18.9.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 250/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) NRU 889/2008

tal-5 ta' Settembru 2008

li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi fir-rigward tal-produzzjoni, it-tikkettar u l-kontroll organiku

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-28 ta' Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi u li jemenda [jħassar] ir-Regolament (KEE) Nru 2092/91 (1), u b'mod il-partikolari l-Artikolu 9(4), it-tieni paragrafu ta' l-Artikolu 11, l-Artikoli 12(3), 14(2), 16(3)(c), 17(2) u 18(5), it-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 19(3), l-Artikoli 21(2), 22(1), 24(3), 25(3), 26, 28(6), 29(3) u 38(a), (b), (c), u (e), u l-Artikolu 40 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 834/2007, u b'mod il-partikolari t-Titoli III, IV u V tiegħu, jistabbilixxi rekwiżiti bażiċi fir-rigward tal-produzzjoni, t-tikkettar u l-kontroll ta' prodotti organiċi fis-settur tal-pjanti u tal-bhejjem. Għandhom ikunu stabbiliti regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta' dawk ir-rekwiżiti.

(2)

L-evoluzzjoni ta' regoli dettaljati ġodda tal-produzzjoni dwar ċerti speċi ta' annimali, l-akkwakultura organika, l-alka u l-ħmira wżati bħala ikel jew għalf f'livell komunitarju ser tkun teħtieġ iktar żmien u għaldaqstant għandha tkun elaborata fi proċedura sussegwenti. Huwa għalhekk xieraq li dawk il-prodotti jkunu esklużi mill-ambitu ta' dan ir-Regolament. Madankollu, fir-rigward ta' ċerti speċi ta' bhejjem, prodotti ta' akkwakultura u alka, ir-regoli Komunitarji previsti għall-produzzjoni, għall-kontrolli u għall-ittikkettar għandhom japplikaw mutatis mutandis għal dawk il-prodotti, skond l-Artikolu 42 tar-Regolament (KE) Nru 834/2007.

(3)

Għandhom ikunu stabbiliti ċerti definizzjonijiet sabiex ikunu evitati ambigwitajiet u tkun iggarantita l-applikazzjoni uniformi tar-regoli dwar il-produzzjoni organika.

(4)

Il-produzzjoni ta' pjanti organiċi hija bbażata fuq in-nutrizzjoni tal-pjanti primarjament permezz ta' l-ekosistema tal-ħamrija. Għaldaqstant il-koltivazzjoni idroponika, fejn il-pjanti jikbru bl-għeruq f'medjum inert ta' alimentazzjoni b'minerali u nutrijenti solubbli, m'għandhiex tkun permessa.

(5)

Il-produzzjoni ta' pjanti organiċi tinvolvi diversi prattiki ta' koltivazzjoni u l-użu limitat ta' fertilizzanti u kondizzjonaturi b'solubilità baxxa ta' solubbilità baxxa, għalhekk dawn il-prattiki għandhom ikunu speċifikati. B'mod partikolari, għandhom ikunu stabbiliti kundizzjonijiet għall-użu ta' ċerti prodotti mhux sintetiċi.

(6)

L-użu ta' pestiċidi, li jista' jkollu effetti ta' ħsara fuq l-ambjent jew jirriżulta fil-preżenza ta' residwi fi prodotti agrikoli, għandu jkun ristrett b'mod sinifikanti. Għandha tingħata preferenza lill-applikazzjoni ta' miżuri ta' prevenzjoni fil-kontroll kontra organiżmi ta' ħsara, mard u ħaxix ħażin. Barra minn hekk, għandhom ikunu stabbiliti kundizzjonijiet għall-użu ta' ċerti prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti.

(7)

Għall-fini ta' l-agrikoltura organika, l-użu ta' ċerti prodotti, fertilizzanti, kondizzjonaturi b'solubilità baxxa tal-ħamrija, għall-protezzjoni tal-pjanti, kif ukoll ċerti materjali ta' l-għalf, addittivi ta' l-għalf u għajnuniet għall-ipproċessar ta' l-għalf u ċerti prodotti wżati għat-tindif u d-diżinfezzjoni, li mhumiex organiċi, kien permess taħt ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2092/91 taħt kundizzjonijiet definiti tajjeb. Bl-iskop li tkun żgurata l-kontinwità ta' l-agrikoltura organika il-prodotti u s-sustanzi in kwistjoni għandhom, skond id-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 16(3)(c) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007, jibqgħu ikunu permessi. Barra minn hekk, għal raġunijiet ta' ċarezza, huwa xieraq li fl-Annessi ma' dan ir-Regolament ikunu elenkati l-prodotti u s-sustanzi li kienu permessi taħt ir-Regolament (KEE) Nru 2092/91. Jistgħu ikunu miżjuda prodotti u sustanzi oħrajn ma' dawn il-listi fil-ġejjieni taħt bażi legali differenti, jiġifieri l-Artikolu 16(1) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007. Huwa għaldaqstant xieraq li jkun identifikat l-istatus distint ta' kull kategorija ta' prodotti u sustanzi permezz ta' simbolu fil-lista.

(8)

L-approċċ integrat ta' l-agrikoltura organika jeħtieġ li t-trobbija tal-bhejjem tkun tirrelata għall-art, fejn id-demel prodott jintuża għan-nutrizzjoni tat-tkabbir ta' l-għelejjel. Minħabba li t-trobbija tal-bhejjem dejjem timplika l-ġestjoni ta' art agrikola, għandu jiġi pprovdut li t-trobbija ta' bhejjem mingħajr art għandha tkun ipprojbita. Fl-akkoppjament organiku tal-bhejjem l-għażla tar-razez għandha tqis il-kapaċità tagħhom li jadattaw għal kundizzjonijiet lokali, il-vitalità tagħhom u r-reżistenza tagħhom għall-mard u għandha tkun inkorraġġita diversità bijoloġika wiesgħa.

(9)

F'ċerti ċirkostanzi operaturi jistgħu jiffaċċjaw diffikultajiet biex jiksbu annimali ta' trobbija organika minn massa ta' ġeni mnaqqsa, u dan jista' jostakola l-iżvilupp tas-settur. Għaldaqstant għandu jkun previst għall-possibbiltà li għadd limitat ta' annimali mhux organiċi jinġieb f'razzett għal skopijiet ta' akkoppjament.

(10)

L-agrikoltura organika għandha tiżgura li jkunu ssodisfati rekwiżiti speċifiċi ta' l-imġieba ta' l-annimali. F'dan ir-rigward, l-istrutturi tal-kenn għall-ispeċijiet kollha tal-bhejjem għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' l-annimali kkonċernati fejn jirrigwarda l-ventilazzjoni, id-dawl, l-ispazju u l-kumdità u għandu b'hekk ikun ipprovdut biżżejjed spazju li jippermetti libertà ampja ta' moviment għal kull annimal filwaqt li jippermetti li tkun żviluppata l-imġieba soċjali naturali ta' l-annimali. Għandhom ikunu stabbiliti kundizzjonijiet speċifiċi ta' l-istrutturi tal-kenn u tal-prattiki ta' trobbija fir-rigward ta' ċerti annimali, inkluż in-naħal. Dawn il-kundizzjonijiet speċifiċi ta' l-istrutturi tal-kenn għandhom iservu livell għoli ta' benessri ta' l-annimali, li hija prijorità fejn tidħol l-agrikoltura organika tal-bhejjem u għaldaqstant tista' tmur lil hinn mill-istandards ta' benessri fil-Komunità li japplikaw għall-agrikoltura in ġenerali. Prattiki ta' trobbija organika għandhom jipprevjenu li t-tjur jitkabbru malajr wisq. Għaldaqstant għandhom ikunu stabbiliti dispożizzjonijiet speċifiċi li jevitaw metodi intensivi ta' trobbija. B'mod partikolari t-tjur jew għandhom jitkabbru sakemm jilħqu età minima jew inkella għandhom ikunu ta' varjetà li tikber bil-mod, sabiex f'kull każ ma jkun hemm ebda inċentiv biex jintużaw metodi ta' trobbija intensiva.

(11)

Fil-parti l-kbira tal-każijiet, il-bhejjem għandu jkollhom aċċess permanenti għal spazji fil-beraħ biex jimirħu, meta t-temp ikun jippermetti, u dawn l-ispazji fil-beraħ għandhom fil-prinċipju jkunu organizzati taħt sistema adattata ta' rotazzjoni.

(12)

Sabiex ikun evitat it-tniġġiż ambjentali ta' riżorsi naturali bħall-art u l-ilma, minn nutrijenti, għandu jkun stabbilit l-ogħla limitu ta' demel użat f'kull ettaru u ta' bhejjem miżmuma fuq kull ettaru. Dan il-limitu għandu jkun jirrelata għall-kontenut tan-nitroġenu tad-demel.

(13)

Mutilazzjonijiet li jwasslu għal stress, ħsara, mard jew is-sofferenza ta' l-annimali għandhom ikunu pprojbiti. Madankollu, operazzjonijiet speċifiċi li huma essenzjali għal ċerti tipi ta' produzzjoni u għas-sigurtà ta' l-annimali u l-bnedmin jistgħu ikunu permessi taħt kundizzjonijiet restritti.

(14)

Il-bhejjem għandhom jgħixu fuq ħaxix, għalf u prodotti ta' l-għalf imkabbra skond ir-regoli ta' l-agrikoltura organika, li preferibbilment ikunu ta' l-azjenda stess, billi jitqiesu l-ħtiġiet fiżjoloġiċi tagħhom. Barra minn hekk, sabiex ikunu sodisfatti r-rekwiżiti bażiċi ta' nutrizzjoni tal-bhejjem jista' jkun meħtieġ li jintużaw ċerti minerali u oligo-elementi u vitamini taħt kundizzjonijiet definiti tajjeb.

(15)

Ladarba hu mistenni li jippersistu d-differenzi reġjonali eżistenti fil-possibbiltà li annimali organiċi li jixtarru jiksbu l-vitamini essenzjali neċessarji ta' A, D u E permezz tar-razzjonijiet ta' l-għalf tagħhom, fejn jidħlu klima u sorsi ta' għalf disponibbli, l-użu ta' dawn il-vitamini għal annimali li jixtarru għandu jkun permess.

(16)

Il-ġestjoni tas-saħħa ta' l-annimali għandha primarjament tkun ibbażata fuq il-prevenzjoni tal-mard. Barra minn hekk għandhom ikunu applikati miżuri addizzjonali speċifiċi ta' tindif u diżinfezzjoni.

(17)

L-użu preventiv ta' prodotti mediċinali allopatiċi kimikament sintesizzati mhuwiex permess fl-agrikoltura organika. Madankollu, fil-każ ta' mard jew meta jweġġgħa annimal fejn dan ikun jeħtieġ trattament immedjat, l-użu ta' prodotti mediċinali allopatiċi kimikament sintesizzati għandu jkun limitat għal minimu strett. Barra minn hekk, sabiex tkun garantita l-integrità tal-produzzjoni organika għal konsumaturi għandu jkun possibbli li jittieħdu miżuri restrittivi bħall-irduppjar tal-perjodu ta' sospensjoni wara l-użu ta' prodotti mediċinali kimikament sintesizzati.

(18)

Għandhom ikunu stabbiliti regoli speċifiċi għall-prevenzjoni tal-mard u t-trattament veterinarju fit-trobbija tan-naħal.

(19)

Għandu jiġi pprovdut li operaturi li jipproduċu l-għalf jew l-ikel ikunu meħtieġa jqisu proċeduri adattati bbażati fuq identifikazzjoni sistematika ta' passi kritiċi ta' l-ipproċessar sabiex ikun żgurat li l-prodotti manifatturati u pproċessati jikkonformaw mar-regoli ta' produzzjoni organika.

(20)

Ċerti prodotti u sustanzi mhux organiċi huma meħtieġa sabiex tkun żgurata l-produzzjoni ta' ċertu ikel u għalf organiku pproċessat. L-armonizzazzjoni ta' regoli għall-ipproċessar ta' l-inbid f'livell Komunitarju ser tkun teħtieġ iktar żmien. Għaldaqstant il-prodotti msemmija għandhom ikunu esklużi għall-ipproċessar ta' l-inbid sakemm, fi proċedura sussegwenti, ikunu stabbiliti regoli speċifiċi.

(21)

Għall-iskop ta' l-ipproċessar ta' ikel organiku, l-użu ta' ċerti ingredjenti ta' oriġini mhux agrikola, ċerta għajnuna għall-ipproċessar ta' l-ikel u ċerti ingredjenti mhux organiċi ta' oriġini agrikola kien permess taħt ir-Regolament (KEE) Nru 2092/91 taħt kundizzjonijiet definiti tajjeb. Bl-iskop li tkun żgurata l-kontinwità ta' l-agrikoltura organika il-prodotti u s-sustanzi in kwistjoni għandhom, skond id-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 21(2) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007, jibqgħu ikunu permessi. Barra minn hekk, għal raġunijiet ta' ċarezza, huwa xieraq li fl-Annessi ma' dan ir-Regolament ikunu elenkati l-prodotti u s-sustanzi li kienu permessi taħt ir-Regolament (KEE) Nru 2092/91. Jistgħu ikunu miżjuda prodotti u sustanzi oħrajn ma' dawn il-listi fil-ġejjieni taħt bażi legali differenti, jiġifieri l-Artikolu 21(2) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007. Huwa għaldaqstant xieraq li jkun identifikat l-istatus distint ta' kull kategorija ta' prodotti u sustanzi permezz ta' simbolu fil-lista.

(22)

Taħt ċerti kundizzjonijiet prodotti organiċi u mhux organiċi jistgħu jinġabru u jkunu trasportati simultanjament. Sabiex prodotti organiċi jkunu separati minn dawk mhux organiċi kif dovut matul it-trattament u sabiex ikun evitat xi taħlit għandhom ikunu stabbiliti dispożizzjonijiet speċifiċi.

(23)

Il-konverżjoni għall-metodu ta' produzzjoni organika teħtieġ ċerti perjodi ta' adattament tal-mezzi kollha li jkunu qegħdin jintużaw. Għandhom ikunu stabbiliti perjodi ta' żmien speċifiċi għas-setturi varji tal-produzzjoni, skond il-produzzjoni preċedenti fir-razzett.

(24)

Skond l-Artikolu 22 tar-Regolament (KE) Nru 834/2007, għandhom ikunu stabbiliti kundizzjonijiet speċifiċi għall-applikazzjoni ta' eċċezzjonijiet previsti f'dak l-Artikolu. Huwa xieraq li jkunu stabbiliti dawn il-kundizzjonijiet fir-rigward tan-nuqqas ta' disponibbiltà ta' annimali, għalf, xama' tan-naħal, żrieragħ u l-patata taż-żrigħ organiċi u ingredjenti organiċi kif ukoll għal problemi speċifiċi relatati mal-ġestjoni tal-bhejjem u fil-każ ta' ċirkostanzi katastrofiċi.

(25)

Differenzi ġeografiċi u strutturali fl-agrikoltura u limitazzjonijiet klimatiċi jistgħu jostakolaw l-iżvilupp ta' produzzjoni organika f'ċerti reġjuni u għaldaqstant jiffurmaw eċċezzjonijiet għal ċerti prattiki fir-rigward tal-karatteristiċi ta' l-istrutturi u l-installazzjoniiet għall-bhejjem. Għaldaqstant, l-irbit ta' l-annimali għandu jkun permess, taħt kundizzjonijiet definiti tajjeb, f'azjendi li, minħabba ż-żona ġeografika u limitazzjonijiet strutturali, b'mod partikolari fir-rigward ta' żoni muntanjużi, huma żgħar, u biss fejn mhuwiex possibbli li l-bhejjem jinżammu fi gruppi adattati għall-ħtiġiet ta' mġjieba tagħhom.

(26)

Bl-iskop li jkun żgurat l-iżvilupp ta' settur organiku tal-bhejjem fil-bidu tiegħu, ingħataw diversi derogi temporanji taħt ir-Regolament (KEE) Nru 2092/91, fir-rigward ta' l-irbit ta' l-annimali, il-kundizzjonijiet ta' l-istrutturi tal-kenn ta' l-annimali u d-densitajiet ta' l-istokkijiet. Dawn id-derogi għandhom jinżammu, fuq bażi tranżitorja, sad-data ta' skadenza tagħhom, sabiex ma jitħarbatx is-settur organiku tal-bhejjem.

(27)

Meta wieħed jikkunsidra l-importanza tad-dakkir għas-settur organiku tat-trobbija tan-naħal, għandu jkun possibbli li jingħataw eċċezzjonijiet li jippermettu l-produzzjoni parallela ta' unità għat-trobbija tan-naħal organika, kif ukoll waħda mhux organika fl-istess razzett.

(28)

Taħt ċertu ċirkostanzi, bdiewa jistgħu jesperjenzaw diffikultà biex jiksbu fornituri ta' bhejjem imrobbija b'mod organiku u prodotti ta' l-għalf organiċi u għaldaqstant għandha tingħata awtorizzazzjoni biex għadd limitat ta' dħul mhux organiku prodott fir-razzett ikun jista' jintuża fi kwantitajiet restritti.

(29)

Produtturi involuti fil-produzzjoni organika daħlu għal sforzi maġġuri għall-iżvilupp ta' żrieragħ u materjali veġetattivi organiċi sabiex tkun stabbilita għażla wiesgħa ta' varjetajiet ta' pjanti ta' speċijiet tal-pjanti li għalihom ikunu disponibbli żrieragħ u materjal ta' riproduzzjoni veġetattiva organiċi. Madankollu, fil-preżent, għal ħafna speċijiet, għad m'hawnx biżżejjed żrieragħ u materjal ta' riproduzzjoni veġetattiva disponibbli u, f'dawk il-każijiet, l-użu ta' żrieragħ u materjal ta' riproduzzjoni veġetattiva li mhumiex organiċi għandu jkun permess.

(30)

Sabiex l-operaturi jkunu megħjuna jsibu żrieragħ u patata taż-żrigħ organiċi, kull Stat Membru għandu jiżgura li tinħoloq database li tinkludi l-varjetajiet taż-żrieragħ u tal-patata taż-żrigħ organiċi li wieħed jista' jsib fis-suq.

(31)

Il-ġestjoni ta' annimali bovini adulti tista' tqiegħed fil-perikolu lill-kustodju u lil persuni oħra li jittrattaw l-annimali. Għaldaqstant għandu jkun possibbli li jingħataw eċċezzjonijiet matul il-fażi finali tat-tismin tal-mammiferi, b'mod partikolari fir-rigward ta' annimali bovini.

(32)

Ċirkostanzi katastrofiċi jew mard li jixtered ħafna ta' l-annimali jew tal-pjanti jista' jkollhom effetti serji fuq il-produzzjoni organika fir-reġjuni kkonċernati. Jeħtieġ li jittieħdu miżuri adattati biex tkun żgurata l-biedja jew anke l-istabbiliment mill-ġdid tal-biedja. Għaldaqstant għandha tkun magħmula possibbli l-fornitura ta' annimali mhux organiċi, jew ta' għalf mhux organiku għal perjodu limitat fiż-żoni milquta.

(33)

Skond l-Artikoli 24(3) u 25(3) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007, għandhom ikunu stabbiliti kriterji speċifiċi fir-rigward tal-preżentazzjoni, il-kompożizzjoni, id-daqs u d-diżinn tal-logo Komunitarju, kif ukoll fir-rigward tal-preżentazzjoni u l-kompożizzjoni tan-numru tal-kodiċi ta' l-awtorità ta' kontroll jew tal-korp ta' kontroll u ta' l-indikazzjoni tal-post fejn ikun tkabbar il-prodott agrikolu.

(34)

Skond l-Artikolu 26 tar-Regolament (KE) Nru 834/2007, għandhom ikunu stabbiliti rekwiżiti speċifiċi għat-tikkettar ta' għalf organiku b'kont meħud tal-varjetajiet u tal-kompożizzjoni ta' l-għalf u tad-dispożizzjonijiet tat-tikkettar orizzontali applikabbli għall-għalf.

(35)

Minbarra s-sistema ta' kontroll ibbażata fuq ir-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar il-kontrolli uffiċjali mwettqa biex tiġi żgurata l-verifikazzjoni tal-konformità mal-liġi ta' l-għalf u l-ikel, mas-saħħa ta' l-annimali u mar-regoli dwar il-welfare ta' l-annimali (2), għandhom ikunu stabbiliti miżuri speċifiċi ta' kontroll. B'mod partikolari, rekwiżiti dettaljati fir-rigward ta' l-istadji kollha tal-produzzjoni, il-preparazzjoni u d-distribuzzjoni relatati għal prodotti organiċi.

(36)

Notifiki ta' informazzjoni mill-Istati Membri lill-Kummissjoni għandhom jippermettuha tuża l-informazzjoni mibgħuta direttament u bl-iktar mod effettiv possibbli għall-ġestjoni ta' informazzjoni statistika u data referenzjali. Sabiex jintlaħaq dan l-għan, l-informazzjoni kollha li għandha tkun magħmula disponibbli jew li għandha tkun ikkomunikata bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni għandha tintbagħat b'mod elettroniku jew f'forma diġitali.

(37)

Skambji ta' informazzjoni u dokumenti bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri, u l-proviżjoni u n-notifika ta' informazzjoni mill-Istati Membri lill-Kummissjoni ġeneralment isiru b'mod elettroniku jew f'forma diġitali. Sabiex jitjieb il-mod li bih dawn l-iskambji ta' informazzjoni, taħt regoli dwar produzzjoni organika, huma trattati, u biex ikun estiż l-użu tagħhom, huwa neċessarju li jkunu adattati sistemi eżistenti tal-kompjuters jew li jkunu stabbiliti sistemi ġodda. Għandu jkun possibbli li dan isir mill-Kummissjoni u li jkun implimentat wara li l-Istati Membri jkunu infurmati permezz tal-Kumitat għall-produzzjoni organika.

(38)

Il-kundizzjonijiet li taħthom l-informazzjoni hija pproċessata minn dawn is-sistemi tal-kompjuter u l-forma u l-kontenut ta' dokumenti li għandhom ikunu kkomunikati taħt ir-Regolament (KE) Nru 834/2007 għandhom ikunu aġġustati b'mod frekwenti in linja mal-bidliet għar-regoli jew għar-rekwiżiti ta' ġestjoni applikabbli. Hija wkoll neċessarja preżentazzjoni uniformi tad-dokumenti li għandhom jintbagħtu mill-Istati Membri. Sabiex jintlaħħqu dawn il-miri u biex ikunu simplifikati l-proċeduri u jkun żgurat li s-sistemi tal-kompjuter ikkonċernati jistgħu isiru operazzjonali b'mod immedjat, il-forma u l-kontenut tad-dokumenti għandhom ikunu stabbiliti fuq il-bażi ta' mudelli jew kwestjonarji, li għandhom ikunu adattati u aġġornati mill-Kummissjoni wara li tinforma lill-Kumitat għall-produzzjoni organika.

(39)

Għandhom ikunu stabbiliti miżuri tranżitorji, għal ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti taħt ir-Regolament (KEE) Nru 2092/91, sabiex ma tkunx ipperikolata l-kontinwità tal-produzzjoni organika.

(40)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 207/93 tad-29 ta' Jannar 1993 li jiddefinixxi l-kontenut ta' l-Anness VI għar-Regolament (KEE) Nru 2092/91 dwar il-produzzjoni organika ta' prodotti agrikoli u indikazzjonijiet li jirreferu għalihom fuq prodotti agrikoli u prodotti ta' l-ikel u li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 5(4) tiegħu (3); ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1452/2003 ta' l-14 ta' Awwissu 2003 li jżomm id-deroga pprovduta fl-Artikolu 6(3)(a) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2092/91 rigward ċerti speċji ta' żerriegħa u ta' materjal veġetattiv tal-propagazzjoni u li jistabbilixxi regoli proċedurali u kriterji li għandhom x'jaqsmu ma' din id-deroga (4) u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 223/2003 tal-5 ta' Frar 2003 dwar il-ħtiġiet ta' l-ittikkettar relatati mal-metodu ta' produzzjoni organika għall-għalf, l-għalf kompost u l-materjali ta' l-għalf u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2092/91 (5) għandhom jitħassru u jinbidlu b'Regolament ġdid.

(41)

Ir-Regolament (KEE) Nru 2092/91 huwa mħassar mir-Regolament (KE) Nru 834/2007 b'effett mill-1 ta' Jannar 2009. Madankollu, ħafna mid-dispożizzjonijiet tiegħu għandhom, b'xi adattamenti, jibqgħu japplikaw u għandhom għaldaqstant ikunu adottati fil-qafas ta' dan ir-Regolament. Għal raġunijiet ta' ċarezza huwa xieraq li tkun stabbilita l-korrelazzjoni bejn dawk id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KEE) Nru 2092/91 u d-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

(42)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat regolatorju għall-produzzjoni organika,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Werrej

Titolu I

Dispożizzjonijiet ta' introduzzjoni 7

Titolu II

Regoli dwar il-produzzjoni, l-ipproċessar, l-ippakkjar, it-trasport u l-ħażna tal-prodotti 7

Kapitolu 1

Il-produzzjoni tal-pjanti 7

Kapitolu 2

It-trobbija tal-bhejjem 8

Taqsima 1

L-oriġini ta' l-annimali 8

Taqsima 2

L-istrutturi tal-kenn tal-bhejjem u l-prattiki ta' trobbija 9

Taqsima 3

L-għalf 12

Taqsima 4

It-trattament veterinarju 13

Kapitolu 3

Prodotti pproċessati 14

Kapitolu 4

L-ippakkjar, it-trasport, il-ħażna tal-prodotti 16

Kapitolu 5

Ir-regoli tal-konverżjoni 17

Kapitolu 6

Regoli straordinarji tal-produzzjoni 19

Taqsima 1

Limitazzjonijiet klimatiċi, ġeografiċi jew strutturali 19

Taqsima 2

Nuqqas ta' disponibbiltà tad-dħul minn irziezet organiċi 20

Taqsima 3

Problemi speċifiċi ta' ġestjoni tal-bhejjem 21

Taqsima 4

Ċirkostanzi katastrofiċi 21

Kapitolu 7

Database taż-żrieragħ 22

Titolu III

It-tikkettar 23

Kapitolu 1

Il-logo tal-Komunità 23

Kapitolu 2

Rekwiżiti speċifiċi tat-tikkettar għall-għalf 24

Kapitolu 3

Rekwiżiti speċifiċi oħra tat-tikkettar 24

Titolu IV

Il-Kontrolli 25

Kapitolu 1

Miżuri minimi ta' kontroll 25

Kapitolu 2

Rekwiżiti ta' kontroll għall-pjanti u l-prodotti tal-pjanti 26

Kapitolu 3

Rekwiżiti ta' kontroll għall-bhejjem u l-prodotti tal-bhejjem 27

Kapitolu 4

Rekwiżiti ta' kontroll għat-tħejjija tal-prodotti 28

Kapitolu 5

Rekwiżiti ta' kontroll għall-importazzjonijiet 29

Kapitolu 6

Rekwiżiti ta' kontroll għal unitajiet li jingħataw b'kuntratt lill-partiijiet terzi 29

Kapitolu 7

Rekwiżiti ta' kontroll għal unitajiet li jippreparaw l-għalf 30

Kapitolu 8

Il-ksur u l-iskambju ta' informazzjoni 30

Titolu V

Il-konsenja ta' informazzjoni, dispożizzjonijiet tranżitorji u finali 31

Kapitolu 1

Il-konsenja ta' informazzjoni lill-Kummissjoni 31

Kapitolu 2

Dispożizzjonijiet tranżitorji u finali 32

TITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET TA' INTRODUZZJONI

Artikolu 1

Is-suġġett u l-ambitu

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli speċifiċi dwar il-produzzjoni, it-tikkettar u l-kontroll organiku fir-rigward ta' prodotti msemmija fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007.

2.   Dan ir-Regolament m'għandux japplika għall-prodotti li ġejjin:

(a)

prodotti li joriġinaw mill-akkwakultura;

(b)

l-alka;

(c)

speċijiet ta' bhejjem ta' xort'oħra minn dawk imsemmija fl-Artikolu 7;

(d)

ħmira wżata bħala ikel jew għalf.

Madankollu, it-Titolu II, it-Titolu III u t-Titolu IV għandhom japplikaw mutatis mutandis għall-prodotti msemmija fil-punti (a), (b) u (c) ta' l-ewwel subparagrafu sakemm ikunu stabbiliti regoli tal-produzzjoni dettaljati għal dawk il-prodotti fuq il-bażi tar-Regolament (KE) Nru 834/2007.

Artikolu 2

Tifsiriet

Minbarra t-tifsiriet stabbiliti fl-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 834/2007, għandhom japplikaw it-tifsiriet li ġejjin għall-iskopijiet ta' dan ir-Regolament:

(a)

“mhux organiku”: ifisser li ma jkunx ġej jew li ma jkunx relatat għal produzzjoni skond ir-Regolament (KE) Nru 834/2007 u dan ir-Regolament;

(b)

“prodotti mediċinali veterinarji”: ifisser prodotti kif iddefiniti fl-Artikolu 1(2) tad-Direttiva 2001/82/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) dwar il-kodiċi tal-Komunità rigward il-prodotti mediċinali veterinarji;

(c)

“importatur”: ifisser il-persuna fiżika jew ġuridika fil-Komunità li tippreżenta konsenja għar-rilaxx għal ċirkolazzjoni libera fil-Komunità, jew in persona, jew permezz ta' rappreżentant;

(d)

“l-ewwel kunsinnatarju” ifisser il-persuna fiżika jew ġuridika li lilha tkun ikkunsinjata l-konsenja importata u li tirċeviha għal preparazzjoni u/jew tqegħid fis-suq ulterjuri;

(e)

“azjenda” tfisser l-unitajiet kollha tal-produzzjoni operati taħt ġestjoni singola bl-iskop tal-produzzjoni ta' prodotti agrikoli;

(f)

“unità ta' produzzjoni” tfisser l-assi kollha li għandhom jintużaw għal settur tal-produzzjoni bħall-post tal-produzzjoni, il-biċċiet agrikoli, il-mergħat, l-ispazji fil-beraħ, l-istrutturi tal-bhejjem, il-post għall-ħażna ta' l-għelejjel, il-prodotti ta' l-għelejjel, il-prodotti tal-bhejjem, il-materjali mhux ipproċessati u kull dħul ieħor rilevanti għal dan is-settur speċifiku tal-produzzjoni;

(g)

“produzzjoni idroponika” tfisser il-metodu li bih jitkabbru l-pjanti bl-għeruq tagħhom f'soluzzjoni minerali ta' nutrijenti biss jew f'medjum inert, bħall-perlite, iż-żrar jew suf minerali li tiżdied magħhom soluzzjoni ta' nutrijenti;

(h)

“trattament veterinarju” ifisser il-korsijiet kollha ta' trattament ta' kura jew ta' prevenzjoni kontra okkorrenza waħda ta' marda speċifika;

(i)

“prodotti ta' l-għalf f'konverżjoni” ifissru prodotti ta' l-għalf prodotti matul il-perjodu ta' konverżjoni għall-produzzjoni organika, bl-esklużjoni ta' dawk maħsuda fit-12-il xahar ta' wara l-bidu tal-konverżjoni kif imsemmija fl-Artikolu 17(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007.

