Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1059

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1059/2010 z  28. septembra 2010 , ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie umývačiek riadu pre domácnosť energetickými štítkami Text s významom pre EHP

OJ L 314, 30.11.2010, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 003 P. 186 - 201

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2010/1059/oj

30.11.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 314/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1059/2010

z 28. septembra 2010,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie umývačiek riadu pre domácnosť energetickými štítkami

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ z 19. mája 2010 o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky významnými výrobkami na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch (1), a najmä na jej článok 10,

keďže:

(1)

V smernici 2010/30/EÚ sa od Komisie vyžaduje, aby prijala delegované akty, pokiaľ ide o označovanie energeticky významných výrobkov s výrazným potenciálom úspory energie a veľkými rozdielmi vo výkonnostných úrovniach pri rovnakej miere funkčnosti.

(2)

Ustanovenia týkajúce sa označovania energetickej spotreby umývačiek riadu pre domácnosť tvoria súčasť smernice Komisie 97/17/ES zo 16. apríla 1997, ktorou sa vykonáva smernica Rady 92/75/EHS, pokiaľ ide o označovanie umývačiek riadu pre domácnosť energetickými štítkami (2).

(3)

Spotreba elektrickej energie umývačiek riadu pre domácnosť tvorí podstatný podiel z celkového dopytu domácností po elektrickej energii v Únii. Okrem už dosiahnutých zlepšení energetickej efektívnosti je veľmi dôležitý rozsah ďalšieho znižovania spotreby energie umývačiek riadu pre domácnosť.

(4)

Smernica 97/17/ES by sa mala zrušiť a prostredníctvom tohto nariadenia by sa mali prijať nové ustanovenia, aby sa zabezpečilo, že označenie energetickej spotreby bude pre dodávateľov dynamickým stimulom na ďalšie zvyšovanie energetickej efektívnosti umývačiek riadu pre domácnosť a na zrýchlenie transformácie trhu so zameraním na energeticky efektívnejšie technológie.

(5)

Informácie uvádzané na štítkoch by sa mali získavať pomocou spoľahlivých, presných a reprodukovateľných postupov merania, pri ktorých sa zohľadňujú uznávané najmodernejšie metódy merania zahŕňajúce v prípade dostupnosti harmonizované normy, ktoré prijali európske organizácie pre normalizáciu, uvedené v prílohe I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, a pravidlá, ktoré sa vzťahujú na služby poskytované informačnou spoločnosťou (3).

(6)

V tomto nariadení by sa malo špecifikovať jednotné vyhotovenie a obsah štítkov umývačiek riadu pre domácnosť.

(7)

Okrem toho by sa v tomto nariadení mali určiť požiadavky týkajúce sa technickej dokumentácie a opisu umývačiek riadu pre domácnosť.

(8)

Ďalej by sa v tomto nariadení mali stanoviť požiadavky týkajúce sa informácií poskytovaných v prípade všetkých foriem predaja na diaľku, reklamy a technických propagačných materiálov umývačiek riadu pre domácnosť.

(9)

Je vhodné zabezpečiť revíziu ustanovení tohto nariadenia so zreteľom na technologický pokrok.

(10)

S cieľom uľahčiť prechod zo smernice 97/17/ES na toto nariadenie je vhodné ustanoviť, že umývačky riadu pre domácnosť označené v súlade s týmto nariadením by sa mali považovať za spotrebiče spĺňajúce požiadavky smernice 97/17/ES.

(11)

Smernica 97/17/ES by sa preto mala zrušiť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa ustanovujú požiadavky na označovanie a poskytovanie doplňujúcich informácií o výrobku v prípade umývačiek riadu pre domácnosť napájaných z elektrickej siete a umývačiek riadu napájaných z elektrickej siete, ktoré môžu byť napájané aj z batérií, vrátane tých, ktoré sa predávajú na použitie mimo domácnosti, a vstavaných umývačiek riadu pre domácnosť.

Článok 2

Vymedzenia pojmov

Na účely tohto nariadenia sa popri vymedzeniach pojmov ustanovených v článku 2 smernice 2010/30/EÚ uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„umývačka riadu pre domácnosť“ znamená zariadenie na umývanie, oplachovanie a sušenie riadu, skla, príborov a kuchárskych potrieb chemickými, mechanickými, tepelnými a elektrickými prostriedkami, ktoré je určené predovšetkým na neprofesionálne účely;

2.

