EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:311:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 311, 12 december 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 311
43 årgången
12 december 2000
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 2698/2000 av den 27 november 2000 om ändring av förordning (EG) nr 1488/96 om finansiella och tekniska stödåtgärder (Meda) för reformering av ekonomiska och sociala strukturer inom ramen för partnerskapet mellan Europa och Medelhavsområdet 1
*Rådets förordning (EG) nr 2699/2000 av den 4 december 2000 om ändring av förordning (EG) nr 2200/96 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker, förordning (EG) nr 2201/96 om den gemensamma organisationen av marknaden för bearbetade produkter av frukt och grönsaker och förordning (EG) nr 2202/96 om att inrätta ett system med stöd till producenter av vissa citrusfrukter 9
*Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2700/2000 av den 16 november 2000 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen 17
Kommissionens förordning (EG) nr 2701/2000 av den 11 december 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 21
*Kommissionens förordning (EG) nr 2702/2000 av den 11 december 2000 om att för år 2000 senarelägga datumet för de nationella myndigheternas beslut i fråga om vissa verksamhetsprogram 23
*Kommissionens förordning (EG) nr 2703/2000 av den 11 december 2000 om ändring av innehållet i produktspecifikationerna för ett antal beteckningar i bilagan till förordning (EG) nr 1107/96 om registrering av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar enligt förfarandet i artikel 17 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 25
*Kommissionens förordning (EG) nr 2704/2000 av den 11 december 2000 om ändring av förordning (EG) nr 1899/97 om tillämpningsföreskrifter vad avser fjäderfäkött och ägg för den ordning som fastställs i rådets förordningar (EG) nr 1727/2000 och (EG) nr 3066/95 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2699/93 och (EG) nr 1559/94 27
*Kommissionens förordning (EG) nr 2705/2000 av den 11 december 2000 om undantag från förordning (EG) nr 2799/1999 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande beviljande av stöd för skummjölk och skummjölkspulver avsedda att användas till foder samt försäljning av sådant skummjölkspulver och om upphävande av förordning (EG) nr 1492/2000 34
*Kommissionens förordning (EG) nr 2706/2000 av den 11 december 2000 om ändring av förordning (EG) nr 1455/1999 om handelsnormer för paprika 35
*Kommissionens förordning (EG) nr 2707/2000 av den 11 december 2000 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter till skolelever 37
Kommissionens förordning (EG) nr 2708/2000 av den 11 december 2000 om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan 43
Kommissionens förordning (EG) nr 2709/2000 av den 11 december 2000 om upphävande av förmånstullarna och om återinförande av Gemensamma tulltaxans tull på import av flockblommiga nejlikor (på kvist) med ursprung i Israel 45

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2000/784/EC
*Kommissionens beslut av den 4 december 2000 om ett principiellt erkännande av fullständigheten hos den dokumentation som lämnats in för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av UBH 820; UR 50601 (beflubutamid) i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden [delgivet med nr K(2000) 3648] (1) 47
2000/785/EC
*Kommissionens beslut av den 6 december 2000 om ändring av beslut 2000/721/EG om införande av vaccination för att komplettera åtgärderna för att bekämpa aviär influensa i Italien och om särskilda åtgärder för kontroll av transport [delgivet med nr K(2000) 3679] (1) 49

Rättelser
Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/103/EG av den 24 januari 2000 om ändring av rådets direktiv 80/181/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning för måttenheter (EGT L 34 av den 9.2.2000) 50
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top