TITOLU II

REGOLI DWAR IL-PRODUZZJONI, L-IPPROĊESSAR, L-IPPAKKJAR, IT-TRASPORT U L-ĦAŻNA TA' PRODOTTI ORGANIĊI

KAPITOLU 1

Il-produzzjoni tal-pjanti

Artikolu 3

Il-ġestjoni ta' l-art u l-fertilizzazzjoni

1.   Meta l-ħtiġiet nutrizzjonali tal-pjanti ma jkunux sodisfatti minn miżuri previsti fl-Artikolu 12(1)(a), (b) u (c) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007, jistgħu jintużaw biss fertilizzanti u kondizzjonaturi b'solubilità baxxa ta' l-art imsemmija fl-Anness I ma' dan ir-Regolament, fil-produzzjoni organika, u biss sa fejn hu neċessarju. L-operaturi għandhom iżommu provi dokumentarji tal-ħtieġa li jintuża l-prodott.

2.   L-ammont totali ta' demel tal-bhejjem, kif definit fid-Direttiva tal-Kunsill 91/676/KEE (7) dwar il-protezzjoni ta' l-ilma kontra t-tniġġis ikkawżat min-nitrati minn sorsi agrikoli, applikat fl-azjenda, ma jistax jaqbeż il-170 kg ta' nitroġenu f'sena/ettaru taż-żona agrikola wżata. Dan il-limitu għandu japplika biss għall-użu ta' demel tar-razzett, demel tar-razzett imnixxef u demel diżidrat tat-tjur, ħmieġ kompost ta' l-annimali, inkluż demel tat-tjur, demel kompost tar-razzett u eskrementi likwidi ta' l-annimali.

3.   Azjendi tal-produzzjoni organika jistgħu jistabbilixxu ftehim ta' kooperazzjoni bil-miktub esklużivament ma' azjendi u mpriżi oħrajn li jikkonformaw mar-regoli ta' produzzjoni organika, bl-intenzjoni li d-demel żejjed mill-produzzjoni organika jkun jista' jinxtered. Il-limitu massimu kif imsemmi fil-paragrafu 2, għandu jkun ikkalkolat fuq il-bażi ta' l-unitajiet kollha tal-produzzjoni organika involuti f'din il-kooperazzjoni.

4.   Jistgħu jintużaw preparati xierqa ta' mikro-organiżmi sabiex titjieb il-kondizzjoni ġenerali ta' l-art jew id-disponibbiltà tan-nutrijenti fl-art jew fl-għelejjel.

5.   Għall-attivazzjoni tal-kompost jistgħu jintużaw preparati adattati bbażati fuq il-pjanti jew preparazzjonijiet ta' mikro-organiżmi.

Artikolu 4

Il-projbizzjoni tal-produzzjoni idroponika

Il-produzzjoni idroponika hija pprojbita.

Artikolu 5

Il-ġestjoni ta' organiżmi ta' ħsara, mard u ħaxix ħażin

1.   Meta l-pjanti ma jkunux jistgħu jiġu protetti b'mod adegwat mill-organiżmi ta' ħsara u mard permezz tal-miżuri previsti fl-Artikolu 12(1)(a), (b), (c), u (g) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007, fil-produzzjoni organika jistgħu jintużaw biss il-prodotti msemmija fl-Anness II ta' dan ir-Regolament. L-operaturi għandhom iżommu provi dokumentarji tal-ħtieġa li jintuża l-prodott.

2.   Għal prodotti wżati f'nases u f'dispensers, ħlief dispensers feromoni, in-nases u/jew id-dispensers, għandhom jipprevjenu li s-sustanzi jkunu rilaxxati fl-ambjent u jipprevjenu kuntatt bejn is-sustanzi u l-għelejjel li jkunu qegħdin jiġu kkoltivati. In-nases għandhom jinġabru wara li jintużaw u jintremew b'mod sigur.

Artikolu 6

Regoli speċifiċi dwar il-produzzjoni tal-faqqiegħ

Għal-produzzjoni tal-faqqiegħ, jistgħu jintużaw is-substrati, jekk dawn ikunu komposti biss mill-komponenti li ġejjin:

(a)

demel tar-razzett u ħmieġ ta' l-annimali:

(i)

jew mill-azjendi li jipproduċu skond il-metodu ta' produzzjoni organika;

(ii)

jew imsemmija fl-Anness I, biss meta l-prodotti imsemmija fil-punt (i) ma jkunux disponibbli; u meta ma jaqbżux il-25 % tal-piż tal-komponenti totali tas-substrat, eskluż il-materjal ta' kopertura u xi ilma miżjud, qabel ma jgħaddi mill-proċess biex isir kompost;

(b)

prodotti ta' oriġini agrikola, ta' xort'oħra minn dawk imsemmija fil-punt (a), minn azjendi li jipproduċu skond il-metodu ta' produzzjoni organika;

(ċ)

pît mhux trattat bil-kimika;

(d)

injam, mhux trattat bi prodotti kimiċi wara t-tqaċċit;

(e)

prodotti minerali msemmija fl-Anness I, ilma u ħamrija.

KAPITOLU 2

It-trobbija tal-bhejjem

Artikolu 7

L-ambitu

Dan il-Kapitolu jistabbilixxi regoli ta' produzzjoni dettaljati għall-ispeċijiet li ġejjin: bhejjem bovini inklużi l-bubalus u l-biżonte, l-ekwidi, il-porċini, l-ovini, il-kaprini, it-tjur (l-ispeċijiet imsemmija fl-Anness III) u n-naħal.

Taqsima 1

L-oriġini ta' l-annimali

Artikolu 8

L-oriġini ta' annimali organiċi

1.   Fl-għażla ta' razez jew varjetajiet, għandhom ikunu meqjusa il-kapaċità ta' l-annimali li jadattaw għal kundizzjonijiet lokali, il-vitalità tagħhom u r-reżistenza tagħhom għall-mard. Barra minn hekk, għandhom jintagħżlu razez jew varjetajiet ta' annimali biex ikun evitat mard speċifiku jew problemi tas-saħħa assoċjati ma' xi razez jew varjetajiet użati fil-produzzjoni intensiva, bħas-sindromu ta' stress tal-majjali, is-Sindromu PSE (laħam pallidu-artab-eżudativ), mewt f'daqqa, abort spontanju u twelid diffiċli li jkun jeħtieġ operazzjoni ċeżarja. Għandha tingħata preferenza lil razez u varjetajiet indiġeni.

2.   Għan-naħal, għandha tingħata preferenza lill-użu ta' l-Apis mellifera u l-ekotipi lokali tagħhom.

Artikolu 9

L-oriġini ta' annimali mhux organiċi

1.   Skond l-Artikolu 14(1)(a)(ii) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007, annimali mhux organiċi jistgħu jinġiebu fl-azjenda għal skopijiet ta' riproduzzjoni biss meta ma jkunx disponibbli għadd suffiċjenti ta' annimali organiċi u soġġett għall-kundizzjonijiet previsti fil-paragrafi 2 sa 5 ta' dan l-Artikolu.

2.   Mammiferi żgħar mhux organiċi, meta merħla tkun ikkostitwita għall-ewwel darba, għandhom jitrabbew skond ir-regoli ta' produzzjoni organika minnufih hekk kif ma jibqgħux jerdgħu. Barra minn hekk, għandhom japplikaw ir-restrizzjonijiet li ġejjin fid-data li fiha l-annimali jidħlu fil-merla:

(a)

il-bufli, l-għoġiela u l-fliewi għandu jkollhom inqas minn sitt xhur;

(b)

il-ħrief u l-gidjien għandu jkollhom inqas minn 60 jum;

(c)

il-majjaletti għandhom ikunu jiżnu inqas minn 35 kg.

3.   Mammiferi adulti rġiel u nisa nulliparużi li ma jkunux organiċi, għat-tiġdid ta' merħla, għandhom jitkabbru sussegwentement skond ir-regoli tal-produzzjoni organika. Barra minn hekk, l-għadd ta' mammiferi nisa huwa soġġett kull sena għar-restrizzjonijiet li ġejjin:

(a)

sa massimu ta' 10 % ta' l-ekwidi jew ta' l-annimali bovini adulti, inklużi l-ispeċi tal-bubalus u tal-biżonte, bhejjem u 20 % tal-bhejjem adulti porċini, ovini u kaprini, bħala annimali nisa;

(b)

għal unitajiet b'inqas minn 10 annimali ekwini jew bovini, jew b'inqas minn ħames annimali porċini, ovini jew kaprini kull tiġdid kif imsemmi fuq għandu jkun limitat għal massimu ta' annimal wieħed fis-sena.

Id-dispożizzjoni ta' dan il-paragrafu tkun riveduta fl-2012 bl-iskop li din titneħħa gradwalment.

4.   Il-perċentwali msemmija fil-paragrafu 3 jistgħu jiżdiedu sa 40 %, soġġett għal awtorizzazzjoni minn qabel mill-awtorità kompetenti, fil-każijiet speċjali li ġejjin:

(a)

meta ssir estensjoni maġġuri fir-razzett;

(b)

meta r-razza titbiddel;

(ċ)

meta tinbeda speċjalizzazzjoni ġdida tal-bhejjem;

(d)

meta jkun hemm il-periklu li r-razez jintilfu għall-biedja kif stabbilit fl-Anness IV tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1974/2006 (8) u f'dak il-każ annimali ta' dawk ir-razez m'hemmx għalfejn ikunu neċessarjament nulliparużi.

5.   Għar-rinnovazzjoni ta' l-imġiebaħ, 10 % fis-sena ta' l-irġejjen tan-naħal u tal-frieħ (ferħ) tan-naħal jistgħu ikunu sostitwiti bi rġejjen tan-naħal u frieħ tan-naħal li mhumiex organiċi fl-unità ta' produzzjoni organika sakemm l-irġejjen tan-naħal u l-frieħ tan-naħal jitqiegħdu f'ġebħa fejn ix-xehda jew il-fondazzjonijiet tax-xehda jkunu ġejjin minn unitajiet ta' produzzjoni organika.

Taqsima 2

L-istrutturi tal-kenn tal-bhejjem u l-prattiki ta' trobbija

Artikolu 10

Regoli dwar il-kundizzjonijiet ta' l-istrutturi tal-kenn

1.   L-insulazzjoni, is-sħana u l-ventilazzjoni ta' l-istruttura għandhom jassiguraw li ċ-ċirkolazzjoni ta' l-arja, il-livell tat-trab, it-temperatura, l-umdità relattiva u l-konċentrazzjoni gassuża, jinżammu f'limiti li ma jkunux ta' ħsara għall-annimali. L-istruttura għandha tkun tippermetti li jidħol ħafna dawl naturali.

2.   L-istrutturi tal-kenn tal-bhejjem m'għandhomx ikunu obbligatorji f'żoni b'kundizzjonijiet klimatiċi xierqa li jippermettu li l-annimali jgħixu barra.

3.   Id-densità ta' l-istokkijiet fl-istruttura għandha tipprovdi għall-kumdità, il-benessri u l-ħtiġiet speċifiċi għall-ispeċi ta' l-annimali li, b'mod partikolari, għandhom ikunu jiddependu fuq l-ispeċi, ir-razza u l-età ta' l-annimali. Għandhom ikunu kkunsidrati wkoll il-ħtiġiet ta' l-imġieba ta' l-annimali li jiddependu b'mod partikolari fuq id-daqs tal-grupp u fuq is-sess ta' l-annimali. Id-densità għandha tiżgura l-benessri ta' l-annimali billi dawn ikollhom biżżejjed spazju biex joqogħdu bil-wieqfa b'mod naturali, jimteddu faċilment, iduru, jirregolaw ruħhom, jassumu l-pożizzjonijiet naturali kollha u jagħmlu l-movimenti naturali kollha bħal jitmattru u jfarfru ġwenħajhom.

4.   Is-superfiċi minima għal żoni fuq ġewwa u fuq barra, u karatteristiċi oħra ta' l-istrutturi tal-kenn għal speċijiet u kategoriji ta' l-annimali differenti, huma stabbiliti fl-Anness III.

Artikolu 11

Il-kundizzjonijiet ta' l-istrutturi tal-kenn u l-prattiki ta' trobbija speċifiċi għal mammiferi

1.   L-istrutturi tal-kenn tal-bhejjem għandu jkollhom art lixxa, iżda li ma tkunx tiżloq. Mill-inqas nofs is-superfiċi fuq ġewwa, kif speċifikat fl-Anness III, għandha tkun solida, jiġifieri mhux art bil-planki jew bħal grilja.

2.   L-istrutturi tal-kenn għandu jkollhom żona komda, nadifa u niexfa biex jimteddu/jistrieħu ta' daqs suffiċjenti, li tkun tikkonsisti f'binja solida mingħajr planki. Għandu jkun ipprovdut mifrex ampju ta' tiben niexef fiż-żona għall-mistrieħ. Il-mifrex għandu jinkludi tiben jew materjal naturali adattat ieħor. Il-mifrex jista' jittejjeb u jkun arrikkit bi kwalunkwe prodott minerali elenkat fl-Anness I.

3.   Minkejja l-Artikolu 3(3) tad-Direttiva tal-Kunsill 91/629/KE (9), li l-għoġiela jsibu l-kenn f'kaxex individwali għandu jkun ipprojbit, wara li jkollhom ġimgħa.

4.   Minkejja l-Artikolu 3(8) tad-Direttiva tal-Kunsill 91/630 (10), majjali nisa għandhom jinżammu fi gruppi, ħlief fl-aħħar stadji tat-tqala u meta jkunu qegħdin ireddgħu.

5.   Il-majjaletti m'għandhomx jinżammu fi flat decks jew f'gaġeġ għall-majjaletti.

6.   Żoni għall-eżerċizzju għandhom jippermettu li l-annimali porċini jħammġu u jħaffru. Għall-iskopijiet ta' tħaffir jistgħu jintużaw substrati differenti.

Artikolu 12

Il-kundizzjonijiet ta' l-istrutturi tal-kenn u l-prattiki ta' trobbija speċifiċi għat-tjur

1.   It-tjur m'għandhomx jinżammu f'gaġeġ.

2.   Tjur akkwatiċi għandu jkollhom aċċess għal nixxiegħa, roqgħa ilma jew ħawt, lag jew għadira kull meta jkunu jippermettu t-temp u l-kundizzjonijiet ta' iġjene sabiex ikunu rispettati l-ħtiġiet speċifiċi għall-ispeċi tagħhom u l-ħtiġiet għall-benessri ta' l-annimali.

3.   L-istrutturi tal-kenn għat-tjur kollha għandhom jissodisfaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

mill-inqas terz tas-superfiċi għandu jkun ta' binja solida, jiġifieri li ma tkunx bil-planki jew bħal grilja, u għandu jkun mifrux b'materjal bħal tiben, ċana, ramel jew terf;

(b)

f'gallinari għal tiġieġ li jkunu qegħdin ibidu, għandha tkun disponibbli parti sostanzjalment kbira mis-superfiċi disponibbli għat-tiġieġ, biex jinġabar fiha l-ħmieġ ta' l-għasafar;

(c)

għandu jkollhom perċi ta' daqs u għadd adattat għad-daqs tal-grupp u ta' l-għasafar kif stabbilit fl-Anness III.

(d)

għandu jkollhom toqob għad-dħul/il-ħruġ ta' daqs adegwat għall-għasafar, u dawn it-toqob għandu jkollhom tul ikkumbinat ta' mill-inqas 4 m għal kull żona ta' 100 m2 tal-gallinar disponibbli għall-għasafar;

(e)

kull gallinar m'għandux ikollu iktar minn:

(i)

4 800 tiġieġa,

(ii)

3 000 tiġieġa li tkun tbid,

(iii)

5 200 farawna,

(iv)

4 000 papra Muscovy jew Peking jew 3 200 papru Muscovy jew Peking jew papri oħra,

(v)

2 500 ħasi, wiżża jew dundjan;

(f)

iż-żona totali utilizzabbli tal-gallinari għall-produzzjoni tal-laħam f'kull unità singola, m'għandhiex taqbeż l-1 600 m2;

(g)

il-gallinari għandhom ikunu mibnija b'tali mod li l-għasafar kollha jitħallew aċċess faċli għaż-żona fil-beraħ.

4.   Id-dawl naturali jista' jkun issupplimentat b'mezzi artifiċjali sabiex ikun ipprovdut massimu ta' 16-il siegħa dawl kuljum b'perjodu notturn kontinwu ta' mistrieħ mingħajr dawl artifiċjali ta' mill-inqas tmien sigħat.

5.   Sabiex jiġi evitat l-użu ta' metodi ta' trobbija intensivi, it-tjur jew għandhom jitrabbew sa età minima jew inkella għandhom ikunu ta' razez ta' tjur li jikbru bil-mod. Meta l-operatur ma juża ebda razez ta' tjur li jikbru bil-mod l-età minima għall-qatla għandha tkun:

(a)

81 jum għat-tiġieġ,

(b)

150 jum għall-ħasjien,

(c)

49 jum għall-papri Peking,

(d)

70 jum għall-papri nisa Muscovy,

(e)

84 jum għall-papri rġiel Muscovy,

(f)

92 jum għall-papri Mallard,

(g)

94 jum għall-farawni,

(h)

140 jum għad-dundjani rġiel u għall-wiżż għax-xiwi

(i)

100 jum għad-dundjani nisa.

L-awtorità kompetenti għandha tiddefinixxi l-kriterji ta' razez li jikbru bil-mod jew tfassal lista tagħhom u tipprovdi din l-informazzjoni lill-operaturi, lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni.

Artikolu 13

Ir-rekwiżiti u l-kundizzjonijiet ta' l-istrutturi tal-kenn speċifiċi għat-trobbija tan-naħal

1.   L-għażla tas-sit ta' l-imġiebaħ għandha tkun tali li, f'radju ta' 3 km mis-sit tal-miġbħa, sorsi ta' nektar u għabta tad-dakra jkunu jikkonsistu essenzjalment minn għelejjel prodotti b'mod organiku u/jew veġetazzjoni spontanja u/jew għelejjel ittrattati b'metodi ta' impatt ambjentali baxx ekwivalenti għal dawk deskritti fl-Artikolu 36 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 (11) jew fl-Artikolu 22 tar-Regolament tal-Kunsill 1257/1999 (12) li ma jistgħux jeffettwaw il-kwalifika tat-trobbija tan-naħal bħala organika. Ir-rekwiżiti msemmija fuq ma japplikawx meta ma jkunx żmien il-fjuri, jew meta l-ġebħiet ma jkunux attivi.

2.   L-Istati Membri jistgħu jindikaw reġjuni jew żoni fejn it-trobbija tan-naħal li tikkonforma mar-regoli ta' produzzjoni organika ma tkunx prattikabbli.

3.   Il-ġebħiet għandhom ikunu magħmula bażikament minn materjali naturali li ma jippreżentaw ebda riskju ta' kontaminazzjoni għall-ambjent jew għall-prodotti ta' l-apikultura.

4.   Ix-xama' tan-naħal għal fondazzjonijiet ġodda għandu jkun ġej minn unitajiet ta' produzzjoni organika.

5.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 25, prodotti naturali biss bħaż-żaftura, ix-xama' u ż-żjut tal-pjanti jistgħu jintużaw fil-ġebħiet

6.   L-użu ta' insettiċidi sintetiċi kimiċi huwa pprojbit matul operazzjonijiet għall-estrazzjoni ta' l-għasel.

7.   L-użu tal-ġebħa fejn ir-reġina tan-naħal tbid il-bajd huwa pprojbit għall-estrazzjoni ta' l-għasel.

Artikolu 14

L-aċċess għal spazji fil-beraħ

1.   Spazji fil-beraħ jistgħu ikunu parzjalment koperti.

2.   Skond l-Artikolu 14(1)(b)(iii) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 l-erbivori għandu jkollhom aċċess għal mergħat biex jimirħu kull meta jkunu jippermettu l-kundizzjonijiet.

3.   F'każijiet fejn l-erbivori jkollhom aċċess għal mergħat matul il-perjodu ta' l-irmigħ u meta s-sistema ta' kenn matul ix-xitwa tagħti libertà ta' moviment lill-annimali, l-obbligu li jkunu pprovduti spazji fil-beraħ matul ix-xhur tax-xitwa jista' jitneħħa.

4.   Minkejja l-paragrafu 2, barrin ta' iktar minn sena għandu jkollhom aċċess għal mergħat jew għal spazju fil-beraħ.

5.   It-tjur għandu jkollhom aċċess għal spazju fil-beraħ għal mill-inqas terz minn ħajjithom.

6.   Spazji fil-beraħ għat-tjur għandhom fil-parti l-kbira jkunu koperti b'veġetazzjoni u jkunu pprovduti b'faċilitajiet ta' protezzjoni u jippermettu li t-tjur ikollhom aċċess faċli għal għadd adegwat ta' ħawtijiet minn fejn jistgħu jieklu u jixorbu.

7.   Meta t-tjur jinżammu fuq ġewwa minħabba restrizzjonijiet jew obbligi imposti fuq il-bażi ta' leġiżlazzjoni Komunitarja, għandhom b'mod permanenti jkollhom aċċess għal kwantitajiet suffiċjenti ta' fibra u materjal adattat biex jissodisfa l-ħtiġiet etoloġiċi tagħhom.

Artikolu 15

Id-densità ta' l-istokkijiet

1.   Id-densità totali ta' l-istokkijiet għandha tkun tali li ma taqbiżx il-limitu ta' 170 kg ta' Nitroġenu fis-sena u għal kull ettaru ta' żona agrikola kif imsemmi fl-Artikolu 3(2).

2.   Sabiex tkun determinata d-densità xierqa ta' bhejjem imsemmija fuq, l-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi l-unitajiet ta' bhejjem ekwivalenti għal-limitu ta' hawn fuq, billi tieħu bħala linja gwida, il-figuri stabbiliti fl-Anness IV jew id-dispożizzjonijiet nazzjonali rilevanti adottati skond id-Direttiva 91/676/KEE.

Artikolu 16

Il-projbizzjoni tat-trobbija tal-bhejjem mingħajr l-art

It-trobbija tal-bhejjem mingħajr l-art, fejn l-operatur tal-bhejjem ma jkunx jigġestixxi l-art agrikola u/jew ma jkunx stabbilixxa ftehim ta' kooperazzjoni bil-miktub ma' operatur ieħor skond l-Artikolu 3(3), hija pprojbita.

Artikolu 17

It-trobbija simultanja ta' bhejjem organiċi u bhejjem mhux organiċi

1.   Bhejjem mhux organiċi jistgħu ikunu preżenti fl-azjenda sakemm jitkabbru f'unitajiet fejn l-istrutturi tal-kenn u l-biċċiet agrikoli jkunu separati b'mod ċar mill-unitajiet li jkunu qegħdin jipproduċu skond ir-regoli ta' produzzjoni organika u tkun involuta speċi differenti.

2.   Bhejjem mhux organiċi jistgħu jużaw mergħat organiċi għal perjodu limitat kull sena, sakemm dawn l-annimali jkunu ġejjin minn sistema agrikola kif definita fil-paragrafu 3(b) u annimali organiċi ma jkunux preżenti fl-istess ħin f'dik il-mergħa.

3.   Annimali organiċi jistgħu jimirħu fuq art komuni, sakemm:

(a)

l-art ma tkunx ġiet ittrattata bi prodotti mhux awtorizzati għal produzzjoni organika għal mill-inqas tliet snin;

(b)

kull annimal mhux organiku li juża l-art ikkonċernata ikun derivat minn sistema agrikola ekwivalenti għal dik deskritta fl-Artikolu 36 tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 jew fl-Artikolu 22 tar-Regolament 1257/1999;

(c)

kull prodott tal-bhejjem minn annimali organiċi, waqt li għamlu użu minn din l-art, ma jitqiesx bħala prodott minn produzzjoni organika, sakemm ma tkunx tista' tiġi ppruvata segregazzjoni adegwata minn annimali mhux organiċi.

4.   Matul il-perjodu ta' tranżumanza, l-annimali jistgħu jimirħu fuq art mhux organika meta jkunu mmexxija, bil-pass, minn mergħa għal oħra. Il-konsum ta' għalf mhux organiku, fil-forma ta' ħaxix u veġetazzjoni oħra li fuqha jimirħu l-annimali, matul dan il-perjodu m'għandux jaqbeż l-10 % tar-razzjon totali ta' l-għalf għal kull sena. Din il-figura għandha tkun ikkalkolata bħala perċentwali tal-kontenut niexef ta' għalf minn oriġini agrikola.

5.   L-operaturi għandhom iżommu evidenza dokumentarja ta' l-użu tad-dispożizzjonijiet imsemmija f'dan l-Artikolu.

Artikolu 18

Il-ġestjoni ta' l-annimali

1.   Operazzjonijiet bħat-twaħħil ta' lastkijiet mad-dnub tan-nagħaġ, il-qtugħ tad-dnub, l-illimar tas-snien, l-illimar tal-munqar u t-tneħħija tal-qrun m'għandhomx jitwettqu b'rutina fl-agrikoltura organika. Madankollu, xi wħud minn dawn l-operazzjonijiet jistgħu ikunu awtorizzati mill-awtorità kompetenti għal raġunijiet ta' sigurtà jew jekk ikunu maħsuba biex itejjbu s-saħħa, il-benessri jew l-iġjene tal-bhejjem fuq bażi ta' każ b'każ.

Kull sofferenza lill-annimali għandha titnaqqas għal minimu billi jkun applikat loppju (anesteżija) u/jew analġeżija adegwat u billi l-operazzjoni ssir biss fl-iktar età adattata minn persunal kwalifikat.

2.   Il-kastrazzjoni fiżika hija permessa sabiex jinżammu l-kwalità tal-prodotti u l-prattiki tradizzjonali tal-produzzjoni iżda biss skond il-kundizzjonijiet stabbiliti fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 1.

3.   Il-mutilazzjoni bħall-qtugħ tal-ġwienaħ ta' l-irġejjen tan-naħal hija pprojbita.

4.   It-tagħbija u l-ħatt ta' l-annimali għandhom isiru mingħajr l-użu ta' kull tip ta' stimolazzjoni elettrika biex l-annimali jkunu sfurzati. L-użu ta' kalmanti allopatiċi, qabel jew matul it-trasport, huwa pprojbit.

Taqsima 3

L-għalf

Artikolu 19

Għalf mill-azjenda stess jew minn azjendi organiċi oħrajn

1.   Fil-każ ta' erbivori, ħlief matul il-perjodu kull sena meta l-annumali huma taħt tranżumanza soġġetta għall-Artikolu 17(4), mill-inqas 50 % ta' l-għalf għandu jiġi mill-unità agrikola stess jew fil-każ li dan ma jkunx prattiku, ikun prodott f'kooperazzjoni ma' rziezet organiċi oħrajn primarjament fl-istess reġjun.

2.   Fil-każ tan-naħal, fl-aħħar ta' l-istaġun tal-produzzjoni il-ġebħiet għandhom jitħallew b'riżervi suffiċjenti ta' għasel u trab tal-fjuri biex ifornuhom tul ix-xitwa.

3.   Li kolonji tan-naħal ikunu magħlufa għandu jitħalla biss meta s-sopravivenza tal-ġebħiet tkun ipperikolata minħabba kundizzjonijiet klimatiċi u biss bejn l-aħħar ħsad ta' l-għasel u ħmistax-il jum (15) qabel il-bidu tal-perjodu li jmiss tal-fluss tan-nektar jew tal-honeydew. L-alimentazzjoni għandha tkun abbażi ta' għasel organiku, ġulepp taz-zokkor organiku, jew zokkor organiku.

Artikolu 20

Għalf li jissodisfa l-ħtiġiet nutrizzjonali ta' l-annimali

1.   Il-mammiferi żgħar kollha għandhom jingħataw il-ħalib ta' l-omm bi preferenza għall-ħalib naturali, għal perjodu minimu ta' tliet xhur għall-bovini inklużi l-ispeċi tal-bubalus u tal-biżonte u l-ekwidi, 45 jum għan-nagħaġ u għall-mogħoż u 40 jum għall-majjali.

2.   Sistemi ta' trobbija għal erbivori għandhom ikunu bbażati fuq l-użu massimu ta' mergħat biex fihom jimirħu l-annimali skond id-disponibbiltà ta' mergħat f'perjodi differenti tas-sena. Mill-inqas 60 % tal-materja niexfa f'razzjonijiet ta' erbivori għandha tikkonsisti f'fibra, għalf frisk jew imnixxef, għalf mill-ħaxix. Huwa permess tnaqqis għal 50 % għal annimali fil-produzzjoni tal-ħalib għal perjodu massimu ta' tliet xhur fiż-żmien bikri ta' l-irdigħ.

3.   Il-fibra, l-għalf frisk jew imnixxef, jew l-għalf mill-ħaxix għandhom jiżdiedu mar-razzjonijiet ta' kuljum għal majjali u tjur.

4.   Iż-żamma tal-bhejjem f'kundizzjonijiet, jew fuq dieta, li jistgħu jinkoraġġixxu l-anemija, hija pprojbita.

5.   Prattiki tas-smin għandhom ikunu reversibbli f'kull stadju tal-proċess tat-trobbija. L-alimentazzjoni sfurzata hija pprojbita.

Artikolu 21

Għalf f'konverżjoni

1.   Fuq medja, sa 30 % tal-formola ta' l-alimentazzjoni tar-razzjonijiet, jistgħu jinkludu prodotti ta' l-għalf f'konverżjoni. Meta l-prodotti ta' l-għalf f'konverżjoni jkunu ġejjin minn unità ta' l-azjenda nfisha, din il-perċentwali tista' tiżdied għal 60 %.

