EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:192:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 192, 20. juli 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 192
45. årgang
20. juli 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 1309/2002 af 12. juli 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 517/94 om den fælles ordning for indførsel af tekstilvarer fra en række tredjelande, som ikke er omfattet af bilaterale aftaler, protokoller eller andre arrangementer eller af andre specifikke fællesskabsregler for indførsel 1
*Rådets forordning (EF) nr. 1310/2002 af 19. juli 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 963/2002 om overgangsbestemmelser vedrørende antidumping- og antisubsidieforanstaltninger vedtaget i henhold til Kommissionens beslutning nr. 2277/96/EKSF og nr. 1889/98/EKSF samt undersøgelser, klager og ansøgninger vedrørende antidumping og antisubsidier, der er iværksat i medfør af disse beslutninger, men endnu ikke afsluttet 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 1311/2002 af 19. juli 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 1312/2002 af 19. juli 2002 om eksportrestitutioner for frugt og grøntsager 13
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1313/2002 af 19. juli 2002 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 577/98 om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet for så vidt angår specifikationer for år 2003-ad-hoc-modulet om livslang læring 16
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1314/2002 af 19. juli 2002 om tilladelse til overførsel mellem de kvantitative lofter for tekstilvarer og beklædningsgenstande med oprindelse i Indien 22
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1315/2002 af 19. juli 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 1623/2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin for så vidt angår markedsmekanismer 24
Kommissionens forordning (EF) nr. 1316/2002 af 19. juli 2002 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger om importrettigheder for levende kvæg af en vægt på 80 til 300 kg i forbindelse med et toldkontingent, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1247/1999 25
Kommissionens forordning (EF) nr. 1317/2002 af 19. juli 2002 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld 26
*Rådets direktiv 2002/60/EF af 27. juni 2002 om specifikke bestemmelser for bekæmpelse af afrikansk svinepest og om ændring af direktiv 92/119/EØF for så vidt angår Teschener syge og afrikansk svinepest (1) 27
*Kommissionens direktiv 2002/66/EF af 16. juli 2002 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på frugt og grøntsager, korn, levnedsmidler af animalsk oprindelse og visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager (1) 47

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2002/591/EC
*Kommissionens beslutning af 11. juli 2002 om gennemførelse af Rådets beslutning 1999/297/EF om etablering af en fælles infrastruktur for statistisk information vedrørende industri og markeder inden for de audiovisuelle og dermed forbundne sektorer (meddelt under nummer K(2002) 2580) (1) 54
2002/592/EC
*Kommissionens beslutning af 15. juli 2002 om ændring af beslutning 95/467/EF, 96/577/EF, 96/578/EF og 98/598/EF om proceduren for attestering af byggevarer i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF med hensyn til henholdsvis gipsprodukter, fast installeret brandbekæmpelsesudstyr, sanitetsudstyr og tilslagsmaterialer (meddelt under nummer K(2002) 2586) (1) 57
2002/593/EC
*Kommissionens beslutning af 19. juli 2002 om principiel anerkendelse af, at dossiererne for detaljeret gennemgang med henblik på eventuel optagelse af spirodiclofen og dimoxystrobin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler er fuldstændige (meddelt under nummer K(2002) 2693) (1) 60

Berigtigelser
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) Nr. 1176/2002 af 28. juni 2002 om særlige gennemførelsesbestemmelser for udførsel af visse friske eller forarbejdede frugter og grøntsager til Estland og ændring af forordning (EF) nr. 1961/2001 og (EF) nr. 1429/95 (EFT L 170 af 29.6.2002) 62
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top