EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0889

Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 av den 5 september 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll

EUT L 250, 18.9.2008, p. 1–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023; upphävd genom 32021R1165

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/889/oj

18.9.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 250/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 889/2008

av den 5 september 2008

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (1), särskilt artikel 9.4, artikel 11 andra stycket, artiklarna 12.3, 14.2, 16.3 c, 17.2 och 18.5, artikel 19.3 andra stycket, artiklarna 21.2, 22.1, 24.3, 25.3, 26, 28.6, 29.3 och 38 a, b, c och e, och artikel 40, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 834/2007, särskilt avdelningarna III, IV och V, fastställs allmänna regler för produktion, märkning och kontroll av ekologiska produkter inom växt- och djursektorn. Närmare bestämmelser för tillämpningen av dessa regler bör antas.

(2)

Eftersom det kommer att ta längre tid att utarbeta nya närmare produktionsregler på gemenskapsnivå för vissa djurarter, för ekologiskt vattenbruk, för alger samt för jäst som används som livsmedel eller foder, bör sådana regler utarbetas inom ramen för ett efterföljande förfarande. Dessa produkter bör följaktligen undantas från denna förordnings tillämpningsområde. När det gäller vissa djurarter, vattenbruksprodukter och alger bör emellertid gemenskapsreglerna för produktion, kontroll och märkning gälla på motsvarande sätt även för dessa produkter, i enlighet med artikel 42 i förordning (EG) nr 834/2007.

(3)

För att undvika tvetydigheter och för att säkerställa en enhetlig tillämpning av reglerna för ekologisk produktion bör vissa definitioner fastställas.

(4)

Vid ekologisk växtproduktion ges växterna huvudsakligen näring genom markekosystemet. Följaktligen bör inte hydrokultur, där växter odlas med rötterna i ett inert material med en näringslösning innehållande mineraler, tillåtas.

(5)

Ekologisk växtproduktion innefattar skiftande produktionssätt och begränsad användning av gödselmedel och jordförbättringsmedel med låg löslighet. Dessa produktionssätt bör specificeras och i synnerhet bör villkoren för användning av vissa icke-syntetiska medel fastställas.

(6)

Användning av bekämpningsmedel, som kan ha en skadlig inverkan på miljön eller efterlämna rester i jordbruksprodukter, bör inskränkas avsevärt. Förtur bör ges till tillämpningen av förebyggande åtgärder för bekämpning av skadegörare, sjukdomar och ogräs. Dessutom bör villkor för användningen av vissa växtskyddsmedel fastställas.

(7)

Enligt rådets förordning (EEG) nr 2092/91 (2) fick vissa växtskyddsmedel, gödselmedel, jordförbättringsmedel, icke-ekologiska foderråvaror, fodertillsatser, processtekniska hjälpmedel och rengörings- och desinfektionsmedel användas i ekologisk produktion på noga fastställda villkor. För att säkerställa kontinuitet i det ekologiska jordbruket får, i enlighet med artikel 16.3 c i förordning (EG) nr 834/2007, de berörda produkterna och ämnena fortsätta att användas. Av tydlighetsskäl är det dessutom lämpligt att i bilagorna till den här förordningen förteckna de produkter och ämnen som var tillåtna enligt förordning (EEG) nr 2092/91. Andra produkter och ämnen kan i framtiden införas i dessa förteckningar inom ramen för en annan rättslig grund, nämligen artikel 16.1 i förordning (EG) nr 834/2007. Det är därför lämpligt att identifiera varje produkt- och ämneskategoris särskilda status genom en symbol i förteckningen.

(8)

Det holistiska synsättet inom ekologiskt jordbruk innebär en animalieproduktion som är knuten till marken, där det gödsel som produceras används för att tillföra näring till växtproduktionen. Eftersom animalieproduktion alltid förutsätter brukande av jordbruksmark bör bestämmelser som förbjuder animalieproduktion som saknar anknytning till marken fastställas. Vid val av djurraser för ekologisk animalieproduktion bör hänsyn tas till dessa rasers förmåga att anpassa sig till lokala förhållanden, till deras livskraft och till deras motståndskraft mot sjukdomar, samtidigt som en omfattande biologisk mångfald bör uppmuntras.

(9)

Under vissa omständigheter kan aktörer ha svårt att få tag på ekologiskt uppfödda avelsdjur från en begränsad genpool, vilket skulle kunna hämma sektorns utveckling. Det bör därför föreskrivas att ett begränsat antal djur som inte är ekologiskt uppfödda får komma till ett jordbruksföretag i avelssyfte.

(10)

Ekologisk djurhållning bör garantera att djurens artspecifika beteendebehov möts. I detta avseende bör byggnaderna för alla djurarter motsvara djurens behov i fråga om ventilation, belysning, utrymme och bekvämlighet. Det bör därför finnas tillräckliga ytor för att ge varje enskilt djur tillräcklig rörelsefrihet och möjlighet att utveckla sitt naturliga sociala beteende. Särskilda villkor för utrymmen för förvaring av djur och för djurhållningsmetoder bör fastställas för vissa djur, däribland bin. Dessa särskilda villkor i fråga om utrymmen för förvaring av djur bör iaktta en hög djurskyddsnivå, något som är av största betydelse i ekologisk animalieproduktion och därför kan vara mer långtgående än de gemenskapsnormer för djurskydd som gäller för jordbruk i största allmänhet. Ekologiska uppfödningsmetoder bör förhindra att fjäderfä föds upp för snabbt. Särskilda bestämmelser för att undvika intensiva uppfödningsmetoder bör därför fastställas. I synnerhet ska fjäderfä antingen födas upp tills de når en lägsta ålder eller komma från långsamt växande fjäderfäraser, vilket innebär att det inte i något av dessa fall finns någon anledning att använda intensiva uppfödningsmetoder.

(11)

I de flesta fall bör djuren få permanent tillgång till utevistelse för bete, så snart vädret tillåter det. Dessa områden för utevistelse bör i princip ingå i ett lämpligt rotationssystem.

(12)

För att undvika miljöföroreningar av naturresurser som mark och vatten med växtnäringsämnen bör det fastställas en övre gräns för hur mycket gödsel som får användas per hektar samt för det antal djur som får hållas per hektar. Denna gräns bör vara knuten till gödslets kväveinnehåll.

(13)

Stympningar som leder till stress, skada, sjukdom eller lidande för djuren bör förbjudas. Särskilda ingrepp som är nödvändiga inslag i vissa typer av produktion och för djurs och människors säkerhet kan dock tillåtas på begränsade villkor.

(14)

Djuren bör utfodras med gräs och foder som producerats i enlighet med reglerna för ekologiskt jordbruk, företrädesvis från det egna jordbruksföretaget, och med hänsyn till djurens fysiologiska behov. För att tillgodose djurens grundläggande näringsbehov kan det dessutom vara nödvändigt att använda vissa mineraler, spårämnen och vitaminer enligt noga fastställda villkor.

(15)

Eftersom de regionala skillnaderna förväntas bestå när det gäller möjligheterna för idisslare som föds upp ekologiskt att få i sig de livsnödvändiga vitaminerna A, D och E via sitt foder, beroende på klimatet och vilket foder som finns tillgängligt, bör sådana vitaminer få ges till idisslare.

(16)

Djurhälsoarbetet bör huvudsakligen grundas på förebyggande av sjukdomar. Dessutom bör särskilda åtgärder för rengöring och desinfektion tillämpas.

(17)

Det är förbjudet att använda kemisk-syntetiskt framställda allopatiska veterinärmedicinska läkemedel för förebyggande hälsovård i ekologiskt jordbruk. Om ett djur emellertid blir sjukt eller skadat och måste behandlas omedelbart bör kemisk-syntetiskt framställda allopatiska veterinärmedicinska läkemedel användas när detta är absolut nödvändigt. För att garantera den ekologiska produktionens integritet för konsumenterna bör det dessutom vara möjligt att vidta restriktiva åtgärder, t.ex. att fördubbla den läkemedelsfria tiden efter användningen av kemisk-syntetiskt framställda allopatiska veterinärmedicinska läkemedel.

(18)

Särskilda regler för förebyggande av sjukdomar och veterinärbehandling inom biodling bör fastställas.

(19)

Åtgärder bör vidtas för att se till att aktörer som producerar foder eller livsmedel beaktar lämpliga förfaranden som grundas på en systematisk identifiering av kritiska bearbetningssteg i syfte att säkerställa att de bearbetade produkterna producerats i enlighet med reglerna för ekologisk produktion.

(20)

Vissa icke-ekologiska produkter och ämnen är nödvändiga för att säkerställa produktionen av vissa bearbetade ekologiska livsmedel och foder. Det behövs mer tid för att harmonisera reglerna för vinberedning på gemenskapsnivå. De nämnda produkterna bör därför undantas för vinberedning i avvaktan på införande av särskilda regler inom ramen för ett senare förfarande.

(21)

När det gäller bearbetning av ekologiska livsmedel var användningen av vissa ingredienser som inte är av jordbruksursprung, vissa processtekniska hjälpmedel och vissa icke-ekologiska ingredienser av jordbruksursprung tillåten enligt förordning (EEG) nr 2092/91, på noga fastställda villkor. För att säkerställa kontinuitet i det ekologiska jordbruket bör de berörda produkterna och ämnena fortsätta att tillåtas i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 i förordning (EG) nr 834/2007. Av tydlighetsskäl är det dessutom lämpligt att i bilagorna till den här förordningen förteckna de produkter och ämnen som var tillåtna enligt förordning (EEG) nr 2092/91. Andra produkter och ämnen kan i framtiden läggas till dessa förteckningar inom ramen för en annan rättslig grund, nämligen artikel 21.2 i förordning (EG) nr 834/2007. Det är därför lämpligt att identifiera varje produkt- och ämneskategoris särskilda status genom en symbol i förteckningen.

(22)

Under vissa förhållanden får ekologiska produkter och icke-ekologiska produkter samlas in och transporteras samtidigt. För att på vederbörligt sätt åtskilja ekologiska produkter från icke-ekologiska produkter under hantering och för att undvika all blandning bör särskilda bestämmelser fastställas.

(23)

Omställningen till ekologiska produktionsmetoder kräver vissa perioder för att anpassa alla metoder som används. Beroende på tidigare jordbruksproduktion bör särskilda tidsperioder fastställas för de olika produktionssektorerna.

(24)

I enlighet med artikel 22 i förordning (EG) nr 834/2007 bör särskilda villkor för tillämpningen av de undantag som föreskrivs i den artikeln fastställas. Det är lämpligt att fastställa sådana villkor när ekologiskt uppfödda djur, foder, bivax, utsäde och utsädespotatis i ekologisk form samt ekologiska ingredienser inte finns att tillgå samt vid särskilda problem som hänger samman med djurskötsel och djuruppfödning i händelse av katastrofala omständigheter.

(25)

Geografiska, strukturella och klimatologiska skillnader kan hämma utvecklingen av ekologisk produktion i vissa regioner, vilket gör det nödvändigt att införa undantag för vissa metoder när det gäller byggnader och anläggningar för djur. Uppbindning av djur, enligt noga fastställda villkor, bör därför tillåtas på jordbruksföretag som till följd av sitt geografiska läge och sina strukturella begränsningar, särskilt med avseende på bergsområden, är små, och endast om det inte är möjligt att hålla djuren i grupper som är lämpade för deras särskilda behov.

(26)

För att i inledningsskedet säkerställa utvecklingen av sektorn för ekologisk animalieproduktion tilläts enligt förordning (EEG) nr 2092/91 flera tillfälliga undantag med avseende på uppbindning av djur, byggnader avsedda för djur och djurtäthet. För att inte störa produktionen inom sektorn för ekologisk animalieproduktion bör dessa undantag fortsätta att gälla till dess att deras giltighetstid löpt ut.

(27)

Med tanke på betydelsen av pollination inom sektorn för ekologisk biodling bör det vara möjligt att bevilja undantag som tillåter parallell drift av ekologiska och icke-ekologiska biodlingsenheter på samma gård.

(28)

Eftersom jordbrukare under vissa omständigheter kan ha svårt att få tag på ekologiskt uppfödda djur och ekologiskt producerat foder bör användningen av ett begränsat antal insatsvaror från icke-ekologisk produktion tillåtas i begränsad kvantitet.

(29)

De producenter som bedriver ekologisk produktion har gjort stora insatser för att utveckla produktionen av ekologiskt utsäde och ekologiska vegetativa material i syfte att etablera ett brett urval av växtsorter för vilka ekologiskt utsäde och vegetativt förökningsmaterial finns tillgängligt. För många sorter går det emellertid för närvarande inte att få tag på tillräckligt med ekologiskt utsäde och vegetativt förökningsmaterial och i dessa fall bör användningen av icke-ekologiskt utsäde och vegetativt förökningsmaterial tillåtas.

(30)

För att hjälpa aktörer att hitta ekologiskt utsäde och ekologisk utsädespotatis ska varje medlemsstat se till att det upprättas en databas som innehåller de sorter för vilka ekologiskt utsäde och ekologisk utsädespotatis finns tillgängliga på marknaden.

(31)

Skötseln av vuxna nötkreatur kan utsätta djurskötaren och andra personer som hanterar djuren för fara. Man bör därför tillåta undantag under den avslutande gödningen av däggdjur, särskilt med hänsyn till nötkreatur.

(32)

Katastrofsituationer eller omfattande djur- och växtsjukdomar kan få allvarliga konsekvenser för den ekologiska produktionen i de berörda regionerna. Lämpliga åtgärder bör vidtas för att säkerställa att produktionen upprätthålls eller att jordbruksföretag till och med startas på nytt. Följaktligen bör användningen av icke-ekologiskt uppfödda djur eller icke-ekologiskt foder tillåtas under en begränsad period i de drabbade områdena.

(33)

I enlighet med artiklarna 24.3 och 25.3 i förordning (EG) nr 834/2007 bör specifika kriterier fastställas när det gäller gemenskapslogotypens presentation, sammansättning, storlek och utformning, samt när det gäller presentation och sammansättning av kodnumret för kontrollmyndigheten eller kontrollorganet och angivelse av den plats där jordbruksprodukten har producerats.

(34)

I enlighet med artikel 26 i förordning (EG) nr 834/2007 bör särskilda märkningskrav fastställas för ekologiskt foder med beaktande av sorterna och sammansättningen av foder samt de horisontella märkningsbestämmelserna för foder.

(35)

Förutom det kontrollsystem som grundas på Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (3), bör särskilda kontrollåtgärder fastställas, särskilt närmare krav med avseende på alla led i produktions-, berednings- och distributionskedjan för ekologiska produkter.

(36)

Medlemsstaterna bör översända information till kommissionen i sådan form att kommissionen direkt och på effektivast tänkbara sätt kan använda den i samband med hanteringen av statistisk information och referensdata. All information som ska hållas tillgänglig eller sändas mellan medlemsstaterna och kommissionen bör därför vara i elektronisk eller digital form.

(37)

Utbytet av information och dokument mellan kommissionen och medlemsstaterna, samt medlemsstaternas tillhandahållande och översändande av information till kommissionen, bör i princip ske i elektronisk eller digital form. För att lättare kunna hantera och använda den information som utbyts inom ramen för regler om ekologisk produktion är det nödvändigt att ändra de befintliga datasystemen eller införa nya datasystem. Det bör fastställas att dessa åtgärder ska vidtas av kommissionen och genomföras efter det att medlemsstaterna informerats genom kommittén för ekologisk produktion.

(38)

Villkoren för informationsbehandlingen i dessa datasystem samt formen för och innehållet i de dokument som ska överlämnas enligt förordning (EG) nr 834/2007 bör kontinuerligt anpassas till förändringar av tillämpliga regler och förvaltningskrav. De dokument som medlemsstaterna ska tillhandahålla bör också ha en enhetlig utformning. För att uppnå dessa mål, förenkla förfarandena och se till att de berörda datasystemen omedelbart kan tas i bruk, bör formen för och innehållet i dessa dokument fastställas enligt förlagor eller frågeformulär, och kommissionen bör ändra och uppdatera dessa efter att ha underrättat kommittén för ekologisk produktion.

(39)

Övergångsåtgärder bör fastställas för vissa av bestämmelserna i förordning (EEG) nr 2092/91, för att inte äventyra kontinuiteten i det ekologiska jordbruket.

(40)

Kommissionens förordning (EEG) nr 207/93 av den 29 januari 1993 om definition av innehållet i bilaga 6 till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel samt om tillämpningsföreskrifter för artikel 5.4 i den förordningen (4), kommissionens förordning (EG) nr 1452/2003 av den 14 augusti 2003 om behållande av undantaget enligt artikel 6.3 a i rådets förordning (EEG) nr 2092/91 beträffande vissa arter av utsäde och vegetativt förökningsmaterial och om fastställande av procedurregler och kriterier rörande det undantaget (5) och kommissionens förordning (EG) nr 223/2003 av den 5 februari 2003 om kraven på märkning vid ekologisk produktion av foder, foderblandningar och foderråvaror och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 2092/91 (6) bör upphävas och ersättas med en ny förordning.

(41)

Förordning (EEG) nr 2092/91 upphävs genom förordning (EG) nr 834/2007 med verkan från den 1 januari 2009. Flera av bestämmelserna i den förordningen bör emellertid, efter viss anpassning, fortsätta att gälla och bör därför antas inom ramen för den här förordningen. Av tydlighetsskäl är det lämpligt att fastställa det inbördes förhållandet mellan dessa bestämmelser i förordning (EEG) nr 2092/91 och bestämmelserna i den här förordningen.

(42)

De åtgärder som förskrivs i den här förordningen är förenliga med yttrandet från den föreskrivande kommittén för ekologisk produktion.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Innehåll

Avdelning I

Inledande bestämmelser

Avdelning II

Regler för produktion, bearbetning, förpackning, transport och lagring av produkter

Kapitel 1

Växtproduktion

Kapitel 2

Animalieproduktion

Avsnitt 1

Djurens ursprung

Avsnitt 2

Byggnader avsedda för djur och djurhållningspraxis

Avsnitt 3

Utfodring

Avsnitt 4

Förebyggande av sjukdomar och veterinärbehandling

Kapitel 3

Bearbetade produkter

Kapitel 4

Insamling, paketering, transport och lagring av produkter

Kapitel 5

Omställningsbestämmelser

Kapitel 6

Undantag från produktionsreglerna

Avsnitt 1

Undantag från produktionsreglerna till följd av klimatologiska, geografiska eller strukturella begränsningar

Avsnitt 2

Undantag från produktionsreglerna till följd av att ekologiska insatsvaror från jordbruket inte finns tillgängliga

Avsnitt 3

Undantag från produktionsreglerna till följd av särskilda problem som hänger samman med ekologisk djurhållning

Avsnitt 4

Undantag från produktionsreglerna till följd av katastrofsituationer

Kapitel 7

Databas över utsäde

Avdelning III

Märkning

Kapitel 1

Gemenskapslogotypen

Kapitel 2

Särskilda märkningskrav för foder

Kapitel 3

Andra särskilda märkningskrav

Avdelning IV

Kontroll

Kapitel 1

Minimikrav för kontroll

Kapitel 2

Kontrollkrav för växter och växtprodukter

Kapitel 3

Kontrollkrav för djur och animalieprodukter

Kapitel 4

Kontrollkrav för beredning av produkter

Kapitel 5

Kontrollkrav för import

Kapitel 6

Kontrollkrav för enheter som lagt ut verksamhet på tredje part

Kapitel 7

Kontrollkrav för enheter som bereder foder

Kapitel 8

Överträdelser och informationsutbyte

Avdelning V

Överföring av information, övergångs- och slutbestämmelser

Kapitel 1

Överföring av information till kommissionen

Kapitel 2

Övergångs- och slutbestämmelser

AVDELNING I

INLEDANDE BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   I denna förordning fastställs särskilda regler för ekologisk produktion, märkning och kontroll av de produkter som avses i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 834/2007.

2.   Denna förordning ska inte tillämpas på följande produkter:

a)

Produkter från vattenbruk.

b)

Alger.

c)

Andra husdjursarter än dem som avses i artikel 7.

d)

Jäst som används som livsmedel eller foder.

Avdelning II, avdelning III och avdelning IV ska emellertid även på motsvarande sätt tillämpas på de produkter som avses i första stycket a, b och c till dess att närmare produktionsregler för dessa produkter fastställs på grundval av förordning (EG) nr 834/2007.

Artikel 2

Definitioner

Utöver de definitioner som fastställs i artikel 2 i förordning (EG) nr 834/2007 gäller följande definitioner i den här förordningen:

a)

icke-ekologisk: härstammar inte från/har inte anknytning till produktion enligt förordning (EG) nr 834/2007 och den här förordningen.

b)

veterinärmedicinska läkemedel: produkter enligt definitionen i artikel 1.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG (7) om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel.

c)

importör: fysisk eller juridisk person inom gemenskapen som, antingen själv eller genom en företrädare, inför varor för övergång till fri omsättning till gemenskapen.

d)

förste mottagare: fysisk eller juridisk person som tar emot importerade varor för vidare beredning och/eller saluföring.

e)

jordbruksföretag: alla produktionsenheter som drivs inom ramen för en enda ledning i syfte att framställa jordbruksprodukter.

f)

produktionsenhet: alla tillgångar som ska användas inom en produktionssektor, t.ex. produktionslokaler, skiften, betesmark, utomhusrastgårdar, byggnader avsedda för djur, lagerlokaler för växter, växtprodukter, animalieprodukter, råvaror och alla andra insatsvaror som är relevanta för denna särskilda produktionssektor.

g)

hydrokultur: metod för växtodling där växternas rötter står i en mineralnäringslösning eller i ett inert odlingsmedium, t.ex. perlit, grus eller mineralull, till vilket en näringslösning tillsätts.

h)

veterinärbehandling: alla botande eller förebyggande behandlingar mot en särskild sjukdom.

i)

omställningsfoder: foder som producerats under omställningsperioden till ekologisk produktion, med undantag för foder som skördats inom 12 månader från inledningen av omställningen enligt artikel 17.1 a i förordning (EG) nr 834/2007.

