prekršaj.

(25)

Sukladno članku 5. stavku 6. i članku 103. Uredbe o kontroli financijska pomoć u okviru Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006 od 27. srpnja 2006. o Europskome fondu za ribarstvo (2) i Uredbe Vijeća (EZ) br. 861/2006 od 22. svibnja 2006. o financijskim mjerama Zajednice za provedbu zajedničke ribarstvene politike i u području prava mora (3) dodjeljuje se samo pod uvjetom da države članice ispunjavaju svoje obveze u području očuvanja resursa i kontrola u ribarstvu, pri čemu Komisija ima mogućnost da pod određenim uvjetima privremeno ili trajno ukine tu financijsku pomoć. Potrebno je utvrditi pravila za primjenu tih mjera.

(26)

Člankom 107. Uredbe o kontroli predviđa se smanjenje kvota od strane Komisije u slučaju kad države članice ne postupaju u skladu s pravilima koja se odnose na stokove obuhvaćene višegodišnjim planovima i time ozbiljno ugrožavaju očuvanje tih stokova. Trebalo bi, stoga, izraditi pravila o opsegu smanjenja uzimajući u obzir vrstu nesukladnosti, opseg njezina učinka te stupanj ugroženosti resursa.

(27)

Poglavljem I. glave XII. Uredbe o kontroli utvrđuju se pravila o postupanju s podacima koji se bilježe za potrebe te Uredbe, kao i obveza država članica da uspostave računalnu bazu podataka i sustav potvrđivanja te odredbe o pristupu tim podacima i njihovoj razmjeni. Potrebno je donijeti zajednička pravila o postupcima u skladu s kojima se ti podaci obrađuju i Komisiji osigurava pristup njima te o detaljnim zahtjevima u pogledu razmjene podataka.

(28)

U članku 110. Uredbe o kontroli govori se o daljinskom pristupu Komisije ili tijela koje je ona odredila računalnim datotekama u kojima se nalaze podaci što su ih zabilježili centri za praćenje ribarstva država članica. Kako bi se osigurao taj pristup, potrebno je utvrditi jasna pravila o uvjetima i postupcima koje treba poštovati.

(29)

Člancima 114. do 116. Uredbe o kontroli utvrđuje se da države članice moraju uspostaviti službene internetske stranice. Kako bi se osiguralo da su one jednako dostupne u svim državama članicama, treba na razini EU-a donijeti pravila o tim internetskim stranicama.

(30)

Sukladno članku 117. Uredbe o kontroli uvodi se sustav uzajamne pomoći u svrhu osiguranja upravne suradnje između država članica i Komisije. Takva administrativna suradnja je važna kako bi se osiguralo da u cijelom EU-u vrijede jednaki uvjeti i da se nezakonite aktivnosti na odgovarajući način istraže i sankcioniraju. Trebalo bi, stoga, izraditi pravila za sustavnu razmjenu informacija bilo na temelju prethodnog zahtjeva bilo spontano, kao i za mogućnost da se od druge države članice traži poduzimanje mjera izvršenja i slanje upravne obavijesti.

(31)

Zaštita pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka koju obavljaju države članice uređena je Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti osoba u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (4). Zaštita pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka koju obavlja Komisija uređena je Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom protoku takvih podataka (5), posebno što se tiče zahtjeva u pogledu povjerljivosti i sigurnosti obrade, prijenosa osobnih podataka iz nacionalnih sustava država članica Komisiji, zakonitosti obrade, prava pojedinaca na koje se odnose podaci da budu informirani, da pristupe svojim osobnim podacima i da ih isprave.

(32)

Radi lakše provedbe sustava kontrola u ribarstvu, detaljna bi pravila trebalo objediniti u jednu jedinstvenu Uredbu. Sljedeće uredbe Komisije trebalo bi, stoga, staviti izvan snage:

Uredbu (EEZ) br. 2807/83 (6) o detaljnim pravilima za evidentiranje podataka o ulovu ribe država članica,

Uredbu (EEZ) br. 3561/85 (7) o podacima o inspekcijskom nadzoru ribolovnih aktivnosti koji obavljaju nacionalna nadzorna tijela,

Uredbu (EEZ) br. 493/87 (8) o utvrđivanju detaljnih pravila za uklanjanje štete nastale prestankom određenih vrsta ribolova,

Uredbu (EEZ) br. 1381/87 (9) o utvrđivanju detaljnih pravila za označivanje i dokumentaciju ribarskih plovila,

Uredbu (EEZ) br. 1382/87 (10) o utvrđivanju detaljnih pravila o inspekciji ribarskih plovila,

Uredbu (EZ) br. 2943/95 (11) o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1627/94 o općim odredbama u vezi s posebnim dozvolama za ribolov,

Uredbu (EZ) br. 1449/98 (12) o detaljnim pravilima za primjenu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2847/93 u dijelu koji se odnosi na izvješća o ribolovnom naporu,

Uredbu (EZ) br. 356/2005 (13) o detaljnim pravilima za označivanje i identifikaciju pasivnog ribolovnog alata i povlačnih mreža (koća) s gredom,

Uredbu (EZ) br. 2244/2003 (14) o detaljnim pravilima za satelitski sustav praćenja plovila,

Uredbu (EZ) br. 1281/2005 (15) o upravljanju povlasticama za ribolov i osnovnim podacima koje one moraju sadržavati,

Uredbu (EZ) br. 1042/2006 (16) o detaljnim pravilima za provedbu članka 28. stavka 3. i 4. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2371/2002 o očuvanju i održivom iskorištavanju ribolovnih resursa u okviru zajedničke ribarstvene politike,

Uredbu (EZ) br. 1542/2007 (17) o procedurama za iskrcaj i vaganje za haringe, skuše i šnjure,

Uredbu (EZ) br. 1077/2008 (18) o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1966/2006 o elektroničkom bilježenju i slanju podataka o ribolovnim aktivnostima i o sredstvima za daljinsku detekciju te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1566/2007, i

Uredbu (EZ) br. 409/2009 (19) o određivanju pretvorbenih faktora Zajednice i oznaka za prezentiranje koji se upotrebljavaju za preračunavanje mase prerađene ribe u živu masu ribe i o izmjeni Uredbe Komisije (EEZ) br. 2807/83.

(33)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Upravljačkog odbora za ribarstvo i akvakulturu,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

GLAVA I.

OPĆE ODREDBE

PODRUČJE PRIMJENE

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju detaljna pravila za primjenu sustava kontrole Europske unije koji je uspostavljen Uredbom o kontroli.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe, primjenjuju se sljedeće definicije:

(1)

„Ribarsko plovilo EU-a” znači plovilo kako je definirano člankom 3. točkom (d) Uredbe Vijeća (EZ) br. 2371/2002 (20).

(2)

„Vode EU-a” znači vode kako su definirane člankom 3. točkom (a) Uredbe Vijeća (EZ) br. 2371/2002.

(3)

„Ovlaštenik povlastice za ribolov” znači fizička ili pravna osoba kojoj je izdana povlastica za ribolov iz članka 6. Uredbe o kontroli.

(4)

„Inspektori Unije” znači inspektori kako su definirani člankom 4. stavkom 7. Uredbe o kontroli.

(5)

„Naprava za okupljanje ribe” znači svaka oprema koja pluta po površini mora ili je usidrena sa svrhom privlačenja ribe.

(6)

„Pasivni ribolovni alat” znači svaki ribolovni alat za koji nije potrebno da se aktivno giba pri ribolovnim aktivnostima, a uključuje:

(a)

jednostruke mreže stajaćice, zaplećuće mreže, trostruke mreže stajaćice, mrežne klopke;

(b)

lebdeće (plovuće) jednostruke mreže stajaćice i lebdeće (plovuće) trostruke mreže stajaćice, koje mogu biti opremljene napravama za sidrenje, plutanje i navigaciju;

(c)

parangale, povraze, vrše i klopke.

(7)

„Povlačna mreža (koća) s gredom” znači svaka povlačna mreža (koća) čija se usta drže otvorenima pomoću grede ili slične naprave, bez obzira je li pri povlačenju po morskom dnu mreža poduprta ili nije.

(8)

„Sustav za praćenje plovila” (VMS) iz članka 9. stavka 1. Uredbe o kontroli znači satelitski sustav za praćenje ribarskih plovila koji u redovitim vremenskim razmacima šalje tijelima nadležnima za ribarstvo podatke o lokaciji, smjeru i brzini plovila.

(9)

„Uređaj za satelitsko praćenje” iz članka 4. stavka 12. Uredbe o kontroli znači uređaj instaliran na ribarskom plovilu koji automatski javlja poziciju i povezane podatke centru za praćenje ribarstva u skladu sa zakonskim zahtjevima i u svakom trenutku omogućuje otkrivanje i identifikaciju ribarskih plovila.

(10)

„Izlazak u ribolov” znači plovidba ribarskog plovila tijekom koje se obavljaju ribolovne aktivnosti i koja počinje u trenutku isplovljavanja plovila iz luke i završava njegovim povratkom u luku.

(11)

„Ribolovna operacija” znači sve aktivnosti povezane s traženjem ribe, spuštanjem, povlačenjem i izvlačenjem aktivnog ribolovnog alata, postavljanjem, potapanjem, vađenjem i ponovim postavljanjem pasivnog ribolovnog alata te vađenjem eventualnog ulova iz ribolovnog alata i mreža za držanje ribe ili prebacivanjem ulova iz transportnog kaveza u kaveze za tov i uzgoj.

(12)

„Očevidnik o ribolovu u elektroničkom obliku” znači računalna evidencija podataka o ribolovnim operacijama koju vodi zapovjednik ribarskog plovila i koja se šalje tijelima države članice.

(13)

„Prezentiranje proizvoda” znači opis prerađenog stanja proizvoda ribarstva ili njegovog dijela u skladu s oznakama i opisima iz Priloga I.

(14)

„Europska agencija za kontrolu ribarstva” znači agencija kako je definirana člankom 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 768/2005 (21).

(15)

„Uočavanje” znači svako uočavanje ribarskog plovila od strane nadležnog tijela države članice.

(16)

„Poslovno osjetljive informacije” znači informacije čije bi otkrivanje moglo nanijeti štetu poslovnim interesima gospodarskog subjekta.

(17)

„Računalni sustav potvrđivanja” znači sustav kojim se može provjeriti jesu li svi podaci koji su zabilježeni u bazama podataka u državama članicama točni, potpuni i dostavljeni u rokovima.

(18)

„Mrežna usluga” znači programski sustav osmišljen tako da podržava interoperabilne interakcije među strojnom opremom unutar mreže.

GLAVA II.

OPĆI UVJETI PRISTUPA VODAMA I RESURSIMA

POGLAVLJE I.

Povlastice za ribolov

Članak 3.

Izdavanje i upravljanje povlasticama za ribolov

1.   Povlastica za ribolov iz članka 6. Uredbe o kontroli vrijedi samo za jedno ribarsko plovilo EU-a.

2.   Za svoja ribarska plovila države članice izdaju povlastice za ribolov iz članka 6. Uredbe o kontroli, njima upravljaju i oduzimaju ih u skladu s ovom Uredbom.

3.   Povlastice za ribolov iz članka 6. Uredbe o kontroli obvezno sadrže podatke koji su navedeni u Prilogu II.

4.   Povlastice za ribolov izdane u skladu s Uredbom (EZ) br. 1281/2005 smatraju se povlasticama za ribolov izdanim u skladu s ovom Uredbom ako sadrže obvezne podatke propisane stavkom 3. ovog članka.

5.   Povlastica za ribolov vrijedi jedino ako su još uvijek ispunjeni uvjeti na temelju kojih je izdana.

6.   Ako je povlastica za ribolov privremeno ukinuta ili trajno oduzeta, tijela države članice koja je država zastave odmah o tome obavješćuju ovlaštenika povlastice za ribolov.

7.   Ukupni kapacitet koji odgovara povlasticama za ribolov što ih je izdala država članica, izražen u GT ili kW, ni u jednom trenutku ne smije biti veći od najvećeg dopuštenog kapaciteta koji je za dotičnu državu članicu utvrđen u skladu s člancima 12. i 13. Uredbe (EZ) br. 2371/2002, Uredbom Komisije (EZ) br. 1438/2003 (22), Uredbom Vijeća (EZ) br. 639/2004 (23) i Uredbom Komisije (EZ) br. 2104/2004 (24).

POGLAVLJE II.

Odobrenja za ribolov

Članak 4.

Odobrenja za ribolov

1.   Odobrenje za ribolov iz članka 7. Uredbe o kontroli vrijedi samo za jedno ribarsko plovilo EU-a.

2.   Odobrenja za ribolov iz članka 7. Uredbe o kontroli obvezno sadrže podatke koji su navedeni u Prilogu III. Država članica koja je država zastave osigurava da podaci navedeni u odobrenju za ribolov budu točni i u skladu s pravilima zajedničke ribarstvene politike.

3.   Posebne dozvole za ribolov izdane u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1627/94 (25) smatraju se odobrenjima za ribolov izdanima u skladu s ovom Uredbom ako sadrže obvezne podatke propisane stavkom 2. ovog članka.

4.   Odobrenje za ribolov iz stavka 2. i povlastica za ribolov iz članka 3. stavka 2. ove Uredbe mogu biti sadržani u istom dokumentu.

5.   Ne dovodeći u pitanje posebna pravila, ribarska plovila EU-a kraća od 10 metara preko svega koja obavljaju ribolov isključivo u teritorijalnim vodama države članice koja je njihova država zastave oslobađaju se obveze posjedovanja odobrenja za ribolov.

6.   Stavci 2. i 5. članka 3. ove Uredbe primjenjuju se mutatis mutandis.

Članak 5.

Popis odobrenja za ribolov

1.   Ne dovodeći u pitanje posebna pravila, nakon što se internetske stranice iz članka 114. Uredbe o kontroli stave u funkciju, a najkasnije 1. siječnja 2012., države članice objavljuju na zaštićenom dijelu svojih službenih internetskih stranica popis svojih ribarskih plovila koja su dobila odobrenja za ribolov iz članka 7. Uredbe o kontroli, prije nego ta odobrenja počnu vrijediti. U slučaju bilo kakvih izmjena, popis se ažurira prije nego što te izmjene stupe na snagu.

2.   Za razdoblje od 1. siječnja 2011. do 31. prosinca 2011. države članice stavljaju Komisiji na raspolaganje, na njezin zahtjev, popis svojih ribarskih plovila koja su primila odobrenje za ribolov za 2011. One obavješćuju Komisiju o svakoj izmjeni u tom popisu prije nego ona stupi na snagu.

POGLAVLJE III.

Označivanje i identifikacija ribarskih plovila EU-a i njihovih ribolovnih alata

Odjeljak 1.

Označivanje i identifikacija ribarskih plovila

Članak 6.

Označivanje ribarskih plovila

Ribarsko plovilo EU-a označava se kako slijedi:

(a)

slovna oznaka luke ili područja u kojemu je plovilo registrirano i broj(evi) pod kojim(a) je ono registrirano moraju biti napisani ili istaknuti na obje strane pramca, što je moguće više iznad razine vode kako bi bili jasno vidljivi s mora i iz zraka, i to u boji koja je u kontrastu s bojom podloge na kojoj su napisani;

(b)

kod ribarskih plovila EU-a čija duljina preko svega iznosi više od 10 metara, ali manje od 17 metara, visina slova i brojeva mora iznositi najmanje 25 centimetara, a širina crte mora biti najmanje 4 centimetra. Kod ribarskih plovila EU-a čija duljina preko svega iznosi 17 ili više metara visina slova i brojeva mora iznositi najmanje 45 centimetara, a širina crte mora biti najmanje 6 centimetara;

(c)

država članica koja je država zastave može zahtijevati da međunarodni pozivni znak (IRCS) ili vanjska registracijska slova i brojevi budu napisani na krovu kormilarnice kako bi se mogli lako vidjeti iz zraka, i to u boji koja je u kontrastu s bojom podloge na kojoj su napisani;

(d)

kontrastne boje su bijela i crna;

(e)

registracijska slova i brojevi napisani ili istaknuti na trupu ribarskog plovila EU-a ne smiju se moći ukloniti i ne smiju se brisati, mijenjati, prekrivati, skrivati ili biti nečitljivi.

Članak 7.

Dokumenti koji se drže na ribarskom plovilu EU-a

1.   Zapovjednik ribarskog plovila EU-a čija duljina preko svega iznosi 10 ili više metara mora držati na plovilu dokumente koje je izdalo nadležno tijelo države članice u kojoj je plovilo registrirano, a u kojima su navedeni najmanje sljedeći podaci o plovilu:

(a)

ime plovila, ako postoji;

(b)

slovna oznaka luke ili područja u kojem je plovilo registrirano, i broj(evi) pod kojim(a) je registrirano;

(c)

međunarodni pozivni znak, ako ga plovilo ima;

(d)

imena i adrese vlasnika i, prema potrebi, zakupnika;

(e)

duljina preko svega, snaga porivnog motora, brutotonaža i, za ribarska plovila EU-a koja su stavljena u službu 1. siječnja 1987. ili kasnije, datum stavljanja u službu.

2.   Na ribarskim plovilima EU-a čija duljina preko svega iznosi 17 ili više metara i koja imaju skladišta za ribu zapovjednik mora držati na plovilu točne skice s opisom skladišta za ribu, u kojima su navedene sve pristupne točke i skladišni kapacitet izražen u kubičnim metrima.

3.   Zapovjednik ribarskog plovila EU-a koje ima hlađene bazene s morskom vodom mora držati na plovilu najnoviji dokument u kojemu je navedena veličina bazena u kubičnim metrima u intervalima od po 10 centimetara.

4.   Dokumente iz stavaka 2. i 3. ovjerava nadležno tijelo države članice koja je država zastave. Svaku izmjenu obilježja navedenih u dokumentima iz stavaka 1. do 3. mora ovjeriti nadležno tijelo države članice koja je država zastave.

5.   Dokumenti navedeni u ovom članku daju se na uvid za potrebe kontrole i inspekcije na zahtjev službenih osoba.

Odjeljak 2.

Označivanje i identifikacija ribolovnih alata i pomoćnih čamaca

Članak 8.

Označivanje pomoćnih čamaca i naprave za okupljanje ribe

Svi pomoćni čamci koji se nalaze na ribarskom plovilu EU-a i sve naprave za okupljanje ribe označavaju se vanjskim registracijskim slovima i brojevima ribarskog plovila EU-a koje ih koristi.

Članak 9.

Opća pravila za pasivni ribolovni alat i povlačne mreže (koće) s gredom

1.   Odredbe članaka 9. do 12. ove Uredbe primjenjuju se na ribarska plovila EU-a koja obavljaju ribolov u svim vodama EU-a, a odredbe članaka 13. do 17. ove Uredbe primjenjuju se na vode EU-a izvan pojasa od 12 nautičkih milja od polaznih crta obalnih država članica.

2.   U vodama EU-a, kako su definirane stavkom 1., zabranjeno je obavljati ribolovne aktivnosti pomoću pasivnih ribolovnih alata, plutača i povlačnih mreža (koća) koje nisu označene i identificirane u skladu s odredbama članaka 10. do 17. ove Uredbe.

3.   U vodama EU-a, kako su definirane stavkom 1., zabranjeno je držati na plovilu:

(a)

grede povlačnih mreža (koća) s gredom koje nisu označene vanjskim registracijskim slovima i brojevima u skladu s člankom 10. ove Uredbe;

(b)

pasivni ribolovni alat koji nije označen u skladu s člankom 11. stavkom 2. ove Uredbe;

(c)

plutače koje nisu označene u skladu s člankom 13. stavkom 2. ove Uredbe.

Članak 10.

Pravila za povlačne mreže (koće) s gredom

Zapovjednik ili predstavnik zapovjednika ribarskog plovila EU-a osigurava da kod svake sastavljene povlačne mreže (koće) s gredom koja se nalazi na plovilu ili se koristi za ribolov greda bude jasno označena vanjskim registracijskim slovima i brojevima tog ribarskog plovila.

Članak 11.

Pravila za pasivni ribolovni alat

1.   Zapovjednik ili predstavnik zapovjednika ribarskog plovila EU-a osigurava da svaki pasivni ribolovni alat koji se nalazi na plovilu ili se koristi za ribolov bude jasno označen i identificiran u skladu s odredbama ovog članka.

2.   Vanjskim registracijskim slovima i brojevima koji se nalaze na trupu ribarskog plovila mora biti trajno označen i svaki pasivni ribolovni alat koji se koristi za ribolov i pripada tom plovilu, i to:

(a)

za mreže, na oznaci koja je pričvršćena na prvi gornji red;

(b)

za povraze i parangale, na oznaci pričvršćenoj u točki dodira s privezanom plutačom;

(c)

za vrše i klopke, na oznaci pričvršćenoj za donji konop;

(d)

za pasivni ribolovni alat dulji od 1 nautičke milje, na oznaci pričvršćenoj u skladu s točkama (a), (b) i (c) na jednakim razmacima koji ne prelaze 1 nautičku milju tako da nijedan dio pasivnog ribolovnog alata dulji od 1 nautičke milje ne ostane neoznačen.

Članak 12.

Pravila za oznake

1.   Svaka oznaka mora biti:

(a)

napravljena od izdržljivog materijala;

(b)

sigurno pričvršćena za ribolovni alat;

(c)

široka najmanje 65 milimetara;

(d)

duga najmanje 75 milimetara.

2.   Oznake se ne smiju moći ukloniti i ne smiju se brisati, mijenjati, prekrivati, skrivati ili biti nečitljive.

Članak 13.

Pravila za plutače

1.   Zapovjednik ili predstavnik zapovjednika ribarskog plovila EU-a osigurava da dvije krajnje signalne plutače, kao i srednje signalne plutače, opremljene u skladu s Prilogom IV., budu pričvršćene na svaki pasivni ribolovni alat koji se koristi za ribolov i da se upotrebljavaju u skladu s odredbama ovog odjeljka.

2.   Vanjskim registracijskim slovima i brojevima koji su istaknuti na trupu ribarskog plovila mora biti označena svaka krajnja i srednja signalna plutača koja pripada tom plovilu i koju ono koristi, i to kako slijedi:

(a)

slova i brojevi moraju biti istaknuti što je moguće više iznad razine vode kako bi bili jasno vidljivi;

(b)

moraju biti u boji koja je u kontrastu s površinom na kojoj su napisani.

3.   Slova i brojevi kojima je označena signalna plutača ne smiju se brisati, mijenjati ili biti nečitljivi.

Članak 14.

Pravila za konope

1.   Konopi kojima je plutača privezana za pasivni ribolovni alat moraju biti od materijala koji tone ili opterećeni utezima.

2.   Konopi kojima su krajnje signalne plutače privezane za svaki ribolovni alat moraju biti pričvršćene na krajevima tog alata.

Članak 15.

Pravila za krajnje signalne plutače

1.   Krajnje signalne plutače postavljaju se tako da se u svakom trenutku može odrediti kraj ribolovnog alata.

2.   Motka svake krajnje signalne plutače mora biti visoka najmanje 1 metar iznad razine mora, mjereno od vrha plovka do donjeg ruba donje zastavice.

3.   Svaka krajnja signalna plutača mora biti u boji, no ne smije biti crvena ili zelena.

4.   Svaka krajnja signalna plutača ima:

(a)

jednu ili dvije pravokutne zastavice; ako se na istoj plutači zahtijevaju dvije zastavice, razmak među njima iznosi najmanje 20 centimetara; zastavice koje označavaju krajeve istog alata moraju biti iste boje, koja ne smije biti bijela, te iste veličine;

(b)

jedno ili dva svjetla, koja su žuta i daju jedan bljesak svakih 5 sekundi (F1 Y 5s) te su vidljiva s udaljenosti od najmanje 2 nautičke milje.

5.   Na vrhu svake krajnje signalne plutače može biti znak s jednom ili dvjema prugastim svjetlećim trakama, koje ne smiju biti ni crvene ni zelene, a moraju biti široke najmanje 6 centimetara.

Članak 16.

Pravila za pričvršćivanje krajnjih signalnih plutača

1.   Svaka se krajnja signalna plutača pričvršćuje na pasivni ribolovni alat na sljedeći način:

(a)

plutača u zapadnom sektoru (tj. zoni označenoj na kompasu polukrugom koji se proteže od juga preko zapada do sjevera) opremljena je dvjema zastavicama, dvjema prugastim svjetlećim trakama, dvama svjetlima i oznakom u skladu s člankom 12. ove Uredbe;

(b)

plutača u istočnom sektoru (tj. zoni označenoj na kompasu polukrugom koji se proteže od sjevera preko istoka do juga) opremljena je jednom zastavicom, jednom prugastom svjetlećom trakom, jednim svjetlom i oznakom u skladu s člankom 12. ove Uredbe.

2.   Na oznaci su navedeni podaci iz članka 13. stavka 2. ove Uredbe.

Članak 17.

Srednje signalne plutače

1.   Srednje signalne plutače pričvršćuju se na pasivni ribolovni alat dulji od 5 nautičkih milja, i to kako slijedi:

(a)

srednje signalne plutače postavljaju se na međusobnoj udaljenosti od najviše 5 nautičkih milja tako da nijedan dio pasivnog ribolovnog alata dug 5 nautičkih milja ili više ne ostane neoznačen;

(b)

srednje signalne plutače opremljene su žutim bljeskajućim svjetlom koje daje jedan bljesak svakih 5 sekundi (F1 Y 5s) i vidljivo je s udaljenosti od najmanje 2 nautičke milje. Imaju iste značajke kao i krajnje signalne plutače u istočnom sektoru, osim što im je zastavica bijele boje.

2.   Odstupajući od stavka 1., u Baltičkom se moru srednje signalne plutače pričvršćuju za pasivni ribolovni alat dulji od 1 nautičke milje. Srednje signalne plutače postavljaju se na međusobnoj udaljenosti od najviše 1 nautičke milje tako da nijedan dio ribolovnog alata dug 1 nautičku milju ili više ne ostane neoznačen.

Srednje signalne plutače imaju iste značajke kao i krajnje signalne plutače u istočnom sektoru, osim sljedećih:

(a)

zastavice su bijele boje;

(b)

svaka peta srednja signalna plutača opremljena je radarskim reflektorom koji daje signal zamjetljiv na udaljenosti od najmanje 2 nautičke milje.

POGLAVLJE IV.

Sustav za praćenje plovila

Članak 18.

Obveza ribarskih plovila EU-a da budu opremljena uređajima za satelitsko praćenje

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 25. stavak 3. ove Uredbe, ribarskom plovilu EU-a koje je obuhvaćeno sustavom za praćenje plovila ne dopušta se napuštanje luke ako nema instaliran uređaj za satelitsko praćenje koji je u punoj funkciji.

2.   Dok se ribarsko plovilo EU-a nalazi u luci, dopušteno je isključiti uređaj za satelitsko praćenje jedino pod uvjetom:

(a)

da je prethodna obavijest poslana centru za praćenje ribarstva (CPR) države članice koja je država zastave i CPR-u obalne države članice; i

(b)

da sljedeće izvješće pokazuje da ribarsko plovilo EU-a nije promijenilo poziciju u odnosu na onu koja je navedena u prethodnom izvješću.

Nadležna tijela države članice koja je država zastave mogu dopustiti da se prethodna obavijest iz točke (a) zamijeni automatskom VMS porukom ili signalom koje stvara sam sustav, a koji upozoravaju da je ribarsko plovilo EU-a uplovilo u unaprijed definirano zemljopisno područje luke.

3.   Ovo se poglavlje ne primjenjuje na ribarska plovila EU-a koja se koriste isključivo u akvakulturi.

Članak 19.

Značajke uređaja za satelitsko praćenje

1.   Uređaj za satelitsko praćenje instaliran na ribarskom plovilu EU-a osigurava da se CPR-u države članice koja je država zastave automatski, u redovitim vremenskim razmacima, prenose podaci koji se odnose na:

(a)

identifikaciju ribarskog plovila;

(b)

zadnju geografsku poziciju ribarskog plovila, utvrđenu s pogreškom manjom od 500 metara i intervalom pouzdanosti od 99 %;

(c)

datum i vrijeme (prema usklađenom svjetskom vremenu (UTC)) određivanja zadnje pozicije ribarskog plovila; i

(d)

trenutačnu brzinu i smjer ribarskog plovila.

2.   Države članice osiguravaju da su uređaji za satelitsko praćenje zaštićeni od unosa ili prikaza krivih pozicija i od ručne manipulacije.

Članak 20.

Odgovornosti zapovjednika plovila koje se odnose na uređaje za satelitsko praćenje

1.   Zapovjednik ribarskog plovila EU-a dužan je osigurati stalno funkcioniranje uređaja za satelitsko praćenje i prijenos podataka iz članka 19. stavka 1. ove Uredbe.

2.   Ne dovodeći u pitanje članak 26. stavak 1. ove Uredbe, zapovjednik ribarskog plovila EU-a posebno osigurava:

(a)

da se podaci ni na koji način ne mijenjaju;

(b)

da antenu ili antene povezane s uređajem za satelitsko praćenje ništa ne ometa, da nisu isključene ili na bilo koji drugi način blokirane;

(c)

da se ne prekine električno napajanje uređaja za satelitsko praćenje;

(d)

da se uređaj za satelitsko praćenje ne ukloni s plovila.

3.   Zabranjeno je uništiti, oštetiti, onesposobiti ili na drugi način ometati rad uređaja za satelitsko praćenje, osim ako su nadležna tijela države članice koja je država zastave dopustili njegov popravak ili zamjenu.

Članak 21.

Mjere kontrole koje donose države članice koje su države zastave

Svaka država članica koja je država zastave osigurava stalan i sustavan nadzor i kontrolu točnosti podataka iz članka 19. ove Uredbe te odmah reagira kad god se utvrdi da su podaci netočni ili nepotpuni.

Članak 22.

Učestalost slanja podataka

1.   Svaka država članica osigurava da najmanje svaka 2 sata njezin CPR primi preko VMS-a podatke iz članka 19. ove Uredbe koji se odnose na njezina ribarska plovila. CPR može zahtijevati slanje podataka u kraćim vremenskim razmacima.

2.   CPR mora imati sposobnost utvrditi stvarnu poziciju svakog od svojih ribarskih plovila.

Članak 23.

Praćenje ulaska u određena područja i izlaska iz njih

Svaka država članica osigurava da preko podataka VMS-a njezin CPR prati datum i vrijeme ulaska njezinih ribarskih plovila u sljedeća područja kao i izlaska iz njih:

(a)

morska područja na kojima se primjenjuju posebna pravila o pristupu vodama i resursima;

(b)

područja ograničenog ribolova iz članka 50. Uredbe o kontroli;

(c)

područja koja reguliraju regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu čije su članice Europska unija ili neke države članice;

(d)

vode pod suverenošću i jurisdikcijom treće zemlje.

Članak 24.

Prijenos podataka obalnoj državi članici

1.   VMS koji uspostavlja svaka država članica osigurava da se podaci koji se odnose na ribarska plovila tih država članica, a koja se u skladu s člankom 19. ove Uredbe moraju dostavljati dok su ona u vodama obalne države članice, automatski prenose CPR-u te obalne države članice. Taj se prijenos podataka odvija istodobno kad i prijenos podataka CPR-u države članice koja je država zastave i u skladu s obrascem iz Priloga V.

2.   Obalne države članice koje zajednički nadziru određeno područje mogu odrediti zajedničko odredište za prijenos podataka koji se moraju dostavljati u skladu s člankom 19. ove Uredbe. One o tome obavješćuju Komisiju i ostale države članice.

3.   Svaka država članica dostavlja ostalim državama članicama i Komisiji sveobuhvatan popis koordinata zemljopisnih širina i dužina kojima je omeđen njezin isključivi gospodarski pojas ili isključivi ribolovni pojas, i to u obliku, po mogućnosti elektroničkom, koji je u skladu sa Svjetskim geodetskim sustavom iz 1984. (WGS 84). Ostale države članice i Komisiju obavješćuje također o svakoj promjeni tih koordinata. Umjesto toga, države članice mogu objaviti taj popis na internetskoj stranici iz članka 115. Uredbe o kontroli.

4.   Države članice osiguravaju učinkovitu koordinaciju između svojih nadležnih tijela što se tiče prijenosa podataka VMS u skladu s člankom 9. stavkom 3. Uredbe o kontroli, između ostalog i tako što uspostavljaju jasne i dokumentirane postupke u tu svrhu.

Članak 25.

Tehnički kvar ili prestanak rada uređaja za satelitsko praćenje

1.   U slučaju tehničkog kvara ili prestanka rada uređaja za satelitsko praćenje instaliranog na ribarskom plovilu EU-a, zapovjednik ili njegov predstavnik mora, od trenutka kad je događaj otkriven ili od trenutka kad je on o tome obaviješten u skladu sa stavkom 4. ili člankom 26. stavkom 1. ove Uredbe, odgovarajućim telekomunikacijskim sredstvom svaka 4 sata slati CPR-u države članice koja je država zastave koordinate zadnje pozicije ribarskog plovila. Države članice odlučuju koja se telekomunikacijska sredstva trebaju koristiti i navode ih na internetskoj stranici iz članka 115. Uredbe o kontroli.

2.   CPR države članice koja je država zastave unosi geografske pozicije iz stavka 1. u bazu podataka VMS odmah po njihovu primitku. Ručno uneseni podaci VMS moraju se u bazi podataka jasno razlikovati od automatskih poruka. Prema potrebi, ti se ručno uneseni podaci VMS bez odgađanja prenose obalnim državama članicama.

3.   Nakon tehničkog kvara ili prestanka rada uređaja za satelitsko praćenje ribarsko plovilo EU-a smije napustiti luku tek kada se nadležna tijela države zastave uvjere da uređaj za satelitsko praćenje koji je na njemu instaliran ponovo ispravno radi. Odstupajući od toga, CPR države članice koja je država zastave može dopustiti svojim ribarskim plovilima odlazak iz luke s neispravnim uređajem za satelitsko praćenje ako odlaze radi njegova popravka ili zamjene.

4.   Ako se čini da uređaj za satelitsko praćenje koji je instaliran na ribarskom plovilu EU-a ne radi ili da je pokvaren, nadležna tijela države članice koja je država zastave ili, prema potrebi, nadležna tijela obalne države članice nastoje tome obavijestiti zapovjednika plovila ili osobu koja je odgovorna za plovilo ili njihove predstavnike.

5.   Uklanjanje uređaja za satelitsko praćenje radi popravka ili zamjene moraju odobriti nadležna tijela države članice koja je država zastave.

Članak 26.

Neprimitak podataka

1.   Ako u razdoblju od 12 uzastopnih sati CPR države članice koja je država zastave ne primi podatke koji se trebaju poslati u skladu s člankom 22. ili člankom 25. stavkom 1. ove Uredbe, on o tome što je moguće prije obavješćuje zapovjednika ili korisnika ribarskog plovila EU-a ili njihovog predstavnika. Ako se u slučaju nekog ribarskog plovila EU-a ovakva situacija dogodi više od tri puta u jednoj kalendarskoj godini, država članica koja je država zastave osigurava da uređaj za satelitsko praćenje tog ribarskog plovila bude temeljito pregledan. Država članica koja je država zastave istražuje slučaj kako bi utvrdila je li došlo do nedopuštenog rukovanja uređajem. Odstupajući od članka 20. stavka 2. točke (d) ove Uredbe, ta istraga može zahtijevati uklanjanje dotične opreme radi ispitivanja.

2.   Ako u razdoblju od 12 sati CPR države članice koja je država zastave ne primi podatke koji se trebaju poslati u skladu s člankom 22. ili člankom 25. stavkom 1. ove Uredbe, a zadnja javljena pozicija je bila u vodama druge države članice, on o tome obavješćuje CPR te obalne države članice što je moguće prije.

3.   Ako nadležna tijela obalne države članice u svojim vodama uoče ribarsko plovilo EU-a, a nisu primila podatke u skladu s člankom 24. stavkom 1. ili člankom 25. stavkom 2. ove Uredbe, ona o tome obavješćuju zapovjednika ribarskog plovila i CPR države članice koja je država zastave.

