Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1059

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1059/2010 ( 2010. gada 28. septembris ), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu energomarķējumu Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 314, 30.11.2010, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 003 P. 186 - 201

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2010/1059/oj

30.11.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 1059/2010

(2010. gada 28. septembris),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu energomarķējumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Direktīvu 2010/30/ES par enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu, kas saistīti ar energopatēriņu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2010/30/ES paredzēts, ka Komisijai jāpieņem deleģētie tiesību akti attiecībā uz tādu ražojumu marķēšanu, kas saistīti ar energopatēriņu, norādot uz to ievērojamo energoietaupījuma potenciālu un būtiskajām atšķirībām energoefektivitātes rādītājos ar līdzvērtīgām funkcijām.

(2)

Noteikumi par sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu energomarķējumu tika paredzēti ar Komisijas 1997. gada 16. aprīļa Direktīvu 97/17/EK, ar ko īsteno Padomes Direktīvu 92/75/EEK attiecībā uz enerģijas etiķetēm mājsaimniecības trauku mazgājamām mašīnām (2).

(3)

Sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu elektroenerģijas patēriņš veido būtisku daļu no Eiropas Savienības kopējā elektroenerģijas pieprasījuma. Papildus jau sasniegtajiem energoefektivitātes uzlabojumiem ir svarīgi panākt sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu enerģijas patēriņa turpmāku samazināšanos.

(4)

Direktīva 97/17/EK ir jāatceļ, un ar šo regulu jānosaka jauni noteikumi, lai nodrošinātu, ka energomarķējums ir dinamisks stimuls ražotājiem tālāk uzlabot sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu energoefektivitāti un paātrināt tirgus pievēršanos energoefektīvām tehnoloģijām.

(5)

Marķējumā norādītā informācija jāiegūst, izmantojot mūsdienīgas atzītas mērīšanas metodes un procedūras, ar kurām iegūtie rezultāti ir ticami, precīzi un reproducējami, tostarp attiecīgā gadījumā arī metodes, kas noteiktas saskaņotajos standartos, ko pieņēmušas Eiropas standartizācijas iestādes, kā minēts I pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 22. jūnija Direktīvā 98/34/EK, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu, un informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu jomā (3).

(6)

Šajā regulā jānosaka sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu marķējuma vienots paraugs un saturs.

(7)

Turklāt šajā regulā jānorāda prasības attiecībā uz sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu tehnisko dokumentāciju un datu lapu.

(8)

Turklāt šajā regulā ir arī jānorāda prasības attiecībā uz informāciju, kas sniedzama, ja tiek izmantota sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu tālpārdošana, reklamēšana un tehniskie reklāmizdevumi.

(9)

Ir lietderīgi noteikt, ka šīs regulas noteikumus pārskata, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību.

(10)

Lai atvieglotu pāreju no Direktīvas 97/17/EK uz šo regulu, ir lietderīgi noteikt, ka sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas, kas marķētas saskaņā ar šo regulu, uzskata par atbilstīgām Direktīvai 97/17/EK.

(11)

Tāpēc Direktīva 97/17/EK jāatceļ,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

Ar šo regulu nosaka prasības attiecībā uz marķējumu un papildu informācijas sniegšanu par sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām, kuras darbina no elektrotīkla vai kuras ir iespējams darbināt gan no elektrotīkla, gan arī ar baterijām vai akumulatoru, tostarp prasības attiecībā uz tādām sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām, kuras netiek pārdotas izmantošanai mājsaimniecībās, un iebūvējamām sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām.

2. pants

Definīcijas

Papildus Direktīvas 2010/30/ES 2. pantā izklāstītajām definīcijām šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“sadzīves trauku mazgāšanas mašīna” ir iekārta, kas mazgā, skalo un žāvē galda traukus, stikla traukus, galda piederumus un ēdiena gatavošanas piederumus, izmantojot ķīmiskus, mehāniskus, termiskus un elektriskus līdzekļus, un kas ir paredzēta izmantošanai galvenokārt neprofesionālām vajadzībām;

2)

“iebūvējamā sadzīves trauku mazgāšanas mašīna” ir sadzīves trauku mazgāšanas mašīna, ko paredzēts uzstādīt skapī, iepriekš sagatavotā nišā sienā vai līdzīgā vietā un kurai nepieciešama furnitūras apdare;