AVDELNING II

REGLER FÖR PRODUKTION, BEARBETNING, FÖRPACKNING, TRANSPORT OCH LAGRING AV EKOLOGISKA PRODUKTER

KAPITEL 1

Växtproduktion

Artikel 3

Markvård och gödsling

1.   Om växternas näringsbehov inte kan uppfyllas genom de åtgärder som fastställs i artikel 12.1 a, b och c i förordning (EG) nr 834/2007, får endast gödselmedel och jordförbättringsmedel enligt bilaga I till den här förordningen användas i ekologisk produktion och bara i den omfattning som är absolut nödvändig. Aktörer ska bevara dokumentation som styrker behovet att använda produkten.

2.   Den totala mängd gödselmedel, enligt definitionen i rådets direktiv 91/676/EEG (8) om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket, som sprids inom jordbruksföretaget får inte överstiga 170 kg kväve per år/hektar utnyttjad jordbruksareal. Detta gränsvärde ska endast tillämpas för användningen av stallgödsel, torkad stallgödsel och torkad fjäderfägödsel, komposterade exkrementer från djur, inbegripet fjäderfägödsel, komposterad stallgödsel och flytande exkrementer från djur.

3.   Jordbruksföretag med ekologisk produktion får etablera skriftliga samarbetsavtal uteslutande med andra jordbruksföretag och företag som uppfyller reglerna för ekologisk produktion i avsikt att sprida överskottsgödsel från jordbruk med ekologisk produktion. Det gränsvärde som anges i punkt 2 ska beräknas på grundval av samtliga enheter med ekologisk produktion som ingår i ett sådant samarbete.

4.   Lämpliga preparat av mikroorganismer får användas för att förbättra jordens allmänna tillstånd eller tillgången på näringsämnen i jorden eller grödan.

5.   För att stimulera kompostering får lämpliga preparat som bygger på mikroorganismer eller växter användas.

Artikel 4

Förbud mot hydrokultur

Hydrokultur är förbjuden.

Artikel 5

Hantering av skadegörare, sjukdomar och ogräs

1.   Om växterna inte kan ges ett tillräckligt skydd mot skadegörare och sjukdomar genom de åtgärder som fastställs i artikel 12.1 a, b, c och g i förordning (EG) nr 834/2007, får endast de produkter som avses i bilaga II till den här förordningen användas i ekologisk produktion. Aktörer ska bevara dokumentation som styrker behovet att använda produkten.

2.   För produkter som används i fällor och dispensrar, förutom feromondispensrar, ska fällorna och/eller dispensrarna förhindra att substanserna frisläpps i miljön och förhindra att substanserna kommer i kontakt med de grödor som odlas. Fällorna ska samlas in efter användning och omhändertas på ett säkert sätt.

Artikel 6

Särskilda regler för svampproduktion

Substrat får användas för svampproduktion om dessa endast består av följande produkter:

a)

Stallgödsel och exkrementer från djur

i)

om dessa produkter kommer från jordbruksföretag där en ekologisk produktionsmetod används, eller

ii)

om de anges i bilaga I och endast när produkten som avses i led i inte finns tillgänglig. De får dock högst utgöra 25 % av den totala vikten av substratets ingredienser, exklusive ytmaterialet och eventuella tillsatser av vatten, före kompostering.

b)

Andra produkter av jordbruksursprung än de som avses i led a, från jordbruksföretag där en ekologisk produktionsmetod används.

c)

Torv som inte är kemiskt behandlad.

d)

Trä som inte är behandlat med kemiska produkter efter fällning.

e)

Mineralprodukter enligt bilaga I, vatten och jord.

KAPITEL 2

Animalieproduktion

Artikel 7

Tillämpningsområde

I detta kapitel fastställs närmare produktionsregler för följande arter: nötkreatur inklusive Bubalus- och bisonarter, hästdjur, svin, får, getter, fjäderfä (arter enligt bilaga III) och bin.

Avsnitt 1

Djurens ursprung

Artikel 8

Ekologiskt uppfödda djurs ursprung

1.   Vid val av djurraser eller djurlinjer ska hänsyn tas till dessa djurs förmåga att anpassa sig till lokala förhållanden, till deras livskraft och till deras motståndskraft mot sjukdomar. Dessutom ska sådana djurraser och djurlinjer väljas som gör det möjligt att undvika specifika sjukdomar eller hälsoproblem som är förknippade med vissa raser eller stammar som används i intensiv produktion, t.ex. svinstressyndromet, PSE-syndromet (Pale Soft Exudative), plötslig död, spontanabort och förlossningssvårigheter som kräver kejsarsnitt. I första hand bör inhemska raser och stammar väljas.

2.   I fråga om bin ska i första hand Apis mellifera och lokala ekotyper av dessa användas.

Artikel 9

Icke-ekologiska djurs ursprung

1.   I enlighet med artikel 14.1 a ii i förordning (EG) nr 834/2007 får djur som inte är ekologiskt uppfödda i avelssyfte komma till en anläggning endast när ekologiskt uppfödda djur inte finns att tillgå i tillräckligt antal och med förbehåll för villkoren i punkterna 2–5 i den här artikeln.

2.   Unga däggdjur som inte är ekologiskt uppfödda ska, när en hjord eller en besättning sätts samman för första gången, födas upp i enlighet med reglerna för ekologisk produktion direkt efter det att de är avvanda. Dessutom gäller följande begränsningar vid den tidpunkt då djuren förs in i besättningen:

a)

Bufflar, kalvar och föl ska vara yngre än sex månader.

b)

Lamm och killingar ska vara yngre än 60 dagar.

c)

Smågrisar ska väga mindre än 35 kg.

3.   Vuxna hanar och honor, som inte fått ungar, av däggdjur som inte är ekologiskt uppfödda ska, vid förnyelse av en besättning eller hjord, födas upp i enlighet med reglerna för ekologisk produktion. Dessutom ska andelen honor av däggdjur som införlivas begränsas till följande per år:

a)

Högst 10 % av andelen vuxna hästdjur eller nötkreatur, inbegripet Bubalus- och bisonarter, och 20 % av vuxna svin, får och getter, får vara hondjur.

b)

För enheter med färre än 10 hästdjur eller nötkreatur, eller med färre än fem svin, får eller getter, ska all förnyelse av djurslaget som anges ovan begränsas till högst ett djur per år.

Bestämmelsen i denna punkt kommer att ses över 2012 i syfte att fasa ut den.

4.   De procentsatser som anges i punkt 3 får ökas upp till 40 % efter godkännande från den behöriga myndigheten i följande speciella fall:

a)

Vid en väsentlig utökning av djurhållningen.

b)

Vid byte av djurras.

c)

Vid utveckling av en ny djurspecialisering.

d)

När raser riskerar att försvinna från djurhållningen enligt bilaga IV till kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006 (9), i vilket fall djur av dessa raser inte nödvändigtvis behöver vara unga djur utan avkomma.

5.   I samband med förnyelse av bigårdar får 10 % per år av bidrottningar och svärmar/avläggare ersättas med icke-ekologiska bidrottningar och avläggare i enheten med ekologisk produktion om bidrottningarna och avläggarna placeras i kupor med vaxkakor eller vaxmellanväggar från enheter med ekologisk produktion.

Avsnitt 2

Byggnader avsedda för djur och djurhållningspraxis

Artikel 10

Regler om byggnader avsedda för djur

1.   Byggnadens isolering, uppvärmning och ventilation ska garantera att luftcirkulationen, halten av damm, temperaturen, den relativa luftfuktigheten och gaskoncentrationen hålls inom gränser som är ofarliga för djuren. Byggnaden ska ha god naturlig ventilation och medge mycket dagsljusinsläpp.

2.   Byggnader avsedda för djur ska inte vara obligatoriska i områden med sådana klimatförhållanden att djuren kan vistas utomhus.

3.   Djurtätheten i byggnader ska tillgodose djurens bekvämlighet, välbefinnande och artspecifika behov vilket i synnerhet beror på djurens art, ras och ålder. Hänsyn ska också tas till djurens beteendemässiga behov som i synnerhet beror på gruppens storlek och djurens kön. Djurtätheten ska garantera djurens välbefinnande genom att de får tillräckligt med utrymme för att stå naturligt, lätt kunna lägga sig ner, vända sig, utföra kroppsvårdande beteende, inta alla naturliga ställningar och göra alla naturliga rörelser som att sträcka på sig och flaxa med vingarna.

4.   Minimikrav för inomhus- och utomhusytor samt andra krav när det gäller byggnader för olika arter och kategorier av djur fastställs i bilaga III.

Artikel 11

Särskilda byggnader och särskild djurhållningspraxis för däggdjur

1.   Byggnader avsedda för djur ska ha släta men inte hala golv. Minst hälften av den minsta golvytan inomhus enligt bilaga III ska vara av helt golv, dvs. inte bestå av spalt eller nät.

2.   Byggnaderna ska ha en bekväm, ren och torr ligg- och viloplats som är tillräckligt stor och som ska bestå av helt golv utan spalt. Rymliga torra bäddar av strö ska finnas på viloplatsen. Ströet ska bestå av halm eller annat lämpligt naturmaterial. Ströet får förbättras eller berikas med de mineralprodukter som förtecknas i bilaga I.

3.   Trots vad som sägs i artikel 3.3 i rådets direktiv 91/629/EEG (10) är det förbjudet att hålla kalvar i ensamboxar när de är äldre än en vecka.

4.   Trots vad som sägs artikel 3.8 i rådets direktiv 91/630/EEG (11) ska suggor hållas i grupp, utom i det sista stadiet av dräktigheten och under digivningsperioden.

5.   Smågrisar får inte hållas i våningssystem eller i burar.

6.   Rastgårdar ska möjliggöra för svin att gödsla och böka. För bökningen kan olika material användas.

Artikel 12

Särskilda byggnader och särskild djurhållningspraxis för fjäderfä

1.   Fjäderfä får inte hållas i burar.

2.   Vattenfåglar ska ha tillgång till ett vattendrag, en damm, en sjö eller en bassäng när väderförhållandena och hygienvillkoren tillåter detta, så att krav avseende djurens artspecifika behov och djurvälfärd uppfylls.

3.   Byggnader avsedda för alla typer av fjäderfä ska uppfylla följande krav:

a)

Minst en tredjedel av den totala golvytan ska vara fast, dvs. inte bestå av spalt eller nät, och vara täckt med strö, t.ex. halm, spån, sand eller torv.

b)

I byggnader avsedda för värphöns ska en tillräckligt stor del av den golvyta som är tillgänglig för hönsen vara användbar för uppsamling av hönsspillningen.

c)

De ska ha sittpinnar av en storlek och ett antal som motsvarar gruppens och fåglarnas storlek, i enlighet med bilaga III.

d)

De ska vara försedda med in- och utgångshål av lämplig storlek för fåglarna, och dessa hål ska ha en sammanlagd längd av minst 4 m per 100 m2 av den byggnadsyta som är tillgänglig för fåglarna.

e)

I varje byggnad avsedd för fjäderfä får det finnas högst

i)

4 800 kycklingar,

ii)

3 000 värphöns,

iii)

5 200 pärlhöns,

iv)

4 000 honor av myskänder eller pekingankor eller 3 200 hanar av myskänder eller pekingankor eller andra ankor,

v)

2 500 kapuner, gäss eller kalkoner.

f)

Den totala användbara ytan i byggnader avsedda för fjäderfä för köttproduktion får inte överstiga 1 600 m2 på någon enskild produktionsenhet.

g)

Byggnader avsedda för fjäderfä ska vara uppförda på ett sätt som ger alla fåglar lätt tillgång till rastgårdar utomhus.

4.   Dagsljus får kompletteras med artificiellt ljus för att ge högst 16 timmar ljus per dag, med en sammanhängande nattvila utan artificiellt ljus på minst 8 timmar.

5.   För att förhindra användningen av intensiva uppfödningsmetoder ska fjäderfä antingen födas upp tills de når en lägsta slaktålder eller komma från långsamt växande fjäderfäraser. Om aktören inte använder långsamt växande fjäderfäraser ska den lägsta slaktåldern vara

a)

81 dagar för kycklingar,

b)

150 dagar för kapuner,

c)

49 dagar för pekingankor,

d)

70 dagar för honor av myskänder,

e)

84 dagar för hanar av myskänder,

f)

92 dagar för mulardänder,

g)

94 dagar för pärlhöns,

h)

140 dagar för hannar av kalkon och stekgäss,

i)

100 dagar för honor av kalkon.

Den behöriga myndigheten ska fastställa kriterierna för långsamt växande raser eller upprätta en förteckning över sådana raser och tillhandahålla denna information till aktörer, andra medlemsstater och kommissionen.

Artikel 13

Särskilda krav och inhysning inom biodling

1.   Bigårdarnas läge ska vara sådant att nektar- och pollenkällorna inom en radie av 3 km från bigårdens läge huvudsakligen består av odlingar med ekologisk produktion och/eller vilda växter, och/eller odlingar som sköts med metoder som ger liten miljöpåverkan, motsvarande de som beskrivs i artikel 36 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 (12) eller i artikel 22 i rådets förordning 1257/1999 (13) och som inte påverkar den ekologiska kvaliteten på biodlingen. Ovan nämnda krav är inte tillämpliga på områden där ingen blomning äger rum eller där bikuporna är vilande.

2.   Medlemsstaterna får ange regioner eller områden där biodling som uppfyller reglerna för ekologisk produktion inte är genomförbar.

3.   Bikuporna ska i huvudsak vara tillverkade av naturmaterial som inte innebär risk för förorening av miljön eller produkterna från biodlingen.

4.   Vax till nya mellanväggar ska komma från enheter med ekologisk produktion.

5.   Utan att det påverkar tillämpning av artikel 25 får endast naturliga produkter som propolis, vax och vegetabiliska oljor användas inne i kuporna.

6.   Det är förbjudet att använda kemisk-syntetiska repellenter när honungen skattas.

7.   Det är förbjudet att skatta honung från vaxkakor som innehåller larver.

Artikel 14

Tillgång till rastgårdar utomhus

1.   Rastgårdar utomhus får vara delvis övertäckta.

2.   I enlighet med artikel 14.1 b iii i förordning (EG) nr 834/2007 ska växtätare ha tillgång till betesmark när förhållandena tillåter detta.

3.   I de fall växtätare har tillgång till bete under betesperioden och när systemet för djurhållning inomhus under vintern ger rörelsefrihet åt djuren kan dispens ges från kravet på rastgårdar utomhus under vintermånaderna.

4.   Trots vad som sägs i punkt 2 ska tjurar som är mer än ett år gamla ha tillgång till betesmark eller en rastgård utomhus.

5.   Fjäderfä ska ha tillgång till rastgårdar utomhus under minst en tredjedel av sitt liv.

6.   Rastgårdar utomhus för fjäderfä ska huvudsakligen vara täckta med växtlighet, vara försedda med skydd och ge djuren lätt tillgång till tillräckligt många vatten- och fodertråg.

7.   När fjäderfä hålls inomhus till följd av restriktioner som vidtas eller skyldigheter som införs mot bakgrund av gemenskapslagstiftningen ska de ha ständig tillgång till tillräckliga mängder grovfoder och passande material som gör att deras etologiska behov kan tillgodoses.

Artikel 15

Djurtäthet

1.   Den totala djurtätheten får inte överstiga gränsvärdet på 170 kg kväve per år och hektar jordbruksmark enligt artikel 3.2.

2.   För att bestämma den lämpliga djurtäthet som avses ovan ska den behöriga myndigheten fastställa hur många djurenheter som motsvarar ovan nämnda gränsvärde, med uppgifterna i bilaga IV eller de relevanta nationella bestämmelser som antagits enligt direktiv 91/676/EEG som riktlinje.

Artikel 16

Förbud mot animalieproduktion som saknar anknytning till marken

Animalieproduktion som saknar anknytning till marken, dvs. där aktören inte brukar jordbruksmarken eller har etablerat ett skriftligt samarbetsavtal med en annan aktör i enlighet med artikel 3.3, är förbjuden.

Artikel 17

Samtidig produktion av ekologiskt och icke-ekologiskt uppfödda djur

1.   Icke-ekologiskt uppfödda djur får hållas på jordbruksföretaget under förutsättning att de föds upp på enheter där byggnaderna och skiftena är klart åtskilda från de enheter där produktionen sker enligt reglerna för ekologisk produktion och att dessa djur är av en annan art.

2.   Icke-ekologiskt uppfödda djur får under en begränsad tid varje år utnyttja ekologiskt bete, förutsatt att sådana djur kommer från en produktionsmetod inom jordbruket enligt definitionen i punkt 3 b och att ekologiskt uppfödda djur inte hålls på betesmarken samtidigt.

3.   Ekologiskt uppfödda djur får beta på vanlig mark förutsatt att

a)

marken inte har behandlats med andra produkter än dem som godkänts för ekologisk produktion under minst tre år,

b)

alla icke-ekologiskt uppfödda djur som utnyttjar marken i fråga kommer från en produktionsmetod inom jordbruket enligt artikel 36 i förordning (EG) nr 1698/2005 eller artikel 22 i förordning (EG) nr 1257/1999,

c)

inga animalieprodukter från ekologiskt uppfödda djur betraktas som ekologiskt producerade när djuren betar på denna mark, såvida det inte kan bevisas att dessa djur på ett lämpligt sätt har skilts från de icke-ekologiskt uppfödda djuren.

4.   Under perioder med växling av betesområde får djur beta på icke-ekologisk mark när de drivs från ett betesområde till ett annat. Intaget av icke-ekologiska foder i form av gräs eller annan växtlighet som djuren betar under denna period får inte överstiga 10 % av den totala foderransonen per år. Denna procentandel ska beräknas på grundval av torrsubstansinnehållet i foder som framställts av jordbruksprodukter.

5.   Aktörer ska bevara dokumentation som styrker behovet att tillämpa de bestämmelser som avses i denna artikel.

Artikel 18

Djurhållning

1.   Ingrepp som att trä gummiband runt svansen på får, kupera svansar, tandklippning, näbbtrimning och avhorning får inte göras rutinmässigt inom jordbruk med ekologisk produktion. En del av dessa ingrepp får dock tillåtas av den behöriga myndigheten av säkerhetsskäl eller, från fall till fall, om ingreppen syftar till att förbättra djurens hälsa, välbefinnande eller hygien.

Djurens lidande ska minimeras genom att använda bedövning och genom att kvalificerad personal endast gör sådana ingrepp vid den lämpligaste åldern för djuren.

2.   Kirurgisk kastrering är tillåten för att bibehålla kvaliteten på produkter samt traditionella produktionsmetoder men endast om de villkor som anges i punkt 1 andra stycket är uppfyllda.

3.   Det är förbjudet att stympa bidrottningar genom till exempel vingklippning.

4.   Lastning och lossning av djur ska genomföras utan användning av någon form av elektrisk stimulans för att tvinga djuren. Det är förbjudet att använda allopatiska lugnande medel före eller under transporten.

Avsnitt 3

Utfodring

Artikel 19

Foder från det egna jordbruksföretaget eller från andra ekologiska jordbruksföretag

1.   När det gäller växtätare ska minst 50 % av fodret, utom under den period varje år då djuren växlar betesområde enligt artikel 17.4, komma från den egna enheten eller, när detta inte är möjligt, vara framställt i samarbete med andra ekologiska gårdar främst i samma region.

2.   I fråga om bin ska, vid slutet av produktionssäsongen, tillräckliga förråd av honung och pollen lämnas kvar i kuporna så att bina överlever vintern.

3.   Utfodring av bisamhällen är endast tillåten om samhällets överlevnad är i fara på grund av klimatiska förhållanden och endast mellan den senaste honungsskörden och 15 dagar före början av nästa period av nektar- eller honungsdaggflöde. Utfodring ska göras med ekologiskt producerad honung, ekologiskt producerad sockerlösning eller ekologiskt producerat socker.

Artikel 20

Foder som tillgodoser djurens näringsbehov

1.   Alla unga däggdjur ska helst utfodras med modersmjölk i stället för med naturlig mjölk, under en minimiperiod på tre månader för nötkreatur, inbegripet Bubalus- och bisonarter, och hästdjur, 45 dagar för får och getter och 40 dagar för grisar.

2.   För växtätare ska uppfödningsmetoden bygga på maximalt utnyttjande av betesmark, beroende på tillgången på betesmark under de olika årstiderna. Minst 60 % av torrsubstansinnehållet i växtätares dagliga foderransoner ska utgöras av grovfoderväxter, färska eller torkade, eller ensilage. En minskning till 50 % för mjölkproducerande djur under en period på högst tre månader tidigt i laktationen är tillåten.

3.   Grovfoderväxter, färska eller torkade, eller ensilage ska ingå i den dagliga foderransonen för grisar och fjäderfä.

4.   Det är förbjudet att hålla djur under sådana förhållanden, eller på en sådan diet, som kan främja uppkomsten av anemi.

5.   Gödningsmetoder ska kunna avbrytas när som helst under uppfödningsprocessen. Tvångsmatning är förbjuden.

Artikel 21

Omställningsfoder

1.   Foderblandningen i foderransonerna får i genomsnitt innehålla högst 30 % omställningsfoder. När omställningsfodret kommer från en enhet som ingår i det aktuella jordbruksföretaget får procentandelen ökas till 60 %.

2.   Upp till 20 % av djurens foder får utgöras av bete på eller skörd från betesmarker eller på skiften för fleråriga foderväxter som befinner sig under det första året av omställningen till ekologisk odling, på villkor att dessa ingår i jordbruksföretaget och inte har använts som ekologiska produktionsenheter inom jordbruksföretaget under de föregående fem åren. I de fall då både omställningsfoder och foder från skiften under det första omställningsåret används får den sammanlagda andelen av sådant foder inte överskrida de högsta procentsatser som anges i punkt 1.

3.   Uppgifterna i punkterna 1 och 2 ska beräknas årligen som en procentandel av torrsubstansen i foder som framställs av produkter av vegetabiliskt ursprung.

Artikel 22

Produkter och ämnen enligt artikel 14.1 d iv i förordning (EG) nr 834/2007

1.   Icke-ekologiska foderråvaror av vegetabiliskt och animaliskt ursprung får användas i ekologisk produktion med förbehåll för de begränsningar som fastställs i artikel 43 och endast om de förtecknas i bilaga V och på de villkor som fastställs i den bilagan.

2.   Ekologiska foderråvaror av animaliskt ursprung och foderråvaror av mineraliskt ursprung får endast användas i ekologisk produktion om de förtecknas i bilaga V och på de villkor som fastställs i den bilagan.

3.   Produkter och biprodukter från fiske får endast användas i ekologisk produktion om de förtecknas i bilaga V och på de villkor som fastställs i den bilagan.