Članak 27.

Praćenje i evidentiranje ribolovnih aktivnosti

1.   Države članice koriste podatke primljene u skladu s člankom 22., člankom 24. stavkom 1. i člankom 25. ove Uredbe za učinkovito praćenja aktivnosti ribarskih plovila.

2.   Države članice koje su države zastave:

(a)

osiguravaju da podaci primljeni u skladu s ovim poglavljem budu evidentirani u računalno čitljivom obliku i sigurno pohranjeni u računalnim bazama podataka najmanje tri godine;

(b)

poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale da se ti podaci koriste jedino u službene svrhe; i

(c)

poduzimaju sve potrebne tehničke mjere za zaštitu tih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, slučajnoga gubitka, oštećenja, širenja ili neovlaštenog pregledavanja.

Članak 28.

Pristup podacima od strane Komisije

U skladu s člankom 111. stavkom 1. točkom (a) Uredbe o kontroli Komisija može zahtijevati od država članica da osiguraju da se za određenu skupinu plovila i tijekom određenog vremena Komisiji ili tijelu koje je ona odredila automatski prenose podaci koji se trebaju dostavljati u skladu s člankom 19. ove Uredbe. Taj se prijenos podataka odvija istodobno kad i prijenos podataka CPR-u države članice koja je država zastave i u skladu s obrascem iz Priloga V.

GLAVA III.

NADZOR RIBOLOVA

POGLAVLJE I.

Očevidnik o ribolovu, prekrcajna deklaracija i iskrcajna deklaracija u papirnatom obliku

Odjeljak 1.

Popunjavanje i dostavljanje očevidnika o ribolovu, iskrcajne deklaracije i prekrcajne deklaracije u papirnatom obliku

Članak 29.

Ribarska plovila EU-a koja su obvezna popunjavati i dostavljati očevidnik o ribolovu, iskrcajnu deklaracije i prekrcajnu deklaraciju u papirnatom obliku

1.   Ne dovodeći u pitanje posebne odredbe propisane višegodišnjim planovima, zapovjednik ribarskog plovila EU-a čija duljina preko svega iznosi 10 ili više metara, koji nije obvezan popunjavati i dostavljati očevidnik o ribolovu, prekrcajne deklaracije i iskrcajne deklaracije u elektroničkom obliku, popunjava i dostavlja podatke iz očevidnika o ribolovu te prekrcajne i iskrcajne deklaracije iz članaka 14., 21. i 23. Uredbe o kontroli u papirnatom obliku. Te prekrcajne i iskrcajne deklaracije može popuniti i dostaviti predstavnik zapovjednika plovila u njegovo ime.

2.   Obveza popunjavanja i dostavljanja podataka iz očevidnika o ribolovu te prekrcajnih i iskrcajnih deklaracija u papirnatom obliku primjenjuje se i na ribarska plovila EU-a kraća od 10 metara preko svega ako država članica koja je njihova država zastave zahtijeva od njih vođenje očevidnika o ribolovu i dostavljanje prekrcajnih deklaracija i/ili iskrcajnih deklaracija u skladu s člankom 16. stavkom 3. i člankom 25. stavkom 3. Uredbe o kontroli.

Članak 30.

Obrasci očevidnika o ribolovu, prekrcajnih deklaracija i iskrcajnih deklaracija u papirnatom obliku

1.   Za sva ribolovna područja, osim NAFO-ovog potpodručja 1 i ICES-ovih odjeljaka V.(a) i XIV., očevidnik o ribolovu, prekrcajnu deklaraciju i iskrcajnu deklaraciju u papirnatom obliku popunjavaju i dostavljaju zapovjednici ribarskih plovila EU-a u skladu s obrascem iz Priloga VI. Međutim, za ribolovne operacije koje se obavljaju isključivo na Sredozemlju zapovjednici ribarskih plovila EU-a koji nisu obvezni dostavljati očevidnik o ribolovu, prekrcajnu deklaraciju i iskrcajnu deklaraciju elektroničkim putem, a koji obavljaju dnevne izlaske u ribolov u jednoj jedinoj ribolovnoj zoni, mogu koristiti obrazac iz Priloga VII.

2.   Što se tiče NAFO-ovog potpodručja 1 i ICES-ovih odjeljaka V.(a) i XIV., za očevidnik o ribolovu u papirnatom obliku koristi se obrazac iz Priloga VIII., a za prekrcajne i iskrcajne deklaracije u papirnatom obliku obrazac iz Priloga IX.

3.   Očevidnik o ribolovu, prekrcajna deklaracija i iskrcajna deklaracija u papirnatom obliku kako je prikazan u prilozima VI. i VII. vode se u skladu sa stavkom 1. i člankom 31. ove Uredbe i u slučaju kada ta ribarska plovila EU-a obavljaju ribolovne aktivnosti u vodama treće zemlje, u vodama koje regulira regionalna organizacija za upravljanje u ribarstvu ili u vodama izvan voda EU-a koje ne regulira regionalna organizacija za upravljanje u ribarstvu, osim ako treća zemlja ili pravila dotične regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu izričito ne zahtijevaju popunjavanje i dostavljanje drukčije vrste očevidnika o ribolovu, prekrcajne deklaracije ili iskrcajne deklaracije. Ako treća zemlja ne propiše određenu vrstu očevidnika o ribolovu, ali zahtijeva podatke drukčije od onih koje zahtijeva Europska unija, ti se podaci moraju bilježiti.

4.   Države članice mogu nastaviti koristiti papirnate obrasce očevidnika o ribolovu u skladu s Uredbom (EEZ) br. 2807/83 za ribarska plovila EU-a koja ne podliježu obvezi elektroničkog popunjavanja i dostavljanja podataka iz očevidnika o ribolovu u skladu s člankom 15. Uredbe o kontroli dok se ne iskoriste zalihe papirnatih obrazaca očevidnika o ribolovu.

Članak 31.

Upute za popunjavanje i dostavljanje očevidnika o ribolovu, prekrcajnih deklaracija i iskrcajnih deklaracija u papirnatom obliku

1.   Očevidnik o ribolovu, prekrcajna deklaracija i iskrcajna deklaracija u papirnatom obliku popunjavaju se i dostavljaju u skladu s uputama iz Priloga X.

2.   Ako se u uputama iz Priloga X. navodi da primjena nekog pravila nije obvezna, država članica koja je država zastave može je propisati obveznom.

3.   Svi podaci uneseni u očevidnik o ribolovu, prekrcajnu deklaraciju ili iskrcajnu deklaraciju moraju biti čitljivi i neizbrisivi. Nijedan se podatak ne smije brisati ili mijenjati. U slučaju pogreške, netočni se podatak precrtava jednom crtom te zapovjednik plovila upisuje i parafira novi, točni podatak. Zapovjednik plovila parafira svaki redak.

4.   Zapovjednik ribarskog plovila EU-a ili, u slučaju prekrcajnih i iskrcajnih deklaracija, njegov predstavnik svojim parafom ili potpisom potvrđuje točnost podataka unesenih u očevidnik o ribolovu, prekrcajnu deklaraciju i iskrcajnu deklaraciju.

Članak 32.

Rokovi za dostavljanje očevidnika o ribolovu, prekrcajne deklaracije i iskrcajne deklaracije u papirnatom obliku

1.   Ako ribarsko plovilo EU-a obavi iskrcaj u luci ili prekrcaj u luci ili na mjestu blizu obale države članice koja je njegova država zastave, njegov zapovjednik dostavlja nadležnim tijelima dotične države članice izvornik odnosno izvornike očevidnika o ribolovu, prekrcajne deklaracije i iskrcajne deklaracije što je moguće prije, a najkasnije 48 sati nakon obavljenog prekrcaja ili iskrcaja. Izvornik odnosno izvornike prekrcajne i iskrcajne deklaracije može dostaviti i predstavnik zapovjednika plovila u njegovo ime.

2.   Ako se po izlasku u ribolov ne iskrca nikakav ulov, zapovjednik plovila dostavlja izvornik(e) očevidnika o ribolovu i prekrcajne deklaracije što je moguće prije, a najkasnije 48 sati nakon dolaska u luku. Izvornik (izvornici) te prekrcajne deklaracije može dostaviti i predstavnik zapovjednika plovila u njegovo ime.

3.   Ako ribarsko plovilo EU-a obavi prekrcaj u luci ili na mjestu blizu obale ili iskrcaj u luci države članice koja nije država članica pod čijom zastavom plovi, prva kopija (kopije) očevidnika o ribolovu, prekrcajne deklaracije i iskrcajne deklaracije dostavlja nadležnim tijelima države članice u kojoj je obavljen prekrcaj ili iskrcaj, i to što je moguće prije, a najkasnije 48 sati nakon prekrcaja ili iskrcaja. Izvornik (izvornici) očevidnika o ribolovu te prekrcajne i iskrcajne deklaracije šalju se što je moguće prije, a najkasnije 48 sati nakon prekrcaja ili iskrcaja, nadležnim tijelima države članice koja je država zastave.

4.   Ako ribarsko plovilo EU-a obavi prekrcaj u luci ili u vodama treće zemlje ili na otvorenom moru ili obavi iskrcaj u luci treće zemlje, izvornik odnosno izvornike očevidnika o ribolovu, prekrcajne deklaracije i iskrcajne deklaracije šalje što je moguće prije, a najkasnije 48 sati nakon prekrcaja ili iskrcaja, nadležnim tijelima države članice koja je država zastave.

5.   Ako treća zemlja ili pravila regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu zahtijevaju očevidnik o ribolovu, prekrcajnu deklaraciju ili iskrcajnu deklaraciju koji su drugačiji od onih iz Priloga VI., zapovjednik ribarskog plovila EU-a dostavlja kopiju tog dokumenta svojim nadležnim tijelima što je moguće prije, a najkasnije 48 sati nakon prekrcaja ili iskrcaja.

Odjeljak 2.

Posebna pravila za očevidnik o ribolovu u papirnatom obliku

Članak 33.

Popunjavanje očevidnika o ribolovu u papirnatom obliku

1.   U očevidnik o ribolovu u papirnatom obliku unose se svi obvezni podaci, čak i ako nije ostvaren nikakav ulov:

(a)

svakodnevno, najkasnije do 24:00 i prije ulaska u luku;

(b)

pri inspekcijskom pregledu na moru;

(c)

u slučajevima koji su određeni zakonodavstvom Zajednice ili od strane države članice koja je država zastave.

2.   Novi redak u očevidniku o ribolovu u papirnatom obliku popunjava se:

(a)

za svaki dan proveden na moru;

(b)

za ribolov koji se istog dana obavlja u novom ICES-ovom odjeljku ili u drugoj ribolovnoj zoni;

(c)

za unos podataka o ribolovnom naporu.

3.   Nova stranica u očevidniku o ribolovu u papirnatom obliku popunjava se:

(a)

ako se koristi ribolovni alat drugačiji od prethodno korištenog ili mreža kod koje je veličine oka mrežnog tega drugačija od prethodno korištene;

(b)

za svaki ribolov obavljen nakon prekrcaja ili međuiskrcaja;

(c)

ako broj stupaca nije dovoljan;

(d)

pri odlasku iz luke u kojoj nije obavljen iskrcaj.

4.   Ako pri odlasku iz luke ili nakon obavljenog prekrcaja ulov još uvijek ostane na plovilu, količine svake vrste navode se na novoj stranici očevidnika o ribolovu.

5.   Za navođenje korištenog ribolovnog alata u odgovarajućim rubrikama očevidnika o ribolovu u papirnatom obliku koriste se šifre iz Priloga XI.

Odjeljak 3.

Posebna pravila za prekrcajne i iskrcajne deklaracije u papirnatom obliku

Članak 34.

Uručivanje prekrcajne deklaracije u papirnatom obliku

1.   U slučaju prekrcaja s jednog ribarskog plovila EU-a na drugo, zapovjednik ili predstavnik zapovjednika ribarskog plovila s kojega je obavljen prekrcaj uručuje, nakon završetka prekrcaja, kopiju prekrcajne deklaracije svog plovila u papirnatom obliku zapovjedniku ili predstavniku zapovjednika plovila na koje je obavljen prekrcaj. Zapovjednik ili predstavnik zapovjednika plovila na koje je obavljen prekrcaj uručuje, nakon završetka prekrcaja, kopiju prekrcajne deklaracije svog plovila u papirnatom obliku zapovjedniku ili predstavniku zapovjednika plovila s kojega je obavljen prekrcaj.

2.   Na zahtjev službene osobe, preslike iz stavka 1. daju se na uvid u svrhu kontrole i inspekcije.

Članak 35.

Potpisivanje iskrcajne deklaracije

Zapovjednik plovila ili njegov predstavnik treba prije slanja potpisati svaku stranicu iskrcajne deklaracije.

POGLAVLJE II.

Očevidnik o ribolovu, prekrcajna deklaracija i iskrcajna deklaracija u elektroničkom obliku

Odjeljak 1.

Popunjavanje i dostavljanje očevidnika o ribolovu, iskrcajne deklaracije i prekrcajne deklaracije u elektroničkom obliku

Članak 36.

Obveza ribarskih plovila EU-a da imaju instaliran sustav za elektroničko bilježenje i slanje podataka

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 39. stavak 4. ove Uredbe, ribarskom plovilu EU-a koje je obvezno popunjavati i dostavljati očevidnik o ribolovu, prekrcajne deklaracije i iskrcajne deklaracije u elektroničkom obliku u skladu s člancima 15., 21. i 24. Uredbe o kontroli ne dopušta se napuštanje luke ako nema instaliran sustav za elektroničko bilježenje i slanje podataka koji je u punoj funkciji.

2.   Ovo se poglavlje ne primjenjuje na ribarska plovila EU-a koja se koriste isključivo u akvakulturi.

Članak 37.

Format u kojemu ribarsko plovilo EU-a šalje podatke nadležnom tijelu svoje države zastave

Države članice određuju format koji ribarska plovila EU-a koja plove pod njihovim zastavama i njihova nadležna tijela koriste za popunjavanje i slanje podataka iz očevidnika o ribolovu, prekrcajnih deklaracija i iskrcajnih deklaracija iz članaka 15., 21. i 24. Uredbe o kontroli.

Članak 38.

Povratne poruke

1.   Ribarskim plovilima EU-a šalje se povratna poruka za svaki prijenos podataka iz očevidnika o ribolovu te podataka o prekrcaju, prethodnoj obavijesti i iskrcaju. Povratna poruka sadrži potvrdu o primitku.

2.   Zapovjednik ribarskog plovila EU-a čuva povratnu poruku do kraja izlaska u ribolov.

Članak 39.

Odredbe koje se primjenjuju u slučaju u slučaju tehničkog kvara ili prestanka rada sustava za elektroničko bilježenje i slanje podataka

1.   U slučaju tehničkog kvara ili prestanka rada sustava za elektroničko bilježenje i slanje podataka instaliranog na ribarskom plovilu EU-a, zapovjednik plovila ili njegov predstavnik mora, od trenutka kad je događaj otkriven ili od trenutka kad je on o tome obaviješten u skladu s člankom 40. stavkom 1. ove Uredbe, odgovarajućim telekomunikacijskim sredstvom šalje nadležnim tijelima države članice koja je država zastave podatke iz očevidnika o ribolovu, prekrcajne deklaracije i iskrcajne deklaracije, i to svaki dan najkasnije do 24:00 sata, čak i onda kada nije ostvaren nikakav ulov. Države članice odlučuju koja se telekomunikacijska sredstva trebaju koristiti i navode ih na internetskoj stranici iz članka 115. Uredbe o kontroli

2.   U slučaju tehničkog kvara ili prestanka rada sustava za elektroničko bilježenje i slanje podataka, podaci iz očevidnika o ribolovu i prekrcajne deklaracije također se šalju:

(a)

na zahtjev nadležnog tijela države zastave;

(b)

odmah nakon zadnje ribolovne operacije ili nakon završetka prekrcaja;

(c)

prije ulaska u luku;

(d)

pri svakom inspekcijskom pregledu na moru;

(e)

u slučajevima koji su određeni zakonodavstvom Zajednice ili od strane države zastave.

Prethodna obavijest i podaci iz iskrcajne deklaracije također se šalju u slučajevima iz točaka (a) i (e).

3.   Nadležna tijela države članice koja je država zastave unose podatke iz stavka 1. u elektroničku bazu podataka odmah po njihovu primitku.

4.   Nakon tehničkog kvara ili prestanka rada sustava za elektroničko bilježenje i slanje podataka dotično ribarsko plovilo EU-a smije napustiti luku tek kada se nadležna tijela države članice koja je država zastave uvjere da sustav za bilježenje i slanje podataka koji je na njemu instaliran ponovo ispravno radi ili ako mu odlazak iz luke odobre nadležna tijela države članice koja je država zastave. Ako država članica koja je država zastave jednom od svojih ribarskih plovila odobri napuštanje luke u obalnoj državi članici s neispravnim sustavom za elektroničko bilježenje i slanje podataka, ona o tome odmah obavješćuje dotičnu obalnu državu članicu.

5.   Uklanjanje sustava za elektroničko bilježenje i slanje podataka radi popravka ili zamjene moraju odobriti nadležna tijela države članice koja je država zastave.

Članak 40.

Neprimitak podataka

1.   Ako nadležna tijela države članice koja je država zastave ne prime podatke koji se šalju u skladu s člancima 15., 22. i 24. Uredbe o kontroli, ona o tome što je moguće prije obavješćuju zapovjednika ili korisnika ribarskog plovila EU-a ili njihovog predstavnika. Ako se u slučaju nekog ribarskog plovila EU-a takva situacija dogodi više od tri puta u jednoj kalendarskoj godini, država članica koja je država zastave osigurava da sustav za elektroničko bilježenje i slanje podataka koji je instaliran na tom plovilu bude temeljito pregledan. Država članica koja je država zastave istražuje slučaj kako bi utvrdila zbog čega podaci nisu primljeni te poduzima odgovarajuće mjere.

2.   Ako nadležna tijela države članice koja je država zastave ne prime podatke koji se šalju u skladu s člancima 15., 22. i 24. Uredbe o kontroli, a zadnja pozicija plovila javljena putem sustava za praćenje plovila bila je u vodama obalne države članice, ona o tome obavješćuju nadležna tijela te obalne države članice što je moguće prije.

3.   Zapovjednik ili korisnik ribarskog plovila EU-a ili njihov predstavnik šalje nadležnim tijelima države članice koja je država zastave sve podatke koji nisu bili poslani, a za koje je primljena obavijest u skladu sa stavkom 1., odmah nakon primitka te obavijesti.

Članak 41.

Nemogućnost pristupa podacima

1.   Ako nadležna tijela obalne države članice opaze u svojim vodama ribarsko plovilo EU-a druge države članice, a ne mogu pristupiti podacima iz očevidnika o ribolovu ili podacima o prekrcaju u skladu s člankom 44. ove Uredbe, ona zahtijevaju od nadležnih tijela države članice koja je država zastave da im osigura pristup tim podacima.

2.   Ako se pristup iz stavka 1. ne osigura u roku od četiri sata od zahtjeva, obalna država članica obavješćuje o tome državu članicu koja je država zastave. Nakon primitka te obavijesti država članica koja je država zastave odmah šalje podatke obalnoj državi članici bilo kojim dostupnim elektroničkim sredstvom.

3.   Ako obalna država članica ne primi podatke iz stavka 2., zapovjednik ili korisnik ribarskog plovila EU-a ili njihov predstavnik na zahtjev šalje dotične podatke i presliku povratne poruke iz članka 38. ove Uredbe nadležnim tijelima obalne države članice bilo kojim dostupnim sredstvom, po mogućnosti elektroničkim. Države članice odlučuju koja se sredstva trebaju koristiti i navode ih na internetskoj stranici iz članka 115. Uredbe o kontroli.

4.   Ako zapovjednik ili korisnik ribarskog plovila EU-a ili njihov predstavnik ne može dostaviti nadležnim tijelima obalne države članice presliku povratne poruke iz članka 38. ove Uredbe, dotičnom se ribarskom plovilu zabranjuju ribolovne aktivnosti u vodama obalne države članice sve dok zapovjednik ili korisnik ribarskog plovila EU-a ili njihov predstavnik ne dostavi tim tijelima presliku povratne poruke ili informacije iz članka 14. stavka 1. Uredbe o kontroli.

Članak 42.

Podaci o radu sustava za elektroničko bilježenje i slanje podataka

1.   Države članice vode baze podataka o radu svojih sustava za elektroničko bilježenje i slanje podataka. Te baze podataka moraju sadržavati i biti u stanju automatski generirati najmanje sljedeće informacije:

(a)

popis njihovih ribarskih plovila kod čijih je sustava za elektroničko bilježenje i slanje podataka došlo do tehničkog kvara ili prestanka rada;

(b)

broj plovila koja nisu dnevno slala podatke iz elektroničkog očevidnika o ribolovu i prosječan broj primljenih poruka s podacima iz elektroničkog očevidnika o ribolovu po plovilu, po pojedinoj državi članici koja je države zastave;

(c)

broj primljenih poruka s podacima iz prekrcajnih deklaracija, iskrcajnih deklaracija, potvrda o preuzimanju i prodajnih listova, po pojedinoj državi članici koja je države zastave.

2.   Sažeci podataka generiranih u skladu sa stavkom 1. šalju se Komisiji na njezin zahtjev. Ti se podaci mogu također objavljivati na zaštićenoj internetskoj stranici, i to u obliku i vremenskim razmacima koje odredi Komisija nakon savjetovanja s državama članicama.

Članak 43.

Format za razmjenu informacija među državama članicama

1.   Države članice razmjenjuju podatke predviđene ovim odjeljkom koristeći format utvrđen u Prilogu XII. iz kojega se izvodi proširivi jezik za označivanje podataka (XML). Komisija će nakon savjetovanja s državama članicama odrediti standard XML koji se treba koristiti za sve razmjene podataka među državama članicama te između država članica, Komisije i tijela koje je ona odredila.

2.   Izmjene formata iz stavka 1. moraju biti jasno istaknute i označene datumom ažuriranja. Te izmjene stupaju na snagu tek šest mjeseci nakon njihova donošenja.

3.   Ako država članica primi elektroničke podatke od druge države članice, ona osigurava da se nadležnim tijelima te države članice pošalje povratna poruka. Povratna poruka mora sadržavati potvrdu o primitku.

4.   Podatkovni elementi iz Priloga XII. koje su sukladno pravilima EU-a zapovjednici plovila obvezni bilježiti u svoje očevidnike o ribolovu obvezno se navode i pri razmjeni podataka među državama članicama.

Članak 44.

Pristup podacima

1.   Država članica koja je država zastave u stvarnom vremenu osigurava elektroničku razmjenu informacija iz članka 111. stavka 1. Uredbe o kontroli s obalnom državom članicom, i to što se tiče podataka iz očevidnika o ribolovu, prekrcajnih deklaracija, prethodnih obavijesti i iskrcajnih deklaracija svojih ribarskih plovila kada ona obavljaju ribolovne operacije u vodama koje su pod suverenošću ili jurisdikcijom obalne države članice ili ulaze u luku obalne države članice.

2.   Ne dovodeći u pitanje stavak 1., država članica koja je država zastave može, na zahtjev, u stvarnom vremenu osigurati elektroničku razmjenu informacija iz članka 111. stavka 1. Uredbe o kontroli, i to što se tiče podataka iz očevidnika o ribolovu i prekrcajnih deklaracija svojih ribarskih plovila, s državom članicom koja u skladu s člankom 80. Uredbe o kontroli obavlja inspekcijske preglede ribarskih plovila druge države članice u vodama EU-a izvan voda države članice koja je podnijela zahtjev, u međunarodnim vodama ili u vodama trećih zemalja.

3.   Podatke iz stavaka 1. i 2. koji se odnose na prethodnih 12 mjeseci država članica koja je država zastave stavlja na raspolaganje na zahtjev.

4.   Podaci iz stavka 1. obvezno obuhvaćaju razdoblje od zadnjeg odlaska iz luke do završetka iskrcaja. Podaci iz stavka 2. obvezno obuhvaćaju razdoblje od zadnjeg odlaska iz luke do trenutka podnošenja zahtjeva. Podaci iz stavaka 1. i 2. koji se odnose na izlaske u ribolov obavljene u prethodnih 12 mjeseci stavljaju se na raspolaganje na zahtjev.

5.   Zapovjednik ribarskog plovila EU-a mora u svakom trenutku imati siguran pristup podacima iz svog elektroničkog očevidnika o ribolovu, prekrcajne deklaracije i iskrcajne deklaracije koji su pohranjeni u bazi podataka države članice koja je država zastave.

6.   U okviru zajedničkog plana korištenja sredstava ili drugih dogovorenih zajedničkih ribolovnih aktivnosti obalna država članica odobrava patrolnom čamcu druge države članice mrežni pristup svojoj bazi podataka o očevidnicima o ribolovu, prekrcajnim deklaracijama, prethodnim obavijestima i iskrcajnim deklaracija, i to preko CPR-a te države članice.

Članak 45.

Razmjena podataka među državama članicama

1.   Pristup podacima iz članka 44. ove Uredbe ostvaruje se preko sigurne i trajno dostupne internetske veze.

2.   Države članice razmjenjuju odgovarajuće tehničke informacije kako bi jedne drugima osigurale pristup elektroničkim podacima iz očevidnika o ribolovu, prekrcajnih deklaracija i iskrcajnih deklaracija te razmjenu tih podataka.

3.   Države članice:

(a)

osiguravaju da podaci primljeni u skladu s ovim poglavljem budu zabilježeni u računalno čitljivom obliku te sigurno spremljeni i čuvani u računalnim bazama podataka najmanje tri godine;

(b)

poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale da se oni koriste jedino u službene svrhe;

(c)

poduzimaju sve potrebne tehničke mjere kako bi zaštitile te podatke od svakog slučajnog ili nezakonitog uništenja, slučajnoga gubitka, oštećenja, širenja ili neovlaštenog pregledavanja.

Članak 46.

Jedinstveno tijelo

1.   U svakoj je državi članici jedinstveno tijelo iz članka 5. stavka 5. Uredbe o kontroli odgovorno za slanje, primanje, upravljanje i obradu svih podataka obuhvaćenih ovim poglavljem.

2.   Države članice razmjenjuju podatke za kontakt tijela iz stavka 1. i u roku od tri mjeseca nakon stupanja na snagu ove Uredbe o tome obavješćuju Komisiju i tijelo koje je ona odredila.

3.   O svim izmjenama podataka iz stavaka 1. i 2. obavješćuje se Komisija, tijelo koje je ona odredila i ostale države članice prije nego što te izmjene stupe na snagu.

Odjeljak 2.

Posebna pravila za očevidnik o ribolovu u elektroničkom obliku

Članak 47.

Učestalost slanja podataka

1.   Dok je na moru, zapovjednik ribarskog plovila EU-a šalje podatke iz elektroničkog očevidnika o ribolovu nadležnim tijelima države članice koja je država zastave najmanje jedanput dnevno, i to najkasnije do 24:00 sata, čak i onda kada nije ostvaren nikakav ulov. On te podatke šalje:

(a)

na zahtjev nadležnoga tijela države članice koja je država zastave;

(b)

odmah nakon završetka zadnje ribolovne operacije;

(c)

prije ulaska u luku;

(d)

pri inspekcijskom pregledu na moru;

(e)

u slučajevima koji su određeni zakonodavstvom EU-a ili od strane države zastave.

Ako je zadnja ribolovna operacija obavljena najviše sat vremena prije ulaska u luku, informacije predviđene točkama (b) i (c) mogu se poslati u jednoj poruci.

2.   Zapovjednik plovila može dostaviti ispravke podataka iz elektroničkog očevidnika i prekrcajnih deklaracija do zadnjeg slanja podataka iz stavka 1. točke (c). Ispravci moraju biti lako prepoznatljivi. Nadležna tijela države članice koja je država zastave čuvaju sve prvobitne podatke iz elektroničkog očevidnika kao i ispravke tih podataka.

3.   Zapovjednik mora na ribarskom plovilu čuvati kopiju podataka iz stavka 1. tijekom svakog razdoblja odsutnosti iz luke i dok se ne dostavi iskrcajna deklaracija.

4.   Ako je ribarsko plovilo EU-a u luci i ako se na njemu ne nalaze proizvodi ribarstva, a njegov je zapovjednik dostavio iskrcajnu deklaraciju za sve ribolovne operacije obavljene tijekom zadnjeg izlaska u ribolov, slanje podataka u skladu sa stavkom 1. ovog članka može se privremeno suspendirati pod uvjetom da je CPR-u države članice koja je država zastave poslana prethodna obavijest. Slanje podataka ponovo se nastavlja kada ribarsko plovilo EU-a napusti luku. Prethodnu obavijest ne moraju slati ribarska plovila EU-a koja su opremljena sustavom VMS i šalju podatke putem njega.

POGLAVLJE III.

Zajednička pravila za očevidnike o ribolovu, prekrcajne deklaracije i iskrcajne deklaracije u papirnatom ili elektroničkom obliku

Odjeljak 1.

Zajednička pravila za određivanje žive mase

Članak 48.

Definicije

U svrhu ovog poglavlja primjenjuju se sljedeće definicije:

(1)

„Prezentiranje” znači oblik u koji je riba obrađena na ribarskom plovilu prije iskrcaja, kako je opisano u Prilogu I.

(2)

„Zajedničko prezentiranje” znači prezentiranje koje se sastoji o dvaju ili više dijelova iste ribe.

Članak 49.

Pretvorbeni faktori

1.   Za popunjavanje i dostavljanje očevidnika o ribolovu u skladu s člancima 14. i 15. Uredbe o kontroli primjenjuju se pretvorbeni faktori EU-a iz priloga XIII., XIV. i XV. kako bi se masa uskladištene i obrađene ribe pretvorila u živu masu. Oni se primjenjuju za proizvode ribarstva koji se nalaze na plovilu ili za one koje su ribarska plovila EU-a prekrcala ili iskrcala.

2.   Odstupajući od stavka 1., ako su regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu u kojima je Europska unija ugovorna strana ili neugovorna surađujuća strana utvrdile pretvorbene faktore za područje koje reguliraju ili ako je treća zemlja s kojom je Europska unija sklopila sporazum o ribolovu utvrdila pretvorbene faktore za vode koje su pod njezinom suverenošću ili jurisdikcijom, primjenjuju se ti faktori.

3.   Ako za određenu vrstu ili prezentiranje ne postoje pretvorbeni faktori iz stavaka 1. i 2., primjenjuju se pretvorbeni faktori koje je odredila država članica koja je država zastave.

4.   Ne dovodeći u pitanje stavak 2., za izračunavanje žive mase prekrcanog i iskrcanog ulova u svrhu praćenja iskorištenosti kvote nadležna tijela država članica koriste pretvorbene faktore EU-a iz stavka 1.

Članak 50.

Metoda izračuna

1.   Živa masa ribe dobije se tako da se masa prerađene ribe pomnoži s pretvorbenim faktorom iz članka 49. ove Uredbe za svaku vrstu i svako prezentiranje.

2.   Ako je riječ o zajedničkom prezentiranju, koristi se samo jedan pretvorbeni faktor koji odgovara jednom od dijelova zajedničkog prezentiranja.

Odjeljak 2.

Zajednička pravila za popunjavanje i dostavljanje očevidnika o ribolovu

Članak 51.

Opća pravila za očevidnike o ribolovu

1.   Dopušteno odstupanje iz članka 14. stavka 3. Uredbe, koje se odnosi na procjenu količine u kilogramima žive mase svake vrste zadržane na plovilu, izražava se kao postotak vrijednosti navedene u očevidniku o ribolovu.

2.   Za ulove koji se trebaju iskrcati nerazvrstani dopušteno odstupanje može se izračunani na temelju jednog ili više uzoraka koji su reprezentativni za ukupne količine zadržane na plovilu.

3.   U svrhu primjene članka 14. Uredbe o kontroli, vrste ulovljene kako bi se koristile kao živi mamci smatraju se vrstama koje su ulovljene i zadržane na plovilu.

4.   Zapovjednik ribarskog plovila EU-a koje prolazi kroz zonu u kojoj se primjenjuje režim upravljanja ribolovnim naporom i u kojoj mu je dopušteno obavljati ribolov bilježi i dostavlja odgovarajuće podatke iz članka 14. stavka 5. Uredbe o kontroli čak i onda kada ne obavlja ribolovne aktivnosti u toj zoni

Odjeljak 3.

Zajednička pravila za popunjavanje i dostavljanje prekrcajnih/iskrcajnih deklaracija

Članak 52.

Dopušteno odstupanje u prekrcajnim deklaracijama

Dopušteno odstupanje iz članka 21. stavka 3. Uredbe o kontroli, koje se odnosi na procjenu količine u kilogramima žive mase svake prekrcane ili preuzete vrste, izražava se kao postotak vrijednosti navedenih u prekrcajnoj deklaraciji.

Članak 53.

Razlika između prekrcanih ulova

Ako postoji razlika između količine ulova prebačene s plovila s kojeg je obavljen prekrcaj i količine ulova koju je preuzelo plovilo na koje je obavljen prekrcaj, veća se količina smatra prekrcanom količinom. Države članice osiguravaju poduzimanje dodatnih mjera kako bi se utvrdila stvarna masa proizvoda ribarstva koja je bila prekrcana s jednog na drugo plovilo.

Članak 54.

Završetak iskrcaja

Ako se u skladu s člankom 61. Uredbe o kontroli proizvodi ribarstva prevezu s iskrcajnog mjesta prije vaganja, za potrebe članka 23. stavka 3. i članka 24. stavka 1. Uredbe o kontroli smatrat će se da je iskrcaj završen kad proizvodi ribarstva budu izvagani.

Članak 55.

Ribolovne operacije u kojima sudjeluju dva ili više ribarskih plovila EU-a

Ne dovodeći u pitanje posebna pravila, u slučaju ribolovnih operacija u kojima sudjeluju dva ili više ribarskih plovila EU-a:

iz različitih država članica, ili

iz iste države članice, ali koja iskrcavaju ulov u državi članici čiju zastavu ne vijore,

iskrcani se ulov pripisuje ribarskom plovilu EU-a koje je iskrcalo proizvode ribarstva.

POGLAVLJE IV.

Planovi uzorkovanja i prikupljanje podataka o ribarskim plovilima EU-a na koja se ne primjenjuju zahtjevi u vezi s očevidnikom o ribolovu i iskrcajnom deklaracijom

Članak 56.

Izrada plana uzorkovanja

Planove uzorkovanja iz članka 16. stavka 2. i članka 25. stavka 2. Uredbe o kontroli, čija je svrha praćenje plovila na koja se ne primjenjuju zahtjevi u vezi s očevidnikom o ribolovu i iskrcajnom deklaracijom, izrađuju države članice u skladu s ovim odjeljkom kako bi utvrdile iskrcane količine stoka ili skupine stokova koje su ulovila takva ribarska plovila i, prema potrebi, njihov ribolovni napor. Ti se podaci koriste za evidentiranje ulova i, prema potrebi, ribolovnog napora kako je predviđeno člankom 33. Uredbe o kontroli.

Članak 57.

Metodologija uzorkovanja

1.   Planovi uzorkovanja iz članka 56. ove Uredbe izrađuju se u skladu s Prilogom XVI.

2.   Veličina uzorka koji će se pregledati određuje se na temelju rizika, i to kako slijedi:

(a)

„veoma mali” rizik: 3 % uzorka;

(b)

„mali” rizik: 5 % uzorka;

(c)

„srednji” rizik: 10 % uzorka;

(d)

„veliki” rizik: 15 % uzorka;

(e)

„veoma veliki” rizik: 20 % uzorka.

3.   Ulov pojedinog stoka koji određeni sektor flote ostvario u jednom danu procjenjuje se tako da se ukupni broj aktivnih ribarskih plovila EU-a iz dotičnog sektora flote pomnoži s prosječnim dnevnim ulovom dotičnog stoka po ribarskom plovilu EU-a, utvrđenim na temelju ulova koje je ostvario uzorak ribarskih plovila EU-a na kojemu je obavljen inspekcijski pregled.