2.   Sa 20 % ta' l-ammont medju totali ta' prodotti ta' l-għalf mogħtija lil bhejjem jista' joriġina mill-imrieħ jew mill-ħsad ta' mergħat permanenti jew biċċiet agrikoli perenni ta' l-għalf fl-ewwel sena tal-konverżjoni, sakemm ikunu parti mill-azjenda stess u ma jkunux iffurmaw parti minn unità ta' produzzjoni organika ta' dik l-istess azjenda fl-aħħar ħames snin. Meta jkunu qegħdin jintużaw kemm prodotti ta' l-għalf f'konverżjoni kif ukoll prodotti ta' l-għalf minn biċċiet agrikoli fl-ewwel sena ta' konverżjoni, il-perċentwali totali kkumbinata ta' dawn il-prodotti ta' l-għalf m'għandhiex taqbeż il-perċentwali massimi ffissati fil-paragrafu 1.

3.   Il-figuri fil-paragrafu 1 u 2 għandhom ikunu kkalkolati kull sena bħala perċentwali tal-materja niexfa ta' prodotti ta' l-għalf ta' oriġini mill-pjanti.

Artikolu 22

Prodotti u sustanzi msemmija fl-Artikolu 14(1)(d)(iv) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007

1.   Materjali ta' l-għalf mhux organiċi ta' oriġini mill-pjanti u mill-annimali jistgħu jintużaw fil-produzzjoni organika soġġetti għar-restrizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 43 u biss jekk ikunu elenkati fl-Anness V u jkun hemm konformità mar-restrizzjonijiet stabbiliti hemmhekk.

2.   Materjali ta' l-għalf organiċi ta' oriġini mill-annimali, u materjali ta' l-għalf ta' oriġini minerali jistgħu jintużaw fil-produzzjoni organika u biss jekk ikunu elenkati fl-Anness V u jkun hemm konformità mar-restrizzjonijiet stabbiliti hemmhekk.

3.   Prodotti u prodotti sekondarji mis-sajd jistgħu jintużaw fil-produzzjoni organika biss jekk ikunu elenkati fl-Anness V u jkun hemm konformità mar-restrizzjonijiet stabbiliti hemmhekk.

4.   Addittivi ta' l-għalf, ċerti prodotti wżati fin-nutrizzjoni ta' l-annimali u għajnuniet għall-ipproċessar jistgħu jintużaw fil-produzzjoni organika biss jekk ikunu elenkati fl-Anness VI u jkun hemm konformità mar-restrizzjonijiet stabbiliti hemmhekk.

Taqsima 4

Il-prevenzjoni tal-mard u t-trattament veterinarju

Artikolu 23

Il-prevenzjoni tal-mard

1.   L-użu ta' prodotti mediċinali allopatiċi kimikament sintesizzati jew antibijotiċi għal trattament ta' prevenzjoni huwa pprojbit, bla ħsara għall-Artikolu 24(3).

2.   L-użu ta' sustanzi biex jippromwovu t-tkabbir jew il-produzzjoni (inklużi l-antibijotiċi, il-koċċidijostatiċi, u għajnuniet artifiċjali oħra għall-iskop tal-promozzjoni tat-tkabbir) u l-użu ta' ormoni jew sustanzi simili għall-kontroll tar-riproduzzjoni jew għal għanijiet oħra (eż. l-induzzjoni jew is-sinkronizzazzjoni ta' l-estru), hija pprojbita.

3.   Meta l-bhejjem ikunu miksuba minn unitajiet li mhumiex organiċi, jistgħu japplikaw miżuri speċjali bħal testijiet ta' screening jew perjodi ta' kwarantina, skond iċ-ċirkostanzi lokali.

4.   Strutturi tal-kenn, stalel, tagħmir u aċċessorji għandhom jitnaddfu u jkunu diżinfettati tajjeb sabiex jiġi evitat it-tixrid ta' l-infezzjoni u l-predispożizzjoni għal organiżmi li jxerrdu l-mard. Il-ħmieġ ta' l-annimali, l-awrina u l-għalf li ma jkunx ittiekel jew li jkun waqa' għandhom jitneħħew kemm-il darba jkun hemm bżonn sabiex tkun minimizzata r-riħa u ma jkunux atratti insetti jew ġrieden.

Għall-iskop ta' l-Artikolu 14(1)(f) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007, il-prodotti elenkati fl-Anness VII biss jistgħu jintużaw għat-tindif u d-diżinfezzjoni ta' strutturi tal-kenn, installazzjonijiet u aċċessorji tal-bhejjem. Il-veleni tal-ġrieden (li għandhom jintużaw biss fin-nases), u l-prodotti elenkati fl-Anness II, jistgħu jintużaw għall-eliminazzjoni ta' insetti u organiżmi ta' ħsara oħra fi strutturi u f'installazzjonijiet oħra fejn jinżammu l-bhejjem.

5.   L-istrutturi għandhom ikunu żvujtati mill-bhejjem bejn kull lott ta' tjur imrobbi. L-istrutturi u l-armar għandhom jitnaddfu u jkunu diżinfettati matul dan iż-żmien. Barra minn hekk, meta-t-trobbija ta' kull lott ta' tjur tkun ikkompletata, il-passaġġi għandhom jitħallew vojta sabiex terga' tikber il-veġetazzjoni. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-perjodu li fih il-passaġġi għandhom ikunu vojta. L-operatur għandu jżomm provi dokumentarji ta' l-applikazzjoni ta' dan il-perjodu. Dawn ir-rekwiżiti m'għandhomx japplikaw meta t-tjur ma jitkabbrux f'lottijiet, ma jinżammux f'passaġġi u huma liberi li jiġru ‘l hemm u ‘l hawn matul il-jum.

Artikolu 24

It-trattament veterinarju

1.   Meta, minkejja miżuri ta' prevenzjoni biex tkun żgurata s-saħħa ta' l-annimali kif stabbilit fl-Artikolu 14(1)(e)(i) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007, l-annimali jimirdu jew iweġġgħu, dawn għandhom ikunu ttrattati minnufih, jekk ikun meħtieġ ukoll f'iżolament u fi strutturi tal-kenn adattati.

2.   Prodotti fitoterapewtiċi, omeopatiċi, oligo-elementi u prodotti elenkati fil-parti 3 ta' l-Anness V u fil-parti 1.1 ta' l-Anness VI għandhom jintużaw bi preferenza għal trattament veterinarju allopatiku kimikament sintesizzat jew antibijotiċi, sakemm l-effett terapewtiku tagħhom huwa effettiv għall-ispeċi ta' l-annimal u għall-kundizzjonijiet li għalih huwa intiż it-trattament.

3.   Jekk l-użu tal-miżuri msemmija fil-paragrafi 1 u 2 mhuwiex effettiv biex jiġġieled kontra mard jew ħsara, u jekk it-trattament huwa essenzjali biex tkun evitata s-sofferenza jew id-diffikultà ta' l-annimal, prodotti mediċinali veterinarji kimikament sintesizzati jew antibijotiċi jistgħu jintużaw taħt ir-responsabbiltà ta' veterinarju.

4.   Bl-eċċezzjoni ta' tilqim, trattamenti għal parassiti u skemi obbligatorji ta' eradikazzjoni meta annimal jew grupp ta' annimali jirċievu iktar minn tliet korsijiet ta' trattamenti bi prodotti mediċinali veterinarji allopatiċi kimikament sintesizzati jew antibijotiċi fi żmien 12-il xahar, jew iktar minn kors wieħed ta' trattament jekk iċ-ċiklu produttiv tal-ħajja tagħhom huwa ta' inqas minn sena, il-bhejjem ikkonċernati, jew il-prodotti dderivati minnhom, ma jistgħux jinbiegħu bħala prodotti organiċi, u l-bhejjem għandhom joqogħdu għall-perjodi ta' konverżjoni stabbiliti fl-Artikolu 38(1).

Għandhom jinżammu rekords ta' evidenza ddokumentata ta' l-okkorrenza ta' dawn iċ-ċirkostanzi għall-korp ta' kontroll jew għall-awtorità ta' kontroll.

5.   Il-perjodu ta' sospensjoni bejn l-aħħar amministrazzjoni tal-prodott mediċinali veterinarju allopatiku lil annimali taħt il-kundizzjonijiet ta' użu normali, u l-produzzjoni ta' prodotti ta' l-għalf iffabbrikati b'mod organiku minn dawn l-annimali, għandu jkun darbtejn il-perjodu legali ta' sospensjoni kif imsemmi fl-Artikolu 11 tad-Direttiva 2001/82/KE jew, f'każ fejn dan il-perjodu mhuwiex speċifikat, 48 siegħa.

Artikolu 25

Regoli speċifiċi dwar il-prevenzjoni tal-mard u t-trattament veterinarju fit-trobbija tan-naħal

1.   Għall-iskopijiet tal-protezzjoni tal-kaxxi, tal-ġebħiet u tax-xehdiet, b'mod partikolari minn organiżmi ta' ħsara, rodentiċidi biss (għall-użu biss fin-nases), u prodotti xierqa elenkati fl-Anness II, huma permessi.

2.   Huma permessi trattamenti fiżiċi għad-diżinfezzjoni ta' l-imġiebaħ bħall-fwar jew fjamma diretta.

3.   Hija permessa l-prattika li tkun distrutta l-popolazzjoni maskili biss sabiex tkun iżolata l-infestazzjoni ta' Varroa destructor.

4.   Jekk minkejja l-miżuri kollha ta' prevenzjoni, il-kolonji jimirdu jew ikunu infestati, għandhom ikunu trattati immedjatament, u, jekk neċessarju, il-kolonji jistgħu jitqiegħdu f'mġiebaħ ta' iżolament.

5.   Jistgħu jintużaw prodotti mediċinali veterinarji fit-trobbija organika tan-naħal sa fejn l-użu korrispondenti huwa awtorizzat fl-Istat Membru skond id-dispożizzjonijiet Komunitarji jew id-dispożizzjonijiet nazzjonali rilevanti in konformità mal-liġi tal-Komunità.

6.   Aċidu formiku, aċidu tal-ħalib, aċidu aċetiku u aċidu ossaliku kif ukoll il-mentol, it-timol, l-ewkaliptol jew il-ganfra jistgħu jintużaw f'każijiet ta' infestazzjoni bil-Varroa destructor.

7.   Jekk ikun applikat trattament bi prodotti allopatiċi kimikament sintesizzati, matul dan il-perjodu, il-kolonji trattati għandhom jitqiegħdu mġiebaħ iżolati u x-xama' kollha għandha tkun sostitwita b'xama' li tkun ġejja minn trobbija organika tan-naħal. Sussegwentement, ikun japplika għal dawk il-kolonji il-perjodu ta' konverżjoni ta' sena stabbilit fl-Artikolu 38(3).

8.   Ir-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu 7 m'għandhomx japplikaw għall-prodotti elenkati fil-paragrafu 6.

KAPITOLU 3

Prodotti pproċessati

Artikolu 26

Regoli għall-produzzjoni ta' l-għalf u ta' l-ikel ipproċessati

1.   Addittivi, għajnuniet għall-ipproċessar u sustanzi u ingredjenti oħra wżati għall-ipproċessar ta' ikel jew għalf u kull prattika ta' pproċessar applikata, bħall-iffumigazzjoni, għandhom jirrispettaw il-prinċipji ta' prattika tajba ta' manifattura.

2.   Operaturi li jipproduċu għalf jew ikel ipproċessat għandhom jistabbilixxu u jaġġornaw proċeduri adattati ibbażati fuq identifikazzjoni sistematika ta' stadji kritiċi għall-ipproċessar.

3.   L-applikazzjoni tal-proċeduri msemmija fil-paragrafu 2 għandha tiggarantixxi f'kull ħin li l-prodotti pproċessati ffabbrikati jikkonformaw mar-regoli ta' produzzjoni organika.

4.   L-operaturi għandhom jikkonformaw ma' u jimplimentaw il-proċeduri msemmija fil-paragrafu 2. B'mod partikolari, l-operaturi għandhom:

(a)

jieħdu miżuri ta' prekawzjoni sabiex jevitaw ir-riskju ta' kontaminazzjoni minn sustanzi jew prodotti mhux awtorizzati;

(b)

jimplimentaw miżuri adattati ta' tindif, jagħmlu monitoraġġ ta' l-effettività tagħhom u jirreġistraw dawn l-operazzjonijiet;

(ċ)

jiggarantixxu li ma jitqiegħdux prodotti mhux organiċi fis-suq b'indikazzjoni li tirreferi għall-metodu ta' produzzjoni organika.

5.   Minbarra d-dispożizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafi 2 u 4, meta prodotti mhux organiċi wkoll huma ppreparati jew maħżuna fl-unità ta' preparazzjoni kkonċernata, l-operatur għandu:

(a)

jwettaq l-operazzjonijiet b'mod kontinwu sakemm ikun ġie trattat il-proċess kollu, u dan isir f'post jew fi żmien separat minn operazzjonijiet simili mwettqa fuq prodotti mhux organiċi;

(b)

jaħżen il-prodotti organiċi, qabel u wara l-operazzjonijiet, u dan f'post jew fi żmien separat minn prodotti mhux organiċi;

(ċ)

jinforma lill-awtorità ta' kontroll jew lill-korp ta' kontroll bihom u jżomm disponibbli reġistru aġġornat bl-operazzjonijiet u l-kwantitajiet kollha pproċessati;

(d)

jieħu l-miżuri neċessarji biex jiżgura identifikazzjoni ta' lottijiet u biex jevita taħlit jew skambji ma' prodotti mhux organiċi;

(e)

jwettaq l-operazzjonijiet fuq prodotti organiċi biss wara tindif adattat tat-tagħmir tal-produzzjoni.

Artikolu 27

L-użu ta' ċerti prodotti u sustanzi fl-ipproċessar ta' l-ikel

1.   Għall-iskop ta' l-Artikolu 19(2)(b) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007, is-sustanzi li ġejjin biss jistgħu jintużaw fl-ipproċessar ta' l-ikel organiku, bl-eċċezzjoni ta' l-inbid:

(a)

sustanzi elenkati fl-Anness VIII ma' dan ir-Regolament;

(b)

preparati ta' mikroorganiżi u enżimi normalment użati fl-ipproċessar ta' l-ikel;

(ċ)

sustanzi, u prodotti kif iddefiniti fl-Artikoli 1(2)(b)(i) u 1(2)(c) tad-Direttiva tal-Kunsill 88/388/KEE (13) ittikkettati bħala sustanzi aromatizzanti naturali jew preparati aromatizzanti naturali, skond l-Artikoli 9(1)(d) u (2) ta' dik id-Direttiva.

(d)

kulur għall-istampar fuq il-laħam u fuq il-qxur tal-bajd skond l-Artikolu 2(8) u l-Artikolu 2(9) tad-Direttiva 94/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (14) rispettivament;

(e)

ilma għax-xorb u melħ (bil-klorur tas-sodju jew bil-klorur tal-potassju bħala komponenti bażiċi) ġenerlament użati fl-ipproċessar ta' l-ikel;

(f)

minerali (oligo-elementi inklużi), vitamini, aminoaċidi u mikronutrijenti, awtorizzati biss sa fejn l-użu tagħhom huwa legalment meħtieġ fl-affarijiet ta' l-ikel li fihom huma inkorporati.

2.   Għall-iskop tal-kalkolu msemmi fl-Artikolu 23(4)(a)(ii) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007,

(a)

addittivi ta' l-ikel elenkati fl-Anness VIII u mmarkati b'asterisk fil-kolonna tan-numru tal-kodiċi ta' l-addittiv, għandhom jitqiesu bħala ingredjenti ta' oriġini agrikola;

(b)

preparazzjonijiet u sustanzi msemmija fil-paragrafu (1)(b), (c), (d), (e) u (f) ta' dan l-Artikolu u sustanzi li mhumiex immarkati b'asterisk fil-kolonna tan-numru tal-kodiċi ta' l-addittiv m'għandhomx jitqiesu bħala ingredjenti ta' oriġini agrikola.

3.   L-użu tas-sustanzi li ġejjin elenkati fl-Anness VIII għandu jkun ikkontrollat mill-ġdid qabel il-31 ta' Diċembru 2010:

(a)

In-nitrat tas-sodju u n-nitrat tal-potassju fit-Taqsima A bl-iskop li dawn l-addittivi jkunu rtirati;

(b)

Id-dijossidu tal-kubrit u l-metabisulfit tal-potassju fit-Taqsima A;

(c)

L-aċidu idrokloriku fit-Taqsima B għall-ipproċessar tal-ġobnijiet Guda, tal-qoxra ħamra u Maasdammer, u ta' Boerenkaas, Friese, u Leidse Nagelkaas.

Il-kontroll mill-ġdid imsemmi fil-punt (a) għandu jqis l-isforzi magħmula minn Stati Membri biex isibu alternattivi siguri għan-nitriti/nitrati u biex jistabbilixxu programmi edukattivi f'metodi alternattivi ta' l-ipproċessar u l-iġjene għal proċessuri/manifatturi tal-laħam organiku.

Artikolu 28

L-użu ta' ċerti ingredjenti mhux organiċi ta' oriġini agrikola fl-ipproċessar ta' l-ikel

Għall-iskop ta' l-Artikolu 19(2)(c) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007, l-ingredjenti agrikoli mhux organiċi elenkati fl-Anness IX ta' dan ir-Regolament jistgħu jintużaw fl-ipproċessar ta' l-ikel organiku.

Artikolu 29

L-awtorizzazzjoni ta' ingredjenti ta' l-ikel mhux organiċi ta' oriġini agrikola skond l-Istat Membru

1.   Meta ingredjent ta' oriġini agrikola ma jkunx inkluż fl-Anness IX ta' dan ir-Regolament, dak l-ingredjent jista' jintuża biss taħt il-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

l-operatur ikun avża lill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru bl-evidenza kollha meħtieġa li turi li l-ingredjent ikkonċernat mhuwiex prodott fi kwantità suffiċjenti fil-Komunità skond ir-regoli ta' produzzjoni organika jew ma jistax ikun importat minn pajjiżi terzi;

(b)

l-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru tkun awtorizzat b'mod provviżorju, l-użu għal perjodu massimu ta' 12-il xahar wara li tkun ivverifikat li l-operatur ikun impenja ruħu bil-kuntatti neċessarji mal-fornituri fil-Komunità biex jiżgura ruħu min-nuqqas ta' disponibbiltà ta' l-ingredjenti kkonċernati bir-rekwiżiti meħtieġa tal-kwalità;

(c)

ma tkun ittieħdet ebda deċiżjoni, skond id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 3 jew 4 li awtorizzazzjoni mogħtija fir-rigward ta' l-ingredjent ikkonċernat għandha tkun irtirata.

L-Istat Membru jista' jtawwal l-awtorizzazzjoni prevista fil-punt (b) għal massimu ta' tliet darbiet ta' 12-il xahar kull darba.

2.   Meta tkun ingħatat awtorizzazzjoni kif imsemmi fil-paragrafu 1, l-Istat Membru għandu javża minnufih lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni, bit-tagħrif li ġej:

(a)

id-data ta' l-awtorizzazzjoni u fil-każ ta' awtorizzazzjoni mtawla, id-data ta' l-ewwel awtorizzazzjoni;

(b)

l-isem, l-indirizz, it-telefon, u meta rilevanti, il-faks u l-indirizz tal-posta elettronika tad-detentur ta' l-awtorizzazzjoni; l-isem u l-indirizz tal-punt ta' kuntatt ta' l-awtorità li tat l-awtorizzazzjoni;

(ċ)

l-isem u, meta neċessarju, id-deskrizzjoni preċiża u r-rekwiżiti ta' kwalità ta' l-ingredjent ta' oriġini agrikola kkonċernat;

(d)

it-tip ta' prodotti li, għall-preparazzjoni tagħhom, huwa meħtieġ l-ingredjent mitlub;

(e)

il-kwantitajiet li huma meħtieġa u l-ġustifikazzjoni għal dawk il-kwantitajiet;

(f)

ir-raġunijiet għal, u l-perjodu mistenni tan-nuqqas;

(g)

id-data li fiha l-Istat Membru jibgħat din in-notifika lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni u/jew l-Istati Membri jistgħu jqiegħdu dan it-tagħrif għad-dispożizzjoni tal-pubbliku.

3.   Meta Stat Membru jippreżenta kummenti lill-Kummissjoni u lill-Istat Membru li ta l-awtorizzazzjoni, li juru li l-fornituri huma disponibbli matul il-perjodu tan-nuqqas, l-Istat Membru għandu jikkunsidra li jirtira l-awtorizzazzjoni jew li jnaqqas il-perjodu ta' validità previst, u għandu jinforma lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra bil-miżuri li jkun ħa jew li jkun ser jieħu, fi żmien ħmistax-il jum tax-xogħol mid-data li fiha jkun irċieva t-tagħrif.

4.   Fuq talba ta' Stat Membru jew fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni, il-kwistjoni għandha titressaq għal eżaminazzjoni mill-Kumitat stabbilit skond l-Artikolu 37 tar-Regolament (KE) Nru 834/2007. Jista' jkun deċiż, skond il-proċedura stabbilita fil-paragrafu 2 ta' dak l-Artikolu, li awtorizzazzjoni mogħtija preċedentement għandha tkun irtirata jew il-perjodu ta' validità tagħha għandu jkun emendat, jew meta xieraq, li l-ingredjent ikkonċernat għandu jkun inkluż fl-Anness IX ta' dan ir-Regolament.

5.   F'każ ta' estensjoni kif imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 1, għandhom japplikaw il-proċeduri tal-paragrafi 2 u 3.

KAPITOLU 4

Il-ġbir, l-ippakkjar, it-trasport u l-ħażna tal-prodotti

Artikolu 30

Il-ġbir tal-prodotti u t-trasport lejn l-unitajiet ta' preparazzjoni

L-operaturi jistgħu iwettqu ġbir simultanju ta' prodotti organiċi u mhux organiċi, biss meta jkunu meħuda miżuri xierqa sabiex ikun ipprevenut kull taħlit jew skambju possibbli ma' prodotti mhux organiċi u biex tkun żgurata l-identifikazzjoni tal-prodotti organiċi. L-operatur għandu jżomm l-informazzjoni li tkun relatata mal-jiem, is-sigħat u ċ-ċirkwit tal-ġbir kif ukoll id-data u l-ħin li fihom ikunu rċevuti l-prodotti, disponibbli għall-korp ta' kontroll jew għall-awtorità ta' kontrol.

Artikolu 31

L-ippakkjar u t-trasport ta' prodotti lejn operaturi jew unitajiet oħra

1.   L-operaturi għandhom jiżguraw li prodotti organiċi jkunu ttrasportati lejn unitajiet oħrajn, li jkunu jinkludu bejjiegħa bl-ingrossa u bejjiegħa bl-imnut, biss f'ippakkjar, kontejners jew vetturi adattati u magħluqa b'tali mod li ma tkunx possibbli s-sostituzzjoni tal-kontenut mingħajr manipulazzjoni jew ħsara lis-siġill u b'tikketta li tkun tiddikjara, mingħajr preġudizzju għal kull indikazzjoni oħra meħtieġa bil-liġi:

(a)

l-isem u l-indirizz ta' l-operatur u, meta differenti, tas-sid jew tal-bejjiegħ tal-prodott;

(b)

l-isem tal-prodott jew deskrizzjoni tal-prodott ta' l-għalf kompost b'referenza miegħu għall-metodu ta' produzzjoni organika;

(c)

l-isem u/jew in-numru tal-kodiċi tal-korp jew ta' l-awtorità ta' kontroll li l-operatur huwa soġġett għalih; u

(d)

meta rilevanti, il-marka ta' l-identifikazzjoni tal-lott skond sistema ta' mmarkar jew approvata f'livell nazzjonali jew miftiehma mal-korp jew ma' l-awtorità ta' kontroll u li tippermetti li ssir konnessjoni bejn il-lott u l-kontijiet imsemmija fl-Artikolu 66.

L-informazzjoni msemmija fil-punti (a) sa (d) ta' l-ewwel subparagrafu tista' wkoll tkun ippreżentata fuq dokument anness, jekk dan id-dokument jista' mingħajr ebda dubju jinvoka l-konnessjoni ma' l-ippakkjar, mal-kontejner jew mat-trasport bil-vettura, tal-prodott. Dan id-dokument anness għandu jinkludi informazzjoni dwar il-fornitur u/jew it-trasportatur.

2.   M'għandux ikun meħtieġ li l-ippakkjar, il-kontejners jew il-vetturi jkunu magħluqa meta:

(a)

it-trasportazzjoni tkun diretta bejn operatur u operatur ieħor li huma t-tnejn soġġetti għas-sistema ta' kontroll organiku, u

(b)

il-prodotti jkollhom magħhom dokument li jagħti l-informazzjoni meħtieġa taħt il-paragrafu 1, u

(c)

kemm l-operaturi li jibagħtu kif ukoll dawk li jirċievu għandhom iżommu rekords ta' dokumentazzjoni ta' dawn l-operazzjonijiet ta' trasport disponibbli għall-korp ta' kontroll jew għall-awtorità ta' kontroll ta' dawn l-operazzjonijiet ta' trasport.

Artikolu 32

Regoli speċjali għat-trasportazzjoni ta' l-għalf lejn unitajiet oħrajn ta' produzzjoni/preparazzjoni jew lejn postijiet oħrajn tal-ħażna

Minbarra d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 31, meta l-għalf ikun ittrasportat lejn unitajiet oħrajn ta' produzzjoni jew preparazzjoni jew lejn postijiet oħrajn tal-ħażna, l-operaturi għandhom jiżguraw li jkunu sodisfatti l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

matul it-trasport, għalf prodott b'mod organiku, għalf f'konverżjoni, u għalf mhux organiku għandhom ikunu separati fiżikament b'mod effettiv;

(b)

il-vetturi u/jew il-kontejners li jkunu ttrasportaw il-prodotti mhux organiċi għandhom jintużaw biex jittrasportaw prodotti organiċi sakemm:

(i)

ikunu twettqu miżuri adattati ta' tindif, li l-effettività tagħhom tkun ġiet ikkontrollata, qabel il-bidu tat-trasport ta' prodotti organiċi; l-operaturi għandhom jirreġistraw dawn l-operazzjonijiet,

(ii)

ikunu mplimentati l-miżuri adattati kollha, skond ir-riskji evalwati skond l-Artikolu 88(3) u, meta neċessarju, l-operaturi għandhom jiggarantixxu li prodotti mhux organiċi ma jistgħux jitqiegħdu fis-suq b'indikazzjoni li tkun tirreferi għal produzzjoni organika,

(iii)

l-operatur iżomm rekords ta' dokumentazzjoni ta' dawn l-operazzjonijiet ta' trasport disponibbli għall-korp ta' kontroll jew għall-awtorità ta' kontroll;

(c)

it-trasport ta' għalf organiku li jkun tlesta għandu jkun separat fiżikament jew fiż-żmien mit-trasport ta' prodotti lesti oħrajn;

(d)

matul it-trasport, il-kwantità ta' prodotti fil-bidu u kull kwantità individwali kkonsenjata matul ir-ronda tal-konsenji għandhom ikunu rreġistrati.

Artikolu 33

L-irċevuta ta' prodotti minn unitajiet oħrajn u mingħand operaturi oħrajn

Meta l-operatur jirċievi prodott organiku, huwa għandu jikkontrolla l-għeluq ta' l-ippakkjar jew tal-kontejner meta dan ikun meħtieġ u fil-preżenza ta' l-indikazzjonijiet previsti fl-Artikolu 31.

L-operatur għandu jagħmel kontroverifika ta' l-informazzjoni fuq it-tikketta, imsemmija fl-Artikolu 31 ma' l-informazzjoni fuq id-dokumenti mehmuża. Ir-riżultat ta' dawn il-verifiki għandu jissemma espliċitament fil-kontijiet dokumentati msemmija fl-Artikolu 66.

Artikolu 34

Regoli speċjali biex ikunu riċevuti prodotti minn pajjiż terz

Prodotti organiċi għandhom ikunu importati minn pajjiż terz f'ippakkjar jew f'kontejners adattati, magħluqa b'tali mod li tkun prevista s-sostituzzjoni tal-kontenut u b'identifikazzjoni ta' l-esportatur u b'kull marka u numru ieħor li jservu biex ikun identifikat il-lott u biċ-ċertifikat ta' kontroll għal importazzjoni minn pajjiżi terzi kif xieraq.

Meta jkun riċevut prodott organiku, importat minn pajjiż terz, l-ewwel kunsinnatarju għandu jikkontrolla l-għeluq ta' l-ippakkjar jew tal-kontejner u, fil-każ ta' prodotti importati skond l-Artikolu 33 tar-Regolament (KE) Nru 834/2007, għandu jikkontrolla li ċ-ċertifikat imsemmi f'dak l-Artikolu jkopri t-tip ta' prodott li jkun kontenut fil-konsenja. Ir-riżultat ta' din il-verifika għandu jissemma' espliċitament fil-kontijiet dokumentati msemmija fl-Artikolu 66 ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 35

Il-ħażna tal-prodotti

1.   Għall-ħażna tal-prodotti, iż-żoni għandhom ikunu ġestiti b'tali mod li tkun żgurata l-identifikazzjoni ta' lottijiet u jkun evitat kull taħlit ma' jew kontaminazzjoni minn prodotti u/jew sustanzi li ma jkunux jikkonformaw mar-regoli ta' produzzjoni organika. Prodotti organiċi għandhom ikunu identifikabbli b'mod ċar f'kull ħin.

2.   Fil-każ ta' unitajiet ta' produzzjoni ta' pjanti u ta' bhejjem organiċi, il-ħażna ta' prodotti ta' dħul differenti minn dawk awtorizzati taħt dan ir-Regolament hija pprojbita fl-unità tal-produzzjoni.

3.   Il-ħażna ta' prodotti mediċinali veterinarji allopatiċi u ta' antibijotiċi hija permessa fl-azjendi sakemm ikunu ġew preskritti minn veterinarju f'konnessjoni mat-trattament kif imsemmi fl-Artikolu 14(1)(e)(ii) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007, ikunu maħżuna f'post sorveljat u jitniżżlu fir-reġistru tal-bhejjem kif imsemmi fl-Artikolu 76 ta' dan ir-Regolament.

4.   F'każ fejn operaturi jittrattaw kemm prodotti mhux organiċi kif ukoll prodotti organiċi u dawn ta' l-aħħar jinħażnu f'faċilitajiet tal-ħażna fejn huma maħżuna wkoll prodotti agrikoli jew prodotti ta' l-għalf oħra:

(a)

il-prodotti organiċi għandhom jinżammu separati mill-prodotti agrikoli u/jew mill-prodotti ta' l-għalf l-oħra;

(b)

għandha tittieħed kull miżura biex tkun żgurata l-identifikazzjoni tal-konsenji u biex ikun evitat taħlit jew skambji ma' prodotti mhux organiċi;

(c)

ikunu ttieħdu, qabel il-ħżin ta' prodotti organiċi, miżuri xierqa ta' tindif li l-effettività tagħhom tkun ġiet ivverifikata; l-operaturi għandhom jirrekordjaw dawn l-operazzjonijiet.