4.   Fodertillsatser, vissa ämnen som används i djurfoder och processtekniska hjälpmedel får endast användas i ekologisk produktion om de förtecknas i bilaga VI och på de villkor som fastställs i den bilagan.

Avsnitt 4

Förebyggande av sjukdomar och veterinärbehandling

Artikel 23

Förebyggande av sjukdomar

1.   Användning av kemisk-syntetiskt framställda allopatiska veterinärmedicinska läkemedel eller antibiotika för förebyggande hälsovård är förbjudet, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 24.3.

2.   Det är förbjudet att använda substanser som är avsedda att stimulera tillväxt eller produktion (inklusive antibiotika, koccidiostatika och andra artificiella medel för att stimulera tillväxt) samt hormoner eller liknande ämnen som är avsedda att kontrollera fortplantning eller för andra ändamål (till exempel brunstsynkronisering).

3.   När djur kommer från enheter som inte är ekologiska får, beroende på lokala förhållanden, särskilda åtgärder som screeningtester och karantänperioder tillämpas.

4.   Byggnader, boxar, utrustning och redskap ska rengöras ordentligt och desinficeras för att hindra återinfektion och att sjukdomsspridande organismer utvecklas. Avföring, urin och ej uppätet eller utspillt foder ska avlägsnas så ofta som det är nödvändigt för att minska lukten och undvika att insekter och gnagare lockas dit.

Vid tillämpningen av artikel 14.1 f i förordning (EG) nr 834/2007 får bara de produkter som förtecknas i bilaga VII användas för rengöring och desinfektion av byggnader, installationer och redskap avsedda för djur. Rodenticider (får endast användas i fällor) och de produkter som förtecknas i bilaga II får användas för bekämpning av insekter och andra skadedjur i byggnader och andra anläggningar där djur vistas.

5.   Byggnaderna ska tömmas på djur mellan varje omgång av fjäderfä som föds upp. Byggnaderna och det som hör till dessa ska rengöras och desinficeras under denna tid. För varje omgång fjäderfä som har fötts upp ska rastgårdar utomhus dessutom lämnas tomma för att växtlighet ska kunna växa upp igen. Medlemsstaterna ska fastställa hur länge rastgårdarna ska vara tomma. Aktören ska bevara dokumentation som styrker tillämpningen av denna period. Dessa krav ska inte tillämpas på fjäderfä som inte föds upp i omgångar, som inte hålls på rastgårdar och som är frigående hela dagen.

Artikel 24

Veterinärbehandling

1.   Om ett djur trots sjukdomsförebyggande åtgärder enligt artikel 14.1 e i i förordning (EG) nr 834/2007 blir sjukt eller skadat ska det behandlas omedelbart och vid behov isoleras i lämpliga lokaler.

2.   Fytoterapiprodukter och homeopatiska produkter samt spårelement och produkter som förtecknas i del 3 i bilaga V och del 1.1 i bilaga VI ska användas hellre än kemisk-syntetiskt framställda allopatiska veterinärmedicinska läkemedel eller antibiotika, under förutsättning att de har en effektiv terapeutisk verkan på den djurart och under de förhållanden som behandlingen är avsedd för.

3.   Om användningen av de åtgärder som avses i punkterna 1 och 2 inte visar sig vara effektiv vid behandlingen av sjukdom eller skada och behandling är nödvändig för att undvika smärta och lidande hos djuret får kemisk-syntetiskt framställda allopatiska veterinärmedicinska läkemedel eller antibiotika användas under överinseende av en veterinär.

4.   Med undantag för vaccinationer, parasitbekämpning och eventuella av medlemsstaterna inrättade obligatoriska bekämpningsprogram får, i fall där ett djur eller en grupp djur har getts fler än tre behandlingsomgångar med kemisk-syntetiskt framställda allopatiska veterinärmedicinska läkemedel eller antibiotika under 12 månader eller fler än en behandlingsomgång om deras produktiva livscykel är kortare än ett år, de berörda djuren, eller produkter som kommer från sådana djur, inte saluföras med hänvisning till ekologisk produktion, och djuren måste genomgå de omställningsperioder som anges i artikel 38.1.

Ett register med dokumenterade belägg för närvaron av sådana omständigheter ska finnas tillgängligt för kontrollorganet eller kontrollmyndigheten.

5.   Karenstiden mellan den sista dosen av ett allopatiskt veterinärmedicinskt läkemedel som ges till djur vid normal användning och produktion av ekologiskt producerade livsmedel från sådana djur ska vara dubbelt så lång som den lagstadgade tiden enligt artikel 11 i direktiv 2001/82/EG eller, om denna karenstid inte specificeras, 48 timmar.

Artikel 25

Särskilda bestämmelser om förebyggande av sjukdomar och veterinärbehandling inom biodling

1.   För att skydda ramar, bikupor och vaxkakor, i synnerhet mot skadegörare, får endast rodenticider (får bara användas i fällor) och de lämpliga produkter som förtecknas i bilaga II användas.

2.   Fysikalisk behandling med ånga eller öppen låga är tillåten vid desinficering av bikupor.

3.   Det är bara tillåtet att döda drönarlarver för att begränsa angrepp av Varroa destructor.

4.   Om samhällena blir sjuka eller angripna trots alla förebyggande åtgärder ska de behandlas omedelbart och vid behov placeras i isoleringsbigårdar.

5.   Veterinärmedicinska läkemedel får användas i ekologisk biodling i den mån motsvarande användning är tillåten i medlemsstaten i enlighet med relevanta gemenskapsbestämmelser eller nationella bestämmelser som överensstämmer med gemenskapslagstiftningen.

6.   Myrsyra, mjölksyra, ättiksyra och oxalsyra samt mentol, tymol, eukalyptol och kamfer får användas vid angrepp av Varroa destructor.

7.   Om det sker behandling med kemisk-syntetiskt framställda allopatiska produkter ska de behandlade bisamhällena under tiden placeras i isolerade bigårdar, och allt vax ska ersättas med vax från ekologisk biodling. Därefter tillämpas den ettåriga omställningsperiod som avses i artikel 38.3 för dessa samhällen.

8.   Kraven i punkt 7 gäller inte för de produkter som anges i punkt 6.

KAPITEL 3

Bearbetade produkter

Artikel 26

Bestämmelser för produktion av bearbetat livsmedel och foder

1.   Tillsatser, processhjälpmedel och andra ämnen och ingredienser som används för bearbetning av livsmedel eller foder och varje processmetod som tillämpas, som exempelvis rökning, ska iaktta principer för god tillverkningssed.

2.   Aktörer som producerar bearbetat livsmedel eller foder ska upprätta och uppdatera lämpliga förfaranden som grundas på en systematisk identifiering av kritiska bearbetningssteg.

3.   Tillämpningen av de förfaranden som avses i punkt 2 ska säkerställa att de bearbetade produkterna vid varje tidpunkt uppfyller reglerna för ekologisk produktion.

4.   Aktörer ska iaktta och genomföra de förfaranden som avses i punkt 2. De ska särskilt

a)

vidta förebyggande åtgärder för att undvika risken för kontamination av otillåtna ämnen och substanser,

b)

utföra lämpliga rengöringsåtgärder, övervaka hur pass effektiva de är och dokumentera dessa aktiviteter,

c)

se till att icke-ekologiska produkter inte släpps ut på marknaden med en uppgift som hänvisar till ekologisk produktion.

5.   Utöver vad som sägs i punkterna 2 och 4 ska aktören, när även icke-ekologiska produkter bereds eller lagras i den berörda beredningsenheten,

a)

utföra behandlingen utan avbrott till dess att hela partiet har behandlats, åtskild i tid eller rum från liknande hantering av icke-ekologiska produkter,

b)

lagra ekologiska produkter, före och efter hanteringen, åtskilda i tid eller rum från icke-ekologiska produkter,

c)

informera kontrollmyndigheten eller kontrollorganet om detta och hålla ett uppdaterat register över alla verksamheter och bearbetade mängder tillgängligt,

d)

vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att varupartierna kan identifieras och för att undvika sammanblandning eller förväxling med icke-ekologiska produkter,

e)

hantera ekologiska produkter först efter lämplig rengöring av produktionsutrustningen.

Artikel 27

Användning av vissa produkter och ämnen vid bearbetning av livsmedel

1.   I enlighet med artikel 19.2 b i förordning (EG) nr 834/2007 får endast följande ämnen användas vid bearbetning av ekologiska livsmedel, med undantag för vin:

a)

Ämnen som förtecknas i bilaga VIII till den här förordningen.

b)

Preparat av mikroorganismer och enzymer som normalt används vid bearbetning av livsmedel.

c)

Ämnen och produkter enligt definitionen i artikel 1.2 b i och 1.2 c i rådets direktiv 88/388/EEG (14) betecknade som naturliga aromämnen eller naturliga arompreparat enligt artiklarna 9.1 d och 9.2 i det direktivet.

d)

Färgämnen för märkning av kött och äggskal i enlighet med artikel 2.8 och 2.9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 94/36/EG (15).

e)

Dricksvatten och salt (med natriumklorid eller kaliumklorid som grundkomponenter) som vanligen används vid bearbetning av livsmedel.

f)

Mineraler (inklusive spårämnen), vitaminer, aminosyror och mikronäringsämnen, och endast om det är särskilt föreskrivet att det/de ska användas i livsmedlen i fråga.

2.   I fråga om den beräkning som avses i artikel 23.4 a ii i förordning (EG) nr 834/2007 gäller följande:

a)

Livsmedelstillsatser som förtecknas i bilaga VIII och är markerade med en asterisk i kolumnen för tillsatsens kodnummer ska beräknas som ingredienser av jordbruksursprung.

b)

Preparat och ämnen som avses i punkt 1 b, c, d, e och f i den här artikeln och ämnen som inte är markerade med en asterisk i kolumnen för tillsatsens kodnummer ska inte beräknas som ingredienser av jordbruksursprung.

3.   Användningen av följande ämnen som förtecknas i bilaga VIII ska omprövas före den 31 december 2010:

a)

Natriumnitrit och kaliumnitrat i avsnitt A i syfte att förbjuda dessa tillsatser.

b)

Svaveldioxid och kaliumpyrosulfit i avsnitt A.

c)

Saltsyra i avsnitt B vid framställning av ostarna Gouda, Edam, Maasdammer, Boerenkaas, Friese och Leidse Nagelkaas.

När det gäller den omprövning som avses i led a ska hänsyn tas till de insatser som medlemsstaterna gör för att hitta säkra alternativ till nitriter/nitrater och för att inrätta utbildningsprogram för ekologiska köttproducenter om alternativa bearbetningsmetoder och hygienlösningar.

Artikel 28

Användning av vissa ingredienser från icke-ekologiskt jordbruk vid bearbetning av livsmedel

Enligt artikel 19.2 c i förordning (EG) nr 834/2007 får de ingredienser från icke-ekologiskt jordbruk som förtecknas i bilaga IX till den här förordningen användas vid bearbetning av ekologiska livsmedel.

Artikel 29

Medlemsstaternas godkännande av icke-ekologiska livsmedelsingredienser av jordbruksursprung

1.   Om en ingrediens av jordbruksursprung inte finns upptagen i bilaga IX till denna förordning får ingrediensen endast användas på följande villkor:

a)

Aktören har till den behöriga myndigheten i medlemsstaten överlämnat alla uppgifter som behövs för att styrka att ingrediensen inte produceras i tillräcklig mängd inom gemenskapen enligt reglerna för ekologisk produktion eller inte kan importeras från tredjeland.

b)

Den behöriga myndigheten i medlemsstaten har provisoriskt tillåtit denna användning under högst 12 månader, efter det att den kontrollerat att aktören har tagit nödvändig kontakt med övriga leverantörer inom gemenskapen för att försäkra sig om att ifrågavarande ingredienser, av erforderlig kvalitet, inte finns tillgängliga.

c)

Det har inte fattats något beslut enligt punkterna 3 eller 4 om att upphäva tillståndet för ingrediensen i fråga.

Medlemsstaten får förlänga det tillstånd som avses i led b högst tre gånger med 12 månader i taget.

2.   Om tillstånd har lämnats enligt punkt 1 ska medlemsstaten omedelbart underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om följande:

a)

Datum då tillståndet har lämnats och, vid förlängning av tillståndet, datum för det först beviljade tillståndet.

b)

Tillståndshavarens namn, adress, telefonnummer och, i förekommande fall, faxnummer och e-postadress. Namn och adress till kontaktpunkten på den tillståndsgivande myndigheten.

c)

Namnet på ingrediensen av jordbruksursprung och vid behov en närmare beskrivning samt uppgifter om kvalitetskrav.

d)

Typ av produkter i vilka ingrediensen är en nödvändig beståndsdel.

e)

De mängder som behövs och motiveringen för dessa mängder.

f)

Orsaken till bristen och beräknad varaktighet.

g)

Datum när medlemsstaten skickar detta meddelande till övriga medlemsstater och kommissionen. Kommissionen och medlemsstaterna får offentliggöra dessa uppgifter.

3.   Om inlämnade yttranden, från en medlemsstat till kommissionen och till den medlemsstat som beviljat godkännandet, visar att ingrediensen finns tillgänglig under den period som bristen skulle ha varat, ska medlemsstaten överväga att återkalla tillståndet eller att förkorta den förutsedda giltighetsperioden och ska, inom 15 dagar från det att informationen mottogs, underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om de åtgärder som den vidtagit eller avser att vidta.

4.   På begäran av en medlemsstat eller på kommissionens initiativ ska ärendet överlämnas för granskning till den kommitté som avses i artikel 37 i förordning (EG) nr 834/2007. Beslut får, enligt förfarandet i punkt 2 i den artikeln, fattas om att återkalla ett tidigare beviljat tillstånd, ändra dess giltighetstid eller, om så är lämpligt, lägga till ingrediensen i bilaga IX till den här förordningen.

5.   I fall av förlängning enligt punkt 1 andra stycket ska förfarandena i punkterna 2 och 3 gälla.

KAPITEL 4

Insamling, paketering, transport och lagring av produkter

Artikel 30

Insamling och transport av produkter till beredningsenheter

Aktörer får endast samla in ekologiska och icke-ekologiska produkter samtidigt om lämpliga åtgärder har vidtagits för att förhindra att produkterna blandas eller byts ut mot icke-ekologiska produkter och för att säkerställa att de ekologiska produkterna kan identifieras. Aktören ska hålla uppgifter om insamlingsdagar, tidpunkter, transportväg samt tid och datum för mottagande av produkterna tillgängliga för kontrollorganet eller kontrollmyndigheten.

Artikel 31

Paketering och transport av produkter till andra aktörer eller enheter

1.   Aktörerna ska se till att ekologiska produkter inte transporteras till andra enheter, inbegripet parti- och detaljhandel, annat än i lämpliga förpackningar, behållare eller fordon som är förseglade på ett sådant sätt att innehållet inte kan bytas ut utan att förseglingen förfalskas eller skadas och försedda med en märkning som tillsammans med alla övriga uppgifter som föreskrivs i lag ska innehålla följande uppgifter:

a)

Namn och adress på aktören, eller i förekommande fall på ägaren eller säljaren av produkten.

b)

Produktens benämning, eller i fråga om foderblandningar, en beskrivning av dessa, försedd med en hänvisning till ekologisk produktion.

c)

Namn och/eller kodnummer för det kontrollorgan eller den kontrollmyndighet som aktören är underställd.

d)

I förekommande fall identifikationsmärkningen för varupartiet enligt ett märkningssystem som antingen är godkänt på nationell nivå eller som kontrollorganet eller kontrollmyndigheten har godkänt och som gör det möjligt att koppla varupartiet till den bokföring som avses i artikel 66.

De uppgifter som ska lämnas enligt första stycket a–d kan också lämnas i ett följedokument om det dokumentet obestridligen kan kopplas till produktens förpackning, behållare eller fordon. Följedokumentet ska innehålla uppgifter om leverantören och/eller transportören.

2.   Det är inte nödvändigt att försegla förpackningar, behållare eller fordon om

a)

de transporteras direkt mellan en aktör och en annan aktör som båda är underkastade kontrollsystemet för ekologisk produktion, och

b)

produkterna åtföljs av ett dokument som innehåller de uppgifter som krävs enligt punkt 1, och

c)

både den avsändande och mottagande aktören håller dokumentation av sådan transport tillgänglig för det kontrollorgan eller den kontrollmyndighet som sådan transport är underställd.

Artikel 32

Särskilda regler för transport av foder till andra produktions-/beredningsenheter eller till lagerlokaler

Utöver bestämmelserna i artikel 31 ska aktörer, vid transport av foder till andra produktions- eller beredningsenheter eller till lagerlokaler, svara för att följande villkor uppfylls:

a)

Ekologiskt foder, foder från produktion under omställning och icke-ekologiskt foder hålls effektivt fysiskt åtskilda vid transport.

b)

Fordon och/eller behållare i vilka icke-ekologiska produkter har transporterats får endast användas för transport av ekologiska produkter om

i)

lämplig rengöring, vars effektivitet har kontrollerats, har genomförts före transport av ekologiska produkter; aktören ska dokumentera dessa aktiviteter,

ii)

lämpliga åtgärder vidtas för att beakta risker som bedömts i enlighet med artikel 88.3 och att aktörer, vid behov, ser till att icke-ekologiska produkter inte återfinns på marknaden med en beteckning som hänvisar till ekologisk produktion,

iii)

aktören håller dokumentation av sådan transport tillgänglig för kontrollorganet eller kontrollmyndigheten.

c)

Färdigt ekologiskt foder transporteras åtskilt från andra färdiga produkter fysiskt eller tidsmässigt.

d)

Vid transport ska den avsända kvantiteten av produkter noteras liksom kvantiteten av varje levereras som utförs under transporten.

Artikel 33

Mottagning av produkter från andra enheter och aktörer

Vid mottagandet av en ekologisk produkt ska aktören kontrollera förpackningens eller behållarens försegling om försegling krävs, samt att uppgifterna enligt artikel 31 har angetts.

Aktören ska dubbelkontrollera uppgifterna på den märkning som avses i artikel 31 med uppgifterna i följedokumenten. Resultatet av dessa kontroller ska uttryckligen nämnas i den bokföring som avses i artikel 66.

Artikel 34

Särskilda regler för mottagning av produkter från ett tredjeland

Ekologiska produkter ska importeras från ett tredjeland i lämpliga förpackningar eller behållare som är förseglade på ett sådant sätt att innehållet inte kan bytas ut och som är försedda med identifikation av exportören och de märkningar och nummer som behövs för att på lämpligt sätt kunna fastställa varupartiets överensstämmelse med kontrollintyget för import från tredjeland.

Vid mottagandet av en ekologisk produkt som importerats från ett tredjeland ska förste mottagaren kontrollera förpackningens eller behållarens försegling och, för produkter som importerats i enlighet med artikel 33 i förordning (EG) nr 834/2007, kontrollera att det intyg som avses i den artikeln omfattar produkttypen i varupartiet. Resultatet av denna kontroll ska uttryckligen nämnas i den bokföring som avses i artikel 66 i den här förordningen.

Artikel 35

Lagring av produkter

1.   Lokalerna där produkterna lagras ska skötas på ett sådant sätt att det är möjligt att identifiera de olika partierna och att det inte finns någon risk för att produkterna blandas med eller förorenas av produkter och/eller ämnen som inte är förenliga med reglerna för ekologisk produktion. Ekologiska produkter ska alltid vara klart och tydligt identifierbara.

2.   När det gäller enheter för växt- och animalieproduktion är lagring i produktionsenheten av andra insatsvaror än de som är tillåtna enligt denna förordning förbjuden.

3.   Lagring av allopatiska veterinärmedicinska läkemedel och antibiotika på jordbruksföretag är tillåten under förutsättning att de har ordinerats av en veterinär i samband med behandling enligt artikel 14.1 e ii i förordning (EG) nr 834/2007, att de lagras på en övervakad plats och att de förs in i uppfödningsdagboken enligt artikel 76 i den här förordningen.

4.   Om en aktör hanterar både icke-ekologiska produkter och importerade ekologiska produkter, och de senare lagras i lokaler där även andra jordbruksprodukter eller livsmedel lagras,

a)

ska de ekologiska produkterna hållas avskilda från övriga jordbruksprodukter och/eller livsmedel,

b)

ska alla åtgärder vidtas för att säkerställa att varupartierna kan identifieras och för att undvika sammanblandning eller förväxling med icke-ekologiska produkter,

c)

ska lämpliga rengöringsrutiner, vars effektivitet har kontrollerats, ha genomförts före lagringen av de ekologiska produkterna. Aktören ska dokumentera dessa åtgärder.

KAPITEL 5

Omställningsbestämmelser

Artikel 36

Växter och växtprodukter

1.   För att växter och växtprodukter ska betraktas som ekologiska ska de produktionsregler som avses i artiklarna 9, 10, 11 och 12 i förordning (EG) nr 834/2007 och kapitel 1 i den här förordningen och i tillämpliga fall undantaget från produktionsreglerna i kapitel 6 i den här förordningen ha tillämpats på skiftena under en omställningsperiod om minst två år före sådd eller, i fråga om vall eller fleråriga foderväxter, minst två år innan de används som foder från ekologiskt jordbruk och, i fråga om annan flerårig gröda än foderväxter, minst tre år före första skörden av ekologiska produkter.

2.   Den behöriga myndigheten får fatta beslut om att retroaktivt godkänna att tidigare perioder räknas in i omställningsperioden under vilka

a)

skiftena var föremål för åtgärder inom ramen för ett program som genomförts i enlighet med förordning (EG) nr 1257/99, förordning (EG) nr 1698/2005 eller inom ramen för annat officiellt program, under förutsättning att åtgärderna i fråga ger garantier för att produkter som inte godkänts för ekologisk produktion inte använts på skiftena, eller

b)

skiftena var natur- eller jordbruksmark som inte behandlades med produkter som inte godkänts för ekologisk produktion.

Den period som avses i första stycket b kan beaktas retroaktivt endast på villkor att tillräckliga bevis har lämnats in till den behöriga myndigheten så att denna kan förvissa sig om att kraven uppfyllts under minst tre år.

3.   Den behöriga myndigheten får, i vissa fall där marken har förorenats med produkter som inte är godkända för ekologisk produktion, besluta att förlänga omställningsperioden utöver den period som anges i punkt 1.