4.   Smatra se da su države članice ispunile zahtjev u pogledu plana uzorkovanja iz članka 56. ove Uredbe ako za svako od svojih ribarskih plovila na koja se ne primjenjuju zahtjevi u vezi s očevidnikom o ribolovu i iskrcajnom deklaracijom sustavno, najmanje jednom mjesečno, prikupljaju podatke:

(a)

o svim iskrcanim ulovima svih vrsta u kilogramima, čak i onda kada je iskrcana količina jednaka nuli;

(b)

o statističkim trokutima u kojima su ostvareni ti ulovi.

POGLAVLJE V.

Nadzor ribolovnog napora

Članak 58.

Izvješće o ribolovnom naporu

1.   Izvješće o ribolovnom naporu iz članka 28. Uredbe o kontroli šalje se u skladu s Prilogom XVII.

2.   Ako zapovjednik ribarskog plovila EU-a šalje poruku nadležnim tijelima putem radija u skladu s člankom 28. stavkom 1. Uredbe o kontroli, države članice određuju koje se radiostanice trebaju koristiti te ih navode na internetskoj stranici iz članka 115. Uredbe o kontroli.

POGLAVLJE VI.

Korektivne mjere

Članak 59.

Opća načela

Kako bi mogle iskoristiti korektivne mjere iz članka 37. Uredbe o kontroli, države članice moraju obavijestiti Komisiju o opsegu pretrpljene štete što je moguće prije, a u svakom slučaju u roku od mjesec dana od datuma na koji je u Službenom listu objavljena zabrana ribolova u skladu s člankom 36. Uredbe o kontroli.

Članak 60.

Raspodjela raspoloživih ribolovnih mogućnosti

1.   Ako se radnjom poduzetom u skladu s člankom 20. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 2371/2002 šteta ne ispravi u cijelosti ili djelomično, Komisija će, nakon što primi obavijest iz članka 59. ove Uredbe, što je moguće prije poduzeti potrebnu mjeru kako bi se ispravila prouzročena šteta.

2.   Mjerom iz stavka 1. utvrđuje se:

(a)

koje su države članice pretrpjele štetu (oštećene države članice) i opseg štete (eventualno smanjen kroz razmjene kvota);

(b)

prema potrebi, koje su države članice premašile svoje ribolovne mogućnosti (države članice s premašenjem) i opseg premašenja (eventualno smanjen kroz razmjene kvota u skladu s člankom 20. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 2371/2002);

(c)

prema potrebi, za koliko se ribolovne mogućnosti država članica s premašenjem trebaju smanjiti razmjerno premašenim ribolovnim mogućnostima;

(d)

prema potrebi, za koliko se ribolovne mogućnosti oštećenih država članica trebaju uvećati razmjerno pretrpljenoj šteti;

(e)

prema potrebi, datum ili datumi na koje će se izvršiti smanjenja ili uvećanja;

(f)

prema potrebi, sve ostale mjere nužne za ispravak pretrpljene štete.

POGLAVLJE VII.

Snaga motora

Članak 61.

Certificiranje snage porivnog motora

1.   Certifikat kojim se potvrđuje najveća stalna snaga novog porivnog motora, zamjenskog porivnog motora i tehnički izmijenjenog porivnog motora, kako je predviđeno člankom 40. stavcima 1. i 2. Uredbe o kontroli, izdaje se u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2930/86 (26).

2.   Tehnički izmijenjenim porivnim motorom iz stavka 1. smatra se svaki porivni motor kod kojeg je bilo koja od njegovih glavnih komponenti (dijelova), uključujući između ostalog i opremu za ubrizgavanje, ventile, turbopuhalo, klipove, košuljicu cilindra, klipnjače i glave valjka, izmijenjena ili zamijenjena novim dijelovima drugačijih tehničkih specifikacija što ima za posljedicu izmijenjenu snagu motora, ili kod kojeg je izmijenjena podešenost, kao što je podešenost ubrizgavanja, konfiguracija turbopuhala ili rad ventila. Vrsta tehničke izmjene mora se jasno objasniti u certifikatu iz stavka 1.

3.   Prije ugradnje novog porivnog motora ili prije zamjene ili tehničke izmjene postojećeg porivnog motora ovlaštenik povlastice za ribolov o tome obavješćuje nadležna tijela.

4.   Ovaj se članak primjenjuje od 1. siječnja 2012. na ribarska plovila koja su obuhvaćena režimom upravljanja ribolovnim naporom. Za ostala se ribarska plovila primjenjuje od 1. siječnja 2013. On se primjenjuje samo na ribarska plovila na kojima je ugrađen novi porivni motor ili čiji se postojeći porivni motor zamijenjen ili tehnički izmijenjen nakon stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 62.

Provjeravanje i plan uzorkovanja

1.   U svrhu provjere snage motora u skladu s člankom 41. Uredbe o kontroli države članice izrađuju plan uzorkovanja radi identifikacije onih ribarskih plovila ili skupina ribarskih plovila u svojoj floti kod kojih postoji rizik da će prijavljena snaga porivnog motora biti manja od stvarne. Plan uzorkovanja mora se temeljiti na najmanje sljedećim kriterijima visokog rizika:

(a)

ribarska plovila koja obavljaju ribolov obuhvaćen režimom upravljanja ribolovnim naporom, posebno ona ribarska plovila kojima je dodijeljen pojedinačni ribolovni napor u kW-danima;

(b)

ribarska plovila na koja se primjenjuju ograničenja snage plovila koja proizlaze iz nacionalnog prava ili prava Europske unije;

(c)

ribarska plovila kod kojih je omjer snage plovila (kW) i tonaže plovila (GT) za 50 % manji od prosječnog omjera za istu vrstu ribarskog plovila i ribolovnog alata te ciljanu vrstu. U svrhu te analize, države članice mogu podijeliti flotu prema jednom ili više sljedećih kriterija:

i.

segmentacija flote ili jedinice upravljanja utvrđene nacionalnim pravom;

ii.

kategorije duljine;

iii.

kategorije tonaže;

iv.

korišteni ribolovni alat;

v.

ciljane vrste.

2.   Države članice mogu na temelju vlastite procjene uzeti u obzir i dodatne kriterije rizika.

3.   Države članice sastavljaju popis svojih ribarskih plovila koji ispunjavaju jedan ili više kriterija rizika iz stavka 1. i, prema potrebi, kriterije rizika iz stavka 2.

4.   Iz svake skupine ribarskih plovila koji odgovaraju jednom od kriterija rizika iz stavaka 1. i 2. države članice biraju slučajni uzorak ribarskih plovila. Veličina uzorka jednaka je kvadratnom korijenu broja ribarskih plovila u dotičnoj skupini, zaokruženom na najbliži cijeli broj.

5.   Za svako ribarsko plovilo u slučajnom uzorku države članice provjeravaju sve tehničke dokumente iz članka 41. stavka 1. Uredbe o kontroli koje posjeduju. Što se tiče drugih dokumenata koji se spominju u točki (g) članka 41. stavka 1. Uredbe o kontroli, države članice posebnu pozornost posvećuju kataloškim specifikacijama proizvođača motora, ako su dostupne.

6.   Ovaj se članak primjenjuje od 1. siječnja 2012. Kod fizičkih provjera iz članka 41. stavka 2. Uredbe o kontroli prednost se daje koćaricama koje obavljaju ribolov obuhvaćen režimom upravljanja ribolovnim naporom.

Članak 63.

Fizička provjera

1.   Ako se mjerenja porivne snage obavljaju na ribarskom plovilu u okviru fizičke provjere snage porivnog motora kako je predviđena člankom 41. stavkom 2. Uredbe o kontroli, snaga porivnog motora može se izmjeriti na najdostupnijoj točki između propelera i motora.

2.   Ako se snaga porivnog motora mjeri iza reduktora, na vrijednost dobivenu mjerenjem primjenjuje se odgovarajuća korekcija kako bi se izračunala snaga porivnog motora na izlaznoj prirubnici motora sukladno definiciji iz članka 5. stavka 1. Uredbe (EEZ) br. 2930/86. Pri toj se korekciji uzimaju u obzir gubici snage u reduktoru na temelju službenih tehničkih podataka proizvođača reduktora.

POGLAVLJE VIII.

Nadzor rekreacijskog ribolova

Članak 64.

Izrada plana uzorkovanja

1.   Ne dovodeći u pitanje korištenje podataka iz stavka 5., planovima uzorkovanja koje države članice izrađuju u skladu s člankom 55. stavkom 3. Uredbe o kontroli radi nadzora ulova stokova obuhvaćenih planom obnove što su ih ostvarila plovila u okviru rekreacijskog ribolova predviđa se dvogodišnje prikupljanje podataka.

2.   Metode korištene u planovima uzorkovanja moraju biti jasno utvrđene i koliko god je to moguće:

(a)

stabilne u vremenu;

(b)

standardizirane unutar regija;

(c)

u skladu sa standardima kvalitete što su ih utvrdila odgovarajuća međunarodna znanstvena tijela i, prema potrebi, odgovarajuće regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu u kojima je Europska unija ugovorna strana ili promatrač.

3.   Plan uzorkovanja sadrži nacrt uzorkovanja za procjenu ulova stokova obuhvaćenih planom obnove, korištenog alata i zemljopisnih područja na koja se odnosi dotični plan obnove, a u kojima su ostvareni ti ulovi.

4.   Države članice sustavno procjenjuju točnost i preciznost prikupljenih podataka.

5.   U svrhu planova uzorkovanja iz stavka 1. države članice mogu koristiti podatke prikupljene u skladu s višegodišnjim programom Zajednice iz Uredbe Vijeća (EZ) br. 199/2008 (27) u mjeri u kojoj su ti podaci dostupni.

6.   Ova se odredba ne primjenjuje ako je država članica zabranila rekreacijski ribolov stokova obuhvaćenih planom obnove.

Članak 65.

Dostavljanje i ocjenjivanje planova uzorkovanja

1.   Države članice obavješćuju Komisiju o svojim planovima uzorkovanja 12 mjeseci nakon stupanja na snagu plana obnove. Za planove obnove koji su već na snazi u trenutku stupanja na snagu ove Uredbe, obavijest o planovima uzorkovanja dostavlja se u roku od 12 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe. Obavijest o izmjeni plana uzorkovanja dostavlja se prije nego što one stupe na snagu.

2.   Osim ocjenjivanja koje se zahtijeva člankom 55. stavkom 4. Uredbe o kontroli, znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo također ocjenjuje:

(a)

sukladnost prijavljenih planova uzorkovanja s kriterijima i zahtjevima iz članka 64. stavaka 2. i 3. ove Uredbe, i to nakon obavijesti iz stavka 1. i potom svakih pet godina;

(b)

sukladnost izmjena plana uzorkovanja iz stavka 1. s kriterijima i zahtjevima iz članka 64. stavaka 2. i 3. ove Uredbe.

3.   Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo prema potrebi daje preporuke za poboljšanje plana uzorkovanja.

GLAVA IV.

KONTROLA TRŽNIŠTVA

POGLAVLJE I.

Sljedivost

Članak 66.

Definicija

U smislu ovog poglavlja primjenjuje se sljedeća definicija:

„Proizvodi ribarstva i akvakulture” znači svi proizvodi koji su obuhvaćeni poglavljem 03 i tarifnim brojevima 1604 i 1605 kombinirane nomenklature utvrđene Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (28).

Članak 67.

Podaci o serijama

1.   Gospodarski subjekti navode podatke o proizvodima ribarstva i akvakulture iz članka 58. stavka 5. Uredbe o kontroli u trenutku kad se proizvodi ribarstva i akvakulture razvrstavaju u serije, a najkasnije kod prve prodaje.

2.   Osim stavka 1., gospodarski subjekti također ažuriraju odgovarajuće podatke iz članka 58. stavka 5. Uredbe o kontroli koji proizlaze iz združivanja ili razdjeljivanja serija proizvoda ribarstva i akvakulture nakon prve prodaje, i to kad ti podaci postanu dostupni.

3.   Ako se zbog združivanja ili razdjeljivanja serija nakon prve prodaje pomiješaju proizvodi ribarstva i akvakulture s više ribarskih plovila ili iz više objekata akvakulture, gospodarski subjekti moraju biti u stanju identificirati svaku izvornu seriju najmanje pomoću identifikacijskog broja iz članka 58. stavka 5. točke (a) Uredbe o kontroli te omogućiti njihovu sljedivost do faze izlova ili sakupljanja u skladu s člankom 58. stavkom 3. Uredbe o kontroli.

4.   Sustavi i postupci iz članka 58. stavka 4. Uredbe o kontroli omogućuju gospodarskim subjektima da identificiraju neposrednog dobavljača odnosno neposredne dobavljače i, osim ako je riječ o krajnjim potrošačima, neposrednog kupca odnosno neposredne kupce proizvoda ribarstva i akvakulture.

5.   Podaci o proizvodima ribarstva i akvakulture iz članka 58. stavka 5. Uredbe o kontroli navode se na etiketi ili ambalaži serije ili u trgovačkom dokumentu koji prati seriju. Mogu se staviti na seriju pomoću sredstva za identifikaciju kao što je šifra, štapičasti kod, elektronički čip ili slično sredstvo ili sustav označivanja. Podaci o seriji moraju biti na raspolaganju u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije, i to tako da im nadležna tijela država članica u svakom trenutku imaju pristup.

6.   Gospodarski subjekti stavljaju podatke o proizvodima ribarstva i akvakulture iz članka 58. stavka 5. Uredbe o kontroli pomoću sredstva za identifikaciju kao što je šifra, štapičasti kod, elektronički čip ili slični uređaj ili sustav označivanja:

(a)

od 1. siječnja 2013., ako se radi o proizvodima ribarstva obuhvaćenim višegodišnjim planom;

(b)

od 1. siječnja 2015., ako se radi o ostalim proizvodima ribarstva i akvakulture.

7.   Ako se podaci iz članka 58. stavka 5. Uredbe o kontroli nalaze u trgovačkom dokumentu koji prati seriju, na odgovarajuću se seriju mora staviti najmanje identifikacijski broj.

8.   Države članice međusobno surađuju kako bi osigurale da su podaci kojima je označena serija i/ili koji prate seriju dostupni nadležnim tijelima države članice koja nije ona u kojoj je sastavljena dotična serija proizvoda ribarstva ili akvakulture, posebno ako je serija označena podacima pomoću sredstva za identifikaciju kao što je šifra, štapičasti kod, elektronički čip ili slično sredstvo. Gospodarski subjekti koji koriste takva sredstva osiguravaju da su ona razvijena na temelju međunarodno priznatih normi i specifikacija.

9.   Podaci o datumu ulova iz članka 58. stavka 5. točke (d) Uredbe o kontroli mogu uključivati nekoliko kalendarskih dana ili jedno razdoblje koje pokriva više datuma ulova.

10.   Podaci o isporučiteljima iz članka 58. stavka 5. točke (f) Uredbe o kontroli odnose se na neposrednog isporučitelja odnosno neposredne isporučitelje iz stavka 4. ovog članka. Gdje je primjenjivo, ti se podaci mogu navesti u obliku identifikacijske oznake iz odjeljka I. Priloga II. Uredbi (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o posebnim pravilima higijene hrane životinjskog podrijetla (29).

11.   Podaci navedeni u točkama (a) do (f) članka 58. stavka 5. Uredbe o kontroli ne primjenjuju se na:

(a)

uvezene proizvode ribarstva i akvakulture koji su u skladu s člankom 12. stavkom 5. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008 (30) isključeni iz područja primjene potvrde o ulovu;

(b)

proizvode ribarstva i akvakulture ulovljene ili uzgojene u slatkim vodama; i

(c)

ukrasne ribe, rakove i mekušce.

12.   Podaci navedeni u točkama (a) do (h) članka 58. stavka 5. Uredbe o kontroli ne primjenjuju se na proizvode ribarstva i akvakulture obuhvaćene tarifnim brojevima 1604 i 1605 kombinirane nomenklature.

13.   Za potrebe članka 58. Uredbe o kontroli podaci o odgovarajućem zemljopisnom području odnose se na:

(a)

odgovarajuće zemljopisno područje, kako je definirano člankom 4. stavkom 30. Uredbe o kontroli, za ulove stokova ili skupine stokova za koje je zakonodavstvom EU-a utvrđena kvota i/ili najmanja dopuštena lovna veličina; ili

(b)

područje ulova u skladu s člankom 5. Uredbe Komisije (EZ) br. 2065/2001 (31), za ostale stokove ili skupine stokova.

14.   Vrijednost malih količina proizvoda ribarstva i akvakulture iz članka 58. stavka 8. Uredbe o kontroli primjenjuje se na izravnu prodaju od strane ribarskog plovila po kalendarskom danu i po krajnjem potrošaču.

Članak 68.

Informacije za potrošače

1.   Države članice osiguravaju da informacije iz članka 58. stavka 6. Uredbe o kontroli koje se odnose na trgovačku oznaku, znanstveno ime vrste, područje ulova iz članka 5. Uredbe (EZ) br. 2065/2001 i metodu proizvodnje budu navedene na deklaraciji ili odgovarajućoj oznaci proizvoda ribarstva i akvakulture koji se nude u prodaji na malo te uvezenih proizvoda.

2.   Odstupajući od stavka 1., znanstveno ime vrste može se predstaviti potrošačima na razini maloprodaje putem sredstava trgovačkog informiranja, kao što su panoi za oglašavanje ili posteri.

3.   Ako je proizvod ribarstva ili akvakulture bio prethodno zamrznut, riječ „odmrznuto” mora se također navesti na deklaraciji ili odgovarajućoj oznaci iz stavka 1. Ako na razini maloprodaje te riječi nema, znači da proizvodi ribarstva i akvakulture nisu bili prethodno zamrznuti i potom odmrznuti.

4.   Odstupajući od stavka 3., riječ „odmrznuto” ne mora se navesti na:

(a)

proizvodima ribarstva i akvakulture koji su bili prethodno zamrznuti zbog zdravstvenih razloga u skladu s odjeljkom VIII. Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004; i

(b)

proizvodima ribarstva i akvakulture koji su bili odmrznuti prije postupka dimljenja, soljenja, kuhanja, konzerviranja, sušenja ili kombinacije tih postupaka.

5.   Ovaj se članak ne primjenjuje na proizvode ribarstva i akvakulture obuhvaćene tarifnim brojevima 1604 i 1605 kombinirane nomenklature.

6.   Proizvodi ribarstva i akvakulture i ambalaža koji su deklarirani ili označeni prije stupanja na snagu ovog članka, a koji nisu u skladu s točkom (g) što se tiče znanstvenog imena i točkom (h) članka 58. stavka 8. Uredbe o kontroli te stavcima 1., 2. i 3. ovog članka mogu se stavljati na tržište do isteka zaliha.

POGLAVLJE II.

Vaganje proizvoda ribarstva

Odjeljak 1.

Opća pravila za vaganje

Članak 69.

Područje primjene

Ne dovodeći u pitanje članke 78. do 89. ove Uredbe, odredbe ovog poglavlja primjenjuju se na količine koje se s ribarskih plovila EU-a iskrcavaju u državi članici, kao i na prekrcaje u kojima sudjeluju ribarska plovila EU-a i obavljaju se u lukama ili mjestima blizu obale države članice, kao i na vaganje proizvoda ribarstva na ribarskim plovilima EU-a u vodama EU-a.

Članak 70.

Evidencija o vaganju

1.   Registrirani kupci, registrirani aukcijski centri ili druga tijela ili osobe koji su odgovorni za prvo stavljanje na tržište proizvoda ribarstva ili za njihovo skladištenje prije prvog stavljanja na tržište, ili, prema potrebi, zapovjednik ribarskog plovila EU-a, vode evidenciju o vaganju obavljenom u skladu s člancima 60. i 61. Uredbe o kontroli, u kojoj navode sljedeće podatke:

(a)

FAO-vu troslovnu oznaku izvagane vrste;

(b)

rezultat vaganja za svaku količinu svake vrste, izražen kao masa proizvoda u kilogramima;

(c)

vanjski identifikacijski broj i ime ribarskog plovila s kojeg potječe izvagana količina;

(d)

prezentiranje izvaganih proizvoda ribarstva;

(e)

datum vaganja (GGGG-MM-DD).

2.   Registrirani kupci, registrirani aukcijski centri ili druga tijela ili osobe koji su odgovorni za prvo stavljanje na tržište proizvoda ribarstva ili za njihovo skladištenje prije prvog stavljanja na tržište, ili, prema potrebi, zapovjednik ribarskog plovila EU-a, čuvaju evidenciju iz stavka 1. tri godine.

Članak 71.

Vrijeme vaganja

1.   Ako se proizvodi ribarstva prekrcavaju s jednog ribarskog plovila EU-a na drugo, a prvi iskrcaj prekrcanih proizvoda ribarstva obavit će se u luci izvan Europske unije, dotični se proizvodi ribarstva moraju izvagati prije nego što se iz luke ili mjesta prekrcaja prevezu na drugu lokaciju.

2.   Ako su proizvodi ribarstva izvagani na ribarskom plovilu EU-a u skladu s člankom 60. stavkom 3. Uredbe o kontroli te potom ponovo izvagani na kopnu nakon iskrcaja, rezultat dobiven vaganjem na kopnu koristi se za potrebe članka 60. stavka 5. Uredbe o kontroli.

3.   Ne dovodeći u pitanje posebne odredbe koje se odnose na ribarska plovila EU-a koja ne podliježu obvezi elektroničkog popunjavanja i dostavljanja podataka iz očevidnika o ribolovu u skladu s člankom 15. Uredbe o kontroli, država članica može propisati da zapovjednik plovila mora prije vaganja uručiti kopiju lista iz očevidnika o ribolovu nadležnim tijelima države članice u kojoj je obavljen iskrcaj.

Članak 72.

Sustavi za vaganje

1.   Svi sustavi za vaganje moraju biti umjereni i zapečaćeni od strane nadležnih tijela države članice.

2.   Fizička ili pravna osoba koja je odgovorna za sustav za vaganje vodi evidenciju o umjeravanju.

3.   Ako se za vaganje koristi sustav s pokretnom trakom, na vidljivo se mjesto pričvršćuje brojač koji bilježi sveukupnu masu. Bilježi se masa koju pokaže brojač na početku vaganja kao i sveukupna masa. Fizička ili pravna osoba odgovorna za vaganje bilježi u evidenciju o vaganju svako korištenje sustava.

Članak 73.

Vaganje zamrznutih proizvoda ribarstva

1.   Ne dovodeći u pitanje posebne odredbe, a posebno članke 70. i 74. ove Uredbe, pri vaganju iskrcanih količina zamrznutih proizvoda ribarstva masa zamrznutih proizvoda ribarstva iskrcanih u kašetama ili blokovima može se odrediti po vrsti i, prema potrebi, prezentiranju, i to tako da se ukupan broj kašeta ili blokova pomnoži s prosječnom neto masom kašete ili bloka izračunatom prema metodologiji iz Priloga XVIII.

2.   Fizička ili pravna osoba koja važe proizvode ribarstva vodi evidenciju za svaki iskrcaj, u kojoj navodi:

(a)

ime i vanjska registracijska slova i brojeve plovila s kojega su iskrcani proizvodi ribarstva;

(b)

vrstu i, prema potrebi, prezentiranje iskrcane ribe;

(c)

veličinu serije i uzorka paleta za svaku vrstu i, prema potrebi, svako prezentiranje u skladu s odredbama točke 1. Priloga XVIII.;

(d)

masu svake palete u uzorku i prosječnu masu paleta;

(e)

broj kašeta ili blokova na svakoj paleti u uzorku;

(f)

vrijednost tare po kašeti ako se razlikuje od vrijednosti tare određene u točki 4. Priloga XVIII.;

(g)

prosječnu masu prazne palete u skladu s odredbama točke 3. pod (b) Priloga XVIII.;

(h)

prosječnu masu proizvoda ribarstva po kašeti ili bloku, za svaku vrstu i, prema potrebi, prezentiranje.

Članak 74.

Led i voda

1.   Prije vaganja registrirani kupci, registrirani aukcijski centri ili druga tijela ili osobe koji su odgovorni za prvo stavljanje na tržište proizvoda ribarstva osiguravaju da proizvodi ribarstva budu očišćeni od leda koliko je to razumno moguće, a da se ne uzrokuje njihovo kvarenje ili ne smanji njihova kvaliteta.

2.   Ne dovodeći u pitanje posebna pravila koja se primjenjuju na pelagičke vrste iz članaka 78. do 89. ove Uredbe koje se iskrcavaju u rasutom stanju kako bi se prevezle na mjesto prvog stavljanja na tržište, skladištenja ili prerade, odbitak vode i leda od ukupne mase ne smije biti veći od 2 %. U svim slučajevima postotak odbitka vode i leda bilježi se na potvrdi o vaganju zajedno s masom. Kod nepelagičkih vrsta nema odbitka vode ili leda.

Članak 75.

Pristup nadležnih tijela

Nadležna tijela imaju u svakom trenutku puni pristup sustavima za vaganje, evidencijama o vaganju, pisanim deklaracijama i svim prostorima u kojima su proizvodi ribarstva uskladišteni ili u kojima se oni prerađuju.

Članak 76.

Planovi uzorkovanja

1.   Plan uzorkovanja iz članka 60. stavka 1. Uredbe o kontroli i sve njegove naknadne izmjene donose države članice u skladu s metodologijom koja se temelji na procjeni rizika i opisana je u Prilogu XIX.

2.   Plan uzorkovanja iz članka 60. stavka 3. Uredbe o kontroli i sve njegove naknadne izmjene donosi država članica u skladu s metodologijom koja se temelji na procjeni rizika i opisana je u Prilogu XX. Ako se ulovi važu na plovilu, dopušteno odstupanje iz čanka 14. stavka 3. i članka 21. stavka 3. Uredbe o kontroli ne primjenjuje se ako je rezultat koji je dobiven vaganjem nakon iskrcaja veći od odgovarajućeg rezultata dobivenog vaganjem na plovilu.

3.   Ako države članice namjeravaju donijeti plan uzorkovanja iz članka 60. stavaka 1. i 3. Uredbe o kontroli, poželjno je da u roku od šest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe dostave jedinstveni plan uzorkovanja koji obuhvaća sve dotične postupke vaganja za razdoblje od tri godine. Taj se plan uzorkovanja može sastojati od različitih dijelova za različite vrste ribolova.

4.   Svaki novi plan uzorkovanja koji se donosi nakon datuma iz stavka 3. odnosno sve izmjene tih planova dostavljaju se na odobrenje tri mjeseca prije kraja dotične godine.

Članak 77.

Planovi i programi kontrole za vaganje proizvoda ribarstva nakon prijevoza s iskrcajnog mjesta

1.   Plan kontrole iz članka 61. stavka 1. Uredbe o kontroli i sve njegove naknadne izmjene donose države članice u skladu s metodologijom koja se temelji na procjeni rizika i opisana je u Prilogu XXI.

2.   Ako države članice namjeravaju donijeti plan kontrole iz članka 61. stavka 1. Uredbe o kontroli, dostavljaju jedan plan kontrole po državi članici, koji obuhvaća sve prijevoze proizvoda ribarstva koji će se izvagati nakon prijevoza. Taj se plan kontrole dostavlja u roku od šest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe. Jedinstveni plan kontrole može se sastojati od različitih dijelova za različite vrste ribolova.

3.   Zajednički program kontrole iz članka 61. stavka 2. Uredbe o kontroli i sve njegove naknadne izmjene donose države članice u skladu s metodologijom koja se temelji na procjeni rizika i opisana je u Prilogu XXII.

4.   Ako države članice namjeravaju donijeti zajedničke programe kontrole iz članka 61. stavka 2. Uredbe o kontroli, one ih dostavljaju u roku od šest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe.

5.   Svi novi planovi kontrole iz stavka 2. ili zajednički programi kontrole iz stavka 4. koji se donose nakon datuma iz stavaka 2. i 4. ili sve izmjene tih planova ili programa dostavljaju se tri mjeseca prije kraja godine koja prethodi datumu stupanja na snagu tog plana ili programa.

Odjeljak 2.

Posebna pravila za vaganje određenih pelagičkih vrsta

Članak 78.

Područje primjene postupaka vaganja za ulove haringe, skuše i šnjura

Pravila utvrđena ovim poglavljem primjenjuju se na vaganje ulova haringe (Clupea harengus), skuše (Scomber scombrus) i šnjura (Trachurus spp.) koji se iskrcavaju u Europskoj uniji ili ih iskrcavaju ribarska plovila EU-a u trećim zemljama, a ulovljeni su:

(a)

ako je riječ o haringama, u ICES-ovim zonama I., II., III.a, IV., V.b, VI. i VII.;

(b)

ako je riječ o skušama, u ICES-ovim zonama II.a, III.a, IV., V.b, VI., VII., VIII., IX., XII., XIV. i u vodama EU-a na CECAF-ovom području;

(c)

ako je riječ o šnjurima, u ICES-ovim zonama II.a, IV., V.b, VI., VII., VIII., IX., X, XII., XIV. i u vodama EU-a na CECAF-ovom području;

kada količine po iskrcaju prelaze 10 tona.

Članak 79.

Luke za vaganje ulova haringe, skuše i šnjura

1.   Ulovi vrsta iz članka 78. ove Uredbe važu se odmah po iskrcaju. Međutim, ulovi tih vrsta mogu se izvagati nakon prijevoza pod uvjetom:

ako je riječ o odredištu unutar države članice, da je dotična država članica donijela plan kontrole iz članka 61. stavka 1. Uredbe o kontroli u skladu s metodologijom koja se temelji na procjeni rizika i opisana je u Prilogu XXI.,

ako je riječ o odredištu u drugoj državi članici, da su dotične države članice donijele zajednički program kontrole iz članka 61. stavka 2. Uredbe o kontroli u skladu s metodologijom koja se temelji na procjeni rizika i opisana je u Prilogu XXII,

i pod uvjetom da je taj plan kontrole ili zajednički program kontrole odobren od strane Komisije.

2.   Svaka dotična država članica određuje u kojim se njezinim lukama važu vrste iz članka 78. ove Uredbe i osigurava da se svi iskrcaji tih vrsta obavljaju u tim lukama. Te luke imaju:

(a)

utvrđeno vrijeme iskrcaja ili prekrcaja;

(b)

utvrđena mjesta iskrcaja ili prekrcaja;

(c)

utvrđene postupke inspekcije i nadzora.

3.   Dotične države članice dostavljaju Komisiji popis tih luka te postupke inspekcije i nadzora koji se u njima primjenjuju, kao i načine i uvjete evidentiranja i dostavljanja podataka o količinama svake takve vrste kod svakog iskrcaja.

4.   Sve izmjene popisa luka i postupaka inspekcijske i nadzora iz stavka 3. dostavljaju se Komisiji najmanje 15 dana prije njihova stupanja na snagu.

5.   Države članice osiguravaju da svi iskrcaji vrsta iz članka 78. ove Uredbe koje obavljaju njihova plovila izvan Europske unije budu obavljena u lukama što su ih treće zemlje koje su s Europskom unijom zaključile sporazume o tim vrstama izričito odredile za vaganje.

6.   Komisija će svim dotičnim državama članicama dostaviti informacije iz stavaka 3. i 4., kao i popis luka koje su odredile treće zemlje.

7.   Komisija i dotične države članice na svojim službenim internetskim stranicama objavljuju popis luka i njegove izmjene.

Članak 80.

Ulazak u luku države članice

1.   Za potrebe vaganja, zapovjednik ribarskog plovila ili njegov predstavnik mora najmanje 4 sata prije ulaska u iskrcajnu luku obavijestiti nadležna tijela države članice u kojoj će se obaviti iskrcaj o:

(a)

luci u koju namjerava uploviti, imenu plovila i njegovim vanjskim registracijskim slovima i brojevima;

(b)

predviđenom vremenu dolaska u tu luku;

(c)

količinama haringe, skuše i šnjura, izraženim u kilogramima žive mase, koje su zadržane na plovilu;

(d)

odgovarajućem zemljopisnom području ili područjima na kojima je ostvaren ulov, navodeći potpodručje i odjeljak ili pododjeljak u kojemu se sukladno pravu Unije primjenjuju ograničenja ulova.

2.   Zapovjednik ribarskog plovila EU-a koji je obvezan bilježiti podatke u očevidnik o ribolovu u elektroničkom obliku dostavlja državi članici koja je njegova država zastave podatke iz stavka 1. elektroničkim putem. Države članice bez odgađanja prenose te podatke državi članici u kojoj će se obaviti iskrcaj. Podaci iz očevidnika o ribolovu u elektroničkom obliku o kojima se govori u članku 15. Uredbe o kontroli i podaci iz stavka 1. mogu se poslati u jednoj elektroničkoj poruci.

3.   Države članice mogu odrediti kraći rok za slanje obavijesti nego što je onaj iz stavka 1. U tom slučaju dotične države članice o tome obavješćuju Komisiju 15 dana prije nego što taj kraći rok počne vrijediti. Komisija i dotične države članice objavljuju tu informaciju na svojim internetskim stranicama.

Članak 81.

Istovar

Nadležna tijela dotične države članice zahtijevaju da se nijedan ulov iz članka 78. ove Uredbe ne smije početi istovarivati dok to ne bude izričito dopušteno. Ako se istovar prekine, za nastavak istovara potrebna je dozvola.

Članak 82.

Očevidnik o ribolovu

1.   Odmah po dolasku u luku i prije nego što započne istovar, zapovjednik ribarskog plovila koji nije obvezan bilježiti podatke u očevidnik o ribolovu u elektroničkom obliku daje na pregled nadležnom tijelu države članice u iskrcajnoj luci odgovarajuću popunjenu stranicu ili stranice očevidnika o ribolovu.

2.   Količine haringe, skuše i šnjura koje se nalaze na plovilu, a koje su prijavljene prije iskrcaja u skladu s člankom 80. stavkom 1. točkom (c) ove Uredbe, moraju biti jednake količinama koje su zabilježene u popunjenom očevidniku o ribolovu.

Članak 83.

Javni objekti za vaganje svježe haringe, skuše i šnjura

Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 72. ove Uredbe, ako se koriste javni objekti za vaganje, fizičke ili pravne osobe koje važu ulove iz članka 78. ove Uredbe izdaju kupcu potvrdu o vaganju u kojoj je naveden datum i vrijeme vaganja te identifikacijski broj cisterne. Kopija potvrde o vaganju prilaže se prodajnom listu ili potvrdi o preuzimanju.

Članak 84.

Privatni objekti za vaganje svježe ribe

1.   Osim odredbi članka 72. ove Uredbe, na korištenje privatnih objekata za vaganje primjenjuju se i zahtjevi ovog članka.

2.   Fizičke ili pravne osobe koje važu ulove iz članka 78. ove Uredbe moraju za svaki sustav vaganja voditi evidenciju u obliku uvezane knjige s obrojčanim stranicama. Ona se popunjava odmah nakon završetka vaganja pojedine iskrcane količine, a najkasnije do 23:59 po lokalnom vremenu na dan kada je završeno vaganje. U evidenciji se navodi:

(a)

ime i vanjska registracijska slova i brojevi plovila s kojega su iskrcani ulovi iz članka 78. ove Uredbe;

(b)

jedinstveni identifikacijski broj cisterni i njihova tereta u slučajevima kad su ulovi iz članka 78. ove Uredbe prevezeni iz iskrcajne luke prije vaganja u skladu s člankom 79. ove Uredbe. Teret iz pojedinih cisterni važe se i evidentira odvojeno. Međutim, ukupna masa svih tereta iz cisterni koji potječu s istog plovila može se evidentirati zajedno u slučaju kada su ti tereti izvagani jedni za drugim bez prekida;

(c)

vrsta ribe;

(d)

masa ribe kod svakog iskrcaja;

(e)

datum i vrijeme početka i završetka vaganja.

3.   Ne dovodeći u pitanje članak 72. stavak 3. ove Uredbe, ako se vaganje obavlja na sustavu s pokretnom trakom, svako korištenje sustava bilježi se u evidenciju o vaganju koja je u obliku uvezane knjige s obrojčanim stranicama.

Članak 85.