KAPITOLU 5

Ir-regoli tal-konverżjoni

Artikolu 36

Il-pjanti u l-prodotti mill-pjanti

1.   Biex il-pjanti u l-prodotti mill-pjanti jkunu kkunsidrati organiċi, ir-regoli tal-produzzjoni kif imsemmija fl-Artikoli 9, 10, 11 u 12 tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 u l-Kapitolu 1 ta' dan ir-Regolament u meta applikabbli r-regoli straordinarji tal- produzzjoni fil-Kapitolu 6 ta' dan ir-Regolament għandhom ikunu ġew applikati fuq biċċiet agrikoli matul perjodu ta' konverżjoni ta' mill-inqas sentejn qabel iż-żrigħ, jew, fil-każ ta' art miżrugħa bil-ħaxix jew għalf perenni, mill-inqas sentejn qabel l-użu tagħha bħala għalf minn agrikoltura organika, jew, fil-każ ta' għelejjel perenni li mhumiex għalf, mill-inqas tliet snin qabel l-ewwel ħsad ta' prodotti organiċi.

2.   L-awtorità kompetenti tista' tiddeċiedi li tirrikonoxxi b'mod retroattiv bħala parti mill-perjodu ta' konverżjoni kull perjodu preċedenti li fih:

(a)

il-biċċiet agrikoli kienu s-suġġett ta' miżuri ddefiniti fi programm implimentat skond ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1257/99, ir-Regolament (KE) Nru 1698/2005 jew fi programm uffiċjali ieħor, sakemm il-miżuri kkonċernati jiżguraw li l-prodotti mhux awtorizzati għall-produzzjoni organika ma jkunux intużaw fuq dawk il-biċċiet agrikoli, jew

(b)

il-biċċiet agrikoli kienu żoni naturali jew agrikoli li ma kinux ittrattati bi prodotti mhux awtorizzati għall-produzzjoni organika.

Il-perjodu msemmi fil-punt (b) ta' l-ewwel subparagrafu jista' jkun ikkunsidrat b'mod retroattiv biss meta tkun ġiet fornita prova sodisfaċenti lill-awtorità kompetenti li tippermettiha tissodisfa ruħa li l-kundizzjonijiet kienu sodisfatti għal perjodu ta' mill-inqas tliet snin.

3.   L-awtorità kompetenti tista' tiddeċiedi, f'xi każijiet, meta l-art tkun ġiet ikkontaminata bi prodotti mhux awtorizzati għal produzzjoni organika, li testendi l-perjodu ta' konverżjoni lil hinn mill-perjodu msemmi fil-paragrafu 1.

4.   Fil-każ ta' biċċiet agrikoli li jkunu diġà ġew ikkonvertiti għal jew kienu fil-proċess ta' konverżjoni għal agrikoltura organika, u li huma trattati bi prodott mhux awtorizzat għal produzzjoni organika, l-Istat Membru jista' jqassar il-perjodu ta' konverżjoni msemmi fil-paragrafu 1 fiż-żewġ każijiet li ġejjin:

(a)

biċċiet agrikoli trattati bi prodott mhux awtorizzat għal produzzjoni organika bħala parti minn miżura obbligatorja għall-kontroll ta' mard jew organiżmi ta' ħsara, mill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru;

(b)

biċċiet agrikoli trattati bi prodott mhux awtorizzat għal produzzjoni organika bħala parti minn testijiet xjentifiċi approvati mill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru.

Fil-każijiet previsti fil-punti (a) u (b) ta' l-ewwel subparagrafu, it-tul tal-perjodu ta' konverżjoni għandu jkun iffissat b'kont meħud tal-fatturi li ġejjin:

(a)

il-proċess ta' degradazzjoni tal-prodott ikkonċernat għandu jiggarantixxi, fl-aħħar tal-perjodu ta' konverżjoni, livell insinifikanti ta' residwi fil-ħamrija u, fil-każ ta' għelejjel perenni, fil-pjanta;

(b)

il-ħsad wara t-trattament ma jistax jinbigħ b'referenza għal metodi ta' produzzjoni organika.

L-Istat Membru kkonċernat għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni bid-deċiżjoni tiegħu li jeħtieġ miżuri obbligatorji.

Artikolu 37

Regoli speċifiċi ta' konverżjoni għal art assoċjata mat-trobbija ta' bhejjem organiċi

1.   Ir-regoli ta' konverżjoni kif imsemmija fl-Artikolu 36 ta' dan ir-Regolament għandhom japplikaw għaż-żona kollha ta' l-unità ta' produzzjoni li fiha huwa prodott l-għalf ta' l-annimali.

2.   Minkejja d-dispożizzjonijiet fil-paragrafu 1, il-perjodu ta' konverżjoni jista' jitnaqqas għal sena għall-mergħat u l-ispazji fil-beraħ użati minn speċijiet mhux erbivori. Dan il-perjodu jista' jitnaqqas għal sitt xhur meta l-art ikkonċernata ma tkunx irċeviet trattamenti bi prodotti mhux awtorizzati għall-produzzjoni organika matul is-sena preċedenti.

Artikolu 38

Il-bhejjem u l-prodotti mill-bhejjem

1.   Meta bhejjem mhux organiċi jkunu nġiebu f'ażjenda skond l-Artikolu 14(1)(a)(ii) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 u l-Artikolu 9 u/jew l-Artikolu 42 ta' dan ir-Regolament u jekk il-prodotti mill-bhejjem se jinbiegħu bħala prodotti organiċi, ir-regoli ta' produzzjoni kif imsemmija fl-Artikoli 9, 10, 11 u 14 tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 u fil-Kapitolu 2 tat-Titolu II u meta applikabbli fl-Artikolu 42 ta' dan ir-Regolament għandhom ikunu ilhom applikati għal mill-inqas:

(a)

12-il xahar fil-każ ta' ekwidi u bovini, li jinkludu l-ispeċi tal-bubalus u tal-biżonte, għall-produzzjoni tal-laħam, u f'kull każ għal mill-inqas tliet kwarti minn ħajjithom;

(b)

sitt xhur fil-każ ta' annimali żgħar li jixtarru u majjali u annimali għall-produzzjoni tal-ħalib;

(c)

10 ġimgħat għal tjur għall-produzzjoni tal-laħam, li jkunu ddaħħlu qabel ma kellhom tlett ijiem;

(d)

sitt ġimgħat fil-każ ta' tjur għall-produzzjoni tal-bajd.

2.   Meta jkun hemm bhejjem mhux organiċi f'ażjenda fil-bidu tal-perjodu ta' konverżjoni skond l-Artikolu 14(1)(a)(iii) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 il-prodotti tagħhom jistgħu jitqiesu organiċi jekk ikun hemm konverżjoni simultanja ta' l-unità ta' produzzjoni kompleta, li tkun tinkludi l-bhejjem, il-mergħat u/jew kwalunkwe art użata għall-għalf għall-annimali. Il-perjodu ta' konverżjoni totali kkumbinat kemm għall-annimali eżistenti u l-frieħ tagħhom, kif ukoll għall-mergħat u/jew kwalunkwe art użata għall-għalf għall-annimali, jista' jitnaqqas għal 24 xahar, jekk l-annimali jkunu magħlufa l-iktar bi prodotti mill-unità ta' produzzjoni.

3.   Prodotti għat-trobbija tan-naħal jistgħu jinbiegħu b'referenzi għall-metodu ta' produzzjoni organika biss meta jkun hemm konformità mar-regoli ta' produzzjoni organika għal mill-inqas sena.

4.   Il-perjodu ta' konverżjoni għall-imġiebaħ ma japplikax fil-każ ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 9(5) ta' dan ir-Regolament.

5.   Matul il-perjodu ta' konverżjoni ix-xama' għandu jkun sostitwit b'xama' li jkun ġej minn trobbija tan-naħal organika.

KAPITOLU 6

Regoli straordinarji tal-produzzjoni

Taqsima 1

Regoli straordinarji tal-produzzjoni relatati mal limitazzjonijiet klimatiċi, ġeografiċi jew strutturali skond l-Artikolu 22(2)(a) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007

Artikolu 39

L-irbit ta' l-annimali

Meta jkunu japplikaw il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 22(2)(a) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jawtorizzaw li l-bhejjem f'azjendi żgħar ikunu marbuta jekk ma jkunx possibbli li l-bhejjem jinżammu fi gruppi adattati għall-ħtiġiet ta' mġieba tagħhom, dejjem jekk dawn ikollhom aċċess għall-mergħat matul il-perjodu ta' l-irmigħ skond l-Artikolu 14(2), u għall-inqas darbtejn f'ġimgħa aċċess għal spazji fil-beraħ meta l-irmigħ ma jkunx possibbli.

Artikolu 40

Il-produzzjoni parallela

1.   Meta jkunu japplikaw il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 22(2)(a) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007, produttur jista' jġesti unitajiet ta' produzzjoni organika kif ukoll mhux organika fl-istess żona:

(a)

fil-każ tal-produzzjoni ta' għelejjel perenni, li jeħtieġu perjodu ta' koltivazzjoni ta' mill-inqas tliet snin, meta l-varjetajiet ma jistgħux ikunu faċilment iddifferenzjati, sakemm ikunu sodisfatti l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(i)

il-produzzjoni in kwistjoni tifforma parti minn pjan ta' konverżjoni li fir-rigward tiegħu il-produttur jagħti impenn sod u l-produzzjoni tipprovdi għall-bidu tal-konverżjoni ta' l-aħħar parti taż-żona kkonċernata għal produzzjoni organika fl-iqsar perjodu possibbli li ma jista' f'ebda każ jaqbeż massimu ta' ħames snin;

(ii)

ikunu ttieħdu miżuri adattati biex tkun żgurata s-separazzjoni permanenti tal-prodotti miksuba minn kull unità kkonċernata;

(iii)

l-awtorità ta' kontroll jew il-korp ta' kontroll ikunu nnotifikati bil-ħsad ta' kull wieħed mill-prodotti kkonċernati mill-inqas 48 siegħa bil-quddiem;

(iv)

meta jitlesta l-ħsad, il-produttur igħarraf lill-awtorità ta' kontroll jew lill-korp ta' kontroll bil-kwantitajiet eżatti maħsuda fl-unitajiet ikkonċernati u bil-miżuri applikati biex ikunu sseparati l-prodotti;

(v)

il-pjan ta' konverżjoni u l-miżuri ta' kontroll imsemmija fil-Kapitolu 1 u 2 tat-Titolu IV jkunu ġew approvati mill-awtorità kompetenti; din l-approvazzjoni għandha tkun ikkonfermata kull sena wara l-bidu tal-pjan ta' konverżjoni;

(b)

fil-każ ta' żoni maħsuba għal riċerka jew edukazzjoni formali agrikola miftiehma mill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri u dejjem jekk ikunu sodisfatti l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punt (a)(ii)(iii)(iv) u fil-parti rilevanti tal-punt (v);

(c)

fil-każ tal-produzzjoni taż-żerriegħa, materjal veġetattiv ta' riproduzzjoni u trapjanti u dejjem jekk ikunu sodisfatti l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punt (a)(ii)(iii)(iv) u fil-parti rilevanti tal-punt (v);

(d)

fil-każ ta' art miżrugħa bil-ħaxix użata esklużżivament bħala mergħa.

2.   L-awtorità kompetenti tista' tawtorizza lil azjendi li jwettqu riċerka agrikola jew edukazzjoni formali biex irabbu bhejjem organiċi u mhux organiċi ta' l-istess speċi, meta jkunu sodisfatti l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

ikunu ttieħdu miżuri adattati, avżati bil-quddiem lill-awtorità ta' kontroll jew lill-korp ta' kontroll, biex tkun garantita s-separazzjoni permanenti bejn il-bhejjem, il-prodotti mill-bhejjem, id-demel u l-prodotti ta' l-għalf ta' kull waħda mill-unitajiet;

(b)

il-produttur jinforma lill-awtorità ta' kontroll jew lill-korp ta' kontroll bil-quddiem b'kull konsenja jew bejgħ tal-bhejjem jew tal-prodotti mill-bhejjem;

(c)

l-operatur jgħarraf lill-awtorità ta' kontroll jew lill-korp ta' kontroll bil-kwantitajiet eżatti prodotti fl-unitajiet flimkien mal-karatteristiċi kollha li jippermettu l-identifikazzjoni tal-prodotti u jikkonferma li l-miżuri meħuda biex il-prodotti jkunu separati jkunu ġew applikati.

Artikolu 41

Il-ġestjoni ta' unitajiet għat-trobbija tan-naħal bl-iskop tad-dakkir

Meta jkunu japplikaw il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 22(2)(a) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007, bl-iskop ta' azzjonijiet tad-dakkir, operatur jista' jġesti unitajiet għat-trobbija tan-naħal organiċi u mhux organiċi fl-istess azjenda, dejjem jekk ikunu sodisfatti r-rekwiżiti kollha tar-regoli ta' produzzjoni organika, bl-eċċezzjoni tad-dispożizzjonijiet għall-għażla tas-sit ta' l-imġiebaħ. F'dak il-każ il-prodott ma jistax jinbiegħ bħala organiku.

L-operatur għandu jżomm evidenza dokumentarja ta' l-użu ta' din id-dispożizzjoni.

Taqsima 2

Regoli straordinarji ta' produzzjoni relatati man-nuqqas ta' disponibbiltà tad-dħul organiku agrikolu skond l-Artikolu 22(2)(b) tar-Regolament (ke) nru 834/2007

Artikolu 42

L-użu ta' annimali mhux organiċi

Meta japplikaw il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 22(2)(b) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007, u b'awtorizzazzjoni minn qabel mill-awtorità kompetenti,

(a)

meta merħla tkun ikkostitwita għall-ewwel darba, tkun imġedda jew ikkostitwita mill-ġdid u tjur imkabbra b'mod organiku ma jkunux disponibbli f'għadd suffiċjenti, jistgħu jiddaħħlu tjur imkabbra b'mod mhux organiku f'unità tat-tjur ta' produzzjoni organika, sakemm l-għattuq għall-produzzjoni ta' bajd u tjur għall-produzzjoni tal-laħam ikollu inqas minn tliet ijiem.

(b)

għattuq, imkabbar b'mod mhux organiku, għall-produzzjoni tal-bajd, ta' mhux iktar minn 18-il ġimgħa jista' jiddaħħal f'unità ta' bhejjem organiċi sal-31 ta' Diċembru 2011, meta ma jkunx disponibbli għattuq imkabbar b'mod organiku, u dejjem jekk ikun hemm konformità mad-dispożizzjonijiet rilevanti stabbiliti fit-Taqsimiet 3 u 4 tal-Kapitolu 2.

Artikolu 43

L-użu ta' għalf mhux organiku ta' oriġini agrikola

Meta jkunu japplikaw il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 22(2)(b) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007, l-użu ta' proporzjon limitat ta' għalf mhux organiku ta' oriġini mill-pjanti u mill-annimali hu permess meta l-bdiewa ma jkunux jistgħu jiksbu l-għalf esklużivament mill-produzzjoni organika. Il-perċentwali massima ta' għalf mhux organiku awtorizzat f'kull perjodu ta' 12-il xahar għal speċijiet li mhumiex erbivori għandha tkun ta':

(a)

10 % matul il-perjodu mill-1 ta' Jannar 2009 sal-31 ta' Diċembru 2009;

(b)

5 % matul il-perjodu mill-1 ta' Jannar 2010 sal-31 ta' Diċembru 2011.

Il-figuri għandhom ikunu kkalkolati fis-sena bħala perċentwali ta' kontenut niexef ta' għalf minn oriġini agrikola. Il-perċentwali massima awtorizzata ta' għalf mhux organiku fir-razzjon ta' kuljum għandha tkun ta' 25 % ikkalkolat bħala perċentwali tal-kontenut niexef.

L-operatur għandu jżomm evidenza dokumentarja tal-ħtieġa għall-użu ta' din id-dispożizzjoni.

Artikolu 44

L-użu ta' xama' tan-naħal mhux organiku

Fil-każ ta' installazzjonijiet ġodda jew matul il-perjodu ta' konverżjoni, xama' tan-naħal mhux organiku jista' jintuża biss

(a)

meta x-xama' tan-naħal minn trobbija organika tan-naħal ma jkunx disponibbli fis-suq;

(b)

meta jkun ippruvat ħieles minn kontaminazzjoni minn sustanzi mhux awtorizzati għall-produzzjoni organika u

(c)

dejjem jekk ikun ġej mill-PAK (il-politika agrikola komuni).

Artikolu 45

L-użu ta' żerriegħa jew materjal veġetattiv ta' riproduzzjoni mhux miksub mill-metodu ta' produzzjoni organika

1.   Meta jkunu japplikaw il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 22(2)(b) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007,

(a)

jistgħu jintużaw żerriegħa u materjal veġetattiv ta' riproduzzjoni minn unità ta' produzzjoni f'konverżjoni għall-biedja organika,

(b)

meta ma jkunx japplika l-punt (a), Stati Membri jistgħu jawtorizzaw l-użu ta' żerriegħa mhux organika jew ta' materjal veġetattiv ta' riproduzzjoni jekk ma jkunux disponibbli mill-produzzjoni organika. Madankollu, għall-użu ta' żerriegħa u patata taż-żrigħ mhux organiċi japplikaw il-paragrafi (2) sa (9) li ġejjin.

2.   Iż-żerriegħa jew il-patata taż-żrigħ mhux organiċi jistgħu jintużaw dejjem jekk iż-żerriegħa jew il-patata taż-żrigħ ma jkunux ittrattati bi prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, minbarra dawk awtorizzati għat-trattament taż-żerriegħa skond l-Artikolu 5(1), dejjem jekk ma jkunx preskritt trattament kimiku skond id-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE (15) għal skopijiet fitosanitarji mill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru għall-varjetajiet kollha ta' speċi partikolari fiż-żona fejn ikunu ser jintużaw iż-żerriegħa jew il-patata taż-żrigħ.

3.   Speċijiet li għalihom ikun stabbilit li żerriegħa jew patata taż-żrigħ huma disponibbli fi kwantitajiet suffiċjenti, u għal għadd sinifikanti ta' varjetajiet fil-partijiet kollha tal-Komunità, huma stabbiliti fl-Anness X.

L-ispeċijiet elenkati fl-Anness X ma jistgħux ikunu soġġetti għal awtorizzazzjonijiet skond il-paragrafu 1(b), sakemm dawn ma jkunux iġġustifikati b'wieħed mill-iskopijiet imsemmija fil-paragrafu 5(d).

4.   Stati Membri jistgħu jiddelegaw ir-responsabbiltà biex tingħata l-awtorizzazzjoni msemmija fil-paragrafu 1(b) lil amministrazzjoni pubblika oħra taħt is-superviżjoni tagħhom jew lill-awtoritajiet ta' kontroll jew lill-korpi ta' kontroll imsemmija fl-Artikolu 27 tar-Regolament (KE) Nru 834/2007.

5.   L-awtorizzazzjoni biex jintużaw iż-żerriegħa jew il-patata taż-żrigħ mhux miksuba mill-metodu ta' produzzjoni organika tista' tingħata biss fil-każijiet li ġejjin:

(a)

meta ebda varjetà ta' l-ispeċi li l-utent jixtieq jottjeni ma tkun irreġistrata fid-database imsemmija fl-Artikolu 48;

(b)

meta ebda fornitur, li jfisser operatur li jqiegħed fis-suq żerriegħa jew il-patata taż-żrigħ, ma jkun jista' jikkonsenja ż-żerriegħa jew il-patata taż-żrigħ qabel iż-żrigħ jew it-tħawwil f'sitwazzjonijiet fejn l-utent ikun ordna ż-żerriegħa jew il-patata taż-żrigħ fi żmien raġonevoli;

(c)

meta l-varjetà li l-utent irid jottjeni ma tkunx irreġistrata fid-database imsemmija fl-Artikolu 48, u l-utent ikun jista' juri li ebda waħda mill-alternattivi rreġistrati ta' l-istess speċi ma hi adattata u li l-awtorizzazzjoni għaldaqstant hija sinifikanti għall-produzzjoni tiegħu;

(d)

meta tkun iġġustifikata għal użu fir-riċerka, f'test ta' provi fuq skala żgħira fuq il-post jew għal skopijiet ta' konservazzjoni tal-varjetà miftiehma mill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru.

6.   L-awtorizzazzjoni għandha tingħata qabel ma jinżergħu l-għelejjel.

7.   L-awtorizzazzjoni għandha tingħata biss lil utenti individwali għal staġun wieħed kull darba u l-awtorità jew il-korp responsabbli għall-awtorizzazzjonijiet għandhom jirreġistraw il-kwantitajiet ta' żerriegħa jew patata taż-żrigħ awtorizzati.

8.   B'deroga mill-paragrafu 7, l-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membri tista' tagħti awtorizzazzjoni ġenerali lill-utenti kollha:

(a)

għal speċi partikolari meta u sa fejn tkun sodisfatta l-kundizzjoni stabbilita fil-paragrafu 5(a);

(b)

għal varjetà partikolari meta u sa fejn ikunu sodisfatti l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 5(c).

L-awtorizzazzjonijiet imsemmija fl-ewwel subparagrafu għandhom ikunu indikati b'mod ċar fid-database imsemmija fl-Artikolu 48.

9.   L-awtorizzazzjoni tista' tingħata biss f'perjodi li għalihom id-database tkun aġġornata skond l-Artikolu 49(3).

Taqsima 3

Regoli straordinarji ta' produzzjoni relatati ma' problemi speċifiċi tal-ġestjoni tal-bhejjem organiċi skond l-Artikolu 22(2)(d) tar-Regolament (ke) nru 834/2007

Artikolu 46

Problemi speċifiċi tal-ġestjoni tal-bhejjem organiċi

Il-fażi finali ta' tismin ta' bovini adulti għall-produzzjoni tal-laħam tista' sseħħ fl-istalla, sakemm dan il-perjodu fl-istalla ma jkunx jaqbeż kwint minn ħajjithom u f'kull każ għal perjodu massimu ta' tliet xhur.

Taqsima 4

Regoli straordinarji ta' produzzjoni relatati ma' ċirkustanzi katastrofiċi skond l-Artikolu 22(2)(f) tar-Regolament (ke) nru 834/2007

Artikolu 47

Ċirkustanzi katastrofiċi

L-awtorità kompetenti tista' tawtorizza fuq bażi temporanja:

(a)

fil-każ ta' rata għolja ta' mwiet ta' annimali kkawżata minn ċirkustanzi tas-saħħa jew katastrofiċi, it-tiġdid jew il-kostituzzjoni mill-ġdid tal-merħla b'annimali mhux organiċi, meta annimali mkabbra b'mod organiku ma jkunux disponibbli;

(b)

fil-każ ta' rata għolja ta' mwiet ta' naħal ikkawżata minn ċirkustanzi tas-saħħa jew katastrofiċi, il-kostituzzjoni mill-ġdid ta' l-imġiebaħ b'naħal mhux organiku, meta ma jkunux disponibbli mġiebaħ organiċi;

(c)

l-użu ta' prodotti ta' l-għalf mhux organiċi għal perjodu limitat u fir-rigward ta' żona speċifika minn operaturi individwali, meta tintilef il-produzzjoni ta' l-għalf jew meta jkunu imposti restrizzjonijiet, b'mod partikolari b'riżultat ta' kundizzjonijiet metereoloġiċi straordinarji, it-tfaqqigħ ta' mard infettiv, il-kontaminazzjoni b'sustanzi tossiċi, jew b'konsegwenza ta' nirien;

(d)

li n-naħal ikunu mitmugħa b'għasel organiku, zokkor organiku jew ġulepp taz-zokkor organiku fil-każ ta' kundizzjonijiet straordinarji tat-temp jew ċirkustanzi katastrofiċi fit-tul, li jostakolaw il-produzzjoni tan-nektar jew tal-honeydew.

Fuq approvazzjoni mill-awtorità kompetenti, l-operaturi individwali għandhom iżommu evidenza dokumentarja ta' l-użu ta' l-eċċezzjonijiet ta' hawn fuq. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lil xulxin u lill-Kummissjoni bl-eċċezzjonijiet li taw taħt il-punt (c) ta' l-ewwel subparagrafu fi żmien xahar mill-approvazzjoni tagħhom.

KAPITOLU 7

Database taż-żrieragħ

Artikolu 48

Id-database

1.   Kull Stat Membru għandu jiżgura li tkun stabbilita database kompjuterizzata biex ikunu elenkati l-varjetajiet li tagħhom żerriegħa jew patata taż-żrigħ miksuba mill-metodu ta' produzzjoni organika jkunu disponibbli fit-territorju tiegħu.

2.   Id-database għandha tkun ġestita jew mill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru jew minn awtorità jew korp maħsuba għal dan l-iskop mill-Istat Membru, minn hawn 'il quddiem magħruf bħala “l-ġestitur tad-database”. L-Istati Membri jistgħu jaħtru wkoll awtorità jew korp privat f'pajjiż ieħor.

3.   Kull Stat Membru għandu jgħarraf lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra bl-awtorità jew bil-korp privat maħtura biex jiġġestixxu d-database.

Artikolu 49

Ir-reġistrazzjoni

1.   Il-varjetajiet li għalihom huma disponibbli żerriegħa jew patata taż-żrigħ prodotti mill-metodu ta' produzzjoni organika għandhom ikunu rreġistrati fid-database imsemmija fl-Artikolu 48 fuq it-talba tal-fornitur.

2.   Kwalunkwe varjetà li ma tkunx ġiet irreġistrata fid-database għandha tkun ikkunsidrata bħala mhux disponibbli fir-rigward ta' l-Artikolu 45(5).

3.   Kull Stat Membru għandu jiddeċiedi f'liema perjodu tas-sena d-database għandha tkun aġġornata regolarment għal kull speċi jew grupp ta' speċijiet ikkoltivati fit-territorju tiegħu. Id-database għandu jkollha informazzjoni fir-rigward ta' dik id-deċiżjoni.

Artikolu 50

Il-kundizzjonijiet għar-reġistrazzjoni

1.   Għar-reġistrazzjoni, il-fornitur għandu:

(a)

juri li hu jew l-aħħar operatur, f'każijiet fejn il-fornitur qiegħed jittratta biss żerriegħa jew patata taż-żrigħ ppakkjati minn qabel, kienu soġġetti għas-sistema ta' kontroll imsemmija fl-Artikolu 27 tar-Regolament (KE) Nru 834/2007;

(b)

juri li ż-żerriegħa jew il-patata taż-żrigħ li għandhom jitqiegħdu fis-suq jikkonformaw mar-rekwiżiti ġenerali applikabbli għaż-żerriegħa u għall-patata taż-żrigħ;

(c)

iqiegħed għad-dispożizzjoni t-tagħrif kollu meħtieġ skond l-Artikolu 51 ta' dan ir-Regolament, u jieħu fuqu l-inkarigu li jaġġorna dan it-tagħrif fuq it-talba tal-ġestitur tad-database jew kull meta dan l-aġġornament ikun neċessarju biex ikun żgurat li t-tagħrif jibqa' ta' min joqgħod fuqu.

2.   Il-ġestitur tad-database jista', bl-approvazzjoni mill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru, jirrifjuta applikazzjoni ta' fornitur għal reġistrazzjoni jew iħassar reġistrazzjoni aċċettata preċedentement jekk il-fornitur ma jikkonformax mar-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu 1.

Artikolu 51

It-tagħrif irreġistrat

1.   Għal kull varjetà rreġistrata u għal kull fornitur, id-database msemmija fl-Artikolu 48 għandha tinkludi mill-inqas it-tagħrif li ġej:

(a)

l-isem xjentifiku ta' l-ispeċi u d-denominazzjoni tal-varjetà;

(b)

l-isem u d-dettalji ta' kuntatt tal-fornitur jew tar-rappreżentant tiegħu;

(c)

iż-żona fejn il-fornitur jista' jwassal iż-żerriegħa jew il-patata taż-żrigħ lill-utent fiż-żmien tas-soltu meħtieġ għall-konsenja;

(d)

il-pajjiż jew ir-reġjun li fih hija ttestjata u approvata l-varjetà bl-iskop tal-katalgi komuni ta' varjetajiet ta' speċi agrikoli tal-pjanti u tal-ħaxix kif iddefinit fid-Direttivi tal-Kunsill 2002/53/KE dwar il-katalgu komuni ta' varjetajiet ta' speċi ta' pjanti agrikoli (16) u 2002/55/KE dwar il-marketing ta' żrieragħ tal-ħxejjex (17);

(e)

id-data li minnha jkunu disponibbli ż-żerriegħa jew il-patata taż-żrigħ;

(f)

l-isem u/jew in-numru tal-kodiċi ta' l-awtorità ta' kontroll jew tal-korp ta' kontroll inkarigati mill-kontroll ta' l-operatur kif imsemmi fl-Artikolu 27 tar-Regolament (KE) Nru 834/2007.

2.   Il-fornitur għandu jinforma minnufih lill-ġestitur tad-database jekk xi waħda mill-varjetajiet irreġistrati ma tkunx għadha disponibbli. L-emendi għandhom ikunu rreġistrati fid-database.

3.   Minbarra l-informazzjoni speċifikata fil-paragrafu 1, id-database għandha tinkludi lista ta' l-ispeċijiet elenkati fl-Anness X.

Artikolu 52

Aċċess għall-informazzjoni

1.   L-informazzjoni fid-database msemmija fl-Artikolu 48 għandha tkun disponibbli permezz ta' l-Internet, mingħajr ħlas, għall-utenti taż-żerriegħa jew tal-patata taż-żrigħ u għall-pubbliku. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li kull utent li jkun avża l-attività tiegħu skond l-Artikolu 28(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 jista' jikseb, fuq talba, estratt ta' data li jikkonċerna grupp wieħed jew diversi gruppi ta' speċi mill-ġestitur tad-database.

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-utenti kollha msemmija fil-paragrafu 1 ikunu infurmati, mill-inqas darba f'sena, dwar is-sistema u dwar kif jiksbu l-informazzjoni mid-database.

Artikolu 53

Il-ħlas tar-reġistrazzjoni

Kull reġistrazzjoni tista' tkun soġġetta għall-imposta ta' ħlas, li għandha tirrappreżenta l-ispiża biex l-informazzjoni tiddaħħal u tinżamm fid-database imsemmija fl-Artikolu 48. L-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru għandha tapprova l-ammont tal-ħlas mitlub mill-ġestitur tad-database.

Artikolu 54

Ir-rapport annwali

1.   L-awtoritajiet jew il-korpi maħtura biex jagħtu awtorizzazzjonijiet skond l-Artikolu 45 għandhom jirreġistraw l-awtorizzazzjonijiet kollha, u għandhom iqiegħdu dan it-tagħrif għad-dispożizzjoni f'rapport lill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru u lill-ġestitur tad-database.