4.   För skiften där omställning till ekologisk produktion redan har skett eller höll på att ske och som utsätts för behandling med en produkt som inte är godkänd för ekologisk produktion, får medlemsstaten förkorta omställningsperioden i punkt 1 i följande två fall:

a)

Skiften som behandlats med en produkt som inte godkänts för ekologisk produktion inom ramen för sådan sjukdoms- eller parasitbekämpning som medlemsstatens behöriga myndighet har föreskrivit som obligatorisk.

b)

Skiften som behandlats med en produkt som inte har godkänts för ekologisk produktion inom ramen för vetenskapliga försök som har godkänts av den behöriga myndigheten i medlemsstaten.

Omställningsperiodens längd ska i sådana fall som avses i första stycket a och b fastställas med hänsyn till följande faktorer:

a)

Nedbrytningen av produkten i fråga ska ge garantier för att det vid utgången av övergångsperioden endast återstår en obetydlig mängd rester i jorden och, om det rör sig om en flerårig gröda, i växten.

b)

Den skörd som följer efter behandlingen får inte säljas med hänvisning till ekologisk produktion.

Den berörda medlemsstaten ska meddela övriga medlemsstater och kommissionen sitt beslut angående obligatoriska åtgärder.

Artikel 37

Särskilda regler för omställning av mark för ekologisk animalieproduktion

1.   De regler för omställning som avses i artikel 36 i denna förordning ska tillämpas på hela den del av produktionsenheten på vilken djurfoder produceras.

2.   Trots bestämmelserna i punkt 1 får omställningsperioden minskas till ett år för betesmarker och rastgårdar utomhus som används av icke växtätande arter. Perioden får minskas till sex månader om marken i fråga det senaste året inte har behandlats med produkter som inte är godkända för ekologisk produktion.

Artikel 38

Djurhållning och animalieprodukter

1.   När icke-ekologiska djur har införlivats i jordbruksföretaget i enlighet med artikel 14.1 a ii i förordning (EG) nr 834/2007 och artikel 9 och/eller artikel 42 i den här förordningen och om animalieprodukter ska få saluföras som ekologiska, ska de produktionsregler som avses i artiklarna 9, 10, 11 och 14 i förordning (EG) nr 834/2007 samt i avdelning II kapitel 2 och, i tillämpliga fall, i artikel 42 i den här förordningen ha tillämpats under minst följande tid:

a)

Tolv månader när det gäller hästdjur och nötkreatur, inklusive Bubalus- och bisonarter, för köttproduktion, och i varje fall minst tre fjärdedelar av deras livstid.

b)

Sex månader när det gäller mindre idisslare och grisar och djur för mjölkproduktion.

c)

Tio veckor när det gäller fjäderfä för köttproduktion, som införts innan de är tre dagar gamla.

d)

Sex veckor när det gäller fjäderfä för äggproduktion.

2.   Om icke-ekologiska djur finns på jordbruksföretaget i början av omställningstiden i enlighet med artikel 14.1 a iii i förordning (EG) nr 834/2007 får produkter efter dessa djur betraktas som ekologiska om omställningen sker samtidigt av hela produktionsenheten, inbegriper djurhållning, betesmark och/eller mark som används för foder. Den totala omställningsperioden för existerande djur och deras avkomma, betesmark och/eller mark för foder får minskas till 24 månader om djuren huvudsakligen utfodras med produkter från produktionsenheten.

3.   Produkter från biodling får säljas med hänvisning till den ekologiska produktionsmetoden endast om reglerna för ekologisk produktion har följts i minst ett år.

4.   Omställningsperioden för bigårdar gäller inte vid tillämpning av artikel 9.5 i denna förordning.

5.   Under omställningsperioden ska vaxet ersättas med vax från ekologisk biodling.

KAPITEL 6

Undantag från produktionsreglerna

Avsnitt 1

Undantag från produktionsreglerna till följd av klimatologiska, geografiska eller strukturella begränsningar enligt artikel 22.2 a i förordning (EG) nr 834/2007

Artikel 39

Uppbindning av djur

Om de villkor som fastställs i artikel 22.2 a i förordning (EG) nr 834/2007 är tillämpliga får de behöriga myndigheterna godkänna att nötkreatur på små jordbruksföretag får hållas bundna om det inte är möjligt att hålla djuren i grupper som är lämpade för deras särskilda behov, under förutsättning att de har tillgång till bete under betesperioden enligt artikel 14.2, och att de minst två gånger i veckan får tillgång till rastgårdar utomhus när bete inte är möjligt.

Artikel 40

Parallellproduktion

1.   Om de villkor som fastställs i artikel 22.2 a i förordning (EG) nr 834/2007 är tillämpliga får en aktör driva ekologiska och icke-ekologisk produktionsenheter i samma område enligt följande:

a)

Vid produktion av fleråriga grödor, som kräver en odlingsperiod på minst tre år, där det är svårt att särskilja sorter från varandra, om följande villkor är uppfyllda:

i)

Produktionen i fråga ingår i en omställningsplan till vilken producenten formellt förbinder sig och som föreskriver att omställningen till ekologisk produktion på den sista delen av arealerna i fråga ska inledas snarast möjligt och under alla omständigheter inom fem år.

ii)

Lämpliga åtgärder har vidtagits för att garantera att produkterna från var och en av enheterna i fråga hela tiden hålls åtskilda.

iii)

Kontrollmyndigheten eller kontrollorganet underrättas om skörden av var och en av de berörda produkterna minst 48 timmar i förväg.

iv)

Producenten efter skörden informerar kontrollmyndigheten eller kontrollorganet om de exakta mängder som skördats på de berörda enheterna och om de åtgärder som har vidtagits för att hålla produkterna åtskilda.

v)

Omställningsplanen och de kontrollåtgärder som avses i avdelning IV kapitlen 1 och 2 har godkänts av den behöriga myndigheten. Detta godkännande ska bekräftas varje år efter det att omställningsplanen har inletts.

b)

När det gäller arealer som är avsedda för agronomisk forskning eller formell utbildning som godkänts av medlemsstaternas behöriga myndigheter, och om villkoren i led a ii iii och iv och den relevanta delen i led v är uppfyllda.

c)

Vid produktion av utsäde, vegetativt förökningsmaterial och omskolade plantor, och om villkoren i led a ii iii och iv och den relevanta delen i led v är uppfyllda.

d)

När det gäller mark som enbart används som betesmark.

2.   Den behöriga myndigheten får godkänna att jordbruksföretag som bedriver agronomisk forskning eller formell utbildning får föda upp ekologiska och icke-ekologiska djur av samma art om följande villkor är uppfyllda:

a)

Lämpliga åtgärder, som i förväg har anmälts till kontrollmyndigheten eller kontrollorganet, har vidtagits för att garantera att djur, animaliska produkter, gödsel och foder från var och en av enheterna i fråga hela tiden hålls åtskilda.

b)

Producenten i förväg har informerat kontrollmyndigheten eller kontrollorganet om eventuell leverans eller försäljning av djur eller animaliska produkter.

c)

Aktören har meddelat kontrollmyndigheten eller kontrollorganet de exakta kvantiteter som producerats på enheterna samt de egenskaper som gör det möjligt att identifiera produkterna. Aktören ska bekräfta att åtgärder har vidtagits för att garantera att produkterna hålls åtskilda.

Artikel 41

Hantering av biodlingsenheter när det gäller pollinering

Om de villkor som fastställs i artikel 22.2 a i förordning (EG) nr 834/2007 är tillämpliga får en aktör, i fråga om pollinering, driva ekologiska och icke-ekologiska biodlingsenheter på samma jordbruksföretag, förutsatt att alla kraven i reglerna för ekologisk produktion är uppfyllda, med undantag för reglerna om bigårdarnas läge. I detta fall får produkten inte säljas som en ekologisk produkt.

Aktören ska bevara dokumentation som styrker behovet att tillämpa denna bestämmelse.

Avsnitt 2

Undantag från produktionsreglerna till följd av att ekologiska insatsvaror från jordbruket inte finns tillgängliga enligt artikel 22.2 b i förordning (EG) nr 834/2007

Artikel 42

Användning av icke-ekologiskt uppfödda djur

Om de villkor som fastställs i artikel 22.2 b i förordning (EG) nr 834/2007 är tillämpliga, och efter förhandsgodkännande från behöriga myndigheten, gäller följande:

a)

När en flock sätts samman för första gången, förnyas eller sätts samman på nytt och ekologiskt uppfödda fjäderfä inte finns att tillgå i tillräckligt antal, får icke-ekologiskt uppfödda fjäderfä införlivas i en ekologisk produktionsenhet för fjäderfä, under förutsättning att värphöns och fjäderfä för köttproduktion är yngre än tre dagar.

b)

Icke-ekologiskt uppfödda värphöns som är högst 18 veckor gamla får införlivas med en enhet med ekologisk produktion fram till och med den 31 december 2011, när ekologiskt uppfödda djur inte finns att tillgå, under förutsättning att de relevanta bestämmelserna i kapitel 2 avsnitten 3 och 4 uppfylls.

Artikel 43

Användning av icke-ekologiskt foder av jordbruksursprung

Om de villkor som fastställs i artikel 22.2 b i förordning (EG) nr 834/2007 är tillämpliga, får en begränsad andel icke-ekologiskt foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung användas om uppfödarna inte kan få fram uteslutande ekologiskt producerat foder. Den högsta tillåtna andelen av icke-ekologiskt foder per 12-månadersperiod för andra arter än växtätare är följande:

a)

10 % under perioden 1 januari 2009–31 december 2009.

b)

5 % under perioden 1 januari 2010–31 december 2011.

Dessa procentandelar ska beräknas årligen på grundval av torrsubstansinnehållet i foder som framställts av jordbruksprodukter. Den högsta tillåtna procentandelen icke-ekologiskt foder i den dagliga foderransonen är 25 %, beräknad på torrsubstansinnehållet.

Aktören ska bevara dokumentation som styrker behovet att använda denna bestämmelse.

Artikel 44

Användning av icke-ekologiskt bivax

Vid nya anläggningar eller under omställningsperioden får icke-ekologiskt bivax endast användas

a)

om ekologiskt bivax inte är tillgängligt på marknaden,

b)

om det är bevisat att det inte är förorenat med ämnen som inte är godkända för ekologisk produktion, och

c)

förutsatt att det kommer från cellock.

Artikel 45

Användning av utsäde eller vegetativt förökningsmaterial som inte erhållits med ekologiska produktionsmetoder

1.   Om de villkor som fastställs i artikel 22.2 b i förordning (EG) nr 834/2007 är tillämpliga gäller följande:

a)

Utsäde och vegetativt förökningsmaterial från en produktionsenhet under omställning till ekologisk produktion får användas.

b)

Medlemsstaterna får, om led a inte är tillämpligt, godkänna användning av utsäde eller vegetativt förökningsmaterial som inte har erhållits med ekologiska produktionsmetoder, om det inte är möjligt att få tag på utsäde eller vegetativt förökningsmaterial från ekologisk produktion. Vid användningen av icke-ekologiskt utsäde och icke-ekologisk utsädespotatis gäller emellertid de följande punkterna 2–9.

2.   Icke-ekologiskt utsäde och icke-ekologisk utsädespotatis får användas, förutsatt att utsädet eller utsädespotatisen inte har behandlats med andra växtskyddsprodukter än sådana som är godkända för behandling av utsäde enligt artikel 5.1, om inte kemisk behandling föreskrivs i enlighet med rådets direktiv 2000/29/EG (16) av växtskyddsskäl av den behöriga myndigheten i medlemsstaten för alla sorter av en viss art i det område där utsädet eller utsädespotatisen kommer att användas.

3.   I bilaga X förtecknas de arter för vilka det är fastställt att ekologiskt producerat utsäde eller ekologiskt producerad utsädespotatis finns tillgängliga i tillräckliga mängder och för ett stort antal sorter i alla delar av gemenskapen.

Det är inte tillåtet att ge godkännande för de arter som förtecknas i bilaga X enligt punkt 1 b, såvida inte detta motiveras av något av de ändamål som avses i punkt 5 d.

4.   Medlemsstaterna får delegera ansvaret för att bevilja godkännandet enligt punkt 1 b till en annan offentlig förvaltning under medlemsstatens övervakning eller till de kontrollmyndigheter eller kontrollorgan som avses i artikel 27 i förordning (EG) nr 834/2007.

5.   Utsäde eller utsädespotatis som inte producerats i enlighet med ekologiska produktionsmetoder får endast godkännas för användning i följande fall:

a)

Om ingen sort av den art som användaren vill erhålla är registrerad i databasen enligt artikel 48.

b)

Om ingen leverantör, dvs. en aktör som saluför utsäde eller utsädespotatis till andra aktörer, kan leverera utsädet eller utsädespotatisen i tid före sådd eller plantering när användaren beställt utsädet eller utsädespotatisen i rimlig tid.

c)

Om sorten som användaren av utsädet vill erhålla inte är registrerad i databasen enligt artikel 48 och användaren kan visa att inget av de registrerade alternativen av samma art är lämpligt och att ett godkännande därför är avgörande för dennes produktion.

d)

Om den behöriga myndigheten i medlemsstaten har godkänt att det är motiverat att använda detta inom forskning, i tester i småskaliga fältförsök eller i syfte att bevara sorter.

6.   Godkännandet ska ges innan grödan sås.

7.   Godkännandet ska endast ges enskilda användare för en säsong i taget och den myndighet eller det organ som ansvarar för godkännanden ska registrera vilken mängd utsäde eller utsädespotatis som godkänns.

8.   Genom undantag från punkt 7 får den behöriga myndigheten i medlemsstaten ge alla användare ett allmänt godkännande för

a)

en viss art, om villkoret i punkt 5 a är uppfyllt, eller

b)

en viss sort, om villkoren i punkt 5 c är uppfyllda.

De godkännanden som avses i första stycket ska tydligt anges i databasen enligt artikel 48.

9.   Godkännande får endast ges under de perioder som uppdateringen av databasen gäller för enligt artikel 49.3.

Avsnitt 3

Undantag från produktionsreglerna till följd av särskilda problem som hänger samman med ekologisk djurhållning enligt artikel 22.2 d i förordning (EG) nr 834/2007

Artikel 46

Särskilda problem som hänger samman med ekologisk djurhållning

Den avslutande gödningen av vuxna nötkreatur för köttproduktion får ske inomhus, under förutsättning att denna inomhusperiod inte överstiger en femtedel av djurens livstid och i varje fall inte längre än tre månader.

Avsnitt 4

Undantag från produktionsreglerna tll följd av katastrofsituationer enligt artikel 22.2 f i förordning (EG) nr 834/2007

Artikel 47

Katastrofsituationer

Den behöriga myndigheten får tillfälligt godkänna följande:

a)

Vid hög dödlighet bland djuren orsakad av omständigheter som har att göra med djurens hälsa eller med katastrofer: förnyelse eller ny sammansättning av hjorden eller besättningen med icke-ekologiskt uppfödda djur, när ekologiskt uppfödda djur inte finns att tillgå.

b)

Vid hög dödlighet bland bina orsakad av omständigheter som har att göra med binas hälsa eller med katastrofer: ny sammansättning av samhällena med icke-ekologiska bin, när ekologiska avläggare och samhällen inte finns att tillgå.

c)

Om produktionen av foder går förlorad eller om restriktioner införs, särskilt på grund av exceptionella väderförhållanden, utbrott av smittsamma sjukdomar, förorening med giftiga ämnen eller till följd av bränder: enskilda aktörers användning av icke-ekologiskt foder under en begränsad period och för ett särskilt område.

d)

Vid långvariga exceptionella väderförhållanden eller katastrofsituationer som hämmar produktionen av nektar eller honungsdagg: utfodring av bin med ekologiskt producerad honung, ekologiskt producerat socker eller ekologiskt producerad sockerlösning.

Efter den behöriga myndighetens godkännande ska de enskilda aktörerna bevara styrkande dokumentation om användningen av ovanstående undantag. Medlemsstaterna ska informera varandra och kommissionen om de undantag de har medgivit enligt första stycket c inom 1 månad från deras medgivande.

KAPITEL 7

Databas över utsäde

Artikel 48

Databas

1.   Varje medlemsstat ska se till att en elektronisk databas upprättas för förteckning över tillgängliga sorter av utsäde eller utsädespotatis på dess territorium som framställts i enlighet med ekologiska produktionsmetoder.

2.   Databasen ska administreras antingen av en behörig myndighet i medlemsstaten eller av en myndighet eller ett organ som utsetts till detta av medlemsstaten, nedan kallad databasadministratören. Medlemsstaterna får också utse en myndighet eller ett privat organ i ett annat land.

3.   Varje medlemsstat ska informera kommissionen och de övriga medlemsstaterna om vilken myndighet eller vilket privat organ som har utsetts att sköta databasen.

Artikel 49

Registrering

1.   Sorter för vilka utsäde eller utsädespotatis som producerats i enlighet med ekologiska produktionsmetoder finns tillgängliga ska registreras i databasen enligt artikel 48 på begäran av leverantören.

2.   Varje sort som inte finns förtecknad i databasen ska anses som inte tillgänglig vid tillämpningen av artikel 45.5.

3.   Varje medlemsstat ska besluta för vilken period av året databasen regelbundet ska uppdateras för varje art eller grupp av arter som odlas inom landet. Databasen ska innehålla information om detta.

Artikel 50

Villkor för registrering

1.   Vid registreringen måste leverantören kunna

a)

visa att han själv eller, om leverantören endast handlar med färdigförpackat utsäde eller färdigförpackad utsädespotatis, den föregående aktören har omfattats av det kontrollsystem som avses i artikel 27 i förordning (EG) nr 834/2007,

b)

visa att det utsäde eller den utsädespotatis som ska släppas ut på marknaden uppfyller de allmänna krav som gäller för utsäde och utsädespotatis,

c)

hålla alla de uppgifter tillgängliga som krävs enligt artikel 51 i denna förordning, och åta sig att uppdatera dessa uppgifter på begäran av databasadministratören eller så snart en uppdatering är nödvändig för att garantera att uppgifterna förblir tillförlitliga.

2.   Databasadministratören får, efter godkännande av den behöriga myndigheten i medlemsstaten, avslå en leverantörs ansökan om registrering eller stryka en redan godkänd registrering om leverantören inte uppfyller de krav som anges i punkt 1.

Artikel 51

Registrerade uppgifter

1.   För varje registrerad sort och för varje leverantör ska databasen enligt artikel 48 innehålla minst följande uppgifter:

a)

Det vetenskapliga namnet på arterna och sortbenämning.

b)

Namn och andra kontaktuppgifter till leverantören eller dennes företrädare.

c)

I vilket område leverantören kan leverera utsädet eller utsädespotatisen till användaren inom den tid som vanligen behövs för leveransen.

d)

I vilket land eller vilken region sorten har provats och godkänts för att tas in i den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter och köksväxter enligt definitionen i rådets direktiv 2002/53/EG om den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter (17) och 2002/55/EG om saluföring av utsäde av köksväxter (18).

e)

Från vilket datum utsädet eller utsädespotatisen kommer att finnas tillgängliga.

f)

Namnet och/eller kodnumret på den kontrollmyndighet eller det organ som ansvarar för kontrollen av aktören och som avses i artikel 27 i förordning (EG) nr 834/2007.

2.   Leverantören ska omedelbart informera databasadministratören om någon av de registrerade sorterna inte längre är tillgänglig. Ändringarna ska registreras i databasen.

3.   Utöver de uppgifter som anges i punkt 1 ska databasen omfatta en förteckning över de arter som anges i bilaga X.

Artikel 52

Tillgång till uppgifter

1.   Uppgifterna i databasen enligt artikel 48 ska vara tillgängliga via Internet, utan kostnad, för användarna av utsädet eller utsädespotatisen och allmänheten. Medlemsstaterna får besluta att användare som har anmält sin verksamhet enligt artikel 28.1 a i förordning (EG) nr 834/2007, på begäran ska få ett datautdrag avseende en eller flera grupper av arter från databasadministratören.

2.   Medlemsstaterna ska se till att alla användare enligt punkt 1 minst en gång per år informeras om systemet och hur uppgifterna i databasen kan erhållas.

Artikel 53

Registreringsavgift

För varje registrering får en avgift tas ut, som ska motsvara kostnaden för att införa och bibehålla uppgifterna i databasen enligt artikel 48. Den behöriga myndigheten i medlemsstaten ska godkänna det avgiftsbelopp som tas ut av databasadministratören.

Artikel 54

Årlig rapport

1.   De myndigheter eller organ som utsetts att ge godkännanden i enlighet med artikel 45 ska registrera alla godkännanden, och ska göra dessa uppgifter tillgängliga i en rapport till den behöriga myndigheten i medlemsstaten och databasadministratören.

Rapporten ska, för varje art som berörs av ett godkännande enligt artikel 45.5, innehålla följande uppgifter:

a)

Det vetenskapliga namnet på arterna och sortbenämning.

b)

Skälen till godkännandet angivna genom hänvisning till artikel 45.5 a, b, c eller d.

c)

Det totala antalet godkännanden.

d)

Den totala mängden utsäde eller utsädespotatis.

e)

Kemisk behandling av växtskyddsskäl i enlighet med artikel 45.2.

2.   För godkännanden enligt artikel 45.8 ska rapporten innehålla de uppgifter som avses i punkt 1 andra stycket a i den här artikeln och uppgift om vilken period godkännandena gällde.

Artikel 55

Sammanfattande rapport

Den behöriga myndigheten i medlemsstaten ska före den 31 mars varje år sammanställa rapporterna och sända en sammanfattande rapport om alla godkännanden i medlemsstaten under föregående kalenderår till kommissionen och övriga medlemsstater. Rapporten ska innehålla de uppgifter som anges i artikel 54. Uppgifterna ska offentliggöras i databasen enligt artikel 48. Den behöriga myndigheten får delegera ansvaret för sammanställande av rapporterna till databasadministratören.

Artikel 56

Uppgifter på begäran

På begäran av en medlemsstat eller kommissionen ska detaljerade upplysningar om godkännanden som beviljats i enskilda fall göras tillgängliga för andra medlemsstater eller för kommissionen.

AVDELNING III

MÄRKNING

KAPITEL 1

Gemenskapslogotypen

Artikel 57

Gemenskapslogotypen

I enlighet med artikel 25.3 i förordning (EG) nr 834/2007 ska gemenskapslogotypen vara utformad enligt förlagan i bilaga XI till den här förordningen.

