EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:192:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 192, 20. heinäkuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 192
45. vuosikerta
20. heinäkuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1309/2002, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka muiden yhteisön erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 517/94 muuttamisesta 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1310/2002, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2002, komission päätösten N:o 2277/96/EHTY ja N:o 1889/98/EHTY nojalla käyttöön otettuja polkumyynnin ja tukien vastaisia toimenpiteitä sekä kyseisten päätösten mukaisia, vireillä olevia polkumyynnin ja tukien vastaisia tutkimuksia, valituksia ja hakemuksia koskevista siirtymäkauden säännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 963/2002 muuttamisesta 9
Komission asetus (EY) N:o 1311/2002, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 11
Komission asetus (EY) N:o 1312/2002, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2002, hedelmä- ja vihannesalan vientitukien vahvistamisesta 13
*Komission asetus (EY) N:o 1313/2002, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2002, yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 577/98 täytäntöönpanosta elinikäistä oppimista koskevien vuoden 2003 lisäkysymysten määrittelyn osalta 16
*Komission asetus (EY) N:o 1314/2002, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2002, luvan antamisesta Intian tasavallasta peräisin olevien tekstiili- ja vaatetustuotteiden määrällisten rajoitusten siirroille 22
*Komission asetus (EY) N:o 1315/2002, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2002, viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinamekanismien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1623/2000 muuttamisesta 24
Komission asetus (EY) N:o 1316/2002, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2002, eläviä 80—300 kg painavia nautaeläimiä koskevien tuontioikeushakemusten hyväksyttävyydestä asetuksessa (EY) N:o 1247/1999 määriteltyjen tariffikiintiöiden rajoissa 25
Komission asetus (EY) N:o 1317/2002, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2002, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta 26
*Neuvoston direktiivi 2002/60/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2002, erityissäännöksistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi ja direktiivin 92/119/ETY muuttamisesta Teschenin taudin ja afrikkalaisen sikaruton osalta (1) 27
*Komission direktiivi 2002/66/EY, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2002, hedelmien ja vihannesten torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta annetun neuvoston direktiivin 76/895/ETY, viljojen torjunta-ainejäämien enimmäismääristä annetun neuvoston direktiivin 86/362/ETY, eläinkunnasta peräisin olevissa elintarvikkeissa ja niiden pinnassa olevien torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta annetun neuvoston direktiivin 86/363/ETY sekä torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta tietyille kasvikunnasta peräisin oleville tuotteille, mukaan lukien hedelmät ja vihannekset, annetun neuvoston direktiivin 90/642/ETY liitteiden muuttamisesta (1) 47

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2002/591/EC
*Komission päätös, tehty 11 päivänä heinäkuuta 2002, audiovisuaalialan ja sen lähialojen teollisuutta ja markkinoita koskevien yhteisön tilastotietojen perusrakenteesta annetun neuvoston päätöksen 1999/297/EY täytäntöönpanosta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 2580) (1) 54
2002/592/EC
*Komission päätös, tehty 15 päivänä heinäkuuta 2002, rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelystä neuvoston direktiivin 89/106/ETY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehtyjen päätösten 95/467/EY, 96/577/EY, 96/578/EY ja 98/598/EY muuttamisesta kipsituotteiden, kiinteiden sammutusjärjestelmien, saniteettilaitteiden ja kiviainesten (aggregaattien) osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 2586) (1) 57
2002/593/EC
*Komission päätös, tehty 19 päivänä heinäkuuta 2002, yksityiskohtaista tutkimusta varten toimitetun asiakirja-aineiston täydellisyyden periaatteellisesta hyväksymisestä spirodiklofeeni- ja dimoksistrobiini-tehoaineiden mahdolliseksi sisällyttämiseksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 2693) (1) 60

Oikaisuja
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1176/2002, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2002, tiettyjen hedelmien, vihannesten ja hedelmä- ja vihannesjalosteiden Viroon suuntautuvaan vientiin sovellettavista yksityiskohtaisista erityissäännöistä ja asetusten (EY) N:o 1961/2001 ja (EY) N:o 1429/95 muuttamisesta (EYVL L 170, 29.6.2002) 62
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top