Ir-rapport għandu jinkludi, għal kull speċi kkonċernata minn awtorizzazzjoni skond l-Artikolu 45(5), it-tagħrif li ġej:

(a)

l-isem xjentifiku ta' l-ispeċi u d-denominazzjoni tal-varjetà;

(b)

il-ġustifikazzjoni għall-awtorizzazzjoni indikata b'referenza għall-Artikolu 45(5)(a), (b), (c) jew (d);

(c)

l-għadd totali ta' awtorizzazzjonijiet;

(d)

il-kwantità totali ta' żerriegħa jew ta' patata taż-żrigħ involuta;

(e)

it-trattament kimiku għal skopijiet fitosanitarji, kif imsemmi fl-Artikolu 45(2).

2.   Għal awtorizzazzjonijiet skond l-Artikolu 45(8), ir-rapport għandu jinkludi t-tagħrif imsemmi fil-punt (a) tat-tieni subparagrafu tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu u l-perjodu li għalih kienu fis-seħħ l-awtorizzazzjonijiet.

Artikolu 55

Rapport fil-qosor

L-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru għandha, qabel il-31 ta' Marzu kull sena, tiġbor ir-rapporti u tibgħat rapport fil-qosor li jkopri l-awtorizzazzjonijiet kollha ta' l-Istat Membru mis-sena kalendarja preċedenti lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra. Ir-rapport għandu jkopri t-tagħrif speċifikat fl-Artikolu 54. L-informazzjoni għandha tkun ippubblikata fid-database imsemmi fl-Artikolu 48. L-awtorità kompetenti tista' tiddelega l-kompitu tal-ġbir tar-rapporti lill-ġestitur tad-database.

Artikolu 56

Informazzjoni fuq talba

Fuq talba minn Stat Membru jew mill-Kummissjoni, informazzjoni dettaljata dwar l-awtorizzazzjonijiet mogħtija f'każijiet individwali għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni ta' l-Istati Membri l-oħra jew tal-Kummissjoni.

TITOLU III

It-tikkettar

KAPITOLU 1

Il-logo tal-Komunità

Artikolu 57

Il-logo tal-Komunità

Skond l-Artikolu 25(3) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007, il-logo tal-Komunità għandu jsegwi l-mudell mogħti fl-Anness XI ta' dan ir-Regolament.

Il-logo tal-Komunità għandu jintuża skond ir-regoli ta' riproduzzjoni teknika stabbiliti fl-Anness XI ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 58

Kundizzjonijiet għall-użu tan-numru tal-kodiċi u tal-post ta' l-oriġini

1.   L-indikazzjoni tan-numru tal-kodiċi ta' l-awtorità ta' kontroll jew tal-korp ta' kontroll imsemmi fl-Artikolu 24(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 għandha,

(a)

tibda b'akronimu li jidentifika lill-Istat Membru jew lill-pajjiż terz, kif imsemmi fl-istandard internazzjonali għall-kodiċijiet ta' żewġ ittri tal-pajjiżi taħt l-ISO 3166 (Kodiċijiet għar-rappreżentazzjoni ta' l-ismijiet tal-pajjiżi u s-suddiviżjonijiet tagħhom);

(b)

tinkludi terminu li jistabbilixxi rabta mal-metodu ta' produzzjoni organika, kif imsemmi fl-Artikolu 23(1) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007;

(c)

tinkludi numru ta' referenza li għandu jkun deċiż mill-awtorità kompetenti; u

(d)

titqiegħed immedjatament taħt il-logo tal-Komunità, meta l-logo tal-Komunità jintuża fit-tikkettar.

2.   L-indikazzjoni tal-post fejn tkabbru l-materjali agrikoli mhux ipproċessati li minnhom ikunu magħmula l-prodotti, kif imsemmi fl-Artikolu 24(1)(c) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 għandha titqiegħed minnufih taħt in-numru tal-kodiċi msemmi fil-paragrafu 1.

KAPITOLU 2

Rekwiżiti speċifiċi tat-tikkettar għall-għalf

Artikolu 59

L-ambitu, l-użu tat-trejdmarks u d-deskrizzjonijiet tal-bejgħ

Dan il-Kapitolu m'għandux japplika għall-ikel għall-annimali domestiċi u għall-għalf għall-annimali bis-suf jew għall-għalf għall-annimali ta' l-akkwakultura.

It-trejdmarks u d-deskrizzjonijiet tal-bejgħ li għandhom indikazzjoni msemmija fl-Artikolu 23(1) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 jistgħu jintużaw biss jekk mill-inqas 95 % tal-kontenut niexef tal-prodott ikun magħmul minn materjal ta' l-għalf mill-metodu ta' produzzjoni organika.

Artikolu 60

Indikazzjonijiet dwar l-għalf ipproċessat

1.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 61 u t-tieni paragrafu ta' l-Artikolu 59 ta' dan ir-Regolament, it-termini msemmija fl-Artikolu 23(1) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 jistgħu jintużaw fuq l-għalf ipproċessat sakemm:

(a)

l-għalf ipproċessat ikun jikkonforma mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 u b'mod partikolari ma' l-Artikolu 14(1)(d)(iv) u (v) u l-Artikolu 18 tiegħu;

(b)

l-għalf ipproċessat ikun jikkonforma mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament u b'mod partikolari ma' l-Artikoli 22 u 26 tiegħu;

(c)

mill-inqas 95 % tal-kontenut niexef tal-prodott ikun organiku.

2.   Soġġett għar-rekwiżiti stabbiliti fil-punti (a) u (b) tal-paragrafu 1, id-dikjarazzjoni li ġejja hija permessa fil-każ ta' prodotti li jinkludu kwantitajiet varjabbli ta' materjali ta' l-għalf mill-metodu ta' produzzjoni organika u/jew materjali ta' l-għalf minn prodotti f'konverżjoni għal agrikoltura organika u/jew materjali mhux organiċi:

“jista' jintuża/tista' tintuża fil-produzzjoni organika skond ir-Regolamenti (KE) Nru 834/2007 u (KE) Nru 889/2008' [= dan ir-Regolament]”

Artikolu 61

Kundizzjonijiet għall-użu ta' indikazzjonijiet dwar l-għalf ipproċessat

1.   L-indikazzjoni prevista fl-Artikolu 60:

(a)

għandha tkun separata mill-kliem imsemmi fl-Artikolu 5 tad-Direttiva tal-Kunsill 79/373/KEE (18) jew fl-Artikolu 5(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 96/25/KE (19);

(b)

għandha tkun ippreżentata bil-kulur, f'format jew fonti ta' karattri li ma jiġbidx iżjed attenzjoni lejh milli għad-deskrizzjoni jew l-isem tal-prodott ta' l-għalf ta' l-annimali msemmi fl-Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva 79/373/KEE jew fl-Artikolu 5(1)(b) tad-Direttiva 96/25/KE rispettivament;

(c)

għandu jkollha magħha, fl-istess qasam viżiv, indikazzjoni skond il-piż tal-kontenut niexef li tirreferi:

(i)

għall-perċentwali ta' materjal(i) ta' l-għalf mill-metodu ta' produzzjoni organika;

(ii)

għall-perċentwali ta' materjal(i) ta' l-għalf minn prodotti f'konverżjoni għall-agrikoltura organika;

(iii)

għall-perċentwali ta' materjal(i) ta' l-għalf mhux kopert(i) mill-punti (i) u (ii);

(iv)

għall-perċentwali totali ta' għalf ta' l-annimali ta' oriġini agrikola;

(d)

għandu jkollha magħha lista ta' ismijiet ta' materjali ta' l-għalf mill-metodu ta' produzzjoni organika;

(e)

għandu jkollha magħha lista ta' ismijiet ta' materjali ta' l-għalf minn prodotti f'konverżjoni għall-produzzjoni organika.

2.   L-indikazzjoni prevista fl-Artikolu 60 jista' wkoll ikollha magħha referenza għar-rekwiżit li jintużaw il-prodotti ta' l-għalf skond l-Artikoli 21 u 22.

KAPITOLU 3

Rekwiżiti speċifiċi oħra tat-tikkettar

Artikolu 62

Prodotti f'konverżjoni ta' oriġini mill-pjanti

Prodotti f'konverżjoni ta' oriġini mill-pjanti jista' jkollhom l-indikazzjoni “prodott taħt konverżjoni għall-agrikoltura organika” sakemm:

(a)

ikun hemm konformità ma' perjodu ta' konverżjoni ta' mill-inqas 12-il xahar qabel il-ħsad;

(b)

l-indikazzjoni tidher b'kulur, daqs u stil ta' ittri li mhumiex iktar prominenti mid-deskrizzjoni tal-bejgħ tal-prodott, l-indikazzjoni intiera għandu jkollha ittri ta' l-istess daqs;

(c)

il-prodott jinkludi biss ingredjent wieħed ta' għelejjel ta' oriġini agrikola;

(d)

l-indikazzjoni tkun marbuta man-numru tal-kodiċi tal-korp ta' kontroll jew ta' l-awtorità ta' kontroll kif imsemmi fl-Artikolu 27(10) tar-Regolament Nru 834/2007.

TITOLU IV

IL-KONTROLLI

KAPITOLU 1

Rekwiżiti minimi ta' kontroll

Artikolu 63

L-arranġamenti ta' kontroll u l-impenn mill-operatur

1.   Meta l-arranġamenti ta' kontroll huma implimentati għall-ewwel darba, l-operatur għandu jfassal u sussegwentement iżomm:

(a)

deskrizzjoni sħiħa ta' l-unità u/jew tal-post u/jew ta' l-attività;

(b)

il-miżuri prattiċi kollha li għandhom jittieħdu fil-livell ta' l-unità u/jew tal-post u/jew ta' l-attività biex tkun żgurata konformità mar-regoli ta' produzzjoni organika;

(c)

il-miżuri ta' prekawzjoni li għandhom jittieħdu sabiex jitnaqqas ir-riskju ta' kontaminazzjoni minn prodotti jew sustanzi mhux awtorizzati u l-miżuri ta' tindif li għandhom jittieħdu f'postijiet tal-ħażna u tul il-katina kollha ta' produzzjoni ta' l-operatur.

Meta jkun xieraq, id-deskrizzjoni u l-miżuri previsti fl-ewwel subparagrafu jistgħu ikunu parti minn sistema ta' kwalità kif stabbilita mill-operatur.

2.   Id-deskrizzjoni u l-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 għandhom ikunu jinsabu f'dikjarazzjoni, ffirmata mill-operatur responsabbli. Barra minn hekk, din id-dikjarazzjoni għandha tinkludi impenn mill-operatur:

(a)

li jwettaq l-operazzjonijiet skond ir-regoli ta' produzzjoni organika;

(b)

li jaċċetta, fil-każ ta' ksur jew ta' irregolaritajiet, l-infurzar tal-miżuri tar-regoli ta' produzzjoni organika;

(c)

li jinforma bil-miktub lix-xerrejja tal-prodott sabiex jiżgura li l-indikazzjonijiet li jirreferu għall-metodu ta' produzzjoni organika jitneħħew minn din il-produzzjoni.

Id-dikjarazzjoni prevista fl-ewwel subparagrafu għandha tkun ivverifikata mill-korp ta' kontroll jew mill-awtorità ta' kontroll li joħorġu rapport li jidentifika n-nuqqasijiet u n-nuqqas ta' konformità possibbli mar-regoli ta' produzzjoni organika. L-operatur għandu jikkontrofirma dan ir-rapport u jieħu l-miżuri neċessarji ta' korrezzjoni.

3.   Għall-applikazzjoni ta' l-Artikolu 28(1) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 l-operatur għandu javża lill-awtorità kompetenti bit-tagħrif li ġej:

(a)

L-isem u l-indirizz ta' l-operatur

(b)

Is-sit tal-post u, meta xieraq, tal-biċċiet agrikoli (data mir-reġistru ta' l-artijiet) fejn jitwettqu l-operazzjonijiet;

(c)

In-natura ta' l-operazzjonijiet u l-prodotti;

(d)

Impenn mill-operatur li jwettaq l-operazzjoni skond id-dispożizzjoni stabbilita fir-Regolament (KE) Nru 834/2007 u f'dan ir-Regolament;

(e)

Fil-każ ta' azjenda agrikola, id-data li fiha l-produttur waqaf japplika prodotti mhux awtorizzati għall-produzzjoni organika fil-biċċiet agrikoli kkonċernati;

(f)

L-isem tal-korp approvat li lilu l-operatur ikun ta l-kontroll ta' l-impriża tiegħu, meta l-Istat Membru jkun implimenta s-sistema ta' kontroll billi japprova dawn il-korpi.

Artikolu 64

Modifika ta' l-arranġamenti ta' kontroll

L-operatur responabbli għandu jinnotifika kull bidla fid-deskrizzjoni jew tal-miżuri msemmija fl-Artikolu 63 u fl-arranġamenti ta' kontroll inizjali stabbiliti fl-Artikoli 70, 74, 80, 82, 86 u 88 lill-awtorità ta' kontroll jew lill-korp ta' kontroll fi żmien xieraq.

Artikolu 65

Iż-żjarat ta' kontroll

1.   L-awtorità ta' kontroll jew il-korp ta' kontroll għandhom iwettqu għall-inqas darba f'sena spezzjoni fiżika ta' l-operaturi kollha.

2.   L-awtorità ta' kontroll jew il-korp ta' kontroll jistgħu jieħdu kampjuni għall-ittestjar ta' prodotti mhux awtorizzati għal produzzjoni organika jew għall-kontroll ta' tekniki tal-produzzjoni li ma jkunux jikkonformaw mar-regoli ta' produzzjoni organika. Jistgħu ukoll jittieħdu u jkunu analizzati kampjuni biex tkun rintraċċata kontaminazzjoni possibbli minn prodotti mhux awtorizzati għal produzzjoni organika. Madankollu, din l-analiżi għandha ssir meta jkun issusspettat l-użu ta' prodotti mhux awtorizzati għal produzzjoni organika.

3.   Għandu jitfassal rapport tal-kontroll wara kull żjara, ikkontrofirmat mill-operatur ta' l-unità jew mir-rappreżentant tiegħu.

4.   Barra minn hekk, l-awtorità ta' kontroll jew il-korp ta' kontroll għandhom iwettqu żjarat ta' kontroll każwali, primarjament mhux imħabbra, ibbażati fuq l-evalwazzjoni ġenerali tar-riskju ta' nuqqas ta' konformità mar-regoli ta' produzzjoni organika, filwaqt li jitqiesu, bħala minimu, r-riżultati ta' kontrolli preċedenti, tal-kwantità ta' prodotti kkonċernati u tar-riskju għall-iskambju ta' prodotti.

Artikolu 66

Kontijiet iddokumentati

1.   Ir-rekords tal-ħażna u dawk finanzjarji għandhom jinżammu fl-unità jew fuq il-post u għandhom jippermettu lill-operatur jidentifika u lill-awtorità ta' kontroll jew lill-korp ta' kontroll jivverifikaw:

(a)

il-fornitur u, meta differenti, il-bejjiegħ, jew l-esportatur tal-prodotti;

(b)

in-natura u l-kwantitajiet ta' prodotti organiċi kkonsenjati lill-unità u, meta rilevanti, il-materjali kollha mixtrija u l-użu ta' dawn il-materjali, u, meta rilevanti, il-kompożizzjoni tal-prodotti ta' l-għalf komposti;

(c)

in-natura u l-kwantitajiet ta' prodotti organiċi li jkunu maħżuna fuq il-post;

(d)

in-natura, il-kwantitajiet u l-kunsinnatarji u, meta differenti, ix-xerrejja, minbarra l-konsumaturi finali, ta' xi prodotti li jkunu ħallew l-unità jew il-post jew il-faċilitajiet tal-ħażna ta' l-ewwel kunsinnatarju;

(e)

fil-każ ta' operaturi li ma jaħżnux jew ma jittrattawx fiżikament dawn il-prodotti organiċi, in-natura u l-kwantitajiet ta' prodotti organiċi mixtrija u mibjugħa, u l-fornituri, u meta differenti, il-bejjiegħa jew l-esportaturi u x-xerrejja, u meta differenti, il-kunsinnatarji.

2.   Il-kontijiet iddokumentati għandhom jinkludu wkoll ir-riżultati tal-verifika meta jkunu riċevuti l-prodotti organiċi u kull tagħrif ieħor meħtieġ mill-awtorità ta' kontroll jew mill-korp ta' kontroll għall-iskop ta' kontroll tajjeb. Id-data fil-kontijiet għandha tkun iddokumentata b'dokumenti adattati ta' ġustifikazzjoni. Il-kontijiet għandhom juru l-bilanċ bejn id-dħul u l-ħruġ.

3.   Meta operatur ikun jiġġestixxi diversi unitajiet ta' produzzjoni fl-istess żona, l-unitajiet għall-prodotti mhux organiċi, flimkien mal-post tal-ħażna għall-prodotti ta' dħul għandhom ukoll ikunu soġġetti għar-rekwiżiti minimi ta' kontroll.

Artikolu 67

L-aċċess għall-faċilitajiet

1.   L-operatur għandu:

(a)

jagħti lill-awtorità ta' kontroll jew lill-korp ta' kontroll, għal skopijiet ta' kontroll, aċċess għall-partijiet kollha ta' l-unità u tal-post, kif ukoll għall-kontijiet u għad-dokumenti rilevanti ta' sostenn;

(b)

jipprovdi lill-awtorità ta' kontroll jew lill-korp ta' kontroll b'kull tagħrif raġonevolment meħtieġ għall-iskopijiet tal-kontroll;

(c)

iressaq, meta mitlub mill-awtorità ta' kontroll jew mill-korp ta' kontroll, ir-riżultati tal-programmi tiegħu għall-assigurazzjoni tal-kwalità.

2.   Minbarra r-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu 1, l-importaturi u l-ewwel kunsinnatarji għandhom iressqu t-tagħrif fuq konsenji importati msemmi fl-Artikolu 84.

Artikolu 68

L-evidenza ddokumentata

Għall-iskop ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 29(1) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 l-awtoritajiet ta' kontroll u l-korp ta' kontroll għandhom jużaw il-mudell ta' evidenza dokumentata stabbilit fl-Anness XII ma' dan ir-Regolament.

Artikolu 69

Id-dikjarazzjoni tal-bejjiegħ

Għall-iskop ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 9(3) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 id-dikjarazzjoni tal-bejjiegħ li l-prodotti forniti ma kinux prodotti minn GMOs tista' ssegwi l-mudell stabbilit fl-Anness XIII ma' dan ir-Regolament.

KAPITOLU 2

Rekwiżiti speċifiċi ta' kontroll għall-pjanti u l-prodotti tal-pjanti mill-produzzjoni agrikola jew mill-ġbir agrikolu

Artikolu 70

L-arranġamenti ta' kontroll

1.   Id-deskrizzjoni sħiħa ta' l-unità msemmija fl-Artikolu 63(1)(a) għandha:

(a)

titfassal anke meta l-operatur jillimita l-attività tiegħu għall-ġbir ta' pjanti selvaġġi;

(b)

tindika l-post tal-ħażna u tal-produzzjoni u l-biċċiet agrikoli u/jew iż-żoni tal-ġbir u, meta applikabbli, il-post fejn iseħħu ċerti operazzjonijiet ta' pproċessar u/jew ta' ppakkjar; u

(c)

tispeċifika d-data ta' l-aħħar applikazzjoni fil-biċċiet agrikoli u/jew fiż-żoni ta' ġbir ikkonċernati, tal-prodotti li l-użu tagħhom mhuwiex kompatibbli mar-regoli ta' produzzjoni organika.

2.   Fil-każ tal-ġbir ta' pjanti selvaġġi, il-miżuri prattiċi msemmija fl-Artikolu 63(1)(b) għandhom jinkludu kull garanzija mogħtija minn partijiet terzi li l-operatur jista' jipprovdi biex jiżgura li hemm konformità mad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 12(2) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007.

Artikolu 71

Il-komunikazzjonijiet

Kull sena, qabel id-data indikata mill-awtorità ta' kontroll jew mill-korp ta' kontroll, l-operatur għandu jinnotifika lill-awtorità ta' kontroll jew lill-korp ta' kontroll bl-iskeda tiegħu ta' produzzjoni ta' prodotti ta' għelejjel, bi tqassim skond il-biċċa agrikola.

Artikolu 72

Ir-rekords tal-produzzjoni tal-pjanti

Ir-rekords tal-produzzjoni tal-pjanti għandhom jimtlew f'forma ta' reġistru u jinżammu disponibbli għall-awtoritajiet jew għall-korp ta' kontroll fil-ħinijiet kollha fl-azjenda. Minbarra l-Artikolu 71 dawn ir-rekords għandhom jipprovdu għall-inqas it-tagħrif li ġej:

(a)

fir-rigward ta' l-użu ta' fertilizzant: id-data ta' l-applikazzjoni, it-tip u l-ammont ta' fertilizzant, il-biċċiet agrikoli kkonċernati;

(b)

fir-rigward ta' l-użu ta' prodotti tal-protezzjoni tal-pjanti: id-data tat-trattament u r-raġuni għalih, it-tip ta' prodott, il-metodu ta' trattament;

(c)

fir-rigward tax-xiri tad-dħul agrikolu: id-data, it-tip u l-ammont tal-prodott mixtri;

(d)

fir-rigward tal-ħsad: id-data, it-tip u l-ammont ta' produzzjoni organika jew f'konverżjoni ta' l-għelejjel.

Artikolu 73

Diversi unitajiet ta' produzzjoni ġestiti mill-istess operatur

Meta operatur ikun jiġġestixxi diversi untiajiet ta' produzzjoni fl-istess żona, l-unitajiet li jkunu jipproduċu għelejjel mhux organiċi, flimkien mal-post tal-ħażna għal prodotti ta' input agrikolu għandhom ukoll ikunu soġġetti għar-rekwiżiti ġenerali u speċifiċi ta' kontroll stabbiliti fil-Kapitolu 1 u f'dan il-Kapitolu ta' dan it-Titolu.

KAPITOLU 3

Rekwiżiti ta' kontroll għall-bhejjem u l-prodotti tal-bhejjem b'riżultat tat-trobbija ta' l-annimali

Artikolu 74

L-arranġamenti ta' kontroll

1.   Meta s-sistema ta' kontroll li tkun tapplika speċifikament għat-trobbija tal-bhejjem tkun implimentata għall-ewwel darba, id-deskrizzjoni sħiħa ta' l-unità msemmija fl-Artikolu 63(1)(a) għandha tinkludi:

(a)

deskrizzjoni sħiħa ta' l-istrutturi tal-bhejjem, tal-mergħat, ta' l-ispazji fil-beraħ, eċċ., u, meta applikabbli, tal-post għall-ħażna, l-ippakkjar u l-ipproċessar tal-bhejjem, tal-prodotti tal-bhejjem, tal-materjali mhux ipproċessati u tad-dħul;

(b)

deskrizzjoni sħiħa ta' l-istrutturi għall-ħażna tad-demel tal-bhejjem.

2.   Il-miżuri prattiċi msemmija fl-Artikolu 63(1)(b) għandhom jinkludu:

(a)

pjan għat-tixrid tad-demel miftiehem mal-korp jew ma' l-awtorità ta' kontroll, flimkien ma' deskrizzjoni kompleta taż-żoni mogħtija għall-produzzjoni ta' l-għelejjel;

(b)

meta adattat, fir-rigward tat-tixrid tad-demel, l-arranġamenti bil-miktub ma' azjendi oħra kif imsemmi fl-Artikolu 3(3) li jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tar-regoli ta' produzzjoni organika;

(c)

pjan ta' ġestjoni għall-unità tal-bhejjem ta' produzzjoni organika.

Artikolu 75

L-identifikazzjoni tal-bhejjem

Il-bhejjem għandhom ikunu identifikati b'mod permanenti permezz ta' tekniki adattati għal kull speċi, individwalment fil-każ ta' mammiferi kbar u individwalment jew skond il-lott fil-każ ta' tjur u mammiferi żgħar.

Artikolu 76

Ir-reġistri tal-bhejjem

Ir-rekords tal-bhejjem għandhom jimtlew fil-forma ta' reġistru u jinżammu disponibbli għall-awtoritajiet jew għall-korpi ta' kontroll f'kull ħin fl-azjenda. Dawn ir-rekords għandhom jipprovdu deskrizzjoni sħiħa tas-sistema ta' ġestjoni tal-merħla li tinkludi għall-inqas it-tagħrif li ġej:

(a)

fir-rigward ta' annimali li jaslu fl-azjenda: l-oriġini u d-data tal-wasla, il-perjodu ta' konverżjoni, il-marka ta' identifikazzjoni u r-rekord veterinarju;

(b)

fir-rigward ta' bhejjem li jitiqlu mill-azjenda: l-età, l-għadd ta' rjus, il-piż fil-każ tal-qtil, il-marka ta' identifikazzjoni u d-destinazzjoni;

(c)

id-dettalji ta' kwalunkwe annimal mitluf u r-raġunijiet għal dan;

(d)

fir-rigward ta' l-għalf: it-tip, inklużi s-supplimenti ta' l-għalf, il-proporzjonijiet ta' l-ingredjenti varji tar-razzjonijiet u l-perjodi ta' aċċess għal żoni liberi ta' mergħat, il-perjodu ta' tranżumanza meta japplikaw xi restrizzjonijiet;

(e)

fir-rigward tal-prevenzjoni u t-trattament tal-mard u l-kura veterinarja: id-data tat-trattament, id-dettalji tad-dijanjożi, il-pożoloġija; it-tip ta' prodott tat-trattament, l-indikazzjoni tas-sustanzi farmakoloġiċi attivi involuti fil-metodu tat-trattament u l-preskrizzjoni veterinarja għal kura veterinarja bir-raġunijiet u l-perjodi ta' sospensjoni li japplikaw qabel mal-prodotti tal-bhejjem jistgħu jitqiegħdu fis-suq ittikkettati bħala organiċi.

Artikolu 77

Il-miżuri ta' kontroll ta' prodotti mediċinali veterinarji għall-bhejjem

Kull meta jintużaw prodotti mediċinali veterinarji, għandu jkun iddikjarat it-tagħrif skond l-Artikolu 76(e) lill-awtorità ta' kontroll jew lill-korp tal-kontroll qabel ma l-bhejjem jew il-prodotti tal-bhejjem jitqiegħdu fis-suq bħala prodotti b'mod organiku. Bhejjem ittrattati għandhom ikunu identifikati b'mod ċar, individwalment fil-każ ta' annimali kbar; individwalment, jew skond il-lott, jew skond il-ġebħa, fil-każ ta' tjur, annimali żgħar u naħal.

Artikolu 78

Miżuri speċifiċi ta' kontroll għat-trobbija tan-naħal

1.   Għandha tkun ipprovduta mappa fuq skala xierqa li telenka s-sit tal-ġebħa lill-awtorità ta' kontroll jew lill-korp ta' kontroll minn min irabbi n-naħal. Meta ma jkunu identifikati ebda żoni skond l-Artikolu 13(2), min irabbi n-naħal għandu jipprovdi lill-awtorità ta' kontroll jew lill-korp ta' kontroll bid-dokumentazzjoni u bl-evidenza adattata, li tinkludi analiżi xierqa jekk neċessarju, li ż-żoni aċċessibbli għall-kolonji tiegħu jissodisfaw il-kundizzjonijiet meħtieġa f'dan ir-Regolament.

2.   It-tagħrif li ġej għandu jiddaħħal fir-reġistru tal-miġbħa fir-rigward ta' l-użu ta' l-għalf: it-tip ta' prodott, id-dati, il-kwantitajiet u l-ġebħiet fejn jintuża.

3.   Kull meta jkollhom jintużaw prodotti mediċinali veterinarji, it-tip ta' prodott, inkluża indikazzjoni tas-sostanza farmakoloġika attiva, flimkien ma' dettalji tad-dijanjożi, il-pożoloġija, il-metodu ta' amministrazzjoni, it-tul ta' żmien tat-trattament u l-perjodu legali ta' sospensjoni għandhom ikunu rreġistrati b'mod ċar u ddikjarati lill-korp ta' kontroll jew lill-awtorità ta' kontroll qabel ma l-prodotti jitqiegħdu fis-suq bħala prodotti b'mod organiku.

4.   Iż-żona fejn tkun tinsab il-miġbħa għandha tkun irreġistrata flimkien ma' l-identifikazzjoni tal-ġebħa. Il-korp jew l-awtorità ta' kontroll għandhom ikunu infurmati meta jitmexxew l-imġiebaħ sa data ta' l-għeluq miftiehma ma' l-awtorità jew mal-korp ta' kontroll.

5.   Għandu jkun hemm attenzjoni partikolari biex ikunu żgurati l-estrazzjoni, l-ipproċessar u l-ħażna adegwata ta' prodotti tat-trobbija tan-naħal. Għandhom ikunu rreġistrati l-miżuri kollha ta' konformità ma' dan ir-rekwiżit.

6.   It-tneħħija tas-supers u l-operazzjonijiet għall-estrazzjoni ta' l-għasel għandhom jitniżżlu fir-reġistru tal-miġbħa.

Artikolu 79

Diversi unitajiet ta' produzzjoni ġestiti mill-istess operatur

Meta operatur ikun imexxi diversi unitajiet ta' produzzjoni, kif previst fl-Artikoli 17(1), 40 u 41, l-unitajiet li jipproduċu bhejjem mhux organiċi jew prodotti tal-bhejjem mhux organiċi għandhom ikunu soġġetti wkoll għas-sistema ta' kontroll kif stabbilita fil-Kapitolu 1 u f'dan il-Kapitolu ta' dan it-Titolu.

KAPITOLU 4

Rekwiżiti ta' kontroll għall-unitajiet għat-tħejjija ta' prodotti tal-pjanti u tal-bhejjem u ta' prodotti ta' l-ikel magħmula minn prodotti tal-pjanti u tal-bhejjem

Artikolu 80

L-arranġamenti ta' kontroll

Fil-każ ta' unità involuta fit-tħejjija għaliha stess jew għal parti terza, u inklużi unitajiet partikolari involuti fl-ippakkjar u/jew fl-ippakkjar mill-ġdid ta' dawn il-prodotti, jew unitajiet involuti fit-tikkettar u/jew fit-tikkettar mill-ġdid ta' dawn il-prodotti, id-deskrizzjoni kompleta ta' l-unità msemmija fl-Artikolu 63(1)(a) għandha turi l-faċilitajiet użati biex il-prodotti agrikoli jkunu riċevuti, pproċessati, ippakkjati, ittikkettati u maħżuna qabel u wara l-operazzjonijiet li jikkonċernawhom, kif ukoll il-proċeduri għat-trasport tal-prodotti.

