EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1059

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1059/2010 av den 28 september 2010 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av diskmaskiner för hushållsbruk Text av betydelse för EES

OJ L 314, 30.11.2010, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 003 P. 186 - 201

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2021; upphävd genom 32019R2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2010/1059/oj

30.11.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1059/2010

av den 28 september 2010

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av diskmaskiner för hushållsbruk

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU av den 19 maj 2010 om märkning och standardiserad produktinformation som anger energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser (1), särskilt artikel 10, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2010/30/EU ska kommissionen anta delegerade akter när det gäller märkning av energirelaterade produkter som ger betydande möjligheter att spara energi och för vilka det finns stora skillnader i fråga om prestandanivåer för likvärdig funktionalitet.

(2)

Bestämmelserna om energimärkning av diskmaskiner för hushållsbruk fastställs i kommissionens direktiv 97/17/EG av den 16 april 1997 om genomförande av rådets direktiv nr 92/75/EEG om energimärkning av hushållsdiskmaskiner (2).

(3)

Hushållsdiskmaskiners elförbrukning står för en betydande del av unionens totala hushållselförbrukning. Utöver de förbättringar av energieffektiviteten som redan har uppnåtts är möjligheterna att ytterligare minska dessa apparaters energiförbrukning stora.

(4)

Direktiv 97/17/EG bör upphöra att gälla och nya bestämmelser bör fastställas genom den här förordningen för att säkerställa att energimärkningen ger leverantörerna dynamiska incitament att ytterligare förbättra hushållsdiskmaskinernas energieffektivitet och att snabba på marknadens utveckling mot energieffektiva tekniker.

(5)

Den information som återges på etiketten bör bygga på tillförlitliga, exakta och reproducerbara mätförfaranden som tar hänsyn till erkända mätmetoder på aktuell teknisk nivå, inklusive, i förekommande fall, de harmoniserade standarder som har antagits av europeiska standardiseringsorgan enligt förteckningen i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (3).

(6)

Denna förordning bör innehålla regler för en enhetlig utformning av och ett enhetligt innehåll i etiketten för diskmaskiner för hushållsbruk.

(7)

Denna förordning bör dessutom innehålla krav avseende den tekniska dokumentationen och informationsbladet för diskmaskiner för hushållsbruk.

(8)

Förordningen bör dessutom innehålla krav avseende den information som ska lämnas i samband med varje form av distansförsäljning av diskmaskiner för hushållsbruk samt annonsering och tekniskt reklammaterial för dessa.

(9)

Det bör införas bestämmelser om en översyn av denna förordning med hänsyn till den tekniska utvecklingen.

(10)

För att underlätta övergången från direktiv 97/17/EG till denna förordning bör det finnas bestämmelser enligt vilka diskmaskiner för hushållsbruk som är märkta enligt denna förordning anses uppfylla kraven i direktiv 97/17/EG.

(11)

Direktiv 97/17/EG bör därför upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

I denna förordning fastställs krav för märkning och tillhandahållande av kompletterande produktinformation för diskmaskiner för hushållsbruk med elnätsanslutning och diskmaskiner för hushållsbruk med elnätsanslutning som också kan drivas med batterier, inklusive sådana som säljs för andra ändamål än hushållsbruk samt inbyggda diskmaskiner för hushållsbruk.

Artikel 2

Definitioner

Utöver de definitioner som anges i artikel 2 i direktiv 2010/30/EU gäller följande definitioner i denna förordning:

1.   diskmaskin för hushållsbruk: en maskin som diskar, sköljer och torkar porslin, glas, matbestick och kokkärl genom kemiska, mekaniska, termiska och elektriska medel, och som i huvudsak är utformad för annat bruk än yrkesbruk.

2.   inbyggd diskmaskin för hushållsbruk: diskmaskin för hushållsbruk avsedd att monteras i skåp, iordningställd nisch eller liknande utrymme och som kräver möbelpanel.

3.   kuvert: en bestämd uppsättning porslin, glas och matbestick för en person.

4.   kapacitet: det högsta antal kuvert och servisdelar som enligt leverantören kan behandlas i diskmaskinen för hushållsbruk med valt program, när maskinen laddas enligt leverantörens anvisningar.