Gemenskapslogotypen ska användas i enlighet med föreskrifterna för den tekniska reproduktionen som fastställs i bilaga XI till den här förordningen.

Artikel 58

Villkor för användningen av kodnumret och ursprungsort

1.   Uppgiften om kodnumret för kontrollmyndigheten eller kontrollorganet enligt artikel 24.1 a i förordning (EG) nr 834/2007 ska

a)

börja med den förkortning som identifierar medlemsstaten eller det tredjelandet, i enlighet med ISO 3166, den internationella standarden för 2-bokstavs-koder (koder som används för att beteckna länder och delar av länder),

b)

inbegripa en term som hänvisar till den ekologiska produktionsmetoden enligt artikel 23.1 i förordning (EG) nr 834/2007,

c)

inbegripa ett referensnummer som ska fastställas av den behöriga myndigheten, och

d)

placeras omedelbart under gemenskapslogotypen, om gemenskapslogotypen används i märkningen.

2.   Uppgiften om produktionsplatsen för de jordbruksråvaror som produkten består av enligt artikel 24.1 c i förordning (EG) nr 834/2007 ska placeras omedelbart under det kodnummer som avses i punkt 1.

KAPITEL 2

Särskilda märkningskrav för foder

Artikel 59

Tillämpningsområde, användning av varumärken och varubeteckningar

Foder avsett för sällskapsdjur, pälsdjur eller för djur i vattenbruk omfattas inte av det här kapitlet.

Varumärken och varubeteckningar som i märkningen har en uppgift som avses i artikel 23.1 i förordning (EG) nr 834/2007 får användas endast om minst 95 % av produktens torrsubstans utgörs av foderråvaror från ekologiskt jordbruk.

Artikel 60

Uppgifter om bearbetat foder

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 61 och artikel 59 andra stycket i den här förordningen får de termer som avses i artikel 23.1 i förordning (EG) nr 834/2007 användas på bearbetat foder under förutsättning att

a)

det bearbetade fodret uppfyller bestämmelserna i förordning (EG) nr 834/2007, särskilt artikel 14.1 d iv och v och artikel 18,

b)

det bearbetade fodret uppfyller bestämmelserna i den här förordningen, särskilt artiklarna 22 och 26,

c)

minst 95 % av produktens torrsubstans är ekologiskt.

2.   Med förbehåll för de krav som fastställs i punkt 1 a och b är följande uppgift tillåten för produkter som innehåller foderråvaror från ekologiskt jordbruk och/eller foderråvaror från jordbruksprodukter under omställning till ekologiskt produktion och/eller icke-ekologiska råvaror i varierande kvantiteter:

”Får användas i ekologiskt jordbruk enligt förordningarna (EG) nr 834/2007 och (EG) nr 889/2008”

Artikel 61

Villkor för användningen av uppgifter om bearbetat foder

1.   Den uppgift som avses i artikel 60 ska

a)

särskiljas från de uppgifter som avses i artikel 5 i rådets direktiv 79/373/EEG (19) eller i artikel 5.1 i rådets direktiv 96/25/EG (20),

b)

presenteras i en färg, ett format eller en stil som gör att den inte framträder tydligare än beskrivningen av eller benämningen på det foder som avses i artikel 5.1 a i direktiv 79/373/EEG respektive artikel 5.1 b i direktiv 96/25/EG,

c)

i samma fält åtföljas av en uppgift som i vikt av torrsubstansen anger

i)

det procentuella innehållet av foderråvaror från ekologiskt jordbruk,

ii)

det procentuella innehållet av foderråvaror under omställning till ekologisk produktion,

iii)

det procentuella innehållet av foderråvaror som inte omfattas av i och ii,

iv)

totalinnehållet uttryckt i procent av foderråvara från jordbruk.

d)

åtföljas av en förteckning över foderråvarorna från ekologiskt jordbruk,

e)

åtföljas av en förteckning över foderråvarorna från produkter under omställning till ekologiskt jordbruk.

2.   Den uppgift som avses i artikel 60 får åtföljas av en hänvisning till skyldigheten att använda fodret i enlighet med artiklarna 21 och 22.

KAPITEL 3

Andra särskilda märkningskrav

Artikel 62

Produkter av vegetabiliskt ursprung under omställning

Produkter av vegetabiliskt ursprung under omställning får märkas med uppgiften ”producerad under omställning till ekologiskt jordbruk” under förutsättning att

a)

en omställningsperiod om minst 12 månader före skörd har iakttagits,

b)

uppgiften presenteras i en färg, ett format och i en typstil som inte får vara mer framträdande än beskrivningen av produkten, och uppgiften i sin helhet har samma storlek på bokstäverna,

c)

produkten innehåller en enda ingrediens av jordbruksursprung,

d)

uppgiften är kopplad till kodnumret för det kontrollorganet eller den kontrollmyndigheten som avses i artikel 27.10 i förordning 834/2007.

AVDELNING IV

KONTROLL

KAPITEL 1

Minimikrav för kontroll

Artikel 63

Kontrollarrangemang och åtagande från aktören

1.   När kontrollarrangemangen införs för första gången, ska aktören upprätta och därefter upprätthålla följande dokument:

a)

En fullständig beskrivning av enheten och/eller lokalerna och/eller verksamheten.

b)

En förteckning över alla konkreta åtgärder som ska vidtas inom enheten, och/eller lokalerna och/eller verksamheten för att säkerställa att reglerna för ekologisk produktion följs.

c)

De förebyggande åtgärder som ska vidtas för att minska risken för kontamination av otillåtna ämnen eller substanser och den rengöring som ska genomföras i lagringsutrymmen och under aktörens hela produktionskedja.

I förekommande fall får den beskrivning och de åtgärder som avses i första stycket vara ett led i ett kvalitetssystem som införts av aktören.

2.   Beskrivningen och åtgärderna enligt punkt 1 ska ingå i en deklaration som ska undertecknas av den ansvarige aktören. Deklarationen ska dessutom innehålla ett åtagande från aktören

a)

att utöva verksamheten i enlighet med reglerna för ekologisk produktion,

b)

att i händelse av överträdelse eller avvikelser acceptera att de åtgärder som fastställs i reglerna för ekologisk produktion vidtas,

c)

att skriftligen informera köparna av produkten för att se till att hänvisningarna till ekologisk produktion tas bort från produkten.

Den deklaration som avses i första stycket ska kontrolleras av det kontrollorgan eller den kontrollmyndighet som lämnar en rapport om eventuella brister och oförenligheter med reglerna för ekologisk produktion. Aktören ska underteckna rapporten och vidta nödvändiga korrigerande åtgärder.

3.   Vid tillämpningen av artikel 28.1 i förordning (EG) nr 834/2007 ska aktören anmäla följande uppgifter till den behöriga myndigheten:

a)

Producentens namn och adress.

b)

Platsen för produktionen och, i förekommande fall, ägor (fastighetsregisteruppgifter) där verksamheten bedrivs.

c)

Verksamhetens art och produkter.

d)

Åtagande från producenten att driva verksamheten i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 834/2007 och i den här förordningen.

e)

Om det är ett jordbruksföretag, den tidpunkt då producenten upphörde att använda sådana produkter som inte är godkända för ekologisk produktion på berörda ägor.

f)

Namnet på det godkända kontrollorgan som producenten utsett för kontroll av verksamheten, i de fall medlemsstaten har genomfört kontrollsystemet genom att godkänna sådana organ.

Artikel 64

Ändring av kontrollarrangemang

Den ansvarige aktören ska i tillräckligt god tid till kontrollmyndigheten eller kontrollorganet anmäla eventuella ändringar i beskrivningen eller av de åtgärder som avses i artikel 63 och i de bestämmelser om inledande kontroll som fastställs i artiklarna 70, 74, 80, 82, 86 och 88.

Artikel 65

Kontrollbesök

1.   Kontrollmyndigheten eller kontrollorganet ska göra en fysisk kontroll av alla aktörer minst en gång om året.

2.   Kontrollmyndigheten eller kontrollorganet får ta prover för att undersöka produkter som inte är tillåtna för ekologisk produktion och för att kontrollera produktionsmetoder som inte överensstämmer med reglerna för ekologisk produktion. Stickprover får tas och analyseras så att eventuell förorening med produkter som inte är godkända för ekologisk produktion kan upptäckas. Sådana analyser måste emellertid göras när det finns misstanke om att produkter som inte är godkända för ekologisk produktion används.

3.   En kontrollrapport ska upprättas efter varje besök och undertecknas av den aktör som driver enheten eller av dennes företrädare.

4.   Kontrollmyndigheten eller kontrollorganet ska dessutom genomföra stickprovsbesök, i första hand oanmälda, som ska grundas på en allmän riskbedömning när det gäller bristande efterlevnad av reglerna för ekologisk produktion, med beaktande av minst resultaten från tidigare kontroller, mängden berörda produkter och risken för att produkterna byts ut mot andra produkter.

Artikel 66

Bokföring

1.   Lagerbokföringen och den ekonomiska bokföringen ska förvaras vid enheten eller i lokalerna så att aktören kan identifiera och kontrollmyndigheten eller kontrollorganet kan kontrollera följande:

a)

Leverantören eller, i förekommande fall, säljaren eller exportören av produkterna.

b)

Beskaffenheten och mängderna av de ekologiska produkter som levererats till enheten och, i förekommande fall, alla inköpta råvaror samt deras användning, och, i förekommande fall, foderblandningens sammansättning.

c)

Beskaffenheten och mängderna av de ekologiska produkter som lagras i lokalerna.

d)

Beskaffenheten, mängderna och mottagarna eller, i förekommande fall, köparna, andra än slutanvändarna, av alla produkter som har lämnat enheten eller den förste mottagarens lokaler eller lagerutrymmen.

e)

När det gäller aktörer som inte lagrar eller fysiskt hanterar sådana ekologiska produkter, beskaffenheten och mängderna av de ekologiska produkter som köpts och sålts, och leverantörerna eller, i förekommande fall, säljarna eller exportörerna och köparna eller, i förekommande fall, mottagarna.

2.   Bokföringen ska även innehålla resultaten av kontrollerna vid mottagandet av ekologiska produkter och all annan information som kontrollmyndigheten eller kontrollorganet behöver för kontrollverksamheten. Dokumentationen ska styrkas med lämpliga handlingar. Dokumentationen ska visa balansen mellan mängden insatsvaror och producerade produkter.

3.   Om en aktör driver flera produktionsenheter i samma trakt ska även de enheter som framställer icke-ekologiska produkter, tillsammans med lagerlokaler för insatsvaror, omfattas av minimikraven för kontroll.

Artikel 67

Tillträde till anläggningar

1.   Aktören ska

a)

ge kontrollmyndigheten eller kontrollorganet tillträde, för inspektionsändamål, till alla delar av enheten och alla lokaler och låta kontrollorganet eller kontrollmyndigheten ta del av bokföring och relevanta styrkande dokument,

b)

ge kontrollmyndigheten eller kontrollorganet alla upplysningar som skäligen anses nödvändiga för kontrollen,

c)

på kontrollmyndighetens eller kontrollorganets begäran lämna resultaten av sina egna kvalitetssäkringsprogram.

2.   Utöver de krav som fastställs i punkt 1 ska importörer och förste mottagare överlämna den information om importerade varupartier som avses i artikel 84.

Artikel 68

Intyg

Vid tillämpning av artikel 29.1 i förordning (EG) nr 834/2007 ska kontrollmyndigheterna och kontrollorganen använda den förlaga för intyg som fastställs i bilaga XII till den här förordningen.

Artikel 69

Säljardeklaration

Vid tillämpning av artikel 9.3 i förordning (EG) nr 834/2007 får deklarationen från säljaren om att de produkter som tillhandahålls inte har framställts av eller med GMO utformas i enlighet med förlagan i bilaga XIII till den här förordningen.

KAPITEL 2

Särskilda kontrollkrav för växter och växtprodukter från jordbruksproduktion eller insamling

Artikel 70

Kontrollarrangemang

1.   Den fullständiga beskrivningen av enheten enligt artikel 63.1 a ska

a)

göras även om aktörens verksamhet är begränsad till insamling av vilda växter,

b)

visa lagrings- och produktionslokaler, skiften och/eller insamlingsområden och i förekommande fall de utrymmen där viss bearbetning eller förpackning äger rum, och

c)

specificera datum för sista tillfälle då skiftena och/eller insamlingsområdena i fråga tillfördes produkter som inte är tillåtna enligt reglerna för ekologisk produktion.

2.   När det gäller insamling av vilda växter ska de konkreta åtgärder som avses artikel 63.1 b omfatta en förteckning över de garantier som tredje part givit och som aktören kan ge för att säkerställa att bestämmelserna i artikel 12.2 i förordning (EG) nr 834/2007 följs.

Artikel 71

Anmälan

Varje år ska aktören, före det datum som kontrollmyndigheten eller kontrollorganet har angett, till kontrollmyndigheten eller kontrollorganet anmäla sin produktionsplan för olika växtprodukter, med fördelning på skiften.

Artikel 72

Journal över växtproduktionen

Uppgifter som rör växtproduktionen ska sammanställas i en journal som alltid ska finnas tillgänglig för kontrollmyndigheterna eller kontrollorganen, på jordbruksföretaget. Denna journal ska, utöver vad som fastställs i artikel 71, innehålla minst följande information i fråga om

a)

användning av gödselmedel: datum då gödselmedlet används, typ och mängd av gödselmedel, berörda skiften,

b)

användning av växtskyddsmedel: anledning och datum då växtskyddsmedlet används, typ av växtskyddsmedel, behandlingsmetod,

c)

inköp av insatsvaror från jordbruket: datum, typ och mängd inköpt produkt,

d)

skörd: datum, typ och mängd av gröda, ekologisk produktion eller produktion under omställning.

Artikel 73

Flera produktionsenheter drivna av samma aktör

Om en aktör driver flera produktionsenheter i samma trakt ska alla dessa, även de som producerar icke-ekologiska växter, tillsammans med lagringslokaler för insatsvaror från jordbruket, omfattas av de allmänna och särskilda kontrollkrav som fastställs i kapitel 1 och det här kapitlet i den här avdelningen.

KAPITEL 3

Kontrollkrav för gårdar som föder upp djur och producerar animaliska produkter

Artikel 74

Kontrollarrangemang

1.   När det särskilda kontrollsystemet för animalieproduktion införs ska den fullständiga beskrivningen av enheten enligt artikel 63.1 a innehålla

a)

en fullständig beskrivning av byggnader, betesmarker, utomhusrastgårdar och så vidare och, i tillämpliga fall, lager-, förpacknings- och beredningslokaler, animalieprodukter, råvaror och insatsvaror,

b)

en fullständig beskrivning av anläggningarna för lagring av stallgödsel.

2.   De konkreta åtgärder som avses i artikel 63.1 b ska inbegripa

a)

en plan som överenskommits med kontrollorganet eller kontrollmyndigheten för spridning av gödsel, samt en fullständig beskrivning av de arealer som används för växtodling,

b)

i tillämpliga fall, när det gäller spridning av gödsel, att skriftliga överenskommelser med andra jordbruksföretag enligt artikel 3.3 uppfyller bestämmelserna i regelverket för ekologisk produktion,

c)

en skötselplan för enheten med ekologisk animalieproduktion.

Artikel 75

Identifiering av djur

Djuren ska identifieras på ett bestående sätt med den teknik som är anpassad för varje djurslag, individuellt för stora däggdjur, individuellt eller per parti för fjäderfän och för små däggdjur.

Artikel 76

Uppfödningsdagbok

En stalljournal ska upprättas i form av ett register som alltid ska finnas tillgängligt för kontrollmyndigheterna eller kontrollorganen, på jordbruksföretaget. Detta register, som syftar till att ge en fullständig beskrivning av skötseln av besättningen, ska minst innehålla följande information:

a)

Insättning av djur på jordbruksföretaget: ursprung och datum för insättande, omställningsperiod, identifikationsmärke, tidigare veterinärbehandling.

b)

Utförsel av djur från jordbruksföretaget: ålder, antal, slaktvikt, identifikationsmärkning och destinationsort.

c)

Eventuella förluster av djur och anledning till detta.

d)

Foder: fodertyp, inklusive fodertillsatser, andel av olika ingredienser i foderstaten, tidsperioder då djuren har möjlighet att vistas utomhus, perioder med växling av betesområde om begränsning gäller för detta.

e)

Förebyggande av sjukdomar, behandling och veterinärvård: datum för behandling, detaljerade uppgifter om diagnos, dosering, typ av produkt för behandling, uppgift om de verksamma farmakologiska ämnena, behandlingssätt och veterinärens ordination när det gäller veterinärvård med intyg och den tidsfrist som ålagts innan animalieprodukter kan saluföras som ekologiska.

Artikel 77

Kontrollåtgärder vid användning av veterinärmedicinska läkemedel

När veterinärmedicinska läkemedel används ska de uppgifter som avses i artikel 76 e anmälas till kontrollmyndigheten eller kontrollorganet innan djuren eller animalieprodukterna saluförs som ekologiskt producerade. De behandlade djuren ska identifieras tydligt, individuellt i fråga om stora djur och individuellt, per grupp eller per bikupa i fråga om fjäderfä, små djur och bin.

Artikel 78

Särskilda kontrollåtgärder för biodling

1.   En karta i lämplig skala som anger var bikupor är utplacerade ska lämnas in till kontrollmyndigheten eller kontrollorganet av biodlaren. Om inga sådana områden anges i enlighet med artikel 13.2 ska biodlaren inkomma till kontrollmyndigheten eller kontrollorganet med lämplig dokumentation och belägg, vid behov med lämpliga analyser, som visar att de områden som är tillgängliga för hans bisamhällen uppfyller kraven i denna förordning.

2.   Följande uppgifter om användning av artificiell utfodring ska införas i bigårdarnas register: produkttyp, datum, kvantiteter och i vilka bikupor den används.

3.   När veterinärmedicinska läkemedel används ska produkttypen, inbegripet uppgift om det verksamma farmakologiska ämnet, samt detaljerade uppgifter om diagnos, dosering, användningssätt, behandlingslängd och lagstadgad karenstid noga anges och meddelas kontrollorganet eller kontrollmyndigheten innan produkterna får saluföras som ekologiskt producerade.

4.   Det område där bigården är belägen måste registreras tillsammans med identifikation av kuporna. Kontrollorganet eller kontrollmyndigheten ska informeras om flyttning av bigårdar inom en tidsfrist som ska överenskommas med kontrollmyndigheten eller kontrollorganet.

5.   Särskild omsorg ska ägnas åt att se till att skattning, förädling och lagring av biodlingsprodukter sker på lämpligt sätt. Alla åtgärder i syfte att uppfylla dessa krav ska registreras.

6.   Bortflyttning av skattlådorna och skattning av honung ska införas i bigårdens register.

Artikel 79

Flera produktionsenheter drivna av samma aktör

Om en aktör driver flera produktionsenheter enligt artiklarna 17.1, 40 och 41 är också de enheter som producerar djur som inte är ekologiskt uppfödda eller icke ekologiska animalieprodukter underställda kontrollsystemet enligt kapitel 1 och detta kapitel i denna avdelning.

KAPITEL 4

Kontrollkrav för enheter för beredning av växtprodukter och animalieprodukter och livsmedel som består av växtprodukter och animalieprodukter

Artikel 80

Kontrollarrangemang

Om en enhet sysslar med beredning för egen eller annans räkning, vilket också särskilt avser vissa enheter som sysslar med paketering och/eller ompaketering av sådana produkter, eller enheter som sysslar med märkning och/eller ommärkning av sådana produkter, ska den fullständiga beskrivningen av enheten enligt artikel 63.1 a beskriva utrymmen för mottagning, beredning, paketering, märkning och lagring av jordbruksprodukter före och efter hanteringen av dem samt rutinerna vid transport av produkterna.

KAPITEL 5

Kontrollkrav för import av växter, växtprodukter, djur, animalieprodukter och livsmedel som består av växtprodukter och/eller animalieprodukter, foder, foderblandningar och foderråvaror från tredjeland

Artikel 81

Tillämpningsområde

Detta kapitel gäller alla aktörer som, i egenskap av importör eller förste mottagare, för egen eller annans räkning sysslar med import eller mottagande av ekologiska produkter.

Artikel 82

Kontrollarrangemang

1.   När det gäller importörer ska den fullständiga beskrivningen av enheten enligt artikel 63.1 a innefatta importörens lokaler och importverksamhet, med uppgift om var produkterna förs in till gemenskapen och eventuella andra lokaler som importören tänker använda för att lagra de importerade produkterna innan de levereras till den förste mottagaren.

Den deklaration som avses i artikel 63.2 ska även innehålla ett åtagande från importören att se till att de lagringslokaler som importören tänker använda för att lagra produkter kontrolleras av antingen kontrollorganet eller kontrollmyndigheten, eller när lagringslokalerna ligger i en annan medlemsstat eller region, av ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet som godkänts för kontroller i den medlemsstaten eller regionen.

2.   När det gäller den förste mottagaren ska den fullständiga beskrivningen av enheten enligt artikel 63.1 a visa utrymmen för mottagning och lagring.

3.   Om importören och den förste mottagaren är samma juridiska person och om verksamheten bedrivs i en enda enhet kan de rapporter som avses i artikel 63.2 sammanfattas i en enda rapport.

Artikel 83

Dokumentation

Både importören och den förste mottagaren ska föra lagerbokföring och ekonomisk bokföring, såvida de inte är verksamma inom samma enhet.

På kontrollmyndighetens eller kontrollorganets begäran ska uppgifter tillhandahållas om transporten från exportören i det tredjelandet till den förste mottagaren och från den förste mottagarens lokaler eller lager till mottagaren inom gemenskapen.

Artikel 84

Information om importerade varupartier

Importören ska i tillräckligt god tid informera kontrollorganet eller kontrollmyndigheten om varje varuparti som ska importeras till gemenskapen. Informationen ska inbegripa följande:

a)

Förste mottagarens namn och adress.

b)

Alla uppgifter som kontrollorganet eller kontrollmyndigheten rimligen kan kräva,

i)

för produkter som importeras i enlighet med artikel 32 i förordning (EG) nr 834/2007: den styrkande dokumentation som avses i den artikeln,

ii)

för produkter som importeras i enlighet med artikel 33 i förordning (EG) nr 834/2007: en kopia av det kontrollintyg som avses i den artikeln.