Vaganje zamrznute ribe

Ako se važu iskrcane količine zamrznute haringe, skuše ili šnjura, masa zamrznute ribe iskrcane u kašetama određuje se po vrsti u skladu s člankom 73. ove Uredbe.

Članak 86.

Vođenje evidencije o vaganju

Sve evidencije o vaganju predviđene člankom 84. stavkom 3. i člankom 85. ove Uredbe i kopije svih prijevoznih dokumenata u okviru plana kontrole ili zajedničkog programa kontrole iz članka 79. stavka 1. ove Uredbe čuvaju se šest godina.

Članak 87.

Prodajni list i potvrda o preuzimanju

Fizičke ili pravne osobe koje su odgovorne za dostavljanje prodajnih listova i potvrda o preuzimanju dostavljaju te potvrde za vrste iz članka 78. ove Uredbe nadležnim tijelima dotične države članice na njihov zahtjev.

Članak 88.

Unakrsne provjere

Dok se ne uspostavi računalna baza podataka u skladu s člankom 109. Uredbe o kontroli, nadležna tijela obavljaju administrativne unakrsne provjere svih iskrcaja uspoređujući:

(a)

za svaku vrstu posebno, količine haringe, skuše i šnjura koje su navedene u prethodnoj obavijesti o iskrcaju iz članka 80. stavka 1. točke (c) ove Uredbe s količinama zabilježenim u očevidniku o ribolovu;

(b)

za svaku vrstu posebno, količine haringe, skuše i šnjura koje su navedene u očevidniku o ribolovu s količinama navedenim u iskrcajnoj deklaraciji;

(c)

za svaku vrstu posebno, količine haringe, skuše i šnjura koje su navedene u iskrcajnoj deklaraciji s količinama navedenim u potvrdi o preuzimanju ili u prodajnom listu;

(d)

područje ulova koje je navedeno u očevidniku o ribolovu dotičnog plovila s podacima VMS za dotično plovilo.

Članak 89.

Kontrola vaganja

1.   Vaganje ulova haringe, skuše i šnjura s određenog plovila kontrolira se po vrstama. U slučaju plovila koja pomoću crpke istovaruju ulov na obalu, nadzire se vaganje cijelog istovara. U slučaju iskrcaja smrznute haringe, skuše i šnjura, broje se sve kašete te se kontrolira metoda izračunavanja prosječne neto mase kašeta predviđena Prilogom XVIII.

2.   Uz podatke iz članka 88. ove Uredbe provjeravaju se i uspoređuju sljedeći podaci:

(a)

za svaku vrstu posebno, količine haringe, skuše i šnjura koje su navedene u evidencijama o vaganju kod privatnih ili javnih objekata za vaganje i količine pojedinih vrsta koje su navedene u potvrdi o preuzimanju ili u prodajnom listu;

(b)

za svaku vrstu posebno, količine haringe, skuše i šnjura koje su navedene u svim prijevoznim dokumentima u okviru plana kontrole ili zajedničkog programa kontrole iz članka 79. stavka 1. ove Uredbe;

(c)

jedinstvene identifikacijske brojeve cisterni koji su navedeni u evidenciji u skladu s člankom 84. stavkom 2. točkom (b) ove Uredbe.

3.   Po završetku istovara obavlja se provjera kako bi se utvrdilo da na plovilu nije ostala nijedna riba.

4.   Sve aktivnosti kontrole koje su obuhvaćene ovim člankom i člankom 107. ove Uredbe moraju se dokumentirati. Ta se dokumentacija čuva šest godina.

POGLAVLJE III.

Prodajni listovi

Članak 90.

Opća pravila

1.   U prodajnom se listu navodi broj jedinki sukladno članku 64. stavku 1. točki (f) Uredbe o kontroli ako se dotična kvota određuje na temelju broja jedinki.

2.   Način prezentiranja iz članka 64. stavka 1. točke (g) Uredbe o kontroli uključuje i stanje u kojemu je proizvod prezentiran, a koje je navedeno u Prilogu I.

3.   Cijena iz članka 64. stavka 1. točke (l) Uredbe o kontroli navodi se u valuti koja se primjenjuje u državi članici u kojoj se obavlja prodaja.

Članak 91.

Format prodajnih listova

1.   Države članice određuju koji format treba koristiti za elektroničko popunjavanje i dostavljanje prodajnih listova iz članka 63. Uredbe o kontroli.

2.   Države članice razmjenjuju podatke predviđene ovim poglavljem koristeći format utvrđen u Prilogu XII. iz kojega se izvodi proširivi jezik za označivanje podataka (XML). Komisija će nakon savjetovanja s državama članicama odrediti standard XML koji se treba koristiti za sve elektroničke razmjene podataka među državama članicama te između država članica, Komisije i tijela koje je ona odredila.

3.   Izmjene formata iz stavka 1. moraju biti jasno istaknute i označene datumom ažuriranja. Te izmjene stupaju na snagu tek šest mjeseci nakon njihova donošenja.

4.   Ako država članica primi elektroničke podatke od druge države članice, ona osigurava da se nadležnim tijelima te države članice pošalje povratna poruka. Povratna poruka mora sadržavati potvrdu o primitku.

5.   Podatkovni elementi iz Priloga XII. koje sukladno pravilima EU-a registrirani kupci, registrirani aukcijski centri ili druga tijela ili osobe odobrene od strane država članica moraju bilježiti u svoje prodajne listove moraju se navesti i pri razmjeni podataka među državama članicama.

6.   Države članice:

(a)

osiguravaju da podaci primljeni u skladu s ovim poglavljem budu evidentirani u računalno čitljivom obliku i sigurno pohranjeni u računalnim bazama podataka najmanje tri godine;

(b)

poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale da se ti podaci koriste jedino u službene svrhe; i

(c)

poduzimaju sve potrebne tehničke mjere za zaštitu tih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, slučajnoga gubitka, oštećenja, širenja ili neovlaštenog pregledavanja.

7.   U svakoj je državi članici jedinstveno tijelo iz članka 5. stavka 5. Uredbe o kontroli odgovorno za slanje, primanje, upravljanje i obradu svih podataka obuhvaćenih ovim poglavljem.

8.   Države članice razmjenjuju podatke za kontakt tijela iz stavka 7. i u roku od tri mjeseca nakon stupanja na snagu ove Uredbe o tome obavješćuju Komisiju i tijelo koje je ona odredila.

9.   O svim izmjenama podataka iz stavaka 7. i 8. obavješćuje se Komisija, tijelo koje je ona odredila i ostale države članice prije nego što te izmjene stupe na snagu.

10.   Obrazac prodajnih listova koji se ne moraju popunjavati i slati u elektroničkom obliku određuju države članice. Ti prodajni listovi moraju sadržavati najmanje one podatke koji su navedeni u članku 64. stavku 1. Uredbe o kontroli.

GLAVA V.

NADZOR

POGLAVLJE I.

Izvješća o nadzoru

Članak 92.

Podaci koje treba navesti u izvješću o nadzoru

1.   Izvješća o nadzoru iz članka 71. stavaka 3. i 4. Uredbe o kontroli sastavljaju se u skladu s Prilogom XXIII. ovoj Uredbi.

2.   Države članice unose podatke iz svojih izvješća o nadzoru u elektroničku bazu podataka iz članka 78. Uredbe o kontroli i osiguravaju funkcije iz točke 2. Priloga XXIV. ovoj Uredbi. Ta baza podataka mora sadržavati najmanje one podatke koji su navedeni u prilogu XXIII. Izvješća o nadzoru u papirnatom obliku mogu se i skenirati i tako unijeti u bazu podataka.

3.   Podaci iz izvješća moraju biti dostupni u bazi podataka najmanje tri godine.

4.   Nakon što primi izvješće o nadzoru iz stavka 1., država članica koja je država zastave u najkraćem mogućem roku započinje istragu o aktivnostima svojih ribarskih plovila na koja se odnosi dotično izvješće o nadzoru.

5.   Stavak 1. primjenjuje se ne dovodeći u pitanje pravila koja su donijele regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu u kojima je Europska unija ugovorna strana.

POGLAVLJE II.

Promatrači zaduženi za nadzor

Članak 93.

Opća pravila koja se odnose na promatrače zadužene za nadzor

1.   Ne dovodeći u pitanje posebna pravila koja je utvrdila regionalna organizacija za upravljanje u ribarstvu ili koja su dogovorena s trećom zemljom, ribarska plovila EU-a koja su odabrana za primjenu programa promatrača zaduženih za nadzor primaju na plovilo najmanje jednog promatrača zaduženog za nadzor, koji ostaje na plovilu onoliko dugo koliko je predviđeno programom.

2.   Države članice imenuju promatrače zadužene za nadzor i osiguravaju da su oni sposobni obavljati svoje zadatke. Države članice posebno osiguravaju slanje promatrača na dotično ribarsko plovilo EU-a i njihov povratak s tog plovila.

3.   Promatrači zaduženi za nadzor ne obavljaju nikakve druge zadatke osim onih koji su utvrđeni člankom 73. Uredbe o kontroli i člankom 95. ove Uredbe, osim ako druge zadatke treba obaviti sukladno EU-ovom programu promatrača zaduženih za nadzor ili kao dio programa promatrača koji se provodi u okviru regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu ili koji je utvrđen bilateralnim sporazumom s trećom zemljom.

4.   Nadležna tijela osiguravaju da za potrebe svoje misije promatrači zaduženi za nadzor imaju na raspolaganju sredstva za komunikaciju koja su neovisna o komunikacijskom sustavu ribarskog plovila.

5.   Ova pravila ne utječu na ovlasti zapovjednika ribarskog plovila, koji je jedini odgovoran za aktivnosti plovila.

Članak 94.

Neovisnost promatrača zaduženih za nadzor

Kako bi bio neovisan o vlasniku, korisniku, zapovjedniku i bilo kojem članu posade ribarskog plovila EU-a, kako je predviđeno člankom 73. stavkom 2. Uredbe o kontroli, promatrač zaduženi za nadzor ne smiju biti:

srodnik ili zaposlenik zapovjednika ili bilo kojeg člana posade ribarskog plovila EU-a, predstavnika zapovjednika ili vlasnika ili korisnika ribarskog plovila EU-a kojemu je dodijeljen,

zaposlenik poduzeća koje je pod nadzorom zapovjednika, člana posade, predstavnika zapovjednika ili vlasnika ili korisnika ribarskog plovila EU-a kojemu je dodijeljen.

Članak 95.

Dužnosti promatrača zaduženih za nadzor

1.   Promatrači zaduženi za nadzor provjeravaju odgovarajuće dokumente i evidentiraju ribolovne aktivnosti ribarskog plovila EU-a koje su navedene u Prilogu XXV.

2.   Prema potrebi, promatrači zaduženi na nadzor koji se nalaze na ribarskom plovilu EU-a upoznaju sa situacijom službene osobe koje namjeravaju obaviti inspekcijski pregled dotičnog ribarskog po njihovu dolasku na plovilo. Ako mogućnosti na ribarskom plovilu EU-a to dopuštaju i ako se smatra potrebnim, informiranje se obavlja na zatvorenom sastanku.

3.   Promatrači zaduženi za nadzor sastavljaju izvješće iz članka 73. stavka 5. Uredbe o kontroli prema obrascu iz priloga XXVI. To izvješće moraju bez odgađanja, a u svakom slučaju u roku od 30 dana od završetka zadatka, poslati svojim tijelima i nadležnim tijelima države članice koja je država zastave. Njihova nadležna tijela na zahtjev stavljaju to izvješće na raspolaganje obalnoj državi članici, Komisiji ili tijelu koje je ona odredila. Kopije izvješća stavljene na raspolaganje drugim državama članicama ne smiju, vezano uz početnu i završnu poziciju ribolovne operacije, sadržavati podatke o lokacijama na kojima je ostvaren ulov, ali mogu sadržavati ukupni dnevni ulov u kilogramima ekvivalenta žive mase po vrstama i ICES-ovim odjeljcima ili drugim odgovarajućim zonama.

Članak 96.

Pilot-projekti

Unija može pružati financijsku pomoć za izvođenje pilot-projekata koji uključuju angažiranje promatrača zaduženih za nadzor u skladu s člankom 8. točkom (a) pod iii. Uredbe (EZ) br. 861/2006.

GLAVA VI.

INSPEKCIJSKI PREGLEDI

POGLAVLJE I.

Obavljanje inspekcijskih pregleda

Odjeljak 1.

Opće odredbe

Članak 97.

Službene osobe zadužene za obavljanje inspekcijskih pregleda na moru ili na kopnu

1.   Službene osobe zadužene za obavljanje inspekcijskih pregleda iz članka 74. Uredbe o kontroli ovlašćuju nadležna tijela država članica. U tu svrhu države članice izdaju svojim službenim osobama službene iskaznice na kojima je naveden njihov identitet i službeno svojstvo. Dok je na dužnosti, svaka službena osoba dužna je imati kod sebe tu službenu iskaznicu i dati je na uvid prvom prilikom tijekom inspekcijskog pregleda.

2.   Države članice daju svojim službenim osobama odgovarajuće ovlasti koje su im potrebne za obavljanje nadzora i inspekcijskih pregleda te poduzimanje izvršnih mjera u skladu s ovom Uredbom kao i za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike.

Članak 98.

Opća načela

1.   Ne dovodeći u pitanje odredbe propisane višegodišnjim planovima, pri odabiru ciljeva inspekcijskih pregleda nadležna tijela država članica primjenjuju pristup koji se temelji na procjeni rizika i pri tom koriste sve dostupne informacije. U skladu s tim pristupom, službene osobe obavljaju inspekcijske preglede u skladu s pravilima koja su utvrđena ovim poglavljem.

2.   Ne dovodeći u pitanje odredbe propisane višegodišnjim planovima, države članice međusobno usklađuju svoje aktivnosti kontrole, inspekcijskih pregleda i izvršenja. U tu svrhu donose i provode nacionalne akcijske programe kontrole iz članka 46. Uredbe o kontroli i zajedničke programe kontrole iz članka 94. Uredbe o kontroli, koji obuhvaćaju aktivnosti koje treba poduzimati kako na moru tako i na kopnu kako bi se osigurala sukladnost s pravilima zajedničke ribarstvene politike.

3.   U skladu sa strategijom kontrole i izvršenja koja se temelji na analizi rizika države članice obavljaju potrebne inspekcijske aktivnosti na objektivan način kako bi spriječile zadržavanje na plovilu, prekrcaj, iskrcaj, premještanje u kaveze i uzgajališta, preradu, prijevoz, skladištenje, prodaju i stvaranje zaliha proizvoda ribarstva dobivenih obavljanjem aktivnosti koje nisu u skladu s pravilima zajedničke ribarstvene politike.

4.   Inspekcijski se pregledi obavljaju tako da se spriječi, u mjeri u kojoj je to moguće, svaki negativan utjecaj na higijenu ili kvalitetu proizvoda ribarstva koji se pregledavaju.

5.   Države članice osiguravaju da nacionalni informacijski sustavi koji se odnose na ribarstvo omogućuju izravnu elektroničku razmjenu informacija o inspekcijama države luke među sustavima, s drugim državama članicama, Komisijom i tijelom koje je ona odredila, ovisno o slučaju, u skladu s člankom 111. Uredbe o kontroli.

Članak 99.

Zadaci koje službene osobe trebaju obaviti prije samog inspekcijskog pregleda

Prije samog inspekcijskog pregleda službene osobe, po mogućnosti, prikupljaju sve odgovarajuće podatke, koji uključuju:

(a)

podatke o povlasticama za ribolov i odobrenjima za ribolov;

(b)

podatke VMS koji se odnose na trenutačni izlazak u ribolov;

(c)

podatke dobivene nadzorom iz zraka i ostalim opažanjima;

(d)

evidencije o prethodnim inspekcijskim pregledima i informacije o dotičnom ribarskom plovilu EU-a koje su dostupne na zaštićenom dijelu internetske stranice države članice koja je država zastave.

Članak 100.

Dužnosti službenih osoba ovlaštenih za obavljanje inspekcijskih pregleda

1.   Službene osobe koje su ovlaštene za obavljanje inspekcijskih pregleda provjeravaju i bilježe relevantne elemente utvrđene u odgovarajućem modulu izvješća o inspekcijskom pregledu iz Priloga XXVII. U tu svrhu one smiju fotografirati te snimati videozapise i zvučne zapise u skladu s nacionalnim pravom i, prema potrebi, uzimati uzorke.

2.   Službene osobe ne smiju utjecati na pravo korisnika plovila da tijekom inspekcijskog pregleda komunicira s nadležnim tijelima države zastave.

3.   Službe osobe uzimaju u obzir sve informacije koje im je u skladu s člankom 95. stavkom 2. ove Uredbe dao promatrač zadužen za nadzor na plovilu na kojemu će se obaviti inspekcijski pregled.

4.   Nakon obavljenog inspekcijskog pregleda, službene osobe, prema potrebi, obavješćuju korisnika plovila o propisima iz područja ribarstva koji se primjenjuju na dane okolnosti.

5.   Ako nije otkriven nijedan dokaz o očitom prekršaju, službene osobe u najkraćem mogućem roku napuštaju ribarsko plovilo ili pregledane prostore nakon obavljenog inspekcijskog pregleda.

Članak 101.

Obveze država članica, Komisije i Europske agencije za kontrolu ribarstva

1.   Nadležna tijela država članica i, prema potrebi, Komisija i Europska agencija za kontrolu ribarstva osiguravaju da njihove službene osobe obavljaju inspekcijske preglede profesionalno i na visokoj razini, ali da istodobno budu uljudne i obzirne.

2.   Nadležna tijela svake države članice uspostavljaju postupke kako bi osigurale da svaki prigovor korisnika plovila na vođenje inspekcijskog pregleda koji obavljaju njihove službene osobe bude ispitan na pravedan i temeljit način u skladu s nacionalnim pravom.

3.   Obalne države članice mogu, u skladu s odgovarajućim dogovorima s državom članicom koja je država zastave ribarskog plovila, pozvati službene osobe nadležnih tijela te države članice da sudjeluju u inspekcijskim pregledima ribarskih plovila te države članice dok ta plovila obavljaju aktivnosti u vodama obalne države članice ili iskrcavaju u njezinim lukama.

Odjeljak 2.

Inspekcijski pregledi na moru

Članak 102.

Opće odredbe o inspekcijskim pregledima na moru

1.   Svako plovilo koje se koristi u svrhe kontrole i nadzora mora na dobro vidljivom mjestu imati istaknutu zastavicu ili neki drugi znak kako je prikazan u Prilogu XXVIII.

2.   Plovilo koje služi za ukrcaj službenih osoba koje obavljaju inspekcijski pregled mora imati istaknutu sličnu zastavu ili zastavicu veličine primjerene veličini plovila za ukrcaj, kojom se pokazuje da se to plovilo koristi za poslove ribarske inspekcije.

3.   Osobe zadužene za inspekcijska plovila poštuju pravila dobre pomorske praske i manevriraju na sigurnoj udaljenosti od ribarskog plovila u skladu s međunarodnim pravilima za sprečavanje sudara na moru.

Članak 103.

Ukrcavanje na ribarska plovila na moru

1.   Službene osobe zadužene za obavljanje inspekcijskog pregleda vode računa o tome da se ne poduzme nikakva mjera kojom bi se mogla ugroziti sigurnost ribarskog plovila i njegove posade.

2.   Službene osobe ne smiju zahtijevati od zapovjednika ribarskog plovila na koje se ukrcavaju ili s kojeg se iskrcavaju da se zaustavi ili manevrira tijekom ribolova ili da prekine polaganje ili izvlačenje ribolovnog alata. Službene osobe mogu međutim zahtijevati da se radi njihovog sigurnog ukrcaja ili iskrcaja prekine ili odgodi polaganje ribolovnog alata dok se one ne ukrcaju na ribarsko plovilo ili iskrcaju s njega. U slučaju ukrcavanja, to odgađanje ne smije trajati dulje od 30 minuta nakon što se službene osobe ukrcaju na ribarsko plovilo, osim ako je otkriven prekršaj. Ova odredba ne utječe na mogućnost službenih osoba da zatraže izvlačenje ribolovnog alata radi inspekcijskog pregleda.

Članak 104.

Aktivnosti na plovilu

1.   Pri obavljanju inspekcijskog pregleda službene osobe provjeravaju i bilježe sve odgovarajuće elemente predviđene u odgovarajućem modulu izvješća o inspekcijskom pregledu iz Priloga XXVII. ovoj Uredbi.

2.   Službene osobe mogu zahtijevati od zapovjednika plovila da izvuče ribolovni alat radi inspekcijskog pregleda.

3.   Inspekcijska se ekipa obično sastoji od dvije službene osobe. U ekipu se prema potrebi mogu uključiti i dodatne službene osobe.

4.   Inspekcijski pregled ne smije trajati dulje od četiri sata ili od vremena potrebnog da se mreža i ulov izvuku i pregledaju, ovisno o tome što je od toga dulje. Ovo se ne primjenjuje u slučaju da se otkrije očiti prekršaj ili ako su službenim osobama potrebne dodatne informacije.

5.   Ako se otkrije očiti prekršaj, na bilo koji dio ribolovnog alata ili ribarskog plovila, uključujući i spremnike s proizvodima ribarstva i odjeljak ili odjeljke u koje se oni mogu uskladištiti mogu se pričvrstiti identifikacijske oznake i staviti plombe, a službene osobe mogu ostati na plovilu onoliko dugo koliko im je potrebno da poduzmu odgovarajuće mjere kako bi se osigurali i sačuvali dokazi.

Odjeljak 3.

Inspekcijski pregledi u luci

Članak 105.

Pripreme za inspekcijski pregled

1.   Ne dovodeći u pitanje kriterije utvrđene posebnim programima kontrole i inspekcije i člankom 9. Uredbe (EZ) br. 1005/2008, inspekcijski pregled ribarskog plovila obavlja se u luci ili pri iskrcaju u sljedećim slučajevima:

(a)

rutinski, u skladu s metodom uzorkovanja koja se temelji na upravljanju na osnovu analize rizika; ili

(b)

ako se sumnja u nepoštovanje pravila zajedničke ribarstvene politike.

2.   U slučajevima iz stavka 1. točke (b) i ne dovodeći u pitanje zadnju rečenicu članka 106. stavka 2. ove Uredbe, nadležna tijela država članica osiguravaju da ribarsko plovilo koje će se podvrgnuti inspekcijskom pregledu u luci po njegovu dolasku dočekaju njihove službene osobe.

3.   Stavak 1. ne isključuje mogućnost da države članice obavljaju nasumične inspekcijske preglede.

Članak 106.

Inspekcijski pregledi u luci

1.   Pri obavljanju inspekcijskog pregleda službene osobe provjeravaju i bilježe sve odgovarajuće elemente navedene u odgovarajućem modulu izvješća o inspekcijskom pregledu iz Priloga XXVII. ovoj Uredbi. Službene osobe vode računa o svim posebnim zahtjevima koji se primjenjuju na pregledavano ribarsko plovilo, a posebno o odgovarajućim odredbama višegodišnjih planova.

2.   Pri obavljanju inspekcijskog nadzora iskrcaja službene osobe nadziru cijeli postupak iskrcaja, od početka do završetka dotične operacije. Obavlja se unakrsna provjera količina koje su za pojedinu vrstu navedene u prethodnoj obavijesti o dolasku plovila radi iskrcaja proizvoda ribarstva, količina koje su za pojedinu vrstu navedene u očevidniku o ribolovu i količina koje su po pojedinoj vrsti iskrcane ili prekrcane, ovisno o slučaju. Ova odredba ne isključuje mogućnost obavljanja inspekcijskog pregleda nakon početka iskrcaja.

3.   Države članice osiguravaju učinkovitu inspekciju i kontrolu objekata koji se koriste u vezi s ribolovnim aktivnostima i kasnijom obradom proizvoda ribarstva.

Članak 107.

Inspekcijski nadzor iskrcaja određenih pelagičkih vrsta

Kod iskrcaja ulova haringe, skuše i šnjura iz odjeljka 2. poglavlja II. glave IV. ove Uredbe, nadležna tijela države članice osiguravaju da se pregleda najmanje 15 % iskrcanih količina te ribe i najmanje 10 % iskrcaja te ribe.

Odjeljak 4.

Inspekcijski pregledi tijekom prijevoza

Članak 108.

Opća načela

1.   Ne dovodeći u pitanje odredbe propisane višegodišnjim planovima, inspekcijski pregledi tijekom prijevoza mogu se obaviti bilo kad i bilo gdje između mjesta iskrcaja i dolaska proizvoda ribarstva na mjesto prodaje ili prerade. Pri obavljanju inspekcijskog pregleda poduzimaju se potrebne mjere kako bi se osiguralo održavanje hladnog lanca pregledavanih proizvoda ribarstva.

2.   Ne dovodeći u pitanje odredbe propisane višegodišnjim planovima i nacionalnim programima kontrole ili posebnim programima kontrole i inspekcije, inspekcijski pregledi tijekom prijevoza uključuju, kad god je to moguće, fizički pregled proizvoda koji se prevoze.

3.   Fizički pregled prevoženih proizvoda ribarstva podrazumijeva uzimanje uzorka koji je reprezentativan za različite dijelove serije ili serija koje se prevoze.

4.   Pri obavljanju inspekcijskog pregleda tijekom prijevoza službene osobe provjeravaju i bilježe sve elemente iz članka 68. stavka 5. Uredbe o kontroli kao i sve odgovarajuće elemente modula izvješća iz Priloga XXVII ovoj Uredbi. Pritom se također provjerava odgovaraju li količine prevoženih proizvoda ribarstva podacima koji su navedeni u prijevoznom dokumentu.

Članak 109.

Zapečaćena prijevozna sredstva

1.   Ako su prijevozno sredstvo ili spremnik bili zapečaćeni kako bi se spriječilo rukovanje teretom, nadležna tijela država članica osiguravaju da u transportnom dokumentu budu navedeni serijski brojevi plombi. Službene osobe provjeravaju jesu li plombe čitave i odgovaraju li serijski brojevi podacima u transportnom dokumentu.

2.   Ako se radi lakšeg inspekcijskog pregleda tereta plombe uklone prije nego što teret stigne na konačno odredište, službene osobe zamjenjuju izvornu plombu novom i u prijevozni dokument upisuju podatke o plombi te navode razloge zbog kojih je izvorna plomba bila uklonjena.

Odjeljak 5.

Inspekcijski pregledi na tržištu

Članak 110.

Opća načela

Pri obilasku hladnjača, veletržnica, tržnica na malo, restorana i drugih objekata u kojima je nakon iskrcaja riba uskladištena i/ili se u njima prodaje službene osobe provjeravaju i bilježe sve odgovarajuće elemente koji su navedeni u odgovarajućem modulu inspekcijskog pregleda iz Priloga XXVII. ovoj Uredbi.

Članak 111.

Dodatne metode i tehnike

Osim elemenata koji su navedeni u Prilogu XXVII., države članice mogu koristiti i dostupne metode i tehnike za identificiranje i potvrđivanje proizvoda ribarstva, njihovoga izvora ili podrijetla, dobavljača i ulovnih plovila ili proizvodnih jedinica.

Članak 112.

Nadzor proizvoda ribarstva povučenih s tržišta

Službene osobe provjeravaju jesu li proizvodi ribarstva koji su povučeni iz prodaje u skladu s člankom 17. Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (32) upotrijebljeni u skladu s odredbama Uredbe Komisije (EZ) br. 2493/2001 (33).

POGLAVLJE II.

Dužnosti gospodarskih subjekata

Članak 113.

Opće obveze gospodarskih subjekata

1.   Svi gospodarski subjekti koji su pod jurisdikcijom države članice mogu biti podvrgnuti inspekcijskom nadzoru u vezi s njihovim obvezama koje proizlaze iz pravila zajedničke ribarstvene politike.

2.   Svi gospodarski subjekti kod kojih se obavlja inspekcijski pregled:

(a)

omogućuju rad službenim osobama i daju im na zahtjev potrebne informacije i dokumente koje se odnose na ribolovne aktivnosti, uključujući po mogućnosti i njihove kopije ili pristup odgovarajućim bazama podataka, a koji se moraju voditi i čuvati u elektroničkom ili papirnatom obliku u skladu s pravilima zajedničke ribarstvene politike;

(b)

omogućuju pristup svim dijelovima plovila, prostorima i svim prijevoznim sredstvima, uključujući letjelice i aeroglisere, koji se koriste u vezi s aktivnostima ribolova i prerade ili su povezani s tim aktivnostima;

(c)

u svakom trenutku osiguravaju sigurnost službenih osoba te s njima aktivno surađuju i pomažu im pri izvršavanju njihovih inspekcijskih zadataka;

(d)

ne smiju onemogućavati, zastrašivati ili ometati službene osobe u obavljanju njihovih dužnosti niti poticati druge osobe da ih u tome onemogućavaju, zastrašuju ili ometaju te moraju sprečavati da druge osobe onemogućavaju, zastrašuju ili ometaju službene osobe u obavljanju njihovih dužnosti;

(e)

po mogućnosti osiguravaju odvojeni prostor za sastanak na kojemu promatrač zadužen za nadzor upoznaje sa situacijom službene osobe kako je predviđeno člankom 95. stavkom 2. ove Uredbe.

Članak 114.

Obveze zapovjednika plovila tijekom inspekcijskog pregleda

1.   Zapovjednik ili predstavnik zapovjednika ribarskog plovila na kojemu se obavlja inspekcijski pregled:

(a)

službenim osobama omogućuje siguran i učinkovit ukrcaj u skladu s dobrom pomorskom praksom nakon što od plovila ili helikoptera koji prevozi službenu osobu dobije odgovarajući signal prema Međunarodnom signalnom kodeksu ili radioporuku o namjeravanom ukrcaju službene osobe;

(b)

osigurava ljestve za penjanje na plovilo koje ispunjavaju zahtjeve iz Priloga XXIX. i omogućuju siguran i prikladan pristup svakom plovilu koje zahtijeva penjanje na visinu od 1,5 metara ili veću;

(c)

omogućuje službenim osobama obavljanje njihovih inspekcijskih zadataka te im na razuman zahtjev nudi traženu pomoć;

(d)

dopušta službenim osobama da komuniciraju s tijelima države zastave, obalne države i države koja obavlja inspekciju;

(e)

upozorava službene osobe na posebne opasnosti na ribarskom plovilu;

(f)

službenim osobama omogućuje pristup svim prostorima na plovilu, svim prerađenim ili neprerađenim ulovima, svim ribolovnim alatima i svim bitnim podacima i dokumentima;

(g)

službenim osobama omogućuje siguran silazak s plovila po završetku inspekcijskog pregleda.

2.   Zapovjednici plovila nisu obvezni davati poslovno osjetljive informacije preko otvorenih radiokanala.

POGLAVLJE III.

Izvješće o inspekcijskom pregledu

Članak 115.

Opća pravila za izvješća o inspekcijskom pregledu

1.   Ne dovodeći u pitanje posebna pravila u okviru regionalnih organizacija za upravljanje u ribarstvu, izvješća o inspekcijskom pregledu iz članka 76. Uredbe o kontroli moraju sadržavati sve relevantne podatke navedene u odgovarajućem modulu iz Priloga XXVII. Izvješća popunjavaju službene osobe tijekom inspekcijskog pregleda ili u najkraćem mogućem roku nakon završetka inspekcijskog pregleda.

2.   Ako se tijekom inspekcijskog pregleda otkrije da je počinjen očiti prekršaj, u izvješće o inspekcijskom pregledu unose se svi pravni i materijalni elementi kao i sve ostale informacije koje se odnose na prekršaj. Ako se tijekom inspekcijskog pregleda otkrije da je počinjeno više prekršaja, u izvješće o inspekcijskom pregledu unose se svi relevantni elementi za svaki prekršaj.

3.   Na kraju inspekcijskog pregleda službene osobe priopćavaju svoje nalaze fizičkoj osobi koja je odgovorna za ribarsko plovilo, vozilo, letjelicu, aerogliser ili prostore koji su bili podvrgnuti inspekcijskom pregledu (gospodarski subjekt). Gospodarski subjekt može dati primjedbe na inspekcijski pregled i nalaze. Primjedbe gospodarskog subjekta bilježe se u izvješću o inspekcijskom pregledu. Ako službene osobe ne govore istim jezikom kao i nadzirani gospodarski subjekt, one poduzimaju odgovarajuće mjere kako bi njihovi nalazi bili razumljivi.

4.   Prema potrebi, gospodarski subjekt ima pravo stupiti u kontakt sa svojim predstavnikom ili nadležnim tijelima svoje države zastave, ako se pojave ozbiljne poteškoće u razumijevanju rezultata inspekcijskog pregleda i izvješća sastavljenog na temelju njih.

5.   Format za elektronički prijenos iz članka 76. stavka 1. Uredbe o kontroli utvrđuje se nakon savjetovanja između država članica i Komisije.

Članak 116.

Sastavljanje izvješća o inspekcijskom pregledu

1.   Ako se izvješće o inspekcijskom pregledu sastavlja ručno u papirnatom obliku, on mora biti čitljiv, neizbrisiv i jasno popunjen. Nijedan se upisani podatak ne smije brisati ili mijenjati. Ako se u ručno sastavljanom izvješću učini pogreška, netočni se podatak jasno precrta i dotična ga službena osoba parafira.

2.   Službena osoba odgovorna za inspekcijski pregled potpisuje izvješće. Gospodarski se subjekt poziva da potpiše izvješće. Ne dovodeći u pitanje nacionalno pravo, potpis gospodarskog subjekta znači da je izvješće primio na znanje, ali ne i da prihvaća njegov sadržaj.

3.   Službene osobe mogu sastaviti izvješća o inspekcijskom pregledu iz članka 115. ove Uredbe u elektroničkom obliku.

Članak 117.

Kopija izvješća o inspekcijskom pregledu

Kopija izvješća o inspekcijskom pregledu iz članka 116. ove Uredbe šalje se gospodarskom subjektu najkasnije 15 radnih dana nakon obavljenog inspekcijskog pregleda i u skladu s nacionalnim pravom države članice pod čijom je suverenošću ili jurisdikcijom mjesto inspekcijskog pregleda. Ako se otkrije prekršaj, otkrivanje izvješća podliježe propisima o otkrivanju informacija u dotičnoj državi članici.

POGLAVLJE IV.

Elektronička baza podataka

Članak 118.

Elektronička baza podataka

1.   U svoje nacionalne programe kontrole države članice uključuju postupke u skladu s kojima njihove službene osobe evidentiraju izvješća o inspekcijskom pregledu u papirnatom ili elektroničkom obliku. Ta se izvješća unose u elektroničku bazu podataka iz članka 78. Uredbe o kontroli i osiguravaju funkcije iz točke 2. Priloga XXIV. ovoj Uredbi. Elektronička baza podataka mora sadržavati najmanje one podatke koji su zabilježeni u skladu s člankom 115. stavkom 1. ove Uredbe i navedeni kao obvezni u Prilogu XXVII. U bazu podataka unose se i skenirana izvješća u papirnatom obliku.

2.   Baza podataka dostupna je Komisiji i tijelu koje je ona odredila, i to u skladu s postupcima koji su opisani u člancima 114., 115. i 116. Uredbe o kontroli. Odgovarajući podaci u bazi podataka dostupni su i ostalim državama članicama u okviru plana zajedničkog korištenja sredstava.

3.   Podaci iz izvješća o inspekcijskom pregledu ostaju dostupni u bazi podataka najmanje tri godine.

POGLAVLJE V.

Inspektori Unije

Članak 119.

Obavijest o inspektorima Unije

1.   U roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ove Uredbe države članice i Europska agencija za kontrolu ribarstva elektroničkim puten obavješćuju Komisiju o imenima svojih službenih osoba koje treba uvrstiti u popis inspektora Unije iz članka 79. Uredbe o kontroli.

2.   Službene osobe koje se uvrštavaju u popis:

(a)

imaju bogato iskustvo u području kontrole i inspekcije u ribarstvu;

(b)

odlično poznaju propise Europske unije iz područja ribarstva;

(c)

veoma dobro znaju jedan od službenih jezika Europske unije i imaju zadovoljavajuće znanje još jednog službenog jezika;

(d)

fizički su sposobni obavljati svoje dužnosti;

(e)

prema potrebi su prošli potrebnu obuku u vezi sa sigurnošću na moru.