3)

“trauku komplekts” ir noteikts galda trauku, stikla trauku un galda piederumu komplekts vienai personai;

4)

“nominālā ietilpība” ir ražotāja norādītais maksimālais trauku komplektu skaits kopā ar ēdiena servēšanas piederumiem, ko ir iespējams apstrādāt sadzīves trauku mazgāšanas mašīnā izvēlētajā programmā, ja ievietošana iekārtā tiek veikta atbilstīgi ražotāja norādījumiem;

5)

“programma” ir iepriekš noteiktu darbību kopums, ko ražotājs ir norādījis kā piemērotu noteiktai mazgājamo priekšmetu netīrības pakāpei un/vai veidam, vai abiem šiem parametriem un kas veido pilnu ciklu;

6)

“programmas laiks” ir laiks no programmas sākuma (līdz tās beigām, izņemot lietotāja iestatītu darbības atlikšanu);

7)

“cikls” ir pilns mazgāšanas, skalošanas un žāvēšanas process izvēlētajā programmā;

8)

“izslēgtais režīms” ir stāvoklis, kad sadzīves trauku mazgāšanas mašīna ir izslēgta, izmantojot iekārtas vadības ierīces vai slēdžus, kas ir pieejami un paredzēti izmantošanai lietotājam parastas lietošanas apstākļos, lai nodrošinātu zemāko jaudas patēriņu, kas var pastāvēt nenoteiktu laiku, kamēr sadzīves trauku mazgāšanas mašīna ir pievienota enerģijas avotam un izmantota saskaņā ar ražotāja norādījumiem; ja šādas vadības ierīces vai slēdži lietotājam nav pieejami, “izslēgtais režīms” ir stāvoklis, kad sadzīves trauku mazgāšanas mašīna ir automātiski pārslēgusies uz miera stāvokļa jaudas patēriņa režīmu;

9)

“ieslēgtais režīms” ir zemākā jaudas patēriņa režīms, kas var pastāvēt nenoteiktu laiku pēc programmas pabeigšanas un trauku izņemšanas no sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas bez jebkādas lietotāja turpmākas iejaukšanās;

10)

“līdzvērtīga sadzīves trauku mazgāšanas mašīna” ir tirgū laists sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas modelis ar tādu pašu nominālo ietilpību, tehniskajiem un darbības rādītājiem, enerģijas un ūdens patēriņu un akustiskā trokšņa emisiju gaisā kā citam sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas modelim, ko tas pats ražotājs laidis tirgū ar citu ražojuma numuru;

11)

“lietotājs” ir patērētājs, kurš iegādājas vai, iespējams, iegādāsies sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu;

12)

“tirdzniecības vieta” ir vieta, kurā sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas ir izstādītas vai kurā tās piedāvā pārdošanai, nomai vai izpirkumnomai.

3. pants

Ražotāju pienākumi

Ražotāji nodrošina, ka:

a)

katrai sadzīves trauku mazgāšanas mašīnai ir drukāts marķējums, kas atbilst I pielikumā noteiktajam formātam un ietver I pielikumā norādīto informāciju;

b)

ir pieejama II pielikumā noteiktā datu lapa;

c)

pēc dalībvalstu iestāžu un Komisijas pieprasījuma tiek nodrošināta iespēja iepazīties ar III pielikumā norādīto tehnisko dokumentāciju;

d)

jebkurā reklāmā, ja tajā ir atklāta informācija par energopatēriņu vai cenu attiecībā uz konkrētu sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas modeli, ir norādīta energoefektivitātes klase;

e)

jebkādos tehniskajos reklāmizdevumos attiecībā uz konkrētu trauku mazgāšanas mašīnas modeli, kas raksturo tā tehniskos parametrus, ir norādīta konkrētā modeļa energoefektivitātes klase.