„vstavaná umývačka riadu pre domácnosť“ znamená umývačku riadu pre domácnosť určenú na zabudovanie do skrinky, pripraveného výklenku v stene alebo na podobné miesto a vyžadujúcu konečnú úpravu;

3.

„jedálenská súprava“ znamená definovanú súpravu riadu, skla a príboru určenú na použitie jednou osobou;

4.

„menovitá kapacita“ znamená maximálny počet jedálenských súprav, ktorý je, podľa údajov dodávateľa, možné spolu so servírovacím náčiním ošetriť v umývačke riadu pre domácnosť pri zvolenom programe, ak sa pri ich vkladaní do umývačky riadu pre domácnosť postupuje podľa pokynov dodávateľa;

5.

„program“ znamená sériu preddefinovaných operácií, o ktorých dodávateľ vyhlasuje, že sú vhodné pre osobitné úrovne znečistenia alebo typy jedálenských súprav vložených do umývačky riadu, alebo oboje, a ktoré spoločne tvoria úplný cyklus;

6.

„čas trvania programu“ znamená čas od začatia programu do jeho ukončenia, bez započítania všetkých odkladov, ktoré naprogramuje konečný používateľ;

7.

„cyklus“ znamená úplný proces umytia, opláchnutia a usušenia, ako je vymedzený vo zvolenom programe;

8.

„režim vypnutia“ znamená stav, v ktorom je umývačka riadu pre domácnosť vypnutá pomocou ovládačov alebo spínačov na spotrebiči dostupných konečnému používateľovi a určených na to, aby nimi konečný používateľ pri bežnom používaní dosiahol najnižšiu spotrebu elektrickej energie, a ktorý môže trvať neobmedzene dlho, pričom umývačka riadu pre domácnosť je pripojená na zdroj elektrickej energie a používa sa v súlade s pokynmi dodávateľa; v prípade, že k dispozícii nie sú žiadne ovládače alebo spínač, „režim vypnutia“ znamená stav, do ktorého sa umývačka riadu pre domácnosť dostane vtedy, keď sa sama prepne do režimu rovnomernej spotreby elektrickej energie;

9.

„režim ponechania v zapnutom stave“ znamená režim s najnižšou spotrebou elektrickej energie, ktorý môže trvať neobmedzene dlhú dobu po ukončení programu a vyložení súprav z umývačky riadu pre domácnosť bez akéhokoľvek ďalšieho zásahu zo strany konečného používateľa;

10.

„ekvivalentná umývačka riadu pre domácnosť“ znamená model umývačky riadu pre domácnosť, ktorý je umiestnený na trh s rovnakou menovitou kapacitou, technickými a výkonnostnými vlastnosťami, spotrebou energie a vody a úrovňami vydávaného hluku prenášaného vzduchom ako iný model umývačky riadu pred domácnosť, ktorý rovnaký dodávateľ umiestnil na trh pod iným obchodným kódovým číslom;

11.

„konečný používateľ“ znamená spotrebiteľa, ktorý si kúpi alebo o ktorom sa predpokladá, že si kúpi umývačku riadu pre domácnosť;

12.

„predajné miesto“ znamená miesto, na ktorom sa umývačky riadu pre domácnosť vystavujú alebo ponúkajú na predaj, prenájom alebo predaj na splátky.

Článok 3

Povinnosti dodávateľov

Dodávatelia zabezpečujú, aby sa:

a)

každá umývačka riadu pre domácnosť dodala s vytlačeným štítkom vo formáte a s obsahom podľa prílohy I;

b)

sprístupnil opis výrobku podľa prílohy II;

c)

orgánom členských štátov a Komisii na požiadanie sprístupnila technická dokumentácia podľa prílohy III;

d)

v každom reklamnom materiáli pre konkrétny model umývačky riadu pre domácnosť uviedla trieda energetickej efektívnosti, ak sa v ňom uvádzajú informácie týkajúce sa energie alebo ceny;

e)

v každom technickom propagačnom materiáli pre konkrétny model umývačky riadu pre domácnosť, v ktorom sa opisujú jeho špecifické technické parametre, uviedla triedu energetickej efektívnosti daného modelu.