Članak 120.

Popis inspektora Unije

1.   Na temelju obavijesti koju primi od država članica i Europske agencije za kontrolu ribarstva Komisija donosi popis inspektora Unije šest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe.

2.   Nakon što se sastavi početni popis, države članice i Europska agencija za kontrolu ribarstva do listopada svake godine obavješćuju Komisiju o svim izmjenama popisa koje žele uvesti za sljedeću kalendarsku godinu. Komisija na odgovarajući način mijenja popis do 31. prosinca svake godine.

3.   Popis i njegove izmjene objavljuju se na službenoj internetskoj stranici Europske agencije za kontrolu ribarstva.

Članak 121.

Dostavljanje popisa inspektora Unije regionalnim organizacijama za upravljanje u ribarstvu

Tijelo koje odredi Komisija dostavlja tajništvu regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu popis inspektora Unije koji će obavljati inspekcijske preglede u okviru te organizacije.

Članak 122.

Ovlasti i dužnosti inspektora Unije

1.   Pri izvršavanju svojih zadataka inspektori Unije postupaju u skladu s pravom Europske unije i, u mjeri u kojoj je to primjenjivo, u skladu s nacionalnim pravom države članice u kojoj se obavlja inspekcijski pregled ili, ako se inspekcijski pregled obavlja izvan voda EU-a, nacionalnim pravom države članice koja je država zastave pregledavanog plovila, te u skladu s međunarodnim pravilima.

2.   Inspektori Unije daju na uvid službenu iskaznicu na kojima je naveden njihov identitet i službeno svojstvo. U tu im svrhu Komisija ili Europska agencija za kontrolu ribarstva izdaje identifikacijsku ispravu u kojoj je naveden njihov identitet i službeno svojstvo.

3.   Države članice omogućuju inspektorima Unije obavljanje dužnosti te im pružaju pomoć potrebnu za izvršavanje zadataka.

4.   Nadležna tijela država članica mogu dopustiti inspektorima Unije da pomažu nacionalnim inspektorima u izvršavanju njihovih dužnosti.

5.   Članci 113. i 114. ove Uredbe primjenjuju se na odgovarajući način.

Članak 123.

Izvješća

1.   Nadležnim tijelima države članice u čijim je vodama obavljen inspekcijski pregled ili, ako je inspekcijski pregled obavljen izvan voda EU-a, državi članici koja je država zastave pregledanog ribarskog plovila EU-a te Europskoj agenciji za kontrolu ribarstva inspektori Unije dostavljaju dnevno sažeto izvješće o svojim inspekcijskim aktivnostima u kojemu navode ime i identifikacijski broj svakog pregledanog ribarskog ili drugog plovila te vrstu obavljenog inspekcijskog pregleda.

2.   Ako tijekom inspekcijskog pregleda inspektori Unije otkriju prekršaj, oni odmah dostavljaju sažetak izvješća o inspekcijskom pregledu nadležnim tijelima obalne države članice ili, ako je inspekcijski pregled obavljen izvan voda EU-a, nadležnim tijelima države članice koja je država zastave pregledanog ribarskog plovila te Europskoj agenciji za kontrolu ribarstva. U tom se sažetom izvješću o inspekcijskom pregledu obvezno navodi datum i mjesto inspekcijskog pregleda, identifikacijski podaci o inspekcijskom plovilu, identifikacijski podaci o predmetu inspekcijskog pregleda te vrsta otkrivenog prekršaja.

3.   U roku od sedam dana od datuma inspekcijskog pregleda inspektori Unije dostavljaju kopiju potpunog izvješća o inspekcijskom pregledu, u kojemu su navedeni svi relevantni podaci iz odgovarajućeg modula izvješća o inspekcijskom pregledu iz Priloga XXVII., nadležnim tijelima države članice koja je država zastave pregledanog ribarskog ili drugog plovila i nadležnim tijelima države članice u čijim je vodama obavljen inspekcijski pregled.

4.   Dnevna izvješća i izvješća o inspekcijskom pregledu iz ovog članka na zahtjev se prenose Komisiji.

Članak 124.

Daljnji postupci u vezi s izvješćima

1.   Države članice postupaju prema izvješćima koje su dostavili inspektori Unije u skladu s člankom 123. ove Uredbe na isti način kao i prema izvješćima svojih službenih osoba.

2.   Kako bi se olakšali sudski i upravni postupci, država članica koja je imenovala inspektora Unije ili, prema potrebi, Komisija ili Europska agencija za kontrolu ribarstva surađuje s državom članicom koja postupa prema izvješću dostavljenom od strane inspektora Unije.

3.   Na zahtjev, inspektor Unije pomaže i pruža dokaze u prekršajnim postupcima koje vodi bilo koja država članica.

GLAVA VII.

IZVRŠENJE

SUSTAV KAZNENIH BODOVA ZA TEŠKE PREKRŠAJE

Članak 125.

Uspostava i funkcioniranje sustava kaznenih bodova za teške prekršaje

Svaka država članica određuje nadležna nacionalna tijela koja su odgovorna za:

(a)

uspostavu sustava dodjeljivanja kaznenih bodova za teške prekršaje, kako je predviđen člankom 92. stavkom 1. Uredbe o kontroli;

(b)

dodjeljivanje odgovarajućeg broja kaznenih bodova ovlašteniku povlastice za ribolov;

(c)

prijenos dodijeljenih kaznenih bodova na svakog budućeg ovlaštenika povlastice za ribolov za dotično ribarsko plovilo u slučaju kad se to plovilo proda, prenese ili na drugi način promijeni vlasnika; i

(d)

vođenje odgovarajuće evidencije kaznenih bodova koji su dodijeljeni ili preneseni ovlašteniku svake povlastice za ribolov.

Članak 126.

Dodjeljivanje kaznenih bodova

1.   Nadležno tijelo države članice koja je država zastave dodjeljuje u skladu s Prilogom XXX. broj kaznenih bodova za teške prekršaje ovlašteniku povlastice za ribolov za dotično ribarsko plovilo.

2.   Ako se tijekom jednog inspekcijskog pregleda utvrdi da je ista fizička ili pravna osoba koja je ovlaštenik povlastice počinila dva ili više teških prekršaja, ovlašteniku povlastice za ribolov iz stavka 1. za svaki se dotični teški prekršaj dodjeljuje do najviše 12 kaznenih bodova.

3.   Ovlaštenika povlastice za ribolov obavješćuje se da su mu dodijeljeni kazneni bodovi.

4.   Bodovi se dodjeljuju ovlašteniku povlastice za ribolov na datum koji je utvrđen odlukom o dodjeli kaznenih bodova. Države članice osiguravaju da sustav kaznenih bodova ne postane neučinkovit zbog primjene nacionalnih pravila o suspenzivnom učinku revizijskih postupaka.

5.   Ako se teški prekršaj otkrije u drugoj državi članici, a ne u državi članici koja je država zastave, kaznene bodove dodjeljuju nadležna tijela države članice koja je država zastave iz članka 125. ove Uredbe nakon obavijesti u skladu s člankom 89. stavkom 4. Uredbe o kontroli.

Članak 127.

Obavijesti o odlukama

Ako tijelo određeno u skladu s člankom 125. ove Uredbe nije istodobno i jedinstveno tijelo iz članka 5. stavka 5. Uredbe o kontroli, ovo drugo spomenuto tijelo obavješćuje se o svakoj odluci donesenoj na temelju ove glave.

Članak 128.

Prijenos vlasništva

Ako se ribarsko plovilo nudi na prodaju ili je predmet nekog drugog oblika prijenosa vlasništva, ovlaštenik povlastice za ribolov obavješćuje mogućeg budućeg ovlaštenika povlastice o broju kaznenih bodova koji su mu još uvijek dodijeljeni, i to pomoću ovjerene kopije dobivene od nadležnih tijela.

Članak 129.

Privremeno i trajno oduzimanje povlastice za ribolov

1.   Ako ovlaštenik povlastice za ribolov prikupi 18, 36, 54 odnosno 72 kaznena boda, to automatski za sobom povlači privremeno oduzimanje povlastice za ribolov prvi, drugi, treći odnosno četvrti put, i to za odgovarajuće razdoblje iz članka 92. stavka 3. Uredbe o kontroli.

2.   Ako ovlaštenik povlastice za ribolov prikupi 90 kaznenih bodova, to automatski za sobom povlači trajno oduzimanje povlastice za ribolov.

Članak 130.

Daljnji postupci nakon privremenog i trajnog oduzimanja povlastice za ribolov

1.   Ako se povlastica za ribolov privremeno ili trajno oduzme u skladu s člankom 129. ove Uredbe, nadležno tijelo države članice koja je država zastave odmah obavješćuje ovlaštenika povlastice za ribolov o njezinom privremenom ili trajnom oduzimanju.

2.   Nakon što primi obavijest iz stavka 1., ovlaštenik povlastice za ribolov osigurava da se ribolovna aktivnost dotičnog plovila odmah prekine. On osigurava da se plovilo odmah uputi prema matičnoj luci ili luci koju odrede nadležna tijela države članice koja je država zastave. Tijekom te plovidbe, ribolovni alat je privezan i složen u skladu s člankom 47. Uredbe o kontroli. Ovlaštenik povlastice za ribolov osigurava da se sa svim ulovom koji se nalazi na plovilu postupa u skladu s uputama nadležnih tijela države članice koja je država zastave.

Članak 131.

Brisanje povlastica za ribolov s odgovarajućih popisa

1.   Ako se povlastica za ribolov privremeno ili trajno oduzme u skladu s člankom 129. stavkom 1. ili 2. ove Uredbe, ribarsko plovilo na koje se odnosi privremeno ili trajno oduzeta povlastica za ribolov u nacionalnim se registrima iz članka 15. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 2371/2002 navodi kao plovilo bez povlastice za ribolov. To se plovilo navodi kao takvo i u registru ribarske flote EU-a iz članka 15. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 2371/2002.

2.   Trajno oduzimanje povlastice za ribolov u skladu s člankom 129. stavkom 2. ove Uredbe ne utječe na referentne razine iz članka 12. Uredbe (EZ) br. 2371/2002 koje su dodijeljene državi članici koja je izdala povlasticu.

3.   Nadležna tijela država članica odmah ažuriraju popis uz članka 116. stavka 1. točke (d) Uredbe o kontroli navodeći sve kaznene bodove i posljedična privremena i trajna oduzimanja povlastica za ribolov kao i datum njihova stupanja na snagu i trajanja.

Članak 132.

Nezakoniti ribolov u razdoblju u kojemu je povlastica za ribolov privremeno oduzeta ili nakon što je trajno oduzeta

1.   Ako ribarsko plovilo kojemu je povlastica za ribolov privremeno ili trajno oduzeta u skladu s člankom 129. ove Uredbe obavlja ribolovne aktivnosti u razdoblju dok mu je povlastica za ribolov privremeno oduzeta ili nakon što mu je ona trajno oduzeta, nadležna tijela odmah poduzimaju mjere izvršenja u skladu s člankom 91. Uredbe o kontroli.

2.   Ribarsko plovilo iz stavka 1. može se prema potrebi uvrstiti u popis plovila EU-a koja obavljaju nezakoniti, neprijavljeni i neregulirani ribolov (plovila NNN) u skladu s člankom 27. Uredbe (EZ) br. 1005/2008.

Članak 133.

Brisanje kaznenih bodova

1.   Ako se povlastica za ribolov privremeno oduzme u skladu s člankom 129. ove Uredbe, kazneni bodovi na temelju kojih je povlastica za ribolov privremeno oduzeta ne brišu se. Svi novi bodovi koji se dodijele ovlašteniku povlastice za ribolov dodaju se postojećim bodovima za potrebe članka 129. ove Uredbe.

2.   Ako su kazneni bodovi izbrisani u skladu s člankom 92. stavkom 4. Uredbe o kontroli, kod primjene članka 92. stavka 3. Uredbe o kontroli za ovlaštenika povlastice za ribolov smatrat će se da mu povlastica za ribolov nije bila privremeno ukinuta u skladu s člankom 129. ove Uredbe.

3.   Ako je ukupan broj kaznenih bodova koji su za dotično ribarsko plovilo dodijeljeni ovlašteniku povlastice za ribolov veći od dva, brišu se dva kaznena boda:

(a)

ako ribarsko plovilo koje je bilo korišteno pri počinjenju prekršaja za koji su dodijeljeni kazneni bodovi nakon toga koristi VMS ili bilježi i šalje podatke iz očevidnika o ribolovu, prekrcajnih deklaracija i iskrcajnih deklaracija elektroničkim putem, a da nije zakonom obvezno koristiti te tehnologije; ili

(b)

ako se ovlaštenik povlastice za ribolov, nakon što su mu dodijeljeni kazneni bodovi, dragovoljno javi za sudjelovanje u znanstvenom projektu za poboljšanje selektivnosti ribolovnih alata; ili

(c)

ako je ovlaštenik povlastice za ribolov član organizacije proizvođača i prihvati, u godini nakon dodjele kaznenih bodova, ribolovni plan koji je donijela organizacija proizvođača i prema kojemu su ribolovne mogućnosti ovlaštenika povlastice za ribolov smanjene za 10 %;

(d)

ako se ovlaštenik povlastice za ribolov uključi u ribolov obuhvaćen sustavom označivanja znakom zaštite okoliša, kojim se potvrđuje i promiče označivanja proizvoda dobivenih u okviru dobro upravljanog morskog ribolova i koji se usredotočuje na pitanja povezana s održivim iskorištavanjem ribolovnih resursa.

Za svako trogodišnje razdoblje nakon datuma počinjenja zadnjeg teškog prekršaja ovlaštenik povlastice za ribolov može samo jednom iskoristiti jednu od mogućnosti iz točaka (a), (b), (c) ili (d) kako bi smanjio broj kaznenih bodova, pod uvjetom da to smanjenje ne dovodi do brisanja svih kaznenih bodova u povlastici za ribolov.

4.   Ako se kazneni bodovi izbrišu u skladu sa stavkom 3., ovlaštenika povlastice za ribolov obavješćuje se o tom brisanju. Ovlaštenika povlastice za ribolov obavješćuje se i o preostalom broju kaznenih bodova.

Članak 134.

Sustav kaznenih bodova za zapovjednike ribarskih plovila

Šest mjeseci nakon datuma početka primjene ove glave države članice obavješćuju Komisiju o svom sustavu kaznenih bodova za zapovjednike plovila koji je predviđen člankom 92. stavkom 6. Uredbe o kontroli.

GLAVA VIII.

MJERE KOJIMA SE OSIGURAVA DA DRŽAVE ČLANICE POŠTUJU CILJEVE ZAJEDNIČKE RIBARSTVENE POLITIKE

POGLAVLJE I.

Privremena suspenzija i trajno ukidanje financijske pomoći Unije

Članak 135.

Definicije

Za potrebe ovog poglavlja primjenjuju se sljedeće definicije:

(1)

„Plaćanje” znači financijski doprinos koji plaća Komisija na temelju zahtjeva za plaćanjem dostavljenog od strane države članice tijekom ili na kraju provedbe operativnog programa u skladu s Uredbom (EZ) br. 1198/2006 ili projekta obuhvaćenog člankom 8. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 861/2006.

(2)

„Prekid” znači prekid roka plaćanja.

(3)

„Privremena suspenzija” znači suspenzija plaćanja u vezi s posebnim zahtjevima za plaćanje sukladno članku 103. stavku 1. Uredbe o kontroli.

(4)

„Trajno ukidanje” znači poništenje cijelog ili dijela suspendiranog doprinosa Unije operativnom programu u skladu s Uredbom (EZ) br. 1198/2006 ili posebnom projektu koji je obuhvaćen člankom 8. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 861/2006.

Članak 136.

Prekid roka plaćanja

1.   Dužnosnik za ovjeravanje ovlašten na temelju prijenosa ovlasti, kako je definiran u Uredbi (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (34), može prekinuti rok za plaćanje na najviše šest mjeseci ako:

(a)

nalazi ukazuju na nepoštivanje pravila ZRP-a; ili

(b)

dužnosnik za ovjeravanje ovlašten na temelju prijenosa ovlasti mora izvršiti dodatne provjere nakon što je primio nalaze koji ukazuju da u sustavu kontrole države članice postoje nepravilnosti i/ili da ribolovne aktivnosti i aktivnosti povezane s ribolovom nisu u skladu s pravilima ZRP-a.

2.   Dotičnu se državu članicu pismenim putem obavješćuje, u skladu s člankom 103. stavkom 3. Uredbe o kontroli, o razlozima prekida roka plaćanja. Od nje se zahtijeva da u roku od mjesec dana od primitka tog dopisa obavijesti Komisiju o popravnim mjerama koje je poduzela i/ili dostavi informacije o financijskoj pomoći dodijeljenoj za aktivnosti povezane s ribolovom koje su bile predmet nesukladnosti u skladu s Prilogom XXXI. ovoj Uredbi.

3.   Ako dotična država članica ne odgovori na Komisijin zahtjev u roku iz stavka 2. ili ako dostavi nezadovoljavajući odgovor, Komisija joj može poslati opomenu i dati joj dodatni rok od najviše 15 dana.

4.   Prekid se završava ako država članica u svom odgovoru dokaže da je poduzela popravne mjere kako bi osigurala sukladnost s pravilima ZRP-a ili da nalazi koji ukazuju na nepravilnosti u njezinu sustavu kontrole i/ili na to da ribolovne aktivnosti i aktivnosti povezane s ribolovom nisu u skladu s pravilima ZRP-a nisu utemeljeni.

Članak 137.

Privremena suspenzija plaćanja

1.   Ako dotična država članica ne odgovori na Komisijin zahtjev u roku iz članka 136. ili ako dostavi nezadovoljavajući odgovor, Komisija može na temelju informacija kojima u tom trenutku raspolaže donijeti odluku o privremenoj suspenziji svih ili dijela plaćanja financijske pomoći Unije toj državi članici (dalje u tekstu: odluka o privremenoj suspenziji plaćanja) kako je predviđeno člankom 103. stavkom 1. Uredbe o kontroli.

2.   U odluci o privremenoj suspenziji plaćanja ukratko se navode činjenična i pravna pitanja, iznosi ocjena Komisije u vezi s uvjetima iz članka 103. stavaka 1. i 6. Uredbe o kontroli te utvrđuje dio plaćanja koji se privremeno suspendira. U odluci o privremenoj suspenziji plaćanja dotična se država članica poziva da u propisanom roku, ne duljem od šest mjeseci, poduzme popravne mjere.

3.   Iznos plaćanja koji će se privremeno suspendirati određuje se primjenom stope koja se određuje uzimajući u obzir kriterije iz članka 103. stavka 5. Uredbe o kontroli.

Članak 138.

Ukidanje financijske pomoći

1.   Ako za vrijeme privremene suspenzije plaćanja država članica i dalje ne uspije dokazati da je ispravila stanje koje je dovelo do donošenja odluke o privremenoj suspenziji plaćanja, kako je predviđeno člankom 103. stavkom 2.. Uredbe o kontroli, Komisija je može obavijestiti da namjerava donijeti odluku o ukidanju plaćanja. Stavci 2. i 3. članka 136. ove Uredbe primjenjuju se na odgovarajući način.

2.   Ako dotična država članica ne odgovori na Komisijin zahtjev iz stavka 1. ili ako dostavi nezadovoljavajući odgovor, Komisija može na temelju informacija kojima u tom trenutku raspolaže donijeti odluku o ukidanju svih ili dijela privremeno suspendiranih plaćanja toj državi članici.

3.   Odluka o ukidanju plaćanja iz stavka 2. može uključivati djelomični ili puni povrat eventualnog predujma financijskog doprinosa koji je već isplaćen za projekte koji su obuhvaćeni člankom 8. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 861/2006 i za koje su plaćanja već bila suspendirana.

4.   Iznos privremeno suspendiranih plaćanja koji će se ukinuti određuje se primjenom stope koja se određuje uzimajući u obzir kriterije iz članka 103. stavka 5. Uredbe o kontroli.

5.   Iznos predujma financijskog doprinosa koji treba vratiti za projekte za koje su plaćanja već bila suspendirana vraća se Komisiji u skladu s postupkom povrata sredstava iz članka 28. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 861/2006 i članka 72. Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002.

POGLAVLJE II.

Smanjenje ribolovnih mogućnosti

Članak 139.

Opća pravila za smanjenje ribolovnih mogućnosti zbog prekomjernog iskorištenja

1.   Opseg prekomjernog iskorištenja ribolovnih mogućnosti što se tiče raspoloživih kvota i ribolovnog napora utvrđenih člankom 105. stavkom 1. i člankom 106. stavkom 1. Uredbe o kontroli određuje se na temelju brojčanih podataka koji su na raspolaganju petnaestog dana drugog mjeseca nakon isteka reguliranog razdoblja.

2.   Opseg prekomjernog iskorištenja ribolovnih mogućnosti određuje se u odnosu na ribolovne mogućnosti koje su dotičnoj državi članici na raspolaganju na kraju svakog dotičnog razdoblja, pri čemu se uzimaju u obzir razmjene ribolovnih mogućnosti u skladu s člankom 20. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 2371/2002, prijenosi kvota u skladu s člankom 4. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 847/96 (35), preraspodjela raspoloživih ribolovnih mogućnosti u skladu s člankom 37. Uredbe o kontroli i smanjenje ribolovnih mogućnosti u skladu s člancima 105., 106. i 107. Uredbe o kontroli.

3.   Razmjena ribolovnih mogućnosti u skladu s člankom 20. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 2371/2002 za određeno razdoblje ne dopušta se nakon zadnjeg dana prvog mjeseca nakon isteka tog razdoblja.

Članak 140.

Savjetovanje u vezi sa smanjenjem ribolovnih mogućnosti

U slučaju smanjenja ribolovnih mogućnosti u skladu s člankom 105. stavcima 4. i 5. te člankom 106. stavkom 3. Uredbe o kontroli Komisija se savjetuje s dotičnom državom članicom o predloženim mjerama. Dotična država članica odgovara na upit Komisije u roku od 10 radnih dana.

POGLAVLJE III.

Smanjenje kvota zbog nepoštivanja pravila zajedničke ribarstvene politike

Članak 141.

Pravila za smanjenje kvota zbog nepoštivanja ciljeva zajedničke ribarstvene politike

1.   Rok u kojemu država članica mora dokazati da se ribolov može sigurno nastaviti, a koji se navodi u članku 107. stavku 2. Uredbe o kontroli, primjenjuje se od datuma dopisa koji je Komisija uputila državi članici.

2.   Svom odgovoru u skladu s člankom 107. stavkom 2. Uredbe o kontroli države članice prilažu materijalne dokaze kojima se Komisiji može pokazati da se ribolov može sigurno nastaviti.

Članak 142.

Određivanje količina koje će se odbiti

1.   Svako smanjenje kvota u skladu s člankom 107. Uredbe o kontroli razmjerno je opsegu i vrsti nesukladnosti s pravilima koja se odnose na stokove obuhvaćene višegodišnjim planovima te težini opasnosti za očuvanje tih stokova. Pritom se uzima u obzir šteta nanesena tim stokovima zbog nepoštovanja pravila koji se odnose na stokove obuhvaćene višegodišnjim planovima.

2.   Ako se na kvotu, dodijeljeni dio ili udio koji su dodijeljeni za stok ili skupinu stokova na koje se odnosi nesukladnost ne može primijeniti smanjenje u skladu sa stavkom 1. jer ta kvota, dodijeljeni dio ili udio za taj stok ili skupinu stokova nije više na raspolaganju dotičnoj državi članici, Komisija može, u skladu sa stavkom 1. i nakon savjetovanja s dotičnom državom članicom, u sljedećoj godini ili godinama smanjiti kvote za druge stokove ili skupine stokova koji su na raspolaganju toj državi članici na istom zemljopisnom području ili imaju istu komercijalnu vrijednost.

GLAVA IX.

PODACI I INFORMACIJE

POGLAVLJE I.

Analiza i revizija podataka

Članak 143.

Predmet

Računalni sustav potvrđivanja podataka iz članka 109. stavka 1. Uredbe o kontroli posebno obuhvaća:

(a)

jednu ili više baza podataka u kojima su pohranjeni svi podaci koji će se potvrditi sustavom, kako je predviđeno člankom 144. ove Uredbe;

(b)

postupke potvrđivanja koji uključuju provjeru kvalitete podataka, analizu i unakrsnu provjeru svih tih podataka, kako je predviđeno člankom 145. ove Uredbe;

(c)

postupke za pristup Komisije ili tijela koje je ona odredila svim tim podacima, kako je predviđeno člankom 146. ove Uredbe.

Članak 144.

Podaci koji se potvrđuju

1.   Za potrebe računalnog sustava potvrđivanja podataka države članice osiguravaju da svi podaci iz članka 109. stavka 2. Uredbe o kontroli budu pohranjeni u jednoj ili više računalnih baza podataka. Minimalni elementi koje treba uključiti jesu oni koji su popisani u Prilogu XXIII., oni koji su navedeni kao obvezni u Prilogu XXVII. te elementi iz Priloga XII. i oni iz Priloga XXXII. Sustavom potvrđivanja podataka mogu se uzeti u obzir i svi drugi podaci koji se smatraju potrebnima za potrebe postupka potvrđivanja.

2.   Sustav potvrđivanja podataka mora u svakom trenutku i u stvarnom vremenu imati pristup podacima u bazama podataka iz stavka 1. Sustav potvrđivanja podataka mora imati izravan pristup svim tim bazama podataka bez ljudske intervencije. U tu svrhu sve baze podataka ili sustavi u državi članici koji sadrže podatke iz stavka 1. moraju biti međusobno povezani.

3.   Ako se podaci iz stavka 1. ne pohranjuju u bazu podataka automatski, države članice predviđaju da se oni unose ručno ili u digitaliziranom obliku, i to bez odgađanja i poštujući rokove utvrđene odgovarajućim propisima. Datum primitka podatka i datum unosa trebaju biti ispravno navedeni u bazi podataka.

Članak 145.

Postupak potvrđivanja podataka

1.   Računalni sustav potvrđivanja podataka neprekidno, sustavno i temeljito potvrđuje svaki skup podataka iz članka 144. stavka 1. ove Uredbe pomoću automatiziranih računalnih algoritama i postupaka. Potvrđivanje obuhvaća postupke za kontrolu kvalitete osnovnih podataka te provjeru formata podataka i minimalnih zahtjeva koji se odnose na podatke, kao i naprednije potvrđivanje detaljnom analizom više zapisa skupa podataka pomoću statističkih metoda ili unakrsnom provjerom podataka iz različitih izvora.

2.   Za svaki postupak potvrđivanja postoji poslovno pravilo ili skup poslovnih pravila kojima se utvrđuje koja se potvrđivanja obavljaju tim postupkom i gdje se pohranjuju rezultati tih potvrđivanja. Prema potrebi se navodi odgovarajuća uputa na propise čija se primjena provjerava. Komisija može, nakon savjetovanja s državama članicama, odrediti standardni skup poslovnih pravila koje treba primjenjivati.

3.   Svi rezultati računalnog sustava potvrđivanja podataka, kako pozitivni tako i negativni, pohranjuju se u bazi podataka. Mora biti moguće odmah prepoznati svaku nepodudarnost i nesukladnost otkrivenu postupcima potvrđivanja kao i daljnje mjere poduzete u vezi s tim nepodudarnostima. Mora također biti moguće dobiti identifikacijske podatke o ribarskim plovilima te zapovjednicima ili korisnicima plovila kod kojih je nepodudarnost ili moguća nesukladnost bila više puta otkrivena u zadnje tri godine.

4.   Daljnje mjere u vezi s nepodudarnostima otkrivenima sustavom potvrđivanja povezuju se s rezultatima potvrđivanja, pri čemu se navodi datum potvrđivanja i daljnjih mjera.

Ako se utvrdi da je otkrivena nepodudarnost rezultat pogrešnog unosa podataka, taj se uneseni podatak ispravlja u bazi podataka, pri čemu se jasno označava da je podatak ispravljen, zapisuje prvobitna vrijednost ili unos te navode razlozi za ispravak podatka.

Ako otkrivena nepodudarnost dovodi do poduzimanja daljnjih mjera, rezultat potvrđivanja sadrži prema potrebi poveznicu na izvješće o inspekcijskom pregledu i mjere poduzete u vezi s njim.

Članak 146.

Pristup od strane Komisije

1.   Države članice osiguravaju da Komisija ili tijelo koje je ona odredila ima u svakom trenutku pristup u stvarnom vremenu:

(a)

svim podacima iz članka 144. stavka 1. ove Uredbe;

(b)

svim poslovnim pravilima koja su utvrđena za sustav potvrđivanja podataka i sadrže definicije, odgovarajuće propise i mjesto pohrane rezultata potvrđivanja;

(c)

svim rezultatima potvrđivanja i daljnjim mjerama, koji uključuju i oznaku koja ukazuje da je podatkovni element ispravljen i, prema potrebi, poveznicu na prekršajne postupke.

2.   Države članice osiguravaju da se podacima iz stavka 1. točaka (a), (b) i (c) može pristupiti putem automatizirane razmjene podataka preko sigurnih mrežnih usluga kako je utvrđeno člankom 147. ove Uredbe.

3.   Podaci su dostupni za preuzimanje u skladu s formatom za razmjenu podataka i svim podatkovnim elementima kako su utvrđeni u Prilogu XII. i u formatu XML. Ostali podaci kojima se može pristupiti, a koji nisu utvrđeni u Prilogu XII., dostupni su u formatu utvrđenom u Prilogu XXXII.

4.   Komisiji ili tijelu koje je ona odredila daje se mogućnost preuzimanja podataka iz stavka 1. za bilo koje razdoblje i bilo koje zemljopisno područje za pojedino ribarsko plovilo ili popis ribarskih plovila.

5.   Na utemeljeni zahtjev Komisije dotična država članica odmah ispravlja podatke kod kojih je Komisija otkrila nepodudarnosti. Dotična država članica bez odgađanja obavješćuje ostale relevantne države članice o tom ispravku.

POGLAVLJE II.

Internetske stranice država članica

Članak 147.

Djelovanje internetskih stranica i mrežnih usluga

1.   Za potrebe službenih internetskih stranica iz članaka 115. i 116. Uredbe o kontroli države članice pokreću mrežne usluge. Te mrežne usluge proizvode u stvarnom vremenu dinamičan sadržaj za službene internetske stranice i osiguravaju automatizirani pristup podacima. Prema potrebi, države članice prilagođavaju svoje postojeće baze podataka ili stvaraju nove baze podataka kako bi osigurale zahtijevani sadržaj internetskih stranica.

2.   Te mrežne usluge omogućuju Komisiji i tijelu koje je ona odredila da u svakom trenutku dobiju sve raspoložive podatke iz članaka 148. i 149. ove Uredbe. Taj automatizirani mehanizam dobivanja podataka temelji se na protokolu i formatu za elektroničku razmjenu podataka iz Priloga XII. Mrežne se usluge kreiraju u skladu s međunarodnim normama.

3.   Svaka podstranica službene internetske stranice iz stavka 1. na lijevoj strani sadrži izbornik u kojemu su navedene sve hiperpoveznice na ostale podstranice. Na dnu podstranice navodi se definicija povezane mrežne usluge.

4.   Mrežne usluge i internetske stranice su centralizirane i nude samo jednu jedinstvenu pristupnu točku po državi članici.

5.   Komisija može utvrditi zajedničke norme, tehničke specifikacije i postupke za sučelje internetske stranice, tehnički kompatibilne sustave i mrežne usluge za države članice, Komisiju i tijelo koje je ona odredila. Komisija koordinira proces izrade tih specifikacija i postupaka nakon savjetovanja s državama članicama.

Članak 148.

Internetske stranice i mrežne usluge dostupne javnosti

1.   Dio internetske stranice koji je dostupan javnosti sadrži stranicu s općim pregledom sadržaja i različite podstranice. Na javno dostupnoj stranici s općim pregledom sadržaja navedene su hiperpoveznice na podstranice koje sadrže informacije iz članka 115. točaka (a) do (g) Uredbe o kontroli.

2.   Svaka javno dostupna podstranica sadrži najmanje jednu od informacija navedenih u članku 115. točkama (a) do (g) Uredbe o kontroli. Podstranice, kao i s njima povezane mrežne usluge, sadrže najmanje one informacije koje su utvrđene u Prilogu XXXIII.

Članak 149.

Zaštićene internetske stranice i mrežne usluge

1.   Zaštićeni dio internetske stranice sadrži stranicu s općim pregledom sadržaja i različite podstranice. Na zaštićenoj stranici s općim pregledom sadržaja navedene su hiperpoveznice na podstranice koje sadrže informacije iz članka 116. stavka 1. točaka (a) do (h) Uredbe o kontroli.

2.   Svaka zaštićena podstranica sadrži najmanje jednu od informacija navedenih u članku 116. stavku 1. točkama (a) do (h) Uredbe o kontroli. Podstranice, kao i s njima povezane mrežne usluge, sadrže najmanje one informacije koje su utvrđene u Prilogu XXIV.

3.   Zaštićene internetske stranice kao i zaštićene mrežne usluge koriste elektroničke potvrde iz članka 116. stavka 3. Uredbe o kontroli.

GLAVA X.

PROVEDBA

POGLAVLJE I.

Uzajamna pomoć

Odjeljak 1.

Opće odredbe

Članak 150.

Područje primjene

1.   Ovim se poglavljem utvrđuju uvjeti pod kojima države članice ostvaruju upravnu suradnju međusobno te s trećim zemljama, Komisijom i tijelom koje je ona odredila kako bi osigurale učinkovitu primjenu Uredbe o kontroli i ove Uredbe. On ne sprečava države članice da uspostavljaju druge oblike upravne suradnje.

2.   Ovo poglavlje ne obvezuje države članice da jedna drugoj pruže pomoć ako postoji vjerojatnost da bi to bilo štetno za njihov nacionalni pravni sustav, javnu politiku, sigurnost ili druge temeljne interese. Prije nego što odbije zahtjev za pomoć, država članica kojoj je upućen zahtjev obavlja savjetovanje s državom članicom koja je uputila zahtjev kako bi utvrdila može li se pomoć pružiti djelomično pod određenim uvjetima. Ako se zahtjevu za pomoć ne može udovoljiti, o tome se odmah obavješćuje država članica koja je podnijela zahtjev i Komisija ili tijelo koje je ona odredila te se navode razlozi.

3.   Ovo poglavlje ne utječe na primjenu pravila o kaznenom postupku i uzajamnoj pomoći u kaznenim stvarima u državama članicama, uključujući i ona o tajnosti sudskih istraga.

Članak 151.

Troškovi

Države članice snose svoje troškove izvršenja zahtjeva za pomoć i odriču se svih zahtjeva za nadoknadom izdataka nastalih pri primjeni ove glave.

Članak 152.

Jedinstveno tijelo

Jedinstveno tijelo iz članka 5. stavka 5. Uredbe o kontroli djeluje kao jedinstveni ured za vezu nadležan za primjenu ovog poglavlja.

Članak 153.

Daljnje mjere

1.   Ako, kao odgovor na zahtjev za pomoć na temelju ovog poglavlja ili nakon spontane razmjene informacija, nacionalna tijela odluče poduzeti mjere koje se mogu provesti jedino uz odobrenje ili na zahtjev sudskog tijela, ona dostavljaju dotičnoj državi članici i Komisiji ili tijelu koje je ona odredila sve informacije o tim mjerama koje su povezane s nepoštovanjem pravila zajedničke ribarstvene politike.

2.   Svaka takva obavijest mora biti prethodno odobrena od strane sudskog tijela, ako je takvo odobrenje propisano nacionalnim pravom.

Odjeljak 2.

Informacije bez prethodnog zahtjeva

Članak 154.