KAPITOLU 5

Rekwiżiti ta' kontroll għall-importazzjonijiet ta' pjanti, prodotti tal-pjanti, bhejjem, prodotti tal-bhejjem u prodotti ta' l-ikel li jinkludu prodotti tal-pjanti u/jew tal-bhejjem, prodotti ta' l-għalf ta' l-annimali, prodotti ta' l-għalf komposti u materjali ta' l-għalf minn pajjiżi terzi

Artikolu 81

L-ambitu

Dan il-Kapitolu japplika għal kull operatur involut, bħala importatur u/jew bħala l-ewwel kunsinnatarju, fl-importazzjoni u/jew fl-irċevuta, għalih stess jew għal operatur ieħor, ta' prodotti organiċi.

Artikolu 82

L-arranġamenti ta' kontroll

1.   Fil-każ ta' l-importatur, id-deskrizzjoni sħiħa ta' l-unità msemmija fl-Artikolu 63(1)(a) għandha tinkludi s-sit ta' l-importatur u ta' l-attivitajiet ta' importazzjoni tiegħu, b'indikazzjoni tal-punti ta' dħul tal-prodotti fil-Komunità u ta' kull faċilità oħra li l-importatur ikollu l-ħsieb li juża għall-ħażna tal-prodotti importati fl-istennija tal-konsenja tagħhom lill-ewwel kunsinnatarju.

Barra minn hekk, id-dikjarazzjoni msemmija fl-Artikolu 63(2) għandha tinkludi impenn mill-importatur li jiżgura li kull faċilità li l-importatur ikun ser juża għall-ħażna ta' prodotti tkun sottomessa għal kontroll, li għandu jsir jew mill-korp ta' kontroll jew mill-awtorità ta' kontroll jew, meta dawn il-faċilitajiet tal-ħażna jkunu jinstabu fi Stat Membru jew f'reġjun ieħor, minn korp jew awtorità tal-kontroll approvati għall-kontroll f'dak l-Istat Membru jew f'dak ir-reġjun.

2.   Fil-każ ta' l-ewwel kunsinnatarju, id-deskrizzjoni sħiħa ta' l-unità msemmija fl-Artikolu 63(1)(a) għandha turi l-faċilitajiet użati għall-irċevuta u għall-ħażna.

3.   Meta l-importatur u l-ewwel kunsinnatarju jkunu l-istess persuna legali li topera f'unità singola, ir-rapporti msemmija fit-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 63(2) jistgħu jkunu fformalizzati f'rapport wieħed.

Artikolu 83

Kontijiet iddokumentati

L-importatur u l-ewwel kunsinnatarju għandhom iżommu reġistri separati tal-ħażna u finanzjarji, sakemm ma jkunux qegħdin joperaw f'unità waħda.

Fuq talba ta' l-awtorità ta' kontroll jew tal-korp ta' kontroll, għandu jkun ipprovdut kull dettall dwar l-arranġamenti ta' trasport mill-esportatur fil-pajjiż terz lill-ewwel kunsinnatarju, u mill-post jew mill-faċilitajiet tal-ħażna ta' l-ewwel kunsinnatarju lill-kunsinnatarji fil-Komunità.

Artikolu 84

Tagħrif dwar il-konsenji importati

L-importatur għandu, fi żmien xieraq, jinforma lill-korp ta' kontroll jew lill-awtorità ta' kontroll b'kull konsenja li tkun ser tiġi importata fil-Komunità, u jipprovdi:

(a)

l-isem u l-indirizz ta' l-ewwel kunsinnatarju;

(b)

kwalunkwe dettall li l-korp jew l-awtorità ta' kontroll jistgħu ikunu jeħtieġu b'mod raġonevoli,

(i)

fil-każ ta' prodotti importati skond l-Artikolu 32 tar-Regolament (KE) Nru 834/2007, l-evidenza ddokumentata msemmija f'dak l-Artikolu;

(ii)

fil-każ ta' prodotti importati skond l-Artikolu 33 tar-Regolament (KE) Nru 834/2007, kopja taċ-ċertifikat ta' spezzjoni msemmi f'dak l-Artikolu.

Fuq it-talba tal-korp ta' kontroll jew ta' l-awtorità ta' kontroll ta' l-importatur, dan ta' l-aħħar għandu jressaq l-informazzjoni msemmija fl-ewwel paragrafu lill-korp ta' kontroll jew lill-awtorità ta' kontroll ta' l-ewwel kunsinnatarju.

Artikolu 85

Iż-żjarat ta' kontroll

L-awtorità ta' kontroll jew il-korp ta' kontroll għandhom jikkontrollaw il-kontijiet iddokumentati msemmija fl-Artikolu 83 ta' dan ir-Regolament u ċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 33(1)d) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 jew l-evidenza ddokumentata msemmija fl-Artikolu 32(1)(c) tar-Regolament ta' l-aħħar.

Meta l-importatur iwettaq l-operazzjonijiet ta' importazzjoni skond l-unitajiet jew il-postijiet differenti, għandu jagħmel disponibbli fuq talba r-rapporti msemmija fit-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 63(2) ta' dan ir-Regolament għal kull waħda minn dawn il-faċilitajiet.

KAPITOLU 6

Rekwiżiti ta' kontroll għal unitajiet involuti fil-produzzjoni, fit-tħejjija jew fl-importazzjoni ta' prodotti organiċi u li jkunu taw b'kuntratt l-operazzjonijiet attwali kkonċernati, parzjalment jew kompletament, lill-partiijiet terzi

Artikolu 86

L-arranġamenti ta' kontroll

Fir-rigward ta' l-operazzjonijiet, li jingħataw b'kuntratt lil partijiet terzi, id-deskrizzjoni sħiħa ta' l-unità msemmija fl-Artikolu 63(1)(a) għandha tinkludi:

(a)

lista tas-subappaltaturi b'deskrizzjoni ta' l-attivitajiet tagħhom u indikazzjoni tal-korpi jew ta' l-awtoritajiet ta' kontroll li huma soġġetti għalihom;

(b)

ftehim bil-miktub mis-subappaltaturi li l-azjenda tagħhom tkun soġġetta għar-reġim ta' kontroll tat-Titolu V tar-Regolament (KE) Nru 834/2007;

(c)

il-miżuri prattiċi kollha, inkluża inter alia sistema adattata ta' kontijiet dokumentati, li għandha tkun applikata fil-livell ta' l-unità biex ikun żgurat li l-prodotti li l-operatur iqiegħed fis-suq jistgħu ikunu rintraċċati għall-fornituri, għall-bejjiegħa, għall-kunsinnatarji u għax-xerrejja tagħhom, kif xieraq.

KAPITOLU 7

Rekwiżiti ta' kontroll għal unitajiet li jippreparaw l-għalf

Artikolu 87

L-ambitu

Dan il-Kapitolu japplika għal kull unità involuta fil-preparazzjoni tal-prodotti msemmija fl-Artikolu 1(2)(c) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 għaliha weħidha jew f'isem parti terza.

Artikolu 88

L-arranġamenti ta' kontroll

1.   Id-deskrizzjoni sħiħa ta' l-unità msemmija fl-Artikolu 63(1)(a) għandha tindika:

(a)

il-faċlitajiet użati biex ikunu riċevuti, ppreparati u maħżuna l-prodotti maħsuba għal għalf għall-annimali qabel u wara l-operazzjonijiet li jikkonċernawhom;

(b)

il-faċilitajiet użati għall-ħażna ta' prodotti oħra wżati biex ikunu ppreparati prodotti ta' l-għalf;

(c)

il-faċilitajiet użati biex jinħażnu prodotti għat-tindif u d-diżinfezzjoni;

(d)

meta jkun neċessarju, id-deskrizzjoni tal-prodott ta' l-għalf kompost li l-operatur ikollu l-intenzjoni jipproduċi, skond l-Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva 79/373/KEE, u l-ispeċi tal-bhejjem jew il-klassi li għalih hu maħsub il-prodott ta' l-għalf kompost;

(e)

meta jkun neċessarju, l-isem tal-materjali ta' l-għalf li l-operatur ikun beħsiebu jipprepara.

2.   Il-miżuri li għandhom jieħdu l-operaturi, kif imsemmija fl-Artikolu 63(1)(b), biex jiggarantixxu l-konformità mar-regoli ta' produzzjoni organika għandhom jinkludu l-indikazzjonijiet tal-miżuri msemmija fl-Artikolu 26.

3.   L-awtorità ta' kontroll jew il-korp ta' kontroll għandhom jużaw dawn il-miżuri sabiex iwettqu evalwazzjoni ġenerali tar-riskji li jistennew lil kull unità ta' preparazzjoni kif ukoll sabiex ifasslu pjan ta' kontroll. Dan il-pjan ta' kontroll għandu jkun jipprovdi għal għadd minimu ta' kampjuni każwali skond ir-riskji potenzjali.

Artikolu 89

Kontijiet iddokumentati

Għall-iskopijiet ta' kontroll tajjeb ta' l-operazzjonijiet, il-kontijiet iddokumentati msemmija fl-Artikolu 66 għandhom jinkludu tagħrif dwar l-oriġini, in-natura u l-kwantitajiet ta' materjali ta' l-għalf, addittivi, bejgħ u prodotti lesti.

Artikolu 90

Iż-żjarat ta' kontroll

Iż-żjara ta' kontroll imsemmija fl-Artikolu 65 għandha tinkludi spezzjoni fiżika sħiħa tal-post kollu. Barra minn hekk, l-awtorità ta' kontroll jew il-korp ta' kontroll għandhom jagħmlu żjarat immirati bbażati fuq evalwazzjoni ġenerali tar-riskji potenzjali ta' nuqqas ta' konformità mar-regoli ta' produzzjoni organika.

Il-korp ta' kontroll jew l-awtorità ta' kontroll għandhom jagħtu attenzjoni partikolari lill-punti ta' kontroll kritiċi immarkati għall-operatur, bl-iskop li jkun stabbilit jekk l-operazzjonijiet ta' sorveljanza u kontroll humiex imwettqa tajjeb.

Il-postijiet kollha wżati mill-operatur għat-twettiq ta' l-attivitajiet tiegħu jistgħu ikunu kkontrollati bil-frekwenza li jirrikjedu r-riskji preżenti.

KAPITOLU 8

Il-ksur u l-iskambju ta' informazzjoni

Artikolu 91

Miżuri fil-każ ta' suspett ta' ksur u irregolaritajiet

1.   Meta operatur jikkunsidra jew jissuspetta li prodott li hu pproduċa, ipprepara, importa jew li rċieva minn operatur ieħor, ma jkunx jikkonforma mar-regoli ta' produzzjoni organika, għandu jibda proċeduri jew biex jirtira minn dan il-prodott kull referenza għall-metodu ta' produzzjoni organika jew biex jissepara u jidentifika l-prodott. Jista' biss jipproċessah jew jippakkjah jew iqiegħdu fis-suq wara li jkun eliminat dak id-dubju, sakemm ma jitqiegħedx fis-suq mingħajr indikazzjoni li tkun tirreferi għall-metodu ta' produzzjoni organika. Fil-każ ta' dan id-dubju, l-operatur għandu jinforma immedjatament lill-korp jew lill-awtorità ta' kontroll. L-awtorità ta' kontroll jew il-korp ta' kontroll jista' jeħtieġ li l-prodott ma jitqiegħedx fis-suq b'indikazzjonijiet li jirreferu għall-metodu ta' produzzjoni organika sakemm ma tkunx sodisfatta, mill-informazzjoni riċevuta mill-operatur jew minn sorsi oħra, li dak id-dubju kien eliminat.

2.   Meta awtorità ta' kontroll jew korp ta' kontroll ikollhom suspett sontanzjat li operatur għandu l-ħsieb iqiegħed fis-suq prodott li ma jikkonformax mar-regoli ta' produzzjoni organika iżda li jkollu referenza għall-metodu ta' produzzjoni organika, din l-awtorità ta' kontroll jew dan il-korp ta' kontroll jista' jeħtieġ li l-operatur jista' provviżorjament ma jqiegħdx il-prodott fis-suq b'din ir-referenza għal perjodu ta' żmien li għandu jkun stabbilit minn dik l-awtorità ta' kontroll jew dak il-korp ta' kontroll. Qabel ma jieħdu deċiżjoni bħal din, l-awtorità ta' kontroll jew il-korp ta' kontroll għandhom jippermettu lill-operatur jikkummenta. Din id-deċiżjoni għandha tkun issupplimentata bl-obbligu li tkun irtirata minn dan il-prodott kull referenza għall-metodu ta' produzzjoni organika jekk l-awtorità ta' kontroll jew il-korp ta' kontroll ikunu ċerti li l-prodott ma jissodisfax ir-rekwiżiti ta' produzzjoni organika.

Madankollu, jekk is-suspett ma jkunx ikkonfermat fil-perjodu ta' żmien imsemmi, id-deċiżjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu għandha tkun ikkanċellata sa mhux iktar tard mill-iskadenza ta' dak il-perjodu ta' żmien. L-operatur għandu jikkoopera kompletament mal-korp jew ma' l-awtorità ta' kontroll biex jirriżolvi s-suspett.

3.   L-Istati Membri għandhom jieħdu kull miżura u sanzjoni meħtieġa biex jipprevjenu l-użu qarrieqi ta' l-indikazzjonijiet imsemmija fit-Titolu IV tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 u fit-Titolu III u/jew fl-Anness XI ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 92

L-iskambju ta' l-informazzjoni

1.   Meta l-operatur u s-subappaltaturi tiegħu huma kkontrollati minn awtoritajiet ta' kontroll jew korpi ta' kontroll differenti, id-dikjarazzjoni msemmija fl-Artikolu 63(2) għandha tinkludi ftehim mill-operatur f'ismu u f'isem is-subappaltaturi tiegħu, li l-korpi ta' kontroll jew l-awtoritajiet ta' kontroll differenti jistgħu jiskambjaw informazzjoni dwar l-operazzjonijiet taħt il-kontroll tagħhom u dwar il-mod li bih jista' jkun implimentat dan l-iskambju ta' informazzjoni.

2.   Meta Stat Membru jsib irregolaritajiet jew ksur li jirrelata ma' l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament fi prodott li jkun ġej minn Stat Membru ieħor u li jkollu indikazzjonijiet kif imsemmija fit-Titolu IV tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 u fit-Titolu III u/jew fl-Anness XI ta' dan ir-Regolament, għandu jinforma lill-Istat Membru li ħatar lill-korp ta' kontroll jew lill-awtorità ta' kontroll u lill-Kummissjoni.

TITOLU V

IL-KONSENJA TA' INFORMAZZJONI LILL-KUMMISSJONI, DISPOŻIZZJONIJIET TRANŻITORJI U FINALI

KAPITOLU 1

Il-konsenja ta' informazzjoni lill-Kummissjoni

Artikolu 93

Informazzjoni statistika

1.   L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni bl-informazzjoni statistika annwali dwar il-produzzjoni organika msemmija fl-Artikolu 36 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 billi jużaw is-sistema tal-kompjuter li tippermetti l-iskambji elettroniċi tad-dokumenti u ta' l-informazzjoni li tkun tqiegħdet għad-dispożizzjoni mill-Kummissjoni (id-DĠ Eurostat) qabel l-1 ta' Lulju ta' kull sena.

2.   L-informazzjoni statistika msemmija fil-paragrafu 1 għandha tinkludi, b'mod partikolari d-data li ġejja:

(a)

l-għadd ta' produtturi, proċessuri, importaturi u esportaturi organiċi;

(b)

il-produzzjoni ta' l-għelejjel organiċi u ż-żona ta' l-għelejjel f'konverżjoni u dik taħt produzzjoni organika;

(c)

l-għadd ta' bhejjem organiċi u l-prodotti organiċi mill-annimali;

(d)

id-data dwar il-produzzjoni organika industrijali skond it-tip ta' attivitajiet.

3.   Biex tintbagħat l-informazzjoni statistika msemmija fil-paragrafi 1 u 2, l-Istati Membri għandhom jużaw il-Punt Wieħed ta' Dħul ipprovdut mill-Kummissjoni (id-DĠ Eurostat).

4.   Id-dispożizzjonijiet li jirrelataw mal-karatteristiċi tad-data u tal-metadata statistiċi għandhom ikunu ddefiniti fil-kuntest tal-Programm Statistiku Komunitarju abbażi ta' mudelli jew kwestjonarji li jkunu nħarġu permezz tas-sistema msemmija fil-paragrafu 1.

Artikolu 94

Tagħrif ieħor

1.   L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni bit-tagħrif li ġej billi jużaw is-sistema tal-kompjuter li tippermetti l-iskambji elettroniċi ta' dokumenti u informazzjoni li tkun tqiegħdet għad-dispożizzjoni mill-Kummissjoni (id-DĠ Agrikoltura u l-iżvilupp rurali) għal informazzjoni li mhijiex informazzjoni statistika:

(a)

qabel l-1 ta' Jannar 2009, l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 35(a) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 u wara kull modifika meta sseħħ;

(b)

sal-31 ta' Marzu kull sena, l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 35(b) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007, fir-rigward ta' awtoritajiet u korpi ta' kontroll approvati fil-31 ta' Diċembru tas-sena ta' qabel,

(c)

qabel l-1 ta' Lulju kull sena, l-informazzjoni kollha l-oħra mitluba jew meħtieġa skond dan ir-Regolament.

2.   Id-data għandha tkun ikkomunikata, imdaħħla u aġġornata fis-sistema msemmija fil-paragrafu 1 taħt ir-responsabbiltà ta' l-awtorità kompetenti kif imsemmi fl-Artikolu 35 tar-Regolament (KE) Nru 834/2007, mill-awtorità stess jew mill-korp li lilu kienet iddelegata dik il-funzjoni.

3.   Id-dispożizzjonijiet li jirrelataw mal-karatteristiċi tad-data u tal-metadata statistiċi għandhom ikunu ddefiniti abbażi ta' mudelli jew kwestjonarji li jkunu nħarġu permezz tas-sistema msemmija fil-paragrafu 1.

KAPITOLU 2

Dispożizzjonijiet tranżitorji u finali

Artikolu 95

Miżuri tranżitorji

1.   Għal perjodu tranżitorju li jiskadi fil-31 ta' Diċembru 2010, il-bhejjem jistgħu ikunu marbuta fi strutturi li ilhom jeżistu minn qabel l-24 ta' Awwissu 2000, sakemm huwa pprovdut eżerċizzju regolari u t-trobbija sseħħ skond il-ħtiġiet tal-benessri ta' l-annimali bi spazji komdi u bi friex adegwat kif ukoll skond ġestjoni individwali u sakemm l-awtorità kompetenti tkun awtorizzat din il-miżura. L-awtorità kompetenti tista' tkompli tawtorizza din il-miżura fuq talba ta' operaturi individwali għall-applikazzjoni tagħha għal perjodu limitat li jintemm qabel il-31 ta' Diċembru 2013, bil-kundizzjoni addizzjonali li ż-żjarat ta' kontroll imsemmija fl-Artikolu 65(1) jitwettqu talanqas darbtejn fis-sena.

2.   L-awtorità kompetenti tista' tawtorizza, għal perjodu tranżitorju li jiskadi fil-31 ta' Diċembru 2010, l-eċċezzjonijiet li jikkonċernaw l-istrutturi tal-kenn u d-densità ta' l-istokkijiet mogħtija lil azjendi li jipproduċu l-bhejjem fuq il-bażi tad-deroga prevista fil-paragrafu 8.5.1 fil-parti B ta' l-Anness I tar-Regolament (KEE) Nru 2092/91. L-operaturi li jibbenefikaw minn din l-estensjoni għandhom jippreżentaw pjan lill-awtorità ta' kontroll jew lill-korp ta' kontroll, li jikkontjeni d-deskrizzjoni ta' arranġamenti li huma maħsuba biex tkun żgurata konformità mad-dispożizzjoniiet tar-regoli ta' produzzjoni organika sa l-aħħar tal-perjodu tranżitorju. L-awtorità kompetenti tista' tkompli tawtorizza din il-miżura fuq talba ta' operaturi individwali għall-applikazzjoni tagħha għal perjodu limitat li jintemm qabel il-31 ta' Diċembru 2013, bil-kundizzjoni addizzjonali li ż-żjarat ta kontroll imsemmija fl-Artikolu 65(1) jitwettqu talanqas darbtejn fis-sena.

3.   Il-fażi aħħarija tat-tismin tan-nagħaġ u l-majjal għall-produzzjoni tal-laħam kif stipulata fil-punt 8.3.4 fl-Anness I.B tar-Regolament (KEE) Nru 2092/91 tista' sseħħ fuq ġewwa, għal perjodu tranżitorju li jiskadi fil-31 ta' Diċembru 2010, bil-kundizzjoni li ż-żjarat ta' kontroll imsemmija fl-Artikolu 65(1) jitwettqu talanqas darbtejn fis-sena.

4.   Il-kastrazzjoni tal-majjaletti tista' ssir mingħajr ma jkunu applikati l-anestesija u/jew l-analġesija matul perjodu tranżitorju li jiskadi fil-31 ta' Diċembru 2011.

5.   Fl-istennija ta' l-inklużjoni ta' regoli dettaljati ta' l-ipproċessar għal ikel għal annimali domestiċi, għandhom japplikaw regoli nazzjonali jew fl-assenza ta' dawn, standards privati aċċettati jew rikonoxxuti mill-Istati Membri.

6.   Għall-iskop ta' l-Artikolu 12(1)(j) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 u fl-istennija ta' l-inklużjoni ta' Sustanzi speċifiċi skond l-Artikolu 16(f) ta' dak ir-Regolament, prodotti awtorizzati mill-awtoritajiet kompetenti biss jistgħu jintużaw.

7.   L-awtorizzazzjonijiet għal ingredjenti mhux organiċi ta' oriġini agrikola mogħtija mill-Istati Membri skond ir-Regolament (KEE) Nru 207/93 jistgħu jitqiesu mogħtija skond dan ir-Regolament. Madankollu, l-awtorizzazzjonijiet mogħtija skond l-Artikolu 3(6) tar-Regolament preċedenti għandhom jiskadu fil-31 ta' Diċembru 2009.

8.   Għal perjodu ta' tranżizzjoni li jiskadi fl-1 ta' Lulju 2010, għat-tikkettar l-operaturi jistgħu jkomplu jużaw id-dispożizzjonijiet kif stipulati fir-Regolament (KEE) Nru 2092/91:

(i)

għas-sistema għall-kalkolu tal-perċentwal ta' ingredjenti organiċi ta' l-ikel;

(ii)

għan-numru tal-kodiċi u/jew l-isem tal-korp ta' kontroll jew ta' l-awtorità ta' kontroll.

9.   L-istokkijiet ta' prodotti manifatturati, ippakkjati u ttikkettati qabel l-1 ta' Jannar 2009 skond ir-Regolament (KEE) Nru 2092/91 jistgħu jibqgħu jiddaħħlu fis-suq b'termini li jirreferu għall-produzzjoni organika sakemm jinħlew l-istokkijiet.

10.   Materjal ta' l-ippakkjar skond ir-Regolament (KEE) Nru 2092/91 jista' jibqa' jintuża għal prodotti mdaħħla fis-suq b'termini li jirreferu għall-produzzjoni organika sa l-1 ta' Jannar 2012, dejjem jekk mill-bqija l-prodott ikun konformi mar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 834/2007.

Artikolu 96

Ir-revoka

Ir-Regolamenti (KEE) Nru 207/93, (KE) Nru 223/2003 u (KE) Nru 1452/2003 huma mħassra.

Referenzi għar-Regolamenti mħassra u għar-Regolament (KEE) Nru 2092/91 għandhom jinftehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw skond it-tabella ta' korrelazzjoni fl-Anness XIV.

Artikolu 97

Id-dħul fis-seħħ u l-applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-seba' jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Għandu jibda japplika mill-1 ta' Jannar 2009.

Madankollu, il-paragrafu 2(a) ta' l-Artikolu 27 u l-Artikolu 58 għandu jibda japplika mill-1 ta' Lulju 2010.

Dan ir-Regolament għandu jkun jorbot fl-intier tiegħu u jkun direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 5 ta' Settembru 2008.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 189, 20.7.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 165, 30.4.2004, p. 1. Verżjoni korretta fil-ĠU L 191, 28.5.2004, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 180/2008 (ĠU L 56, 29.2.2008, p. 4).

(3)  ĠU L 25, 2.2.1993, p. 5. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 2020/2000 (ĠU L 241, 26.9.2000, p. 39).

(4)  ĠU L 206, 15.8.2003, p. 17.

(5)  ĠU L 31, 6.2.2003, p. 3. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 746/2004 (ĠU L 122, 26.4.2004, p. 10).

(6)  ĠU L 311, 28.11.2001, p. 1.

(7)  ĠU L 375, 31.12.1991, p. 1.

(8)  ĠU L 368, 23.12.2006, p. 15.

(9)  ĠU L 340, 11.12.1991, p. 28.

(10)  ĠU L 340, 11.12.1991, p. 33.

(11)  ĠU L 277, 21.10.2005, p. 1.

(12)  ĠU L 160, 26.6.1999, p. 80.

(13)  ĠU L 184, 15.7.1988, p. 61.

(14)  ĠU L 237, 10.9.1994, p. 13.

(15)  ĠU L 169, 10.7.2000, p. 1.

(16)  ĠU L 193, 20.7.2002, p. 1.

(17)  ĠU L 193, 20.7.2002, p. 33.

(18)  ĠU L 86, 6.4.1979, p. 30.

(19)  ĠU L 125, 23.5.1996, p. 35.


ANNESS I

Fertilizzanti u kondizzjonaturi b'solubilità baxxa msemmija fl-Artikolu 3(1)

Noti:

A

:

awtorizzati taħt ir-Regolament (KEE) Nru 2092/91 u ttrasportati mill-Artikolu 16(3)(c) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007

B

:

awtorizzati taħt ir-Regolament (KE) Nru 834/2007

Awtorizzazzjoni

Isem

Deskrizzjoni, rekwiżiti kompożizzjonali, kundizzjonijiet għall-użu

A

Prodotti komposti jew prodotti li fihom biss materjali elenkati hawn taħt:

Demel prodott fl-azjenda

Prodott li jinkludi taħlita ta' ħmieġ ta' l-annimali u materja veġetali (il-mifrex ta' l-annimali).

Ipprojbita l-oriġini minn agrikoltura industrijali

A

Demel niexef prodott fl-azjenda u demel diżidrat tat-tjur

Ipprojbita l-oriġini minn agrikoltura industrijali

A

Ħmieġ kompost ta' l-annimali, inkluż demel tat-tjur u inkluż demel kompost tar-razzett

Ipprojbita l-oriġini minn agrikoltura industrijali

A

Ħmieġ likwidu ta' l-annimali

Għandu jintuża wara fermentazzjoni kkontrollata u/jew dilwizzjoni xierqa

Ipprojbita l-oriġini minn agrikoltura industrijali

A

Skart domestiku kompost jew iffermentat

Prodott miksub minn skart domestiku isseparat mill-bidu, li għadda mill-proċess biex isir kompost jew għal fermentazzjoni anaerobika għall-produzzjoni ta' gass bijoloġiku

Skart domestiku veġetali u ta' l-annimali biss

Biss meta prodott f'sistema ta' ġbir magħluqa u b'monitoraġġ, aċċettata mill-Istat Membru

Konċentrazzjonijiet massimi f'mg/kg ta' materja niexfa: kadmju: 0,7 ; ram: 70; nikel: 25; ċomb: 45; żingu: 200; merkurju: 0,4 ; kromju (total): 70; kromju (VI): 0

A

Il-pît

L-użu huwa limitat għall-ortikultura (ortikultura kummerċjali, fjorikultura, arborikultura, mixtla)

A

Skart tal-kultura tal-faqqiegħ

Il-kompożizzjoni inizjali tas-substrat għandha tkun limitata għall-prodotti ta' dan l-Anness

A

Eskrementi tad-dud (vermikompost) u ta' l-insetti

 

A

Il-gwanu

 

A

Taħlita bil-kompost jew iffermentata ta' materja veġetali

Prodott miksub minn taħlitiet ta' materja veġetali, li għadda mill-proċess biex isir kompost jew minn fermentazzjoni anaerobika għall-produzzjoni ta' gass bijoloġiku

A

Prodotti jew prodotti sekondarji ta' oriġini mill-annimali bħal ta' hawn taħt:

 

is-smid tad-demm

 

is-smid tal-qawqab

 

is-smid tal-qrun

 

is-smid ta' l-għadam jew is-smid ta' l-għadam mingħajr ġelatina

 

is-smid tal-ħut

 

is-smid tal-laħam

 

is-smid tar-rix, tax-xagħar u taċ-“chiquette”

 

is-suf

 

il-pil

 

ix-xagħar

 

il-prodotti mill-ħalib

Konċentrazzjoni massima f'mg/kg ta' materja niexfa ta' kromju (VI): 0

A

Prodotti u prodotti sekondarji ta' oriġini mill-pjanti għal fertilizzanti

Eżempji: smid miċ-ċapep taż-żerriegħa taż-żejt, il-qxur tal-kawkaw, l-antraċite tal-malt

A

L-alka u l-prodotti mill-alka

Sa fejn miksuba b'mod dirett minn:

(i)

proċessi fiżiċi li jinkludu d-diżidratazzjoni, l-iffriżar u t-tħin;

(ii)

estrazzjoni bl-ilma jew b'aċidu ta' l-ilma u/jew soluzzjoni alkalina;

(iii)

fermentazzjoni

A

Is-serratura u ċ-ċana

Injam mhux ittrattat bil-kimika wara t-tqaċċit

A

Qxur taz-zkuk magħmula kompost

Injam mhux ittrattat bil-kimika wara t-tqaċċit

A

L-irmied mill-injam

Minn injam mhux ittrattat bil-kimika wara t-tqaċċit

A

Il-fosfat naturali artab

Prodott kif speċifikat fil-punt 7 ta' l-Anness IA.2. tar-Regolament (KE) Nru 2003/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1) dwar il-fertilizzanti, 7

Kontenut tal-kadmju inqas minn jew ugwali għal 90 mg/kg ta' P205

A

Il-fosfat ta' l-aluminju u l-kalċju

Prodott kif speċifikat fil-punt 6 ta' l-Anness IA.2. tar-Regolament 2003/2003,

Kontenut tal-kadmju inqas minn jew ugwali għal 90 mg/kg ta' P205

Użu limitat għall-ħamrija bażika (pH > 7,5 )

A

Il-gagazza bażika

Prodotti kif speċifikati fil-punt 1 ta' l-Anness IA.2. tar-Regolament 2003/2003

A

Il-melħ greġġ tal-potassju jew kainit

Prodotti kif speċifikati fil-punt 1 ta' l-Anness IA.3. tar-Regolament 2003/2003

A

Is-sulfat tal-potassju, li possibilment jinkludi l-melħ tal-manjesju

Prodott miksub minn melħ greġg tal-potassju permezz ta' proċess ta' estrazzjoni fiżika, li possibilment jinkludi wkoll il-melħ tal-manjesju

A

Il-ħama u l-estratt tal-ħama

Eskluża l-ħama ammonjaka

A

Il-karbonat tal-kalċju

(il-ġibs, it-tafal, il-ġebel tal-ġir mitħun, il-litotamniju (maerl), il-ġibs tal-fosfat)

Ta' oriġini naturali biss

A

Il-karbonat tal-manjesju u tal-kalċju

Ta' oriġini naturali biss

eż. il-ġibs tal-manjesju, il-manjesju mitħun, il-ġebla tal-ġir

A

Is-sulfat tal-manjesju (kiserite)

Ta' oriġini naturali biss

A

Is-soluzzjoni tal-klorur tal-kalċju

Trattament għall-weraq tas-siġar tat-tuffieħ, wara identifikazzjoni ta' nuqqas ta' kalċju

A

Is-sulfat tal-kalċju (gypsum)

Prodotti kif speċifikati fil-punt 1 ta' l-Anness IA.3. tar-Regolament 2003/2003

Ta' oriġini naturali biss

A

Ġibs industrijali mill-produzzjoni taz-zokkor

Prodott sekondarju tal-produzzjoni taz-zokkor mill-pitravi taz-zokkor

A

Ġibs industrijali mill-produzzjoni ta' melħ raffinat

Prodott sekondarju tal-produzzjoni ta' melħ raffinat, mill-ilma mielaħ li jinsab fil-muntanji

A

Il-kubrit elementari

Prodotti kif speċifikati fl-Anness ID.3 tar-Regolament 2003/2003

A

Oligo-elementi

Mikronutrijenti inorganiċi elenkati fil-parti E ta' l-Anness I tar-Regolament 2003/2003

A

Il-klorur tas-sodju

Melħ estratt biss

A

Trab tal-ġebel u tafal

 


(1)  ĠU L 304, 21.11.2003, p. 1.