5.   program: en serie funktioner som är förhandsdefinierade och som leverantören anser vara lämpliga för vissa angivna grader av smutsning eller typer av diskgods, eller båda, och som tillsammans bildar en komplett cykel.

6.   programtid: den tid som löper mellan start av programmet och programmets slut (med undantag av användarprogrammerad fördröjning).

7.   cykel: en fullständig process med diskning, sköljning och torkning enligt det valda programmet.

8.   frånläge: ett läge där diskmaskinen för hushållsbruk är manuellt frånslagen med de knappar eller brytare som är tillgängliga och avsedda för slutanvändaren under normal användning för att uppnå lägsta möjliga effektförbrukning som kan bestå under en obestämd tid medan diskmaskinen för hushållsbruk är ansluten till en strömkälla och används enligt leverantörens instruktioner; i de fall det inte finns någon knapp eller strömbrytare som är tillgänglig för slutanvändaren avser frånläge det läge som uppnås efter det att diskmaskinen för hushållsbruk av sig själv återgår till den effektförbrukning som gäller när maskinen inte är i bruk.

9.   viloläge: ett läge med lägsta effektförbrukningsnivå som hålls oförändrad under en obegränsad tid efter att ett program har avslutats och slutanvändaren inte har gjort något annat än tömt diskmaskinen.

10.   motsvarande diskmaskin för hushållsbruk: en modell av diskmaskin för hushållsbruk som släpps ut på marknaden och som har samma kapacitet, tekniska egenskaper, prestanda, energi- och vattenförbrukning och utsläpp av luftburet akustiskt buller som en annan modell av diskmaskin för hushållsbruk som samma leverantör har släppt ut på marknaden med en annan modellbeteckning.

11.   slutanvändare: en konsument som köper eller förväntas köpa en diskmaskin för hushållsbruk.

12.   försäljningsställe: den plats där diskmaskiner för hushållsbruk visas upp eller erbjuds till försäljning, uthyrning eller hyrköp.

Artikel 3

Leverantörernas ansvar

Leverantörerna ska se till att

a)

varje diskmaskin för hushållsbruk är försedd med en tryckt etikett i det format och med det innehåll som anges i bilaga I,

b)

ett informationsblad utformat enligt vad som anges i bilaga II finns tillgängligt,

c)

den tekniska dokumentationen enligt bilaga III finns tillgänglig på begäran för myndigheterna i medlemsstaterna och kommissionen,

d)

alla annonser för en viss modell av diskmaskin för hushållsbruk innehåller energieffektivitetsklassen, om annonserna innehåller energirelaterad information eller prisuppgift,

e)

allt tekniskt reklammaterial som gäller en viss modell av diskmaskin för hushållsbruk och som anger dess specifika tekniska parametrar innehåller denna modells energieffektivitetsklass.

Artikel 4

Återförsäljarnas ansvar

Återförsäljarna ska se till att

a)

varje diskmaskin för hushållsbruk, på försäljningsstället, är märkt utvändigt på framsidan eller ovansidan av diskmaskinen med den etikett som tillhandahållits av leverantörerna enligt artikel 3 a, på sådant sätt att etiketten syns tydligt,

b)

diskmaskiner för hushållsbruk som erbjuds till försäljning, uthyrning eller hyrköp där slutanvändaren inte kan förväntas se den visade diskmaskinen, saluförs tillsammans med den information som tillhandahålls av leverantörerna i enlighet med bilaga IV,

c)

alla annonser för en viss modell av diskmaskin för hushållsbruk innehåller en hänvisning till energieffektivitetsklassen, om annonserna innehåller energirelaterad information eller prisuppgift,

d)

allt tekniskt reklammaterial som gäller en viss modell av diskmaskin för hushållsbruk och som anger dess specifika tekniska parametrar innehåller en hänvisning till denna modells energieffektivitetsklass.

Artikel 5

Mätmetoder

Den information som ska lämnas enligt artiklarna 3 och 4 ska erhållas genom tillförlitliga, exakta och reproducerbara mätmetoder, som tar hänsyn till erkända mätmetoder på aktuell teknisk nivå.