På anmodan av importörens kontrollorgan eller kontrollmyndighet ska importören förmedla den information som avses i första stycket till den förste mottagarens kontrollorgan eller kontrollmyndighet.

Artikel 85

Kontrollbesök

Kontrollmyndigheten eller kontrollorganet ska kontrollera den dokumentation som avses i artikel 83 i den här förordningen och det kontrollintyg som avses i artikel 33.1 d i förordning (EG) nr 834/2007 eller den styrkande dokumentation som avses i artikel 32.1 c i den förordningen.

Om importören bedriver importverksamhet i olika enheter eller lokaler ska han på begäran tillgängliggöra de rapporter som avses i artikel 63.2 andra stycket i den här förordningen för vart och ett av dessa utrymmen.

KAPITEL 6

Kontrollkrav för enheter som sysslar med produktion, beredning eller import av ekologiska produkter och som helt eller delvis har lagt ut den verksamhet som berörs på tredje part

Artikel 86

Kontrollarrangemang

När det gäller verksamhet som lagts ut på tredje part ska den fullständiga beskrivningen av enheten enligt artikel 63.1 a innehålla

a)

en förteckning över underleverantörer med en beskrivning av deras verksamhet och uppgift om det kontrollorgan eller den kontrollmyndighet som de är underställda,

b)

ett skriftligt godkännande från underleverantörerna om att de har gått med på att få sitt företag kontrollerat inom ramen för kontrollsystemet i avdelning V i förordning (EG) nr 834/2007,

c)

en förteckning över alla konkreta åtgärder, däribland ett lämpligt dokumentationssystem, som ska vidtas inom enheten för att säkerställa att de produkter som producenten släpper ut på marknaden kan, i förkommande fall, spåras till leverantörerna, säljarna, mottagarna och köparna.

KAPITEL 7

Kontrollkrav för enheter som bereder foder

Artikel 87

Tillämpningsområde

Detta kapitel ska tillämpas på alla enheter som för egen eller för annans räkning medverkar i beredning av produkter enligt artikel 1.2 c i förordning (EG) nr 834/2007.

Artikel 88

Kontrollarrangemang

1.   I den fullständiga beskrivningen av enheten enligt artikel 63.1 a ska följande anges:

a)

De utrymmen som används för mottagning, beredning och lagring av produkter avsedda att användas till foder, före och efter de olika momenten.

b)

De utrymmen som används för lagring av andra produkter som används för beredning av foder.

c)

De utrymmen som används för lagring av produkter för rengöring och desinfektion.

d)

I förekommande fall, i enlighet med artikel 5.1 a i direktiv 79/373/EEG, en beskrivning av de foderblandningar som aktören har för avsikt att bereda och den djurart eller kategori av djur som foderblandningen är avsedd för.

e)

I förekommande fall benämningar på de foderråvaror som aktören har för avsikt att bereda.

2.   De åtgärder som aktören ska vidta enligt artikel 63.1 b för att säkerställa att reglerna för ekologisk produktion följs ska inbegripa uppgifter om de åtgärder som vidtas i enlighet med artikel 26.

3.   Kontrollmyndigheten eller kontrollorganet ska utnyttja dessa åtgärder till att företa en allmän utvärdering av de risker som är förbundna med varje beredningsenhet och upprätta en kontrollplan. I kontrollplanen ska föreskrivas ett lägsta antal slumpmässigt tagna prov som ska tas för analys i förhållande till de förmodade riskerna.

Artikel 89

Bokföring

För att kunna utföra en ändamålsenlig kontroll av verksamheten ska den bokföring som avses i artikel 66 innehålla uppgifter om ursprung, karaktär och kvantiteter av foderråvaror och tillsatser och även uppgifter om försäljning och om de färdiga slutprodukterna.

Artikel 90

Kontrollbesök

De kontrollbesök som avses i artikel 65 ska inbegripa en fullständig fysisk kontroll av alla lokaler. Dessutom ska kontrollmyndigheten eller kontrollorganet, på grundval av en allmän bedömning av tänkbara risker för bristande efterlevnad av reglerna för ekologisk produktion, göra riktade inspektioner.

Kontrollorganet eller kontrollmyndigheten ska fästa särskild uppmärksamhet vid de kritiska punkter som har lyfts fram av aktören för att avgöra om dennes övervakning och kontroll utförs på ett lämpligt sätt.

Alla tillverkningsställen som aktören använder för sin verksamhet får inspekteras med en regelbundenhet som står i proportion till de risker som är förbundna med dem.

KAPITEL 8

Överträdelser och informationsutbyte

Artikel 91

Åtgärder vid misstanke om överträdelser och avvikelser

1.   Om en aktör anser eller misstänker att en produkt som han har producerat, berett, importerat eller erhållit från en annan aktör inte överensstämmer med reglerna för ekologisk produktion ska han inleda ett förfarande för att antingen ta bort eventuella hänvisningar till ekologisk produktion från denna produkt eller för att avskilja och identifiera produkten. Aktören får inte bereda, förpacka eller släppa ut produkten på marknaden förrän misstanken har undanröjts, såvida produkten inte säljs utan en hänvisning till ekologisk produktion. Vid tvivel ska aktören omedelbart informera kontrollorganet eller kontrollmyndigheten. Kontrollmyndigheten eller kontrollorganet får kräva att produkten inte släpps ut på marknaden med en hänvisning till en ekologisk produktionsmetod till dess att den information som aktören eller en annan källa lämnar på ett tillfredsställande sätt visar att misstanken har undanröjts.

2.   Om en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan har välgrundade skäl för att misstänka att en aktör planerar att släppa ut en produkt på marknaden som inte överensstämmer med reglerna för ekologisk produktion men är märkt med en hänvisning till en ekologisk produktionsmetod kan myndigheten eller organet tillfälligt förbjuda aktören att saluföra produkten med den aktuella hänvisningen under en viss tidsperiod som ska fastställas av kontrollmyndigheten eller kontrollorganet. Innan kontrollmyndigheten eller kontrollorganet fattar ett sådant beslut ska de ge aktören möjlighet att lämna synpunkter. Aktören ska dessutom åläggas att ta bort hänvisningen till den ekologiska produktionsmetoden om kontrollmyndigheten eller kontrollorganet med säkerhet kan fastställa att produkten inte överensstämmer med kraven för ekologisk produktion.

Om misstanken emellertid inte bekräftas inom nämnda tidsperiod ska det förbud som avses i första stycket hävas senast efter utgången av den tidsperioden. I arbetet med att bekräfta eller bilägga misstanken ska aktören samarbeta fullständigt med kontrollorganet eller kontrollmyndigheten.

3.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder och påföljder som behövs för att förhindra bedräglig användning av de uppgifter som avses i avdelning IV i förordning (EG) nr 834/2007 och avdelning III och/eller bilaga XI till den här förordningen.

Artikel 92

Informationsutbyte

1.   I de fall då aktören och dennes underleverantörer inte kontrolleras av samma kontrollmyndigheter eller kontrollorgan ska det i den deklaration som avses i artikel 63.2 införas ett intygande från aktören om att denne för sin del och underleverantörerna för sin del godkänner att de olika kontrollorganen eller kontrollmyndigheterna utbyter information om den verksamhet som omfattas av deras kontroll och om det sätt på vilket detta informationsutbyte kan genomföras.

2.   När en medlemsstat med avseende på en produkt som härrör från en annan medlemsstat och som är försedd med de uppgifter som avses i avdelning IV i förordning (EG) nr 834/2007 och avdelning III och/eller bilaga XI till denna förordning konstaterar avvikelser eller överträdelser rörande tillämpningen av denna förordning, ska den informera den medlemsstat som har utsett kontrollorganet eller kontrollmyndigheten och kommissionen om detta.

AVDELNING V

ÖVERFÖRING AV INFORMATION TILL KOMMISSIONEN, ÖVERGÅNGS- OCH SLUTBESTÄMMELSER

KAPITEL 1

Överföring av information till kommissionen

Artikel 93

Statistiska uppgifter

1.   Före den 1 juli varje år ska medlemsstaterna till kommissionen översända de årliga statistiska uppgifter om ekologisk produktion som avses i artikel 36 i förordning (EG) nr 834/2007 genom att använda de datasystem som gör det möjligt att utbyta dokument och information på elektronisk väg och som tillhandahålls av kommissionen (GD Eurostat).

2.   De statistiska uppgifter som avses i punkt 1 ska särskilt omfatta följande uppgifter:

a)

Antalet producenter, förädlare, importörer och exportörer av ekologiska produkter.

b)

Den ekologiska produktionen av grödor och den odlingsareal som är under omställning respektive där ekologisk produktion bedrivs.

c)

Den ekologiska animalieproduktionen i antal djur och ekologiska animalieprodukter.

d)

Uppgift om ekologisk industriell produktion fördelad på typ av verksamhet.

3.   När medlemsstaterna översänder de statistiska uppgifter som avses i punkterna 1 och 2 ska de använda den centrala dataportal som tillhandahålls av kommissionen (GD Eurostat).

4.   De bestämmelser som rör strukturen på statistiska uppgifter och metadata ska definieras inom ramen för gemenskapens statistiska program efter de förlagor och frågeformulär som finns tillgängliga via det system som avses i punkt 1.

Artikel 94

Övrig information

1.   Medlemsstaterna ska till kommissionen lämna följande uppgifter genom det datasystem som gör det möjligt att utbyta dokument och information på elektronisk väg och som tillhandahålls av kommissionen (GD Jordbruk och landsbygdsutveckling) för annan information än statistisk information:

a)

Före den 1 januari 2009, den information som avses i artikel 35 a i förordning (EG) nr 834/2007 och därefter vid varje ändring.

b)

Före den 31 mars varje år, den information som avses i artikel 35 b i förordning (EG) nr 834/2007, i fråga om kontrollmyndigheter och kontrollorgan som godkänts den 31 december året innan.

c)

Före den 1 juli varje år, all övrig information som krävs eller behövs enligt den här förordningen.

2.   Uppgifterna ska meddelas, föras in och uppdateras i det datasystem som avses i punkt 1 på ansvar av den behöriga myndighet som avses artikel 35 i förordning (EG) nr 834/2007, av myndigheten själv eller av det organ till vilket denna uppgift har delegerats.

3.   De bestämmelser som rör strukturen på statistiska uppgifter och metadata ska definieras på grundval av de förlagor och frågeformulär som finns tillgängliga via det system som avses i punkt 1.

KAPITEL 2

Övergångs- och slutbestämmelser

Artikel 95

Övergångsbestämmelser

1.   Under en övergångsperiod som går ut den 31 december 2010 får nötkreatur hållas bundna i byggnader som redan existerade före den 24 augusti 2000, under förutsättning att djuren får tillgång till regelbunden rastning och att uppfödningen sker i enlighet med djurskyddskrav på bekväma ströytor och med individuell skötsel samt under förutsättning att den behöriga myndigheten har godkänt denna åtgärd. Den behöriga myndigheten får efter begäran av enskilda aktörer fortsätta att tillåta detta undantag under en begränsad period som upphör före den 31 december 2013, med det ytterligare villkoret att kontrollbesöken enligt artikel 65.1 genomförs minst två gånger per år.

2.   Den behöriga myndigheten kan, under en övergångsperiod som går ut den 31 december 2010, godkänna de undantag i fråga om byggnader avsedda för djur och djurtäthet som beviljas animalieproducerande enheter på grundval av det undantag som föreskrivs i del B punkt 8.5.1 i bilaga 1 till förordning (EEG) nr 2092/91. De aktörer som utnyttjar detta undantag ska presentera en plan som ska innehålla en beskrivning av de åtgärder som syftar till att garantera överensstämmelse med reglerna för ekologisk produktion i slutet av övergångsperioden för kontrollmyndigheten eller kontrollorganet. Den behöriga myndigheten får efter begäran av enskilda aktörer fortsätta att tillåta detta undantag under en begränsad period som upphör före den 31 december 2013, med det ytterligare villkoret att kontrollbesöken enligt artikel 65.1 genomförs minst två gånger per år.

3.   Under en övergångsperiod som löper ut den 31 december 2010 får den avslutande gödningen av får och grisar för köttproduktion enligt punkt 8.3.4 i bilaga I.B till förordning (EEG) nr 2092/91 ske inomhus under förutsättning att kontrollbesöken enligt artikel 65.1 genomförs minst två gånger per år.

4.   Kastrering av smågrisar får genomföras utan användning av anestesi eller analgesi under en övergångsperiod som går ut den 31 december 2011.

5.   I avvaktan på införandet av närmare bearbetningsregler för foder till sällskapsdjur ska nationella regler eller, i avsaknad av sådana, privata normer som godtas eller erkänns av medlemsstaterna gälla.

6.   Vid tillämpning av artikel 12.1 j i förordning (EG) nr 834/2007 och i avvaktan på införandet av särskilda ämnen enligt artikel 16 f i den förordningen, får endast produkter som godkänts av de behöriga myndigheterna användas.

7.   Icke-ekologiska ingredienser från jordbruket som godkänns av medlemsstaterna enligt förordning (EEG) nr 207/93 får anses som godkända enligt den här förordningen. Godkännanden som beviljats i enlighet med artikel 3.6 i den tidigare förordningen löper emellertid ut den 31 december 2009.

8.   Under en övergångsperiod som löper ut den 1 juli 2010 får aktören vid märkningen fortsätta att tillämpa bestämmelserna i förordning (EEG) nr 2092/91 med avseende på

i)

systemet för beräkning av det procentuella innehållet av ekologiska ingredienser i livsmedel,

ii)

kodnumret och/eller namnet på kontrollorganet eller kontrollmyndigheten.

9.   Lager av produkter som producerats, förpackats och märkts före den 1 januari 2009 i enlighet med förordning (EEG) nr 2092/91 får fortsätta att saluföras med termer som hänvisar till ekologisk produktion till dess att lagren har tömts.

10.   Förpackningsmaterial som uppfyller kraven i förordning (EEG) nr 2092/91 får fortsätta att användas för produkter som saluförs med termer som hänvisar till ekologisk produktion fram till och med den 1 januari 2012, förutsatt att produkten i övrigt uppfyller kraven i förordning (EG) nr 834/2007.

Artikel 96

Upphävande

Förordningarna (EEG) nr 207/93, (EG) nr 223/2003 och (EG) nr 1452/2003 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till de upphävda förordningarna och till förordning (EEG) nr 2092/91 ska anses som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga XIV.

Artikel 97

Ikraftträdande och tillämpning

Den här förordningen träder i kraft den sjunde dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2009.

Artikel 27.2 a och 58 ska emellertid tillämpas från och med den 1 juli 2010.

Den här förordningen är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 september 2008.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  EGT L 198, 22.7.1991, s. 1..

(3)  EUT L 165, 30.4.2004, s. 1. Rättad i EUT L 191, 28.5.2004, s. 1.

(4)  EGT L 25, 2.2.1993, p. 5.

(5)  EUT L 206, 15.8.2003, s. 17.

(6)  EUT L 31, 6.2.2003, s. 3.

(7)  EGT L 311, 28.11.2001, s. 1.

(8)  EGT L 375, 31.12.1991, s. 1.

(9)  EUT L 368, 23.12.2006, s. 15.

(10)  EGT L 340, 11.12.1991, s. 28.

(11)  EGT L 340, 11.12.1991, s. 33.

(12)  EUT L 277, 21.10.2005, s. 1.

(13)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 80.

(14)  EGT L 184, 15.7.1988, s. 61.

(15)  EGT L 237, 10.9.1994, s. 13.

(16)  EGT L 169, 10.7.2000, s. 1.

(17)  EGT L 193, 20.7.2002, s. 1.

(18)  EGT L 193, 20.7.2002, s. 33.

(19)  EGT L 86, 6.4.1979, s. 30.

(20)  EGT L 125, 23.5.1996, s. 35.


BILAGA I

Gödselmedel och jordförbättringsmedel enligt artikel 3.1

Anmärkningar:

A

:

Godkända enligt förordning (EEG) nr 2092/91 och överförda genom artikel 16.3 c i förordning (EG) nr 834/2007.

B

:

Godkända enligt förordning (EG) nr 834/2007.

Godkännande

Namn

Beskrivning, krav på sammansättning, villkor för användning

A

Produkter som är sammansatta av eller endast innehåller de material som anges nedan:

Stallgödsel

Produkter som består av en blandning av exkrementer från djur och vegetabiliska material (ströbädd)

Inte från industrijordbruk

A

Torkad stallgödsel och dehydrerad fjäderfägödsel

Inte från industrijordbruk

A

Komposterade exkrementer från djur, inbegripet fjäderfägödsel och komposterad stallgödsel

Inte från industrijordbruk

A

Flytande exkrementer från djur

Används efter kontrollerad jäsning och/eller lämplig utspädning

Inte från industrijordbruk

A

Komposterat eller fermenterat hushållsavfall

Produkt från källsorterat hushållsavfall som komposterats eller genomgått anaerob fermentering för biogasproduktion

Endast vegetabiliskt och animaliskt hushållsavfall

Endast vid produktion i ett slutet, övervakat insamlingssystem som godtagits av medlemsstaten

Högsta tillåtna koncentration i mg/kg torrvikt: kadmium: 0,7; koppar: 70; nickel: 25; bly: 45; zink: 200; kvicksilver: 0,4; krom (totalt): 70; krom (VI): 0

A

Torv

Får endast användas i samband med trädgårdsodling (grönsaks-, blomster och trädodling, plantskola)

A

Avfall från svampodling

Den ursprungliga sammansättningen av växtmedlet ska vara begränsad till de produkter som omfattas av denna bilaga

A

Exkrementer från maskar (maskkompost) och insekter

 

A

Guano

 

A

Komposterad eller fermenterad blandning av vegetabiliskt material

Produkt från blandning av vegetabiliska material som komposterats eller genomgått anaerob fermentering för biogasproduktion

A

Produkter och biprodukter av animaliskt ursprung enligt följande:

 

blodmjöl

 

hovmjöl

 

hornmjöl

 

benmjöl eller benmjöl där gelatinet tagits bort

 

fiskmjöl

 

köttmjöl

 

fjäder-, hår och ”chiquette”-mjöl

 

ull

 

päls

 

hår

 

mjölkprodukter

Högsta tillåtna halt krom (VI) i mg/kg torrsubstans: 0

A

Produkter och biprodukter av vegetabiliskt ursprung till gödsling

T.ex. mjöl av oljekakor, kakaoskal, maltgroddar

A

Alger och därav beredda produkter

När dessa har erhållits direkt genom

i)

fysiska processer, däribland torkning, infrysning och malning

ii)

extraktion med vatten eller sur och/eller alkalisk lösning

iii)

jäsning

A

Sågspån och träflis

Trä som inte är kemiskt behandlat efter avverkning

A

Komposterad bark

Trä som inte är kemiskt behandlat efter avverkning

A

Träaska

Från trä som inte är kemiskt behandlat efter avverkning

A

Mjukt malet råfosfat

Produkter enligt nr 7 i bilaga I.A.2 till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 (1) om gödselmedel, 7

Kadmiumhalt på högst 90 mg/kg P205

A

Aluminiumkalciumfosfat

Produkter enligt nr 6 i bilaga I.A.2 till förordning (EG) nr 2003/2003

Kadmiumhalt på högst 90 mg/kg P205

Får endast användas på basisk jord (pH > 7,5)

A

Basisk slagg

Produkter enligt nr 1 i bilaga I.A.2 till förordning (EG) nr 2003/2003

A

Kaliumråsalt eller kainit

Produkter enligt nr 1 i bilaga I.A.3 till förordning (EG) nr 2003/2003

A

Kaliumsulfat, eventuellt innehållande magnesiumsalt

Framställt av råkaliumsalt genom fysikalisk extraktion, eventuellt även innehållande magnesiumsalt

A

Vinass och vinassextrakt

Undantaget vinass från salmiakproduktion

A

Kalciumkarbonat

(kalk, märg, mald kalksten, kalkhaltiga havsalger, (maerl), fosfathaltig krita)

Endast naturligt förekommande

A

Kalcium- och magnesiumkarbonat

Endast naturligt förekommande

t.ex. dolomitkalk, mald magnesiumhaltig kalksten

A

Magnesiumsulfat (kieserit)

Endast naturligt förekommande

A

Lösning av kalciumklorid

Behandling av blad på äppelträd efter konstaterad kalciumbrist

A

Kalciumsulfat (gips)

Produkter enligt nr 1 i bilaga I.D till förordning (EG) nr 2003/2003

Endast naturligt förekommande

A

Kalk från sockerindustrin

Biprodukt från framställning av socker från sockerbetor

A

Industrikalk från produktion av vakuumsalt

Biprodukt från produktion av vakuumsalt från saltfyndigheter i berg

A

Rent svavel

Produkter enligt nr 3 i bilaga I.D till förordning (EG) nr 2003/2003

A

Spårämnen

Oorganiska mikronäringsämnen enligt förteckningen i bilaga I.E till förordning (EG) nr 2003/2003

A

Natriumklorid (salt)

Endast stensalt

A

Stenmjöl och leror

 


(1)  EUT L 304, 21.11.2003, s. 1.


BILAGA II

Bekämpningsmedel – växtskyddsmedel enligt artikel 5.1

Anmärkningar

A

:

Godkända enligt förordning (EEG) nr 2092/91 och överförda genom artikel 16.3 c i förordning (EG) nr 834/2007.

B

:

Godkända enligt förordning (EG) nr 834/2007.

1.   Ämnen med vegetabiliskt eller animaliskt ursprung

Godkännande

Namn

Beskrivning, krav på sammansättning, villkor för användning

A

Azadiraktin utvunnet ur Azadirachta indica (Nimträd)

Insektsmedel

A

Bivax

Sårbalsam

A

Gelatin

Insektsmedel

A

Hydroliserade proteiner

Lockämne. Endast för användning i enlighet med godkända användningsmetoder tillsammans med andra lämpliga produkter i denna förteckning

A

Lecitin

Svampmedel

A

Vegetabiliska oljor (t.ex. olja av mynta, tall och kummin).

Medel mot insekter, kvalster och svamp, groddhämmare

A

Pyretriner utvunna ur Chrysanthemum cinerariaefolium

Insektsmedel

A

Kvassia utvunnet ur Quassia amara

Insektsmedel, repellent

A

Rotenon utvunnet ur Derris spp., Lonchocarpus spp., och Terphrosia spp.