Článok 4

Povinnosti obchodníkov

Obchodníci zabezpečujú, aby sa:

a)

každá umývačka riadu pre domácnosť na predajnom mieste označila na vonkajšej prednej alebo hornej strane štítkom poskytnutým dodávateľom v súlade s článkom 3 písm. a) takým spôsobom, aby bol štítok zreteľne viditeľný;

b)

umývačky riadu pre domácnosť ponúkané na predaj, prenájom alebo predaj na splátky spôsobom, pri ktorom sa nedá predpokladať, že konečný používateľ uvidí túto umývačku vystavenú, predávali s informáciami poskytovanými dodávateľmi v súlade s prílohou IV;

c)

každá reklama určitého modelu umývačky riadu pre domácnosť vybavila odkazom na jeho triedu energetickej efektívnosti, keď sa v tejto reklame uvádzajú informácie týkajúce sa energie alebo ceny;

d)

každý technický propagačný materiál týkajúci sa konkrétneho modelu umývačky riadu pre domácnosť, v ktorom sa opisujú jeho osobitné technické vlastnosti, vybavil odkazom na triedu energetickej efektívnosti daného modelu.

Článok 5

Metódy merania

Informácie, ktoré sa majú poskytnúť podľa článkov 3 a 4, sa získavajú spoľahlivými, presnými a reprodukovateľnými metódami merania, pri ktorých sa zohľadňujú uznávané najmodernejšie metódy merania.

Článok 6

Postup overovania na účely dohľadu nad trhom

Členské štáty uplatňujú pri posudzovaní zhody deklarovanej triedy energetickej efektívnosti, ročnej spotreby energie, ročnej spotreby vody, koeficientu sušiacej efektívnosti, času trvania programu, spotreby energie v režime vypnutia a režime ponechania v zapnutom stave, času trvania režimu ponechania v zapnutom stave a úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom postup stanovený v prílohe V.

Článok 7

Revízia

Komisia preskúma tohto nariadenie vzhľadom na technologický pokrok najneskôr štyri roky po nadobudnutí jeho účinnosti. V rámci preskúmania sa posúdia najmä tolerancie pri overovaní stanovené v prílohe V.

Článok 8

Zrušenie

Smernica 97/17/ES sa zrušuje od 20. decembra 2011.

Článok 9

Prechodné ustanovenia

1.   Článok 3 písm. d) a e) a článok 4 písm. b), c) a d) sa nevzťahujú na tlačenú reklamu a tlačený technický propagačný materiál uverejnený pred 30. marcom 2012.

2.   Umývačky riadu umiestnené na trh pred 30. novembrom 2011 zodpovedajú ustanoveniam smernice 97/17/ES.

3.   Ak bolo prijaté opatrenie, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES (4), pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn umývačiek riadu pre domácnosť, umývačky riadu pre domácnosť, ktoré zodpovedajú ustanoveniam tohto vykonávacieho opatrenia v súvislosti s požiadavkami na efektívnosť umývania a ustanoveniam tohto nariadenia a ktoré sú umiestňované na trh alebo predávané, prenajímané alebo predávané na splátky pred 20. decembrom 2011, sa považujú za zariadenia v súlade s požiadavkami smernice 97/17/ES.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 20. decembra 2011. Článok 3 písm. d) a e) a článok 4 písm. b), c) a d) sa však uplatňujú od 20. apríla 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. septembra 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  EÚ L 153, 18.6.2010, s. 1.

(2)  ES L 118, 7.5.1997, s. 1.

(3)  ES L 204, 21.7.1998, s. 37.

(4)  EÚ L 285, 31.10.2009, s. 10.


PRÍLOHA I

Štítok

1.   ŠTÍTOK

Image

1.

Na štítku sa uvádzajú tieto informácie:

I.

meno dodávateľa alebo obchodná značka;

II.

identifikačný kód modelu dodávateľa, pričom „identifikačný kód modelu“ znamená kód, zvyčajne alfanumerický, ktorým sa odlišuje určitý model umývačky riadu pre domácnosť od iných modelov s rovnakou obchodnou značkou alebo menom dodávateľa;

III.

trieda energetickej efektívnosti určená v súlade s prílohou VI bodom 1; vrchol šípky obsahujúci triedu energetickej efektívnosti umývačky riadu pre domácnosť sa umiestni do tej istej výšky, v akej je špička šípky príslušnej triedy energetickej efektívnosti;

IV.

ročná spotreba energie (AEC ) v kWh za rok, zaokrúhlená nahor na najbližšie celé číslo a vypočítaná v súlade s prílohou VII bodom 1 písm. b);

V.

ročná spotreba vody (AWC ) v litroch za rok, zaokrúhlená nahor na najbližšie celé číslo a vypočítaná v súlade s prílohou VII bodom 3;

VI.

trieda sušiacej efektívnosti stanovená v súlade s prílohou VI bodom 2;

VII.

menovitá kapacita vyjadrená štandardným počtom jedálenských súprav a pri štandardnom umývacom cykle;

VIII.

úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom vyjadrená v dB(A) re 1 pW a zaokrúhlená na najbližšie celé číslo.

2.

Vyhotovenie štítku je v súlade s bodom 2. Odchylne od toho, ak bola modelu udelená „environmentálna značka EÚ“ podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 (1), možno pripojiť kópiu environmentálnej značky EÚ.

2.   ÚPRAVA ŠTÍTKA

Úprava štítka je taká ako na tomto obrázku.

Image

Pričom:

a)

Štítok musí mať šírku aspoň 110 mm a výšku aspoň 220 mm. Ak je štítok vytlačený vo väčšom formáte, jeho obsah musí napriek tomu proporčne zodpovedať uvedeným špecifikáciám.

b)

Pozadie musí byť biele.

c)

Farby sú CMYK – modrá kyanová, červená magenta, žltá a čierna podľa tohto príkladu: 00-70-X-00: 0 % modrá kyanová, 70 % červená magenta, 100 % žltá, 0 % čierna.

d)

Štítok musí spĺňať všetky tieto požiadavky (čísla sa vzťahujú na uvedený obrázok):

Image

Hrúbka čiary: 5 pt – farba: modrá kyanová 100 % – zaoblenie rohov: 3,5 mm

Image

Logo EÚ – farby: X-80-00-00 a 00-00-X-00

Image

Logo Energia

:

farba: X-00-00-00; piktogram podľa vyobrazenia; logo EÚ a logo Energia (kombinované): šírka: 92 mm, výška: 17 mm

Image

Ohraničenie pod logami: 1 pt – farba: modrá kyanová 100 % – dĺžka: 92,5 mm

Image

Stupnica A – G

Šípka: výška: 7 mm, medzera: 0,75 mm – farby:

najvyššia trieda: X-00-X-00,

druhá trieda: 70-00-X-00,

tretia trieda: 30-00-X-00,

štvrtá trieda: 00-00-X-00,

piata trieda: 00-30-X-00,

šiesta trieda: 00-70-X-00,

posledná trieda: 00-X-X-00.

Text: Calibri bold 18 pt, veľké a biele písmená; znamienka „+“: Calibri bold 12 pt, veľké, biele písmená, zoradené v jednom riadku

Image

Trieda energetickej efektívnosti

Šípka: šírka: 26 mm, výška: 14 mm, 100 % čierna

Text: Calibri bold 29 pt, veľké a biele písmená; znamienka „+“: Calibri bold 18 pt, veľké, biele písmená, zoradené v jednom riadku

Image

Energia

Text: Calibri regular 11 pt, veľké písmená, 100 % čierna

Image

Ročná spotreba energie

Ohraničenie: 2 pt – farba: modrá kyanová 100 % – zaoblenie rohov: 3,5 mm

Hodnota: Calibri bold 37 pt, 100 % čierna

Druhý riadok: Calibri regular 17 pt, 100 % čierna

Image

Ročná spotreba vody:

Piktogram podľa vyobrazenia

Ohraničenie: 2 pt – farba: modrá kyanová 100 % – zaoblenie rohov: 3,5 mm

Hodnota: Calibri bold 24 pt, 100 % čierna a Calibri regular 16pt, 100 % čierna

Image

Trieda sušiacej efektívnosti:

Piktogram podľa vyobrazenia

Ohraničenie: 2 pt – farba: modrá kyanová 100 % – zaoblenie rohov: 3,5 mm

Hodnota: Calibri regular 16 pt, horizontálna stupnica 75 %, 100 % čierna a Calibri bold 22 pt, horizontálna stupnica 75 %, 100 % čierna

Image

Menovitá kapacita:

Piktogram podľa vyobrazenia

Ohraničenie: 2 pt – farba: modrá kyanová 100 % – zaoblenie rohov: 3,5 mm

Hodnota: Calibri bold 24 pt, 100 % čierna a Calibri regular 16 pt, 100 % čierna

Image

Emisie hluku:

Piktogram podľa vyobrazenia

Ohraničenie: 2 pt – farba: modrá kyanová 100 % – zaoblenie rohov: 3,5 mm

Hodnota: Calibri bold 24 pt, 100 % čierna a Calibri regular 16 pt, 100 % čierna

Image

Meno dodávateľa alebo obchodná značka

Image

Identifikačný kód modelu dodávateľa

Image

Meno dodávateľa alebo obchodná značka a identifikačný kód modelu by sa mali zmestiť do priestoru 92 × 15 mm.