Artikel 6

Kontrollförfarande för marknadsövervakning

Medlemsstaterna ska bedöma överensstämmelsen när det gäller uppgiven energieffektivitetsklass, årlig energiförbrukning, årlig vattenförbrukning, torkeffektsindex, programtid, effektförbrukning i frånläge och viloläge, vilolägets varaktighet och luftburet akustiskt buller i enlighet med det förfarande som anges i bilaga V.

Artikel 7

Översyn

Kommissionen ska se över denna förordning mot bakgrund av den tekniska utvecklingen senast fyra år efter det att den har trätt i kraft. Vid översynen ska man särskilt bedöma kontrolltoleranserna i bilaga V.

Artikel 8

Upphävande

Direktiv 97/17/EG ska upphöra att gälla den 20 december 2011.

Artikel 9

Övergångsbestämmelser

1.   Artikel 3 d och e samt artikel 4 b, c och d ska inte gälla tryckta annonser och tryckt tekniskt reklammaterial som publicerats före den 30 mars 2012.

2.   Diskmaskiner för hushållsbruk som släpps ut på marknaden före den 30 november 2011 ska uppfylla de bestämmelser som fastställs i direktiv 97/17/EG.

3.   Om en åtgärd för genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG (4) vad gäller krav på ekodesign av diskmaskiner för hushållsbruk har antagits ska diskmaskiner för hushållsbruk som uppfyller bestämmelserna i genomförandeåtgärden med avseende på kraven på diskeffektivitet och bestämmelserna i denna förordning och som släpps ut på marknaden eller erbjuds till försäljning, uthyrning eller hyrköp före den 20 december 2011 anses uppfylla kraven i direktiv 97/17/EG.

Artikel 10

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 20 december 2011. Artikel 3 d och e samt artikel 4 b, c och d ska dock tillämpas från och med den 20 april 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 september 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 153, 18.6.2010, s. 1.

(2)  EGT L 118, 7.5.1997, s. 1.

(3)  EGT L 204, 21.7.1998, s. 37.

(4)  EUT L 285, 31.10.2009, s. 10.


BILAGA I

Etikett

1.   ETIKETT

Image

1)

Följande information ska finnas på etiketten:

I.

Leverantörens namn eller varumärke.

II.

Leverantörens modellbeteckning. Med modellbeteckning avses den kod, i regel alfanumerisk, som skiljer en viss modell av diskmaskin för hushållsbruk från andra modeller av samma varumärke eller med samma namn.

III.

Energieffektivitetsklass, fastställd i enlighet med punkt 1 i bilaga VI. Pilen som anger diskmaskinens energieffektivitetsklass ska placeras på samma höjd som pilen för motsvarande energieffektivitetsklass.

IV.

Årlig energiförbrukning (AEC ) uttryckt i kWh per år, avrundad uppåt till närmaste heltal och beräknad i enlighet med punkt 1 b i bilaga VII.

V.

Årlig vattenförbrukning (AWC ) uttryckt i liter per år, avrundad uppåt till närmaste heltal och beräknad i enlighet med punkt 3 i bilaga VII.

VI.

Torkeffektsklass, fastställd i enlighet med punkt 2 i bilaga VI.

VII.

Kapacitet i antal standardkuvert för standarddiskcykeln.

VIII.

Utsläpp av luftburet akustiskt buller uttryckt som dB(A) re 1 pW och avrundat till närmaste heltal.

2)

Etiketten ska utformas enligt punkt 2. Som undantag gäller dock att om en modell har tilldelats ett EU-miljömärke enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 66/2010 (1), kan en kopia av miljömärket läggas till.

2.   UTFORMNING

Etiketten ska vara utformad som visas i figuren nedan.

Image

Förklaringar:

a)

Etiketten ska vara minst 110 mm bred och 220 mm hög. Om etiketten trycks i ett större format måste den ha samma proportioner som specifikationerna ovan.

b)

Bakgrunden ska vara vit.

c)

Färgmodellen ska vara CMYK – cyan, magenta, gult och svart, enligt följande: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart.

d)

Etiketten ska uppfylla samtliga följande krav (siffrorna hänför sig till bilden ovan):

Image

Kantlinje: 5 pt – färg: Cyan 100 % – runda hörn: 3,5 mm.

Image

EU-logotyp – färger: X-80-00-00 och 00-00-X-00.

Image

Energilogotyp

:

färg: X-00-00-00. Piktogram enligt bild; EU:s logotyp och energilogotypen (i kombination): bredd: 92 mm, höjd: 17 mm.

