EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:002:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 2, 05 januari 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 2
44 årgången
5 januari 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 5/2001 av den 19 december 2000 om ändring av förordning (EEG) nr 1907/90 om vissa handelsnormer för ägg 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 6/2001 av den 4 januari 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1804/98 beträffande införandet av en tullkvot för import av återstoden från majsstärkelseframställning (majsglutenfoder) som omfattas av KN-nummer 23031019 och 23099020 och har sitt ursprung i Amerikas förenta stater 4
Kommissionens förordning (EG) nr 7/2001 av den 4 januari 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 6
Kommissionens förordning (EG) nr 8/2001 av den 4 januari 2001 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt 8
Kommissionens förordning (EG) nr 9/2001 av den 4 januari 2001 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål 10
Kommissionens förordning (EG) nr 10/2001 av den 4 januari 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1701/2000 12
Kommissionens förordning (EG) nr 11/2001 av den 4 januari 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2014/2000 13
Kommissionens förordning (EG) nr 12/2001 av den 4 januari 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2317/2000 14
Kommissionens förordning (EG) nr 13/2001 av den 4 januari 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för råg inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1740/2000 15
Kommissionens förordning (EG) nr 14/2001 av den 4 januari 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2097/2000 16
Kommissionens förordning (EG) nr 15/2001 av den 4 januari 2001 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2831/2000 17
Kommissionens förordning (EG) nr 16/2001 av den 4 januari 2001 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2830/2000 18
Kommissionens förordning (EG) nr 17/2001 av den 4 januari 2001 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull och förskottsbeloppet på stödet 19

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2001/4/EC
*Rådets beslut av den 19 december 2000 om ändring av beslut 95/408/EG om villkor för upprättande, under en övergångsperiod, av provisoriska förteckningar över anläggningar i tredje land, från vilka medlemsstaterna får importera vissa produkter av animaliskt ursprung, fiskprodukter och levande tvåskaliga mollusker 21
Kommissionen
2001/5/EC
*Kommissionens beslut av den 12 december 2000 om bemyndigande för medlemsstaterna att tillfälligt medge undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 2000/29/EG för plantor av släktet Vitis L., utom frukter, med ursprung i Schweiz [delgivet med nr K(2000) 3743] 22
2001/6/EC
*Kommissionens beslut av den 12 december 2000 om ett principiellt erkännande av fullständigheten hos den dokumentation som lämnats in för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av QRD 133 WP (Bacillus subtilis stam QST 713) i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden [delgivet med nr K(2000) 3747] (1) 25
2001/7/EC
*Kommissionens beslut av den 19 december 2000 om ändring av kapitel 14 i bilaga I till rådets direktiv 92/118/EEG om djurhälso- och hygienkrav för handel inom gemenskapen med produkter, som inte omfattas av sådana krav i de särskilda gemenskapsbestämmelser som avses i bilaga A.I till direktiv 89/662/EEG och, i fråga om patogener, i direktiv 90/425/EEG [delgivet med nr K(2000) 3866] (1) 27
2001/8/EC
*Kommissionens beslut av den 29 december 2000 om ändring av beslut 2000/764/EG om testning av nötkreatur för att upptäcka bovin spongiform encefalopati och uppdatering av bilaga IV till beslut 98/272/EG om epidemiologisk övervakning av transmissibel spongiform encefalopati [delgivet med nr K(2000) 4411] (1) 28
2001/9/EC
*Kommissionens beslut av den 29 december 2000 om kontrollåtgärder som är nödvändiga för tillämpningen av rådets beslut 2000/766/EG om vissa skyddsåtgärder vad gäller transmissibel spongiform encefalopati och utfodring med animaliskt protein [delgivet med nr K(2000) 4412] (1) 32

Rättelser
Rättelse till rådets förordning (EG) nr 969/2000 av den 8 maj 2000 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av kaliumklorid med ursprung i Vitryssland, Ryska federationen och Ukraina (EGT L 112 av den 11.5.2000) 41
Rättelse till rådets förordning (EG) nr 2011/2000 av den 18 september 2000 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av flusspat med ursprung i Folkrepubliken Kina (EGT L 241 av den 26.9.2000) 42
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 2768/2000 av den 18 december 2000 om leverans av vegetabilisk olja som livsmedelsbistånd (EGT L 321 av den 19.12.2000) 42
Rättelse till rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling (EGT L 303 av den 2.12.2000) 42
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top