Image

Číslo nariadenia: Calibri bold 9 pt, 100 % čierna


(1)  Ú. v. EÚ L 27, 30.1.2010, s. 1.


PRÍLOHA II

Opis výrobku

1.

Informácie uvedené v opise výrobku umývačky riadu pre domácnosť sa uvádzajú v tomto poradí a sú obsiahnuté v brožúre o výrobku alebo iných dokumentoch pripojených k výrobku:

a)

meno dodávateľa alebo obchodná značka;

b)

identifikačný kód modelu dodávateľa znamená kód, zvyčajne alfanumerický, ktorým sa odlišuje špecifický model umývačky riadu pre domácnosť od iného modelu s rovnakou obchodnou značkou alebo menom dodávateľa;

c)

menovitá kapacita vyjadrená štandardným počtom jedálenských súprav a pri štandardnom umývacom cykle;

d)

trieda energetickej efektívnosti v súlade s prílohou VI bodom 1;

e)

ak bola danej umývačke riadu pre domácnosť udelená „environmentálna značka EÚ“ podľa nariadenia (ES) č. 66/2010, táto informácia sa môže uviesť;

f)

ročná spotreba energie (AEC ) v kWh za rok zaokrúhlená nahor na najbližšie celé číslo a vypočítaná v súlade s prílohou VII bodom 1 písm. b); uvádza sa ako „Spotreba energie ‚X‘ kWh za rok vypočítaná na základe 280 štandardných umývacích cyklov s použitím náplne studenej vody a spotreby režimov s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa bude spotrebič používať.“;

g)

energetická spotreba (Et ) štandardného umývacieho cyklu;

h)

spotreba elektrickej energie v režime vypnutia a režime ponechania v zapnutom stave (Po a Pl );

i)

ročná spotreba vody (AWC ) v litroch za rok zaokrúhlená nahor na najbližšie celé číslo a vypočítaná v súlade s prílohou VII bodom 3; uvádza sa ako: „Spotreba vody ‚X‘ litrov za rok, vypočítaná na základe 280 štandardných umývacích cyklov. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa bude spotrebič používať.“;

j)

trieda sušiacej efektívnosti určená podľa prílohy VI bodu 2 a vyjadrená ako „Trieda sušiacej efektívnosti ‚X‘ na stupnici od G (najnižšia efektívnosť) po A (najvyššia efektívnosť)“. Ak je táto informácia uvedená v tabuľke, môže sa vyjadriť inou formou za predpokladu, že je zrejmé, že stupnica je od G (najnižšia efektívnosť) po A (najvyššia efektívnosť);

k)

uvedenie toho, že „štandardný program“ je štandardným umývacím cyklom, na ktorý sa vzťahujú informácie uvedené na štítku a v opise výrobku, že tento program je vhodný na umývanie normálne znečisteného stolového riadu a že je to najúspornejší program z hľadiska jeho kombinovanej spotreby energie a vody;

l)

čas trvania programu pri štandardnom umývacom cykle vyjadrený v minútach a zaokrúhlený na najbližšie celé číslo;

m)

čas trvania režimu ponechania v zapnutom stave (Tl ), ak je umývačka riadu pre domácnosť vybavená systémom riadenia spotreby elektrickej energie;

n)

úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom vyjadrená v dB(A) re 1 pW a zaokrúhlená na najbližšie celé číslo;

o)

ak je umývačka riadu pre domácnosť určená na zabudovanie, informácia o tejto skutočnosti.

2.

Jeden opis výrobku sa môže vzťahovať na niekoľko modelov umývačiek radu pre domácnosť, ktoré dodáva rovnaký dodávateľ.

3.