Informacije bez prethodnog zahtjeva

1.   Ako država članica sazna za moguće nepoštovanje pravila zajedničke ribarstvene politike, posebno za teški prekršaj iz članka 90. stavka 1. Uredbe o kontroli, ili opravdano sumnja da bi takav prekršaj mogao biti počinjen, ona o tome odmah obavješćuje ostale dotične države članice i Komisiju ili tijelo koje je ona odredila. U obavijesti se navode sve potrebne informacije i šalje se preko jedinstvenog tijela iz članka 152. ove Uredbe.

2.   Ako država članica poduzme mjere izvršenja u vezi s nepoštovanjem pravila ili prekršajem iz stavka 1., ona o tome obavješćuje ostale dotične države članice i Komisiju ili tijelo koje je ona odredila, i to preko jedinstvenog tijela iz članka 152. ove Uredbe.

3.   Sve obavijesti predviđene ovim člankom dostavljaju se u pisanom obliku.

Odjeljak 3.

Zahtjev za pomoć

Članak 155.

Definicija

Za potrebe ovog odjeljka „zahtjev za pomoć” znači zahtjev koji jedna država članica upućuje drugoj državi članici ili koji Komisija ili tijelo koje je ona odredila upućuje državi članici i u kojemu se traže:

(a)

informacije, uključujući i one u skladu s člankom 93. stavcima 2. i 3. Uredbe o kontroli;

(b)

mjere izvršenja; ili

(c)

upravna obavijest.

Članak 156.

Opći zahtjevi

1.   Država članica moliteljica osigurava da svi zahtjevi za pomoć sadrže dovoljno informacija na temelju kojih zamoljena država članica može taj zahtjev ispuniti, kao i sve potrebne dokaze dobivene na području države članice moliteljice.

2.   Zahtjevi za pomoć ograničavaju se na utemeljene slučajeve u kojima je opravdano vjerovati da je došlo do nepoštivanja pravila zajedničke ribarstvene politike, posebno do teških prekršaja iz članka 90. stavka 1. Uredbe o kontroli, a država članica moliteljica ne može dobiti zahtijevane informacije ili poduzeti zahtijevane mjere vlastitim sredstvima.

Članak 157.

Slanje zahtjeva i odgovora

1.   Zahtjeve šalje isključivo jedinstveno tijelo države članice moliteljice, Komisija ili tijelo koje je ona odredila jedinstvenomu tijelu zamoljene države članice. Na isti se način šalju i svi odgovori na zahtjev.

2.   Zahtjevi za uzajamnu pomoć i odgovarajući odgovori šalju se u pisanom obliku.

3.   Prije podnošenja zahtjeva jedinstvena tijela dogovaraju se o jeziku koji će se koristiti u zahtjevima i odgovorima. Ako se ne može postići dogovor, zahtjevi se šalju na službenom jeziku ili jezicima države članice moliteljice, a odgovori na službenom jeziku ili jezicima zamoljene države članice.

Članak 158.

Zahtjev za informacijama

1.   Na zahtjev države članice moliteljice, Komisije ili tijela koje je ona odredila zamoljena država članica pruža sve relevantne informacije koje su potrebne da se utvrdi je li došlo do nepoštovanja pravila zajedničke ribarstvene politike, posebno do teških prekršaja iz članka 90. stavka 1. Uredbe o kontroli ili da se utvrdi postoji li opravdana sumnja da bi do toga moglo doći. Te se informacije šalju preko jedinstvenog tijela iz članka 152. ove Uredbe.

2.   Na zahtjev države članice moliteljice, Komisije ili tijela koje je ona odredila zamoljena država članica obavlja odgovarajuće upravne istrage o operacijama koje predstavljaju, ili za koje podnositelj zahtjeva smatra da bi mogle predstavljati, nepoštovanje pravila zajedničke ribarstvene politike, posebno teške prekršaje iz članka 90. stavka 1. Uredbe o kontroli. Zamoljena država članica dostavlja rezultate tih upravnih istraga državi članici moliteljici i Komisiji ili tijelu koje je ona odredila.

3.   Na zahtjev države članice moliteljice, Komisije ili tijela koje je ona odredila, zamoljena država članica može dopustiti nadležnom službeniku države članice moliteljice da tijekom upravnih istraga iz stavka 2. prati službenika zamoljene države članice, Komisije ili tijela koje je ona odredila. U mjeri u kojoj nacionalne odredbe o kaznenom postupku propisuju da određene radnje mogu obavljati samo službenici koji su za to posebno određeni nacionalnim pravom, službenici države članice moliteljice ne sudjeluju u tim radnjama. Oni ni u kojem slučaju ne sudjeluju u pretragama prostora ili u formalnom saslušanju osoba u okviru kaznenog prava. Dok se nalaze u zamoljenoj državi članici, službenici države članice moliteljice moraju u svakom trenutku biti u stanju predočiti pisano ovlaštenje u kojemu je naveden njihov identitet i službene funkcije.

4.   Na zahtjev države članice moliteljice zamoljena država članica joj dostavlja sve dokumente ili ovjerene vjerodostojne kopije koje posjeduje, a koje se odnose na nepoštovanje pravila zajedničke ribarstvene politike ili teške prekršaje iz članka 90. stavka 1. Uredbe o kontroli.

5.   Standardni obrazac za razmjenu informacija na zahtjev naveden je u Prilogu XXXIV.

Članak 159.

Zahtjev za mjerama izvršenja

1.   Na temelju dokaza iz članka 156. ove Uredbe, a na zahtjev države članice moliteljice, Komisije ili tijela koje je ona odredila, zamoljena država članica poduzima sve potrebne mjere izvršenja kako bi se na njezinu području ili u morskim vodama koje su pod njezinom suverenošću ili jurisdikcijom odmah prekinulo svako nepoštivanje pravila zajedničke ribarstvene politike ili teški prekršaji iz članka 90. stavka 1. Uredbe o kontroli.

2.   Tijekom poduzimanja mjera izvršenja iz stavka 1. zamoljena država članica može se savjetovati s državom članicom moliteljicom, Komisijom ili tijelom koje je ona odredila.

3.   Preko jedinstvenog tijela iz članka 152. ove Uredbe zamoljena država članica izvješćuje državu članicu moliteljicu, Komisiju ili tijelo koje je ona odredila o poduzetim mjerama i njihovu učinku.

Članak 160.

Rok za slanje odgovora na zahtjeve za informacijama i mjerama izvršenja

1.   Zamoljena država članica dostavlja informacije iz članka 158. stavka 1. i članka 159. stavka 3. ove Uredbe što je moguće brže, a najkasnije četiri tjedna nakon datuma primitka zahtjeva. Zamoljena država članica, država članica moliteljica i Komisija ili tijelo koje je ona odredila mogu dogovoriti drukčije rokove.

2.   Ako zamoljena država članica ne može odgovoriti na zahtjev u predviđenom roku, ona pismenim putem obavješćuje državu članicu moliteljicu, Komisiju ili tijelo koje je ona odredila o razlozima zbog kojih to ne može učiniti te navodi kada će po njezinu mišljenju moći odgovoriti.

Članak 161.

Zahtjev za slanjem upravne obavijesti

1.   Na zahtjev države članice moliteljice i u skladu sa svojim nacionalnim propisima koji uređuju obavješćivanje o sličnim instrumentima i odlukama, zamoljena država članica obavješćuje naslovljenika o svim instrumentima i odlukama donesenima u području obuhvaćenom zajedničkom ribarstvenom politikom, posebno onima koja se odnose na pitanja koja se uređuju Uredom o kontroli ili ovom Uredbom, koja su donijela upravna tijela države članice moliteljice i koja bi se trebala primjenjivati na području zamoljene države članice.

2.   Zahtjev za slanjem obavijesti podnosi se na standardnom obrascu koji je priložen ovoj Uredbi u Prilogu XXXV.

3.   Odmah nakon slanja obavijesti zamoljena država članica šalje odgovor državi članici moliteljici preko jedinstvenog tijela iz članka 152. ove Uredbe. Odgovor se šalje na standardnom obrascu koji je naveden u Prilogu XXXVI.

Odjeljak 4.

Odnosi s Komisijom ili tijelom koje je ona odredila

Članak 162.

Komunikacija između država članica i Komisije ili tijela koje je ona odredila

1.   Svaka država članica dostavlja Komisiji ili tijelu koje je ona odredila sve informacije, čim ih sazna, za koje smatra da su bitne što se tiče metoda, prakse ili uočenih trendova koji su povezani ili za koje se sumnja da su povezani s nepoštovanjem pravila zajedničke ribarstvene politike, a posebno s teškim prekršajima iz članka 90. stavka 1. Uredbe o kontroli, i to čim joj te informacije budu na raspolaganju

2.   Komisija ili tijelo koje je ona odredila dostavlja državama članicama sve informacije koje bi im mogle pomoći u provedbi Uredbe o kontroli ili ove Uredbe, čim ih sazna.

Članak 163.

Koordinacija koju obavlja Komisija ili tijelo koje je ona odredila

1.   Ako država članica sazna za aktivnosti koje predstavljaju ili se čini da predstavljaju nepoštivanje pravila zajedničke ribarstvene politike, posebno teške prekršaje iz članka 90. stavka 1. Uredbe o kontroli, i od posebnog su značenja na razini Unije, ona će što je prije moguće dostaviti Komisiji ili tijelu koje je ona odredila sve relevantne informacije potrebne za utvrđivanje činjenica. Komisija ili tijelo koje je ona odredila prenose te informacije ostalim dotičnim državama članicama.

2.   Za potrebe stavka 1. smatra se da su aktivnosti koje predstavljaju nepoštovanje pravila zajedničke ribarstvene politike, posebno teški prekršaji iz članka 90. stavka 1. Uredbe o kontroli, od posebnog značenja na razini Europske unije:

(a)

ako su povezane ili bi mogle biti povezane s jednom ili više država članica;

(b)

ako se državi članici čini vrlo vjerojatnim da se slične aktivnosti obavljaju i u ostalim državama članicama.

3.   Ako Komisija ili tijelo koje je ona odredila smatra da se u jednoj ili više država članica događaju aktivnosti koje predstavljaju nepoštivanje pravila zajedničke ribarstvene politike, posebno teški prekršaji iz članka 90. stavka 1. Uredbe o kontroli, ona o tome obavješćuje dotične države članice, koje provode istragu što je moguće prije. O rezultatima tih istraga dotične države članice što je moguće prije obavješćuju Komisiju ili tijelo koje je ona odredila.

Odjeljak 5.

Odnosi s trećim zemljama

Članak 164.

Razmjena informacija s trećim zemljama

1.   Ako od treće zemlje ili regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu država članica primi informacije koje su bitne za učinkovitu primjenu Uredbe o kontroli i ove Uredbe, ona će te informacije priopćiti preko svog jedinstvenog tijela drugim dotičnim državama članicama, Komisiji ili tijelu koje je ona odredila, u mjeri u kojoj joj to dopuštaju bilateralni sporazumi s tom trećom zemljom ili pravila te regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu.

2.   Informacije primljene na temelju ovog poglavlja država članica može preko svog jedinstvenog tijela priopćiti trećoj zemlji ili regionalnoj organizaciji za upravljanje u ribarstvu u okviru bilateralnog sporazuma s tom trećom zemljom ili u skladu s pravilima te regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu. To se priopćavanje odvija nakon savjetovanja s državom članicom koja je prva priopćila informacije i u skladu sa zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom o zaštiti osoba u vezi s obradom osobnih podataka.

3.   Komisija ili tijelo koje je ona odredila mogu u okviru sporazuma o ribarstvu zaključenih između Unije i trećih zemalja ili u okviru regionalnih organizacija za upravljanje u ribarstvu ili sličnih dogovora u kojima je Unija ugovorna strana ili neugovorna surađujuća strana priopćavati drugim stranama u tim sporazumima, organizacijama ili dogovorima relevantne informacije o nepoštovanju pravila zajedničke ribarstvene politike ili teškim prekršajima iz članka 90. stavka 1. Uredbe o kontroli, pod uvjetom da to dopusti država članica koja je dostavila informacije.

POGLAVLJE II.

Obveze izvješćivanja

Članak 165.

Format i rokovi za izvješća

1.   Za petogodišnje razdoblje iz članka 118. stavka 1. Uredbe o kontroli države članice koriste podatke utvrđene u Prilogu XXXVII.

2.   Izvješće u kojemu se navode pravila prema kojima su izrađena izvješća o temeljnim podacima, kako je predviđeno člankom 118. stavkom 4. Uredbe o kontroli, šalje se šest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe. Ako se ta pravila izmijene, države članice šalju novo izvješće.

GLAVA XI.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 166.

Stavljanje izvan snage

1.   Uredbe (EEZ) br. 2807/83, (EEZ) br. 3561/85, (EEZ) br. 493/87, (EEZ) br. 1381/87, (EEZ) br. 1382/87, (EEZ) br. 2943/95, (EZ) br. 1449/98, (EZ) br. 2244/2003, (EZ) br. 1281/2005, (EZ) br. 1042/2006, (EZ) br. 1542/2007, (EZ) br. 1077/2008 i (EZ) br. 409/2009 stavljaju se izvan snage.

2.   Uredba (EZ) br. 356/2005 stavlja se izvan snage od 1. siječnja 2012.

3.   Upućivanje na uredbe koje su stavljene izvan snage smatra se upućivanjem na ovu Uredbu.

Članak 167.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije, osim glave VII. koja stupa na snagu 1. srpnja 2011.

Međutim, glava II. poglavlje III. i glava IV. poglavlje I. primjenjuju se od 1. siječnja 2012. U skladu s člankom 124. točkom (c) Uredbe o kontroli i prethodnim stavkom, glava VII. primjenjuje se od 1. siječnja 2012.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. travnja 2011.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 343, 22.12.2009., str. 1.

(2)  SL L 223, 15.8.2006., str. 1.

(3)  SL L 160, 14.6.2006., str. 1.

(4)  SL L 281, 23.11.1995., str. 31.

(5)  SL L 8, 12.1.2001., str. 1.

(6)  SL L 276, 10.10.1983., str. 1.

(7)  SL L 339, 18.12.1985., str. 29.

(8)  SL L 50, 19.2.1987., str. 13.

(9)  SL L 132, 21.5.1987., str. 9.

(10)  SL L 132, 21.5.1987., str. 11.

(11)  SL L 308, 21.12.1995., str. 15.

(12)  SL L 192, 8.7.1998., str. 4.

(13)  SL L 56, 2.3.2005., str. 8.

(14)  SL L 333, 20.12.2003., str. 17.

(15)  SL L 203, 4.8.2005., str. 3.

(16)  SL L 187, 8.7.2006., str. 14.

(17)  SL L 337, 21.12.2007., str. 56.

(18)  SL L 295, 4.11.2008., str. 3.

(19)  SL L 123, 19.5.2009., str. 78.

(20)  SL L 358, 31.12.2002., str. 59.

(21)  SL L 128, 21.5.2005., str. 1.

(22)  SL L 204, 13.8.2003., str. 21.

(23)  SL L 102, 7.4.2004., str. 9.

(24)  SL L 365, 10.12.2004., str. 19.

(25)  SL L 171, 6.7.1994., str. 7.

(26)  SL L 274, 25.9.1986., str. 1.

(27)  SL L 60, 5.3.2008., str. 1.

(28)  SL L 256, 7.9.1987., str. 1.

(29)  SL L 139, 30.4.2004., str. 55.

(30)  SL L 286, 29.10.2008., str. 1.

(31)  SL L 278, 23.10.2001., str. 6.

(32)  SL L 17, 21.1.2000., str. 22.

(33)  SL L 337, 20.12.2001., str. 20.

(34)  SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(35)  SL L 115, 9.5.1996., str. 3.


PRILOG I.

Tablica 1.

Troslovne oznake za prezentiranje proizvoda

Troslovna oznaka za prezentiranje proizvoda

Prezentiranje

Opis

CBF

Dvostruki file od cijelog bakalara (escalado)

HEA s kožom, kralježnicom i repom

CLA

Kliješta

Samo kliješta

DWT

Oznaka ICCAT

Bez škrga, iznutrica, dijela glave i peraja

FIL

Fileti

HEA + GUT + TLF + bez kosti; iz svake se ribe dobiju dva fileta koji nisu povezani

FIS

Fileti bez kože

FIL + SKI; iz svake se ribe dobiju dva fileta koji nisu povezani

FSB

Fileti s kožom i kostima

Fileti s kožom i kostima

FSP

Fileti bez kože, s hrptenom kosti

Fileti bez kože, s hrptenom kosti

GHT

Bez iznutrica, glave i repa

GUH + TLD

GUG

Bez iznutrica i škrga

Uklonjene iznutrice i škrge

GUH

Bez iznutrica i glave

Uklonjene iznutrice i glava

GUL

Bez iznutrica, s jetrom

GUT s jetrom

GUS

Bez iznutrica, glave i kože

GUH + SKI

GUT

Bez iznutrica

Uklonjene sve iznutrice

HEA

Bez glave

Uklonjena glava

JAP

Japanski rez

Poprečni rez pri kojemu su uklonjeni svi dijelovi od glave do trbuha

JAT

Japanski rez bez repa

Japanski rez s uklonjenim repom

LAP

Lappen

Dvostruki file, HEA, s kožom, repom i perajama

LVR

Jetra

Samo jetra. U slučaju zajedničkog prezentiranja koristi se oznaka LVR-C

OTH

Drugo

Svaki drugi način prezentiranja (1)

ROE

Ikra

Samo ikra. U slučaju zajedničkog prezentiranja koristi se oznaka ROE-C

SAD

Suho soljeno

Bez glave, s kožom, kralježnicom, repom i izravno soljene

SAL

Blago soljeno u salamuri

CBF + soljeno

SGH

Soljeno, bez iznutrica i glave

GUH + soljeno

SGT

Soljeno, bez iznutrica

GUT + soljeno

SKI

Bez kože

Uklonjena koža

SUR

Surimi

Surimi

TAL

Rep

Samo repovi

TLD

Bez repa

Uklonjen rep

TNG

Jezik

Samo jezik. U slučaju zajedničkog prezentiranja koristi se oznaka TNG-C

TUB

Samo trup

Samo trup (lignje)

WHL

Cijela

Bez obrade

WNG

Krila

Samo krila


Tablica 2.

Stanje prezentiranja

OZNAKA

STANJE

ALI

Žive

BOI

Kuhane

DRI

Sušene

FRE

Svježe

FRO

Smrznute

SAL

Soljene


(1)  Ako u iskrcajnoj ili prekrcajnoj deklaraciji zapovjednici ribarskih plovila navedu oznaku za prezentiranje „OTH” (Drugo), moraju točno opisati na što se oznaka „OTH” odnosi.


PRILOG II.

OSNOVNI PODACI KOJI SE NAVODE U POVLASTICI ZA RIBOLOV

1.   PODACI O RIBARSKOM PLOVILU (1)

Broj pod kojim je plovilo upisano u registar flote Unije (2)

Ime ribarskog plovila (3)

Država zastave/država upisa (3)

Luka upisa (ime i nacionalna oznaka (3))

Vanjske oznake (3)

Međunarodni pozivni znak (IRCS (4))

2.   OVLAŠTENIK POVLASTICE/VLASNIK RIBARSKOG PLOVILA (2) /AGENT RIBARSKOG PLOVILA (2)

Ime i adresa fizičke ili pravne osobe

3.   ZNAČAJKE RIBOLOVNOG KAPACITETA

Snaga motora (kW) (5)

Tonaža (GT) (6)

Duljina preko svega (6)

Glavni ribolovni alati (7)

Pomoćni ribolovi alati (7)

DRUGE NACIONALNE MJERE, PO POTREBI


(1)  Ovi se podaci navode u povlastici za ribolov tek u trenutku upisa plovila u registar ribarske flote Unije u skladu s odredbama Uredbe Komisije (EZ) br. 26/2004 (SL L 5, 9.1.2004., str. 25.)

(2)  U skladu s Uredbom (EZ) br. 26/2004.

(3)  Za plovila koja imaju ime.

(4)  U skladu s Uredbom (EZ) br. 26/2004 za plovila koja moraju imati IRCS.

(5)  U skladu s Uredbom (EZ) br. 2930/86.

(6)  U skladu s Uredbom (EZ) br. 2930/86. Ovaj se podatak navodi u povlastici za ribolov tek u trenutku upisa plovila u registar ribarske flote Unije u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 26/2004.

(7)  U skladu s Međunarodnom standardnom statističkom klasifikacijom ribolovnih alata (ISSCFCG).


PRILOG III.

OSNOVNI PODACI KOJI SE NAVODE U ODOBRENJU ZA RIBOLOV

A.   IDENTIFIKACIJA

1.

Broj pod kojim je plovilo upisano u registar flote Unije (1)

2.

Ime ribarskog plovila (2)

3.

Vanjska registracijska slova i brojevi (1)

B.   UVJETI ZA OBAVLJANJE RIBOLOVA

1.

Datum izdavanja:

2.

Rok valjanosti:

3.

Uvjeti odobrenja, uključujući, prema potrebi, vrstu ribe, zonu i ribolovni alat:

 

Od …/…/…

do …/…/…

Od …/…/…

do …/…/…

Od …/…/…

do …/…/…

Od …/…/…

do …/…/…

Od …/…/…

do …/…/…

Od …/…/…

do …/…/…

Zone

 

 

 

 

 

 

Vrste

 

 

 

 

 

 

Ribolovni alat

 

 

 

 

 

 

Ostali uvjeti

 

 

 

 

 

 

Svi drugi uvjeti koji proizlaze iz zahtjeva za izdavanjem odobrenja za ribolov.


(1)  U skladu s Uredbom (EZ) br. 26/2004.

(2)  Za plovila koja imaju ime.


PRILOG IV.

ZNAČAJKE SIGNALNIH PLUTAČA

Image

KRAJNJE SIGNALNE PLUTAČE U ZAPADNOM SEKTORU

Image

KRAJNJE SIGNALNE PLUTAČE U ISTOČNOM SEKTORU

Image

SREDNJE SIGNALNE PLUTAČE

Image


PRILOG V.

FORMAT ZA ELEKTRONIČKI PRIJENOS PODATAKA U SKLADU S KOJIM DRŽAVA ČLANICA KOJA JE DRŽAVA ZASTAVE ŠALJE PODATKE VMS OBALNOJ DRŽAVI ČLANICI

A.   Sadržaj izvješća o poziciji i definicije podatkovnih elemenata

Kategorija

Podatkovni element

Oznaka polja

Vrsta

Sadržaj

Obvezno (O)/

neobvezno (N)

Definicije

Podaci o sustavu

Početak zapisa

SR

 

 

O

Označuje početak zapisa

 

Kraj zapisa

ER

 

 

O

Označuje kraj zapisa

Podaci o poruci

Adresa primatelja

AD

Char (3)3

ISO 3166-1 alpha-3

O

Adresa obalne države članice koja prima poruku; ISO-ova troslovna oznaka države

 

Pošiljatelj

FR

Char (3)3

ISO 3166-1 alpha-3

O

ISO-ova troslovna oznaka države članice koja je država zastave, koja šalje poruku

 

Vrsta poruke

TM

Char (3)3

Oznaka

O

Prva tri slova vrste poruke (POS – za izvješće o poziciji)

 

Datum

DA

Num (3)8

GGGGMMDD

O

Godina, mjesec i dan slanja

 

Vrijeme

TI

Num (3)4

SSMM

O

Vrijeme slanja (po vremenu UTC)

Podaci o registraciji ribarskog plovila

Broj pod kojim je plovilo upisano u registar flote EU-a

IR

Char (3)12

ISO 3166-1 alpha-3 + Char (3)9

N (1)

Broj pod kojim je plovilo upisano u registar flote Europske unije, koji se sastoji od oznake države članice (ISO-ova troslovna oznaka države) i jedinstvene oznake ribarskog plovila

 

Država zastave

FS

Char (3) 3

ISO 3166-1 alpha-3

O

ISO-ova troslovna oznaka države članice koja je država zastave plovila

 

Pozivni znak

RC

Char (3) 7

Oznaka IRCS

O

Međunarodni pozivni zank ribarskog plovila

 

Ime ribarskog plovila

NA

Char (3)30

ISO 8859-1

N

Ime ribarskog plovila

 

Vanjski registracijski broj

XR

Char (3)14

ISO 8859-1

N

Registracijski broj na boku plovila

Podaci o aktivnosti

Zemljopisna širina (decimalni zapis)

LT

Char (3)7

+/-DD.ddd

O

Zemljopisna širina na kojoj se nalazi plovilo u trenutku slanja poruke, izražena u decimalnim stupnjevima prema zemljopisnom koordinatnom sustavu WGS84 (2)

 

Zemljopisna dužina (decimalni zapis)

LG

Char (3)8

+/-DDD.ddd

O

Zemljopisna dužina u trenutku slanja poruke, izražena u decimalnim stupnjevima prema zemljopisnom koordinatnom sustavu WGS84. Točnost na tri decimale. Pozicije na zapadnoj hemisferi su negativne (2)

 

Brzina

SP

Num (3)3

Čvorovi (3) 10

O

Brzina ribarskog plovila u desetinkama čvorova; npr.//SP/105 = 10,5 čvorova

 

Smjer

CO

Num (3)3

Ljestvica od 360°

O

Smjer ribarskog plovila na ljestvici od 360°; npr.//CO/270 = 270°

 

Broj izlaska u ribolov

TN

Num (3)3

001-999

N

Redni broj izlaska u ribolov u tekućoj godini

B.   Struktura izvješća o poziciji

Svaki prijenos podataka strukturiran je na sljedeći način:

dvostruka kosa crta (//) i oznaka „SR” označuju početak poruke,

dvostruka kosa crta (//) i oznaka polja označuju početak podatkovnog elementa,

jedna kosa crta (/) razdvaja oznaku polja i podatke,

parovi podataka razdvajaju se razmakom,

oznaka „ER” i dvostruka kosa crta (//) označuju kraj zapisa.


(1)  Obvezno za ribarska plovila Europske unije.

(2)  Znak plus (+) i početne nule mogu se izostaviti.

(3)  ISO-ove troslovne oznake za međunarodne organizacije su:

XEU

Europska komisija

XFA

CFCA

XNW

NAFO

XNE

NEAFC

XIC

ICCAT

XCA

CCAMLR.


PRILOG VI.

OBRAZAC KOMBINIRANOG OČEVIDNIKA O RIBOLOVU, ISKRCAJNE DEKLARACIJE I PREKRCAJNE DEKLARACIJE EUROPSKE UNIJE

Image


PRILOG VII.

OBRAZAC OČEVIDNIKA O RIBOLOVU I ISKRCAJNE/PREKRCAJNE DEKLARACIJE EUROPSKE UNIJE

(SREDOZEMNO MORE)

Image


PRILOG VIII.

OČEVIDNIK O RIBOLOVU EUROPSKE UNIJE ZA NAFO-ovo POTPODRUČJE 1 I ICES-ove ODJELJKE V.(a) I XIV.

Ime ribarskog plovila/Vanjske oznake za raspoznavanje plovila/IRCS

 

Datum

Odjeljak NAFO/ICES

 

 

Dan

Mjesec

Godina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vrijeme početka povlačenja mreže

(GMT)

Vrijeme završetka povlačenja mreže

(GMT)

Trajanje ribolova u satima

Pozicija na početku povlačenja mreže

Vrsta ribolovnog alata

Broj korištenih mreža ili parangala

Veličina oka mrežnog tega

Ulov po vrstama (u kilogramima žive mase)

Zemljopisna širina

Zemljopisna dužina

Odjeljak NAFO/ICES

 

Bakalar

(101)

Bodečnjaci

(103)

Grenlandski list

(118)

Atlantski veliki list

(120)

Morska mačka

(340)

Kapelin

(340)

Kozice

(639)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadržano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbačeno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadržano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbačeno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadržano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbačeno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadržano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbačeno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadržano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbačeno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadržano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbačeno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadržano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbačeno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno dnevno

Zadržano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbačeno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveukupno pri izlasku u ribolov

Zadržano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbačeno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masa cijelih riba (kilogrami žive mase) danas prerađenih za ljudsku prehranu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masa cijelih riba (kilogrami žive mase) danas prerađenih u riblje brašno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Napomene

 

Potpis zapovjednika plovila


PRILOG IX.

ISKRCAJNA/PREKRCAJNA  (1) DEKLARACIJA EUROPSKE UNIJE ZA NAFO-ovo POTPODRUČJE 1 I ICES-ove ODJELJKE V.(a) I XIV.

Ime ribarskog plovila/Vanjski identifikacijski broj (1)

IRCS (2)

(3) U slučaju prekrcaja

Ime i/ili pozivni znak, vanjska oznaka za raspoznavanje plovila i državna pripadnost ribarskog plovila primatelja:


 

Dan

Mjesec

Sat

Godina

2.0 …

Ime agenta:

Ime zapovjednika:

Odlazak (4)

 

 

 

iz

 

 

 

Povratak (5)

 

 

u

 

 

 

Iskrcaj (6)

 

 

 

 

 

Potpis:

Potpis:


Navesti masu u kilogramima ili korištenoj jedinici (npr. kutija, kašeta) i iskrcana masa u kilogramima te jedinice:

 

kilograma (18) (19)


Vrsta

ICES/NAFO (1)

Ribolovna zona država koje nisu države članice

Prezentiranje

(17)

Prezentiranje

(17)

Prezentiranje

(17)

Prezentiranje

(17)

Prezentiranje

(17)

Prezentiranje

(17)

Prezentiranje

(17)

Prezentiranje

(17)

Prezentiranje

(17)

Prezentiranje

(17)

Cijele

Bez iznutrica

Bez glave

Filetirane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Precrtaj nepotrebno


PRILOG X.

UPUTE ZAPOVJEDNICIMA RIBARSKIH PLOVILA EUROPSKE UNIJE KOJI SU OBVEZNI POPUNJAVATI I DOSTAVLJATI OČEVIDNIK O RIBOLOVU TE POPUNJAVATI I DOSTAVLJATI ISKRCAJNU I/ILI PREKRCAJNU DEKLARACIJU U PAPIRNATOM OBLIKU

1.   Podaci iz očevidnika o ribolovu za ribarska plovila koja koriste obrasce iz priloga VI., VII. i VIII.

1.1.   Sljedeći opći podaci o plovilu ili plovilima, ovisno o slučaju, upisuju se (pod odgovarajućim brojevima) u očevidnik o ribolovu:

Podaci o ribarskom plovilu (plovilima) i datumima izlaska u ribolov

Referentni broj u očevidniku o ribolovu

Podatkovni element

(O = obvezno)

(N = neobvezno)

Opis i/ili vrijeme bilježenja

(1)

Ime ribarskog plovila, pozivni znak

(O)

Upisuje se u prvi redak. Ako je riječ o operacijama koje se obavljaju u paru s drugim plovilom, ime tog drugog ribarskog plovila, ime njegova zapovjednika, državna pripadnost i vanjske oznake za prepoznavanje upisuju se ispod podataka o plovilu za koje se vodi očevidnik o ribolovu.

(2)

Vanjske oznake za raspoznavanje plovila

(O)

Vanjska registracijska slova i brojevi koji su istaknuti na trupu plovila.

(3)

Ime i adresa zapovjednika plovila

(O)

Navodi se ime, prezime i adresa zapovjednika plovila (ulica, broj, grad, država članica).

Zapovjednik (zapovjednici) drugih (drugog) ribarskih (ribarskog) plovila također vodi (vode) očevidnik o ribolovu u kojemu navodi (navode) ulovljene količine koje su zadržane na plovilu, i to tako da se ulovi ne računaju dvostruko.

(4)

Dan, mjesec, sat (lokalno vrijeme) i polazna luka

(O)

Upisuje se prije nego što ribarsko plovilo napusti luku.

(5)

Dan, mjesec, sat (lokalno vrijeme) i luka povratka

(O)

Upisuje se prije ulaska u luku.

(6)

Datum i luka iskrcaja, ako se razlikuju od onih navedenih pod (5)

(O)

Upisuje se prije ulaska u iskrcajnu luku.

(7)

Datum, ime, pozivni znak, državna pripadnost i vanjska oznaka za raspoznavanje (registracijski broj) ribarskog plovila primatelja

(O)

Upisuje se u slučaju prekrcaja.

Podaci o ribolovnom alatu

(8)

Ribolovni alat

(O)

Vrsta ribolovnog alata navodi se korištenjem šifri iz stupca 1. u Prilogu XI.

(9)

Veličina oka mrežnog tega

(O)

Navodi se u milimetrima.

(10)

Dimenzije

(N)

Veličina i dimenzije ribolovnog alata navode se u skladu sa specifikacijama iz stupca 2. u Prilogu XI.

Podaci o ribolovnim operacijama

(11)

Datum

(O)

Za svaki dan proveden na moru u novi se redak upisuje odgovarajući datum.

(12)

Broj ribolovnih operacija

(O)

Broj ribolovnih operacija navodi se u skladu sa specifikacijama iz stupca 3. u Prilogu XI. (O).

(13)

Trajanje ribolova

(N)

Upisuje se ukupno vrijeme provedeno u traganju za ribom (npr. pomoću sonara) ili u ribolovu, a jednako je broju sati provedenih na moru od kojih se odbije vrijeme provedeno u plovidbi do ribolovnih područja, između ribolovnih područja i povratku iz njih, kao i vrijeme dok je plovilo obavljalo manevre izbjegavanja, bilo neaktivno ili čekalo na popravak.

(14)

Pozicija

(O)

Kao područje na kojemu je ostvaren ulov navodi se statistički pravokutnik u kojemu je ostvarena većina ulova, nakon čega se navodi uputa na odgovarajući ICES-ov odjeljak ili pododjeljak, CECAF-ovo, GFCM-ovo ili NAFO-ovo potpodručje. (O)

Primjeri:

 

ICES-ov odjeljak, CECAF-ovo, GFCM-ovo ili NAFO-ovo potpodručje, NEAFC-ov odjeljak: za pojedini odjeljak u korištenom statističkom pravokutniku upisuje se šifra navedena na karti s unutarnje strane korica očevidnika, npr. IV.a, VI.b, VII.d.

 

„Statistički pravokutnik”: ICES-ov statistički pravokutnik prikazan na kartama s unutarnje strane korica očevidnika. Ti su pravokutnici omeđeni zemljopisnim širinama i dužinama, pri čemu je zemljopisna širina navedena u cijelim stupnjevima ili cijelom stupnjevima plus 30’, a zemljopisna dužina cijelim stupnjevima. Koristeći kombinaciju brojeva i slova navodi se statistički pravokutnik u kojemu je ostvarena većina ulova (npr. područje između 56° i 56°30′ sjeverne zemljopisne širine i između 6° i 7° istočne zemljopisne dužine = oznaka ICES 41/F6).

(O)

Nije obvezno, ali mogu se navesti podaci za sve statističke pravokutnike u kojima je ribarsko plovilo obavljalo aktivnosti tijekom dana.

(N)

„Ribolovna zona treće zemlje”: navodi se ribolovna zona ili zone država koje nisu države članice ili vode koje nisu pod suverenošću ili jurisdikcijom neke države koristeći troslovne oznake država ISO-3166

npr. NOR= Norveška

FRO= Farski otoci

CAN= Kanada

ISL= Island

INT= Otvoreno more

(O)

(15)

Ulovljene količine koje su zadržane na plovilu

(O)

Ako količine pojedine vrste zadržane na plovilu premaše 50 kg ekvivalenta žive mase, one se upisuje u očevidnik o ribolovu. Te količine uključuju i količine namijenjene prehrani posade plovila. Koriste se FAO-ove troslovne šifre za vrste.

Ulov pojedine vrste upisuje se u kilogramima ekvivalenta žive mase.

(N) Ako se ti ulovi drže u kašetama, kutijama, posudama, vrećama, blokovima ili drugim spremnicima, neto masa korištene jedinice bilježi se u kilogramima žive mase te se navodi točan broj korištenih jedinica. Umjesto toga, ulov zadržan na plovilu u takvim jedinicama može se zabilježiti u kilogramima žive mase.

Ako je premalo stupaca, koristi se nova stranica.

(16)

Procjena odbačenog ulova

(O)

Za svaku se vrstu upisuju količine odbačenog ulova iznad 50 kg ekvivalenta žive mase. Također se bilježe odbačeni ulovi vrsta koje su ulovljene kako bi se koristile kao žive mamce i navedene su u rubrici (15).

