EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:192:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 192, 20 juli 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 192
45 årgången
20 juli 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 1309/2002 av den 12 juli 2002 om ändring av förordning (EG) nr 517/94 om gemensamma bestämmelser för import av textilprodukter från vissa tredje länder som inte omfattas av bilaterala avtal, protokoll eller andra överenskommelser eller av andra särskilda gemenskapsbestämmelser för import 1
*Rådets förordning (EG) nr 1310/2002 av den 19 juli 2002 om ändring av förordning (EG) nr 963/2002 om övergångsbestämmelser rörande antidumpnings- och utjämningsåtgärder som antagits enligt kommissionens beslut nr 2277/96/EKSG och nr 1889/98/EKSG samt rörande oavslutade antidumpnings- och antisubventionsundersökningar och oavgjorda klagomål eller ansökningar enligt dessa beslut 9
Kommissionens förordning (EG) nr 1311/2002 av den 19 juli 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 11
Kommissionens förordning (EG) nr 1312/2002 av den 19 juli 2002 om fastställande av exportbidrag för frukt och grönsaker 13
*Kommissionens förordning (EG) nr 1313/2002 av den 19 juli 2002 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 577/98 om anordnande av statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen avseende specificeringen av ad hoc-modulen för 2003 om livslångt lärande 16
*Kommissionens förordning (EG) nr 1314/2002 av den 19 juli 2002 om tillåtelse att göra överföringar mellan de kvantitativa begränsningarna för textil- och beklädnadsprodukter med ursprung i Republiken Indien 22
*Kommissionens förordning (EG) nr 1315/2002 av den 19 juli 2002 om ändring av förordning (EG) nr 1623/2000 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, vad beträffar marknadsmekanismerna 24
Kommissionens förordning (EG) nr 1316/2002 av den 19 juli 2002 om i vilken utsträckning ansökningar om importrättigheter inlämnade för levande nötkreatur med en vikt på 80-300 kg inom ramen för den avgiftskvot som fastställts i förordning (EG) nr 1247/1999 kan beviljas 25
Kommissionens förordning (EG) nr 1317/2002 av den 19 juli 2002 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull 26
*Rådets direktiv 2002/60/EG av den 27 juni 2002 om särskilda bestämmelser för bekämpning av afrikansk svinpest och om ändring av direktiv 92/119/EEG beträffande Teschensjuka och afrikansk svinpest (1) 27
*Kommissionens direktiv 2002/66/EG av den 16 juli 2002 om ändring av bilagorna till rådets direktiv 76/895/EEG, 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG beträffande fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på frukt och grönsaker, spannmål, livsmedel av animaliskt ursprung och vissa produkter av vegetabiliskt ursprung inklusive frukt och grönsaker (1) 47

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2002/591/EC
*Kommissionens beslut av den 11 juli 2002 om genomförandet av rådets beslut 1999/297/EG om att upprätta en gemensam infrastruktur för statistisk information om industri och marknader inom audiovisuella och närliggande sektorer [delgivet med nr K(2002) 2580] (1) 54
2002/592/EC
*Kommissionens beslut av den 15 juli 2002 om ändring av besluten 95/467/EG, 96/577/EG, 96/578/EG och 98/598/EG om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande byggprodukter i gips, fasta brandsläckningssystem, sanitär utrustning respektive ballast [delgivet med nr K(2002) 2586] (1) 57
2002/593/EC
*Kommissionens beslut av den 19 juli 2002 om ett principiellt erkännande av fullständigheten hos den dokumentation som lämnats in för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av spirodiklofen och dimoxistrobin i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden [delgivet med nr K(2002) 2693] (1) 60

Rättelser
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1176/2002 av den 28 juni 2002 om fastställande av särskilda tillämpningsföreskrifter för export av vissa sorters frukt och grönsaker eller vissa bearbetade produkter av frukt och grönsaker till Estland och om ändring av förordningarna (EG) nr 1961/2001 och (EG) nr 1429/95 (EGT L 170 av den 29.6.2002) 62
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top