4. pants

Izplatītāju pienākumi

Izplatītāji nodrošina, ka:

a)

tirdzniecības vietā uz katras sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu priekšējās vai augšējās virsmas ir skaidri redzams ražotāja nodrošināts marķējums atbilstīgi 3. panta a) punktam;

b)

sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas pārdošanā, nomā vai izpirkumnomā vietās, kurās lietotājam nav iespējas pārbaudīt izstādīto sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu, tiek pārdotas, norādot ražotāju sniegto informāciju, kā noteikts IV pielikumā;

c)

jebkura reklāma, ja tajā ir atklāta informācija par energopatēriņu vai cenu attiecībā uz konkrētu sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas modeli, ietver atsauci uz energoefektivitātes klasi;

d)

jebkādos tehniskajos reklāmizdevumos attiecībā uz konkrētu trauku mazgāšanas mašīnas modeli, kuri raksturo tā tehniskos parametrus, ir ietverta atsauce uz konkrētā modeļa energoefektivitātes klasi.

5. pants

Mērījumu metodes

Informāciju, kas jāsniedz saskaņā ar 3. un 4. pantu, iegūst, izmantojot mūsdienīgas atzītas mērīšanas metodes, ar kurām iegūtie rezultāti ir ticami, precīzi un reproducējami.

6. pants

Verifikācijas procedūra tirgus uzraudzības nolūkā

Dalībvalstis piemēro V pielikumā noteikto kārtību, novērtējot atbilstību deklarētajai energoefektivitātes klasei, enerģijas patēriņam gadā, ūdens patēriņam gadā, žāvēšanas efektivitātei, programmas laikam, patērētajai jaudai izslēgtā režīmā un ieslēgtā režīmā, ieslēgtā režīma ilgumam un akustiskā trokšņa emisijai gaisā.

7. pants

Pārskatīšana

Komisija, ņemot vērā tehnoloģisko attīstību, pārskata šo regulu ne vēlāk kā četrus gadus pēc tās stāšanās spēkā. Veicot pārskatīšanu, it sevišķi novērtē V pielikumā noteiktās verifikācijas pielaides.

8. pants

Atcelšana

Direktīvu 97/17/EK atceļ no 2011. gada 20. decembra.

9. pants

Pārejas noteikumi

1.   Uz drukātu reklāmu un drukātiem tehniskajiem reklāmizdevumiem, kas ir publicēti līdz 2012. gada 30. martam, neattiecas 3. panta d) un e) punkts un 4. panta b), c) un d) punkts.

2.   Sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas, kas laistas tirgū līdz 2011. gada 30. novembrim, atbilst Direktīvas 97/17/EK prasībām.

3.   Ja tiek pieņemts pasākums, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK (4) attiecībā uz ekodizaina prasībām sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām, sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas, kuras atbilst minētā īstenošanas pasākuma noteikumiem attiecībā uz mazgāšanas efektivitātes prasībām un šīs regulas noteikumiem un kuras laistas tirgū vai piedāvātas pārdošanā, nomā vai izpirkumnomā līdz 2011. gada 20. decembrim, uzskata par atbilstīgām Direktīvas 97/17/EK prasībām.

10. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Regulu piemēro no 2011. gada 20. decembra. Taču regulas 3. panta d) un e) punktu un 4. panta b), c) un d) punktu piemēro no 2012. gada 20. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 28. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 153, 18.6.2010., 1. lpp.

(2)  OV L 118, 7.5.1997., 1. lpp.

(3)  OV L 204, 21.7.1998., 37. lpp.

(4)  OV L 285, 31.10.2009., 10. lpp.


I PIELIKUMS

Marķējums

1.   MARĶĒJUMS

Image

1)

Marķējumā norāda šādu informāciju:

I.

ražotāja nosaukums vai preču zīme;

II.

ražotāja modeļa identifikators – parasti burtu un ciparu kods –, ar kuru konkrētu sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas modeli atšķir no citiem modeļiem ar tādu pašu preču zīmi vai ražotāja nosaukumu;

III.

energoefektivitātes klase, ko nosaka saskaņā ar VI pielikuma 1. punktu; bultiņai, uz kuras norādīta sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas energoefektivitātes klase, jābūt tādā pašā augstumā kā bultiņai, uz kuras norādīta attiecīgā energoefektivitātes klase;

IV.

enerģijas patēriņš gadā (AEc), kas izteikts kWh gadā, noapaļots līdz veselam skaitlim un aprēķināts saskaņā ar VII pielikuma 1. punkta b) apakšpunktu;

V.