2.   Upute koje se odnose na iskrcajnu/prekrcajnu deklaraciju

2.1.   Obrasci navedeni u prilozima VI. i IX. (za iskrcaj ili prekrcaj na područjima NAFO 1 i ICES V.a)

2.2.   Podaci koje treba navesti

Kod iskrcanih ili prekrcanih proizvoda ribarstva koji su bili izvagani ili na plovilu s kojeg je obavljen prekrcaj ili na plovilu na koje je obavljen prekrcaj, i to pomoću sustava za vaganje odobrenih od strane nadležnih tijela država članica, u iskrcajnoj ili prekrcajnoj deklaraciji za svaku se vrstu navodi stvarna masa iskrcanih ili prekrcanih količina, izražena kao masa proizvoda u kilogramima, zajedno sa sljedećim podacima:

(a)

prezentiranje ribe (referentni broj u očevidniku o ribolovu (17));

(b)

mjerna jedinica za iskrcane količine (referentni broj u očevidniku o ribolovu (18)); navodi se masa jedinice izražena kao masa proizvoda u kilogramima. Ova jedinica može biti drugačija od one koja je navedena u očevidniku o ribolovu;

(c)

ukupna masa pojedine iskrcane ili prekrcane vrste (referentni broj u očevidniku o ribolovu (19)); navodi se masa stvarno iskrcanih ili prekrcanih količina za sve vrste;

(d)

masa odgovara masi proizvoda onakvog kakav je iskrcan, tj. nakon obrade na plovilu. Nadležna tijela u državama članicama kasnije koriste pretvorbene faktore kako bi izračunala ekvivalent žive mase;

(e)

potpis zapovjednika plovila (20);

(f)

potpis, ime i adresa agenta, prema potrebi (21);

(g)

ICES-ov odjeljak/Potpodručje NAFO/CECAF/GFCM/Crno more/Zona (FAO-ovo područje 31) ili područje upravljanja Francuske Gvajane i ribolovna zona treće zemlje (referentni broj u očevidniku o ribolovu (22)). Primjenjuje se na isti način kao i kod referentnog broja (14).

3.   Dodatne upute zapovjednicima ribarskih plovila Europske unije čija duljina preko svega iznosi 10 ili više metara, na koje se ne primjenjuju odredbe članka 9. Uredbe o kontroli, odredbe o sustavu za praćenje plovila ili odredbe o elektroničkom popunjavanju i dostavljanju podataka iz očevidnika o ribolovu u skladu s člankom 15. Uredbe o kontroli, ali koji moraju bilježiti ribolovni napor u očevidnik o ribolovu

Ove se upute primjenjuju na zapovjednike ribarskih plovila Europske unije koji su sukladno pravilima Europske unije obvezni bilježiti vrijeme provedeno u ribolovu obuhvaćenom režimom upravljanja ribolovnim naporom:

(a)

svi podaci koji se zahtijevaju u okviru ovog odjeljka upisuju se u očevidnik o ribolovu između referentnih brojeva (15 i (16);

(b)

vrijeme se upisuje kao usklađeno svjetsko vrijeme (UTC);

(c)

vrste se navode korištenjem FAO-ovih troslovnih šifri za riblje vrste.

3.1.   Podaci o ribolovnom naporu

(a)   Prolazak kroz zonu obuhvaćenu režimom upravljanja ribolovnim naporom

Ako odobreno ribarsko plovilo prolazi kroz zonu obuhvaćenu režimom upravljanja ribolovnim naporom, ali u toj zoni ne obavlja ribolovne aktivnosti, u očevidniku o ribolovu popunjava se dodatni redak. U taj se redak upisuju sljedeći podaci:

datum,

zona obuhvaćena režimom upravljanja ribolovnim naporom,

datum i vrijeme svakog ulaska/izlaska,

pozicija pri svakom ulasku i izlasku, određena zemljopisnom širinom i dužinom,

ulov zadržan na plovilu, po vrstama, u trenutku ulaska,

riječ „Prolazak”.

(b)   Ulazak u zonu obuhvaćenu režimom upravljanja ribolovnim naporom

Kada ribarsko plovilo ulazi u zonu obuhvaćenu režimom upravljanja ribolovnim naporom u kojoj će vjerojatno obavljati ribolovne aktivnosti, u očevidniku o ribolovu popunjava se dodatni redak. U taj se redak upisuju sljedeći podaci:

datum,

riječ „ulazak”

zona obuhvaćena režimom režim upravljanja ribolovnim naporom,

pozicija određena zemljopisnom širinom i dužinom,

vrijeme ulaska,

ulov zadržan na plovilu, po vrstama, u trenutku ulaska, i

ciljane vrste.

(c)   Izlazak iz zone obuhvaćene režimom upravljanja ribolovnim naporom

Ako ribarsko plovilo napušta zonu obuhvaćenu režimom upravljanja ribolovnim naporom u kojoj je obavljalo ribolovne aktivnosti i ako ulazi u drugu zonu obuhvaćenu režimom upravljanja ribolovnim naporom u kojoj namjerava obavljati ribolovne aktivnosti, u očevidniku o ribolovu popunjava se dodatni redak. U taj se redak upisuju sljedeći podaci:

datum,

riječ „ulazak”,

pozicija određena zemljopisnom širinom i dužinom,

nova zona obuhvaćena režimom upravljanja ribolovnim naporom,

vrijeme izlaska/ulaska,

ulov zadržan na plovilu, po vrstama, u trenutku izlaska/ulaska, i

ciljane vrste.

Ako ribarsko plovilo napušta zonu obuhvaćenu režimom upravljanja ribolovnim naporom u kojoj je obavljalo ribolovne aktivnosti i u toj zoni neće obavljati daljnje ribolovne aktivnosti, mora se popuniti dodatni redak. U taj se redak upisuju sljedeći podaci:

datum,

riječ „izlazak”,

pozicija određena zemljopisnom širinom i dužinom,

zona obuhvaćena režimom upravljanja ribolovnim naporom,

vrijeme odlaska,

ulov zadržan na plovilu, po vrstama, u trenutku izlaska, i

ciljane vrste.

Ribolov u više zona, kada plovilo obavlja ribolovne aktivnosti u više zona (1)

Ako ribarsko plovilo obavlja ribolovne aktivnosti u više zona, mora se popuniti dodatni redak. U taj se redak upisuju sljedeći podaci:

datum,

riječ „ribolov u više zona”,

vrijeme prvog izlaska i zona obuhvaćena režimom upravljanja ribolovnim naporom,

pozicija pri prvom ulasku, određena zemljopisnom širinom i dužinom,

vrijeme zadnjeg ulaska i zona obuhvaćena režimom upravljanja ribolovnim naporom,

pozicija pri zadnjem izlasku, određena zemljopisnom širinom i dužinom,

ulov zadržan na plovilu, po vrstama, u trenutku izlaska/ulaska, i

ciljane vrste.

(d)   Za ribarska plovila koja upotrebljavaju pasivni ribolovni alat:

Kada ribarsko plovilo postavlja ili ponovo postavlja pasivni ribolovni alat, u taj se redak upisuju sljedeći podaci:

datum,

zona obuhvaćena režimom upravljanja ribolovnim naporom,

pozicija određena zemljopisnom širinom i dužinom,

riječ „postavljanje” ili „ponovno postavljanje”,

vrijeme.

Kada ribarsko plovilo završi operacije s mirujućim ribolovnim alatom:

datum,

zona obuhvaćena režimom upravljanja ribolovnim naporom,

pozicija određena zemljopisnom širinom i dužinom,

riječ „završetak”,

vrijeme.

3.2.   Podaci o slanju poruke o kretanju plovila

Ako je ribarsko plovilo koje obavlja ribolovne aktivnosti obvezno dostaviti nadležnim tijelima izvješće o ribolovnom naporu u skladu s člankom 28. Uredbe o kontroli, bilježe se i sljedeći podaci uz one iz stavka 3.1.:

(a)

datum i vrijeme slanja poruke,

(b)

pozicija plovila određena zemljopisnom širinom i dužinom,

(c)

sredstvo slanja poruke i, prema potrebi, korištena radiostanica; i

(d)

odredište poruke.


(1)  Plovila koja u zoni obuhvaćenoj režimom upravljanja ribolovnim naporom ostaju na udaljenosti do 5 nautičkih milja s bilo koje strane crte koja razdvaja dvije zone obuhvaćene režimom upravljanja ribolovnim naporom moraju zabilježiti svoj prvi ulazak i zadnji izlazak u razdoblju od 24 sata.


PRILOG XI.

OZNAKE ZA RIBOLOVNE ALATE I RIBOLOVNE OPERACIJE

Vrsta ribolovnog alata

Stupac 1.

Oznaka

Stupac 2.

Veličina/broj (u metrima)

(neobvezno)

Stupac 3.

Broj spuštanja alata u more svakog dana

(obvezno)

Pridnena povlačna mreža (koća) sa širilicama

OTB

Model povlačne mreže (navesti model ili opseg otvora)

Broj spuštanja alata u more

Povlačne mreže za lov škampi

TBN

Povlačne mreže za lov kozica

TBS

Pridnene povlačne mreže (koće) (nespecificirane)

TB

Povlačna mreža (koća) s gredom

TBB

Duljina grede × broj greda

Broj spuštanja alata u more

Dvojna povlačna mreža (koća) sa širilicama

OTT

Model povlačne mreže (navesti model ili opseg otvora) × broj povlačnih mreža

Broj spuštanja alata u more

Pridnena povlačna mreža (koća) koja se povlači dvama brodovima

PTB

Model povlačne mreže (navesti model ili opseg otvora)

Pelagijska povlačna mreža (koća) koća sa širilicama

OTM

Model povlačne mreže

Pelagijska povlačna mreža (koća) koja se povlači dvama brodovima

PTM

Model povlačne mreže

POTEGAČE

Danska potegača

SDN

Ukupna duljina užadi

Broj spuštanja alata u more

Škotska potegača (koja vuče mamce)

SSC

Škotska potegača upravljana pomoću dva plovila (koja vuče mamce)

SPR

Potegače (nespecificirane)

SX

Potegača otvorenog mora

SV

OKRUŽUJUĆE MREŽE

Okružujuća mreža plivarica

PS

Duljina, visina

Broj spuštanja alata u more

Okružujuća mreža plivarica kojom se upravlja jednim plovilom

PS1

Duljina, visina

Okružujuća mreža plivarica kojom se upravlja pomoću dva plovila

PS2

 

Bez stezača (lampara)

LA

 

DREDŽE

Dredže

DRB

Širina × broj dredža

Broj spuštanja alata u more

JEDNOSTRUKE MREŽE STAJAĆICE I ZAPLEĆUĆE MREŽE

Jednostruke mreže stajaćice (nespecificirane)

GN

Duljina, visina

Broj spuštanja mreže u more u jednom danu

Usidrene jednostruke mreže stajaćice

GNS

Jednostruke mreže stajaćice (lebdeće)

GND

Jednostruke mreže stajaćice (kružeće)

GNC

Kombinirana jednostruka i trostruka mreža stajaćica

GTN

Trostruka mreža stajaćica

GTR

KLOPKE

Vrše

FPO

Broj vrša spuštenih u more svakog dana

 

Klopke (nespecificirane)

FIX

Nije specificirano

 

UDIČARSKI RIBOLOVNI ALAT

Povrazi i ribarski štapovi (ručni)

LHP

Ukupan broj udica/tunja spuštenih u jednom danu

Povrazi i ribarski štapovi (mehanički)

LHM

Stajaći parangali

LLS

Broj udica i uzica spuštenih svakog dana

Plutajući parangali

LLD

Parangali, nespecificirani

LL

Povlačni povrazi (panule)

LTL

 

 

Udičarski alati (nespecificirani)

LX

 

 

RIBOLOVNI STROJEVI

Mehaničke dredže

HMD

 

 

 

 

 

 

Razni alati

MIS

 

 

Alati za rekreacijski ribolov

RG

 

 

Ribolovni alat nepoznat ili nespecificiran

NK

 

 


PRILOG XII.

FORMAT ZA ELEKTRONIČKO BILJEŽENJE I RAZMJENU INFORMACIJA (VERZIJA 3.0)

1.

Definicije skupova znakova za ERS moraju biti: skup zapadnih znakova (UTF-8).

2.

Sve troznakovne šifre su elementi XML (troznakovna šifra), a sve dvoznakovne šifre su atributi XML.

3.

Primjeri datoteka XML kao i najnovija referentna definicija XSD te najnovija verzija gornjeg Priloga objavit će se na internetskoj stranici Europske komisije posvećenoj ribarstvu.

4.

Sve mase u tablicama izražene su u kilogramima i, prema potrebi, s točnošću na dvije decimale.

Tablični prikaz operacija

Br.

Element ili atribut

Oznaka

Opis i sadržaj

Obvezno (C)/Obvezno ako (CIF) (2)

Neobvezno (O) (3)

1

ELEMENT OPS

OPS

Element koji se odnosi na poruke: omotnica najviše razine za sve poruke upućene mrežnoj usluzi. Element OPS mora sadržavati jedan od podelemenata DAT, RET, DEL, COR, QUE, RSP

 

2

Odredišna država

AD

Odredište poruke (ISO-ova troslovna oznaka države)

C

3

Država pošiljateljica

FR

Država koja šalje podatke (ISO-ova troslovna oznaka države)

C

4

Broj poruke

ON

Jedinstveni identifikacijski broj (AAAYYYYMMDD999999) koji generira pošiljatelj

C

5

Datum poruke

OD

Datum slanja poruke (GGGG-MM-DD u UTC)

C

6

Vrijeme poruke

OT

Vrijeme slanja poruke (SS:MM u UTC)

C

7

Test

TS

Slobodni tekst.

O

8

Slanje podataka

DAT

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za DAT)

CIF

9

Poruka o potvrdi

RET

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za RET)

CIF

10

Poruka o brisanju

DEL

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za DEL)

CIF

11

Poruka o ispravku

COR

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za COR)

CIF

12

Upit

QUE

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za QUE)

CIF

13

Odgovor

RSP

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za RSP)

CIF

14

 

 

 

 

15

Slanje podataka

DAT

Operacija kojom se podaci iz očevidnika o ribolovu ili prodajnih listova šalju drugoj državi članici

 

16

Poruka ERS

ERS

Uključuje sve relevantne podatke ERS, tj. cijelu poruku

C

17

Vrsta poruke

TM

Vrsta poruke (trenutačna (CU) ili odgođena (DE))

C

18

 

 

 

 

19

Poruka o brisanju

DEL

Poruka kojom se od države članice primateljice traži da izbriše prethodno poslane podatke

 

20

Broj zapisa

RN

Broj zapisa koji treba izbrisati (AAAYYYYMMDD999999)

C

21

Razlog odbijanja

RE

Slobodan tekst ili popis šifri kojima se objašnjavaju razlozi odbijanja

O

22

 

 

 

 

23

Poruka o ispravku

COR

Poruka kojom se od druge države članice traži da ispravi prethodno poslane podatke

 

24

Broj izvorne poruke

RN

Broj poruke koja se ispravlja (u obliku AAAYYYYMMDD999999)

C

25

Razlog ispravka

RE

Slobodan tekst ili popis šifri (4)

O

26

Novi ispravljeni podaci

ERS

Uključuje sve relevantne podatke RS, tj. cijelu poruku

C

27

 

 

 

 

28

Poruka o potvrdi

RET

Poruka o potvrdi kao odgovor na poruku DAT, DEL ili COR

 

29

Broj poslane poruke

ON

Broj poruke (AAAYYYYMMDD999999) čiji se primitak potvrđuje.

C

30

Status primljene poruke

RS

Označava status primljene poruke/zapisa (4)

C

31

Razlog odbijanja

RE

Slobodan tekst ili popis šifri (4) kojima se objašnjavaju razlozi odbijanja

O

32

 

 

 

 

33

Upit

QUE

Operacija kojom se od druge države članice traže podaci iz očevidnika o ribolovu

 

34

Nalozi koje treba izvršiti

CD

Dobivanje podataka LOG (za 12 mjeseci, osim ako se pod SD ili ED traži drugo razdoblje do najviše 12 mjeseci). Uvijek se moraju uključiti tekući i najnoviji podaci koji su na raspolaganju.

C

35

Vrsta identifikacije plovila

ID

Mora biti najmanje jedno od sljedećega: RC/IR/XR/NA

C

36

Vrijednost identifikacije plovila

IV

Ako se navodi, mora biti u skladu s formatom navedenim za vrstu identifikacije plovila

C

37

Početni datum

SD

Početni datum traženog razdoblja (najstariji datum u upitu), prema potrebi, (GGGG-MM-DD)

O

38

Konačan datum

ED

Konačan datum traženog razdoblja (najnoviji datum u upitu), prema potrebi, (GGGG-MM-DD)

O

39

 

 

 

 

40

Odgovor

RSP

Odgovor na upit QUE

 

41

Poruka ERS

ERS

Uključuje sve relevantne podatke ERS, ovisno o vrsti identifikacije plovila korištenoj u upitu, tj. cijelu poruku

O

42

Status primljene poruke

RS

Označava status primljene poruke/izvješća (4)

C

43

Broj poruke

ON

Broj poruke s upitom na koju se odnosi ovaj odgovor (AAAYYYYMMDD999999)

C

44

Razlog odbijanja

RE

Ako je odgovor negativan, razlozi za nedostavljanje podataka. Slobodan tekst ili popis šifri (4) kojima se objašnjavaju razlozi odbijanja

O

45

Dijelovi odgovora

RP

Odgovori s različitim definicijama sustava

C

46

 

 

 

 


Tablični prikaz očevidnika o ribolovu, prodajnog lista i prijevoznog dokumenta

Br.

Element ili atribut

Oznaka

Opis i sadržaj

Obvezno (C)/Uvjetno obvezno (CIF) (2)

Neobvezno (O) (3)

47

Poruka ERS

ERS

Poruka ERS sadrži poruku LOG, SAL ili TRN

 

48

Broj poruke (zapisa)

RN

Serijski broj poruke (u obliku AAAYYYYMMDD999999)

C

49

Datum poruke (zapisa)

RD

Datum prijenosa poruke (GGGG-MM-DD u UTC)

C

50

Vrijeme poruke (zapisa)

RT

Vrijeme prijenosa poruke (SS:MM:SS u UTC)

C

51

 

 

 

 

52

Poruka o očevidniku o ribolovu

LOG

Poruka o očevidniku o ribolovu sadrži jednu ili više sljedećih poruka: DEP, FAR, RLC, TRA, COE, COX, CRO, TRZ, INS, DIS, PNO, EOF, RTP, LAN, PNT.

 

53

Broj pod kojim je plovilo upisano u Registar flote Europske unije (broj CFR)

IR

U obliku AAAXXXXXXXXX gdje je A veliko slovo što označava državu prve registracije unutar EU-a, a X je slovo ili broj

C

54

IRCS

RC

Međunarodni pozivni znak

C

55

Vanjske oznake za raspoznavanje plovila

XR

Registracijski brojevi i slova na boku (trupu) plovila

CIF FAR, PNO

56

Ime plovila

NA

Ime plovila

CIF FAR, PNO, i ako se primjenjuju pravila o ribolovu plavoperajne tune

57

Ime zapovjednika plovila

MA

Ime zapovjednika (svaka promjena za vrijeme izlaska u ribolov mora se poslati u idućem prijenosu podataka LOG)

C

58

Adresa zapovjednika plovila

MD

Adresa zapovjednika (svaka promjena za vrijeme izlaska u ribolov mora se poslati u idućem prijenosu podataka LOG)

C

59

Država upisa

FS

Država zastave u kojoj je plovilo upisano, ISO-ova troslovna oznaka države

C

60

ICCAT-ov broj plovila

IN

Broj plovila u ICCAT-ovom registru

CIF, ako se primjenjuju pravila o ribolovu plavoperajne tune

61

IMO broj plovila

IM

Broj IMO, ako se primjenjuju pravila o ribolovu plavoperajne tune

CIF, ako se primjenjuju pravila o ribolovu plavoperajne tune, i ako je primjenjivo

62

 

 

 

 

63

Poruka o isplovljavanju

DEP

Poruka o isplovljavanju iz luke. Zahtijeva se pri svakom isplovljavanju iz luke, a šalje se u idućoj poruci

 

64

Datum

DA

Datum isplovljavanja (GGGG-MM-DD u UTC)

C

65

Vrijeme

TI

Vrijeme isplovljavanja (SS:MM u UTC). Puno vrijeme obvezno navesti ako se radi o režimu upravljanja ribolovnim naporom. Ako se zahtijeva samo sat, dopušteno je minute zaokružiti na 30.

C

66

Ime luke

PO

Oznaka luke (ISO-ova dvoslovna oznaka države + troslovna oznaka luke). Popis oznaka luka (CCPPP) (4)

C

67

Predviđena aktivnost

AA

Popis oznaka (4)

O

68

Ribolovni alat na plovilu

GEA

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za GEA)

C

69

Potporuka o ulovu na plovilu (potporuke o popisu vrsta SPE)

SPE

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za SPE)

CIF ako je ulov zadržan na plovilu

70

 

 

 

 

71

Poruka o ribolovnoj aktivnosti

FAR

Obvezno se šalje do ponoći svakog dana provedenog na moru ili kao odgovor na zahtjev države zastave

 

72

Oznaka zadnjeg izvješća

LR

Oznaka koja kazuje da je ovo zadnje izvješće FAR koje će se poslati (LR = 1). Za svaki dan proveden na moru plovilo mora poslati poruku FAR. Nakon poruke FAR s oznakom LR = 1 ne mogu se slati nove poruke FAR do ulaska u luku

CIF, ako je zadnja poruka

73

Oznaka inspekcijskog pregleda

IS

Oznaka koja kazuje da je ovo izvješće o ribolovnoj aktivnosti primljeno netom prije inspekcijskog pregleda obavljenog na plovilu (IS = 1). Koristi se kada inspektor zatraži od ribara da ažurira očevidnik o ribolovu prije provjere.

CIF, ako se obavlja inspekcijski pregled

74

Datum

DA

Datum za koji se izvještava o ribolovnim aktivnostima dok je plovilo na moru (GGGG-MM-DD u UTC)

C

75

Vrijeme

TI

Vrijeme početka ribolovne aktivnosti (SS:MM u UTC)

O

76

Partnerska plovila kod ribolova u paru

PFP

Navodi se ako druga plovila sudjeluju u ribolovu u paru. Zahtijeva se kako bi se učinkovito nadzirao ribolov koji plovila obavljaju u paru. Može biti više partnerskih plovila. Svako partnersko plovilo koje sudjeluje u ribolovu šalje poruku FAR u kojoj spominje sve ostale partnere. Ako se ribolov u paru obavlja bez premještanja ulova, onda plovilo koje uzima sav ulov prijavljuje elemente SPE, a ostala plovila ispunjavaju samo element RAS. Ako se ulov premješta, dostavlja se i poruka RLC. (Vidjeti detalje o podelementima i atributima za PFP).

CIF, ako postoje partnerska plovila i ne primjenjuju se pravila o ribolovu plavoperajne tune

77

Potporuka o predmetnom području

RAS

Navodi se ako nije ostvaren nikakav ulov (za ribolovni napor) (4)

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za RAS)

CIF, ako nije zabilježen SPE (i u okviru režima upravljanja ribolovnim naporom)

78

Potporuka o poziciji

POS

Pozicija u podne, ako nije ostvaren nikakav ulov

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za POS)

CIF, ako se primjenjuju pravila o ribolovu plavoperajne tune

79

Potporuka o ribolovnom alatu

GEA

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za GEA)

Najviše jedan GEA po FAR-u

CIF, ako je alat korišten

80

Potporuka o gubitku ribolovnog alata

GLS

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za GLS)

CIF, ako je propisano pravilima (3)

81

Potporuka o ulovu (potporuke o popisu vrsta SPE)

SPE

Ulov za ovu ribolovnu aktivnost koji je zadržan na ovom plovilu.

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za SPE)

Umjesto toga, u slučaju zajedničke ribolovne operacije u skladu s pravilima o ribolovu plavoperajne tune, navodi se ukupni i dodijeljeni SPE pod CVT, CVO i JCI

CIF, ako bilo ulovljenih riba, a ne ako se JFO obavlja u okviru pravila o ribolovu plavoperajne tune

82

Potporuka o ulovnom plovilu koje prebacuje ribu

CVT

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za CVT) U slučaju zajedničke ribolovne operacije u okviru pravila o ribolovu plavoperajne tune, svako plovilo koje sudjeluje u JFO-u dostavlja informacije o „ulovnom plovilu koje prebacuje ribu”.

CIF, ako je JFO u okviru pravila o ribolovu plavoperajne tune

83

Potporuka o drugim ulovnim plovilima

CVO

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za CVO) U slučaju zajedničke ribolovne operacije u okviru pravila o ribolovu plavoperajne tune, svako plovilo koje sudjeluje u JFO-u dostavlja informacije o „ostalim ulovnim plovilima koja sudjeluju u JFO-u”.

CIF, ako je JFO u okviru pravila o ribolovu plavoperajne tune

84

Potporuka o podacima o ulovu

JCI

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za JCI). U slučaju zajedničke ribolovne operacije u okviru pravila o ribolovu plavoperajne tune, svako plovilo koje sudjeluje u JFO-u dostavlja informacije o ukupnom ulovu JFO-a

CIF, ako je JFO u okviru pravila o ribolovu plavoperajne tune

85

ICCAT-ov broj JFO-a

JF

ICCAT-ov broj JFO-a; neobvezan ako se primjenjuju pravila o ribolovu plavoperajne tune

O

86

 

 

 

 

87

Poruka o premještanju ulova

RLC

Koristi se ako se ulov (u cijelosti ili djelomično) premješta sa zajedničkog ribolovnog alata na plovilo ili iz skladišta plovila ili s njegova ribolovnoga alata u mrežu za držanje ulova, spremnik ili kavez (izvan plovila) u kojemu se živi ulov drži do iskrcaja

 

88

Datum

DA

Datum premještanja ulova dok je plovilo na moru (GGGG-MM-DD u UTC)

C

89

Vrijeme

TI

Vrijeme premještanja (SS:MM u UTC)

CIF, ako se primjenjuju pravila o ribolovu plavoperajne tune

90

Plovilo na koje se premješta ulov

REC

Identifikacija plovila na koje se premješta ulov

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za REC)

Za premještanje u okviru pravila o ribolovu plavoperajne tune, umjesto toga popuniti BTI

CIF, ako se obavlja premještanje, ali ne u okviru pravila o ribolovu plavoperajne tune

91

Plovilo s kojeg se premješta ulov

DON

Identifikacija plovila s kojeg se premješta ulov

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za DON)

Za premještanje u okviru pravila o ribolovu plavoperajne tune, umjesto toga popuniti BTI

CIF, ako se obavlja premještanje, ali ne u okviru pravila o ribolovu plavoperajne tune

91

Premješteno u

RT

Troslovna oznaka odredišta premještanja (4)

CIF, ako se zahtijeva, posebno u okviru pravila o ribolovu plavoperajne tune

92

Potporuka o poziciji

POS

Mjesto premještanja

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za POS)

C

93

Potporuka o ulovu (potporuke o popisu vrsta SPE)

SPE

Količina premještene ribe.

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za SPE)

Za premještanje u okviru pravila o ribolovu plavoperajne tune, umjesto toga popuniti BTI

CIF, ako se obavlja premještanje, ali ne u okviru pravila o ribolovu plavoperajne tune

94

Potporuka o premještanju u okviru pravila o ribolovu plavoperajne tune

BTI

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za BTI)

Za premještanje u okviru pravila o ribolovu plavoperajne tune, popuniti BTI umjesto DON, REC i SPE

CIF, ako se primjenjuju pravila o ribolovu plavoperajne tune

95

 

 

 

 

96

Poruka o prekrcaju

TRA

Za svaki prekrcaj poruku mora poslati i plovilo s kojeg je obavljen prekrcaj i plovilo na koje je obavljen prekrcaj

 

97

Datum

DA

Početak TRA (GGGG-MM-DD u UTC)

C

98

Vrijeme

TI

Početak TRA (SS:MM u UTC)

O

99

Potporuka o predmetnom području

RAS

Zemljopisno područje na kojemu je obavljen prekrcaj (4)

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za RAS)

CIF, ako je prekrcaj obavljen na moru

100

Ime luke

PO

Oznaka luke (ISO-ova dvoslovna oznaka države + troslovna oznaka luke). Popis oznaka luka (CCPPP) (4)

CIF, ako je prekrcaj obavljen u luci

101

Broj CFR plovila na koje je obavljen prekrcaj

IR

U obliku AAAXXXXXXXXX gdje je A veliko slovo što označava državu registracije unutar EU-a, a X je slovo ili broj

CIF, ako je riječ o ribarskom plovilu Europske unije

102

Prekrcaj: plovilo na koje je obavljen prekrcaj

TT

Međunarodni pozivni znak plovila na koje je obavljen prekrcaj

C

103

Prekrcaj: država zastave plovila na koje je obavljen prekrcaj

TC

Država zastave plovila na koje je obavljen prekrcaj (ISO-ova troslovna oznaka države)

C

104

Broj CFR plovila s kojega je obavljen prekrcaj

RF

U obliku AAAXXXXXXXXX gdje je A veliko slovo što označava državu prve registracije unutar EU-a, a X je slovo ili broj

CIF, ako je riječ o ribarskom plovilu Europske unije

105

Prekrcaj: plovilo s kojega je obavljen prekrcaj

TF

Međunarodni pozivni znak plovila s kojega je obavljen prekrcaj

C

106

Prekrcaj: država zastave plovila s kojega je obavljen prekrcaj

FC

Država zastave plovila s kojega je obavljen prekrcaj (ISO-ova troslovna oznaka države)

C

107

Potporuka o poziciji

POS

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za POS)

CIF, ako se zahtijeva (3)

(vode NEAFC-a ili NAFO-a ili ako se primjenjuju pravila o ribolovu plavoperajne tune)

108

Prekrcani ulov (potporuke o popisu vrsta SPE)

SPE

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za SPE)

C

109

 

 

 

 

110

COE: poruka o ulasku u zonu obuhvaćenu režimom upravljanja ribolovnim naporom

COE

Poruka o ulasku u zonu obuhvaćenu režimom upravljanja ribolovnim naporom. Ako se obavlja ribolov na području obuhvaćenom režimom upravljanja ribolovnim naporom.

CIF, ako se zahtijeva

111

Datum

DA

Datum ulaska (GGGG-MM-DD u UTC)

C

112

Vrijeme

TI

Vrijeme ulaska (SS:MM u UTC)

C

113

Ciljana vrsta ili vrste

TS

Vrste koje će se ciljano loviti u zoni (4)

CIF, ako se ribolovne aktivnosti obavljaju u okviru režima upravljanja ribolovnim naporom, bez prelaska iz jedne zone u drugu

114

Potporuka o predmetnom području

RAS

Zemljopisna pozicija plovila (4)

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za RAS)

CIF, ako se ribolovne aktivnosti obavljaju u okviru režima upravljanja ribolovnim naporom, bez prelaska iz jedne zone u drugu

115

Potporuka o poziciji

POS

Pozicija pri ulasku (vidjeti detalje o podelementima i atributima za POS)

C

116

Potporuka o ulovu na plovilu (potporuke o popisu vrsta SPE)

SPE

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za SPE)

O

117

 

 

 

 

118

Izlazak iz zone obuhvaćene režimom upravljanja ribolovnim naporom

COX

Poruka o izlasku iz zone obuhvaćene režimom upravljanja ribolovnim naporom. Ako se obavlja ribolov na području obuhvaćenom režimom upravljanja ribolovnim naporom

CIF, ako se zahtijeva

119

Datum

DA

Datum izlaska (GGGG-MM-DD u UTC)

C

120

Vrijeme

TI

Vrijeme izlaska (SS:MM u UTC)

C

121

Ciljana vrsta ili vrste

TS

Vrste koje će se ciljano loviti u zoni (4)

CIF, ako se ribolovne aktivnosti obavljaju u okviru režima upravljanja ribolovnim naporom, bez prelaska iz jedne zone u drugu

122

Potporuka o predmetnom području

RAS

Zemljopisna pozicija plovila (4)

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za RAS)

CIF, ako se ribolovne aktivnosti obavljaju u okviru režima upravljanja ribolovnim naporom, bez prelaska iz jedne zone u drugu

123

Potporuka o poziciji

POS

Pozicija pri izlasku (vidjeti detalje o podelementima i atributima za POS)

C

124

Potporuka o ostvarenom ulovu

SPE

Ulov ostvaren u zoni (vidjeti detalje o podelementima i atributima za SPE)

O

125

 

 

 

 

126

Poruka o prolasku kroz zonu obuhvaćenu režimom upravljanja ribolovnim naporom

CRO

Poruka o prolasku kroz zonu obuhvaćenu režimom upravljanja ribolovnim naporom (bez obavljanja ribolovnih operacija). Ako se prolazi kroz zonu obuhvaćenu režimom upravljanja ribolovnim naporom

CIF, ako se zahtijeva

127

Poruka o ulasku u zonu

COE

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za COE)

Treba navesti jedino DA, TI, POS

CIF

128

Poruka o izlasku iz zone

COX

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za COX)

Treba navesti jedino DA, TI, POS

CIF

129

 

 

 

 

130

Poruka o ribolovu u više zona

TRZ

Oznaka koja kazuje na ribolov u više zona, ako je ribolov obuhvaćen režimom upravljanja ribolovnim naporom

CIF, ako se zahtijeva

131

Poruka o ulasku

COE

Prvi ulazak (vidjeti detalje o podelementima i atributima za COE)

C

132

Poruka o izlasku

COX

Zadnji izlazak (vidjeti detalje o podelementima i atributima za COX)

C

133

 

 

 

 

134

INS: poruka o inspekcijskom pregledu

INS

Oznaka za početak potporuke o inspekcijskom pregledu. Dostavljaju nadležna tijela, a ne zapovjednik plovila.

O

135

Država u kojoj se obavlja inspekcijski pregled

IC

ISO-ova troslovna oznaka obalne države u kojoj se obavlja inspekcijski pregled

C

136

Dodijeljeni inspektor

IA

Polje za tekst s imenom inspektora ili, prema potrebi, četveroznamenkasti broj kojim se identificira inspektor

O

137

Država inspektora

SC

ISO-ova troslovna oznaka države inspektora

O

138

Datum

DA

Datum inspekcijskog pregleda (GGGG-MM-DD)

C

139

Vrijeme

TI

Vrijeme inspekcijskog pregleda (SS:MM u UTC)

C

140

Ime luke

PO

Oznaka luke (ISO-ova dvoslovna oznaka države + troslovna oznaka luke). Popis oznaka luka (CCPPP) (4)

CIF, ako nema poruke o poziciji

141

Potporuka o poziciji

POS

Pozicija pri inspekcijskom pregledu

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za POS)

CIF, ako nema oznake luke

142

 

 

 

 

143

Poruka o odbačenom ulovu

DIS

Oznaka s detaljima o odbačenoj ribi

CIF, ako se zahtijeva (3)

144

Datum

DA

Datum odbacivanja (GGGG-MM-DD)

C

145

Vrijeme

TI

Vrijeme odbacivanja (SS:MM u UTC)

C

146

Potporuka o poziciji

POS

Pozicija pri odbacivanju

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za POS)

CIF, ako se zahtijeva

147

Potporuka o odbačenoj ribi

SPE

Odbačena riba

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za SPE)

C

148

 

 

 

 

149

Poruka o prethodnoj obavijesti o povratku

PNO

Oznaka za poruku o prethodnoj obavijesti. Šalje se prije povratka u luku ili ako se to zahtijeva pravilima Zajednice

CIF, ako se zahtijeva (1)  (2)

150

Predviđeni datum dolaska u luku

PD

Predviđeni datum dolaska/prolaska (GGGG-MM-DD)

C

151

Predviđeno vrijeme dolaska u luku

PT

Predviđeno vrijeme dolaska/prolaska (SS:MM u UTC)

C

152

Ime luke

PO

Oznaka luke (ISO-ova dvoslovna oznaka države + troslovna oznaka luke). Popis oznaka luka (CCPPP) (4)

C

153

Potporuka o predmetnom području

RAS

Ribolovno područje koje se navodi u prethodnoj obavijesti vezanoj uz bakalar. Popis oznaka za ribolovna područja i područja obuhvaćena režimom upravljanja ribolovnim naporom/režimom očuvanja resursa (4)

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za RAS)

CIF, ako je u Baltičkom moru

154

Predviđeni datum iskrcaja

DA

Predviđeni datum iskrcaja (GGGG-MM-DD) u regiji Baltičkog mora za izlazak iz zone

O

155

Predviđeno vrijeme iskrcaja

TI

Predviđeno vrijeme iskrcaja (SS:MM u UTC) u regiji Baltičkog mora za izlazak iz zone

O

156

Potporuka o ulovu na plovilu (potporuke o popisu vrsta SPE)

SPE

Ulov na plovilu (ako se radi o pelagičnim vrstama, treba navesti ICES-ovu zonu)

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za SPE)

CIF, ako je ulov zadržan na plovilu

157

Potporuka o poziciji

POS

Pozicija u trenutku ulaska u područje/zonu ili izlaska iz područja/zone

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za POS)

CIF

158

Razlog ulaska u luku

PC

LAN za iskrcaj, TRA za prekrcaj, ACS za korištenje usluga, OTH za ostalo

C

159

Datum početka izlaska u ribolov

DS

Datum na koji je počeo izlazak u ribolov (GGGG-MM-DD u UTC)

C

160

 

 

 

 

161

Poruka o prethodnoj obavijesti o prebacivanju

PNT

Oznaka za poruku o prethodnoj obavijesti o prebacivanju. Koristi se u okviru pravila o ribolovu plavoperajne tune.