Image

Linje under logotyper: 1 pt – färg: Cyan 100 % – längd: 92,5 mm.

Image

A–G-skala

Pil: höjd: 7 mm, mellanrum: 0,75 mm – färger:

Klass 1: X-00-X-00.

Klass 2: 70-00-X-00,

Klass 3: 30-00-X-00,

Klass 4: 00-00-X-00,

Klass 5: 00-30-X-00:

Klass 6: 00-70-X-00:

Lägsta klassen: 00-X-X-00.

Text: Calibri fet 18 pt, versaler och vit; ”+”-symboler: Calibri fet 12 pt, versaler, vit, inpassad på en enda rad.

Image

Energieffektivitetsklass

Pil: bredd: 26 mm, höjd: 14 mm, 100 % svart.

Text: Calibri fet 29 pt, versaler och vit; ”+”-symboler: Calibri fet 18 pt, versaler, vit, inpassad på en enda rad.

Image

Energi

Text: Calibri normal 11 pt, versaler, 100 % svart.

Image

Årlig energiförbrukning

Ram: 2 pt – färg: Cyan 100 % – runda hörn: 3,5 mm.

Värde: Calibri fet 37 pt, 100 % svart.

Andra raden: Calibri normal 17 pt, 100 % svart.

Image

Årlig vattenförbrukning:

Piktogram enligt bild:

Ram: 2 pt – färg: Cyan 100 % – runda hörn: 3,5 mm.

Värde: Calibri fet 24 pt, 100 % svart; och Calibri normal 16 pt, 100 % svart.

Image

Torkeffektsklass:

Piktogram enligt bild:

Ram: 2 pt – färg: Cyan 100 % – runda hörn: 3,5 mm.

Värde: Calibri normal 16 pt, horisontell skala 75 %, 100 % svart; och Calibri fet 22 pt, horisontell skala 75 %, 100 % svart.

Image

Kapacitet:

Piktogram enligt bild:

Ram: 2 pt – färg: Cyan 100 % – runda hörn: 3,5 mm.

Värde: Calibri fet 24 pt, 100 % svart; och Calibri normal 16 pt, 100 % svart.

Image

Bullerutsläpp:

Piktogram enligt bild:

Ram: 2 pt – färg: Cyan 100 % – runda hörn: 3,5 mm.

Värde: Calibri fet 24 pt, 100 % svart; och Calibri normal 16 pt, 100 % svart.

Image

Leverantörens namn eller varumärke.

Image

Leverantörens modellbeteckning.

Image

Leverantörens namn eller varumärke och modellbeteckning ska rymmas på en yta om 92 × 15 mm.

Image

Förordningens nummer: Calibri fet 9 pt, 100 % svart.


(1)  EUT L 27, 30.1.2010, s. 1.


BILAGA II

Informationsblad

1.

Informationen i informationsbladet för diskmaskiner för hushållsbruk ska anges i följande ordning och ska tas upp i produktbroschyren eller andra handlingar som medföljer produkten:

a)

Leverantörens namn eller varumärke.

b)

Leverantörens modellbeteckning. Med modellbeteckning avses den kod, i regel alfanumerisk, som skiljer en viss modell av diskmaskin för hushållsbruk från andra modeller av diskmaskiner av samma varumärke eller med samma namn.

c)

Kapacitet i antal standardkuvert för standarddiskcykeln.

d)

Energieffektivitetsklass i enlighet med punkt 1 i bilaga VI.

e)

Om diskmaskinen för hushållsbruk tilldelats EU:s miljömärke enligt förordning (EU) nr 66/2010 kan denna information lämnas.

f)

Årlig energiförbrukning (AEC ) uttryckt som kWh per år, avrundad uppåt till närmaste heltal och beräknad i enlighet med punkt 1 b i bilaga VII. Den ska anges som ”Energiförbrukning ’X’ kWh per år, baserad på 280 standarddiskcykler vid kallvattenanslutning och förbrukning enligt energisparläge. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur maskinen används.”.

g)

Energiförbrukning (Et ) i en standarddiskcykel.

h)

Effektförbrukning i frånläge och viloläge (Po och Pl ).

i)