Informácie uvedené v opise výrobku môžu mať formu buď farebnej, alebo čiernobielej kópie štítku. V takom prípade sa uvedú aj informácie uvedené v bode 1, ktoré sa ešte na štítku nenachádzajú.


PRÍLOHA III

Technická dokumentácia

1.

Technická dokumentácia uvedená v článku 3 písm. c) zahŕňa:

a)

meno a adresu dodávateľa;

b)

všeobecný opis modelu umývačky riadu dostatočný na jej jednoznačnú a ľahkú identifikáciu;

c)

podľa potreby odkazy na uplatnené harmonizované normy;

d)

podľa potreby ďalšie použité technické normy a špecifikácie;

e)

údaje o osobe, ktorá je splnomocnená zaviazať dodávateľa, a jej podpis;

f)

tieto technické parametre meraní:

i)

spotreba energie;

ii)

spotreba vody;

iii)

čas trvania programu;

iv)

sušiaca efektívnosť;

v)

spotreba elektrickej energie v „režime vypnutia“;

vi)

spotreba elektrickej energie v „režime ponechania v zapnutom stave“;

vii)

čas trvania „režimu ponechania v zapnutom stave“;

viii)

úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom;

g)

výsledky výpočtov vykonaných v súlade s prílohou VII.

2.

Keď sa informácie uvedené v technickej dokumentácii konkrétneho modelu umývačky riadu pre domácnosť získali z výpočtov vychádzajúcich z technických výkresov alebo extrapoláciou inej ekvivalentnej umývačky riadu pred domácnosť, alebo oboma spôsobmi, musí dokumentácia obsahovať podrobnosti takýchto výpočtov alebo extrapolácií, alebo oboch, a testov, ktoré dodávatelia vykonali na overenie presnosti týchto výpočtov. V informáciách sa uvedie aj zoznam všetkých ostatných ekvivalentných modelov umývačiek riadu pre domácnosť, pri ktorých sa informácie získali rovnakým spôsobom.


PRÍLOHA IV

Informácie poskytované v prípadoch, keď nemožno očakávať, že konečný používateľ uvidí zobrazovaný výrobok vystavený

1.

Informácie uvedené v článku 4 písm. b) sa uvádzajú v tomto poradí:

a)

trieda energetickej efektívnosti v súlade s prílohou VI bodom 1;

b)

menovitá kapacita vyjadrená štandardným počtom jedálenských súprav pri štandardnom umývacom cykle;

c)

ročná spotreba energie (AEC ) v kWh za rok zaokrúhlená nahor na najbližšie celé číslo a vypočítaná podľa prílohy VII bodu 1 písm. b);

d)

ročná spotreba vody (AWC ) v litroch za rok zaokrúhlená nahor na najbližšie celé číslo a vypočítaná podľa prílohy VII bodu 3;

e)

trieda sušiacej efektívnosti v súlade s prílohou VI bodom 2;

f)

úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom vyjadrená v dB(A) re 1 pW a zaokrúhlená na najbližšie celé číslo;

g)

ak je model určený na zabudovanie, informácia o tejto skutočnosti.

2.

Ak sa poskytujú iné informácie obsiahnuté v opise výrobku, uvádzajú sa vo forme a v poradí stanovenom v prílohe II.

3.

Veľkosť a druh písma, ktorým sú vytlačené alebo zobrazené všetky informácie uvedené v tejto prílohe, musia byť čitateľné.


PRÍLOHA V

Postup overovania na účely dohľadu nad trhom

Na účely kontroly súladu s požiadavkami stanovenými v článkoch 3 a 4 orgány členských štátov testujú jednu umývačku riadu pre domácnosť. Ak namerané parametre nesúhlasia s hodnotami, ktoré uvádza dodávateľ v rozpätiach definovaných v tabuľke 1, vykonávajú sa merania na ďalších troch umývačkách riadu pre domácnosť. Aritmetický priemer nameraných hodnôt týchto troch umývačiek riadu pre domácnosť musí súhlasiť s hodnotami, ktoré uvádza dodávateľ v rozpätí definovanom v tabuľke 1. To neplatí pre spotrebu energie, kde nameraná hodnota nesmie byť väčšia ako menovitá hodnota Et o viac ako 6 %.

V opačnom prípade sa daný model a všetky ostatné ekvivalentné umývačky riadu pre domácnosť považujú za nevyhovujúce požiadavkám ustanoveným v článkoch 3 a 4.