ūdens patēriņš gadā (AWc), kas izteikts litros gadā, noapaļots līdz veselam skaitlim un aprēķināts saskaņā ar VII pielikuma 3. punktu;

VI.

žāvēšanas efektivitātes klase, ko nosaka saskaņā ar VI pielikuma 2. punktu;

VII.

nominālā ietilpība, kas izteikta kā trauku komplektu skaits, standarta mazgāšanas ciklā;

VIII.

akustiskā trokšņa emisija gaisā, kas izteikta dB(A) re1 pW un noapaļota līdz veselam skaitlim.

2)

Marķējuma noformējums atbilst 2. punktam. Atkāpjoties no šā noteikuma, ja modelim ir piešķirts “ES ekomarķējums” atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 66/2010 (1), ir atļauts pievienot ES ekomarķējuma kopiju.

2.   MARĶĒJUMA NOFORMĒJUMS

Marķējuma noformējums atbilst turpmākajā attēlā norādītajam.

Image

Kur:

a)

marķējumam ir jābūt vismaz 110 mm platam un 220 mm augstam. Ja tiek drukāts lielāka formāta marķējums, tā satura izvietojumā ir jāievēro iepriekš norādītās proporcijas;

b)

fonam ir jābūt baltam;

c)

krāsas ir CMYK krāsu modelis – ciāns, fuksīns, dzeltens un melns, un tās izmanto atbilstoši šim paraugam: 00-70-X-00: 0 % ciāns, 70 % fuksīns, 100 % dzeltens, 0 % melns;

d)

marķējumā ievēro visas turpmāk norādītās prasības (numuri attiecas uz iepriekšējo attēlu).

Image

Marķējuma ietvars: 5 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Image

ES logotips: krāsas: X-80-00-00 un 00-00-X-00.

Image

Enerģijas logotips

:

krāsa: X-00-00-00. Piktogramma kā attēlā: ES logotips un enerģijas logotips (apvienots): platums: 92 mm, augstums: 17 mm.

Image

Robežlīnija zem logotipiem: 1 pt – krāsa: ciāns 100 % – garums: 92,5 mm.

Image

A-G skala

Bulta: augstums: 7 mm, atstarpe: 0,75 mm – krāsas:

augstākā klase: X-00-X-00,

otrā klase: 70-00-X-00,

trešā klase: 30-00-X-00,

ceturtā klase: 00-00-X-00,

piektā klase: 00-30-X-00,

sestā klase: 00-70-X-00,

zemākā klase: 00-X-X-00.

Teksts: Calibri bold 18 pt, lielie burti, balti; “+” simboli: Calibri bold 12 pt, lielie burti, balti, sakārtoti vienā rindā.

Image

Energoefektivitātes klase

Bulta: platums: 26 mm, augstums: 14 mm; 100 % melna.

Teksts: Calibri bold 29 pt, lielie burti, balti; “+” simboli: Calibri bold 18 pt, lielie burti, balti, sakārtoti vienā rindā.

Image

Enerģija

Teksts: Calibri regular 11 pt, lielie burti, 100 % melns.

Image

Enerģijas patēriņš gadā

Ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība: Calibri bold 37 pt, 100 % melns.

Otrā rindiņa: Calibri regular 17 pt, 100 % melns.

Image

Ūdens patēriņš gadā

Piktogramma kā attēlā

Ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība: Calibri bold 24 pt, 100 % melns; Calibri regular 16 pt, 100 % melns.

Image

Žāvēšanas efektivitātes klase

Piktogramma kā attēlā

Ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība: Calibri regular 16 pt, horizontālais mērogs 75 %, 100 % melns; Calibri bold 22 pt, horizontālais mērogs 75 %, 100 % melns.

Image

Nominālā ietilpība

Piktogramma kā attēlā

Ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība: Calibri bold 24 pt, 100 % melns; Calibri regular 16 pt, 100 % melns.

Image

Trokšņa emisija

Piktogramma kā attēlā

Ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība: Calibri bold 24 pt, 100 % melns; Calibri regular 16 pt, 100 % melns.

Image

Ražotāja nosaukums vai preču zīme

Image

Ražotāja modeļa identifikators

Image

Ražotāja nosaukumam vai preču zīmei un modeļa identifikatoram jāietilpst 92 × 15 mm laukumā.