Årlig vattenförbrukning (AWC ) uttryckt i liter per år, avrundad uppåt till närmaste heltal och beräknad i enlighet med punkt 3 i bilaga VII. Den ska beskrivas som: ”vattenförbrukning ’X’ liter per år, baserad på 280 standarddiskcykler. Den faktiska vattenförbrukningen beror på hur maskinen används.”

j)

Torkeffektsklass, bestämd enligt punkt 2 i bilaga VI och uttryckt som ”torkeffektsklass ’X’ på en skala från G (minst effektiv) till A (effektivast)”. När dessa uppgifter ges i en tabell kan de uttryckas på annat sätt förutsatt att det tydligt framgår att skalan går från G (minst effektiv) till A (effektivast).

k)

Angivelse av att ”standardprogrammet” är den standarddiskcykel som informationen på etiketten och informationsbladet hänför sig till, att detta program är avsett för diskning av normalt smutsat gods och att det är det effektivaste programmet när det gäller kombinerad energi- och vattenförbrukning.

l)

Programtiden för standarddiskcykeln, uttryckt i minuter och avrundad till närmaste heltal.

m)

Vilolägets varaktighet (Tl ) om hushållsdiskmaskinen är utrustad med ett effektstyrningssystem.

n)

Utsläpp av luftburet akustiskt buller uttryckt som dB(A) re 1 pW och avrundat till närmaste heltal.

o)

Om diskmaskinen för hushållsbruk är avsedd att byggas in ska detta anges.

2.

Ett informationsblad kan gälla ett antal modeller av diskmaskiner för hushållsbruk som tillhandahålls av samma leverantör.

3.

Uppgifterna i informationsbladet får lämnas i form av en kopia av etiketten, i färg eller svartvitt. Om den information som anges i punkt 1 inte redan har visats på etiketten måste även den anges.


BILAGA III

Teknisk dokumentation

1.

Den tekniska dokumentation som avses i artikel 3 c ska omfatta följande:

a)

Leverantörens namn och adress.

b)

En allmän beskrivning av diskmaskinens modell, tillräcklig för att medge en enkel och otvetydig identifiering.

c)

Om tillämpligt, referenser till de harmoniserade standarder som tillämpats.

d)

Om tillämpligt, övriga tekniska standarder och specifikationer som använts.

e)

Identifiering av och namnteckning för den person som är behörig att ingå bindande avtal på leverantörens vägnar.

f)

Tekniska parametrar för mätningarna enligt följande:

i)

energiförbrukning,

ii)

vattenförbrukning,

iii)

programtid,

iv)

torkeffekt,

v)

effektförbrukning i frånläge,

vi)

effektförbrukning i viloläge,

vii)

vilolägets varaktighet,

viii)

utsläpp av luftburet akustiskt buller.

g)

Resultatet av beräkningar som genomförts i enlighet med bilaga VII.

2.

När den information som anges i den tekniska dokumentationen för en viss modell av diskmaskin för hushållsbruk har erhållits genom beräkning på grundval av design eller extrapolering från andra motsvarande diskmaskiner för hushållsbruk, eller båda, ska den dokumentationen innehålla uppgifter om sådana beräkningar eller extrapoleringar, eller båda, och om provningar som har utförts av leverantörer för att kontrollera att beräkningarna stämmer. Informationen ska även innehålla en förteckning över alla andra motsvarande modeller av diskmaskiner för hushållsbruk där informationen har erhållits på samma grunder.


BILAGA IV

Information som ska lämnas när slutanvändaren inte kan förväntas se den utställda diskmaskinen

1.

Informationen som avses i artikel 4 b ska lämnas i följande ordning:

a)

Energieffektivitetsklass i enlighet med punkt 1 i bilaga VI.

b)

Kapacitet i antal standardkuvert för standarddiskcykeln.

c)

Årlig energiförbrukning (AEC ) uttryckt i kWh per år, beräknad enligt punkt 1 b i bilaga VII och avrundad uppåt till närmaste heltal.

d)

Årlig vattenförbrukning (AWC ) uttryckt i liter per år, beräknad enligt punkt 3 i bilaga VII och avrundad uppåt till närmaste heltal.

e)

Torkeffektklass i enlighet med punkt 2 i bilaga VI.

f)

Utsläpp av luftburet akustiskt buller uttryckt som dB(A) re 1 pW och avrundat till närmaste heltal.

g)

Om modellen är avsedd att byggas in ska detta anges.