Insektsmedel

2.   Mikroorganismer som används vid biologisk bekämpning av skadedjur

Godkännande

Namn

Beskrivning, krav på sammansättning, villkor för användning

A

Mikroorganismer (bakterier, virus och svamp)

 

3.   Ämnen som produceras av mikroorganismer

Godkännande

Namn

Beskrivning, krav på sammansättning, villkor för användning

A

Spinosad

Insektsmedel

Endast om åtgärder vidtas för att minimera risken för huvudsakliga parasitoider och risken för utveckling av resistens.

4.   Ämnen som endast får användas i fällor och/eller dispensrar

Godkännande

Namn

Beskrivning, krav på sammansättning, villkor för användning

A

Diammoniumfosfat

Lockämne. Endast i fällor.

A

Feromoner

Lockämne; störningsfaktor för sexuell attraktion. Endast i fällor och dispensrar

A

Pyretroider (endast deltametrin eller lambdacyhalotrin)

Insektsmedel. Endast i fällor med särskilda lockämnen. Endast mot Bactrocera oleae och Ceratitis capitata Wied.

5.   Preparat som ska spridas i ett ytskikt mellan odlade växter

Godkännande

Namn

Beskrivning, krav på sammansättning, villkor för användning

A

Järnfosfat (järn(III)ortofosfat)

Molluskicid

6.   Andra ämnen som traditionellt används i ekologiskt jordbruk

Godkännande

Namn

Beskrivning, krav på sammansättning, villkor för användning

A

Koppar i form av kopparhydroxid, kopparoxiklorid, (tribasisk) kopparsulfat, kopparoxid och kopparoktanoat

Svampmedel

Högst 6 kg koppar per hektar och år

För fleråriga grödor får medlemsstaterna, genom undantag från föregående stycke, föreskriva att gränsvärdet på 6 kg koppar får överskridas under ett visst år, under förutsättning att den genomsnittliga mängd som faktiskt har använts under en 5-årsperiod som inbegriper det året och de fyra föregående åren inte överstiger 6 kg

A

Etylen

För eftermognad av banan, kiwi och kaki. Eftermognad av citrusfrukter endast när detta ingår i en strategi för att förebygga fruktflugeangrepp hos citrusfrukter. Blominduktion hos ananas. Groningshämning av potatis och lök

A

Kaliumsalt (såpa) av fettsyror

Insektsmedel

A

Kalialun (aluminiumsulfat) (kalinit)

För att motverka mognad av bananer

A

Svavelkalk (kalciumpolysulfid)

Medel mot svamp, insekter och kvalster

A

Paraffinolja

Medel mot insekter och kvalster

A

Mineraloljor

Medel mot insekter och svamp

Endast i fruktträd och vin, olivträd och tropiska grödor (t.ex. bananer)

A

Kaliumpermanganat

Medel mot svamp och bakterier; endast i fruktträd, olivträd och vin

A

Kvartssand

Repellent

A

Svavel

Medel mot svamp och kvalster, repellent

7.   Övriga ämnen

Godkännande

Namn

Beskrivning, krav på sammansättning, villkor för användning

A

Kalciumhydroxid

Svampmedel

Endast i fruktträd, även i plantskolor, för att bekämpa Nectria galligena

A

Kaliumbikarbonat

Svampmedel


BILAGA III

Minimiytor inomhus och utomhus och andra egenskaper hos byggnader för olika arter och typer av produktion enligt artikel 10.4

1.   Nötkreatur, hästdjur, får, getter och grisar

 

Utrymme inomhus

(nettoutrymme tillgängligt för djuren)

Utrymme utomhus

(rastgård, ej betesmark)

 

Minsta levande vikt (kg)

m2/djur

m2/djur

Nötkreatur och hästdjur, avels- och göddjur

högst 100

1,5

1,1

högst 200

2,5

1,9

högst 350

4,0

3

mer än 350

5 och minst 1 m2/100 kg

3,7 och minst 0,75 m2/100 kg

Mjölkkor

 

6

4,5

Avelstjurar

 

10

30

Får och getter

 

1,5 får/get

2,5

 

0,35 lamm/killing

0,5

Modersuggor med upp till 40 dagar gamla smågrisar

 

7,5 sugga

2,5

Slaktgrisar

högst 50

0,8

0,6

högst 85

1,1

0,8

högst 110

1,3

1

Smågrisar

över 40 dagar och högst 30 kg

0,6

0,4

Avelsgrisar

 

2,5 (hondjur)

1,9

 

6 (handjur)

Om boxar används för naturlig betäckning: 10 m2/galt

8,0

2.   Fjäderfä

 

Utrymme inomhus

(nettoutrymme för djuren)

Utrymme utomhus

(m2 område tillgängligt i rotation/djur)

 

Antal djur/m2

cm sittpinne/djur

rede

Värphöns

6

18

7 värphöns per rede eller vid gemensamt rede 120 cm2/fågel

4, förutsatt att gränsen på 170 kg N/ha/år inte överskrids

Slaktfjäderfä (i fasta byggnader)

10 med högst 21 kg levande vikt/m2

20 (endast för pärlhöns)

 

4 broilrar och pärlhöns

4,5 ankor

10 kalkoner

15 gäss

För alla ovan nämnda arter gäller att gränsen på 170 kg N/ha/år inte får överskridas

Slaktfjäderfä (i mobila byggnader)

16 (1) i mobila byggnader med högst 30 kg levande vikt/m2

 

 

2,5, förutsatt att gränsen på 170 kg N/ha/år inte överskrids


(1)  Endast när den mobila byggnaden har högst 150 m2 golvyta.


BILAGA IV

Högsta antal djur per hektar enligt artikel 15.2

Högsta antal djur per hektar

Klass eller art

Högsta antal djur per hektar

(motsvarande 170 kg N/hektar/år)

Hästdjur som är äldre än 6 månader

2

Gödkalvar

5

Övriga nötkreatur yngre än 1 år

5

Nötkreatur av hankön mellan 1 och 2 år

3,3

Nötkreatur av honkön mellan 1 och 2 år

3,3

Nötkreatur av hankön 2 år och äldre

2

Avelskvigor

2,5

Kvigor som föds upp till slakt

2,5

Mjölkkor

2

Utslagskor, mjölk

2

Övriga kor

2,5

Avelskaniner, honor

100

Tackor

13,3

Getter

13,3

Smågrisar

74

Avelssuggor

6,5

Slaktgrisar

14

Övriga grisar

14

Slaktkycklingar

580

Värphöns

230


BILAGA V

Foderråvaror enligt artikel 22.1, 22.2 och 22.3

1.   ICKE-EKOLOGISKA FODERRÅVAROR AV VEGETABILISKT URSPRUNG

1.1   Spannmål, produkter och biprodukter:

Havre, havregryn, havrefodermjöl, havreskal och havrekli

Korn, kornprotein och kornfodermjöl

Risgroddsexpeller

Hirs

Råg och rågfodermjöl

Durra

Vete, vetefodermjöl, vetekli, veteglutenfoder, vetegluten och vetegroddar

Speltvete

Rågvete

Majs, majskli, majsfodermjöl, majsgroddsexpeller och majsgluten

Maltgroddar

Drav

1.2   Oljehaltiga frön eller frukter, produkter och biprodukter:

Rapsfrön, rapsexpeller och rapsskal

Sojabönor, rostade sojabönor, sojabönsexpeller och sojabönskal

Solrosfrön och solrosfröexpeller

Bomullsfrön och bomullsfröexpeller

Linfrön och linfröexpeller

Sesamfröexpeller

Palmkärnexpeller

Pumpfröexpeller

Oliver, olivpressmassa

Vegetabiliska oljor (från fysikalisk extraktion).

1.3   Frön från baljväxter, produkter och biprodukter:

Kikärter (frö, fodermjöl och kli)

Ervum ervilia (frö, fodermjöl och kli)

Plattvial Lathyrus sativus (frö som genomgått värmebehandling, fodermjöl och kli)

Ärter (frö, fodermjöl och kli)

Bondböna (frö, fodermjöl och kli)

Åkerböna (frö, fodermjöl och kli)

Vicker (frö, fodermjöl och kli)

Lupin (frö, fodermjöl och kli)

1.4   Stamknölar, rotfrukter och rötter, produkter och biprodukter:

Sockerbetsmassa

Potatis

Rotknöl av sötpotatis

Potatispulpa (biprodukt från extraktion av potatisstärkelse)

Potatisstärkelse

Potatisprotein

Maniok

1.5   Andra frön och frukter, produkter och biprodukter:

Johannesbröd

Johannesbrödskidor och mjöl därav

Pumpa

Citruspressmassa

Äpplen, kvittenfrukter, päron, persikor, fikon, druvor och pressmassa från dessa frukter

Kastanjer

Valnötsexpeller

Hasselnötsexpeller

Kakaobönskal och kakaobönsexpeller

Ekollon

1.6   Vallfoder och grovfoder:

Lusern

Lusernmjöl

Klöver

Klövermjöl

Gräs (från foderväxter)

Gräsmjöl

Ensilage

Halm från spannmål

Rotfrukter till foder

1.7   Andra växter, produkter och biprodukter:

Melass

Algmjöl (erhålls genom torkning och krossning av alger, som tvättas för att minska jodhalten)

Pulver och extrakt från växter

Vegetabiliskt proteinextrakt (endast till ungdjur)

Kryddor

Örter

2.   FODERRÅVAROR AV ANIMALISKT URSPRUNG

2.1   Mjölk- och mejeriprodukter:

Obehandlad mjölk

Mjölkpulver

Skummjölk, skummjölkspulver

Kärnmjölk, kärnmjölkspulver

Vassla, vasslepulver, vasslepulver med låg sockerhalt, vassleproteinpulver (extraherat genom fysikalisk behandling)

Kaseinpulver

Laktospulver

Ostmassa och filmjölk

2.2   Fisk och andra havsdjur, produkter och biprodukter:

På följande villkor: Att produkterna endast kommer från hållbart fiske och endast används för andra arter än växtätare

Fisk

Fiskolja och torskleverolja, ej raffinerad

Autolysater från fisk, blötdjur eller kräftdjur

Hydrolysater och proteolysater som erhållits genom enzymprocess, i löslig eller icke-löslig form, enbart för ungdjur

Fiskmjöl

2.3   Ägg och äggprodukter

Ägg och äggprodukter för utfodring av fjäderfä, helst från den egna anläggningen

3.   FODERRÅVAROR AV MINERALISKT URSPRUNG

3.1   Natrium:

havssalt, ej raffinerat

bergssalt, obearbetat från gruva

natriumsulfat

natriumkarbonat

natriumbikarbonat

natriumklorid

3.2   Kalium:

kaliumklorid

3.3   Kalcium:

lithotamnion (kalkalg)

och märgelskal av vattendjur (inbegripet ben av bläckfisk)

kalciumkarbonat

kalciumlaktat

kalciumglukonat

3.4   Fosfor:

avfluorerat dikalciumfosfat

avfluorerat monokalciumfosfat

mononatriumfosfat

kalciummagnesiumfosfat

kalciumnatriumfosfat

3.5   Magnesium:

magnesiumoxid (vattenfri magnesia)

magnesiumsulfat

magnesiumklorid

magnesiumkarbonat

magnesiumfosfat

3.6   Svavel:

natriumsulfat


BILAGA VI

Fodertillsatser och vissa ämnen som används i djurfoder enligt artikel 22.4

1.   FODERTILLSATSER

De tillsatser som förtecknas måste ha godkänts enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 (1) om fodertillsatser.

1.1   Näringstillsatser

a)   Vitaminer

Vitaminer som härstammar från råvaror som ingår naturligt i fodret.

För icke-idisslare: syntetiska vitaminer som är identiska med naturliga vitaminer.

För idisslare: syntetiska vitaminer A, D och E som är identiska med naturliga vitaminer, efter förhandsgodkännande från medlemsstaten, som grundas på bedömning av möjligheten för idisslare som föds upp ekologiskt att få i sig de livsnödvändiga mängderna av dessa vitaminer via sitt normala foder.

b)   Spårelement

E1

Järn:

 

järn(II)karbonat

 

järn(II)sulfat, monohydrat och/eller heptahydrat

 

järn(III)oxid

E2

Jod:

 

kalciumjodat, vattenfritt

 

kalciumjodat, hexahydrat

 

natriumjodid

E3

Kobolt:

 

kobolt(II)sulfat, monohydrat och/eller heptahydrat

 

basiskt kobolt(II)karbonat, monohydrat

E4

Koppar:

 

koppar(II)oxid

 

basiskt koppar(II)karbonat, monohydrat

 

koppar(II)sulfat, pentahydrat

E5

Mangan:

 

mangan(II)karbonat

 

manganoxid och mangan(III)oxid

 

mangan(II)sulfat, mono- och/eller tetrahydrat

E6

Zink:

 

zinkkarbonat

 

zinkoxid

 

zinksulfat, monohydrat och/eller heptahydrat

E7

Molybden:

 

ammoniummolybdat, natriummolybdat

E8

Selen:

 

natriumselenat

 

natriumselenit

1.2   Zootekniska tillsatser

Enzymer och mikroorganismer

1.3   Tekniska tillsatser

a)   Konserveringsmedel

E 200

Sorbinsyra

E 236

Myrsyra (2)

E 260

Ättiksyra (2)

E 270

Mjölksyra (2)

E 280

Propionsyra (2)

E 330

Citronsyra

b)   Antioxidationsmedel

E 306 Tokoferolrika extrakt av naturligt ursprung som används som en antioxidant

c)   Bindemedel och klumpförebyggande medel

E 470

Kalciumstearat av naturligt ursprung

E 551b

Silikagel

E 551c

Kiselgur

E 558

Bentonit

E 559

Kaolinleror

E 560

Naturliga blandningar av stearit och klorit

E 561

Vermiculit

E 562

Sepiolit

E 599

Perlit

d)   Ensileringstillsatser

Enzymer, jäst och bakterier kan användas som ensileringstillsatser.

Användningen av mjölksyra, myrsyra, propionsyra och ättiksyra vid produktionen av ensilage är endast tillåten om väderförhållandena inte tillåter tillräcklig fermentering.

2.   VISSA ÄMNEN SOM ANVÄNDS I DJURFODER

De ämnen som förtecknas måste ha godkänts enligt rådets direktiv 82/471/EEG om vissa produkter som används i djurfoder (3)

Jäst:

 

Saccharomyces cerevisiae

 

Saccharomyces carlsbergiensis

3.   ÄMNEN FÖR PRODUKTION AV ENSILAGE

havssalt

grovt bergsalt

vassla

socker

sockerbetsmassa

mjöl av spannmål

melass


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  För ensilage: Endast om väderförhållandena inte tillåter tillräcklig fermentering.

(3)  EGT L 213, 21.7.1982, s. 8.


BILAGA VII

Produkter för rengöring och desinficering enligt artikel 23.4

Produkter för rengöring och desinficering av byggnader och anläggningar avsedda för animalieproduktion:

Kalium- och natriumtvål

Vatten och ånga

Kalkmjölk

Kalk

Osläckt kalk

Natriumhypoklorit (t.ex. flytande blekmedel)

Kaustiksoda

Kaustikt kali

Väteperoxid

Naturliga växtessenser

Citronsyra, persyra, myrsyra, mjölksyra, oxalsyra och ättiksyra

Alkohol

Salpetersyra (mejeriutrustning)

Fosforsyra (mejeriutrustning)

Formaldehyd

Produkter för rengöring och desinficering av spenar och mjölkningsanläggningar

Natriumkarbonat


BILAGA VIII

Vissa produkter och ämnen som används vid produktion av bearbetade ekologiska livsmedel enligt artikel 27.1 a

Anmärkningar

A

:

Godkända enligt förordning (EEG) nr 2092/91 och överförda genom artikel 21.2 i förordning (EG) nr 834/2007.

B

:

Godkända enligt förordning (EG) nr 834/2007.

AVSNITT A – LIVSMEDELSTILLSATSER, INKLUSIVE BÄRARE

Vid den beräkning som avses i artikel 23.4 a ii i förordning (EG) nr 834/2007 ska livsmedelstillsatser som är markerade med en asterisk i kolumnen för kodnumret beräknas som ingredienser av jordbruksursprung.

Godkännande

E-nummer

Namn

Beredning av livsmedel med

Särskilda villkor

vegetabiliskt ursprung

animaliskt ursprung

A

E 153

Vegetabiliskt kol

 

X

Getost i aska

Morbier-ost

A

E 160b*

Annattoextrakt, bixin, norbixin

 

X

Red Leicester-ost

Double Gloucester-ost

Cheddar

Mimolette-ost

A

E 170

Kalciumkarbonat

X

X

Får inte användas för färgning eller kalciumberikning av produkter

A

E 220

eller

Svaveldioxid

X

X

I fruktviner (4) utan tillsatt socker (inklusive cider och perry) eller i mjöd: 50 mg (5)

 

E 224

Kaliumpyrosulfit

X

X

För cider och perry beredd med tillsats av socker eller saftkoncentrat efter jäsningen: 100 mg (5)

 

 

 

 

 

A

E 250

eller

Natriumnitrit

 

X

Köttprodukter (1):

 

E 252

Kaliumnitrat

 

X

För E 250: Riktvärde för ingående halt uttryckt som NaNO2: 80 mg/kg

För E 252: Riktvärde för ingående halt uttryckt som NaNO3: 80 mg/kg

För E 250: Högsta resthalt uttryckt som NaNO2: 50 mg/kg

För E 252: Högsta resthalt uttryckt som NaNO3: 50 mg/kg

A

E 270

Mjölksyra

X

X

 

A

E 290

Koldioxid

X

X

 

A

E 296

Äppelsyra

X

 

 

A

E 300

Askorbinsyra

X

X

Köttprodukter (2)

A

E 301

Natriumaskorbat

 

X

Köttprodukter (2) i samband med nitriter eller nitrater

A

E 306*

Tokoferolkoncentrat

X

X

Antioxidant för fetter och oljor

A

E 322*

Lecitin

X

X

Mjölkprodukter (2)

A

E 325

Natriumlaktat

 

X

Mjölkbaserade produkter och köttprodukter

A

E 330

Citronsyra

X

 

 

A

E 331

Natriumcitrater

 

X

 

A

E 333

Kalciumcitrater

X

 

 

A

E 334

Vinsyra, (L(+)–form

X

 

 

A

E 335

Natriumtartrater

X

 

 

A

E 336

Kaliumtartrater

X

 

 

A

E 341 (i)

Monokalciumfosfat

X

 

Jäsmedel för självjäsande mjöl

A

E 400

Alginsyra

X

X

Mjölkbaserade produkter (2)

A

E 401

Natriumalginat

X

X

Mjölkbaserade produkter (2)

A

E 402

Kaliumalginat

X

X

Mjölkbaserade produkter (2)

A

E 406

Agar

X

X

Mjölkbaserade produkter och köttprodukter (2)

A

E 407

Karragenan

X

X

Mjölkbaserade produkter (2)

A

E 410*

Fruktkärnmjöl

X

X

 

A

E 412*

Guarkärnmjöl

X

X

 

A

E 414*

Gummi arabicum, acaciagummi

X

X

 

A

E 415

Xanthangummi

X

X

 

A

E 422

Glycerol

X

 

För växtextrakt

A

E 440(i) *

Pektin

X

X

Mjölkbaserade produkter (2)

A

E 464

Hydroxidpropylmetylcellulosa

X

X

Inkapslingsmaterial för kapslar

A

E 500

Natriumkarbonater

X

X

”Dulce de leche” (3), smör av syrad grädde och surmjölksost (2)

A

E 501

Kaliumkarbonater

X

 

 

A

E 503

Ammoniumkarbonater

X

 

 

A

E 504

Magnesiumkarbonater

X

 

 

A

E 509

Kalciumklorid

 

X

Mjölkkoagulering

A

E 516

Kalciumsulfat

X

 

Bärare

A

E 524

Natriumhydroxid

X

 

Ytbehandling av ”Laugengebäck”

A

E 551

Kiseldioxid

X

 

Klumpförebyggande medel för örtkryddor och kryddor

A

E 553b

Talk

X

X

Ytbehandlingsmedel för köttprodukter

A

E 938

Argon

X

X

 

A

E 939

Helium

X

X

 

A

E 941

Kväve

X

X

 

A

E 948

Syre

X

X

 

AVSNITT B – PROCESSHJÄLPMEDEL OCH ANDRA PRODUKTER SOM FÅR ANVÄNDAS FÖR BEARBETNING AV EKOLOGISKT FRAMSTÄLLDA INGREDIENSER AV JORDBRUKSURSPRUNG

Anmärkningar

A

:

Godkända enligt förordning (EEG) nr 2092/91 och överförda genom artikel 21.2 i förordning (EG) nr 834/2007.

B

:

Godkända enligt förordning (EG) nr 834/2007.

Godkännande

Namn

Beredning av livsmedel med vegetabiliskt ursprung

Beredning av livsmedel med animaliskt ursprung

Särskilda villkor

A

Vatten

X

X

Dricksvatten enligt rådets direktiv 98/83/EG (8)

A

Kalciumklorid

X

 

Koaguleringsmedel

A

Kalciumkarbonat

X

 

 

A

Kalciumhydroxid

X

 

 

A

Kalciumsulfat

X

 

Koaguleringsmedel

A

Magnesiumklorid (eller nigari)

X

 

Koaguleringsmedel

A

Kaliumkarbonat

X

 

Torkning av druvor

A

Natriumkarbonat

X

 

Sockerproduktion

A

Mjölksyra

 

X

För reglering av pH-värdet i saltlaken vid ostframställning (6)

A

Citronsyra

X

X

För reglering av pH-värdet i saltlaken vid ostframställning (6)

Oljeproduktion och hydrolys av stärkelse (7)

A

Natriumhydroxid

X

 

Sockerproduktion Oljeproduktion av raps- och rybsfrön (Brassica spp.)