Image

Regulas numerācija: Calibri bold 9 pt, 100 % melns.


(1)  OV L 27, 30.1.2010., 1. lpp.


II PIELIKUMS

Datu lapa

1.

Informāciju sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas datu lapā norāda atbilstoši turpmāk minētajai kārtībai un iekļauj produkta brošūrā vai citos informatīvos dokumentos, kas attiecas uz produktu.

a)

Ražotāja nosaukums vai preču zīme.

b)

Ražotāja modeļa identifikators, kas ir kods – parasti burtu un ciparu kods –, ar kuru konkrētu sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas modeli atšķir no citiem modeļiem ar tādu pašu preču zīmi vai ražotāja nosaukumu.

c)

Nominālā ietilpība, kas izteikta kā trauku komplektu skaits, standarta mazgāšanas ciklā.

d)

Energoefektivitātes klase, kā noteikts VI pielikuma 1. punktā.

e)

Ja sadzīves trauku mazgāšanas mašīnai ir piešķirts “ES ekomarķējums” saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 66/2010, var norādīt šo informāciju.

f)

Enerģijas patēriņš gadā (AEc ), kas izteikts kWh gadā, noapaļots līdz veselam skaitlim un aprēķināts saskaņā ar VII pielikuma 1. punkta b) apakšpunktu. To apraksta šādi: “Enerģijas patēriņš X kWh gadā 280 standarta mazgāšanas ciklos, izmantojot aukstu ūdeni zemas patērētās jaudas režīmos. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no ierīces izmantošanas”.

g)

Enerģijas patēriņš (Et ) standarta mazgāšanas ciklā.

h)

Patērētā jauda izslēgtajā režīmā un ieslēgtajā režīmā (Po un Pl ).

i)

Ūdens patēriņš gadā (AWc ), kas izteikts litros gadā, noapaļots līdz veselam skaitlim un aprēķināts saskaņā ar VII pielikuma 3. punktu. To apraksta šādi: “Ūdens patēriņš X litri gadā 280 standarta mazgāšanas ciklos. Faktiskais ūdens patēriņš būs atkarīgs no ierīces izmantošanas”.

j)

Žāvēšanas efektivitātes klase, kas noteikta saskaņā ar VI pielikuma 2. punktu un izteikta kā “Žāvēšanas efektivitātes klase X mērogā no G (viszemākā efektivitāte) līdz A (visaugstākā efektivitāte)”. Ja šo informāciju sniedz tabulas veidā, to var izteikt citādi, skaidri nosakot, ka mērogs ir no G (viszemākā efektivitāte) līdz A (visaugstākā efektivitāte).

k)

Norāde, ka “standarta programma” ir standarta mazgāšanas cikls, uz ko attiecas informācija marķējumā un datu lapā, ka šī programma ir piemērota vidēji netīru trauku mazgāšanai un ka tā ir visefektīvākā programma kopējā enerģijas un ūdens patēriņa ziņā.

l)

Programmas laiks standarta mazgāšanas ciklā, izteikts minūtēs un noapaļots līdz veselam skaitlim.

m)

Laiks ieslēgtajā režīmā (Tl ), ja trauku mazgāšanas mašīna ir aprīkota ar jaudas vadības sistēmu.

n)

Akustiskā trokšņa emisija gaisā, kas izteikta dB(A) re 1 pW un noapaļota līdz veselam skaitlim.

o)

Ja sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu ir paredzēts iebūvēt, par to dod attiecīgu norādi.

2.

Viena datu lapa var attiekties uz vairākiem viena ražotāja piegādātiem sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu modeļiem.

3.

Datu lapā ietverto informāciju var sniegt marķējuma krāsainas vai melnbaltas kopijas veidā. Šādā gadījumā norāda arī to 1. punktā minēto informāciju, kuras nav marķējumā.


III PIELIKUMS

Tehniskā dokumentācija

1.