Orgány členského štátu použijú spoľahlivé, presné a reprodukovateľné postupy merania, pri ktorých sa zohľadňujú všeobecne uznávané najmodernejšie metódy merania vrátane metód uvedených v dokumentoch, ktorých referenčné čísla boli na tento účel uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

Tabuľka č. 1

Meraný parameter

Tolerancie pri overovaní

Ročná spotreba energie

Nameraná hodnota nesmie byť väčšia ako menovitá hodnota (1) AEC o viac ako 10 %.

Spotreba vody

Nameraná hodnota nesmie byť väčšia ako menovitá hodnota Wt o viac ako 10 %.

Koeficient sušiacej efektívnosti

Nameraná hodnota nesmie byť menšia ako menovitá hodnota ID o viac ako 19 %.

Spotreba energie

Nameraná hodnota nesmie byť väčšia ako menovitá hodnota Et o viac ako 10 %.

Čas trvania programu

Nameraná hodnota nesmie byť väčšia ako menovité hodnoty Tt o viac ako 10 %.

Spotreba energie v režime vypnutia a režime ponechania v zapnutom stave

Nameraná hodnota spotreby energie P0 a P1 viac ako 1,00 W nesmie byť väčšia ako menovitá hodnota o viac ako 10 %. Nameraná hodnota spotreby energie P0 a P1 maximálne 1,00 W nesmie byť väčšia ako menovitá hodnota o viac ako 0,10 W.

Čas trvania režimu ponechania v zapnutom stave

Nameraná hodnota nesmie byť väčšia ako menovitá hodnota Tl o viac ako 10 %.

Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom

Nameraná hodnota musí zodpovedať menovitej hodnote.


(1)  „Menovitá hodnota“ znamená hodnotu, ktorú uvádza dodávateľ.


PRÍLOHA VI

Triedy energetickej efektívnosti a triedy sušiacej efektívnosti

1.   TRIEDY ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI

Trieda energetickej efektívnosti umývačky riadu pre domácnosť sa určuje podľa jej koeficientu energetickej efektívnosti (EEI) uvedeného v tabuľke č. 1.

Koeficient energetickej efektívnosti (EEI) umývačky riadu pre domácnosť sa stanovuje v súlade s prílohou VII bodom 1.

Tabuľka 1

Triedy energetickej efektívnosti

Trieda energetickej efektívnosti

Koeficient energetickej efektívnosti

A+++ (najvyššia efektívnosť)

EEI < 50

A++

50 ≤ EEI < 56

A+

56 ≤ EEI < 63

A

63 ≤ EEI < 71

B

71 ≤ EEI < 80

C

80 ≤ EEI < 90

D (najnižšia efektívnosť)

EEI ≥ 90

2.   TRIEDY SUŠIACEJ EFEKTÍVNOSTI

Trieda sušiacej efektívnosti umývačky riadu pre domácnosť sa určuje podľa jej koeficientu sušiacej efektívnosti (ID ) uvedeného v tabuľke č. 2.

Koeficient sušiacej efektívnosti (ID ) sa stanovuje v súlade s prílohou VII bodom 2.

Tabuľka 2

Triedy sušiacej efektívnosti

Trieda sušiacej efektívnosti

Koeficient sušiacej efektívnosti

A (najvyššia efektívnosť)

ID > 1,08

B

1,08 ≥ ID > 0,86

C

0,86 ≥ ID > 0,69

D

0,69 ≥ ID > 0,55

E

0,55 ≥ ID > 0,44

F

0,44 ≥ ID > 0,33

G (najnižšia efektívnosť)

0,33 ≥ ID


PRÍLOHA VII

Metóda výpočtu koeficientu energetickej efektívnosti, koeficientu sušiacej efektívnosti a spotreby vody

1.   VÝPOČET KOEFICIENTU ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI

Pri výpočte koeficientu energetickej efektívnosti (EEI) modelu umývačky riadu pre domácnosť sa porovnáva ročná spotreba energie umývačky riadu pre domácnosť so štandardnou ročnou spotrebou energie.

a)

Koeficient energetickej efektívnosti (EEI) sa vypočítava takto a zaokrúhľuje na jedno desatinné miesto:

Formula

kde:

AEC

=

ročná spotreba energie umývačky riadu pre domácnosť,

SAEC

=

štandardná ročná spotreba energie umývačky riadu pre domácnosť.

b)