CIF, ako se primjenjuju pravila o ribolovu plavoperajne tune

162

Predviđeni datum

DA

Predviđeni datum prebacivanja u kavez (GGGG-MM-DD)

C

163

Predviđeno vrijeme

TI

Predviđeno vrijeme prebacivanja u kavez (SS:MM u UTC)

C

164

Potporuka o procijenjenoj količini

SPE

Procijenjena količina plavoperajne tune koja će se prebaciti, pri čemu se navodi količina živih tuna i količina na plovilu

(vidjeti detalje o podelementima i atributima za SPE)

C

165

Potporuka o poziciji

POS

Pozicija na kojoj će se obaviti prebacivanje

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za POS)

C

166

Ime plovila za tegalj

NA

Ime plovila za tegalj

C

167

Broj ICCAT plovila za tegalj

IN

Broj pod kojim je plovilo za tegalj upisano u ICCAT-ov registar

C

168

Broj tegljenih kaveza

CT

Broj kaveza koje tegli plovilo za tegalj

C

169

 

 

 

 

170

Poruka o završetku ribolova

EOF

Oznaka koja označava završetak ribolovnih operacija prije povratka u luku. Šalje se nakon zadnje ribolovne operacije, a prije povratka u luku

 

171

Datum

DA

Datum završetka ribolova (GGGG-MM-DD u UTC)

C

172

Vrijeme

TI

Vrijeme završetka ribolova (SS:MM u UTC)

C

173

 

 

 

 

174

Poruka o povratku u luku

RTP

Oznaka za povratak u luku. Šalje se pri ulasku u luku, nakon svake poruke PNO

 

175

Datum

DA

Datum povratka (GGGG-MM-DD u UTC)

C

176

Vrijeme

TI

Vrijeme povratka (SS:MM u UTC)

C

177

Ime luke

PO

Oznaka luke (ISO-ova dvoslovna oznaka države + troslovna oznaka luke). Popis oznaka luka (CCPPP) (4)

C

178

Razlog povratka

RE

Razlog povratka u luku (4)

CIF

179

Ribolovni alat na plovilu

GEA

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za GEA)

O

180

 

 

 

 

181

Iskrcajna deklaracija

LAN

Oznaka s podacima o iskrcaju. Šalje se nakon iskrcaja ulova. LAN se može koristiti umjesto deklaracije o prijevozu

 

182

Datum

DA

(GGGG-MM-DD u UTC) – datum završetka iskrcaja

C

183

Vrijeme

TI

Vrijeme iskrcaja. Oblik SS:MM u UTC

O

184

Vrsta pošiljatelja

TS

Troslovna oznaka (MAS: zapovjednik plovila; REP: njegov predstavnik; AGE: agent)

C

185

Ime luke

PO

Oznaka luke (ISO-ova dvoslovna oznaka države + troslovna oznaka luke). Popis oznaka luka (CCPPP) (4)

C

186

Potporuka o iskrcanom ulovu (popis SPE s potporukama PRO)

SPE

Vrste, ribolovna područja, masa iskrcane ribe, korišteni ribolovni alati i način prezentiranja ribe

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za SPE)

C

187

Deklaracija o prijevozu

TRN

Umjesto deklaracije o prijevozu može se koristiti LAN. Ako ovdje uključi TRN, prijevoznik ne mora odvojeno popunjavati TRN. U tom se slučaju ne treba popunjavati SPE za TRN jer bi to zajedno s potporukom o iskrcanom ulovu bilo suvišno.

O

188

 

 

 

 

189

Potporuka o poziciji

POS

Potporuka koja sadrži koordinate zemljopisne pozicije

 

190

Zemljopisna širina (decimalni zapis)

LT

Zemljopisna širina izražena u skladu s formatom WGS84 koji se koristi za VMS

C

191

Zemljopisna dužina (decimalni zapis)

LG

Zemljopisna dužina izražena u skladu s formatom WGS84 koji se koristi za VMS

C

192

 

 

 

 

193

GEA: potporuka o korištenom ribolovnom alatu

GEA

Potporuka koja sadrži informacije o korištenju ribolovnog alata

 

194

Vrsta ribolovnog alata

GE

Šifra alata prema FAO-voj „Međunarodnoj standardnoj statističkoj klasifikaciji ribolovnog alata”

C

195

Veličina oka mrežnog tega

ME

Veličina oka mrežnog tega (u milimetrima)

CIF, ako alat ima oka za koja vrijede uvjeti u vezi s veličinom

196

Dimenzije ribolovnog alata

GC

Dimenzije ribolovnog alata prema Prilogu XI. („stupac 2”). Tekstualni podaci

O

197

Ribolovne operacije

FO

Broj ribolovnih operacija

C

198

Trajanje ribolova

DU

Trajanje ribolovne aktivnosti u minutama – jednako je broju sati provedenih na moru od kojih se odbije vrijeme provedeno u plovidbi do ribolovnih područja, između ribolovnih područja i povratku iz njih, kao i vrijeme dok je plovilo obavljalo manevre izbjegavanja, bilo neaktivno ili čekalo na popravak

C

(spojeno s retkom 74: element FAR/DU)

199

Potporuka o postavljanju alata

GES

Potporuka o postavljanju alata

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za GES)

CIF, ako se zahtijeva (3) (plovilo koristi stajaći ili pričvršćeni alat)

200

Potporuka o izvučenom alatu

GER

Potporuka o izvučenom alatu

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za GER)

CIF, ako se zahtijeva (3) (plovilo koristi stajaći ili pričvršćeni alat)

201

Potporuka o korištenju jednostruke mreže stajaćice

GIL

Potporuka o korištenju jednostruke mreže stajaćice

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za GIL)

CIF, ako plovilo ima dozvole za zone ICES III.a, IV.a, IV.b, V.b, VI.a, VI.b, VII.b, c, j, k i XII.

202

Ribolovna dubina

FD

Udaljenost od površine vode do najnižeg dijela ribolovnog alata (u metrima). Primjenjuje se na plovila koja koriste alat na vuču, parangale i fiksirane mreže

CIF, za ribolov u dubokome moru i norveškim vodama

203

Prosječan broj udica korištenih na parangalima

NH

Prosječan broj udica korištenih na parangalima

CIF, za ribolov u dubokome moru i norveškim vodama

204

Prosječna duljina mreža

GL

Prosječna duljina mreža pri korištenju fiksiranih mreža (u metrima)

CIF, za ribolov u dubokome moru i norveškim vodama

205

Prosječna visina mreža

GD

Prosječna visina mreža pri korištenju fiksiranih mreža (u metrima)

CIF, za ribolov u dubokome moru i norveškim vodama

206

Količina ribolovnih alata

QG

Ukupna količina mreža na plovilu – prijavljena pri isplovljavanju ako se radi o jednostrukim mrežama stajaćicama

CIF, ako su na plovilu jednostruke mreže stajaćice

207

Ukupna duljina ribolovnih alata

TL

Ukupna duljina alata na plovilu – prijavljena pri isplovljavanju ako se radi o jednostrukim mrežama stajaćicama

CIF, ako su na plovilu jednostruke mreže stajaćice

208

 

 

 

 

209

GES: potporuka o postavljanju ribolovnih alata

GES

Potporuka o podacima o postavljanju ribolovnih alata

CIF, ako je propisano pravilima (3)

210

Datum

DA

Datum postavljanja alata (GGGG-MM-DD u UTC)

C

211

Vrijeme

TI

Vrijeme postavljanja alata (SS:MM u UTC)

C

212

Potporuka o poziciji

POS

Pozicija na kojoj je postavljen alat

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za POS)

C

213

Identifikacija postavljenog alata

GS

Datum završetka operacije postavljanja alata i redni broj dana (MMDDXX) (Redni broj dana počinje s 01 za prvo postavljanje alata. Primjerice, drugo postavljanje alata 20. prosinca bilo bi 122002)

O

214

 

 

 

 

215

Potporuka o izvučenom alatu

GER

Potporuka koja sadrži podatke o izvlačenju alata

CIF, ako je propisano pravilima (3)

216

Datum

DA

Datum izvlačenja alata (GGGG-MM-DD u UTC)

C

217

Vrijeme

TI

Vrijeme izvlačenja alata (SS:MM u UTC)

C

218

Potporuka o poziciji

POS

Pozicija na kojoj je alat izvučen

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za POS)

C

219

Identifikacija postavljenog alata

GS

Datum završetka operacije postavljanja alata i redni broj dana (MMDDXX)

O

220

 

 

 

 

221

Potporuka o korištenju jednostruke mreže stajaćice

GIL

Potporuka o korištenju jednostruke mreže stajaćice

CIF, ako plovilo ima dozvole za zone ICES III.a, IV.a, IV.b, V.b, VI.a, VI.b, VII.b, c, j, k i XII.

222

Nominalna duljina jedne mreže

NL

Podatak koje treba zapisati tijekom svakog izlaska u ribolov (u metrima)

C

223

Broj mreža

NN

Broj mreža u seriji

C

224

Broj serija mreža

FL

Broj korištenih serija mreža

C

225

Potporuka o poziciji

POS

Pozicija korištenja svake serije mreža

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za POS)

C

226

Dubina svake korištene serije mreža

FD

Dubina svake korištene serije mreža (udaljenost od površine vode do najnižeg dijela ribolovnog alata)

C

227

Vrijeme koje je svaka korištena serija mreža provela u moru

ST

Vrijeme koje je svaka korištena serija mreža provela u moru (u satima)

C

228

Identifikacija postavljenog alata

GS

Datum završetka operacije postavljanja alata i redni broj dana (MMDDXX)

O

229

 

 

 

 

230

Potporuka o gubitku ribolovnog alata

GLS

Potporuka o gubitku pričvršćenog ribolovnog alata

CIF, ako je propisano pravilima (3)

231

Datum gubitka ribolovnog alata

DA

Datum gubitka ribolovnog alata (GGGG-MM-DD u UTC)

C

232

Vrijeme gubitka ribolovnog alata

TI

Vrijeme gubitka ribolovnog alata (SS:MM u UTC)

C

233

Broj jedinica

NN

Broj izgubljenih ribolovnih alata

C

234

Potporuka o poziciji

POS

Posljednja poznata pozicija alata

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za POS)

C

235

Mjere za pronalaženje i izvlačenje alata

MG

Slobodni tekst

C

236

 

 

 

 

237

RAS: potporuka o predmetnom području

RAS

Predmetno područje ovisno o zahtjevima u vezi s izvješćivanjem – treba popuniti najmanje jedno polje. Popis šifri objavit će se na internetskoj stranici EK-a čija će adresa biti naknadno navedena

CIF

238

Područje FAO

FA

Područje FAO (npr. 27)

CIF, ako je predmetno područje FAO-ovo područje

239

Potpodručje FAO

SA

Potpodručje FAO (npr. 3)

CIF, ako je predmetno područje FAO-ovo područje

240

Odjeljak FAO

ID

Odjeljak FAO (npr. d)

CIF, ako je predmetno područje FAO-ovo područje

241

Pododjeljak FAO

SD

Pododjeljak FAO (npr. 28) (što zajedno s gornjim znači 27.3.d.28)

CIF, ako je predmetno područje vrste FAO

242

Jedinica FAO

UI

Jedinica FAO (npr. 1) (što zajedno s gornjim znači 27.3.d.28.1)

CIF, ako je predmetno područje FAO-ovo područje

243

Gospodarski pojas

EZ

Gospodarski pojas

CIF, ako je izvan voda EU-a

244

Statistički pravokutnik

SR

Statistički pravokutnik (npr. 49E6)

CIF, ako je predmetno područje statistički pravokutnik

245

Zona obuhvaćena režimom upravljanja ribolovnim naporom

FE

Popis šifri za ribolovni napor (4)

CIF, ako je predmetno područje zona obuhvaćena režimom upravljanja ribolovnim naporom

246

 

 

 

 

247

Potporuka o vrstama

SPE

Potporuka koja sadrži podatke o ulovljenoj ribi, po vrstama

 

248

Ime vrste

SN

Ime vrste (FAO-va troslovna oznaka)

C

249

Masa ribe

WT

Ovisno o kontekstu:

1.

ukupna masa ribe (u kilogramima) u razdoblju u kojemu je ostvaren ulov

2.

ukupna masa ribe (u kilogramima) zadržane na plovilu (skupno) ili

3.

ukupna masa iskrcane ribe (u kilogramima)

4.

ukupna masa odbačene ribe ili ribe iskorištene kao živi mamci

CIF, ako vrste nisu izbrojene; ako se primjenjuju pravila o ribolovu plavoperajne tune

250

Broj riba

NF

Broj riba (ako ulov treba evidentirati u broju riba, tj. losos, tuna)

CIF, ako se radi o lososu; ako se primjenjuju pravila o ribolovu plavoperajne tune

251

Masa ribe koja će se iskrcati

WL

Ukupna masa ribe koja će se iskrcati ili prekrcati (u kilogramima)

CIF (ako tako zahtijeva PNO)

252

Broj riba koje će iskrcati

FL

Ukupan broj riba koje će se iskrcati ili prekrcati

CIF (ako tako zahtijeva PNO)

253

Količina koja se drži u mrežama

NQ

Procijenjena količina žive ribe koja se drži u mrežama, tj. ne u brodskom skladištu

CIF, ako se radi o živoj plavoperajnoj tuni

254

Broj riba koje se drže u mrežama

NB

Procijenjeni broj živih riba koje se drže u mrežama, tj. ne u brodskom skladištu

CIF, ako se radi o živoj plavoperajnoj tuni

255

Potporuka o sastavu ulova po veličini

SIZ

Sastav ulova po veličini, ako su ulovljene ribe manje od uobičajene najmanje lovne veličine

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za SIZ)

CIF, ako se radi o malim ribama u okviru pravila o ribolovu plavoperajne tune

256

Potporuka o predmetnom području

RAS

Zemljopisno područje na kojemu je ostvarena većina ulova (4)

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za RAS)

C

257

Vrsta ribolovnog alata

GE

Slovna oznaka prema FAO-voj „Međunarodnoj standardnoj statističkoj klasifikaciji ribolovnog alata” (4)

CIF, ako iskrcajna deklaracija obuhvaća samo određene vrste i područja ulova

258

Potporuka o preradi

PRO

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za PRO)

CIF za iskrcajnu (prekrcajnu) deklaraciju

259

Način mjerenja mase

MM

Način mjerenja mase: procjena (EST), vaganje na plovilu (WGH)

CIF, ako se primjenjuju pravila o ribolovu plavoperajne tune

260

 

 

 

 

261

Potporuka o preradi

PRO

Podaci o preradi/prezentiranju za svaku iskrcanu vrstu

 

262

Kategorija svježine ribe

FF

Kategorija svježine ribe (4)

CIF, ako to zahtijeva prodajni list

263

Stanje ribe

PS

Slovna oznaka za stanje ribe (4)

CIF za prodajne listove

264

Prezentiranje ribe

PR

Slovna oznaka za prezentiranje proizvoda (odražava način prerade) (4)

C

265

Vrsta ambalaže s obzirom na preradu

TY

Troslovna oznaka (4)

CIF (za LAN ili TRA i ribu koja nije prethodno izvagana)

266

Broj ambalažnih jedinica

NN

Broj ambalažnih jedinica: kašeta, vreća, spremnika, blokova itd.

CIF (za LAN ili TRA i ribu koja nije prethodno izvagana)

267

Prosječna masa po ambalažnoj jedinici

AW

Masa proizvoda (kg)

CIF (za LAN ili TRA i ribu koja nije prethodno izvagana)

268

Pretvorbeni faktor

CF

Brojčani faktor za preračunavanje mase prerađene ribe u masu žive ribe

CIF, ako za ovu kombinaciju SPE i prezentiranja ne postoji pretvorbeni faktor na razini regije ili EU-a

269

 

 

 

 

270

Potporuka CVT

CVT

Potporuka s podacima o ulovnom plovilu za ribolov plavoperajne tune koje prebacuje ribe ulovljene u okviru zajedničke ribolovne operacije (JFO) u kaveze

 

271

Ime ribarskog plovila

NA

Ime ribarskog plovila

C

272

Broj ICCAT

IN

Broj pod kojim je plovilo upisano u ICCAT-ov registar

C

273

Broj IMO

IM

Broj IMO

CIF, ako postoji

274

Broj pod kojim je plovilo upisano u registar flote Zajednice (CFR)

IR

U obliku AAAXXXXXXXXX gdje je A veliko slovo što označava državu prve registracije unutar EU-a, a X je slovo ili broj (samo ako je riječ o plovilu EU-a)

CIF, ako je riječ o plovilu EU-a

275

IRCS plovila

RC

Međunarodni pozivni znak ribarskog plovila

C

276

Potporuka o ulovu u odnosu na kvotu

SPE

Količina ulova ostvarenog u okviru zajedničke ribolovne operacije (JFO) koja se uračunava u individualnu kvotu ovog plovila, uzimajući u obzir ključ za raspodjelu ulova u okviru JFO-a

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za SPE)

CIF, ako se koristi u poruci FAR

277

 

 

 

 

278

Potporuka CVO

CVO

Potporuka koja sadrži podatke o ostalim plovilima za ribolov plavoperajne tune koja sudjeluju u zajedničkoj ribolovnoj operaciji (JFO), ali ne i u prebacivanju ribe. Jedna potporuka CVO za svako od ostalih ulovnih plovila koja sudjeluju u JFO-u. Popunjavanjem svog CVO-a plovilo potvrđuje da nije prihvatilo nikakav ulov niti ga prebacilo u kaveze

 

279

Ime ribarskog plovila

NA

Ime ribarskog plovila

C

280

Broj ICCAT

IN

Broj pod kojim je plovilo upisano u ICCAT-ov registar

C

281

Broj IMO

IM

Broj IMO

CIF, ako postoji

282

Broj pod kojim je plovilo upisano u registar flote Zajednice (CFR)

IR

U obliku AAAXXXXXXXXX gdje je A veliko slovo što označava državu prve registracije unutar EU-a, a X je slovo ili broj (samo ako je riječ o plovilu EU-a)

CIF, ako je riječ o plovilu EU-a

283

IRCS plovila

RC

Međunarodni pozivni znak ribarskog plovila

C

284

Potporuka o ulovu u odnosu na kvotu

SPE

Količina ulova ostvarenog u okviru zajedničke ribolovne operacije (JFO) koja se uračunava u individualnu kvotu ovog plovila, uzimajući u obzir ključ za raspodjelu ulova u okviru JFO-a

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za SPE)

C

285

 

 

 

 

286

Potporuka JCI

JCI

Potporuka o ulovu ostvarenom u okviru zajedničke ribolovne operacije (JFO). Sadrži podatke o ulovu i ukupnoj količini ulovljenoj u okviru operacije JFO (sukladno pravilima o ribolovu plavoperajne tune)

 

287

Datum ulova

DA

Datum ulova

C

288

Vrijeme ulova

TI

Vrijeme ulova

C

289

Potporuka o mjestu ulova

POS

Mjesto ulova

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za POS)

C

290

Potporuka o ukupnom ulovu u okviru operacije JFO

SPE

Ukupna količina ulovljene plavoperajne tune, pri čemu se navode količine u kavezu i na plovilu

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za SPE)

CIF, ako je ostvaren ulov

291

 

 

 

 

292

Potporuka BTI

BTI

Potporuka o prebacivanju plavoperajne tune. Podaci o prebacivanju i plovilu koje obavlja prebacivanje u okviru operacije prebacivanja plavoperajne tune

 

293

Potporuka o ulovnom plovilu koje prebacuje ribu

CVT

Identifikacija ulovnog plovila koje prebacuje ribu (pod CVT ne treba popunjavati SPE)

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za CVT)

C

294

Potporuka o poziciji na kojoj je obavljeno prebacivanje

POS

Pozicija na kojoj je obavljeno prebacivanje

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za POS)

C

295

Potporuka o prebačenom ulovu

SPE

Ukupna količina plavoperajne tune prebačene u kavez

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za SPE)

CIF, ako je ostvaren ulov

296

Ime plovila za tegalj

NA

Ime plovila za tegalj

C

297

Broj ICCAT plovila za tegalj

IN

Broj pod kojim je plovilo za tegalj upisano u ICCAT-ov registar

C

298

Ime odredišnog uzgajališta

FN

Ime uzgajališta

C

299

Broj ICCAT uzgajališta

FI

Broj pod kojim je uzgajalište upisano u ICCAT-ov registar

C

300

 

 

 

 

301

Potporuka o sastavu ulova po veličini

SIZ

Sastav ulova po veličini, ako su ulovljene ribe manje od uobičajene najmanje lovne veličine

 

302

Količina riba težih od 6,4 kg

S6

Količina plavoperajnih tuna težih od 6,4 kg ili većih od 70 cm, a manjih od 8 kg ili 75 cm

CIF

303

Količina riba težih od 8 kg

S8

Količina plavoperajnih tuna težih od 8 kg ili većih od 75 cm, a manjih od 30 kg ili 115 cm

CIF

304

 

 

 

 

305

Potporuka o plovilu na koje se premješta ulov

REC

Element koji sadrži jednu poruku PFP o partnerskom plovilu

 

306

Partnersko plovilo

PFP

Identifikacija partnerskog plovila kod ribolova u paru

C

307

 

 

 

 

308

Potporuka o plovilu s kojega se premješta ulov

DON

Element koji sadrži potporuke PFP o jednom ili više partnerskih plovila. Može biti više potporuka PFP kako bi se navelo više plovila s kojih se premještao ulov tijekom jedne operacije premještanja

 

309

Partnersko plovilo ili plovila

PFP

Identifikacija jednog ili više partnerskih plovila koja su sudjelovala u ribolovu u paru

C

310

 

 

 

 

311

Potporuka PFP

PFP

Potporuka o partnerskim plovilima u ribolovu u paru PFP šalje se za plovila koja su sudjelovala u ribolovu u paru, bez obzira je li bilo premještanja ulova ili nije

 

312

Broj CFR partnerskog plovila

IR

U obliku AAAXXXXXXXXX gdje je A veliko slovo što označava državu prve registracije unutar EU-a, a X je slovo ili broj

O

313

IRCS partnerskog plovila

RC

Međunarodni pozivni znak partnerskog plovila

C

314

Vanjske oznake za raspoznavanje partnerskog plovila

XR

Registracijski broj na boku (trupu) plovila

C

315

Država zastave partnerskog plovila

FS

Država zastave partnerskog plovila (ISO-ova troslovna oznaka države)

C

316

Ime partnerskog plovila

NA

Ime ribarskog plovila

C

317

Ime zapovjednika partnerskog plovila

MA

Ime zapovjednika (svaka promjena za vrijeme izlaska u ribolov mora se poslati u idućem prijenosu podataka LOG)

C

318

 

 

 

 

319

Poruka o prodajnom listu

SAL

Zapis o prodajnom listu

 

320

Broj iz registra flote Europske unije (CFR)

IR

U obliku AAAXXXXXXXXX gdje je A veliko slovo što označava državu prve registracije unutar EU-a, a X je slovo ili broj

C

321

IRCS

RC

Međunarodni pozivni znak

CIF, ako CFR nije ažuriran

322

Vanjske oznake za raspoznavanje plovila

XR

Registracijski broj na boku (trupu) plovila koje je iskrcalo ribu

C

323

Država upisa

FS

ISO-ova troslovna oznaka države plovila

C

324

Ime plovila

NA

Ime plovila koje je iskrcalo ribu

C

325

Deklaracija SLI

SLI

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za SLI)

CIF za prodaju

326

Deklaracija TLI

TLI

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za TLI)

CIF za preuzimanje

327

Referentni broj računa

NR

Referentni broj računa kako ga definira država članica

CIF, ako je moguće

328

Datum računa

ND

Datum računa (GGG-MM-DD)

CIF, ako je moguće

329

Referentni broj ugovora o preuzimanju

CN

Referentni broj ugovora o preuzimanju

CIF, ako je obavljeno preuzimanje

330

Referentni broj prijevoznog dokumenta

TR

Referentni broj prijevoznog dokumenta, koji označuje prijevozni dokument, vidjeti TRN

CIF, ako je moguće

331

 

 

 

 

332

Poruka o prodaji

SLI

Poruka koja sadrži podatke o prodaji

 

333

Datum

DA

Datum prodaje (GGGG-MM-DD)

C

334

Država prodaje

SC

Država u kojoj je obavljena prodaja (ISO-ova troslovna oznaka države)

C

335

Mjesto prodaje

SL

Popis oznaka luka (CCPPP) (4)

C

336

Ime prodavatelja

NS

Ime aukcijskog centra, drugog tijela ili osobe koja je prodala ribu

C

337

Ime kupca

NB

Ime tijela ili osobe koja je kupila ribu

C

338

Identifikacijski broj kupca

VN

Broj PDV kupca (ISO-ova dvoslovna oznaka države nakon koje slijedi najviše 12 znakova ili brojki) ili identifikacijski porezni broj ili druga jedinstvena identifikacijska oznaka

C

339

Referentni broj kupoprodajnog ugovora

CN

Referentni broj kupoprodajnog ugovora

CIF, ako je moguće

340

Potporuka o izvornom dokumentu

SRC

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za SRC)

C

341

Potporuka o prodanoj pošiljci

CSS

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za CSS)

C

342

Broj BCD

BC

Uputa na broj BCD (Dokumenta o ulovu plavoperajne tune)

O u okviru pravila o ribolovu plavoperajne tune

343

 

 

 

 

344

Potporuka o izvornom dokumentu

SRC

Potporuka koja sadrži podatke o izvornom dokumentu za prodanu pošiljku. Nadležna tijela države zastave dolaze do izvornog dokumenta na temelju očevidnika o ribolovu dotičnog plovila i podataka o iskrcaju

 

345

Datum iskrcaja

DL

Datum iskrcaja (GGGG-MM-DD)

C

346

Ime države i luke

PO

Ime države i luke za iskrcajno mjesto. Za razmjenu podataka može se koristiti popis oznaka luka (CCPPP) (4)

C

347

 

 

 

 

348

Potporuka o prodanoj pošiljci

CSS

Potporuka koja sadrži podatke o predmetu prodaje

C

349

Cijena ribe

FP

Cijena po kg

C

350

Ukupna cijena

TP

Ukupna cijena za dotični predmet prodaje CSS. Navodi se ako se iz cijene po kg ne može zaključiti kolika je ukupna cijena. Uredba o kontroli, članak 64. stavak 1. točka (l)

CIF

351

Valuta u kojoj se obavlja prodaja

CR

Oznaka valute u kojoj je izražena prodajna cijena (4)

C

352

Kategorija veličine ribe

SF

Veličina ribe (1-8; jedna veličina ili kg, g, cm, mm ili broj riba po kg, ovisno o slučaju) (4)

CIF

353

Namjena proizvoda

PP

Oznake za namjenu proizvoda (4)

CIF

354

Povučeno

WD

Povučeno preko organizacije proizvođača (Y-da, N-ne, T-privremeno)

C

355

Šifra korištenja povučenog ulova od strane organizacije proizvođača

OP

Popis šifri organizacije proizvođača (4)

O

356

Vrste u pošiljci

SPE

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za SPE)

C

357

 

 

 

 

358

Poruka o preuzimanju

TLI

Poruka s podacima o preuzimanju

 

359

Datum

DA

Datum preuzimanja (GGGG-MM-DD)

C

360

Država u kojoj je obavljeno preuzimanje

SC

Država u kojoj je obavljeno preuzimanje (ISO-ova troslovna oznaka države)

C

361

Mjesto preuzimanja

SL

Ako preuzimanje nije obavljeno u luci, navodi se oznaka mjesta prema sustavu UN LOCODE. Ako je obavljeno u luci, koristi se popis oznaka luka Europske komisije (4)

C

362

Ime organizacije koja je preuzela ribu

NT

Ime organizacije koja je preuzela ribu

C

363

Ime skladišta

NF

Ime objekta u kojemu su proizvodi uskladišteni

C

364

Adresa skladišta

AF

Adresa objekta u kojemu su proizvodi uskladišteni

C

365

Referentni broj prijevoznog dokumenta

TR

Referentni broj prijevoznog dokumenta, koji označuje prijevozni dokument, vidjeti TRN

CIF ako je primjenjivo

366

Potporuka o izvornom dokumentu

SRC

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za SRC)

C

367

Potporuka o preuzetoj pošiljci

CST

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za CST)

C

368

 

 

 

 

369

Potporuka o preuzetoj pošiljci

CST

Potporuka koja sadrži redak s detaljnim podacima o svakoj preuzetoj vrsti

 

370

Kategorija veličine ribe

SF

Veličina ribe (1-8; jedna veličina ili kg, g, cm, mm ili broj riba po kg, ovisno o slučaju); u skladu s Prilogom II. Uredbi (EZ) br. 2406/96

O

371

Vrste u pošiljci

SPE

(Vidjeti detalje o podelementima i atributima za SPE)

C

372

 

 

 

 

373

Potporuka o prijevozu

TRN

Prijevozni se dokument može prenijeti elektroničkim putem prije nego što počne prijevoz ribe

 

374

Odredište pošiljke

DC

Ako se riba prevozi na mjesto koje nije u luci, navodi se oznaka mjesta prema sustavu UN LOCODE. Ako je u luci, koristi se popis oznaka luka Europske komisije (4)

C

375

Registracijski broj vozila

LP

Jedinstvena numerička ili alfanumerička oznaka vozila prema kojoj se ono prepoznaje u bazi podataka države koja ga je izdala i nalazi se na registracijskoj pločici vozila.

C

376

Vanjski identifikacijski broj ribarskog plovila

XR

Vanjski identifikacijski broj ribarskog plovila

C

377

Ime ribarskog plovila

NA

Ime ribarskog plovila

C

378

Popis vrsta

SPE

Popis vrsta u pošiljci koje je ulovilo gore navedeno plovilo (sadrži također podatke RAS i PRO). Budući da deklaraciju o prijevozu može zamijeniti iskrcajna deklaracija, neposredni nadređeni element ovog podelementa TRN može biti LAN umjesto elementa ERS.

CIF, ako ovaj TRN nije dio LAN-a

379

Mjesto utovara

PL

Ako utovar ribe nije obavljen u luci, navodi se oznaka mjesta prema sustavu UN LOCODE. Ako je obavljen u luci, koristi se popis oznaka luka Europske komisije (4)

C

380

Datum utovara

DL

Datum utovara ribe koja se prevozi (GGGG-MM-DD u UTC)

C

381

Ime primatelja

NC

Ime poduzeća koje je otpremilo ribu nakon prijevoza

C

382

Adresa primatelja

AC

Ime poduzeća koje je otpremilo ribu nakon prijevoza

C

383

Referentni broj prijevoznog dokumenta

TR

Referentni broj prijevoznog dokumenta, koji omogućuje poziv na taj prijevozni dokument. Kada se navede, mora jednoznačno identificirati prijevozni dokument. Ovaj broj dodjeljuje država članica koja šalje TRN

CIF, ako se koristi prijevozni dokument u elektroničkom obliku

384

 

 

 

 


(1)  Ovaj Prilog u cijelosti zamjenjuje Prilog Uredbi Komisije (EZ) br. 1077/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1966/2006 o elektroničkom bilježenju i slanju podataka o ribolovnim aktivnostima i o sredstvima za daljinsku detekciju te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1566/2007, kako je izmijenjena Uredbom (EU) br. 599/2010 (SL L 295, 4.11.2008., str. 3.).

(2)  Obvezno, ako tako zahtijevaju pravila Europske unije te međunarodni ili dvostrani sporazumi.

(3)  Kada se ne primjenjuje CIF, atribut nije obvezan.

(4)  Sve oznake/šifre (ili odgovarajuće upute) navedene su na internetskoj stranici Komisije koja je posvećena ribarstvu.

1.

Definicije skupova znakova za ERS moraju biti: skup zapadnih znakova (UTF-8).

2.

Sve troznakovne šifre su elementi XML (troznakovna šifra), a sve dvoznakovne šifre su atributi XML.

3.

Primjeri datoteka XML kao i najnovija referentna definicija XSD te najnovija verzija gornjeg Priloga objavit će se na internetskoj stranici Europske komisije posvećenoj ribarstvu.

4.

Sve mase u tablicama izražene su u kilogramima i, prema potrebi, s točnošću na dvije decimale.


PRILOG XIII.

PRETVORBENI FAKTORI EUROPSKE UNIJE ZA SVJEŽU RIBU

Vrsta: Tunj dugokrilac

Thunnus alalunga

ALB

WHL

1,00

GUT

1,11


Vrsta: Sluzoglavke

Beryx spp.

ALF

WHL

1,00


Vrsta: Inćun

Engraulis encrasicholus

ANE

WHL

1,00


Vrsta: Grdobinke

Lophiidae

ANF

WHL

1,00

GUT

1,22

GUH

3,00

TAL

3,00


Vrsta: Antarktička ledena riba

Champsocephalus gunnari

ANI

WHL

1,00


Vrsta: Velika srebrnica

Argentina silus

ARU

WHL

1,00


Vrsta: Velikooki tunj

Thunnus obesus

BET

WHL

1,00

GUH

1,10

GUH

1,29


Vrsta: Manjić morski

Molva dypterygia

BLI

WHL

1,00

GUT

1,17


Vrsta: Romb

Scophthalmus rhombus

BLL

WHL

1,00

GUT

1,09


Vrsta: Zmijičnjak repaš

Aphanopus carbo

BSF

WHL

1,00

GUT

1,24

HEA

1,40


Vrsta: Atlantski plavi iglan

Makaira nigricans

BUM

WHL

1,00


Vrsta: Kapelin

Mallotus villosus

CAP

WHL

1,00


Vrsta: Bakalar

Gadus morhua

COD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,70

HEA

1,38

FIL

2,60

FIS

2,60


Vrsta: Limanda

Limanda limanda

DAB

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,39


Vrsta: Kostelj piknjavac

Squalus acanthias

DGS

WHL

1,00

GUT

1,35

GUS

2,52


Vrsta: Iverak

Platichthys flesus

FLE

WHL

1,00

GUT

1,08

GUS

1,39


Vrsta: Tabinja bjelica

Phycis blennoides

GFB

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,40


Vrsta: Grenlandska ploča

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

WHL

1,00

GUT

1,08


Vrsta: Bakalarka

Melanogrammus aeglefinus

HAD

WHL

1,00

GUT

1,17