ANNESS II

Pestiċidi – prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti msemmija fl-Artikolu 5(1)

Noti:

A

:

awtorizzati taħt ir-Regolament (KEE) Nru 2092/91 u ttrasportati mill-Artikolu 16(3)(c) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007

B

:

awtorizzati taħt ir-Regolament (KE) Nru 834/2007

1.   Sustanzi ta' oriġini mill-għelejjel jew mill-annimali

Awtorizzazzjoni

Isem

Deskrizzjoni, rekwiżiti kompożizzjonali, kundizzjonijiet għall-użu

A

L-ażadiraktina minn Azadirachta indica (Is-siġra tan-neem)

Insettiċida

A

Ix-xama’ tan-naħal

Għajnuna għaż-żbir

A

Il-ġelatina

Insettiċida

A

Proteini idrolizzati

Sustanzi li jattiraw, f'applikazzjonijiet awtorizzati biss flimkien ma' prodotti adattati oħrajn ta' din il-lista

A

Il-leċitina

Fungiċida

A

Żjut tal-pjanti (eż. żejt tan-nagħniegħ, żejt tal-pin, żejt tal-ħlewwa).

Insettiċida, akariċida, funġiċida u prevenzjoni għat-tnibbit.

A

Piretrini estratti minn Chrysanthemum cinerariaefolium

Insettiċida

A

Il-kwassja estratta minn Quassia amara

Insettiċida, repellent

A

Ir-rotenone estratt minn Derris spp. u Lonchocarpus spp. u Terphrosia spp.

Insettiċida

2.   Mikro-organiżmi wżati fil-ġlieda bijoloġika kontra l-parassiti u l-mard

Awtorizzazzjoni

Isem

Deskrizzjoni, rekwiżiti kompożizzjonali, kundizzjonijiet għall-użu

A

Mikro-organiżmi (batterji, vajrus u fungi)

 

3.   Sustanzi prodotti minn mikro-organiżmi

Awtorizzazzjoni

Isem

Deskrizzjoni, rekwiżiti kompożizzjonali, kundizzjonijiet għall-użu

A

Spinosad

Insettiċida

Biss meta jittieħdu miżuri sabiex jiġi mminimizzat ir-riksju għal parassitojdi ewlenin u sabiex jiġi mminimizzat ir-riskju ta' l-iżvilupp tar-reżistenza

4.   Sustanzi li għandhom jintużaw f'nases u/jew distributuri

Awtorizzazzjoni

Isem

Deskrizzjoni, rekwiżiti kompożizzjonali, kundizzjonijiet għall-użu

A

Il-fosfat ta' l-ammonja

Sustanza li tattira, f'nases biss

A

Il-feromoni

Sustanzi li jattiraw; jostakolaw l-imġieba sesswali; użati f'nases u f'distributuri biss

A

Il-piretrojdi (id-deltametrina jew il-lambdacyhalothrin biss)

Insettiċida; f'nases b'sustanzi speċifiċi li jattiraw biss; kontra l-Bactrocera oleae u ċ-Ceratitis capitata Wied. biss

5.   Preparazzjonijiet li għandhom jindilku fil-wiċċ bejn il-pjanti kkultivati

Awtorizzazzjoni

Isem

Deskrizzjoni, rekwiżiti kompożizzjonali, kundizzjonijiet għall-użu

A

Il-fosfat ferriku (l-ortofosfat tal-ħadid (III))

Molluskiċida

6.   Sustanzi oħra minn użu tradizzjonali f'agrikoltura organika

Awtorizzazzjoni

Isem

Deskrizzjoni, rekwiżiti kompożizzjonali, kundizzjonijiet għall-użu

A

Ram fil-forma ta' idrossidu tar-ram, ossiklorur tar-ram, sulfat tar-ram (tribażiku), ossidu tar-ram, oktanoat tar-ram

Funġiċida.

Sa 6 kg tar-ram għal kull ettaru fis-sena

Għal għelejjel perenni, Stati Membri jistgħu, b'deroga mill-paragrafu preċedenti, jipprovdu li l-limitu ta' 6 kg ta' ram jista' jinqabeż f'sena partikolari sakemm il-kwantità medja infatti wżata tul perjodu ta' 5 snin li jkun jikkonsisti minn dik is-sena u l-erba' snin preċedenti ma tkunx taqbeż is-6 kg

A

L-etilene

Għall-maturazzjoni tal-banana, tal-kiwi u tal-kaki; għall-maturazzjoni tal-frott taċ-ċitru biss bħala parti minn strateġija għal kontra l-ħsara mid-dbieben tal-frott fiċ-ċitru; għal fjuri sfurzati mill-ananas; għall-inibizzjoni tat-tinbit fil-patata u l-basal

A

Il-melħ xaħmi aċiduz tal-potassju (sapun artab)

Insettiċida

A

L-aluminju tal-potassju (is-sulfat ta' l-aluminju) (Kalinite)

Għall-prevenzjoni tal-maturazzjoni tal-banana

A

Il-kubrit tal-kalċju (polisulfat tal-ġir)

Funġiċida, insettiċida, akariċida

A

Il-pitrolju

Insettiċida, akariċida

A

Iż-żjut minerali

Insettiċida, funġiċida;

F'siġar tal-frott, dwieli, siġar taż-żebbuġ u għelejjel tropikali (eż. il-banana) biss;

A

Il-permanganat tal-potassju

Funġiċida, batteriċida; f'siġar tal-frott, siġar taż-żebbuġ u dwieli biss.

A

Ir-ramel tal-kwarz

Repellent

A

Il-kubrit

Funġiċida, akariċida, repellent

7.   Sustanzi oħra

Awtorizzazzjoni

Isem

Deskrizzjoni, rekwiżiti kompożizzjonali, kundizzjonijiet għall-użu

A

L-idrossidu tal-kalċju

Fungiċida

F'siġar tal-frott, inklużi mixtliet, biex tkun ikkontrollata in-Nectria galligena

A

Il-bikarbonat tal-potassju

Fungiċida


ANNESS III

Spazji minimi fuq ġewwa u fuq barra u karatteristiċi oħra ta' strutturi tal-kenn fl-ispeċijiet differenti u t-tipi ta' produzzjoni msemmija fl-Artikolu 10(4)

1.   Annimali bovini, ekwidi, ovini, kaprini u porċini

 

Spazju fuq ġewwa

(spazju utli disponibbli għall-annimali)

Spazju fuq barra

(spazju għall-eżerċizzju, eskluża l-mergħa)

 

Piż ħaj minimu (f'kg)

M2/ras

M2/ras

It-trobbija u t-tismin ta' bovini u ekwidi

sa 100

1,5

1,1

sa 200

2,5

1,9

sa 350

4,0

3

iktar minn 350

5 b'minimu ta' 1 m2/100 kg

3,7 b'minimu ta' 0,75  m2/100 kg

Baqar tal-ħalib

 

6

4,5

Barrin għar-riproduzzjoni

 

10

30

Nagħaġ u mogħoż

 

1,5 nagħġa/mogħża

2,5

 

0,35 ħaruf/gidi

0,5

Majjali li jkunu qegħdin ireddgħu b'majjaletti ta' mhux iktar minn 40 jum

 

7,5 majjala

2,5

Majjali għat-tismin

sa 50

0,8

0,6

sa 85

1,1

0,8

sa 110

1,3

1

Majjaletti

ta' iktar minn 40 jum u sa 30 kg

0,6

0,4

Majjali għar-riproduzzjoni

 

2,5 majjala

1,9

 

6 irġiel

Jekk l-imqawel jintużaw għas-servizz naturali: 10 m2/ħalluf

8,0

2.   It-tjur

 

Spazju fuq ġewwa

(spazju utli disponibbli għall-annimali)

Spazju fuq barra

(m2 ta' spazju disponibbli f'rotazzjoni/ras

 

Ebda annimal/m2

ċm perċa/annimal

bejta

Tiġieġ li jbidu

6

18

7 tiġiġiet li jbidu għal kull bejta jew fil-każ ta' bejta komuni 120 ċm2/tajra

4, sakemm ma jinqabiżx il-limitu ta' 170 kg ta' N/ettaru/sena

Tjur għat-tismin (fi strutturi tal-kenn fissi)

10 b'massimu ta' 21 kg piż ħaj/m2

20 (għall-farawni biss)

 

4 brojlers u farawni

4,5 papriet

10 dundjani

15-il wiżża

Fl-ispeċijiet kollha msemmija hawn fuq il-limitu ta' 170 kg ta' N/ettaru/sena ma jinqabiżx

Tjur għat-tismin fi strutturi tal-kenn mobbli

16 (1) f'gallinari mobbli b'massimu ta' 30 kg ta' piż ħaj/m2

 

 

2,5 , sakemm ma jinqabiżx il-limitu ta' 170 kg ta' N/ettaru/sena


(1)  Biss fil-każ ta' gallinari mobbli li ma jaqbżux il-150 m2 ta' superfiċi.


ANNESS IV

L-għadd massimu ta' annimali għal kull ettaru imsemmi fl-Artikolu 15(2)

Il-klassi jew l-ispeċi

L-għadd massimu ta' annimali għal kull ettaru

ekwivalenti għal 170 kg N/ettaru/sena

Ekwini ta' iktar minn sitt xhur

2

Għoġġiela għat-tismin

5

Annimali bovini oħra ta' inqas minn sena

5

Annimali bovini rġiel minn sena sa inqas minn sentejn

3,3

Annimali bovini nisa minn sena sa inqas minn sentejn

3,3

Annimali bovini rġiel ta' sentejn jew iktar

2

Erħat għar-riproduzzjoni

2,5

Erħat għat-tismin

2,5

Baqar tal-ħalib

2

Baqar tal-ħalib għall-qtil

2

Baqar oħrajn

2,5

Fniek nisa għar-riproduzzjoni

100

Nagħaġ nisa

13,3

Mogħoż

13,3

Majjaletti

74

Majjali nisa għar-riproduzzjoni

6,5

Majjali għat-tismin

14

Majjali oħrajn

14

Tiġieġ tal-mejda

580

Tiġieġ li jbidu

230


ANNESS V

Materjali ta' l-għalf imsemmija fl-Artikolu 22(1), (2) u (3)

1.   MATERJALI TA' L-GĦALF MHUX ORGANIĊI TA' ORIĠINI MILL-PJANTI

1.1.   Ċereali, qamħiet, il-prodotti u l-prodotti sekondarji tagħhom:

Il-ħafur bħala qamħiet, frak, trab, ħliefa u noħħala

Ix-xgħir bħala qamħiet, protejina u trab

Espellatur tal-ġermi tar-ross

Il-millieġ bħala qamħiet

Is-segala bħala qamħiet u trab

Is-sorgu bħala qamħiet

Il-qamħ bħala qamħiet, trab, noħħala, għalf tal-glutina, glutina u żerriegħa

L-ispelta bħala qamħiet

It-triticale bħala qamħiet

Il-qamħirrum bħala qamħiet, noħħala, trab, espellatur tal-ġermi u glutina

Għeruq tal-malt

Residwi ta' qamħiet minn birreriji

1.2.   Żrieragħ taż-żejt, frott taż-żejt, il-prodotti u l-prodotti sekondarji tagħhom:

Iż-żerriegħa, l-espellatur u l-ħlifiet tal-kolza

Is-soja bħala fażola, mixwija, l-espellatur u l-ħlifiet tal-kolza

Iż-żerriegħa tal-ġirasol bħala żerriegħa u espellatur

Il-qoton bħala żerriegħa u espellatur taż-żerriegħa

Iż-żerriegħa tal-kittien bħala żerriegħa u espellatur

Iż-żerriegħa tal-ġunġlien bħala espellatur

Iż-żerriegħa tal-palma bħala espellatur

Iż-żerriegħa tal-qargħa aħmar bħala espellatur

Iż-żebbuġ, il-polpa taż-żebbuġ

Iż-żjut veġetali (minn estrazzjoni fiżika).

1.3.   Żrieragħ tal-legumi, il-prodotti u l-prodotti sekondarji tagħhom:

Iċ-ċiċri bħala żerriegħa, trab u noħħala

L-għazz il-ħamiem bħala żerriegħa, trab u noħħala

Il-favetta bħala żerriegħa li tingħata trattament tas-sħana, trab u noħħala

Il-piżelli bħala żerriegħa, trab u noħħala

Il-ful bħala żerriegħa, trab u noħħala

Il-horse beans bħala żerriegħa, trab u noħħala

Il-ġulbiena bħala żerriegħa, trab u noħhala

Il-lupini bħala żerriegħa, trab u noħħala

1.4.   Tuberi, għeruq, il-prodotti u l-prodotti sekondarji tagħhom:

Il-polpa taz-zokkor tal-pitravi

Il-patata

Il-patata ħelwa bħala tuberu

Il-polpa tal-patata (prodott sekondarju ta' l-estrazzjoni tal-lamtu tal-patata)

Il-lamtu tal-patata

Il-proteina tal-patata

Il-kassava.

1.5.   Żrieragħ u frott oħra, il-prodotti u l-prodotti sekondarji tagħhom:

Il-ħarrub

Il-fosdqiet tal-ħarrub u s-smid tagħhom

Il-qara’ aħmar,

Il-polpa taċ-ċitru,

It-tuffieħ, l-isfarġel, il-lanġas, il-ħawħ, it-tin, l-għeneb u l-polpi tagħhom

Il-qastan

L-espellatur tal-ġewż

L-espellatur tal-ġellewż

L-espellatur u l-fosdqiet tal-kawkaw

Il-ġandriet.

1.6.   L-għalf u l-fibra:

Il-luċern

Is-smid tal-luċern

Is-silla

Is-smid tas-silla

Il-ħaxix (minn pjanti għall-għalf)

Is-smid tal-ħaxix

Il-ħuxlief

L-għalf mill-ħaxix

It-tiben taċ-ċereali

Il-legumi ta' l-għeruq għall-għalf

1.7.   Pjanti oħra, il-prodotti u l-prodotti sekondarji tagħhom:

Il-melassa

Is-smid ta' l-alka (miksub mit-tnixxif u t-tagħsir ta' l-alka u maħsul biex jitnaqqas il-kontenut tal-jodju)

It-trab u l-estratti tal-pjanti

L-estratti tal-proteina tal-pjanti (ipprovduti biss lil annimali żgħar)

Il-ħwawar

Il-ħxejjex aromatiċi

2.   MATERJALI TA' L-GĦALF TA' ORIĠINI MILL-ANNIMALI

2.1.   Il-ħalib u l-prodotti tal-ħalib:

Ħalib mhux ipproċessat

Trab tal-ħalib

Ħalib xkumat, trab tal-ħalib xkumat,

Ix-xorrox tal-butir, it-trab tax-xorrox tal-butir

Ix-xorrox, it-trab tax-xorrox, it-trab tax-xorrox b'kontenut baxx taz-zokkor, it-trab tal-proteina tax-xorrox (estratt permezz ta' trattament fiżiku)

It-trab tal-kaseina

It-trab tal-lattożju

Il-baqta u l-ħalib qares

2.2.   Ħut, annimali marini oħrajn, il-prodotti u l-prodotti sekondarji tagħhom:

Taħt ir-restrizzjonijiet li ġejjin: Il-prodotti joriġinaw biss minn sajd sostenibbli u għandhom jintużaw biss għal speċijiet ta' xort’oħra minn erbivori

Il-ħut

Iż-żejt mill-ħut u ż-żejt tal-ħuta mhux irfinuti

L-awtolisati ta' molluski jew ta' krustaċeji tal-ħut

Idrolisati u proteolisati miksuba minn azzjoni ta' enżimi, kemm jekk f'forma solubili u kemm jekk le, ipprovduti biss lil annimali żgħar

Is-smid tal-ħut

2.3.   Il-bajd u l-prodotti tal-bajd

Il-bajd u l-prodotti tal-bajd għal użu bħala għalf għat-tjur, primarjament mill-istess azjenda.

3.   MATERJALI TA' L-GĦALF TA' ORIĠINI MINERALI

3.1.   Is-sodju:

il-melħ tal-baħar mhux irfinut

il-melħ oħxon mill-blat

is-sulfat tas-sodju

il-karbonat tas-sodju

il-bikarbonat tas-sodju

il-klorur tas-sodju

3.2.   Il-potassju:

il-klorur tal-potassju

3.3.   Il-kalċju:

il-litotamniju u l-maërl

konkilji ta' annimali akkwatiċi (inkluż l-għadam tas-siċċ)

il-karbonat tal-kalċju

il-lattat tal-kalċju

il-glukonat tal-kalċju

3.4.   Il-fosfru:

fosfat dibażiku tal-kalċju mingħajr floru

fosfat monokalċiku mingħajr floru

fosfat tal-monosodju

fosfat tal-kalċju u tal-manjesju

fosfat tal-kalċju u tas-sodju

3.5.   Il-manjesju :

l-ossidu tal-manjesju (il-manjesja anidra)

is-sulfat tal-manjesju

il-klorur tal-manjesju

il-karbonat tal-manjesju

il-fosfat tal-manjesju

3.6.   Il-kubrit:

is-sulfat tas-sodju.


ANNESS VI

Addittivi ta' l-għalf u ċerti sustanzi użati fin-nutrizzjoni ta' l-annimali msemmija fl-Artikolu 22(4)

1.   ADDITTIVI TA' L-GĦALF

L-addittivi elenkati għandhom ikunu ġew approvati taħt ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1) fuq l-addittivi għall-użu fl-għalf ta' l-annimali

1.1.   Addittivi nutrizzjonali

(a)   Vitamini

Vitamini dderivati minn materjali mhux ipproċessati li huma preżenti b'mod naturali fi prodotti ta' l-għalf;

Vitamini sintetiċi identiċi għal vitamini naturali għal annimali monogastriċi;

Vitamini sintetiċi A, D, u E identiċi għall-vitamini naturali għal annimali li jixtarru b'awtorizzazzjoni minn qabel ta' l-Istati Membri bbażata fuq il-valutazzjoni tal-possibiltà li annimali organiċi li jixtarru jiksbu l-kwantitajiet neċessarji tal-vitamini msemmija mir-razzjonijiet ta' l-għalf tagħhom.

(b)   Oligo-elementi

E1

Il-ħadid:

 

il-karbonat tal-ħadid (II)

 

is-sulfat tal-ħadid (II) monoidrat u/jew eptaidrat

 

l-ossidu tal-ħadid (III);

E2

Il-jodju:

 

il-jodat tal-kalċju, anidru

 

il-jodat tal-kalċju, esaidrat

 

il-jodur tas-sodju;

E3

Il-kobalt:

 

is-sulfat tal-kobalt (II) monoidrat u/jew eptaidrat

 

il-karbonat bażiku tal-kobalt (II), monoidrat;

E4

Ir-ram:

 

l-ossidu tar-ram (II)

 

il-karbonat bażiku tar-ram (II), monoidrat

 

is-sulfat tar-ram (II), pentaidrat;

E5

Il-manganiż:

 

il-karbonat manganuż (II)

 

l-ossidu manganuż u l-ossidu manganiku

 

is-sulfat manganuż (II), mono- u/jew tetraidrat;

E6

Iż-żingu:

 

il-karbonat taż-żingu

 

l-ossidu taż-żingu

 

is-sulfat taż-żingu mono- u/jew eptaidrat;

E7

Il-molibdenu

 

il-molibdat ta' l-ammonja, il-molibdat tas-sodju;

E8

Is-selenju:

 

is-selenat tas-sodju

 

is-selenite tas-sodju.

1.2.   Addittivi żootekniċi

Enżimi u mikro-organiżmi

1.3.   Addittivi teknoloġiċi

(a)   Preservativi

E 200

L-aċidu sorbiku

E 236

L-aċidu formiku (*)

E 260

L-aċidu aċetiku (*)

E 270

L-aċidu lattiku (*)

E 280

L-aċidu propjoniku (*)

E 330

L-aċidu ċitriku.

(b)   Sustanzi antiossidanti

E 306 – Estratti b'kontenut qawwi ta' toloferolu ta' oriġini naturali wżati bħala antiossidanti

(ċ)   Agglomeranti u antiagglomeranti

E 470

L-istearat tal-kalċju ta' oriġini naturali

E 551b

Is-silika kollojdali

E 551c

Il-kieselgur

E 558

Il-bentonite

E 559

It-tafal tal-kawlina

E 560

Taħlitiet naturali ta' steariti u klorite

E 561

Il-vermikulite

E 562

Is-sepjolite

E 599

Il-perlite.

(d)   Addittivi ta' għalf mill-ħaxix

Enżimi, ħmejjer u batterji jistgħu jintużaw bħala addittivi ta' għalf mill-ħaxix

L-użu ta' aċidu lattiku, formiku, propjoniku u aċetiku fil-produzzjoni ta' l-għalf mill-ħaxix għandu jkun permess biss meta l-kundizzjonijiet klimatiċi ma jippermettux fermentazzjoni adegwata

2.   ĊERTI SUSTANZI WŻATI FIN-NUTRIZZJONI TA' L-ANNIMALI

Is-sustanza elenkata għandha tkun ġiet approvata taħt id-Direttiva tal-Kunsill 82/471/KEE li tikkonċerna ċerti prodotti użati fin-nutrizzjoni ta' l-annimali (2)

Il-ħmejjer:

 

Saccharomyces cerevisiae

 

Saccharomyces carlsbergiensis

3.   SUSTANZI GĦALL-PRODUZZJONI TA' L-GĦALF MILL-ĦAXIX

il-melħ tal-baħar

il-melħ oħxon mill-blat

ix-xorrox

iz-zokkor

il-polpa mill-pitravi taz-zokkor

id-dqiq taċ-ċereali

il-melassa


(1)  ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29.

(*)  biss meta l-kundizzjonijiet klimatiċi ma jippermettux fermentazzjoni adegwata.

(2)  ĠU L 213, 21.7.1982, p. 8.


ANNESS VII

Prodotti għat-tindif u d-diżinfezzjoni msemmija fl-Artikolu 23(4)

Prodotti għat-tindif u d-diżinfezzjoni ta' bini u installazzjonijiet għat-trobbija ta' l-annimali:

Il-potassju u s-sapun tas-sodju

L-ilma u l-fwar

Il-ħalib tal-ġir

Il-ġir

Il-ġir verġni

L-ipoklorite tas-sodju (eż. il-bliċ likwidu)

Is-soder

Il-potassju kawstiku

Il-perossidu ta' l-idroġenu

Essenzi naturali tal-pjanti

L-aċidu ċitriku, peraċetiku, formiku, lattiku, ossaliku u aċetiku

L-alkoħol

L-aċidu nitriku (tagħmir tal-baqar)

L-aċidu fosforiku (tagħmir tal-baqar)

Il-formaldeide

Prodotti ta' tindif u diżinfezzjoni għall-bżieżel u għall-faċilitajiet tal-ħlib

Il-karbonat tas-sodju


ANNESS VIII

Ċerti prodotti u sustanzi għall-użu fil-produzzjoni ta' ikel organiku pproċessat imsemmi fl-Artikolu 27(1)(a)

Noti:

A:

:

awtorizzati taħt ir-Regolament (KEE) Nru 2092/91 u ttrasportati mill-Artikolu 21(2) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007

B:

:

awtorizzati taħt ir-Regolament (KE) Nru 834/2007

TAQSIMA A – L-ADDITTIVI TA' L-IKEL, INKLUŻI T-TRASPORTATURI

Għall-iskop tal-kalkolu msemmi fl-Artikolu 23(4)(a)(ii) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007, addittivi ta' l-ikel immarkati b'asterisk fil-kolonna tan-numru tal-kodiċi, għandhom jitqiesu bħala ingredjenti ta' oriġini agrikola.

Awtorizzazzjoni

Il-kodiċi

Isem

Il-preparazzjoni ta' prodotti ta' l-ikel ta'

Kundizzjonijiet speċifiċi

oriġini mill-pjanti

oriġini mill-annimali

A

E 153

Il-karbonju veġetali

 

X

Ġobon tal-mogħoż irmiedi

Ġobon Morbier

A

E 160b*

L-annatto, il-bissina, in-norbissina

 

X

Ġobon Red Leicester

Ġobon Double Gloucester

Iċ-ċedar

Ġobon Mimolette

A

E 170

Il-karbonat tal-kalċju

X

X

M'għandux jintuża bħala kuluranti jew għat-tisħiħ tal-kalċju fil-prodotti

A

E 220

jew

Id-dijossidu tal-kubrit

X

X

F'inbejjed tal-frott (*) mingħajr zokkor miżjud (inklużi s-sidru u s-sidru tal-lanġas (perry)) jew fl-inbid mill-għasel (mead): 50 mg (**)

 

E 224

Il-metabisulfit tal-potassju

X

X

Għas-sidru u sidru tal-lanġas (perry) ppreparati biż-żieda taz-zokkor jew tal-konċentrat tal-meraq wara l-fermentazzjoni: 100 mg (**)

 

 

 

 

 

A

E 250

jew

In-nitrit tas-sodju

 

X

Għall-prodotti tal-laħam (1):

 

E 252

In-nitrat tal-potassju

 

X

Għal E 250: ammont indikattiv ta' dħul espress bħala NaNO2: 80 mg/kg

Għal E 252: ammont indikattiv ta' dħul espress bħala NaNO3: 80 mg/kg

Għal E 250: ammont massimu ta' reżidwu espress bħala NaNO2: 50 mg/kg

Għal E 252: ammont massimu ta' reżidwu espress bħala NaNO3: 50 mg/kg

A

E 270

L-aċidu lattiku

X

X

 

A

E 290

Id-dijossidu tal-karbonju

X

X

 

A

E 296

L-aċidu maliku

X

 

 

A

E 300

L-aċidu askorbiku

X

X

Prodotti tal-laħam (2)

A

E 301

L-askorbat tas-sodju

 

X

Prodotti tal-laħam (2) marbuta man-nitrati u man-nitriti

A

E 306*

Estratt b'kontenut qawwi ta' tokoferol

X

X

Anti-ossidant għax-xaħmijiet u ż-żjut

A

E 322*

Il-leċitina

X

X

Prodotti tal-ħalib (2)

A

E 325

Il-lattat tas-sodju

 

X

Prodotti b'bażi ta' ħalib u tal-laħam

A

E 330

L-aċidu ċitriku

X

 

 

A

E 331

Iċ-ċitrati tas-sodju

 

X

 

A

E 333

Iċ-ċitrati tal-kalċju

X

 

 

A

E 334

L-aċidu tartariku (L(+)–)

X

 

 

A

E 335

It-tartrati tas-sodju

X

 

 

A

E 336

It-tartrati tal-potassju

X

 

 

A

E 341 (i)

Il-fosfat monokalċiku

X

 

Aġent levitanti għad-dqiq self raising

A

E 400

L-aċidu alġiniku

X

X

Prodotti b'bażi ta' ħalib (2)

A

E 401

L-alġinat tas-sodju

X

X

Prodotti b'bażi ta' ħalib (2)

A

E 402

L-alġinat tal-potassju

X

X

Prodotti b'bażi ta' ħalib (2)

A

E 406

L-agar

X

X

Prodotti b'bażi ta' ħalib u tal-laħam (2)

A

E 407

Il-karragenina

X

X

Prodotti b'bażi ta' ħalib (2)

A

E 410*

Il-gomma tal-ħarrub

X

X

 

A

E 412*

Il-gomma tal-gwar

X

X

 

A

E 414*

Il-gomma ta' l-akaċja

X

X

 

A

E 415

Il-gomma tal-Xanthan

X

X

 

A

E 422

Il-gliċerina

X

 

Għall-estratti tal-pjanti

A

E 440(i) *

Il-pektin

X

X

Prodotti b'bażi ta' ħalib (2)

A

E 464

Il-metilċellulosa idrossipropil

X

X

Materjal ta' enkapsulazzjoni għall-kapsuli

A

E 500

Il-karbonati tas-sodju

X

X

“Dulce de leche” (3) u butir magħmul minn krema qarsa u ġobon magħmul minn ħalib qares (2)

A

E 501

Il-karbonati tal-potassju

X

 

 

A

E 503

Il-karbonati ta' l-ammonja

X

 

 

A

E 504

Il-karbonati tal-manjesju

X

 

 

A

E 509

Il-klorur tal-kalċju

 

X

Il-koagulazzjoni tal-ħalib

A

E 516

Is-sulfat tal-kalċju

X

 

Trasportatur

A

E 524

L-idrossidu tas-sodju

X

 