Regulas 3. panta c) punktā minētā tehniskā dokumentācija ietver šādu informāciju:

a)

ražotāja nosaukums un adrese;

b)

trauku mazgāšanas mašīnas modeļa vispārīgs apraksts, kas ir pietiekams, lai to varētu nepārprotami un viegli atpazīt;

c)

attiecīgā gadījumā atsauces uz izmantotajiem saskaņotajiem standartiem, ja tādus piemēro;

d)

attiecīgā gadījumā citi izmantotie tehniskie standarti un specifikācijas;

e)

tās personas dati un paraksts, kura ir pilnvarota pārstāvēt ražotāju;

f)

šādi mērījumu tehniskie parametri:

i)

enerģijas patēriņš;

ii)

ūdens patēriņš;

iii)

programmas laiks;

iv)

žāvēšanas efektivitāte;

v)

patērētā jauda “izslēgtā režīmā”;

vi)

patērētā jauda “ieslēgtā režīmā”;

vii)

ieslēgtā režīma” ilgums;

viii)

akustiskā trokšņa emisija gaisā;

g)

saskaņā ar VII pielikumu veikto aprēķinu rezultāti.

2.

Ja informācija, kas ietverta konkrēta sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas modeļa tehniskajā dokumentācijā, ir iegūta ar aprēķiniem, pamatojoties uz konstrukciju, un/vai ar ekstrapolāciju no citām līdzvērtīgām sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām, tad dokumentācijā iekļauj ziņas par šādiem aprēķiniem un/vai ekstrapolāciju, un testiem, kurus ražotāji veikuši, lai pārbaudītu veikto aprēķinu precizitāti. Informācijā ietver arī visu citu līdzvērtīgo sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu modeļu sarakstu, attiecībā uz kuriem informācija tikusi iegūta uz tā paša pamata.


IV PIELIKUMS

Informācija, kas sniedzama gadījumos, kad lietotājiem nav iespējas pārbaudīt izstādīto ražojumu

1.

Regulas 4. panta b) apakšpunktā minēto informāciju sniedz šādā kārtībā:

a)

energoefektivitātes klase atbilstīgi VI pielikuma 1. punktam;

b)

nominālā ietilpība, kas izteikta kā trauku komplektu skaits, standarta mazgāšanas ciklā;

c)

enerģijas patēriņš gadā (AEc ), kas izteikts kWh gadā, noapaļots līdz veselam skaitlim un aprēķināts atbilstīgi VII pielikuma 1. punkta b) apakšpunktam;

d)

ūdens patēriņš gadā (AWc ), kas izteikts litros gadā, noapaļots līdz veselam skaitlim un aprēķināts atbilstīgi VII pielikuma 3. punktam;

e)

žāvēšanas efektivitātes klase saskaņā ar VI pielikuma 2. punktu;

f)

akustiskā trokšņa emisija gaisā, kas izteikta dB(A) re 1 pW un noapaļota līdz veselam skaitlim;

g)

ja modeli ir paredzēts iebūvēt, par to dod attiecīgu norādi.

2.

Ja sniedz arī citu informāciju, kas ietverta preces datu lapā, to norāda II pielikumā noteiktajā formā un kārtībā.

3.

Visu šajā pielikumā minēto informāciju drukā vai norāda salasāmā izmērā un fontā.


V PIELIKUMS

Verifikācijas procedūra tirgus uzraudzības nolūkā

Lai pārbaudītu atbilstību 3. un 4. pantā noteiktajām prasībām, dalībvalstu iestādes testē vienu sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu. Ja izmērītie parametri neatbilst ražotāja norādītajām vērtībām 1. tabulā noteiktajos diapazonos, mērījumus veic vēl trim sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām. Šo trīs sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām izmērīto vērtību vidējai aritmētiskajai vērtībai ir jāatbilst ražotāja norādītajām vērtībām 1. tabulā noteiktajā diapazonā, izņemot enerģijas patēriņu, kura izmērītā vērtība nepārsniedz Et nominālo vērtību vairāk kā par 6 %.

Pretējā gadījumā tiek uzskatīts, ka konkrētais modelis un visi citi līdzvērtīgie sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu modeļi neatbilst 3. un 4. pantā noteiktajām prasībām.

Dalībvalsts iestādes izmanto atzītas mūsdienīgas mērīšanas metodes, ar kurām iegūtie rezultāti ir ticami, precīzi un reproducējami, tostarp metodes, kas noteiktas dokumentos, kuru atsauces numuri šim nolūkam ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

1.   tabula

Mērāmais parametrs

Verifikācijas pielaides

Enerģijas patēriņš gadā

Izmērītā vērtība nepārsniedz AEC nominālo vērtību (1) vairāk kā par 10 %.