A

Svavelsyra

X

X

Gelatinframställning (6)

Sockerproduktion (7)

A

Saltsyra

 

X

Gelatinframställning

För reglering av pH-värdet i saltlaken som används vid framställning av ostarna Gouda, Edam, Maasdammer, Boerenkaas och Friese och Leidse Nagelkaas

A

Ammoniumhydroxid

 

X

Gelatinframställning

A

Väteperoxid

 

X

Gelatinframställning

A

Koldioxid

X

X

 

A

Kväve

X

X

 

A

Etanol

X

X

Lösningsmedel

A

Garvsyra

X

 

Filtreringsmedel

A

Äggalbumin

X

 

 

A

Kasein

X

 

 

A

Gelatin

X

 

 

A

Husbloss

X

 

 

A

Vegetabiliska oljor

X

X

Smörj-, släpp eller skumdämpningsmedel

A

Kiseldioxid i form av gel eller kolloid

X

 

 

A

Aktivt kol

X

 

 

A

Talk

X

 

I enlighet med de särskilda renhetskriterierna för livsmedelstillsats E 553b

A

Bentonit

X

X

Förtjockningsmedel för mjöd (6)

I enlighet med de särskilda renhetskriterierna för livsmedelstillsats E 558

A

Kaolin

X

X

Propolis (6)

I enlighet med de särskilda renhetskriterierna för livsmedelstillsats E 559

A

Cellulosa

X

X

Gelatinframställning (6)

A

Kiselgur (diatomit, diatoméjord)

X

X

Gelatinframställning (6)

A

Perlit

X

X

Gelatinframställning (6)

A

Hasselnötskal

X

 

 

A

Rismjöl

X

 

 

A

Bivax

X

 

Släppmedel

A

Karnaubavax

X

 

Släppmedel


(1)  Denna tillsats får användas endast om den behöriga myndigheten har fått tillfredsställande bevis för att det inte finns något tekniskt alternativ som ger samma säkerhet och/eller gör det möjligt att bibehålla produktens särskilda egenskaper.

(2)  Begränsningen gäller endast animaliska produkter.

(3)  ”Dulce de leche” eller ”Confiture de lait” är en mjuk, mättad, brun kräm, bestående av sötad, förtjockad mjölk.

(4)  I detta sammanhang definieras ”fruktvin” som vin framställt av annan frukt än druvor.

(5)  Maximihalter från alla källor, uttryckta som SO2 i mg/l.

(6)  Begränsningen gäller endast animaliska produkter.

(7)  Begränsningen gäller endast vegetabiliska produkter.

(8)  EGT L 330, 5.12.1998, s. 32.


BILAGA IX

Ingredienser av jordbruksursprung som inte producerats ekologiskt enligt artikel 28

1.   EJ BEARBETADE VEGETABILISKA PRODUKTER SAMT PRODUKTER SOM FRAMSTÄLLTS UR SÅDANA GENOM PROCESSER

1.1   Ätliga frukter, nötter och frön:

Ekollon

Quercus spp.

Kolanötter

Cola acuminata

Krusbär

Ribes uva-crispa

Passionsfrukt

Passiflora edulis

Hallon (torkade)

Rubus idaeus

Röda vinbär (torkade)

Ribes rubrum

1.2   Ätliga kryddor och örter:

Rosépeppar

Schinus molle L.

Pepparrotsfrön

Armoracia rusticana

Galangarot

Alpinia officinarum

Safflorblommor

Carthamus tinctorius

Källfräne

Nasturtium officinale

1.3   Övriga:

Alger, även tång, tillåtna i icke-ekologiska livsmedelsberedningar

2.   VEGETABILISKA PRODUKTER

2.1   Fetter och oljor, renade eller icke renade, men inte kemiskt modifierade, som framställts ur andra växter än:

Kakaoträd

Theobroma cacao

Kokospalm

Cocos nucifera

Olivträd

Olea europaea

Solros

Helianthus annuus

Palm

Elaeis guineensis

Raps

Brassica napus, rapa

Safflor

Carthamus tinctorius

Sesam

Sesamum indicum

Soja

Glycine max

2.2   Följande sockerarter, stärkelse och andra produkter från spannmål och rotfrukter:

Fruktos

Rispapper

Papper av osyrat bröd

Stärkelse från ris och Zea mays convar. ceratina som inte modifierats kemiskt

2.3   Övriga:

Ärtprotein Pisum spp.

Rom: bara sådan rom som erhållits från sockerrörssaft.

Kirsch beredd av frukt och smakämnen enligt artikel 27.1 c.

3.   ANIMALISKA PRODUKTER

Vattenlevande organismer som inte producerats genom vattenbruk och som får användas i icke-ekologiska livsmedelsberedningar:

Gelatin.

Vasslepulver ”herasuola”.

Djurtarmar.


BILAGA X

Arter för vilka ekologiskt producerat utsäde eller ekologiskt producerad utsädespotatis finns tillgängliga i tillräckliga mängder och för ett stort antal sorter i alla delar av gemenskapen enligt artikel 45.3

 


BILAGA XI

Gemenskapslogotypen enligt artikel 57

A.   GEMENSKAPSLOGOTYPEN

1.   Villkor för gemenskapslogotypens utförande och dess användning

1.1

Den gemenskapslogotyp som avses ovan ska vara utformad enligt förlagorna i del B.2 i denna bilaga.

1.2

De uppgifter som ska ingå i logotypen förtecknas i del B.3 i denna bilaga. Det är möjligt att använda logotypen tillsammans med de termer som anges i bilagan till rådets förordning (EG) nr 834/2007.

1.3

Vid användning av gemenskapens logotyp och de uppgifter som anges i del B.3 i denna bilaga ska de föreskrifter beträffande den tekniska reproduktionen som fastställs i den grafiska manualen i del B.4 i denna bilaga följas.

B.2   Förlagor

Español

Čeština

Dansk

Image

Image

Image

Deutsch

Deutsch

Eesti keel

Image

Image

Image

Eesti keel

Eλλαδα

English

Image

Image

Image

Français

Italiano

Latviešu valoda

Image

Image

Image

Lietuvių kalba

Magyar

Malti

Image

Image

Image

Nederlands

Polski

Português

Image

Image

Image

Slovenčina (slovenský jazyk)

Slovenščina (slovenski jezik)

Suomi

Image

Image

Image

Svenska

БЪтгарски

Română

Image

Image

Image

Nederlands/Français

Suomi/Svenska

Français/Deutsch

Image

Image

Image

B.3   Benämningar som ska finnas på gemenskapslogotypen

B.3.1   Enskilda angivelser:

BG: БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

ES: AGRICULTURA ECOLÓGICA

CS: EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

DA: ØKOLOGISK JORDBRUG

DE: BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT, ÖKOLOGISCHER LANDBAU

ET: MAHEPÕLLUMAJANDUS, ÖKOLOOGILINE PÕLLUMAJANDUS

EL: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

EN: ORGANIC FARMING

FR: AGRICULTURE BIOLOGIQUE

IT: AGRICOLTURA BIOLOGICA

LV: BIOLOĞISKĀ LAUKSAIMNIECĪBA

LT: EKOLOGINIS ŽEMĖS ŪKIS

HU: ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS

MT: AGRIKULTURA ORGANIKA

NL: BIOLOGISCHE LANDBOUW

PL: ROLNICTWO EKOLOGICZNE

PT: AGRICULTURA BIOLÓGICA

RO: AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ

SK: EKOLOGICKÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO

SL: EKOLOŠKO KMETIJSTVO

FI: LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO

SV: EKOLOGISKT JORDBRUK

B.3.2   Kombination av två benämningar:

Kombinationer av två benämningar som avser de språk som anges i B.3.1 får användas förutsatt att de utformas i enlighet med följande exempel:

NL/FR: BIOLOGISCHE LANDBOUW – AGRICULTURE BIOLOGIQUE

FI/SV: LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO – EKOLOGISKT JORDBRUK

FR/DE: AGRICULTURE BIOLOGIQUE – BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT

B.4   Grafisk manual

INNEHÅLL

1.

Inledning

2.

Allmän användning av logotypen

2.1

Logotyp i färg (referensfärger)

2.2

Logotyp i en färg: logotyp i svartvitt

2.3

Kontrast mot bakgrundsfärger

2.4

Typografi

2.5

Språkversion

2.6

Förminskningsgrad

2.7

Särskilda villkor för användning av logotypen

3.

Bromidpapper i original

3.1

Tvåfärgsutförande

3.2

Konturer

3.3

Utförande i en färg: logotyp i svartvitt

3.4

Färgprover

1.   INLEDNING

Den grafiska manualen är ett hjälpmedel för aktörerna vid tryckning av logotypen.

2.   ALLMÄN ANVÄNDNING AV LOGOTYPEN

2.1   Logotyp i färg (referensfärger)

När logotypen i färg används ska den antingen vara i direkta färger (Pantone) eller i fyrfärgstryck. Referensfärgerna anges nedan.

Logo in pantone

Image

Logo infour-colour process

Image

2.2   Logotyp i en färg: logotyp i svartvitt

Logotypen i svartvitt kan användas på följande sätt:

Image

2.3   Kontrast mot bakgrundsfärger

Om logotypen används i färg mot bakgrundsfärger som gör det svårt att läsa texten ska en avgränsande yttre cirkel sättas runt logotypen så att kontrasten ökar mot bakgrundsfärgerna på följande sätt:

Logotyp mot bakgrund i färg

Image

2.4   Typografi

Texten sätts i Frutiger bold condensed eller Myriad bold condensed, i versaler.

Textens storlek ska förminskas i enlighet med reglerna i avsnitt 2.6.

2.5   Språkversion

Den språkversion eller de språkversioner som önskas får användas allt efter specifikationerna i B.3.

2.6   Förminskningsgrad

Om det är nödvändigt att minska logotypens storlek när den används på olika typer av etiketter ska minimistorleken vara följande:

a)

För en logotyp med en enskild benämning ska den minsta storleken vara 20 mm i diameter.

Image

b)

För en logotyp med en kombination av två benämningar ska den minsta storleken vara 40 mm i diameter.

Image

2.7   Särskilda villkor för användning av logotypen

Genom logotypen får produkterna ett särskilt värde. Mest ändamålsenligt är det därför att ha logotypen i färg, då den blir mer iögonfallande och konsumenten lättare och snabbare kan känna igen den.

Logotypen bör endast vara i en färg (i svartvitt) enligt avsnitt 2.2 när det är opraktiskt att ha den i färg.

3.   BROMIDPAPPER I ORIGINAL

3.1   Tvåfärgsutförande

En enskild benämning på samtliga språk

De exempel på språkkombinationer som anges i B.3.2

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

De exempel på språkkombinationer som anges i B.3.2

Image

Image

Image

3.2   Konturer

Image

3.3   Utförande i en färg: logotyp i svartvitt

Image

3.4   Färgprover

PANTONE REFLEX BLUE

Image

PANTONE 367

Image


BILAGA XII

Förlaga för intyg enligt artikel 68 i den här förordningen som ska lämnas till aktören enligt artikel 29.1 i förordning (EG) nr 834/2007

Intyg som ska lämnas till aktören enligt artikel 29.1 i förordning (EG) nr 834/2007

Dokumentnummer:

Aktörens namn och adress:

Huvudsaklig verksamhet (producent, förädlare, importör etc.):

Kontrollorganets/kontrollmyndighetens namn, adress och kodnummer:

Produktgrupper/Verksamhet:

Växter och växtprodukter:

Djur och animalieprodukter:

Bearbetade produkter:

Deklarerad för:

(ekologisk produktion, produkter under omställning, och även icke-ekologisk produktion om parallellproduktion/bearbetning enligt artikel 11 i förordning (EG) nr 834/2007 sker)

Giltighetsperiod:

Växtprodukter från …..till……..

Animalieprodukter från …….till…….

Bearbetade produkter från……..till…….

Datum för kontroll(er):

Detta dokument har utfärdats på grundval av artikel 29.1 i förordning (EG) nr 834/2007 och bestämmelserna i förordning (EG) nr 889/2008. Den berörda aktörens verksamhet har underkastats kontroll och uppfyller kraven i nämnda förordningar.

Ort och datum:

Det utfärdande kontrollorganets/kontrollmyndighetens underskrift:


BILAGA XIII

Förlaga till en säljardeklaration enligt artikel 69

Säljardeklaration enligt artikel 9.3 i rådets förordning (EG) nr 834/2007

Säljarens namn och adress:

 

Varupartiets nummer:

Produktnamn:

Ingredienser:

(Ange alla ingredienser som ingår i produkten/använts sist i produktionsprocessen)

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

Jag intygar härmed att denna produkt varken har framställts ”av” eller ”med” genetiskt modifierade organismer (GMO) enligt definitionen i artiklarna 2 och 9 i rådets förordning (EG) nr 834/2007. Jag känner inte till något som tyder på att uppgifterna i denna deklaration är oriktiga.

Jag intygar följaktligen att den ovan nämnda produkten uppfyller kraven i artikel 9 i förordning (EG) nr 834/2007 avseende förbudet mot användning av GMO.

Om denna deklaration dras tillbaka eller ändras, eller om det kommer fram någon information som skulle undergräva riktigheten i denna deklaration, åtar jag mig att omedelbar underrätta vår kund och det kontrollorgan/den kontrollmyndighet som denne är underställd om detta.

Jag bemyndigar härmed det kontrollorgan eller den kontrollmyndighet, enligt definitionen i artikel 2 i förordning (EG) nr 834/2007, som vår kund är underställd till att undersöka riktigheten i denna deklaration och vid behov ta prover för analytiska bevis. Jag godkänner vidare att denna uppgift kan komma att utföras av en oberoende institution som kontrollorganet skriftligen utsett.

Undertecknad försäkrar att de uppgifter som lämnas i denna deklaration är riktiga.

Land, ort, datum och säljarens underskrift:

Firmastämpel (i tillämpliga fall):


BILAGA XIV

Jämförelsetabell enligt artikel 96

Förordning (EEG) nr 2092/91

1.

Förordning EEG nr 207/93

2.

Förordning (EG) nr 223/2003

3.

Förordning (EG) nr 1452/2003

Den här förordningen

 

 

Artikel 1

 

Artikel 2 a

Artikel 4.15

 

Artikel 2 b

Bilaga III del C första strecksatsen

 

Artikel 2 c

Bilaga III del C andra strecksatsen

 

Artikel 2 d

 

Artikel 2 e

 

Artikel 2 f

 

Artikel 2 g

 

Artikel 2 h

Artikel 4.24

 

Artikel 2 i

 

Artikel 3.1

Bilaga I del B punkt 7.1 och 7.2

 

Artikel 3.2

Bilaga I del B punkt 7.4

 

Artikel 3.3

Bilaga I del A punkt 2.4

 

Artikel 3.4

Bilaga I del A punkt 2.3

 

Artikel 3.5

 

Artikel 4

Artikel 6.1, Bilaga I del A punkt 3

 

Artikel 5

Bilaga I del A punkt 5

 

Artikel 6

Bilaga I delarna B och C (rubriker)

 

Artikel 7

Bilaga I del B punkt 3.1

 

Artikel 8.1

Bilaga I del C punkt 3.1

 

Artikel 8.2

Bilaga I del B punkt 3.4, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11

 

Artikel 9.1–9.4

Bilaga I del C punkt 3.6

 

Artikel 9.5

Bilaga I del B punkt 8.1.1

 

Artikel 10.1

Bilaga I del B punkt 8.2.1

 

Artikel 10.2

Bilaga I del B punkt 8.2.2

 

Artikel 10.3

Bilaga I del B punkt 8.2.3

 

Artikel 10.4

Bilaga I del B punkt 8.3.5

 

Artikel 11.1

Bilaga I del B punkt 8.3.6

 

Artikel 11.2

Bilaga I del B punkt 8.3.7

 

Artikel 11.3

Bilaga I del B punkt 8.3.8

 

Artikel 11.4 och 11.5

Bilaga I del B punkterna 6.1.9 och 8.4.1–8.4.5

 

Artikel 12.1–12.4

Bilaga I del B punkt 6.1.9

 

Artikel 12.5

Bilaga I del C punkterna 4 och 8.1–8.5

 

Artikel 13

Bilaga I del B punkt 8.1.2

 

Artikel 14

Bilaga I del B punkt 7.1 och 7.2

 

Artikel 15

Bilaga I del B punkt 1.2

 

Artikel 16

Bilaga I del B punkt 1.6

 

Artikel 17.1

Bilaga I del B punkt 1.7

 

Artikel 17.2

Bilaga I del B punkt 1.8

 

Artikel 17.3

Bilaga I del B punkt 4.10

 

Artikel 17.4

Bilaga I del B punkt 6.1.2

 

Artikel 18.1

Bilaga I del B punkt 6.1.3

 

Artikel 18.2

Bilaga I del C punkt 7.2

 

Artikel 18.3

Bilaga I del B punkt 6.2.1

 

Artikel 18.4

Bilaga I del B punkt 4.3

 

Artikel 19.1

Bilaga I del C punkt 5.1 och 5.2

 

Artikel 19.2–19.4

Bilaga I del B punkt 4.1, 4.5, 4.7 och 4.11

 

Artikel 20

Bilaga I del B punkt 4.4

 

Artikel 21

Artikel 7

 

Artikel 22

Bilaga I del B punkterna 3.13, 5.4, 8.2.5 och 8.4.6

 

Artikel 23

Bilaga I del B punkt 5.3, 5.4, 5.7 och 5.8

 

Artikel 24

Bilaga I del C punkt 6

 

Artikel 25

Bilaga III del E punkt 3 och B

 

Artikel 26

Artikel 5.3 och bilaga VI delarna A och B

 

Artikel 27

Artikel 5.3

 

Artikel 28

Artikel 5.3

1: Artikel 3

Artikel 29

Bilaga III del B punkt 3

 

Artikel 30

Bilaga III punkt 7

 

Artikel 31

Bilaga III del E punkt 5

 

Artikel 32

Bilaga III punkt 7 a

 

Artikel 33

Bilaga III del C punkt 6

 

Artikel 34

Bilaga III punkt 8 och del A punkt 2.5

 

Artikel 35

Bilaga I del A punkt 1.1–1.4

 

Artikel 36

Bilaga I del B punkt 2.1.2

 

Artikel 37

Bilaga I del B punkt 2.1.1, 2.2.1 och 2.3 och bilaga I del C punkt 2.1 och 2.3

 

Artikel 38

Bilaga I del B punkt 6.1.6

 

Artikel 39

Bilaga III del A punkt 1.3 och led b

 

Artikel 40

Bilaga I del C punkt 1.3

 

Artikel 41

Bilaga I del B punkt 3.4 första strecksatsen och 3.6 b

 

Artikel 42

Bilaga I del B punkt 4.8

 

Artikel 43

Bilaga I del C punkt 8.3

 

Artikel 44

Artikel 6.3

 

Artikel 45

 

3: Artikel 1.1 och 1.2

Artikel 45.1 och 45.2

 

3: Artikel 3 a

Artikel 45.1

 

3: Artikel 4

Artikel 45.3

 

3: Artikel 5.1

Artikel 45.4

 

3: Artikel 5.2

Artikel 45.5

 

3: Artikel 5.3

Artikel 45.6

 

3: Artikel 5.4

Artikel 45.7

 

3: Artikel 5.5

Artikel 45.8

Bilaga I del B punkt 8.3.4

 

Artikel 46

Bilaga I del B punkt 3.6 a

 

Artikel 47.1

Bilaga I del B punkt 4.9

 

Artikel 47.2

Bilaga I del C punkt 3.5

 

Artikel 47.3

 

3: Artikel 6

Artikel 48

 

3: Artikel 7

Artikel 49

 

3: Artikel 8.1

Artikel 50.1

 

3: Artikel 8.2

Artikel 50.2

 

3: Artikel 9.1

Artikel 51.1

 

3: Artikel 9.2 och 9.3

Artikel 51.2

 

 

Artikel 51.3

 

3: Artikel 10

Artikel 52

 

3: Artikel 11

Artikel 53

 

3: Artikel 12.1

Artikel 54.1

 

3: Artikel 12.2

Artikel 54.2

 

3: Artikel 13

Artikel 55

 

3: Artikel 14

Artikel 56

 

 

Artikel 57

 

 

Artikel 58

 

2: Artiklarna 1 och 5

Artikel 59

 

2: Artiklarna 5 och 3

Artikel 60

 

2: Artikel 4

Artikel 61

Artikel 5.5

 

Artikel 62

Bilaga III punkt 3

 

Artikel 63

Bilaga III punkt 4

 

Artikel 64

Bilaga III punkt 5

 

Artikel 65

Bilaga III punkt 6

 

Artikel 66

Bilaga III punkt 10

 

Artikel 67

 

Artikel 68

 

Artikel 69

Bilaga III del A punkt 1

 

Artikel 70

Bilaga III del A punkt 1.2

 

Artikel 71

 

Artikel 72

Bilaga III del A punkt 1.3

 

Artikel 73

Bilaga III del A punkt 2.1

 

Artikel 74

Bilaga III del A punkt 2.2

 

Artikel 75

Bilaga III del A punkt 2.3

 

Artikel 76

Bilaga I del B punkt 5.6

 

Artikel 77

Bilaga I del C punkterna 5.5, 6.7, 7.7 och 7.8

 

Artikel 78

Bilaga III del A punkt 2.4

 

Artikel 79

Bilaga III del B punkt 1

 

Artikel 80

Bilaga III del C

 

Artikel 81

Bilaga III del C punkt 1

 

Artikel 82

Bilaga III del C punkt 2

 

Artikel 83

Bilaga III del C punkt 3

 

Artikel 84

Bilaga III del C punkt 5

 

Artikel 85

Bilaga III del D

 

Artikel 86

Bilaga III del E

 

Artikel 87

Bilaga III del E punkt 1

 

Artikel 88

Bilaga III del E punkt 2

 

Artikel 89

Bilaga III del E punkt 4

 

Artikel 90

Bilaga III punkt 9

 

Artikel 91

Bilaga III punkt 11

 

Artikel 92

 

 

Artikel 93

 

 

 

Bilaga I del B punkt 6.1.5

 

Artikel 95.1

Bilaga I del B punkt 8.5.1

 

Artikel 95.2

 

Artikel 95.3

 

Artikel 95

 

Artikel 96

 

 

 

Bilaga II del A

 

Bilaga I

Bilaga II del B

 

Bilaga II

Bilaga VIII

 

Bilaga III

Bilaga VII

 

Bilaga IV

Bilaga II del C

 

Bilaga V

Bilaga 2 del D

 

Bilaga VI

Bilaga II del E

 

Bilaga VII

Bilaga VI delarna A och B

 

Bilaga VIII

Bilaga VI del C

 

Bilaga IX

 

Bilaga X

 

Bilaga XI

 

Bilaga XII

 

Bilaga XIII

 

Bilaga XIV


Top