Ročná spotreba energie (AEc ) sa vypočítava v kWh/rok takto a zaokrúhľuje na dve desatinné miesta:

i)

Formula

kde:

Et

=

spotreba energie pri štandardnom cykle vyjadrená v kWh a zaokrúhlená na tri desatinné miesta,

Pl

=

príkon v režime ponechania v zapnutom stave pri štandardnom umývacom cykle vyjadrený vo wattoch (W) a zaokrúhlený na dve desatinné miesta,

Po

=

príkon v režime vypnutia pri štandardnom umývacom cykle vyjadrený vo wattoch (W) a zaokrúhlený na dve desatinné miesta,

Tt

=

čas trvania programu pri štandardnom umývacom cykle vyjadrený v minútach a zaokrúhlený na najbližšiu celú minútu,

280

=

celkový počet štandardných umývacích cyklov za rok.

ii)

Ak je umývačka riadu pre domácnosť vybavená systémom riadenia spotreby elektrickej energie, pričom sa po skončení programu automaticky prepne do režimu vypnutia, hodnota AEC sa vypočítava vzhľadom na skutočný čas trvania režimu ponechania v zapnutom stave, a to podľa tohto vzorca:

Formula

kde:

Tl

=

nameraný čas trvania štandardného umývacieho cyklu v režime ponechania v zapnutom stave vyjadrený v minútach a zaokrúhlený na najbližšiu celú minútu,

280

=

celkový počet štandardných umývacích cyklov za rok.

c)

Štandardná ročná spotreba energie (SAEC ) sa vypočítava v kWh/rok takto a zaokrúhľuje na dve desatinné miesta:

i)

pre umývačky riadu pre domácnosť s menovitou kapacitou ps ≥ 10 a šírkou > 50 cm:

SAEC = 7,0 × ps + 378

ii)

pre umývačky riadu pre domácnosť s menovitou kapacitou ps ≤ 9 a umývačky riadu pre domácnosť s menovitou kapacitou 9 < ps ≤ 11 a šírkou ≤ 50 cm:

SAEC = 25,2 × ps + 126

kde:

ps

=

počet jedálenských súprav.

2.   VÝPOČET KOEFICIENTU SUŠIACEJ EFEKTÍVNOSTI

Na výpočet koeficientu sušiacej efektívnosti (ID ) modelu umývačky riadu pre domácnosť sa sušiaca efektívnosť danej umývačky riadu pre domácnosť porovnáva so sušiacou efektívnosťou referenčnej umývačky riadu, pričom táto referenčná umývačka riadu má vlastnosti uvedené v rámci všeobecne uznávaných najmodernejších metód merania vrátane metód uvedených v dokumentoch, ktorých referenčné čísla boli na tento účel uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

a)

Koeficient sušiacej efektívnosti (ID ) sa vypočítava takto a zaokrúhľuje na dve desatinné miesta:

Formula

ID = exp(lnID )

kde:

DT,i

=

sušiaca efektívnosť testovanej umývačky riadu pre domácnosť pri jednom testovacom cykle i),

DR,i

=

sušiaca efektívnosť referenčnej umývačky riadu pri jednom testovacom cykle i),

n

=

počet testovacích cyklov, n ≥ 5.

b)

Sušiaca efektívnosť (D) je priemernou mierou vlhkosti každého predmetu naloženého do umývačky riadu po dokončení štandardného umývacieho cyklu. Miera vlhkosti sa vypočítava spôsobom uvedeným v tabuľke č. 1:

Tabuľka 1

Počet stôp vody (WT) alebo vlhkých pásikov (WS)

Celková vlhká plocha (Aw) v mm2

Miera vlhkosti

WT = 0 a WS = 0

Neuplatňuje sa

2 (najvyššia efektívnosť)

1 < WT ≤ 2 alebo WS = 1

Aw < 50

1

2 < WT alebo WS = 2

alebo WS = 1 a WT = 1

Aw > 50

0 (najnižšia efektívnosť)

3.   VÝPOČET ROČNEJ SPOTREBY VODY

Ročná spotreba vody (AWC ) umývačky riadu pre domácnosť sa vypočítava v litroch takto a zaokrúhľuje na najbližšiu celú hodnotu:

AWC = Wt × 280

kde:

Wt

=

spotreba vody pri štandardnom umývacom cykle vyjadrená v litroch a zaokrúhlená na jedno desatinné miesto.


Top