Ūdens patēriņš

Izmērītā vērtība nepārsniedz Wt nominālo vērtību vairāk kā par 10 %.

Žāvēšanas efektivitātes indekss

Izmērītā vērtība nav mazāka par ID nominālo vērtību vairāk kā par 19 %.

Enerģijas patēriņš

Izmērītā vērtība nepārsniedz Et nominālo vērtību vairāk kā par 10 %.

Programmas laiks

Izmērītā vērtība nepārsniedz Tt nominālās vērtības vairāk kā par 10 %.

Patērētā jauda izslēgtajā režīmā un ieslēgtajā režīmā

Patērētās jaudas Po un Pl izmērītā vērtība, kas ir lielāka par 1,00 W, nepārsniedz nominālo vērtību vairāk kā par 10 %. Patērētās jaudas Po un Pl izmērītā vērtība, kas nav lielāka par 1,00 W, nepārsniedz nominālo vērtību vairāk kā par 0,10 W.

Ieslēgtā režīma ilgums

Izmērītā vērtība nepārsniedz Tl nominālo vērtību vairāk kā par 10 %.

Akustiskā trokšņa emisija gaisā

Izmērītā vērtība sakrīt ar nominālo vērtību.


(1)  “nominālā vērtība” ir ražotāja norādītā vērtība


VI PIELIKUMS

Energoefektivitātes klases un žāvēšanas efektivitātes klases

1.   ENERGOEFEKTIVITĀTES KLASES

Sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas energoefektivitātes klasi nosaka atbilstīgi energoefektivitātes indeksam (EEI), kā norādīts 1. tabulā.

Sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas energoefektivitātes indeksu (EEI) nosaka saskaņā ar VII pielikuma 1. punktu.

1.   tabula

Energoefektivitātes klases

Energoefektivitātes klase

Energoefektivitātes indekss

A+++ (visaugstākā efektivitāte)

EEI < 50

A++

50 ≤ EEI < 56

A+

56 ≤ EEI < 63

A

63 ≤ EEI < 71

B

71 ≤ EEI < 80

C

80 ≤ EEI < 90

D (viszemākā efektivitāte)

EEI ≥ 90

2.   ŽĀVĒŠANAS EFEKTIVITĀTES KLASES

Sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas žāvēšanas efektivitātes klasi nosaka atbilstīgi energoefektivitātes indeksam (ID ), kā norādīts 2. tabulā.

Žāvēšanas efektivitātes indeksu (ID ) nosaka saskaņā ar VII pielikuma 2. punktu.

2.   tabula

Žāvēšanas efektivitātes klases

Žāvēšanas efektivitātes klase

Žāvēšanas efektivitātes indekss

A (visaugstākā efektivitāte)

ID > 1,08

B

1,08 ≥ ID > 0,86

C

0,86 ≥ ID > 0,69

D

0,69 ≥ ID > 0,55

E

0,55 ≥ ID > 0,44

F

0,44 ≥ ID > 0,33

G (viszemākā efektivitāte)

0,33 ≥ ID


VII PIELIKUMS

Energoefektivitātes indeksa, žāvēšanas efektivitātes indeksa un ūdens patēriņa aprēķināšanas metode

1.   ENERGOEFEKTIVITĀTES INDEKSA APRĒĶINĀŠANA

Sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas modeļa energoefektivitātes indeksa (EEI) aprēķināšanai sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas enerģijas patēriņu gadā salīdzina ar tās standarta enerģijas patēriņu gadā.

a)

Energoefektivitātes indeksu (EEI) aprēķina saskaņā ar turpmāk norādīto formulu un noapaļo līdz vienai decimālzīmei:

Formula

kur:

AEC

=

sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas enerģijas patēriņš gadā;

SAEC

=

sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas standarta enerģijas patēriņš gadā.

b)

Enerģijas patēriņu gadā (AEc ) aprēķina kWh gadā saskaņā ar turpmāk norādīto formulu un noapaļo līdz divām decimālzīmēm:

i)