2.

Om annan information som lämnas i informationsbladet också redovisas, ska den vara i den form och ordning som anges i bilaga II.

3.

Teckenstorlek och typsnitt för all den information som avses i denna bilaga ska tryckas eller visas på ett läsbart sätt.


BILAGA V

Kontrollförfarande för marknadsövervakning

När myndigheterna i medlemsstaterna utför kontroll av överensstämmelsen med kraven i artiklarna 3 och 4 ska de prova en enda diskmaskin för hushållsbruk. Om de uppmätta parametrarna inte motsvarar de av leverantören uppgivna värdena, inom de gränser som anges i tabell 1, ska mätningar utföras på ytterligare tre diskmaskiner för hushållsbruk. Det aritmetiska medelvärdet av de uppmätta värdena för dessa tre diskmaskiner ska motsvara de av leverantören uppgivna värdena inom de gränser som anges i tabell 1, med undantag för energiförbrukningen, där det uppmätta värdet inte får vara mer än 6 % högre än märkvärdet för Et .

I annat fall ska det anses att modellen och alla andra motsvarande modeller av diskmaskiner för hushållsbruk inte uppfyller kraven enligt artiklarna 3 och 4.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda tillförlitliga, exakta och reproducerbara mätförfaranden som tar hänsyn till allmänt erkända mätmetoder på aktuell teknisk nivå, inklusive metoder som anges i dokument vars referensnummer har offentliggjorts för det syftet i Europeiska unionens officiella tidning.

Tabell 1

Uppmätt parameter

Kontrolltoleranser

Årlig energiförbrukning

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 10 % högre än märkvärdet (1) för AEC .

Vattenförbrukning

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 10 % högre än märkvärdet för Wt .

Torkeffektsindex

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 19 % lägre än märkvärdet för ID .

Energiförbrukning

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 10 % högre än märkvärdet för Et .

Programtid

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 10 % högre än märkvärdet för Tt .

Effektförbrukning i frånläge och viloläge

Det uppmätta värdet på effektförbrukningen Po och Pl högre än 1,00 W får inte vara mer än 10 % högre än märkvärdet. Det uppmätta värdet på effektförbrukningen Po and Pl lägre än eller lika med 1,00 W får inte vara mer än 0,10 W högre än märkvärdet.

Vilolägets varaktighet

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 10 % högre än märkvärdet för Tl .

Utsläpp av luftburet akustiskt buller;

Det uppmätta värdet ska motsvara märkvärdet.


(1)  Med ”märkvärde” avses det värde som leverantören deklarerat.


BILAGA VI

Energieffektivitetsklasser och torkeffektsklasser

1.   ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSER

Energieffektivitetsklassen för en diskmaskin för hushållsbruk ska fastställas i enlighet med dess energieffektivitets index (EEI) enligt vad som framgår av tabell 1.

Energieffektivitetsindex (EEI) för en diskmaskin för hushållsbruk ska beräknas enligt punkt 1 i bilaga VII.

Tabell 1

Energieffektivitetsklasser

Energieffektivitetsklass

Energieffektivitetsindex

A+++ (effektivast)

EEI < 50

A++

50 ≤ EEI < 56

A+

56 ≤ EEI < 63

A

63 ≤ EEI < 71

B

71 ≤ EEI < 80

C

80 ≤ EEI < 90

D (minst effektiv)

EEI ≥ 90

2.   TORKEFFEKTSKLASSER

Torkeffektsklassen för en diskmaskin för hushållsbruk ska fastställas i enlighet med dess torkeffekts index (ID ) enligt vad som framgår av tabell 2.

Torkeffektsindex (ID ) ska beräknas enligt punkt 2 i bilaga VII.