Trattament għas-superfiċi ta' “Laugengebäck”

A

E 551

Id-dijossidu tas-silika

X

 

Aġent antikoagulanti għall-ħwawar u għall-ħxejjex aromatiċi

A

E 553b

It-talk

X

X

Aġent ta' kisi għall-prodotti tal-laħam

A

E 938

L-argon

X

X

 

A

E 939

L-elju

X

X

 

A

E 941

In-nitroġenu

X

X

 

A

E 948

L-ossiġenu

X

X

 

TAQSIMA B – GĦAJNUNIET GĦALL-IPPROĊESSAR U PRODOTTI OĦRA, LI JISTGĦU JINTUŻAW GĦALL-IPPROĊESSAR TA' INGREDJENTI TA' ORIĠINI AGRIKOLA MILL-PRODUZZJONI ORGANIKA

Noti:

A:

:

awtorizzati taħt ir-Regolament (KEE) Nru 2092/91 u ttrasportati mill-Artikolu 21(2) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007

B:

:

awtorizzati taħt ir-Regolament (KE) Nru 834/2007

Awtorizzazzjoni

Isem

Preparazzjoni ta' prodotti ta' l-ikel ta' oriġini mill-pjanti

Preparazzjoni ta' prodotti ta' l-ikel ta' oriġini mill-annimali

Kundizzjonijiet speċifiċi

A

L-ilma

X

X

Ilma għax-xorb fis-sens tad-Direttiva tal-Kunsill 98/83/KE

A

Il-klorur tal-kalċju

X

 

Aġent koagulanti

A

Il-karbonat tal-kalċju

X

 

 

A

L-idrossidu tal-kalċju

X

 

 

A

Is-sulfat tal-kalċju

X

 

Aġent koagulanti

A

Il-klorur tal-manjesju (jew nigari)

X

 

Aġent koagulanti

A

Il-karbonat tal-potassju

X

 

It-tnixxif ta' l-għeneb

A

Il-karbonat tas-sodju

X

 

Il-produzzjoni taz-zokkor (zokkrijiet)

A

L-aċidu lattiku

 

X

Għar-regolamentazzjoni tal-pH tal-banju tas-salmura fil-produzzjoni tal-ġobon (4)

A

L-aċidu ċitriku

X

X

Għar-regolamentazzjoni tal-pH tal-banju tas-salmura fil-produzzjoni tal-ġobon (4)

Il-produzzjoni taż-żejt u l-idrolisi tal-lamtu (5)

A

L-idrossidu tas-sodju

X

 

Il-produzzjoni taz-zokkor (zokkrijiet) Il-produzzjoni taż-żejt miż-żerriegħa tal-kolza (Brassica spp)

A

L-aċidu tal-kubrit

X

X

Il-produzzjoni tal-ġelatina (4)

Il-produzzjoni taz-zokkor (zokkrijiet) (5)

A

L-aċidu idrokloriku

 

X

Il-produzzjoni tal-ġelatina

Għar-regolamentazzjoni tal-pH tal-banju tas-salmura fl-ipproċessar tal-ġobnijiet ta' Guda, tal-qoxra ħamra u Maasdammer, Boerenkaas, Friese u Leidse Nagelkaas

A

L-idrossidu ta' l-ammonja

 

X

Il-produzzjoni tal-ġelatina

A

Il-perossidu ta' l-idroġenu

 

X

Il-produzzjoni tal-ġelatina

A

Id-dijossidu tal-karbonju

X

X

 

A

In-nitroġenu

X

X

 

A

L-etanol

X

X

Solvent

A

L-aċidu tanniku

X

 

Għajnuna għall-filtrazzjoni

A

 

 

 

 

A

L-albumina ta' l-abjad tal-bajd

X

 

 

A

Il-kaseijna

X

 

 

A

Il-ġelatina

X

 

 

A

Il-kolla tal-ħut

X

 

 

A

Iż-żjut veġetali

X

X

Aġent għad-dlik, kontra t-twaħħil jew kontra s-sapun

A

Ġel tad-dijossidu tas-silika jew soluzzjoni kollojdali

X

 

 

A

Il-karbonju attivat

X

 

 

A

It-talk

X

 

F'konformità mal-kriterji speċifiċi ta' purità għall-addittiv ta' l-ikel E 553b

A

Il-bentonite

X

X

Aġent ta' twaħħil għall-inbid mill-għasel (4)

F'konformità mal-kriterji speċifiċi ta' purità għall-addittiv ta' l-ikel E 558

A

Il-kawlina

X

X

Il-propoli (4)

F'konformità mal-kriterji speċifiċi ta' purità għall-addittiv ta' l-ikel E 559

A

Iċ-ċelluloża

X

X

Il-produzzjoni tal-ġelatina (4)

A

Id-dqiq tal-fossili

X

X

Il-produzzjoni tal-ġelatina (4)

A

Il-perlite

X

X

Il-produzzjoni tal-ġelatina (4)

A

Il-qxur tal-ġellewż

X

 

 

A

Id-dqiq mir-ross

X

 

 

A

Ix-xama' tan-naħal

X

 

Aġent kontra t-twaħħil

A

Ix-xama' tal-karnawba

X

 

Aġent kontra t-twaħħil


(1)  Ir-restrizzjoni tikkonċerna biss il-prodotti ta' l-annimali.

(2)  dan l-addittiv jista' jintuża biss jekk ikun intwera, għas-sodisfazzjoni ta' l-awtorità kompetenti, li m'hi disponibbli l-ebda alternattiva teknoloġika li tagħti l-istess garanziji u/jew li tippermetti li jinżammu l-karatteristiċi speċifiċi tal-prodott.

(3)  “Dulce de leche” jew “Confiture de lait” jirreferu għal krema ratba, sublimi, kannella, magħmula mill-ħalib magħqud u ħelu

(*)  F'dan il-kuntest, “inbid tal-frott” huwa ddefinit bħala nbid magħmul minn frott ta' xort'oħra mill-għeneb.

(**)  Il-livelli massimi disponibbli mis-sorsi kollha, espressi bħala SO2 f'mg/l.

(4)  ir-restrizzjoni tikkonċerna biss il-prodotti mill-annimali

(5)  ir-restrizzjoni tikkonċerna biss il-prodotti mill-pjanti


ANNESS IX

Ingredjenti ta' oriġini agrikola li ma kinux prodotti b'mod organiku msemmija fl-Artikolu 28

1.   PRODOTTI VEĠETALI MHUX IPPROĊESSATI KIF UKOLL PRODOTTI DDERIVATI MINNHOM PERMEZZ TA' PROĊESSI

1.1.   Frott, lewż u żrieragħ għall-ikel:

Il-ġandriet

Quercus spp.

Il-lewż tal-kola

Cola acuminata

Ir-ribes

Ribes uva-crispa

Il-maracujas (il-frott tal-fjura tal-passjoni)

Passiflora edulis

Il-lampun (niexef)

Rubus idaeus

Il-passolina ħamra (niexfa)

Ribes rubrum

1.2.   Ħwawar u ħxejjex aromatiċi għall-ikel:

Il-bżar (Peruvjan)

Schinus molle L.

Iż-żerriegħa tar-rafan

Armoracia rusticana

L-alpinja

Alpinia officinarum

Il-fjuri ta' l-għosfor

Carthamus tinctorius

Il-krexxuni

Nasturtium officinale

1.3.   Mixxellanji:

l-alka, inkluża l-alka tal-baħar, permessa fil-preparazzjoni ta' prodotti ta' l-ikel mhux organiċi

2.   PRODOTTI TAL-ĦAXIX

2.1.   Żjut u xaħmijiet kemm jekk irfinuti u kemm jekk le, iżda mhux immodifikati kimikament, idderivati minn pjanti ta' xort’oħra minn:

Il-kawkaw

Theobroma cacao

Il-ġewż ta' l-Indi

Cocos nucifera

Iż-żebbuġa

Olea europaea

Il-ġirasol

Helianthus annuus

Il-palma

Elaeis guineensis

Il-kolza

Brassica napus, rapa

L-għosfor

Carthamus tinctorius

Il-ġunġlien

Sesamum indicum

Is-soja

Glycine max

2.2.   Iz-zokkrijiet, il-lamtijiet u prodotti oħra li ġejjin miċ-ċereali u mit-tuberi:

Il-fruttosju

Il-karta ta' l-ostji

Il-karta tal-ħobż ażżmu

Lamtu mir-ross u qamħirrum tax-xama’, mhux immodifikat kimikament

2.3.   Mixxellanji:

Il-proteina tal-piżelli Pisum spp.

Ir-rum, miksub biss mill-meraq tal-kannamieli

Il-kirsch ippreparat b'bażi ta' frott u aromi kif imsemmi fl-Artikolu 27(1)(c).

3.   PRODOTTI TA' L-ANNIMALI

organiżmi akkwatiċi, li ma joriġinawx mill-akkwakultura, u permessi fil-preparazzjoni ta' prodotti ta' l-ikel mhux organiċi

Il-ġelatina

It-trab tax-xorrox “herasuola”

L-interjuri.


ANNESS X

Speċijiet li għalihom żerriegħa jew patata taż-żrigħ prodotta b'mod organiku hija disponibbli fi kwantitajiet suffiċjenti u għal għadd sinifikanti ta' varjetajiet fil-partijiet kollha tal-Komunità msemmija fl-Artikolu 45(3)

 


ANNESS XI

Il-logo tal-Komunità, imsemmi fl-Artikolu 57

A   IL-LOGO TAL-KOMUNITÀ

1.   Kundizzjonijiet fir-rigward tal-preżentazzjoni u l-użu tal-logo tal-Komunità

1.1.

Il-logo tal-Komunità msemmi hawn fuq għandu jinkludi l-mudelli fil-parti B.2 ta' dan l-Anness.

1.2.

L-indikazzjonijiet li għandhom ikunu inklużi fil-logo huma elenkati fil-parti B.3 ta' dan l-Anness. Huwa possibbli li l-logo ikun ikkumbinat ma' l-indikazzjoni msemmija fl-Anness tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007.

1.3.

Biex jintuża l-logo tal-Komunità u l-indikazzjonijiet imsemmija fil-parti B.3 ta' dan l-Anness, għandu jkun hemm konformità mar-regoli tekniċi ta' riproduzzjoni stabbiliti fil-manwal grafiku fil-parti B.4 ta' dan l-Anness.

B.2.   Il-mudelli

Español

Čeština

Dansk

Image

Image

Image

Deutsch

Deutsch

Eesti keel

Image

Image

Image

Eesti keel

Eλλαδα

English

Image

Image

Image

Français

Italiano

Latviešu valoda

Image

Image

Image

Lietuvių kalba

Magyar

Malti

Image

Image

Image

Nederlands

Polski

Português

Image

Image

Image

Slovenčina (slovenský jazyk)

Slovenščina (slovenski jezik)

Suomi

Image

Image

Image

Svenska

Български

Română

Image

Image

Image

Nederlands/Français

Suomi/Svenska

Français/Deutsch

Image

Image

Image

B.3.   Indikazzjonijiet li għandhom jiddaħħlu fil-logo tal-Komunità

B.3.1.   Indikazzjonijiet singoli:

BG: БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

ES: AGRICULTURA ECOLÓGICA

CS: EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

DA: ØKOLOGISK JORDBRUG

DE: BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT, ÖKOLOGISCHER LANDBAU

ET: MAHEPÕLLUMAJANDUS, ÖKOLOOGILINE PÕLLUMAJANDUS

EL: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

EN: ORGANIC FARMING

FR: AGRICULTURE BIOLOGIQUE

IT: AGRICOLTURA BIOLOGICA

LV: BIOLOĞISKĀ LAUKSAIMNIECĪBA

LT: EKOLOGINIS ŽEMĖS ŪKIS

HU: ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS

MT: AGRIKULTURA ORGANIKA

NL: BIOLOGISCHE LANDBOUW

PL: ROLNICTWO EKOLOGICZNE

PT: AGRICULTURA BIOLÓGICA

RO: AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ

SK: EKOLOGICKÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO

SL: EKOLOŠKO KMETIJSTVO

FI: LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO

SV: EKOLOGISKT JORDBRUK

B.3.2.   Il-kombinazzjoni ta' żewġ indikazzjonijiet:

Il-kombinazzjonijiet ta' żewġ indikazzjonijiet li jirreferu għal-lingwi msemmija taħt B.3.1. huma awtorizzati, sakemm jiġu żviluppati skond l-eżempji li ġejjin:

NL/FR: BIOLOGISCHE LANDBOUW — AGRICULTURE BIOLOGIQUE

FI/SV: LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO — EKOLOGISKT JORDBRUK

FR/DE: AGRICULTURE BIOLOGIQUE — BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT

B.4.   Il-manwal grafiku

WERREJ

1.

Daħla

2.

L-użu ġenerali tal-logo

2.1.

Il-logo ikkulurit (il-kuluri ta' referenza)

2.2.

Il-logo b'kulur wieħed: il-logo bl-abjad u bl-iswed

2.3.

Il-kuntrast ma' kuluri fl-isfond

2.4.

It-tipografija

2.5.

Il-lingwa

2.6.

It-tiċkin tad-daqs

2.7.

Kundizzjonijiet partikolari biex jintuża l-logo

3.

Bromuri oriġinali

3.1.

L-għażla b'żewġ kuluri

3.2.

Diżinji

3.3.

Kulur wieħed: il-logo bl-abjad u bl-iswed

3.4.

Folji ta' kampjuni tal-kuluri

1.   DAĦLA

Il-manwal grafiku huwa strument biex l-operaturi jkunu jistgħu jirriproduċu l-logo.

2.   L-UŻU ĠENERALI TAL-LOGO

2.1.   Il-logo ikkulurit (il-kuluri ta' referenza)

Meta jintuża l-logo ikkulurit, dan il-logo għandu jidher bil-kulur billi jintużaw il-kuluri diretti (Pantone) jew proċess ta' erba' kuluri. Il-kuluri ta' referenza huma indikati hawn taħt.

Logo in pantone

Image

Logo infour-colour process

Image

2.2.   Il-logo b'kulur wieħed: il-logo bl-abjad u bl-iswed

Il-logo bl-abjad u bl-iswed jista' jintuża kif jidher:

Image

2.3.   Il-kuntrast ma' kuluri fl-isfond

Jekk il-logo jintuża bil-kulur fuq sfondi kkuluriti u jkun diffiċli biex jinqara, għandu jintuża ċirku ta' demarkazzjoni fuq barra madwar il-logo biex jitjieb il-kuntrast tiegħu mal-kuluri ta' l-isfond kif jidher hawn taħt:

Il-logo fi sfond ikkulurit

Image

2.4.   It-tipografija

Uża Frutiger jew Myriad f'ittri kapitali bil-grassett u kkompressati, għall-kliem.

Id-daqs ta' l-ittri tal-kliem għandu jiċċekken skond in-normi stabbiliti fit-Taqsima 2.6.

2.5.   Il-lingwa

Għandek il-libertà tuża l-verżjoni jew il-verżjonijiet tal-lingwa ta' l-għażla tiegħek skond l-ispeċifikazzjonijiet indikati f'B.3.

2.6.   It-tiċkin tad-daqs

Jekk l-applikazzjoni tal-logo fuq tipi differenti ta' ttikkettar tkun teħtieġ li d-daqs jiċċekken, id-daqs minimu għandu jkun:

(a)

Għal logo b'indikazzjoni singola: djametru ta' daqs minimu ta' 20 mm.

Image

(b)

Għal logo b'kombinazzjoni ta' żewġ indikazzjonijiet: daqs minimu ta' dijametru ta' 40 mm.

Image

2.7.   Kundizzjonijiet partikolari biex jintuża l-logo

L-użu tal-logo jservi biex jagħti valur speċifiku lill-prodotti. L-applikazzjoni l-iktar effettiva tal-logo hija għalhekk bil-kulur, minhabba li b'hekk ikollu preżenza ikbar u jkun rikonoxxut iktar faċilment u malajr mill-konsumatur.

L-użu tal-logo b'kulur wieħed (l-abjad u l-iswed) kif stabbilit fit-Taqsima 2.2 huwa rrakkomandat biss f'każijiet meta l-applikazzjoni tiegħu bil-kulur ma tkunx prattika.

3.   BROMURI ORIĠINALI

3.1.   L-għażla b'żewġ kuluri

Indikazzjoni waħda bil-lingwi kollha

L-eżempji tal-kombinazzjonijiet tal-lingwi msemmija f'B.3.2

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

L-eżempji tal-kombinazzjonijiet tal-lingwi msemmija f'B.3.2

Image Image Image

3.2.   Diżinji

Image

3.3.   Kulur wieħed: il-logo bl-abjad u bl-iswed

Image

3.4.   Folji ta' kampjuni tal-kuluri

PANTONE REFLEX BLUE

Image

PANTONE 367

Image

ANNESS XII

Il-mudell ta' l-evidenza ddokumentata lill-operatur skond l-Artikolu 29(1) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 imsemmi fl-Artikolu 68 ta' dan ir-Regolament

Evidenza ddokumentata lill-operatur skond l-Artikolu 29(1) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007

In-numru tad-dokument:

L-isem u l-indirizz ta' l-operatur:

l-attività prinċipali (produttur, proċessur, importatur, eċċ):

L-isem, l-indirizz u n-numru tal-kodiċi tal-korp/ta' l-awtorità ta' kontroll:

Il-gruppi tal-prodott/l-attività:

Il-pjanti u l-prodotti tal-pjanti:

Il-bhejjem u l-prodotti tal-bhejjem:

Il-prodotti pproċessati:

iddefiniti bħala:

produzzjoni organika, prodotti f'konverżjoni, kif ukoll produzzjoni mhux organika, fejn iseħħu produzzjoni/ipproċessar paralleli skond l-Artikolu 11 tar-Regolament (KE) Nru 834/2007

Il-perjodu ta' validità:

Prodotti tal-pjanti minn …..sa……..

Prodotti tal-bhejjem minn …….sa…….

Prodotti pproċessati minn……..sa…….

Id-data tal-kontroll(i):

Dan id-dokument inħareġ fuq il-bażi ta' l-Artikolu 29(1) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 u tar-Regolament (KE) Nru [889/2008 = dan ir-Regolament]. L-operatur iddikjarat ressaq l-attivitajiet tiegħu għall-kontrolli u jissodisfa r-rekwiżiti stipulati f'dawn ir-Regolamenti.

Id-data, il-post:

Firma f'isem il-korp/l-awtorità ta' kontroll tal-ħruġ:


ANNESS XIII

Il-mudell tad-dikjarazzjoni tal-bejjiegħ imsemmija fl-Artikolu 69

Dikjarazzjoni tal-bejjiegħ skond l-Artikolu 9(3) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007

L-isem, l-indirizz tal-bejjiegħ:

 

Identifikazzjoni (eż. il-lott jew in-numru ta' l-istokk):

L-isem tal-prodott:

Il-komponenti:

(Speċifika l-komponenti kollha li jeżistu fil-prodott/użati l-aħħar fil-proċess tal-produzzjoni)

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

Niddikjara li dan il-prodott la kien immanifatturat “minn” u lanqas “permezz ta’” GMOs kif inhuma wżati dawk it-termini fl-Artikoli 2 u 9 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007. Ma għandi ebda informazzjoni li tista' tissuġġerixxi li din id-dikjarazzjoni mhijiex preċiża.

Għaldaqstant, niddikjara li l-prodott imsemmi hawn fuq jikkonforma ma' l-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 li jirrigwarda l-projbizzjoni fuq l-użu tal-GMOs.

Nimpenja ruħi li ninforma lill-klijent tagħna u lill-korp/lill-awtorità ta' kontroll tiegħu minnufih jekk din id-dikjarazzjoni tkun irtirata jew immodifikata, jew jekk toħroġ xi informazzjoni li tista' taħdem kontra l-preċiżjoni tagħha.

Nawtorizza lill-korp ta' kontroll jew lill-awtorità ta' kontroll, kif iddefiniti fl-Artikolu 2 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007, li jissorveljaw lill-klijent tagħna biex jikkontrollaw il-preċiżjoni ta' din id-dikjarazzjoni u jekk neċessarju jieħdu kampjuni għal prova analitika. Naċċetta wkoll li dan il-kompitu jista' jitwettaq minn istituzzjoni indipendenti li tkun maħtura bil-miktub mill-korp ta' kontroll.

Is-sottoskritt jieħu responsabbiltà għall-preċiżjoni ta' din id-dikjarazzjoni.

Il-pajjiż, il-post, id-data, il-firma tal-bejjiegħ:

It-timbru tal-kumpanija tal-bejjiegħ (jekk xieraq):


ANNESS XIV

It-tabella ta' korrelazzjoni msemmija fl-Artikolu 96

Ir-Regolament (KEE) Nru 2092/91

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 207/93

(2)

Ir-Regolament (KE) Nru 223/2003

(3)

Ir-Regolament (KE) Nru 1452/2003

Dan ir-Regolament

 

L-Artikolu 1

 

L-Artikolu 2(a)

L-Artikolu 4(15)

 

L-Artikolu 2(b)

L-Anness III, C (l-ewwel inċiż)

 

L-Artikolu 2(c)

L-Anness III, C (it-tieni inċiż)

 

L-Artikolu 2(d)

 

L-Artikolu 2(e)

 

L-Artikolu 2(f)

 

L-Artikolu 2(g)

 

L-Artikolu 2(h)

L-Artikolu 4(24)

 

L-Artikolu 2(i)

 

L-Artikolu 3(1)

L-Anness I.B, 7.1 u 7.2

 

L-Artikolu 3(2)

L-Anness I.B, 7.4

 

L-Artikolu 3(3)

L-Anness I.A, 2.4

 

L-Artikolu 3(4)

L-Anness I.A, 2.3

 

L-Artikolu 3(5)

 

L-Artikolu 4

L-Artikolu 6(1), l-Anness I.A, 3

 

L-Artikolu 5

L-Anness I.A, 5

 

L-Artikolu 6

L-Anness I.B u C (it-titoli)

 

L-Artikolu 7

L-Anness I.B, 3.1

 

L-Artikolu 8(1)

L-Anness I.C, 3.1

 

L-Artikolu 8(2)

L-Anness I.B, 3.4, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11

 

L-Artikolu 9(1) sa (4)

L-Anness I.C, 3.6

 

L-Artikolu 9(5)

L-Anness I.B, 8.1.1

 

L-Artikolu 10(1)

L-Anness I.B, 8.2.1

 

L-Artikolu 10(2)

L-Anness I.B, 8.2.2

 

L-Artikolu 10(3)

L-Anness I.B, 8.2.3

 

L-Artikolu 10(4)

L-Anness I.B, 8.3.5

 

L-Artikolu 11(1)

L-Anness I.B, 8.3.6

 

L-Artikolu 11(2)

L-Anness I.B, 8.3.7

 

L-Artikolu 11(3)

L-Anness I.B, 8.3.8

 

L-Artikolu 11(4), (5)

L-Anness I.B, 6.1.9, 8.4.1 sa 8.4.5

 

L-Artikolu 12(1) sa (4)

L-Anness I.B, 6.1.9

 

L-Artikolu 12(5)

L-Anness I.C, 4, 8.1 sa 8.5

 

L-Artikolu 13

L-Anness I.B, 8.1.2

 

L-Artikolu 14

L-Anness I.B, 7.1, 7.2

 

L-Artikolu 15

L-Anness I.B, 1.2

 

L-Artikolu 16

L-Anness I.B, 1.6

 

L-Artikolu 17(1)

L-Anness I.B, 1.7

 

L-Artikolu 17(2)

L-Anness I.B, 1.8

 

L-Artikolu 17(3)

L-Anness I.B, 4.10

 

L-Artikolu 17(4)

L-Anness I.B, 6.1.2

 

L-Artikolu 18(1)

L-Anness I.B, 6.1.3

 

L-Artikolu 18(2)

L-Anness I.C, 7.2

 

L-Artikolu 18(3)

L-Anness I.B, 6.2.1

 

L-Artikolu 18(4)

L-Anness I.B, 4.3

 

L-Artikolu 19(1)

L-Anness I.C, 5.1, 5.2

 

L-Artikolu 19(2) sa (4)

L-Anness I.B, 4.1, 4.5, 4.7 u 4.11

 

L-Artikolu 20

L-Anness I.B, 4.4

 

L-Artikolu 21

L-Artikolu 7

 

L-Artikolu 22

L-Anness I.B, 3.13, 5.4, 8.2.5 u 8.4.6

 

L-Artikolu 23

L-Anness I.B, 5.3, 5.4, 5.7 u 5.8

 

L-Artikolu 24

L-Anness I.C, 6

 

L-Artikolu 25

L-Anness III, E.3 u B

 

L-Artikolu 26

L-Artikolu 5(3) u l-Anness VI, il-parti A u B

 

L-Artikolu 27

L-Artikolu 5(3)

 

L-Artikolu 28

L-Artikolu 5(3)

(1): L-Artikolu 3

L-Artikolu 29

L-Anness III, B.3

 

L-Artikolu 30

L-Anness III.7

 

L-Artikolu 31

L-Anness III, E.5

 

L-Artikolu 32

L-Anness III.7a

 

L-Artikolu 33

L-Anness III, C.6

 

L-Artikolu 34

L-Anness III.8 u A.2.5

 

L-Artikolu 35

L-Anness I.A, 1.1 sa 1.4

 

L-Artikolu 36

L-Anness I.B, 2.1.2

 

L-Artikolu 37

L-Anness I.B, 2.1.1, 2.2.1, 2.3 u l-Anness I.C, 2.1, 2.3

 

L-Artikolu 38

L-Anness I.B, 6.1.6

 

L-Artikolu 39

L-Anness III, A1.3 u b

 

L-Artikolu 40

L-Anness I.C, 1.3

 

L-Artikolu 41

L-Anness I.B, 3.4 (l-ewwel inċiż u 3.6(b)

 

L-Artikolu 42

L-Anness I.B, 4.8

 

L-Artikolu 43

L-Anness I.C, 8.3

 

L-Artikolu 44

L-Artikolu 6(3)

 

L-Artikolu 45

 

(3): L-Artikolu 1(1), (2)

L-Artikolu 45(1), (2)

 

(3): L-Artikolu 3(a)

L-Artikolu 45(1)

 

(3): L-Artikolu 4

L-Artikolu 45(3)

 

(3): L-Artikolu 5(1)

L-Artikolu 45(4)

 

(3): L-Artikolu 5(2)

L-Artikolu 45(5)

 

(3): L-Artikolu 5(3)

L-Artikolu 45(6)

 

(3): L-Artikolu 5(4)

L-Artikolu 45(7)

 

(3): L-Artikolu 5(5)

L-Artikolu 45(8)

L-Anness I.B, 8.3.4

 

L-Artikolu 46

L-Anness I.B, 3.6(a)

 

L-Artikolu 47(1)

L-Anness I.B, 4.9

 

L-Artikolu 47(2)

L-Anness I.C, 3.5

 

L-Artikolu 47(3)

 

(3): L-Artikolu 6

L-Artikolu 48

 

(3): L-Artikolu 7

L-Artikolu 49

 

(3): L-Artikolu 8(1)

L-Artikolu 50(1)

 

(3): L-Artikolu 8(2)

L-Artikolu 50(2)

 

(3): L-Artikolu 9(1)

L-Artikolu 51(1)

 

(3): L-Artikolu 9(2), (3)

L-Artikolu 51(2)

 

 

L-Artikolu 51(3)

 

(3): L-Artikolu 10

L-Artikolu 52

 

(3): L-Artikolu 11

L-Artikolu 53

 

(3): L-Artikolu 12(1)

L-Artikolu 54(1)

 

(3): L-Artikolu 12(2)

L-Artikolu 54(2)

 

(3): L-Artikolu 13

L-Artikolu 55

 

(3): L-Artikolu 14

L-Artikolu 56

 

 

L-Artikolu 57

 

 

L-Artikolu 58

 

(2): L-Artikolu 1 u l-Artikolu 5

L-Artikolu 59

 

(2): L-Artikolu 5 u 3

L-Artikolu 60

 

(2): L-Artikolu 4

L-Artikolu 61

L-Artikolu 5(5)

 

L-Artikolu 62

L-Anness III.3

 

L-Artikolu 63

L-Anness III.4

 

L-Artikolu 64

L-Anness III.5

 

L-Artikolu 65

L-Anness III.6

 

L-Artikolu 66

L-Anness III.10

 

L-Artikolu 67

 

L-Artikolu 68

 

L-Artikolu 69

L-Anness III, A.1.

 

L-Artikolu 70

L-Anness III, A.1.2.

 

L-Artikolu 71

 

L-Artikolu 72

L-Anness III, A.1.3

 

L-Artikolu 73

L-Anness III, A.2.1

 

L-Artikolu 74

L-Anness III, A.2.2

 

L-Artikolu 75

L-Anness III, A.2.3

 

L-Artikolu 76

L-Anness I.B, 5.6

 

L-Artikolu 77

L-Anness I.C, 5.5, 6.7, 7.7, 7.8

 

L-Artikolu 78

L-Anness III, A.2.4

 

L-Artikolu 79

L-Anness III, B.1

 

L-Artikolu 80

L-Anness III, C

 

L-Artikolu 81

L-Anness III, C.1

 

L-Artikolu 82

L-Anness III, C.2

 

L-Artikolu 83

L-Anness III, C.3

 

L-Artikolu 84

L-Anness III, C.5

 

L-Artikolu 85

L-Anness III, D

 

L-Artikolu 86

L-Anness III, E

 

L-Artikolu 87

L-Anness III, E.1

 

L-Artikolu 88

L-Anness III, E.2

 

L-Artikolu 89

L-Anness III, E.4

 

L-Artikolu 90

L-Anness III, 9

 

L-Artikolu 91

L-Anness III, 11

 

L-Artikolu 92

 

 

L-Artikolu 93

 

L-Artikolu 94

L-Anness I.B, 6.1.5

 

L-Artikolu 95(1)

L-Anness I.B, 8.5.1

 

L-Artikolu 95(2)

 

L-Artikolu 95(3) – (8)

 

L-Artikolu 95

 

L-Artikolu 96

 

L-Artikolu 97

L-Anness II, il-parti A

 

L-Anness I

L-Anness II, il-parti B

 

L-Anness II

L-Anness VIII

 

L-Anness III

L-Anness VII

 

L-Anness IV

L-Anness II, il-parti C

 

L-Anness V

L-Anness II, il-parti D

 

L-Anness VI

L-Anness II, il-parti E

 

L-Anness VII

L-Anness VI, il-parti A u B

 

L-Anness VIII

L-Anness VI, il-parti C

 

L-Anness IX

 

L-Anness X

 

L-Anness XI

 

L-Anness XIII

 

L-Anness IX