Formula

kur:

Et

=

enerģijas patēriņš standarta ciklā, izteikts kWh un noapaļots līdz trīs decimālzīmēm;

Pl

=

jauda “ieslēgtajā režīmā” standarta mazgāšanas ciklā, izteikta W un noapaļota līdz divām decimālzīmēm;

Po

=

jauda “izslēgtajā režīmā” standarta mazgāšanas ciklā, izteikta W un noapaļota līdz divām decimālzīmēm;

Tt

=

programmas laiks standarta mazgāšanas ciklā, izteikts minūtēs un noapaļots līdz pilnai minūtei;

280

=

standarta mazgāšanas ciklu kopējais skaits viena gada laikā.

ii)

Ja tiek nodrošināta jaudas vadība un sadzīves trauku mazgāšanas mašīna pēc programmas beigām automātiski atgriežas “izslēgtajā režīmā”, AEC aprēķina saskaņā ar turpmāk norādīto formulu, ņemot vērā “ieslēgtā režīma” faktisko ilgumu:

Formula

kur:

Tt

=

izmērītais laiks “ieslēgtajā režīmā” standarta mazgāšanas ciklā, izteikts minūtēs un noapaļots līdz pilnai minūtei;

280

=

standarta mazgāšanas ciklu kopējais skaits viena gada laikā.

c)

Standarta enerģijas patēriņu gadā (SAEC ) aprēķina kWh gadā saskaņā ar turpmāk norādīto formulu un noapaļo līdz divām decimālzīmēm:

i)

sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām ar nominālo ietilpību ps ≥ 10 un platumu > 50 cm:

SAEC = 7,0 × ps + 378

ii)

sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām ar nominālo ietilpību ps ≤ 9 un sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām ar nominālo ietilpību 9 < ps ≤ 11 un platumu ≤ 50 cm:

SAEC = 25,2 × ps + 126

kur:

ps

=

trauku komplektu skaits.

2.   ŽĀVĒŠANAS EFEKTIVITĀTES INDEKSA APRĒĶINĀŠANA

Lai aprēķinātu žāvēšanas efektivitātes indeksu (ID ) sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas modelim, šīs sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas žāvēšanas efektivitāti salīdzina ar standarta trauku mazgāšanas mašīnas žāvēšanas efektivitāti, ja standarta trauku mazgāšanas mašīnas raksturlielumi ir tādi, kā norādīts atzītās mūsdienīgās mērīšanas metodēs, tostarp metodēs, kas izklāstītas dokumentos, kuru atsauces numuri šim nolūkam ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

a)

Žāvēšanas efektivitātes indeksu (ID ) aprēķina saskaņā ar turpmāk norādīto formulu un noapaļo līdz divām decimālzīmēm:

Formula

ID = exp(lnID )

kur:

DT,i

=

testējamās sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas žāvēšanas efektivitāte vienā testa ciklā (i);

DR,i

=

standarta sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas žāvēšanas efektivitāte vienā testa ciklā (i);

n

=

testa ciklu skaits, n ≥ 5.

b)

Žāvēšanas efektivitāte (D) ir visu mazgājamo priekšmetu vidējā mitruma pakāpe pēc standarta mazgāšanas cikla beigām. Mitruma pakāpi nosaka atbilstīgi 1. tabulai.

1.   tabula

Ūdens pēdu (WT ) vai mitruma joslu (WS ) skaits

Kopējā mitrā platība (Aw), izteikta mm2

Mitruma pakāpe

WT = 0 un WS = 0

Nav

2 (visaugstākā efektivitāte)

1 < WT ≤ 2 vai WS = 1

Aw < 50

1

2 < WT vai WS = 2

vai WS = 1 un WT = 1

Aw > 50

0 (viszemākā efektivitāte)

3.   IKGADĒJĀ ŪDENS PATĒRIŅA APRĒĶINĀŠANA

Sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas ūdens patēriņu gadā (AWC ) aprēķina litros saskaņā ar turpmāk norādīto formulu un noapaļo līdz veselam skaitlim:

AWC = Wt × 280

kur:

Wt

=

ūdens patēriņš standarta mazgāšanas ciklā, izteikts litros un noapaļots līdz vienai decimālzīmei.


Top