Tabell 2

Torkeffektsklasser

 

 

A (effektivast)

ID > 1,08

B

1,08 ≥ ID > 0,86

C

0,86 ≥ ID > 0,69

D

0,69 ≥ ID > 0,55

E

0,55 ≥ ID > 0,44

F

0,44 ≥ ID > 0,33

G (minst effektiv)

0,33 ≥ ID


BILAGA VII

Metod för beräkning av energieffektivitetsindex, torkeffektsindex och vattenförbrukning

1.   BERÄKNING AV ENERGIEFFEKTIVITETSINDEX

För beräkningen av energieffektivitetsindex (EEI) för en modell av diskmaskin för hushållsbruk jämförs diskmaskinens årliga energiförbrukning med dess årliga standardenergiförbrukning.

a)

Energieffektivitetsindex (EEI) beräknas enligt följande och avrundas till en decimal:

Formula

där:

AEC

=

hushållsdiskmaskinens årliga energiförbrukning,

SAEC

=

hushållsdiskmaskinens årliga standardenergiförbrukning.

b)

Den årliga energiförbrukningen (AEc ) beräknas enligt följande i kWh/år och avrundas till två decimaler:

(i)

Formula

där:

Et

=

energiförbrukning för standarddiskcykeln, angiven i kWh och avrundad till tre decimaler,

Pl

=

effekt i viloläge för standarddiskcykeln, angiven i watt och avrundad till två decimaler,

Po

=

effekt i frånläge för standarddiskcykeln, angiven i watt och avrundad till två decimaler,

Tt

=

programtid för standarddiskcykeln, angiven i minuter och avrundad till närmaste hela minut.

280

=

totalantalet standarddiskcykler per år.

(ii)

När hushållsdiskmaskinen är utrustad med effektstyrningssystem och den automatiskt återgår till frånläge efter avslutat program, beräknas den årliga energiförbrukningen AEC med beaktande av den tid det tar att övergå från viloläge till frånläge, enligt följande formel:

Formula

där:

Tl

=

uppmätt tid i viloläge för standarddiskcykeln, angiven i minuter och avrundad till närmaste hela minut,

280

=

totalantalet standarddiskcykler per år.

c)

Årlig standardenergiförbrukning (SAEC ) beräknas enligt följande i kWh/år och avrundas till två decimaler:

(i)

för diskmaskiner för hushållsbruk med en kapacitet på ps ≥ 10 och en bredd på > 50 cm:

SAEC = 7,0 × ps + 378

(ii)

för diskmaskiner för hushållsbruk med en kapacitet på ps ≤ 9 och diskmaskiner för hushållsbruk med en kapacitet på 9 < ps ≤ 11 och en bredd på ≤ 50 cm:

SAEC = 25,2 × ps + 126

där:

ps

=

antalet kuvert.

2.   BERÄKNING AV TORKEFFEKTSINDEX

För beräkningen av torkeffektsindex (ID ) för en modell av diskmaskin för hushållsbruk jämförs diskmaskinens torkeffekt med torkeffekten hos en referensmodell av en diskmaskin som ska ha de egenskaper som anges i allmänt erkända mätmetoder på aktuell teknisk nivå, inklusive metoder som anges i dokument vars referensnummer har offentliggjorts för det ändamålet i Europeiska unionens officiella tidning.

a)

Torkeffektsindex (ID ) beräknas enligt följande och avrundas till två decimaler:

Formula

ID = exp(lnID )

där:

DT,i

=

torkeffekten för den hushållsdiskmaskin som provas under en provningscykel (i),

DR,i

=

torkeffekten för referensmodellen för en diskmaskin under en provningscykel (i),

n

=

antalet provningscykler, n ≥ 5.

b)

Torkeffekten (D) är det genomsnittliga värdet för hur vått varje iplockat diskgods är efter det att standarddiskcykeln avslutats. Poängen för väta beräknas enligt vad som anges i tabell 1:

Tabell 1

Antal våta spår (WT) eller våta strimmor (WS)

Totalt vått område (Aw) i mm2

Poäng för väta

WT = 0 och WS = 0

Ej tillämpligt

2 (mest effektiv)

1 < WT ≤ 2 eller WS = 1

Aw < 50

1

2 < WT eller WS = 2

or WS = 1 and WT = 1

Aw > 50

0 (minst effektiv)

3.   BERÄKNING AV ÅRLIG VATTENFÖRBRUKNING

En diskmaskins årliga vattenförbrukning (AWC ) beräknas enligt följande i liter och avrundas uppåt till närmaste heltal:

AWC = Wt × 280

där:

Wt

=

vattenförbrukningen för standarddiskcykeln, angiven i liter och avrundad till en decimal.


Top